Goossens, gewonde winnaar van de rivalenstrijd ixMoi&n Zal er Pinkster-traditie uit groeien? Tennisbond in het goud SCHUDT UW LEVER WAKKER Duizenden wilden Fanny zien lopen SVV-BVV, een boeiend spel ■^oor zestig duizend kijkers Teerling nog niet geworpen Van der Hoeve degenkampioen Toto betaalt f 574 voor een Volhardende organisatoren werken met bescheiden middelen Veertien clubs krijgen de bondsvlag Geertje Wielemazwom onder de 1 min. 10 Noren winnen KNS-cup De spelerslijst van Noordwijk i'i 'C Het Zuiden wint met moeite van Rigtersbleek S§ fKÊÊÊBmm Maandag 30 Mei 1949 (Van onze verslagggevers) Eén naam zal voor altijd aan de wedstrijd van Zaterdagavond, in het Rotterdamse stadion verbonden blijven. Vijf en twintig minuten scheidden ons nog van het eindsignaal van scheidsrechter Marrink, toen een kleine stoet het veld verliet. Voorop de statige figuur van dr. Vuylsteke, daarachter Goos sens» bleek, met een wit verband onder het zwarte haar, zwaar geleund op twee officials van SW* Een zwak applaus van een tot de hanebalken gevuld stadion heeft deze bescheiden jongen van de Schiedamse kampioensploeg zeker niet als muziek in de oren geklonken. Zijn hoofd moet nog dof zijn geweest en pijnlijk van de wond, die rode vlekken gaf in het noodverband. De stemming hierna was de ontgoocheling van een spel, dat plotseling ernst was geworden. Het gaf een domper op de wed strijd, die kennelijk zijn climax had gehad, Het moest wel bijna zo gaan. Hier tomden twee ploegen tegen elkaar op, die zo vurig hun verlan gen om te winnen demonstreerden, dat bijna voortdurend het risico van een „incident" aanwezig is ge weest. Dat is geen aanklacht of 'n verwijt. De strijd is sportiet geble ven, tot het einde, maar het ging hard tegen hard. En naarmate de tijd verstreek en de naald van de balans driftig heen en weer bleef trillen zonder beslissend naar de ene of naar de andere partij door te slaan, steeg de spanning. Tot er ongeveer vijf en twintig minu ten in de tweede helft verstreken waren. De Schiedammers hadden zich uit een Bossche belegering ge werkt. Ergens op de Bossche helft had de heer Marrink een overtre ding geconstateerd. De kleine Van Lith gaf met zijn linkerbeen een boogbal in de richting van Sar is. De bal bleef te ver van de Bossche keeper, Goossens en van der Sluys sprongen er naar en met 'een ruk kende beweging van het hoofd sloeg de Schiedammer de bal naar een open plek in het Bossche doel. En nog voordat de cijfers waren versprongen naar 21, lag Goos sens al op de grond en hoorde wa zig de tribunes echoën op het doel punt. Voor hem was de wed strijd afgelopen en voor ons eigen lijk ook. Want wat ons van de laatste faze is bijgebleven was eigenlijk alleen maar een. overwin naar (SW), die. geen andere ver langens meer had dan in het bezit te blijven van de buit en een over wonnene (BW) die hardnekkig tot de laatste minuut weigerde in het Fatum te berusten, daarvoor nog van der Sluys van de back plaats naar de vuurlinie haalde en ten slotte toch moesten overgeven, ook al sputterde de kleine, ener gieke Krijgh, die kennelijk, bezwa ren had tegen het beleid van de scheidsrechter, tegen. Geen gemakkelijke taak Het beleid van de heer Marrink is niet vlekkeloos geweest, maar zijn taak was er ook naar. In wed strijden als deze is de lijn tussen opzet en toeval maar al te vaak niet te vinden. Het merkwaardige verioop van de strijd vindt z'n frappante illus- riatie in de doelpunten, die schaars waren en daardoor kostbaar. Na elk doelpunt kwam de wed strijd in een andere faze zodat hij bijna deed denken aan een toneel stuk in vier bedrijven. Het eerste bedrijf gaf een schouwspel te zien, waarin de strijd bijna gelijk opging. Het technisch betere spel van de Schie dammers werd gecompenseerd door het vurige enthousiasme van de Bosschenaren. In deze periode hadden, beide partijen de kans om tot een doelpunt te komen- SW was de gelukkige, toen na vijf en twintig minuten Könemann diep in de Bossche verdediging penetreer de, bijtijds de bal afgaf naar Schrumpf, die nog even v. d. Sluys van zich moest afschudden en toen hard en driftig de bal langs Saris en over de vallende Huy- bregt in het net joeg. (10). Tweede bedrijf: Dit gaf een SW te zien, dat speelde zoals in z'n beste tijd. De Bossche ploeg werd als het ware weggevaagd. Een kwartier, twintig minuten lang stond heel BW te verdedigen, VAS schaakkampioen van Nederland De Amsterdamse schaakvereni ging VAS is gisteren, dankzij een 5-5 gelijk spel tegen de ASC lands kampioen geworden in de hoofd klasse van de KNSB. Tweede met een halve punt achterstand werd ASC. Verleden week ontmoetten de twee rivalen voor de nationale titel elkaar, maar bij deze wedstrijd werden drie partijen afgebroken. De stand was toen nog 43 voor de ASC. Aangezien de voorsprong van VAS in de kampioenscompfiti- tie slechts een halve punt bedroeg, waren de drie afgebroken partijen van doorslaggevende betekenis: bij een totaal-overwinning van de ASC zou deze club de titel Rebben behaald. Maar het VAS behaalde 2 pun ten uit de afgespeelde partijen te gen de ASC 1 punt, zodat een 55 gelijk spel het resultaat werd waarmede VAS landskampioen werd. De wedstrijd in het Fdje- noord - stadion,Zaterdag- avond, die zestig duizend toeschouwers trok, was zeer belangrijk, maar kon nog geen beslissing brengen. Het voordeel voor de winnaar was, dat hij rustig het ver' loop van de laatste wedstrijd tegemoet kon zien. SVV is de gelukkige ge weest. Zelfs als de Schie dammers van Heerenveen zouden verliezen, behouden zij hiermee toch nog de kans op beslissingswedstrijden. Met de dub van Abe Lenstra en ook nog met BW» zo de Bosschenaren, wat wel in de lijn der verwachting ligt» de laatste wedstrijd van Noad winnen. Het spel is dus nog niet uit. De wedstrijd tegen Heeren veen» Zaterdag a»s+ om 7 uur in het Feijenoord-stadion, zal minstens net zo spannend worden als die tegen BW. De stand is nu: 9 3.V.V. Heerenveen B.V.V. 9 4 A.G.O.V.V. 9 3 V.S.V. 10 4 N.O.A.D. 8 0 1 13 1712 3 11 27—18 2 11 13— 9 3 9 11— 8 8 IS—18 (Van een onzer verslaggevers) In gebouw de Vereniging aan de Willemstraat in Den Haag heeft Zondag de gehele middag het wa pengekletter geklonken van de véér tien schermers, die deelnamen aan de finales van de nationale degen- kampioenschappen. De Rotterdammer Munnik was uitstekend begonnen en had met de pauze nog geen partij verloren. Doch nadien kreeg hij pas de ster ke tegenstanders in ir. v. d. Hoe ve, Kuypers en Zoet. Eerst verloor hij van v. d. Hoeve, die technisch uitstekend schermde en vervolgens moest hij ook in Zoet zijn meer dere erkennen. Enigszins gedepri meerd verloor hij vervolgens ook van de fanatieke Hagenaar Burgel. Kuypers was in den beginne goed op dreef, maar verloor door eigen fouten van Munnik, Van Rooyen en Zoet. Ook Montfoort, Burgel, Bonga. Dwinger en Van Rooyen, die allen met 5 winstpartijen waren geëin digd, moesten barreren, waarbij Montfoort en Bonga de beste re sultaten noteerden. De uitslag luidt: 1. Ir. van der Hoeve (Den Haag) 10 gew. part., 17 ontv. en 32 gege ven treffers; 2. Kuypers (Den Haag) resp. 10, 16, 37; 3. Munnik (Rotterdam) 10, 23, 33; 4. Baten burg (Amsterdam) 8, 24, 29; 5. Zoet (Den Haag) 8, 25, 30; 6, van Es fDen Haag) 6, 29, 31; 7. Montfoort (Den Haag) 5, 29, 31; 8. Bonga (Rotterdam) 5, 29, 23; 9. Van Rooyen (Amsterdam) 5, 26, 33; 10. Dwinger (Amsterdam) 5, 27, 23; 11. Burgel (Den Haag) 5, 28, 29; 12. Schriek (Utrecht) 3, 33, 19; 13. De Wildt (Amsterdam) 3, 36, 19; 14. Van Straten (Amsterdam) 1, 39, 12. Bondselftal won van Middlesex De Zaterdagavond in het Olym pisch Stadion te Amsterdam ge speelde voetbalwedstrijd tussen het Nederlands Bondselftal en de En gelse amateurs Middlesex Wande rers is met 3—2 Overwinning voor onze landgenoten geëindigd. Bh'de rust was de stand 2—1, Van der Sluysde rechtsback van BW kijkt ook een beetje glazig na de botsing, maar Goossens ligt op de grond. Voor hem is de wed strijd afgelopen. kwam de bal ternauwernood over de middenlijn. Het was groots wat SW liet zien, maar het bleef „gal- lery-play". Krijgh en v. d. Sluys en al die andere Bosschenaren konden, de floretstoten blijven afweren en wachten op betere tijden. Deze kwamen, want wat in de ge schiedenis van voetbal trouweps heel gewoon is het einde van. 't tweede bedrijf kwam met een. doelpunt van BW. Een corner van Overbeek bracht de bal in een kluts van spelers voor het Schie damse doel. Opschoor trapte nog de bal terug, net van de doellij», maar van Beurden deed het beter en het was 1I. En zoals het fn een goed toneelstuk betaamt het derde bedrijf zou de climax bren gen. Dat duurde tot een minuut of twintig na de rust en had merk waardigerwijs een BW laten zién, dat nu, evenals SW in het tweede bedrijf, de toon aangaf, minder virtuoos weliswaar dan de Schie dammers, maar met het zelfde ef fect. Namelijk, dat het eindigde met een doelpunt -aan de andere kant. En waar dit doelpunt beslis send is geweest, had het laatste bedrijf rustig kunnen vervatten. Maar een- voetbalwedstrijd is geen toneelstuk.. Hannover en Juggler winnen de prijs (Van onze paardensportmedewerker) De eerste keer, dat het zogenaam de koppel-wedden op Mereveld was toegestaan, bracht direct een sen satie over de Utrechtse renbaan. In de slotcourse won het tweetal Jnggler-Hannover. En. de toto be taalde 574 voor_ elke gulden, die op dit tweetal was ingezet! Of er veel gelukkigen zijn geweest? Er werden insider-combinaties gemaakt, toen deze slot-course ten tonele voerde. Hannover en Juggler werden resp. 1 en 2; Guy Hannover derde en de zestienjarige Lord Maire nummer vier, Geersen met Harrie Scott werd er uit gereden. In de zeven courses waren slechts twee valse starts. De openings- course der afnateurs was er al da delijk een van goed gehalte. Gerard v. d, met Legality maakte al een heel snelle tijd, 1.26.1, de rit deed hij in 3 min. 2.6 sec; de toto was normaal. De tweede course was voor Willem Geersen met New Spencer, hij werd gevolgd, door Vergay met Narciso van Zora. De heren maakten het elkaar niet las tig. De 3e rit bracht Menno Dyna mic, gereden door T. A. v. d. Veen, aan de kop. De toto bracht winnend 13.4ü en pl. 3.30 op. Geersen met Maarten Spencer was tweemaal in de fouten en kon Tyme niet hou den. Om de Domprijs, de 5de course, had Geersen met Lee Axkit slag te leveren tegen Kalida, Larus S en Mountenier; hij verloor, na ook nu tweemaal in de fouten te zijn geweest. Met Juno Vito bleef hij een staartlengte voor op het vechtende duo Jopie the Saint en Legality, Natuurlijk was het slechte weer van invloed op de publieke belang stelling, met als gevolg een kleine vermindering van het totaal der Toto. Deze was nu f 47.307, een kleine 3000 minder dan de vorige keer. Amateursprijs 2100 rn.; 1. Legality 1,26.1' 2. Kruger 1.26: 3. Xlazlna Axkit 1.26.6: Van Gend en Loos prijs, 2000 m.; 1. New Spencer 1.31.8: 2. Narciso van Zora 1.33; 3. Nita 1.35.5; Bunnikprijs: 1. Menno Dynamic 1.31,5; 2. Maarten Spencer 1.29.5; 3. Marie Dynamic 1.34.4; Dleselprljï 2040 m.: 1. Lord Heny 1.32.4; 2. Lucky Axvile 1.32.6. 3. Lady V 1.32.7: Domprijs 2140 nu: 1. Kalida 1.28.1; 2. Laru9 S 1,25.8; 3. Mountenier 1.29.9; Cas. Schevenin gen prijs 2200 m1. Juno Vita 1.25,9: 2. Jopie the Saint 1.26.1; Legality 1.27.3; Favorieten prijs 2280: 1. Hanover 1,26.8; 2. Juggler 1.27. 3. Guy Hanover 1.26.3, RONDE VAN MIDDEN-NEDERLAND (Vön een onzer verslaggevers) Burgemeester jhr. C. J. A. de Ranltz van Utrecht zal waarschijnlijk het startschot lossen voor de tweede Ronde van Midden-Nederland, een wed strijd over ruim 200 km. voor amateurs, die georganiseerd, wordt door de Utrechtse wielersportvereniging „De, Volharding" op S Juni, Tweede Pinksterdag. Tweehonderd renners, onder wie zestien sterke Beigen, hebben toot dit prachtige parcours ingeschreven. Om twaalf uur wordt gestart op de Veemarktterreinen te Utrecht. Tegen vijf uur '9 middags venvacht men de renners terug in het stadion, waar zich de finish bevindt. een sterke ploeg afgevaardigd. Er (Van een onzer verslaggevers) Zelden Is een jubileum van een vereniging of een bond zo met luister en opgewektheid gevierd als het gouden feest van de Kon. Nederlandse Lawntennls Bond. Het centrum van de jubileumviering was In het afge lopen weekend het Kurhaus te Sehcvcningeu, waar vertegenwoordigers van de gehele Nederlandse tenniswereld bijeen waren om deel te nemen aan het halve eeuwfeest. Zelfs de Zeeuwen in hun traditionele kleder dracht ontbraken niet. Zij bewogen zich ongedwongen over de dans vloer met hun brede kappen en platte hoeden temidden van de dames en heren in galatoilet en gaven tenslotte een boerendans op klompen ten beste. Van Swol, Wilton, Van Meegeren en andere bekende tennisfiffuren bleken de techniek van samba en foxtrot even goed te verstaan als die van een volley of een drive. Vrijdagavond was het eigenlijk al begonnen met een oudejaarsavond- viering, waarbij de gouden bonds vlag was aangeboden; oranje met wit en de zwarte tulp het embleem van de bond, in het midden. Zater dagmiddag prijkte dit dundoek tij dens de feestelijke herdenkings bijeenkomst op bet toneel van de Kurzaal, nadat het gordijn was opengegaan dat het geschenk van de verenigingen, een complete in ventaris voor de bestuurskamer, aan het oog had onttrokken. Tot erelid werden benoemd de heren C. J. Keuze naer, een der op richters. M. G. van Heel, Brouse van Grunau. die het langst de voor zittershamer heeft gehanteerd, Hoyte Veder, C. Vreedenburgh, mej. Roïlm Couquerque en dr. A. C. van Swol. De bond kreeg ook een aan tal nieuwe leden van verdienste. Plechtig ogenblik Een plechtig moment was het onthullen van dc gedenkplaat, waarop 257 namen voorkomen van leden die in de oorlog zijn omge komen. Een ogenblik stilte werd in acht genomen waarna het Wilhel mus weerklonk. Aan de veertien clubs die van de oprichting af lid zijn geweest wer den bondsvlaggen toegekend, welke tegeliik aan de balcons werden ont plooid. Tot de oudgedienden be hoorden Leimonias en de Oranje T.C. uit Den Haag, Victoria uit Rot terdam, de Schiedamse L.T.V., de Hilversumse L.T.V. en Be Quick uit Maassluis. De Jhr. R. de Brauw-wisselbeLar voor een jeugdig speler die zich in het afgelopen jaar heeft onder scheiden door spel en sportiviteit, werd voor het eerst toegekend, en wel aan H. van Dalsum uit Den Haag. De Vreedenburgh-wissel- schaal, onlangs ingesteld kreeg de heer Croll voor een jaar, als blijk van, waardering voor zijn uitsteken de werk voor de hond verricht. Tennisfinales te Parijs PARIJS. Het internationale tennistournooi te Parijs is in het gemengd dubbelspel geëindigd met een zege voor het Zuid-Afrikaanse paar Sheila Summers en Sturgess, die in de finale de Britten Jean Quertier en Oakley met 61 61 sloegen. De Amerikanen Parker en Gonzales wonnen het dubbelspel heren door de Zuid-Afrikanen Sturgess en Fannin met 63 86 57 6—3 te verslaan. Tydens Juniorwedstryden, ge organiseerd door de Olympic Swimming club te Antwerpen verbeterde Geertje Wielema van de Robben haar persnoniyk re cord op de 100 meter borstcr&wl door deze afstand af te leggen In 1 min. 9,7 sec. Haar beste tijd bedroeg tot nu toe op deze af stand 1 min. 10,9 sec., enige tijd geleden te Gent gemaakt. Be halve op de rugslag biykt Geer tje Wielema dus ook op de borst- crawl uit te blinken. 4Vl liter-fles jenever voor kroonprins Olav De Noorse drakenzeilers van de Kongelig Norsk Seilforening heb ben op de derde en laatste dag van de internationale drakenweüstryden op het IJsselmeer hun suprematie over de zeilers van de K.N.Z. en R-V- nogmaals bewezen en hebben met ruime voorsprong voor de eer ste maal beslag gelegd op de K.N.S.- Cup. De Noren behaalden gisteren de eerste, derde en vierde plaats en met hun voorsprong, die zij op de beide voorgaande dagen hadden veroverd, kwamen zij op een pun tentotaal van 4096, waartegen de K.N.Z. en K-V. 2773 punten behaal de. Behalve de K-N.S.-Cup die de No ren het volgende jaar in eigen land tegen een K.N.Z. en R.V.-team zul len verdedigen, wonnen zij een 4(4 literfles genever, die zij als souvenir mee naar Noorwegen zullen nemen en zullen aanbieden aan kroonprins Olav, de erc-voorzitter van de Kon- gelig Norsk Seilforcning. Dit jaar nog geen professionals Er wordt zowel individueel als in ploegen gereden. De ploegen bestaan uit vier deelnemers, van wie de eerste drie aankomenden worden geteld. Er zijn 25 indivi duele prijzen beschikbaar gesteld, drie voor de ploegen en twaalf voorde ploegleden. Gedurende de tweede helft van de rit zal het pu bliek in het stadion radiografisch op de hoogte worden, gehouden van de positie der renners. Men houdt de wachtenden bovendien aangenaam bezig met een interes sant sportprogramma, bestaande uit windhondenrennen en een handbalwedstrijd tussen een Utr. elftal en „Sport Vereent". De organisatoren hopen, dat de Ronde van Midden-Nederland een goede Pinkstertraditie zal worden en dat men te zijner tijd ook be roepsrenners zal kunnen enga geren. Zij werken vooralsnog met zeer bescheiden middelen. De naam van hun vereniging is even wel niet voor niets „De Volhar- "ding" en de heer G. Ducaat c.s. zul len er op de duur ongetwijfeld in slagen, de financiële steun te ver krijgen, die nodig is om een wed strijd voor profs uit te schrijven. Het parcours, dat geheel door de provincie Utrecht loopt, Is bijna overal vlak. Alleen hij Veenendaal, Amersfoort (de Blauwe Berg) en Soest zullen de renners wat klim men. Men volgt in hoofdzaak de rijksstraatwegen, doch er is een kwaad stuk langs de bochtige Lek dijk bij Wfjk bij Duurstede en over de secundaire grintweg tussen Ka- merik en Vinkeveen. Zoals gezegd, hebben de Belgen Sugar Ray geschorst De wereldkampioen welterge- wicht „Sugar" Ray Robinson is voor onbepaalde tijd geschorst in de staat Texas aangezien hij niet Dp 27 April j.l. te Houston gebokst heeft, waartoe hij contractueel verplicht was. AJhoewel deze schorsing zich uitstrekt tot alle bonden welke bij de National Boxing Association zijn aangesloten, zal Robinson toch in de loop van Mei zijn titel te New York kunnen, verdedigen, New York ressorteert namelijk onder de New-Yorkse bokscommissie en niet onder NBA. (Ing. Med.) en n zult '9 morgens weer kiplekker uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal m uw Ingewanden doen slromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Wrtken en uw spijsvertering en stoel gang op natuurlijke wijze te regelen. 1 CARTER'S^ 1 LEVERPItLETJES J komen o.a. vijf renners, die deel namen aan de wereldkampioen schappen te Valkenburg: Pol Ver hagen, Jos Michiels, Louis Wouters José Donders en Marcel Driseu. Van de deelnemende Nederlandse amateurs noemen we de Amster dammers Faanhof (O.S. Londen), Harmans baankampioen 1948, Han Krever (baankampioen 1347) en Piet Sieveking. Met de Brabanders komt mee Wout Wagemans en bij de Hagenaars zullen we zien rij den Ouwehand, de gebrs. Van der Voort, Kooyman en Van der Put ten, die Donderdag een uitstekende indruk maakte in de Ronde van Zuilen. In de Roterdamse ploeg bevinden zich Hoogendijk, Kees Kroon, Piet Maas en Jan Kareisen. Uit de Zaan komen Piet Duif, Dick Hooysckuur, Kees Ris en Timmermans en uit Utrecht o.m. H- van der Voort, Kessels, Koch en Van Leur. Wie naar de Ronde gaat kijken, onthoude vooral de hierboven ge noemde namen der cracks. Men kan namelijk meedoen, aan een prijsvraag van „De Volharding", die mooie prijzen uitlooft. Nederlands handbalteam verplettert België De in Gent gespeelde handbal wedstrijd tussen België en Neder land heeft een zeer eenzijdig ver loop gehad. Zowel technisch' als tactisch waren onze landgenoten de Belgen verre de baas. De cijfers, waarmede Nederland won: 161 spreken voor zichzelf. De Haagse vertegenwoordigers Reijneke en Walker speelden hun gewone rustige spel. De Noorder lingen Textor, Kleinstra en Bruins namen met resp. 5, 6 en 4 doelpun ten de meeste doelpunten voor hun rekening. Walker scoorde eenmaal. Reeds met de rust was de stand 81 voor Nederland. Bij een 3—0 voorsprong van Nederland wist Pbi- lipps voor België de eer te redden. In de tweede helft was het over wicht nog groter, zodat onze buren zich met de nederlaag van 161 nog gelukkig mochten prijzen. Advertentie Was Uw wol veilig In it pak Netlo 100 gr.. Aan de internationale tenniskam pioenschappen te Noordwijkf waar mede morgen een begin wordt ge maakt, nemen weliswaar niet de grootste spelers en speelsters deel, zoals bijv. de Amerikanen Parker en Patty bij de heren en mevr. Du- pont Osborne en mej. Brough bu de dames, maar de bezetting is toch van die aard dat zeer interessante strijd verwacht mag worden. Wei zal van de partij zijn de 21- jarige Amerikaanse kampioen, Gon zales en de Zuid Afrikaan Stur gess. die enige weken geleden in de Daviscup-wedstrijd tegen Ne derland is uitgekomen. Misschien komt de Hongaar Asboth, als hü 'n visum in Warschau krijgt. Deze "spelers zullen zo geplaatst worden dat geacht kan worden, dat zij da halve eindstrijd bereiken. De andere sterke spelers voor de heren-nummers zijn: de Zuid- Afrikanen Fannin, Levy en Cock- bum. de twee Italianen M. en R. Del Bello; de kleine Philippyn Ampon, de vroegere Zuid-Slaaf, nu Egyptenaar, Puncec; de Belgen Pe ten en Devroe; (natuurlijk) de Australiërs Harper, de Fransman Remy; de Spanjaard Bartoli, de jonge Engelse Daviscup-reserve Lewis en uit de aard der zaak alle sterke Nederlandse spelers, zoals Van Swol, Van Meegeren, Rinkel, Linck, Krijt, Wilton e.a. Wat de dames betreft is de be zetting minder sterk. Amerika heeft aan het hoofd van de kleine ploeg mevrouw Rihbany en de minder bekende mej. Boyer, mej. Mac Guire en mej. Butler, de Franse dames mej. Marcellin en mevr. Se- gher, de Engelse dames mevr. Cur ry en mej- Tuckey, het vroegers Chinese speelstertje mej. Hoahing en verder alle bekende Nederland se speelsters, zoals mevr. Roos—v. d. Wal, mej. Hermsen en mej. Rol- lin Couquerque. Italië vaardigt zijn twee sterkste speelsters af, de kampioene mevr. Bossi en mevr. ManfredL Hb ui Het Zuiden scoort het beslissen de doelpunt tegen Rigtersbleek. Laatste wedstrijd moet beslissing brengen Het Zuiden moest de laatste wed strijd tegen een der provinciale twaalftallen winnen om tegen Blauw Wit zjjn. kans op de titel te behouden en de Rotterdammers heb ben dan ook gewonnen al was het een benauwde zege, die aan de Dordtse straatweg werd behaald. Kort voor tijd was het nog 33 en Rigtersbleek was zeer 800 in in nieuwe banen Naar wij van de zijde der techni sche commissie van de K-N.AU. vernemen zal op de Olympische Dag een proef worden genomen met de nieuwe bepaling om de 800 meter op een andere wijze te lopen, n.L de eerste 400 meter in banen en daar na de normale wijze. Deze proef zal echter alleen doorgaan, indien de resultaten van de proefneming, wel ke bij de internationale wedstrijden te Londen op 6 Juni worden gehou den, gunstig worden geacht. (Van een onzer verslaggevers) In de vroege Zondagochtend is de Amerika-kist van de KLM op Schiphol neergedaald met Fanny BlankersKoen en reeds enkele uren later was zij op de Amster damse sintelbaan om de athletiek- wedstrijden van haar vereniging Sagitta grotere luister bij te zetten. Wat deze vriendelijke geste van Fanny betekende kon men zien aan de poorten van de Sintelbaan en later meemaken, toen vele toe schouwers voor het geld dat zij be taald hadden geen plaats konden vinden. Honderden jonge Amster dammertjes zijn op een gegeven ogenblik het middenveld opge stormd om aan Fanny de handte kening te gaan vragen, maar daar werd een stokje voor gestoken door de ordecommissarissen. Op de organisatie'van do wed strijden was nog wel wat aan te merken, zo verwekte het een ge mompel van teleurstelling toen zonder opgaaf van redenen werd medegedeeld dat Slijkhuis niet zou starten. Fanny deed het wel en won de 80 meter, zoals zij dat wiL- de, in 11.9 sec. Er waren nog een paar lichtpunt jes: Groen (AV '23) en Harting (de Zeeuwen) op de 3000 meter, die door eerstgenoemde werd ge wonnen in de uitstekende tijd van 8 min. 48.8. De 200 meter heren werd gewonnen door Lammers (AV '45) in 22.3 sec. De Hagenaar Kleyn ontbrak, Fanny was nog zo vriendelijk ons te vertellen, dat zij het in Amerika uitstekend naar haar zin had ge had. Ze was er alleen maar te kort geweest om veel te zien, doch dat hoopt zij een volgende keer in te halen. Neumeier naar Henley Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van de Willem 3 skiffeur Neifmeier om dit seizoen deel te ne men aan de wedstrijden te Henley, welke op 29 en 30 Juni en 1 en 2 Juli worden gehouden. Hij zal trachten de diamond sculls de prijs voor het skiff nummer, voor Nederland te veroveren. Kelly naar de Bosbaan? Ook dc Amerikaanse skifkam- pioen Kelly zal dit seizoen deelne men aan de Henleywedstrijden. Het ligt tevens in zijn voornemen in te schrjjven voor de Europese kam pioenschappen, welke eind Augustus op dc Bosbaan te Amstelveel wor den georganiseerd. Het werd tenslotte nog 64. Reeds in de eerste minuut wist Achter huis zijn ploeg de leiding te geven en Het Zuiden moest alle zeilen bij zetten om gelijk te komen door mej. Kindt. Daama ging het vrijwel ge lijk op doordat De Waal c.s. het in de aanval niet tot succes wisten te brengen. Na een half uur schoot mej. Vlier tenslotte van ver in, doch deze voorsprong was dra verdwe nen, want Snuvermk trof ook doeL Zo ging de rust met 22 in. Na de hervatting duurde het 18 min. aleer Edelcnbos voor de Twentenaren tot scoren kon komen. Wel vielen de Rotterdammers daarna fel aan, maar het schot was zoek. Toen Be zem er na 33 min. echter de twaalf tallen weer in de beginopstelling bracht had het Zuiden practisch ge wonnen. Den Hsrtigh c.s. vielen onstuimig aan en al verdedigde Rig tersbleek bijna letterlijk met-hand en tand het kon niet voorkomen, dat nadat Den Hartigh een strafworp had gemist mej. Kindt en 't Hart voor 5—3 zorgden. Even spande het weer toen mej. Herman 5—4 maak te doch een doelpunt van Van Herk na een vrije worp besliste de strijd ten gunste van Het Zuiden: 64. Te Eindhoven won P.S.V. met 7 —5 van. Vitesse. De rust kwam hier met de stand 52. Het Zuiden moet nu te Amster dam op 19 Juni van Blauw-Wit win nen, wil het beslag leggen op de ti tel en de beker. Onderstaande rang lijst geeft de stand tot heden weer: Blauw Wit 7 6 0 1 Het Zuiden 7 5 11 P.S.V. 6 2 13 Rigtersbl. 7 115 Vitesse 7 115 42—22 31—21 23—29 19—30 26—39 Piet van der Pol derde in Madrid De beslissende partij in het tour- nooi om het wereldkampioenschap libre tussen de Belg van Hassel en on2e landgenoot van de Pol werd na spannende strijd door van Hassel gewonnen, waarmede de Belg het wereldkampioenschap libre behaal de. De uitslag luidde: Van Hassel 500 11 364 45.45 Van de Pol 481 11 159 43.72 Domingo bezette met vijf gewon nen partijen de tweede plaats en van de Pol werd derde. De matadors op het klein biljart 57/2 Gezien hun prestaties in de voor- wedstrijden hebben de volgende 8 spelers zich geplaatst voor het na tionaal kampioenschap klein biljart, cadre 57/2, dat op 9, 10, 11 en 12 Juni te Apeldoorn zal worden ge speeld: Kruithof, Barendreeht; Ei- gelsheim. Rotterdam; Mol, Amster dam; van Kessel, Rotterdam; Lies hout, Rotterdam; Trimbos, Amster dam; Kastciijn, Rotterdam; van Oosterhout. Rotterdam. De reserves zijn: Raarends, Goes en Wijdeveld, Amsterdam. Op 11 en 12 Jani worden op de sintelbaan aan de Laan van Poot de individuele Haagse athletiek kam pioenschappen gehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3