D HET ROTTERMMSCH PAROOL Verenigd Duitsland gebaseerd op constitutie van Bonn Rogge in brood, misschien goedkopere boter Wisjinsky's eerste reactietueinig bruikbaar document Nee toch.Heus In 1958 iedereen eigen woning Twee Nederlandse dames beleven angstige uren op gletscher Uitverkorenen voor Ned. elftal Faas Wilkes in Augustus prof? „Ergens" in de Russische zone zitten 34 treinen vast Maandag 30 Mei 1949 Red. en Adm. Lauqe Haven UI, Schiedam Tel. 6r:00 Abonn.prllst per week 0.3: per kwartaal f 4,10, losse nummers 0.0r Opgericht door de Stichting „Het Parool DE SCHIEDAMMER Negende jaargang no. 123 Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper HET WESTEN STELT VOOR: PARIJS. Zoals verwacht kon worden )s de conferentie der ministers Zaterdag In een nieuw stadium getreden, donrdat de Westelijke1 vertegen woordigers hun suggeslies, reeds gedurende de vorige dagen gedaan in de vorm van een concreet voorelel hebben genresenleerd. Dit wil niet zeggen, dat men nu ook in het stadium is gekomen, waarin de discussies een beter uitzicht op resultaat hebben verkregen, Wisjinsky's eerste waardering gpn oordeel zal hü pas ln de loop van de zitting van heden geven - was negatief. Het leek hem een weinig bruikbaar stuk om als basis voor vier zijdige samenwerking te kunnen dienen. Berlijnse spoorwegstaking waarschijnlijk ter sprake Het voorstel, dat door Bevin na» mens de drie delegaties werd gedaan heeft generlei verrassend element in zich, een omstandigheid, waarop Acheson zelve in de zitting van Za terdag de aandacht vestigde. Het is de concrete formulering van alle eisen, die door de Westelijke mo gendheden zijn gesteld sedert zij in Duitsland hun eigen weg gingen, de weg van economisch herstel en poli tieke zelfstandigheid van het onder hun toezicht staande gebied. De voorstellen, schijnen na de eerste afpaling der standpunten van beide partijen, naar de hier heersen- ac opvatting, weinig reële kansen te hebben. Zij hebben de indruk ge wekt, er voornamelijk op gericht te zijn de Russische vertegenwoordiger niet langer een excuus te verschaf fen om over de van hem gevraagde concessies het stilzwijgen te bewa ren. Daarnaast tonen zij naar wordt opgemerkt aan hoezeer de Westelij ken ervan overtuigd zijn dat een nleuv, compromis dat de grondoor zaken der tweedracht laat voortbe staan onaanvaardbaar is. Wat de voorstellen zelve betreft: zij hebben nauwkeurig de lijn gevolgd die fei telijk reeds sedert vele maanden was uitgestippeld. Ter regeling van de verhouding tussen de bezetting en de Duitse re gering wordt voorgesteld een bezet tingsstatuut op te stellen van een karakter als het thans in West- Duitsla nd aangekondigde. Op econo misch gebied omvatten de eisen uiteraard stopzetting der herstelle veringen uit de lopende productie en teruggave der in Sowjet-eigehdom overgenomen grootbedrijven aan Duitsers. Uitzonderingen op dit laat ste zouden evenwel met vierzijdige goedkeuring mogelijk blijven. De le vering van industriële uitrusting als herstelgoed blijft mogelijk. Wat „ten slotte een eventueel her- Stel van de Geallieerde Contröleraad aangaat, wil het Westen met het vetorecht breken, in zoverre, dat rr.en het gebruik tot uitzonderlijke gevallen wil beperken. Na hetgeen door de Russische ver tegenwoordiger officieel en in de propaganda over het Westelijk be zettingsstatuut, de grondwet van Bonn, de federatieve Weststaat en het vetorecht is gezegd, lijkt er wei nig kans te bestaan op overeenstem ming op basis van. deze geallieerde voorstellen. Verwacht wordt, dat de conferen tie na een afwijzend antwoord van Wisjmsky spoedig zal overgaan tot de behandeling yan het Berlijnse agendapunt, dit temeer, omdat in Pa- In het zoeklicht NA SJANGHAI DE zuiver militaire strijd was Sjanghai reeds lang gepas seerd, toen de stad viel. De .hoofd macht van de communistische troepen bevindt zich al veel verder naar het Zuiden, nauwelijks 600 km. van Kanton verwijderd. Maar Sjanghai betekent om verschillen de redenen een mijlpaal in een al lerbelangrijkste ontwikkeling. Om er slechts een van te noemen: in deze stad wonen duizenden Wes terlingen, die tezamen belangen ter waarde van vele milliarden gul dens beheren. Hoe deze mensen en de interessen, die zij vertegenwoor digen» in de toekomst behandeld zullen worden, hangt hoofdza kelijk af van het optreden der staatslieden in Washington en Londen. Helaas 25 er weinig tijd over voor afwach ten en de beslissingen, waarop de toekomst van de Westerse belan gen niet slechts in Sjanghai, maar ook in Peking en Nanking zal be rusten, kunnen niet lang uitgesteld worden. Er schijnt een opvallend gemis aan plannen te bestaan om de huidige situatie, die toch reeds lang te voorzien was, het hoofd te kunnen bieden. De communisten hebben aangekondigd, dat zij slechts diplomatieke betrekkingen willen, onderhouden met landen, die met Tsiiang Kai Tsjek gebro ken hebben. Is het Wekten bereid deze stap, die een tweede commu nistische regering recht zou geven op een permanente zetel in de Vei ligheidsraad, te doen? Dit is een uiterst belangrijke vraag en hoe wel het goed is, dat de Westerse na ties zoals door de V.S. voorge steld haar gezamenlijk bespre ken, -raag dit een besluit niet ver tragen. Overeenstemming over een gemeenschappelijke politiek moet worden bereikt, vóór de communis ten Kanton en daarmede Hongkong het belangrijkste Westerse steun punt in het Verre Oosten, kunnen bedreigen. Weinig verandering van temperatuur Veranderlijke bewolking met enkele verspreid optredende buien. Koude nacht met zwakke wind in de vroege ochtend op enkele plaatsen tijdelijk nevel of mist. Morgen overdag meest matige Zuid-Westelijke wind met ongeveer dezelfde tempera tuur als vandaag. 21 Mei: zon op 4.27, onder 2D.4Bj maan op 6.53. onder 0.05. rijs door berichten uit Berlijn de in druk overheerst, dat de loop der gebeurtenissen aldaar een ingrijpen der ministers nodig zou maken. Schaman heeft nog hoop Minister Schuman, die Zondag voor zijn partij, de M.RP., in Straatsburg het woord voerde, heeft gezegd, ondanks de moeilijkheid om een afdoende oplossing voor Ccn- traal-Europa en Duitsland te verkrij gen. toch ten minste de hoop te heb ben behouden, dat ter conferentie een modus vivendi kan worden ge vonden, dat geen gevaar noch een ontgoocheling zou betekenen. Men neemt in Parijs aan, dat Schuman daarbij op een economische over brugging der delen van Duitsland heeft gedoeld. Eerder op de dag had Schuman in Offenbach een onderhoud met de Duitse premiers in de Franse zone, terwijl de Amerikaan generaal Hays in Frankfort de minister-presidenten van Bizonië ontving. De aard van 't besprokene is niet bekend, maar aangenomen wordt, dat de geallieer den aan de Duitsers hebben gezegd, geen al te grote spoed achter de vor ming van de Westduitse staat te zet ten. Klaarblijkelijk wil men toch nog even afwachten, wat Wisjinsky ten slotte zal doen. Masjumi en PNI achter Sukarno en Hatta BATAVIA De Indonesische Republikeinse partijen Masjumi en P.N.I. steunen premier Hatta en president Sukarno wat betreft de kort geleden met de Nederlanders gesloten overeenkomst. In een gemeenschappelijke ver klaring zeggen deze partijen: „De verklaringen, .ofschoon niet volko men bevredigend, kunnen worden beschouwd als een stap naar een definitieve vreedzame oplossing van het Indonesische" geschil". De Masjumi (de rechtse Moham medaanse partij) is de grootste Republikeirfte partij. De P.N.I. (nationale middenpartij) is op een .na dc grootste. Als de Republikeinse regering weer in Djokja gevestigd zal zijn, is zij er met de steun van de Mas jumi en de P.N.I. zo goed als zeker van, een meerderheid te hebben in de werkeommissie van het Repu blikeinse pailement. Behalve door de Masjumi en dc P.N.I, wordt de regering gesteund door de Christe- lijken en de Rooms-Katholieken, De houding van de partij van Sjahrir is nog onzeker. Vernomen wordt, dat Sjahrir het niet eens was met de procedure van de Ne derlands-Republikeinse onderhan delingen. Een woordvoerder van de Indonesische socialisten verklaar de: „Indien Sjahrirs partij in de oppositie zal zijn, zal het een loyale oppositie zijn". „Schort hehandeling van wetsontwerp op", vragen journalisten UTRECHT De Nederlandse Journalistenkring en de Katholieke Nederlandse Journalistenkring heb ben Zaterdagmiddag in „De Dietse Taveerne" een gemeenschappelijk congres gehouden, gewijd aan de wet op de journalistieke verant woordelijkheid, die enige tijd ge leden bij de Tweede Kamer is aan hangig gemaakt. Na zeer uitvoerige en diepgaande discussies besloot men een veelzijdig samengestelde commissie te benoemen, die tot taak heeft het wetsontwerp nog eens scherp te onderzoeken op zijn me rites. In afwachting van het rapport dat deze commissie zal uitbrengen en dat ter discussie in de afde lingen der beide Kringen zal wor den gesteld zullen de journalis tenorganisaties zich tot de regering wenden met het verzoek de Tweede Kamer te willen adviseren de be handeling van het wetsontwerp op te schorten tot de journalisten zich daarover hebben uitgesproken. Volgelingen van AgaKahn zijn blij met Rita NICE Twee imams van de moskee van Parijs hebben Zater dagavond prins Ali Khan en Rita Hay worth volgens de Mohamme daanse ritus in de echt verenigd. De plechtigheid was zeer kort en had In het bijzijn van slechts een twaalftal genodigden plaats. De Aga Khan, de vader van de brui degom, was niet aanwezig. Hij was reeds naar Parijs vertrokken. Inmiddels wordt uit Bombay ge meld, dat volgens verklaring van Ali Mohamed Meeklai, het hoofd van de Ismaelitische genootschap pen, de volgelingen van de Aga Khar? ten zeerste met het huwelijk van prins Ali en Rita Hayworth schijnen Je zijn ingenomen. Een van Vaticaanse zijde uitge geven verklaring, waarin werd ge zegd, dat het huwelijk van Rita Hayworth onwettig is in de ogen van de Rooms-Katholieke kerk, wefd door Ali Mohamed Meeklai „ongelukkig en inopportuun" ge noemd. „Voor de 10 milliard, die wij aan het buitenland schenken, mogen wij wel een aap terug hebben", zeggen de Amerika nen, die zelf moeten bezuinigen en nie.L voldoende materiaal voor hun dierentuinen kunnen kopen. Engeland gaat hun nu zeldzame dieren cadeau geven. Een by bel, een speer, een de-* ken en een riem vormen de ge hele uitrusfittg., waarmede Ro bert Salou, een 42-jarige geeste lijke van het eiland Vella La- vella in de Solomonseen tour door de V.S. gaat maken. Sa lon's vader was nog een echte kannibaal Prinses Helena van Roemenië heeft haar kroon naar het pandjeshuis van Buenos Aires gebracht en daarvoor 175.000 gulden gekregen. Juwelen vor men haar enige bezitting. Op Schiermonnikoog is de eerste en iet of wat vreemde badgast verscheneneen uotioas- sen hert. Hoe het dier op het eiland verzeild is geraakt, be grijpt niemand. In Sitl/olk is Borley Rectory, Engelands bekendste spookhuis afgebrokenMaar het spookt er nog steeds en- de spöken laten een weeë zoete geurachter. In Italië roert bet weer ROME Politie en communis ten hebben Zaterdag een hevig vuurgevecht tegen elkaar geleverd in een stadje in de Povlakte waar de boeren staken. Vijf politie agenten en een aantal communis ten werden zwaar gewond door schoten van machinegeweren. Hst onder communistische lei ding staande algemene Italiaans vakverbond heeft een staking uit geroepen voor het gehele land van de bouwvakarbeiders, na het vast lopen van onderhandelingen voor loonsverhoging. De textielarbeiders in. Turijn hebben een algemene staking aangekondigd op 1 Juni aanstaande en het personeel van het departement van Financiën heeft zijn steun gegeven aan de beslissing van de vakbond tot een staking van 24 uur op dezelfde dag, eveneens uit protest tegen langzame vordering van onderhan delingen voor loonsverhoging. De Romeinse restaurant- en barkell- ners hebben gedreigd Dinsdag in staking te gaan wanneer hun lonen niet worden verhoogd. Driedui zend man hotelpersoneel is reeds sedert Woensdag in staking. De staking van twee millioen boeren arbeiders, welke reeds elf dagen duurt, dreigt zich uit te breiden tot de rjjstkwekers. De boerenar beiders eisen niet alleen loonsver hoging, maar ook nationale con tracten. Voor scholenbouw in 1950 80 millioen ASSEN. „Ik liooii, dat in 1958 ieder Nederlands gezin een eigen woning zal hebben", zei mr. In 't Veld Zaterdag in een vergadering van kaderleden der Party van de Arbeid. De minister hoopt dit te bereiken door duplex-huizen te la ten bouwen, welke de regering voor één woning rekent. Als ieder feezin een eigen woning heeft is het huizenprobleem nog niet opgelost, want dan moet de regering beginnen met hel oprrj.- men van krotten. Mr. In 't Veld vreesde echter, dat grootscheepse afbraak van krotter, nog niet mo gelijk zal zijn. „Het klink hard", zei hij, „maar het is toch beter ccn krotwoning te hebben dan helemaal geen woning". Men heeft de minister gevraagd de achterstand in de woningbouw in te halen door kleinere huizen te laten, bouwen maar daarvan toon de mr. In 't Veld zich geen voor stander. Hij wil het peil van de Ne- landse woning niet verlagen. Mr. In 't Veld deelde nog mee, dat er dit jaar 25 millioen voor scholenbouw wordt uitgegeven. De regering hoopt volgend jaar dit be drag op te voeren tot 80 millioen. Waarschijnlijk begin Juni zal er een nadere toewijzing van wonin gen komen. Nederlandse kolonie in Sjanghai veilig DEN HAAG De Nederlandse consul-generaal in Sjanghai heeft aan hét ministerie van Buitenland se Zaken medegedeeld, dat, voor zover hem bekend, de Nederlanders ïn Sjanghai veilig zijn en Neder landse eigendommen niet zijn be schadigd. „Voice of America" door Rassen geslagen De „Voice" of America'*, het of ficiële zendstation van de Verenig de Staten, heeft toegegeven, al thans voorlopig door de Russen in de, radio-oorlog te zijn geslagen. Een woordvoerder deelde mede, dat de 61-stations van de Verenig de Staten, en de B.B.G. die naar Oost-Europa uitzenden, zo goed als overstemd zijn door 205 Russi sche storingszenders. BFO zal deelnemen aan besprekingen BATAVIA. De voorzitter van het Bijzonder ri-Federaal- Overleg^ Sultan. Hamid de Tweede, heeft verklaard, dat naar aanleiding van een brief van de Commissie der Verenigde Naties, kan worden ver wacht, dat het BFO aan de Neder lands-Indonesische besprekingen zal deelnemen. In verband hiermee heeft men Abdul Malik, die lid is van de speciale BFO-delegatie, welke met het oog op deze moge lijkheid is gevormd, telegrafisch verzocht heden in Batavia te zijn. Abdul Malik verbleef in Medan, waar hij de Sumatra-conferentie presideert. ASSEN. Binnenkort zal in het broodmelange rogge worden opgenomen en de verlaging van de boterprijs met 15 cent zal nog eens door de regering worden bekeken aldus is meegedeeld door minister Mansholt op de voorjaarsvergadering van het Drents Landbouw-Genootschap, die Zaterdag in Assen gehouden is. De minister verklaarde verdei, dat in de laatste tijd m öe landbouwpolitiek van de regering grote veranderingen gekomen zijn, waaraan de wijzigingen op de wereldmarkt debet zijn. Hel beleid moest worden veranderd, omdat men gelijke tred met de ontwikkeling op die markt dient te houden. Landbouw krijgt eigen verantwoordelijkheid Het beleid is gericht op het ver krijgen van een redelijke bestaans mogelijkheid voor boer en tuinder. Deze hangt ten nauwste samen met de verhouding tussen.lonen en prij zen en tussen productie en afzet. On derscheid zal daarbij volgens de mi nister niet mogen worden gemaakt. De landbouw mag niet apart worden gezien; het landbouwbeleid moet aangepast worden aan het naüonaal- economische beleid en er dient vol doende evemv;cht in dit beleid te zijn. Daarbij moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat de nieuwe maatregelen ook in Bel gië en Luxemburg uitvoerbaar zijn. Een andere belangrijke factor is nog. aldus de minister, de zorg voor maatregelen, die ten doel hebben, dat de persoonlijke bedrijfsvrijheid niet aangetast wordt, wat hierop neerkomt, dat de landbouw een eigen verantwoordelijkheid zal moe ten dragen. Het beleid is verder gericht op een zo groot mogelijke productie, waar voor de geijkte middelen {landbouw onderwijs enz.) worden gebruikt. De Nederlandse landbouw kan volgens de minister niet rationeel gedreven worden, indien de veestapel niet van behoorlijke kwaliteit is. De veesta pel moet daarom worden vermin derd. zodat zij in overeenstemming is met de hoeveelheid voer, of wel de hoeveelheid veevoeder moet ver hoogd worden." Gezorgd dient te worden, -dat de productie van eigen grond belangrijk wordt gestimu leerd. Sprekende over de richtprijzen merkte de minister op, dat het voor de toekomst niet nodig is. dat de prijs der varkens op 2.05 per kg. gehandhaafd blijft. De Nederl. vee houder mag aanspraak maken op een redelijke beloning van de arbeid en voor een redelijk bestaan is z.i. het Landbouwegalisatïefonds noodzake lijk. - De minister behandelde daarna verschillende producten; hij bepleit te de wenselijkheid van Duitslands herstel op de markt en de leverings plicht noemde hij onherroepelijk verbonden aan een vaste rundvlees prijs. f Ook de boter- en melkprijs werd uitvoerig behandeld. Spr, bepleitte de wenselijkheid van het minder produceren van boter, waarvoor reeds een stelsel is ontworpen, even als voor de heffing per kip, hoewel de minister zich daarover niet bijs ter enthousiast toonde. Tenslotte bepleitte minister Mans- hólt een goed georganiseerde land bouw ,die naar zijn oordeel noodza kelijk zal zijn bij het oplossen van de vele moeilijkheden, welke er z.i. zeker nog zullen komen. Een krach tige landbouw- en publiekrechtelijke organisatie dient te worden opge bouwd om die moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. ORSIERES, (Zuid-Zwitserland). ReddingspafrouiJIes, bestaandp uit politiemensen en alpengidsen, in totaal dertig man sterk, hebben met speurhonden acht en veertig uur achtereen gezocht naar twee Nederlandse dames, de ongeveer vijftigjarige gezusters M. S. en A- C. Boonacker. Zij hadden Donderdag hun op 1400 meter hoogte gelegen hotel in het alpen- district Champex in Zuid-Zwitserland verlaten om, zoals ze zeiden, voor de lunch nog een wandelingetje te maken. Gisteravond werden ze terug gevonden aan de rand van dc verraderlijke Domy-gletscher. Drie dagen zonder eten en drinken Op deze plaats, die zij, hoewel niet bijzonder goed ter been, na een ste vige klimpartij van zes kilometer hadden bereikt, hebben ze drie da gen en twee nachten doorgebracht, zonder drinken en met geen ander voedsel dan wat suikerklontjes. Toen de reddingsploeg hen bereikte waren ze dan ook volkomen uitgeput. De directeur van het hotel, die zelf aan de reddingsexpeditie heeft deelgenomen, vertelde, dat de dames onder doktersbehandeling zijn ge weest. Zij zijn weer zeer opgewekt en alle gevaar schijnt geweken te zijn. Zij waren niet gewond, maar een van hen had wat pijn aan haar voeten, veroorzaakt door haar lichte wandelscboentjes. Waarschijnlijk waren zij verdwaald en zijn gaan zit ten wachten tot er iemand kwam, zo vertelde de hoteldirecteur verder. Donderdagmiddag, nadat de dames, die geen regenjassen of parapluies bij zich hadden, wa^n uitgegaan, kwam er een eind aan het mooie weer. Het maakte plaats voor de he vigste slagregen, die Zwitserland in dit jaar tot nu toe beleefde. De ge zusters Boonacker wonen ïn Wasse naar, waar niej. M. S. Boonacker een rusthuis exploiteert. Zij waren de l?e Mei van Beatenburg bij het Thu- nermeer naar Champex gekomen en waren voornemens daar tot 8 Juni te blijven. Fords 100.000 arbeiders weer aan liet werk DETROIT Zondagochtend hebben de onderhandelingen tus sen Ford en van de vakvereniging van arbeiders van het autobedrijf tot een overeenkomst geleid, die een einde heeft gemaakt aan de staking van 100.000 arbeiders, wel ke de Ford-fabrieken gedurende 25 dagen heeft stilgelegd. Deze overeenkomst voorziet in de oprichting van een uit drie ledeyn samengestelde arbitragecom missie, die moet uitmaken, of Ford het recht heeft het arbeidstempo op te voeren, De arbeiders staken sgdert 5 Mei uit protest tegen de opvoering van het arbeidstempo. EEN DOOR PAARDEN GE TROKKEN caisson bracht de vroegere minister van defensie van de V.S., James Forrestal, die zich van het leven had beroofd, naar zijn laatste rustplaats op het Arlington kerkhof. 65.000 burger en militaire autoriteiten waaronder president Truman, waren op het kerkhof aanwezig. Braad in electrische trein te Wormerveer WORMERVEER. Zondagavond om 23.45 uur werd de brandweer te Wonnervder gealarmeerd voor een brand, uitgebroken in een motor wagen van de trein AlkmaarAm sterdam. Het personeel van deze trein, die te 23 uur was vertrokken uit Alkmaar, heeft aan het perron Wormerveer een onderzoek inge steld, daar reeds tussen Uitgeest en Krommenie een brandlucht was ge constateerd. De reizigers vluchtten toen reeds uit de wagen. Waar schijnlijk door het vastlopen van een remvoering, was de* onder de wagen gemonteerde motor in brand geraakt. Het treinpersoneel bestreed het vuur met vier snelb)ussers, maar zag spoedig in, dat de brand, die reeds in de wagon zelf begon te woeden, niet meer was te stuiten. De Wormerveer5e brandweer, dte spoedig ter plaat.se wa#, wist het vuur meester te worden met een straal op de waterleiding. Het gedeeltelijk uitgebrande rij tuig werd uit het treinstel geran geerd waarna de trein tc 00.50 uur de reis naar Amsterdam kon voort zetten, na een oponthoud van een uur en 20 minuten. Na een ruzie bij een balspel te New York hebben zeven jongens een lTjarige tegenstander des avoadS overvallen, en doodgestoken. De uitverkorenen voor de reis naar Denemarken en Finland zijn: Doel: De Munek (Sitt. Boys) en Saris (BW); Achter: Van Bun (MVV), Schijvenaar (EDO) en Ever- se (Neptunus); midden; Van Schijndel (SVV), Terlouw (DCV), De Vroet (Feïjenoord) en Stoffelen (Ajax)j voor: Wilkes (Xerxes), Bran des (Fcijenoord), Tim mermans (ADO), Cïavan (ADO), Beun (Xerxes), Schaap ('t Gooi), v. d. Tuijn (Hermes DVS) en Abe Len stra (Heerenveen). Ontslag aan mr. Visser verleend DEN HAAG De regeringsvoor lichtingsdienst deelt mede, dat bij K.B. van 27 Mei 1949 aan mr. W. A. J. Visser, overeenkomstig zjjn ver zoek, ontslag is verleend uit zyn functie van burgemeester van 's-Gravenhage. Karei Lotsy is er vast- van overtuigd Waar al weken lang over "wordt gesproken en wat in verschillende dag- en weekbladen aanleiding heeft gegeven tot de wildste fantasieën, schijnt werke lijkheid te gaan worden. Gisteren ver telde ons de voorzitter van Xerxes, de heer Keeven, dat de hoop óm Faas Wil kes hier te houden, tot een minimum is geslonken. De heer Lotsy en de heer Keeven rekenen er op, dat WilkeS in Augustus de beslissende stap zal doen en een van de aanbiedingen zal accepteren, die hem dc laatste tijd uit Italië zijn gedaan. Meer is er positief niet bekend. Hoogstens wordt nog verwacht, dat Faas in „Milan" zal gaan voetbal len, maar zolang er geen contrac ten zijn gesloten, kan er nog een andere Italiaanse club met een ho gere aanbieding aan de markt ko men. Waar de heren Lotsy en Keeven er op rekenen, dat Wilkes naar Italië gaat verhuizen, is er voor ons geen reden om er anders over te denken. Wij weten, dat er de laatste tijd druk over is gesproken met Wilkes, o.a. door de heer Lotsy zelf, die, zoals men weet, zich altijd in hoge mate voor zijn jongens interesseert. En de heer Lotsy kf-nende weten wij, dat hij Wilkes ongetwijfeld heeft gewaar schuwd voor de gevaren, die aan het profvoetbal zijn verbonden. Maar.... waar niet tegen viel te praten was het aanbod van. veertig, of vijftig, of zestig duizend gulden op de bank. BERLIJN. De beperkingen, die de Kussen aan het verkeer naar en van Berlijn opleggen, verhinderen een terugkeer tot het normale leven in de stad, heeft generaal-majoor Bourne, de Britse commandant van Berlijn, medegedeeld. Sinds 24 Mei zyn slechts drie goederentreinen in de Weste lijke sgetoren van de stad aangekomen, 34 treinen met 18.000 ton steenkool en 4000 ton aardappelen bevinden zich. „ergens in de Sowjet-zone". Met ingang van Zaterdag hebben vrachtauto's het postverkeer tussen Berlijn en Helmstedt moeten overnemen. Gelukkig-voor- de West-Berlïjners werkt de luchtbrug nog op volle toeren. Zaterdag en Zondag streken in Berlijn vliegtuigen in een tempo van 30 toestellen per uur neer. on danks de Russische waarschuwing, dat een van de luchtcorridors in ver band met Russische manoeuvres on veilig zou zijn. In het onlangs gekozen „Duitse Volkscongres", dat Zaterdag voor de eerste maal bijeengekomen is om zich uit te spreken over een onder communistische controle opgestelde grondwet voor Duitsland, werd de Amerikaanse commandant van Ber lijn, generaal Frank Howley, ver antwoordelijk gesteld voor de sta king der West-Berlijnse spoorman- nen. De Amerikanen echter hebben nog eens te verstaan gegeven, dat de staking een kwestie is, waar zij niets mede te maken hebben. De spoor wegdirectie staat onder contröle der Russen en dus moeten deze de kwes tie maar opknappen, zeggen zij. En zij voegen er aan toe. dat de staking in vijf minuten beëindigd kan zyn, indien de Russen daar maar zin in hebben. 'Algi bij :emene staking dreigt ij Engelse spoorwegen LONDEN Het spoorwegver keer in Noord-Oost-Engeland stond gisteren stil ten. gevolge van een symbolische 24-uur staking van stokers en machinisten, welke tegen de orders van de vakvereni ging in gehouden wordt. De sta king is een protest tegen de nieu we dienstregeling, welke het loco motief-personeel wil dwingen npchten lang van huis weg te blij ven. Ook vorige week Zondag is gestaakt, doch gisteren was de staking veelomvattender. Volgens de „Sunday Graphic" dreigt er een algemene spoorweg staking in Engeland tijdens de Pinksterdagen. De „News of the World" schrijft eveneens, dat „het gevaar van een nationale spoor wegstaking met het uur dichterbij komt". Bloedige onlusten in Catavi (Bolivia) LA PAZ (Bolivia) Te Catavi in de Zuid-Amerikaanse staat Bo livia, zijn zware gevechten uitge broken tussen arbeiders van de tin mijnen en soldaten. Vijftien inge nieurs, onder wie zeven onderdanen van de V.S., die door de arbeiders werden gegijzeld, hebben zij later van het leven beroofd. Aanleiding tot de onlusten was de arrestatie van de leider van het vakverbond van de arbeiders, Juan Lechin, onder beschuldiging van samenzwering tegen de staatsorde. De regering, die verklaart de toe stand meester te zijn. heeft in een communiqué medegedeeld, dat er tot dusverre bij de verbitterde strijd 150 doden zijn gevallen. Minister Stikker naar Parijs DEN HAAG Het ligt ïn het voornemen van de minister van Buitenlandse Zaken, mr, D. U- Stikker, zich in het midden van de volgende week naar Parijs te be geven om daar de besprekingen van de O.E.E.C. (Organization European Economic Cooperation) bij te wonen. NIEUWE HVK ONDER WEG NAAR BATAVIA AMSTERDAM „Nu ik op het punt sta naar Indonesië te vertrek ken om mijn nieuwe functie te aan vaarden, kan ik slechts zeggen, dat ik geloof heb in de toekomst van Indonesië en van Nederland. Ik heb dus geloof in de stichting van een nieuwe rechtsorde in Indonesië, in de stichting van een Verenigde Sta ten van Indonesië en in de samen werking lussen beide landen in Unie-verband," aldus de heer Lo- vink, de nieuwe hoge vertegen woordiger van de Kroon'hedenmor gen op het vliegveld Schiphol in een persverklaring, die hij voor zijn vertrek aflegde. Mijn aanvaarding van de benoe ming tot H.V.K. houdt in, dat ik ge loof in de richtlijnert zoals deze door de regering thans zijn uitgestippeld voor haar beleid inzake Indonesië en zoals deze nog zeer recent door minister Van Maarseveen in de Tweede en Eerste Kamer nader zijn toegelicht. Tal van autoriteiten en belang stellenden waren op het vroege uur op het vliegveld aanwezig om de heer Lovink uitgeleide te doen. On der hen bevonden zich de ministers Van Maarseveen, Götzen, Van Scha ik, Stikker en Schokking, de Engelse ambassadeur, de Canadese ambassadeur en de burgemeester van Amsterdam, mr d'Aïïly. Me vrouw Lovink en kinderen, die eveneens bij het afscheid aanwezig waren, zullen over enkele weken de HVK naar Batavia volgen. Donderdagochtend om 11 uur zal irt het Gedong Indonesia Serïkat (voormalig Volks raad gebouw) in tegenwoordigheid var. de leden der voorlopige federale regering de plechtige overdracht plaats hebben van het ambt van Hoge Vertegen woordiger van de Kroon. De heer Lovink wordt enige uren daarvoor te Batavia verwacht. Dr. Beel zal Donderdagavond naar Nederland vertrekken. Amsterdamse muziekprijs 1948 voor Geza Frid AMSTERDAM Burgemeester en Wethoudei's van Amsterdam hebben de Muzïekprijs-1948 der gemeente, groot f 1.500, uitgeschre ven voor een orkestwerk met of zonder soli, toegekend aan Geza Frid voor „Paradou-fantaisie sym- phonique in 5 delen", op advies van de daartoe aangewezen jury, bestaande uit Rudolf Escher, Hans Henkemans en Willem van Otter- loo. Er waren 33 partituren ingezon den. Behalve de bekroonde com positie van Geza Frid zou de jury gaarne voor toekenning van de prijs hebben voorgedragen „Diver timento voor orkest" van Karei Mengelberg. Dit werk kon echter niet voor bekroning in aanmer king komen, omdat het niet vol deed aan een der gestelde voor waarden. Het werk was reeds een maal ten gehore gebracht onder omstandigheden, die voor de auteurswet gelden als een openba re uitvoeiing- In Zuid-Afrika zijn in 1948 35.631 personen geïmmigreerd, van wie 2.753 uit Nederland. Dit getal be droeg in 1947, 28.839 en in 1946 11.256.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1