9.8 S.CHIEKANTTEKENINGEN STADSNIEUWS ONDER DE VISBANK Temidden der kampioenen: Dubbel S.V.V.-feest in Rotterdamse Odeon het De goede stemming was er al AGENDA DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Hermes-DVS kon het tegen HGC 2 Zondag niet bolwerken Vlaardingen ff CC kreeg 132 Hermes 110 runs Radio-programma 2 Maandag 30 Mei 1949 Tentoonstellingen: Stedeiyk Museum, Hoogstraat. Van 21 Mol t.e.m. 4 Juni, da, van 105. Zo. van 1—5 u: Schilde rijen on tekeningen van mevr. E, D. L. Lcchner-—Oosterman, Films: Passage-theater: Da. 2. 7. 0 uur. Za. en Zo. 1 45, 4.15. 7. en 9.S0 u: Mrs. Partington 114 jr). Monopole. Da 2, 7, 9, Za. 2. 5, 7, 9. Zo. 3, 5, 7, fl uur: Goldwyn- Follies, Dc vreugde overw tnr.i n a op ïnocat by de kerr se Voetbal verenig de leden, al naren ver de keurig vie Bosaeli1" van de SehuMatn- het bestuur en uw plaats maker. deden niet voor hen onder. Far.tasio toerde rich weer meester op zijn ge bied; de muzikale clownery. Mr. Doodle liet op ue hem bekende wijze een aantal ai tisten hun mening zin gen oi zeggen o\er de egenwacht, o.Pi. Jan Boots. Lou Bandy. Frans van Schaick. Jar. de tuuiman had het slotwoord. De drie Rivar.o's zijn on getwijfeld' de beate Kruiers van Ne- c;4 deriand. Met <i'3 charmante mhoud gh van hun bagage vormden zr een uit- wc CAB-pupillcn naar ile film met Ouden van Daacn voor nieuwe vJreiU'ïe- VrewEde du. hun gebracht werd door c-eu keur korps van Neeristrtds populairste ar tist en ter gelegenheid van het 45- jarig bestaan en he: behaalde kam pioenschap der eerste klas. De offi ciële opening A-ar. de feestavond moet de S.V.V .-harten met nog gro- ter trots gevuld hebben. De heer B. J. Oetker. voorzitter der ieestccim- i tmssie kon eer. stampvolle Odeon-j tuur lijk et1 diverse nummers aan el- zaal, waaronder een veertig B.V.kaar en i.eed dit zoals gewoonlyk: n, m het by-j flegar.c en kort. Tot diep r de nacht moesten de E.T.-conducteurs aanhangers var. rote S.V.V.-fainilie van de Gou- stekende combinatie var. parterre- i acrobaten Hur tweede optreden als De Nelson's kon iets gevarieerder zjm. Kec-! Piuis had om. veel suc ces met zijn ..b-vmelliedjo". Zijn gaven kwamen hot best tot hun recht m het nummer met Pruis Jr., als de straatzangers Yank en Co. De U'ama's kwamen te laat aan bod om u:t te blinken. De mutatie van Frans van Sehaiek was voor treffelijk. Kees Pruis praatte ra- Dank een van het T,iseh: pupillen van de C AB. met enkele hon derden cc den van dasje:* Zaterdagoch tend een «lm voorste ill nff Ln het Passa ge-nearer kunnen by wonen. Natuurlijk d:t filmbezoek voor tic eerst" bi;jonde:e eorg Manren en vrem an het Roode Kruis varen echter 85. Steil rijzen de rot sen» die het eiland om ringen, op uit do bran ding en hoe Rob en Taa*e Toon ook zoeken, nergens vinden ze een plek, geschikt om to landen. Tweemaal varen ze om het eiland heen, op een veilige afstand van dg klippen. Dan ziet Rob een opening tussen de rotsen, die misschien toegang geeft tot rustiger water en ofschoon het risico groot is. proberen ze hèt toch maar. En ja, het lukt! Trouwens, op het kaar tje van opa Larsen aanbod van stond deze baai ook aangegeven, maar dat Toon verbaasd om zich heen. Want é6n en- omhoog de berghelling op. En op die top, ins-»—j n ern. en de toegang zo nauw zou zijn kon Rob niet kele blik is voldoende om te constateren, dat ginds staat zelfs ecn groot gebouw; het lijkt denken. Wanneer ze emnehjk het. binnenland het eiland helemaal met onbewoond is. Kijk, u y vooz zich zien liggen, kijken Rob en Taaie daar staan huizen en fjyccz. Med i Bent U één van de weinigen dïe nooft meer geld uitgeven dan zij van plan zijn 7 Of bent U ook wel eens voar de verleiding bezweken en heeft U méér betaald dan U in Uw hoofd had 7 Morgen krijgt U daar geen kans voor, want alle lederen handschoenen, Hollandse, Franse en van welke import ook, in grijs, zwart en naturel van 14, 16 tot *20 gulden koopt U nu voor één prijs. V.'ers. welkom hei zonder de Schiedamse Seortcommis sie en bestuursleden der K.N.V.B- afü. Rotterdam. Voorzitter C. Mal- I ciV tha gaf in grote ly-ien een overzichtvemestraat naar Schiedam bren- yan de at ge. open vijf en veertiggen, want wat is eer. dergelijk feest jaar en sprak de spelers, die op hetzonder ba! na en wat is cca S.V.V. podium waren. geroepen :n gloed- bal zander Leen de- Bruyn? De mu- voile bewoordingen toe. Spr. zeiue I ziek was van dc ..The Rhvthm o.m. dat zij tot deze uitzonderlijk j Aces", hoge prestaties gekomen waren door een hechte eenheid m hun spel. Aanvoerder de Bruyn en doelman Opsehoor kregen een paar extra woordjes voor „moed. Beleid en trouw." Jammer dat de kranige Goossens r.iet met zyn clubmakkers ot> het toneel gehuldigd kon wor den. Even later moest hij zelfs Odeon geheel verlaten. Ary de Bruyn dankte voor de de woorden] van zijn voorzitter. Hij' was ver- heugd cat zij het waren, die op het I bolwerk S.V.V., dat door de oudere leden was gevormd, het dak moch-1 ten zetten. ..Maar in dit dak, zullen wij eer gaatje open Jaten. om er de i volge? de week de grootste kam--i pi oer sviag uit te steken", zeide hy i ten slotte. De gehele zaal stemde er luid applaudisserend mee m. De j jongens van. het eerste kregen ver- j volgens een speciaal voor hen ver-1 vaardigd insigne, namens enige fir- ma's werden hun de meest uiteen- lopende caaeaux. aangeboden. Eeni der dames van de veteranen bood het bestuur namens hem 'n keurig ont-1 worpen vlag aan en een beker voor i de juniores. Intussen was Kees j Pruis op het toneel verschenen om melding te maken van twee zeer bijzondere gestes, die getuigden van een grote clu bliefde. De familie Rosier uit Curasao, een der bekende S.V.V. families bui- ten het land. had een gelukwenstele- gram gestuurd Adrie Dekker, een dienstplichtig lid in Indonesië, had een keurige bloemenmand laten ver zorgen. Na de pauze stak BW's tweede voorzitter een geestige en sportieve speech af, die hy beëindigde met het aanbieden van een ets van de St. Jaxt. Het feestprogramma zelf was eveneens a f. De twee Pico's brach ten er al direct de juiste stemming Ir met hun S.V.y.-liedjes op de ac cordeon, de Corita's met een accor deon-show van geheel ander genre, Intrede ds. Gras Ds. Gras uit Beilen, de nieuwe predikant van de Ned. Herv. Ge meente in Schiedam, zal op 17 Juli zijn intrede hier ter stede doen. 'ft'ie aan de slag willen en kunnen gaan Bij het kantoor Schiedam van het Gewestelijk Aibeidsbureau stonden per 25 Mei de voigendd aangeboden en gevraagde arbeidskrachten ge noteerd: AANGEBODEN ARBEIDS KRACHTEN: BOUWBEDRIJVEN: Vloerenleg- ger, mach. houtbewerkers, meubel makers, kistenmakers. METAALBEDRIJVEN: Chauf feurs, halfwas elec. lasser. ALG. BEDRIJVEN: Boekhouders, kantoorbedienden, incasseerder, mu sici, magazijnbedienden, portiers, vertegenwoordigers, ongeschoolde arbeiders, bedrijfsleider chem. was serij, dietillaieurskneehts, winkel bediende, verbandmeester, colpor teur. schoenmaker, bontverver. JEUGD: 11. elcctrzciëns, R. auto monteur, u. scheepstimmerman, 11. mach. houtbewerker. VROUWEN: Leerling verkoopster, hoofdjuffrouw, werkmeisjes. gevraagde arbeidskrachten BOUWBEDRIJVEN: Conisch za ger, schilders, timmerlieden. METAALBEDRIJVEN: Bankwer kers, precisiebankwerkers, elec. las sers (N.V.L.), gereedschapmakers, eonstr. monteurs, koperslagers, vor mers, metaaldraaiers, - fraisers, scha vers (geschoold), rdvolverdraaiers, plaatwerkers, scheepsbikkers. Pij- penmonteurs, schee psijzer werkers, smeden grof, constructeur staal bouw, mach. boor der, biezers. ALG. BEDRIJVEN: Letterzetters, boekdrukkers. fabrieksarbeiders, wjjnkopersknecht, kleermaker, broodbakker, drops werker, In de Limburgse mijnen kunnen flinke ongehuwde arbeiders ge- plaaist worden, leeftijd 1830 jaar. JEUGD; Borstelmakers, car tonna ge werkers, drukkers, forceur, gra niet werkers (kunststeen), kurken snijders, aank. soldeerder, kopersla gers, kopergieters, mach. bankwer kers, vormers, letterzetters, slagers jongen, halfwasslager, leerling voor glasindustrie, 11- verwarmingsmon teur, 11. kapper, Joopjongens, 11. lak- spuiter, 11. timmerman, pakhuis knecht, 31, betonijzervlechteï, con structie werkers, II. metselaar, U- meubelmaker-stoffeerder, jongste bedienden, banketbakker 3e bedien de. VROUWEN: Dagmeisjes, fabrieks meisjes, il. verkoopster drogisterij, typiste, steno-typiste, strijksters, wasserijmeisjes, gezins verzorgster, jongste bediende, cassière. Personen, die wensen te emigre ren, dienen zich uitsluitend te wen den tot hc't Arbeidsbureau. Stop Uw hele salaris maar rustig in Uw portemonnaïe, want nu kunt U vooreen paar handschoenen toch niet meer kwijt dan /oor een paar Als U nu een zeem nodig hebl kuni U kiezen uil 10 verschillende QQ malen vanaf ct. MATHENsSSESLAAN (DIJKZICHT) - in ruime getale aauwc^ig oni on7e gr- brekAigc stadgenoten behulpzaam t" =nn Oo het Brocrsvcld roden de ,m1o"s «cir met Passagiers mt alle delen van dc stad. die dan M3 eon \an de nood- u'.tSar.sen :n de ;sal werden gedragen In ce ruime 'nal van hot theater stond liet r-ersoneel gereed cim degenen. di" r.ogal straf ter been wat en. de trap a< te helpen. Lang voordat met het ver tonen van de Mm v-erd begonnen, was Joop WaLis al druk bezig de stem ming cr een bietje :n te brengen Suc cesnummers van de Nederlandse klein kunst uit de dawen. dat opa en oma rich nc? lustig aan een dansje waagden, scnaldcn achter elkaar door de zaal Kefct grote danksprak de heer K. J Heyboer. die by ontstentenis van voorzitter Th. J. L v. d. Berg een wel komstwoord sorak. tot de heer GeyB- serdorfer en znn staf. Joop Walvis, het Socio Kruis en de automobilisten, die met z'n aUen deze bijeenkomst mogelijk maakten .U bent met gekomen om te horen praten maar om wat to zien zo: do C A B-secretaris en dus ging het doek spoedig vaneen om na het journaal de drie ondernemende meisjes m technicolor aan het woord te laten- maar het was met. dan nadat de heer Van Beek namens do ouder van dagen ook nog even vlug een woord van er. Kentelnhhetd had gesproken. OUD-WEZEN VIERDEN" FEEST VAN HVN OUDE TEHUIS De oud-wezen van het HE, Weeshuis aan de Hoogstraat, dat dezer dagen 175 jaar bestond, hebben Zaterdagavond jn de bovenzaal van Musis Sacrum het person eel en de regenten var hun oude tehuis eoa gezellige avond aangeboden Eigen krachten brachten wat toneel en de Netam-band zorgde ervoor, dat cr ook een aardig stukje muziek werd weggegeven.. onbewoond is. Kjjk, slingert een pad wel een soort palms. GEMEENTERAADSVERGA. DERING Donderdag a.s. komt de Raad der Gemeente Vlaardingen te 19.30 uur bijeen. De agenda die 15 pun ten telt vermeldt °-a- tiet voorstel van B. en W. inzake uitwisseling van schooljeugd Almelo-Vlaardin gen, voorstel tot aanwijzing van vertegenwoordigers in de Stichting Vlaardingse Speeltuinen, voorstel toi het aangaan van kasgeldlenin- gen gedurende de jaren 194^ en 1850 tot een maximum van f 1.000.000.voorstel tot verhu ring van grond aan de voetbalver eniging D.Y.O., voorstel tot het ga randeren van. rente en aflossing van een geldieening groot t 63.000.- aan te gaan door de Verg. voor Ziekenverpleging. FEEST OP HET FEESTTERREIN Zaterdagavond was het feestter rein aan de Broek weg weer goed bevolkt, toen daar «en feestavond werd gehouden door de K.A.B. Sursum Corda zorgde voor uitste kende muziek, terwijl, toen de duisternis was ingevallen, de mu ziek plaats moest- maken voor de film „Luchtheld tegen wil en dank" HUWELIJKSFEESTEN Op Woensdag-8 Juni a.s. zullen de heer en mevrouw Y. Brink man—Dijkshoorn, Verheystraat 69 hun 45-jarig huwelijksfeest vieren, terwijl de familie P. v, d. Vaart- van Vliet. Arnold Hoogvlietstraat 54 rp de lie van dezelfde maand hun 'zilveren bruiloft gaan vieren. TELEPHATIE EN HELDER ZIENDHEID Morgenavond, 31 Mei zal de be kende onderzoeker op het gebied van telepathie en helderziendheid, Dr, Tenhaeff uit Utrecht voor de leden van de Zaker.studiekring Vlaardingen een lezing houden over dit onderwerp. Deze belang wekkende lezing wordt gehouden in Concordia en begint om 8 uur. PUPEKFEEST IN DE REGEN... Eigenaardig is dat in Vlaardin gen' Telkenmale blijkt het, dat de Pijpers een warm plaatsje hebben veroverd in het hart van de Vlaar- dingers. En inderdaad, zij hebben dat plaatsje volkomen verdiend. De jonge mensen vormen een hecht corps, dat in een keurig uniform in wit en zwart is gestoken en dat iets goeds brengt bovendien. Dat het op Pijperdag-zo regende, daar over werd veel gesproken. Maar niet omdat men dan binnen moest zitten, neen, algemeen kon men horen zeggen: ..Het ergste vind ik het nog voor de Pijpers". Die Pij pers echter vinden het voor zich zelf niet zo heel erg, maar ze be treuren het, dat het Vlaardingse publiek, dat zo sympathiek heeft meegeholpen het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen en dat zij nu geen waar voor haar geld heeft ge kregen. De hoofden werden bij el kaar gestoken en als we ons niet vergissen zijn er al plannen om de Vlaardingers nog iets voor te zetten, dat prima zal smaken, Weliswaar zal het op een bescheiden schaal moeten gebeuren, maar er gaat in ieder geval nog iets gebeuren, FILM EN TONEEL Het toneelseizoen is weer zo goed als voorbij en de besturen en rol- commissies gaan nu ijverig op zoek naar nieuwe stukken en hebben hiervoor hun tijd hard nodig, vooral als voor de eerste repetitie ook.de rollen nog verdeeld moeten zijn. Moge men er in slagen goede stuk ken te kiezen. Er is werkelijk wel iets goeds te koop! Luxor gaat de cowboy-maniak- ken verblijden met de vertoning van „My pal trigger", een film over cowboys, paarden, meisjes en wat er meer bij hoort. Een spannende film! „Het geheim van de madon na" is de titel van de film, die we van Dinsdagavond tot en met Don derdagavond kunnen zien. Een kunstschilder wordt er van ver dacht verschillende vrouwen, die voo# hem model hebben gestaan, te hebben vermoord. Er ontstaan al lerlei verwikkelingen, totdat aan het einde zijn moeder, stervende, bekend dat zij alle modellen, die op haar zoon verliefd werden, heeft gedood. VLAARDINGEN VOORUIT Het schijnt, dat er aan alle kan ten wordt gewerkt om deze woor den tot werkelijkheid te maken. Pas is de Pij per dag achter de rug of er is een sterrit naar Vlaardin gen in zicht, die belooft een inter nationaal evenement te worden. Deze sterrit wordt weer door de Vlaardingse Motorclub georgani seerd en men heeft zelfs aanvragen uit België, Engeland en Zweden ontvangen. Ditmaal zal er ook voor het publiek op verschillende plaat sen vermaak zijn. Intussen is ook de Vlaardingse Jeugdgemeenschap actief en naar wij ons hebben laten vertellen zijn er grote plannen, die thans snel worden uitgewerkt. We hebben horen fluisteren, dat er een spel zal worden opgevoerd, waar aan zal worden deelgenomen door 2000 jongeren. Maar zover is het nog niet. Er moet eerst nog veel gedacht, georganiseerd en uitge- puzzled worden. Ja, op die manier slaagt men er wel in de naam van onze stad wat meer op der mensen lippen te brengen. Ondanks het minder gunstige cricket weer waren er gisteren nog I een flink aantal Toeschouwers naar d» Damlaan getrokken, misschien mat de hoop een herhaling te be leven van het „bright cricket"' van ds vorige week- Zü moeten wel enigszins teleurgesteld naar huis zu'n teruggekeerd. De vele vieren en zessen, de spanning van de vori ge week. waren gisteren niet aan wezig. Het Hdrmes-elftal heeft op de goede aanval van HCC 2 gefaald. Cricket is oen sport» die alles in zich heeft Het kan vreselijk span nend zijn, het kan ook wel eens uit gesproken saai zün. Gisteren heb ben we wel aantrekkelijk cricket gezien, echter cricket zonder hoogte punten. Eén hoogtcpuni was er toch wel, maar cat zal de meeste toe schouwers wel ontgaan zijn. Ket fielden stond in deze wedstrijd op een hoog peil. Het was bijvoorbeeld een lust het fielden van de HCC-er de Villeneuve te aanschouwen. Zijn keiharde zuivere ingooien, zijn snelle oppikken van de bal komt men op onze Hollandse velden he laas not te weinig tegen. Indien we een vrgelijking moeten maken tus sen de twee elftallen, dan komt de HCC-aanval er beter af dan die van Hermes-DVS. Vooral de bowler F. Menschaar, die reeds met zijn eer ste twee ballen de wickets van Keu- zer.kamp en V- d. Ende veroverde, was zeer goed van lengte en boven dien zuiver. De batsmen konden zich op hem weinig vrijheden ver oorloven. Het w'as dan ook hoofd zakelijk san 2ijn bowlen te danken, dat Hermes niet tot de prestatie van vorige week kon komen. Hel totaal werd slechtst!) 110 runs, juist 22 runs te weinig om het to taal van HCC te evenaren. In bat tingcapaciteiten ontliepen de twee elftallen elkaar niet veel. HCC was iets beheerster, soms bang om enig risico te nemen om de heus niet ge vaarlijke Hermes-aanval, waarin vooral Dellow teleurstelde. Slechts dc batsmen M. Schuur en v. d. Vlugt begonnen na de lunchpauze de bow- lery met meer durf en vertrouwen te bespelen, waardoor zij een waarde volle 43 runs aan het toen nog scha mele totaal van HCC toevoegden. Voordien waren zeer veel slows van Keuzenkamp en Dellow aan leg be handeld als gevaarlijke ballen vol verborgen verrassingen. Met wat meer durf zou het HCC-totaal be langrijk hoger zijn geweest. Het fielden was bij beide partijen goed verzorgd; met HCC, waarschijnlijk door 'net overheersende jeugdige element, was vlugger en enthousias ter. De Villeneuve was hier de grote uitblinker. Tettelaar deed bij Her mes aan de boundary staande een prachtige eenhandsd vang. Dat Hermes het toch niet hoge totaal van 132 runs van HCC niet kon bereiken, kwam vooral door de emotionele opening van -de innings van onze stadgenoten, v. d. Ende werd met de eerste bal van Men schaar verrast door de scherpe off- break, Keuzenkamp zag met de vol gende bal zijn palen duikelen. Her mes zat toen in de knel. Men durfde geen risico meer te nemen, er werd voorzichtig verder gespeeld, met het gevolg, dat men op soms wei 2ëer eenvoudige ballen zijn -wicket ver loor» Dellow, Nolet en Scheepmaker zijn hier voorbeelden van. Met een stand van 7 voor 74 was er nog wel van alles mogelijk, maar de bats- men bleken toch niet de goede men taliteit te hebben om met hun rug tegen de muur te gaan staan. Slechts de jeugdige Wim v. d. Sloot legde er nog even het hout op, maar kon zonder steun ook geen ommekeer in de wedstrijd teweeg brengen. Hij bleef tenslotte met 23 not out en liet wel de beste innings van de Her mes-batsmen zien. De KCC-bowler F. Menschaar nam liefst 8 wickets voor slechts 43 runs in 22 overs, cij fers die hij volkomen verdiende. De gedetailleerde cijfers waren: HCC 2 132 runs. Hiervan kwamen, in de dubbele cijfers E. J. A. Schil 10, A. Schuur 10. Jhr L. de Ville neuve 20, R. Colthoff 18, M Schuur 27 en W. v. d. Vlugt 21. Bowlingcijfers Hermes—DVS: A. Rui terman 236, J. Scheffer 229, J. Keuzenkamp 643. Er waren. 13 extra's, waaronder 11 byes. HennesDVS DO runs, waarvan K. StoJk 25, C. Tettelaar 26. A. Rui ter man 18, \V. v. d. Slot 23 not out. Bowlingcijfers HCC 2: J. Deknatei 1—43, F. Menschaar 836 en M. Schuur 1'-20. Extra's 3. Tweede Pinksterdag zal aan de Damlaan d£ big-match plaats vin don tussen de twee Schiedamse ver enigingen uit de eerste klasse Her mesDVS en Excelsior* VOC 2—Hermes DVS 3 Het derde elftal opende het sei zoen met de uitwedstrijd tegen VOC 2. Het is nu ingedeeld in do 2e klas se C. een aanzienlijk sterkere afde ling dan het vorige jaar. Deze eer ste wedstrijd is door de reserves van Her mesDVS verloren, maar niet nadat m de eerste innings een voor sprong van 1 run was verkregen I.VOC 66. Hermes 67). Deze voor sprong ging in de tweede innings teloor, VOC scoorde toen 91 runs, terwijl Hermes 3 het niet verder bracht dan 63 runs. L. Borrani be reikte twee maal de dubbele cijfers resp. 28 ;n de eerste en 29 runs in de tweede innings. Bovendien nam bij totaal 10 wickets voor 76 runs, een goede all-round prestatie. Een niet onverdienstelijk begiif van dit elftal in de tweede klasse. Hoek's Machine- en Zuur- stoffenfabrick Met inbegrip van intrest ad 10.946 (31.721) behaalde de N.V. W. A. Hoek's Machine- cn Zuur- stoffenfabriek te Schiedam over 1948 een batig exploitatiesaldo van 1,244.353 (786.865). Na aftrek van onkosten ad 40.752 (32.789) en af schrijvingen ad 369.745 (404.009) resteert een netto-winst van 833.956 (349.166), Na reservering van 447.131. Voor de wederopbouw in Indonesië cn na afschrijving van het oorlogsverlies in Indonesië ad 61.055 wordt aan het pensioen fonds 95.000 (115.000) en aan de diverse reserve 105.666 (154.133) gedoteerd. Voor dividend en tan tièmes resteert dan nog een bedrag van 125.000. Het uit te keren di vidend wordt verhoogd van ZV2 op 5%. De totale reserves belopen on geveer de helft van het geplaatste kapitaal van 2 millioen. Ursus recipieerde Ter gelegenheid van het promo veren naar de derde klasse heeft het bestuur van Ursus Zaterdag middag in De Seinpost een recep tie gehouden. Groot was de be langstelling uit voetbalkringen, niet alleen uit Schiedam, maar ook van ver daarbuiten. De heer C, H. W. Weekenstroo was er namens de af deling Rotterdam van de K.N.V.B., de Gem. Sportcommissie had zich laten vertegenwoordigen evenals de S.B.L.O. en natuurlijk waren er een lange rij van verenigingen, die hun gelukwensen kwamen aanbie den. S.V.V. was er, S.V.D.P.W.. Slikkerveer, Demos. Centrum, Schiedam, DHS, Excelsior, O.V, en Siod, Ook de vereniging van der de en vierdeklassers en de Rotter damse scheid srech tersorganisatie ontbraken niet. Talrijke bloem stukken sierden de receptiezaal. Voorzitter B. Sterenburg heeft dank gebracht voor alle blijken van belangstelling,»die Ursus zo goed hebben gedaan. Zaterdag avond was het feesi voor de leden, waarbij De Maaskanters voor de goede stemming zorgden. De spe lers van de drie eerste elftallen van Ursus, die alle drie kampioen van hun afdeling werden, zijn er met trainer Smit gehuldigd. EEN SPOOKVERHAAL VAN „BREDERODE" Nu eens geen traditioneel socie- ty-stuk, had men bij de R.K.-to- neelvereniging „Brederode" gezegd, toen de keuze van een toneelstuk voor de sluiting van het wintersei- zóen aart de orde kwam en zo za gen wij Zondagavond in Musis Sa crum opgevoerd „Spookverhaal", een spel in drie bedrijven van J. Steenhoff, die het gegeven ont leende aan een sprookje van de gebroeders Grimm.. Wij hebben zo tijdens deze laat ste toneelavond van. Brederode sterk de indruk gekregen, dat die hele spookhistorie er wat .„gefor ceerd uit kwam, We zagen Brede rode tenminste andere keren beter op dreef. De mogelijkheden om er wat van te maken waren er, on danks een niet bijster puntige tekst, wel bij deze spookachtige historie, waarin Wim Middendorp de wat barokke hoofdbewoner van. een oud kasteel was. Voordat de toeschouwer met hem kennismaak te, was er in de herberg van waard Joop Groenendijk al heel wat verteld over de geheimzinnige geldsehat door de op sensatie be luste leegloper Pier (Nic. van Se- ters), de marskramer Gerbrand (Martin van Eyk) en de grootspre ker Joost (Jan Gudde). Met dat gesprek vlotte het al niet erg en dochter Klaertje (Truus Sparla) miste blijkbaar cok al het vertrou wen om wat meer leven in de brouwerij te brengen. Zo werden we dan wat stuntelig van de her berg naar het kasteel gebracht, waar Jan Gudde net iets te intelli gent bleek als de onnozele hals. Mien van Noort. Frans Schoof, Marth Heynsbroek, Stien van Eyk- Broeren en Jopie Middendorp heb ben ook nog hun deel bijgedragen aan de laatste Brederode-avond, in de pauzes waarvan, men zich be zighield met samenzang. Regisseur Tubbing heeft aan het begin van dc avond een kort woord van wel kom gesproken. Schiedam hoekte alweer een overwinning Daar Schiedam dit seizoen voor het eerst in de tweede klasse van de K.N.H.B, speelt, is de overwin ning van Zondag op het oude Laak kwartier zeker con bijzondere ver melding waard. Ook in deze wed strijd toonden de zwartwitten we- aerom een groot enthousiasme en een sterke morele kracht te bezit ten. In de derde innings n.l. wist Laakkwartier door enige veldfou- ten van de Schiedammers niet min der dan 5 punten te scoren en op dit moment zag het er voor onze bezoekende vereniging helemaal niet rooskleurig is. Moedig volhou den en doorzetten brachten echter uiteindelijk toch het gewenste re sultaat, hoewel Laakkwartier in de 7e innings nog even flink' kwam op zetten, toen de grote schare sup porters met hun geroep en toe juichingen er bijna in slaagden de velders van Schiedam van de kook te brengen. Evenals in Rotterdam en Schiedam wordt ook in Den Haag ae toeloop van publiek bij een honkbalwedstrijd steeds groter. Regen weer spelbreker voor Excelsior-cricket Zondag trok Excelsior naar En schede om aldaar P. W. te bekam pen. Pluvius heeft het echter nog steeds op de cricketwedstrijden ge munt. Om 2.20 uur begon het weer tc regenen cn hrtt werd steeds troos- telozer. Wel werd ondanks de regen doorgespeeld, maar regen en cric ket is ondenkbaar. Excelsior bracht het tot SI runs. Het batten van Huet viel speciaal te loven en lioudt een belofte in voor het a.s. seizoen. Met 28 werd hij op zeer fraaie wijze gevangen. Toe P. "W. echter aan de beurt kwam, regende het zo hevig, dat aan verder spelen niet meer te denken viel. Dc tweede wedstrijd van Excel sior eindigde dus eveneens onbe slist. Tweede Pinksterdag wordt ge speeld tegen HDVS 1 aan de Dam laan. Zou dc zon nu eindelijk eens ae»zomer komen bevestigen? Het zal de Schiedamse cricket-liefhebbers wel aangenaam zij:i om hun boidc clubs in goed weer te zien spelen. Tot slot volgen hier nog de bow lingcijfers van P.W.: N. Leeftink, 5 wickets voor 43 runs; B. Höpink 3 wickets voor 30 runs; A. Strc-ink 1 wicket voor 9 runs. VISSEXUBERICHT SCI^VENINGEN Binnen van de haringvisser*] dc log gers Sch 64 met 180 kantjes van 5 sche pen Sch 254 met 228 kantjes van 3 scnepen, Sch 263 met 21 Jast *an"7 sche ed' Tan1 15 me/.2? van 7 schepen: Sch 189 met 10 last van 3 schepen- Sch 305 met last van 2 schepen; Sch zuo met 13 last. eigen vangst: Sch 25J "jet 254 kantjes van 7 schepen; Sch 113 met 13 last van 5 schepen; Sch S61 15nkantjes van 3 schepen. Vanestbericht van hedenmorgen uit ?ee: Sch 78 met 8 kanties Sch 245 met 2 k. Sch 246 met 2 k. Sch 402 met 3 k. Sch 55 met 11 k. Sch 229 met 3 lt. Sch 339 met 13 k, Sch 365 met 18 k. Sch 23 met 9 k. Sch 274 met 5 k. Sch 332 geen vangst Sela 39 met 7 k. Sch 201 met 6. Sch i met 12 k. Sch 75 met 11 k. Sch. 57 met 21 K. Sch R met 15 k. Sch 49 met 18 k, Sch 51 met B k. Sch 133 met 8 k. Sch 285 met 12 k. Sch 25 met 11 k Sch 30 met 4 k. Sch 35 met 1 k. Sch 69 met 8 k. Sch 84 met 10 k. Sch 310 met 7 k. Sch 312 met 5 k Sch 225 met 12 k. Sch 130 met 5 k. Sch 250 met 20 k. Sch 207 met 3 k. Sch 314 met 11 k. Sch 70 met 25 k Sch 186 met 20 k. Sch 280 met 3 k Sch 73 met 15 k. Sch fl met 9 k. Sch 89 met 10 k. Sch 95 met 12 k Sch 103 met tl k. Sch 275 met 14 k. Sch 3 met 12 k. Sch 14 met 2B k. Sch 47 met 6 k. Sch 110 met B k. Seh 125 met 16 k. Sch 302 mot 24 k. Sch 325 met 40 k. Seh 333 met 1 V VI. 14 met -8 k. VI 40 met 5 k. VI 5B met 2 k. VI 71 met 15 k V] 78 met in k. VI 80 met 6 k. VI 83 met 26 k, VI 84 met 5 R. V] 97 met 9 k. VI 114 met 32 k. VI 132 met 2 k. VI 195 met 14 k. VI 207 met 8 k. VI 208 met 8 k. VI 216 met 7 k. Ma 5 geen vangst Besomming kustvissers" van 28 Mei; Sch 2 met 630—. Sch 17 met 270.—. Sch 119 met 50.Sch 10 met f 350. Kw 215 met 100.—. Er 14 met f 280 Burgerlijke Stand Geboren: Jenneke, d v A. Ritman en P. Elderkamp: Hendrika. d v L. G. M. Huigen on P. G. C. v. d. Most; Ferdinand, z v F. F. G. Gadeijne en P. Scholtens: Marianne, d v I, fie Zeeuw en D. Rijsdijk; Adriana C. G. d v P- Gulik en G. W. Pelkman* Eddy, Z V J. Zuidgeest en M. J. Hen driks: Alphonsus W. Th. M., z v P. A. Dries en L- M. 0. Mooncn: levonl. kind van C. Berkelaar en A. Koe dam: levcnl. kind van J. v. Aaken en C. E. Pappot. Rectificatie: Ondertrouwd: In Veld 19 jr, cn Verveen. 28 jr. 'L MAANDAG 30 MEI Avondprogramma HILVERSUM I: 19 00 Klankbeeld; ÏS.30 Paul Codwm. viool. Isja Rossican. pia no- 19.45 .Rcg ultz.; 20.00 Nieuws; 20.05 Dingen van de dag; 20.35 Pennies from «gaven;,20.50 De Duedalf; 21.10 Volks- fPn5c-F.t: 22.25 Actuele kanttekeningen; 23 00 hieyivs: 23.15 Gr.p]aten. HILVERSUM II: 19.00 Nieuws; 19.15 Onder de leeslamp: 19 30 Actueel ge luid- 19.45 Gr.mu7,ick; 20 00 Nieuws; 20 05 Jubo roept; 20.15 Orgelimprovisa- cies: 21.00 Volksgezondheid, caaserie; 21.20 Koor; 21.50 Londonpalladium or kest. 22,00 Hollands s try kor kost; 22.45 Avon dover den king: 23.00 Nieuwe; 23 15 Gr. platen: 23.40 Slotaceoord. DINSDAG 31 MEI HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.15 Gvmn.; *730 Opgewekte muziek; 7,50 Dagopening: a.OO Nieuws, weer: 8.15 Och tend va na; 853 Van vrouw tot vrouw: 9.00 Herhaling hersengymnast.; D30 Aubade; 10.00 Morgenwijding: 10.15 Arbeidsvitaminen; 10.50 Kleutertje luis- ter- 11 00 Een lied gaat de wereld rond; 1130 De Wekker; 12 Of Zang cn plano: 12.30 Mededelingen ton behoeve van de landbouw; 12 33 Platteland; 12.40 Trio Jan Hofmeester: 13.00 Nieuws; 13.15 Me dedelingen; 13.20 Metropole orkest; 14 00 Met naald en schaar: 14.30 Radiomati- nee; 16 25 Honderd beroemde componis ten- lfiao De Schoolbel: 17.00 Kinder koor; 17.30 Pianoduo; 17.45 Reg. u:tz 18.00 Nieuws 18.15 Tom Erich; 18.30 Reg. uitzending. HILVERSUM II; 7.00 Nieuws; 7.15 Gr. muziek- 7.45 Morgengebed: 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag: 8 55 Inleiding Hoog mis; G.0Q Hoogmis; 10.15 Waterstanden: 10.20 Wie komt er ln mijn hokje; 10.35 Nat. Symph. orkest- 10 40 Schoolradio; 1! 00 Muziek houdt fit; 11 30 Lichtbaken 12.00 Angelus; 12.03 Kamermuziek; 12 30 Mededelingen Land- en tuinbouw; 12.33 Orkest zonder naam: 12,55 Zonnewijzer; 13 00 Nieuws; 13.20 Orkest zonder naam: 13 40 Trio; 14.10 Gr.muziek: 14 30 Onder ons- 15 00 Schoolradio; 15.30 Nieuwe aanwinsten van de Discotheek; 16.00 Zonnebloem; 16.30 Ziekenlof; 11.00 Ver telling na schooltijd: 17.15 Lang zuilen ze leven; 17 45 Gr.muziek; 1R.1Ó Sport- nraatje, 18.20 Henk Ortmann's Rhythm Sextet: 1840 The pied Pipers*^ 18.50 Actualiteiten. WANDELING IN is het gegaan, meer naar een rijk mens weer van- Luchtvaartvereniging kun- HET WESTEN de kant van de Wilhel- daan. claar uit het lande- nen vertellen, minahayett. Schiefcanter is iijfce Westen en ge behoeft Schiedam in het jaar- 9cen nauwkeurig natuur- 'er niets anders voor te overzicht kennis Zondagochtend ge- beschouwer en zal V bid- doen dan kalm te wande- T_» ii1VjSP iaarver^las zegd en omdat het er niet ten brandnetel en paarden f en, te ziente luisteren - J L, Knnn- naar uitzag, dat we direct staart weinig kunnen ver- ente genieten. handel en Fabrieken voor een nat pak zouden be- tellen over de soorten Jeugd en luchtvaart zuM-Holland over 1947 is hoeven op te lopen, is planten en bloemen, maar T ni J, mee gewandeld. Op "de hij heeft er ten slotte van "°ns L°gb°ek h®et f®?e^.^Seirfene niaatS Broersvest werd het even genoten. „Wat zijn we orgaan van de Ned. Lucht- Pjlfy€1jSs?uSïf»r uieijelen, want vele zijn rtjfc in vaart vereniging, dat t£eede Wi SchiEkMtór elke msand stad aan de Maasmond zichzelf gedacht en hij weer trouw op zyn bu- gemist. Het schijnt slecht voor een uitgebreide "ver- heeft de vreesdat dit reau vindt liggen. Een anders te kunnen, want kenning van het Schie- alles op den duur toch aantal Schiedamse ionce- ^eiiS Ju damse stadsgebied. We weer ten offer z'al vallen eerste maal dat dit ont- zijn het Westen ingetogenaan het monster van de waar over de Oranjebrugj industrialisatie, snel weg- langs de wallékant van de gedrongen uit zijn be- LATEN we eens gaan wandelen, had do de wegen, welke hier sa menkomen en vele de mo gelijkheden die er liggen Nieuwe Haven ons het wustzijn. voorjaar tegenlachte van- Ge kent toch pr ent- ren en ook wel oude breken wordt opgemerkt. luchtvaartpioniers schrij- Zo hier en daar waren er ven hierin over datgene. toch nog wel enkcle cijfers ven merin over aatgene, dje het overnemen nu noff waaraan zij hun hart heb- waard zijn en dat betreft de Lucht- dan de cijfers van de vliegtuigen Spoorwegen. Wist U, dat er hier 0.7% van de totale die vriendelijke af de oude bloem en schuit, briefkaarten nog wel uit bsn verloren, loacwop het fonkelend het dorpje op de hei, waar vaart. Over rood van de Geranium ge uw vacanties pleegt SChriiven ziï over~lucht- er hier 0.7% van de totale wedijverde met de flu- door te brengen. Natuur- J LV l il' stationsontvangsten m Ne- wcel-paarse en gele kleu- lijk is er ook zo'n aardig routes van het %erleden derland werden geïnd? ren van de viooltjes. „Kijk laantje bij, waar ge door- en voor de toekomst en Het was rond 1.232.000, eens, wat een mooie bloe- heen kijkende de kerkto- over zovele andere zaken. Zo op het oog veel, maar men" juichten de kinde- ren nog net uit de boom- die iedere echte jongen in Zuid-Holland was het ren en ze riepen het nog, foppen omhoog ziet ko- belang inboezemen. Er van de kleinere steden foen al op het e.ind van de men. Hebt u ooit geweten, wordt niet alleen over de toch nog het laagste be- B.K.-Lnan by de nieuwe dat*er in ons Sterrebos en luchtvaart geschreven, drag. Delft, dat practisch huizen in de Klein-Bab- Volkspark ook van die. maar naast het blad zijn ook geen achterland heeft, berspolder waren af ge- niet minder mooie laan- er ook nog de excursies bleef echter maar even zwenkt langs het zwarte tjes zijn, waarin Grote naar vüegdemonstraties boven ons. Het goederen- koalaspad naar 't gebied, Kerk, Frankeland en de en niet te vergeten de mo- verkeer heeft hier wel waar we met weemoed dé kerk in de Gorzen net zo delbouw. Hiermede wordt heel weinig betekenis in herinnering weten aan te zien zyn cis het dorps- dezer dagen weer begon- vergelijking met steden als wat eens het zo moois torentje? Ga er eens kij- nen. Zo is men in onze Dordrecht en Leiden. Ook Sterrebos met zijn hoge ken, zou Schiekanter u stad bezig de luchtvaart te in Delft was dit intensie- bomen in welkschaduw unJie??. toeroepen, en ver- verkennen. Zijn cr jonge- ver en alleen Gouda lie— zo veel mooie uren zijn gact dan niet om zo tus- ren, die cr aannmee willen ten wij achter ons. De voorbijgegaan voor vele ggn gewas eens even. doen? Hoofdredacteur J. cijfers hiervan waren Scbiekanfers. nu en dan stil te staan om. C. Kroes, Broersvest 10, voor Schiedam 7347 ton Tussen de lage heggen de vogels te beluisteren, zal ze zeker meer van het vertrekkende en 45.'i61 van de volkstuintjes door Waarempelge komt er als lidmaatschap van de Ned. ton aankomende goederen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2