DOK promoveert naar de eerste klas GVMD en Blijdorp moeten een beslissingswedstrijd spelen Pechvogels deed zijn naam eer aan tegen WRW ASB eindigt ongeslagen „Batavia" over de oceaan langs nieuwe KLM-route Korfbal-uitslagen What is in a name. De duiven hadden het niet gemakkelijk Hollandiaan - TYBB Vijftien-voetsjoMen zeilden op de Kralingse Plas DHZ-Fluks 'n nachtkaars Zomeravondvoetbal De vlag van Rotterdam aan Zee' op het Hoekse strand Maanclag 30 Mel 1949 UIT DE AFDELING ROTTERDAM van 02 door doelpunten van de middenvoor. In de tweede "helft werd de voor sprong door toedoen van de rechts binnen en de linksbuiten tot 0—4 op gevoerd. Door dit resultaat heeft G.V.M.D. j ba! in het net te koppen, maar we- evenals Blydorp de competitie met j geus buitenspel werd dit punt door 7 punten, brewdigd, zodat een be- j de scheidsrechter afgekeurd. S.V.O. slissingswedstryd tussen deze beide j ondernam daarna enkele gevaarlijke i nodig ts om uit te wijzen welke van i aanvallen, maar de verdediging van beide voor promotie in aanmerking- De promotie- en degradatle-eom_ Bïydorn stond geen enkele kans tot komt. J»etitles van de afdeling Roiterdamschieten toe. Tot de rust bleef de! De stand: van de K.X.V.R lopen thans op hun stand 3.0, Ma de rust ondernam t eind. Mog slechts enkele wedstry- s>A .O er.kele felle aanvallen, maar den resten. H.W.S. heeft zich, gelijk i bet doelpunt viel juist aan de an- j men weet in de eerste klasse ge- i dere kar.t tengevolge van een fout1 handhaaft! en het is D.O.K. thans van de doelman van_S.VO (2—0). i gelukt doer van Postel met 21 te tegenstand van S.V.O. was nu winnen, de tweede kift* vaarwel te gebroken. Linksbuiten Van Eck Keggen om in het volgende seizoen bracht de stand or 3—0 en kort haar gr luk In de hoogste afdeling te j voor het einde was het Korsten, die j beproeven. y wensen onze stad ge-i deM noteren. De verdediging poten met het behaalde resultaat van S.V O. en de linksbinnen hebben van harte geluk. De laatste wed-j*"1 goede wedstrijd gespeeld. Ook strjjd in deze competitie gaat tuisen de verdediging van Blydorp heeft MadoA' en Postef, Eerstgenoemde j »0*d geweerd, in het bijzonder beeft 6 punten uit 4 wedstrijden en I rechtsachter Rietveld en spil Hoo- JPostef bezit uit hetzelfde aantal genboom. ontmoetingen slechts 4 punten. WH' De wedstrijd CroosivyK G-.v.jl.d. jPostef dus nog een kans behoudenhact eveneens een score van 4—0 tot om te promoveren, dan. zou zij haar j' resultaat, evenwel in het voordeel wedstrjjd tegen XadoT moeten i van d? bezoekers. G. v .M,D was vrp- «innen, «nAnde nen be.Iis.inns- 1 doorlopend ui de meerderheid er. WedsIrUó te forceren. de score had nc,~ ho'cr taaiMn zijn als de schutters van de bezoekers w at de wedstrijd tussen D.O.K. wat meer geluk hadden gehad. Nux„ en Postef betreft, dit is een uiter- gingen verschillende schoten juist knielend en liggend op schijf Gruno, mate spannende strijd geweest ennaast of tegen de lat. Voor de rust afstand 100 M.. in iedere houding 10 D.O.K. heeft hard voor de kostbare j behaalde g.V.MD. een voarspron; punten, die de promotie tot een A.S.B. 6 3 3 9 9 4 Bel! Boys 6 3 2 1 S 16 S G.V.M D. 6 3 1 2 7 13 5 Blijdorp 6 3 1 2 7 10 6 Crooswnk 6 1 3 2 5 9 15 6 1 1 4 3 7 15 S.V.O. 6 1 1 4 3 5 16 Prins Bemhard onder de Schietwedstrijd om de handicap-beker Op de banen van de Scherpschut tersvereniging Rotterdam aan de Krahngseweg zijn voor het eerst na de oorlog op Hemelvaartsdag en gisteren onder grote belangstelling de jaarlijkse wedstrijden om de zil veren handicap-beker gehouden. Er werd -eschoten met militaire gewe ren in drie houdingen n.t. staande, hebben gemaakt, moeten werken. De beslissing viel eisreniyk al in de I eerste helft, want mede door onfor-1 tumljjk optreden van de doelman' van Postef behaalde de thuiseub m de eerste helft een voorsprong van 20 door doelpunten van Koovm&n en De Hartos:. In de tweede helft besteedde D.O.K. hegnjpclykenvyis alle aandacht aan de verdediging en lange tfrd liepen de aanvallers van Postef tevergeefs storm op de ver sterkte verdediging van D.O.K. Tien minuten voor het einde had de links buiten an Postef succes en scoorde Barendrecht een tegenpantf 211, maar verder hield "de verdediging van D.O.K, stand tot het laatste fluitsignaal. De stand: H-W.S. D.O.K. Kado V Postef D.E.S.V. Radio 5 4 5 3 4 2 4 2 1 9 10 2 4 13 4 2 3 5 2 5 - Ook Bell Boys promoveert Ook Bell Boys bleek met in. staat 1A.S.B. een nederlaag in de promo tie-competitie 2e klase toe té bren gen. De wedstrgd A.S.B,Bell Boys eindigde in een gelijk spel van 2—2. een resultaat, datBell Boys het kostbare punt heeft gebracht, dat nog net nodig was om de promotie van de bezoekers tot een feit te ma ken. Voor de rast werd het elftal van A.SR. door Bell Boys gehuldigd ■wegens de behaalde promotie en aanvoerder v. d. Maas had bloemen in ontvassgst te nemen. A.S.B. speelde ditmaal in rode shirts en het leek wel, o? de spelers daar eerst even. aan moesten wen nen. Nadat beide parttien om beur ten aanvallen hadden ondernomen, slaagde Bell Boys er in de leiding te nemen door de middenvoor, aïe de bal in het net kon schieten door dat doelman Boertje deze niet vol doende onder controle had (01). Dit doelpunt schudde A.S.B. volko men wakker en de thuisclub besloot voor de rust haar aanvallen met twee prachtige doelpunten door v. d. Staay, die voorzetten van v. Oor schot en Klomp met schitterende kdpballen, onhoudbaar voor de doelman van Bell Boys. afwerkte (12). Na de rust steeg het spel peil en werd de strijd bezienswaar dig door fris en snel spel van de beide aanvalslinies. A.S.B. bracht nog verschillende malen het doel van Bell Boys m gevaar, doch de aanvallen van de gastheren leidden niet tot doelpunten. Enkele minuten voor het einde slaagde Bell Boys er In, de gelijkmaker te forceren (22), welk laatste doelpunt voor hen de promotie betekent. Blijdorp blfft zijn stnjd om pro motie naar de tweede klas dapper verder voeren. De thuiswedstrijd te gen S.V.O. werd met de sprekende cijfers 4—-0 gewonnen. Ondanks het feit, dat S.V.O. niets meer te ver liezen had, heeft deze ploeg zeer sportlef en zo goed mogelqk tegen, stand geboden en zich tot het laatste ogenblik geheel gegeven. Blijdorp vertoonde gedurende het gehele verloop van de wedstrijd een overwicht in het veld. Geruime tijd hielden de bezoekers stand, maar na ruim 20 minuten kwam het schier onvermijdelijke doelpunt toen mid denvoor Korsten drie verdedigers omspeelde ert vrij' tam op het doel van S.V.O, schoot. De doelman keer de de bal wel, liet hem echter weer glippen en Blijdorp leidde met 10. Tien minuten later vestigde Korsten weer de aandacht op zich door een In Den Haag vonden voor de tweede maal wedstrijden tussen de Haagse en. de Rotterdamse jeugd plaats. Vorige ontmoeting wen Den Haag met groot verschil, doch dit maai eindigde (18—181. De uitslagen waren: Het ZuidenOns Eibernest 01; TrekvogelsHKV 15: Het Zuiden Ready 2—1: TrekvogelsOlym- piaan 0: Het Zuidenphoenix 20: TrekvogelsAchilles 01; ActiefPhoenix 30; Wion Achilles 01; ActiefOns Eiber nest 5—0: WionHKV 05; Actief Ready 20: WionOlympiaan 0 2; 'RozenburgReady 10: SpangenOlympiaan 1—2: Rozen burgPhoenix 20; Spangen Achilles 20; SpangenAchilles o 4: RozenburgOns Eibernest 2 O; Spangen—HKV 0—S. De uitslagen zijn: Kampioenschap van Nederland: Het ZuidenRigtersbleek 6f; PS VVitesse 75. Zilveren Bal: Gymnasiasten 2 Velox 42. Rotterdamse Korfbalbond. Overkanters-Actief 2 100; Eureka 2Overkanters 5 7—7Ons Huis 2Sperwers 3 10; USV 2 Ons Huis 3 3—1. schoten. Het aantal deelnemers be droeg 24, waaronder twee dames. Er waren voor deze wedstrijden 24 prij zen gesteld, alsmede 5 medailles n.L drie voor schieten met en twee voor de hoofdschutters zonder handicap. De heer A. P. Hoey Smith won de eerste prus, de wisselbeker derhalve, alsmede de verguld zilveren me- stryd onbeslist daille in de categorie met handicap. Tweede werd de heer A. van Veen. die d« zilveren medaille verwierf en de bronzen medaille kwam in het bezit van de heer G. C. van Sille- voldt, die derde werd. In de categorie zonder handicap werd J, H. Brussaard eerste met 266 p die de verguld zilv. medaille kreeg en tweede werd T. Koomen, even eens met 268 p., die op de zilveren medaille beslag 'egde. De voorzitter, de heer A. P. van Hoey Smith heeft na afloop de prij zen met een toepasselijk woord uit gereikt en de schutters aangespoord geregeld te oefenen, ook met het oog op het kweken van schutters, teneinde in het buitenland op wed strijden te kunnen uitkomen. Zilveren jubileum scheids rechter v. d. Spek Voor de heer C. J. v. d. SpeR. die Zaterdag het feit herdacht dat hy als scheidsrechter werd aangesteld, werd een Ere-wedstnjd gespeeld tussen Tone- gido en H3S De wedstrijd, die door de jubilaris werd geleid, eindigde in een 3—2 zege voor HBS, dank zij doelpun ten van Drijver en Langelaan voor HBS en Phihpsen en de Jager voor Tonegido. Hierna had ut café Canterbury een receptie plaats. Allereerst kwam zijn opwachting maken de hr J, A. Jochem- sen. die in een geestig speechje, namens de leden van Tonegido de jubilaris een polshorloge en visbenodigdheden aan bood, terwijl mevr. v. d. Spek met bloe men werd vereerd. De heer J. P. Du Crocq overhandigde namens de sub commissie van de KNVB -de heer v d Spek een tegel. Voorts voerden nog het woord de burgemeester van Voorburg, rii Noteboom, het gemeentelaadslicl de heer Wesseling en de heren L. Zou*cn- Öijk. A. t* d Veet en mr A v d Wilde namens HBS. Vele bloemstukken en schriftelijke felicitaties waren evenzo- vele bewnzen van erkentelijkheid jegens de heer C. J. v. d. Spek. die nog blijft voortgaan als rechtspreker op hei groe ne veld op te treden. De Koning wt, Beatrix en Irene 1 brachten de prins naar het vliep- J tuig. Voor het vertrek Heten zy rich allerlei vertellen door dr.A. Piesman., die samen met prins Bernhard de ulucht meemaakte. In de promotiecompetitie om een plaats ln de K.3T.V.B. ïtecffc Pech vogels een fraaie kans voorbij laten gaan. Immers behoefden de Vogels hun thuiswedstrijd tegen "W.R.W. slechts gelijk te spelen om het voor beeld van Telefoon te volgen en naar de K.X.V.B. te promoveren. Het is echter anders gelopen. Pechvogels deed zjjn naam eer aan. doordat deze belangrijke wedstrjjd met maar liefst vier Invallers moest worden ge speeld en dat tegen een elftal van W.K.W., dat verbeten, voor zijn laatste kans streed. Wel speelde Pechvogels geduren de het verloop van deze spannende wedstrijd bijna steeds een aanval lende rol, maar de verdediging van W.R.W. verdedigde zo hardnekkig, dat elke kans tot doelpunten aan de aanvallers van Pechvogels werd ontnomen. De taaie verdediging an W.R.W putte nog meer kracht teruggezonden. Het jonge elftal van Steeds Hooger was bijna voortdu rend in de aanval, maar de jeugdige Rotterdammers tornden lange tijd tevergeefs op tegen de forse spelers van Putterghoek Toch had Steeds Hooger een half uur voor het einde succes toen middenvoor Mak het ..-t, -- voor Puttershoek fatale doelpunt uit een kostbare voorsprong van scoorde (I0). Aangezien de wed strijd BarendrechtDirKsland een gelijk spel van 22 tot resultaat' heeft gehad, hebben deze beide 5 punten uit 5 wedstrijden. De stand: Dirksland 5 2 3 7 10 4 Barendrecht 5 1 3 1 5 10 S Puttershoek 5 2 1 2 5 8 7 St. Hooger 5 1 1 3 3 2 12 M editrijd op Vastenoord Dinsdagavond 7 uur zal voor de competitie van de Federatie Zuid- Holland een wedstrijd tussen de R.R.V. Apollo en de Pedaalridders worden gehouden. 1, die de bezoekers een kwartier na het begin behaalden met een doelpunt, ontstaan uit oen doel- worsteling. Deze voorsprong heeft W.R.W. met succes tot het laatste fluitsignaal verdedigd. Een beslis singswedstrijd tussen Pechvogels en W.R.W. zal nu uitwijzen, welk van beide elftallen voor promotie in aan merking komt. De stand: Telefoon 6 4 1 1 9 15 7 W.R.W. 6 3 3 6 15 9 Pechvogels 6 2 2 2 6 5 11 Dilettant 6 1 1 4 3 8 16 Steeds Hooger, welks degradatie reeds vaststaat, speelde thuis tegen Puttershoek en deed zp'n sportieve plicht. Puttershoek werd met een nederlaag van i0 naar het eiland (Van onze medewerker) Zware regens en motregen moes ten de duiven overwinnen, die Zondag te Pont, St. Marxence wer den losgelaten- De Rotterdamse Postdulvenbonrt loste zijn convool duiven van circa 10.000 stuks te 6,25 Uur en al dadelijk bleek, dat de duiven het dit keer niet ge makkelijk zouden hebben. Hoewel het weer op de lossings- plaats niets te wensen over liet trokken de duiven slechts traag weg, waarmee al direct vaststond, dat het weer op de vliegroute niet uitstak. En dit bleek ook inderdaad zo te zijn. In Belgle n.l. viel er op verschillende plaatsen een dichte regen welke blijkbaar nog al lang heeft aangehouden, waardoor zelfs het convooi duiven van de Ned. Algem, Bond te Mafbahan niet ge lost kon worden. Dat te Pont st. Maxence ging 5 minuten na de De laatste wedstrijd van Hollan diaan voor de promotie- en degra- öatiecompetitie, die tegen T.Y.B.B., waaraan geen belangen meer ver bonden waren, emdigde na een ge moedelijk partijtje in eer gelijk spel van 22, waarmede de Haarlem- j mers iets meer kregen dan hun toe kwam, daar de thuisclub over het algemeen sterker speelde. In de ver dediging van de bezoekers waren, echter doelman Bakker en spil Smit uitstekend op dreef. Al spoedig na het begin sloeg de linksachter van T.Y.B.B. bij een schot van J- Hof man de bal over de lat. De hiervoor toegekende strafschop werd echter door J. Hofman naast geschoten. Even later kreeg v. d. Borden een niet te missen kans en gaf met een laag schot Hollandiaan de leiding Met deze stand kwam de rust. k Na de hervatting hracht C. Hof man na 7 minuten spel ens met een schot uit moeilijke positie de stand op 2—6. Dit fraaie doelpunt inspi reerde de bezoekers blijkbaar tot pT-otere activiteit en het was op merkelijk, dat zij binnen enkele mi nuten de' partijen weer op gelijke voet brachten. Snoeks was het. die na fel doorzetten 21 deed noteren en linksbuiten Roelofs scoorde met «en kopbal de gelijkmaker. Wel werd de thuisclub hierna sterker, doch door goed werk van de Haar lemse doelman, bleven doelpunten rat. OM HET KAMPIOEN»CHAP VAN' NEDERLAND SW-BVV 2—1. DISTRICT II Promotie derde klasse DHZ—Fluks 1—0. ODSVFC 2-0. De Hollandiaan—TVBB 2—2. Veüzerj—ONA 2—5. BEKERWEDSTRIJDEN Kwartfinales Emma—Heracles 10, Quick (N.) Sp.cl Emma 3—0, Willem IIHelmon- djg 11, FeyenoordNeptunus wordt Woensdagavond gespeeld Promotie res. 2e klas CVV 2—Xerxes 2 0—2. Excelsior 2— VUC Z 3—4. Promotie res. 3e klas CW 3Coal 2 1—Overmaas 3 VUC 4 1—2, VFC 2Sparta 4 2—6, Ris. Hope 2Coal 3 02, Hermandad 2— Transvaha 2 31. Naaldwijk 2—DHS 3 2—2. AFD. ROTTERDAM VAN DE K.N.V.B. Prom - en degr. comp. Ie en 2e klas: DOK—Postef 2—1, From - en degr. comp. 2e en 3e klas: ASB—The Bell Boys 2—2. Blijdorp— SVO 4—0, Crooswmk—GVMD 0—4. Hes. 4e klas F: Wico 4—HOV 4—3, DZB 4Luno 3, Luno 3 no.; UODI 4 USC 5 2—3. DOH 3—Germinal 3 1—3. Veteranen: Steeds HoogerCoal 2—4, Aeolus—Fe tjer.oord 16. ZATERDAGMIDDAGCOMPETITIE AFD. ROTTERDAM K.N.V.B. 2e klas A: PET—ZBVH 2—3. Wia— Lafamo 3—0, VVHRGGK 6—0; 3e klas D: AmericanoSDV 72; E; Veemboys Goudsw. Boys, Veemb. n o.. Waal haven—Dreadnought 70. res 2e kl, A" Zwaluwen R 2—7 SB 2 7—2; C- RËT 2— Unicum 3 2—3. Grafobor 2—SHO 3 i—4. WOB 3Wia 2, Wia n o.: res 3e klas G: HVO 2—WOR 2 4—1. HOV 2 kamp, ADR. VAN STOLKTVEG-SERIE De uitslagen van de gisteren gespeelde wedstrijden voor de Abr. van StoJkweg- sene luiden: ie aid A: ODI—Saturn us 6—1, Acti- vitasDin du a 21, Wico—DOH 0—0. B: VoorwaartsDtndua 2 13, Zwart Wit—USC 0—2, NHS—GLZ 3—0. 2e af tl. A: NHS 2—Qldi 0—1, Croos- wxikActivitas 1—0, CBR—Hermandad 2 1—1; B: OLE 2—Zwart Wit 2 1—0. Satumus 2—USC 2 0—2, USC 2—Zwart Wit 2 2—2 TOUKNOOI LAAG ZESTIENHOVEN De uitslagen van Zondag lutden: Afd. A: DESVNRC n.d.. DJS 2—Siort 2 0—3: B: Postef 2—DDC 3 3—0: C: DLB—NRC 2 1—2; E: GVMD 2—Korte- naer 2 nd, Blijdorp 2—Postef 3 n.d VIS 2—DESV 2 1—3; f: DLB 2—Korte- naer 3 4—1, BJjjdorp 3—DJS 4 1—i> VIR 3—DESV 3 0—4. SCHULPWEG-SERIE le afd RMI—DOZ 4—1, Zuiderster— P. Boys 21. RJBNestoro 0—2, LMO AVO 3—1: 2e aid.: ZVC 2—Belvedere 2 14, DCB 2—Transvaha 3 2—2, Nestoro 2—Zuiderster 2 3—4, ASB 2—AVO 2 13; 3e afd Zuiderster 3Transvalia 4 2—3. P. Boys 2—DOZ 2 3—3, LMO 3— ASB 3 6—1. AVO 3RMI 2 2—2, Bel vedere 3—ZVC 3 4—1. VRIENDSCHAPPELIJK SPEL Jubileumwedstrijd: Coal—RCH i—2. SU PP ORTER.SVERENI GINGEN Op bet terrein van RF.C. heelt giste ren een toumooi van de supportersver enigingen van Excelsior. HDVS, DCV, RFC, Neptunus en Xerxes plaats gehad. De uitslager zijn: ExcelsiorHDVS 30, DCV—RFC 3—1, NeptunusXerxes 2—3, ExcelsiorDCV 30, NeptunusXerxes 6—0, Neptunus—Excelsior 2—1. De ver- hezersronde is niet gespeeld. 1. Neptu nus, 2. Excelsior. 3. Xerxes, 4. DCV, HONKBAL LaakkwartierSchiedam 14—16. Ceie- ritas 2—Sparta 322, Sparta 3—Schie dam 2 6—25, Schiedam 4—Neptunus 2 17—18, Sparta 2—Laakkwartier 2 10—9, ADO—Schiedam 3 3737. R-F-C, WINT JtlNIOR-XOURNOOI VAN A.D.O. In Den Haag heeft het junior-elftal an R F.C. in het toumooi van A.D O. de eerste prijs en de ere-prijs gewonnen, door de vier door haar gespeelde wed strijden alle te winnen. JUNIOR-TOÜRNÜOI N.R.C. De uitslagen van het door N.R.C. ge organiseerde jumor-toumooi zjjn: Tediro —Neptunus 10, Xerxes—Excelsior 00 fExc. wint met strafschoppen), NRC— Hermes DVd o0 (Hermes wint m. str-J. DHZVFC 10, NeptunusXerxes 0—0 (Nept. wint met str Tediro—Excelsior 0—3, NRC—VFC 0—1. Htrmes DVS— DHZ 0—0 (DHZ wint met str.), VFC— Tediro 1—0, Neptunus—HDVS 0—0 (HDVS wint met str.), DHZ—VFC 1—0, Excelsior—HDVS I—l (HDVS wint met str.). Eindstrijd; DHZ—HDVS o—1. Eerste prijs HDVS, 2e pnjs DHZ. WIELER-DR1EK AM P Gisteren heeft een Rotterdamse wieler- dnekamp plaats gehad in de Oude Plantage tussen de R.V, de Rotterdamse Leeuw, Rotterdam en de Pedaalndders. De uitslagen zijn: j A-klas, 44 km, tijd 1 uur 7 mm 15 sec.: 1 M. Brinkman, 2. G. Verstraten, 3. F. Versluis, 4. F. Mosterd, 5. B. de Craaf, B, F. Buysen, 7. P. Vilters, 0. van Ley- den, 9. W. Duivenbode, 10. G. V. d, Ka. B-klas, 34 km, tyd 52 mm.: 1. P. Ver sluis, 2. van Vliet, 3. N. Leeflang, 4. J. Wervers, 5. H, Hoogewaart, 6. Vugt, 7. Driest, 8. Warmenhoven, 9, van Tol, 19. v. d, Winde. A-juniores, 17 5 km, tijd 25 min. 29.4 sec.: 1. T. Kooyman, 2, D. Bazen, 3. 2. Meier, 4. A. Bacchetti, 5. W. Bregonje, 6. C. v. d. Wetering. T, J. van Vliet, 8. v. d. Elzen, 9. Wandemaker, 10, Vis. B-Juniores, 11 km, tijd 19 min. 10.9 sec.: 1. J. Verhoeven, 2. Wledou, 3. C. Oudenaarden, 4. v. d. Berg, 5. L, Glesse, 6. Stello. 7. H, Bastelaar, 8. H. de Keizer, 9. L. Holleman, 10. A de Titer. Rott, Bond los. Hoewel de eerste duiven op tijd arriveerden, verlie pen de concoursen zeer traag en stonden in de meeste verenigingen meer dan een uur open, terwijl er op vele hokken nog aardig- wat duiven ontbraken. De algemene mening is echter, dat deze nog wel zullen nakomen. Dat er echter on geacht het minder gunstige weer altijd nog duiven zijn die zich daar niets van aantrekken, werd wel bewezen met de duif van de be kende liefhebber de heer Tuinen- burg. Deze constateerde te 11.13 uur zijn eerste duif en verdiende daarmee in zijn vereniging zowel alc in het Noorderrayon de eerste prijs met alle grote poules. De vo gel had een. voorsprong van niet minder dan 10 minuten. Voor het groot stedelijk con cours van de Rotterdamse Post- duivenbond, stonden 2154 duiven ingeschreven. De uitslagen van de eerste prijs winnaars in de diverse verenigin gen luidt als volgt: Bl. Dcifer Overschie 1 v. d. Meljden: P. Vogel: 3 Jac. Uittel; Bl. Doffer Schiedam 1 K. v. Looplk en Zn: 2 A. H. Bakker: 3 A. Put: D.C.V. 1 R. P. Disch; 2 T. Admiraal; 3 A. Bakker; Spangenbode 1 K. Bekude; 2 Broos en De Jong; 3.J. Terburg; Feijenoord 1 j, v. Dieten; 2en3A. Koster: Gevl. Vrien den IJsselmonde 1 A. Visser; 2 F. Tors; 3 Bezemer en Hofman: Hillegonda 1—2 A. Versnel; 3 W. v. Rooyen; Maasstad I Dekker en Bosgard; 2 Z. v. Tiehetho- ven; 3. A. Langenberg; Luchtreizigers 1 G. Heselaars: 2 J. de Koning: 3 C- Molle; Maas 1 F. Gelens: 2 L-- v. d. Eynde; 3 J, Visboeb; WiJhelmma 1 L. Tusnenburg: 2. W. v. Rossum; 3 G. Ka pitein: Royon Noord 1 L, Tuinenburg; 2 W, v. Rossum; 3. G. Kapitein; Noor- derpost 1 A. Jansen: 2 W, v. Duljn; 3 A. N. Snelleman; Recht v. Allen 12 A. v. Brakcl; 3 C. A. Bos en Co.; N.C.C. I C, Lieshout; 2 P. Velerius; 3 W. Peters: Ooievaar 1 W. Perzie; 2 C. Kalkman; 3 Laats en Co; Ooster Com binatie 1 Gebr. v. Vliet; 2 en 3 C. Goo- sens; De Postduif Schiedam 1 P. v. Oss; 2 T. Wij zen broek; 3 K. Meuludjk; De Reisduif R'dam 1 N. Stok; 2 D. Eibers: 3 G. Leenheer: Reisduif Kr, Veer 1 H. Trouwborst; 2 P. Snoey; 3 Gebr. de Bruijn: Roede Doffer 1 D. Rietveld: 2 W. A. de Vos; 3 G. E. Brittem; Het Centrum 1 Trijselaar: 2—3 J. Groten dorst: De Snelvllegers 1 A, Boxselaar; 2 G. v. Leeuwen; 3 H. Huisman cn V. Wal: Sportief 1 W. Timmermans: 2 A. v, cL Eynde; 3 P. Reurings: Vitesse 1 L. Smits; 2 L. Rutten;_3 D. Ooikaas; Tot Wederziens 1 J. BeijerJing; 2 R. Ven- nlnck: 3 A. de Melker; Het Westen 1 Th. Winkels: 23 D. Winkels: Wester- bede i p. Meijler; 2 B. Morelis: 3 H. Frankenhulzen; Jonge Sperwer Ussei- monde 1—23 Schippers. Zondag wordt gevlogen uit Orleans, Fr- Afst, 480 km. Voor deze vlucht wor den de duiven Donderdag Ingekorfd, passagiers SCHIPHOL. „Ik ga ook mee", zeïde H.M, de Koningin schertsend bij het vertrek van de KLM-con- etellation „Batavia", die gistermid dag startte voor de opexungsvlucht van de nieuwe lijn Arasterdam Curacao via Montreal en Ksvanna. En zij stapte inderdaad enkele minuten voor het vertrek met de prinsesjes Beatrix en Irene naast de prins, die deze vlucht mee maakt, het vliegtuig in. Toen de piloot, Ph. A. van Rees. chef-vlie ger van de Noord Atlantische Dienst, de motoren echter aansloeg en de sterke luchtstroom alle aan wezigen op het platform naar hun hoeden respectievelijk hun haren deed grijpen, stonden de Koningin en haar beide dochters reeds weer op de begane grond en zagen de Constellation klokslag 5 uur naar de startbaan taxiën- „Wij zijn gewend, dat Gij de Prins hier op Schiphol uitgeleide doet," zeïde directeur A. Piesman in het restaurant kort voor de aan lang van de vlucht tot de Konin gin, „maar ik neem aan, dat deze maal uw aanwezigheid speciaal het gevolg is van het grote belang, dat U in de verbinding CanadaNe derland stelt". Reeds om kwart over vier waren de leden van de Koninklijke fa milie op Schiphol gearriveerd, waar ze begroet werden door de heer Piesman, die de tocht zelf ook meemaakt. De Canadese ambassa deur, de heer A. Dupuy en de bur gemeester van Amsterdam, mr. d'Ailly. bevonden zich onder de talrijke autoriteiten, die het gezel schap, onder wie de secretaris van do Prins, de heer W. Thomassen, de adjudant van de Prins, majoor C. C. Geertsema, kapitein-vlieger Sonderman, de directeur-generaal van de rijksluchtvaartdienst, de heer W. J- F. Backer en de direc teur Stichting Landverhuizing Ne derland. de heer J. A, A. Hartland, uitgeleide deden. De „Batavia" vervoert tevens een persoonlijk schrijven van de burgemeester van Amsterdam aan zijn ambtgenoten in Havanna en Montreal en voor de laatste tevens een kristallen bokaal, waarop de woorden geschilderd zijti: .Held- Zaterdag en gisteren zijn op de Kralmgse Plas te Rotterdam wed strijden in 12-voetojollen om de Z il veren Ml ss-Rl anche -wisselbek e r gehouden, die een vlot en sportief verloop hebben gehad. Zaterdag werd er «en wedstrijd. Zondag vier wedstrijden gevaren. De wedstrijd van Zaterdag en de laatste ontmoe ting van gisteren gingen over drie reiden en de tweede en vierde ont moeting werden over twee ronden, verzeild, omdat de wind nogal flauw was. Fr. Daniels- won met Mistral RAC-j" eugd wedstri j d Het is een gelukkig initiatief ge weest om deze jeugdwedstrijd te or ganiseren, aangezien hier vooral voor de allerkleinsten, werkelijk be hoefte aan was. Werden door het koude weer de prestaties enigszins gedrukt, de geanimeerde strijd was er niet minder om. Bij de B-meisjes won T, v. d. Starre van Victoria de 80 mtr. in 10,7 s. De verrassing was echter het nieuwe Palthena-meisje Gré Kalkman, dat goede 2e werd in 10,9 s. 80 mtr, meisjes-a was voor Van Bree van Hollandia in 10,9 s, I. den Held van Minerva won speer A met 27,48 mtr. Speer jongens A was voor Zwanenburg met een goede worp van 44.33 mtr. De Miner- vaan van 't Hof won kogelstoten A met 13,54 mtr. De D.O.S.-junior Kui per wist de 80 mtr. jongens-C te winnen in 9,9 s. Een aardige wed strijd om nog eens te herhalen. De strijd tussen DHZ en Fluks was weinig interessant. Het ont brak, vooral in de eerste helft, bei de ploegen aan de nodige geest drift. en bovendien was er door de grote onmacht van de aanvalsli nies. weinig spanning. Het meeste gevaar dreigde van Rotterdamse kant, maar door het uitstekende verdedigen van de Dordtenaren kregen de blauwhemden weinig schietkansen, Bovendien bleek Hardenbol alleszins betrouwbaar. De voorhoede van Fluks was be paald zwak in de afwerking en in het profiteren van de zwakke mo- men ten in de defensie van DHZ. De rust kwam, kort nadat een doelpunt van Neys wegens buiten spel was geannuleerd, met blanke stand. Na de hervatting drong Fluks even sterk op, maar werd geen ogenblik gevaarlijk. De strijd nam echter al gauw weer een wisselend karakter aan, en toen in 't Dordt- se strafschopgebied een overtre ding werd begaan, schoot Grand de strafschop feilloos in. Fluks antwoordde met een serie aanval len, maar het schieten bleef uiterst zwak. DHZ's attaques behielden een gevaarlijker karakter, maar konden het evenmin tot doelpun ten brengen, zodat de score tot 10 beperkt bleef. Schuttersveld: 7 Juni: R.CR-—H.O.V.; R.F.C.D.Z.B.; 8 Juni. hlon (C.S.C.)— Satumus: UnicumV.N.D.; 9 Juni: R.C.R.RF.C., H.O.V.-DZB.: 10 Juni: Unicum—Sparta: D.2B,Hton (C.S.C.) Uitslagen: D.Z.B.—RTR. i1- Uni cum—Hion C.S.C. 1—4; H.O.V.—Sparta 0fl: Soga—V.N.D. 01; Satumus— R.F.C. 1—0. Afrlkaanderpleln: 1 Juni: MS. Musschen; D.E.H.F .S.V. Pretoria; Juni: The Bell Boys—Overmaas: Zwer vers—Hurricanes; LunoD K.S.; R.V. V.B.—The Bell Boys; 10 Juni: Mus schenOvermaas: LunoZwervers. Uitslagen: Zwervers—DJE.H. 0—0: The Bel) BoysD.K.S. 12: Overmaas Zwervers 4—0; Musschen-F.S.V. Pret. 0—3: Luno—Hurricanes o1. Katendrecht, Programma van 30 Mei tot en met 3 Juni Is als volgt gewij zigd: 30 Mei: BelvédèreD.OJH.; 31 Mm: A.V.O.—D.R L.; P.S.B.—Pechvogels; 1 Juni: RJ.B.Belvédère; N.H-S.—Soag; 2 Juni: D.R.L.—Eureka: D.O.H.—A.V.O.; 3 Juni: PechvogelsN.H.S.: Eureka Soag: 7 Juni: Belvédère—P.S.B.; Eure ka—D.O.H.; 8 Juni: A.V.CX—R J.B.; SoagPechvogels: 9 Juni: D.R.L.— D.O.H.; P.S.B.—A.V.O.: 10 Juni: N.H.S.— Belvédère; R.J.B.—D.H.L, Uitslagen; Pechvogels - D.R.L. 0—2; D-Rl-Belvédère l5; R.J.B.Soag 0—1; Belvédère—A.V.O. 2—2; D.O.H.- Fechvogels 1—2. SCHENKING VAN DE B.P.M. De N.V. Bataafsche Petroleum Mij. heeft een bedrag van ƒ10.090 beschikbaar gesteld van de gemeen te Rotterdam voor de tots tand de eerste wedstrijd, in welke de Por ky van R. Kaapmans, die nog aan de deelnemers was toegevoegd, en Spint a van Rinl Kagcheiland. wegens aanvaring moesten opgeven. De tweede wedstrijd de eerste van Zondag dus gaf een overwin ning van Koopmans te zien en derde leverde een overwinning op van Kagcheiland. Na de derde wedstrijd viel Dobbertje van Jack van Ham af, omdat hy niet voldeed aan het reglement, dat bepaalt, dat een ieder met minder dan lfz van het totaal in die 3 races maximum te behalen punten afvalt. Fr. Dsniëls en Rlni Kagcheiland werden resp. in de vierde en vijfde race eerste. Toen zijn afgevallen T. van Oud- gaarden met Emir, Duimelot van L- Verwey, de Vas-y van J, W. Ver hulst en de Dumpy van M. van Geyn- De laatste wedetryd ging toen dus nog tussen Daniels, B. P. Hage_ man, Rini Kagcheiland. L. P. Herfst en R. Koopmans. De stand was toen zo, dat Kagcheiland en Daniels met als derde Koopmans de beste kans hadden. Rinï Kagcheiland won de laatste race en werd daardoor tevens winnaar van de gehele wed strijd met totaal 73 punten. De tweede plaats werd bezet door Fr. Daniels, die in de laatste wedstrijd als no. 3 eindigde, en in totaal 6S punten veroverde. De derde plaats was voer Koopmans met 63 p.- Hij eindigde als tweede ln de laatste ontmoeting en werd derde in het to taal-klassement. Herfst eindigde als no. 4 met 49 punten en werd vierde in de laatste wedstrijd en no. 5 was B. P. Hageman die 48 punten ver kreeg en als vgfde eindigde in de laatste race. Rini Kagcheiland heeft nu drie maal de wisselbeker gewonnen. Zou Fr. Daniels winnaar zjjn geworden, dan zou dat voor de vjjfde maal 2ijn geweest en dan zou de beker defini tief in zijn bezit zijn gekomen. haftig, vastberaden, barmhartig", de Amsterdamse wapenspreuk, die Koningin Wilhelmina bij haar re geringsjubileum aan de hoofdstad heeft toegekend. De Prins 2al niet naar Curafao doorvliegen, maar korte tijd in 'Montreal vertoeven. Op 2 Juni wordt de „Batavia" reeds met prins Bernhard op Schiphol terug verwacht. School voor Bijzonder Onderwijs in Oud-Ma thenesse Het gebied van Oud-Mathenesse behoort, voor zover het de Ned. Herv. Gemeente betreft, kerkelijk tot Schiedam. Een 150-tal kinderen uit Hervormde gezinnen in Oud- Mathenesse gingen bij gebrek aan een school voor Prat. Christ, On derwijs in deze Rofterdarn.se stads wijk naar scholen in Schiedam. De Vereniging tot bevordering van Christelijk Onderwys in Schiedam heefj dezer dagen van het Rotter damse gemeentebestuur bericht ontvangen, dat gunstig is beschikt op de aanvraag voor een nieuwe school in Oud-Mathenesse. In 1950 hoopt men de nieuwe school te kunnen openen. Brand aan boord vaa coaster Door een weggeworpen brandende cigaret ia Zaterdagavond kwart over acht, brand ontstaan in de machine kaper van het m.a. „Zand bergen", dat in reparatie ligt voor de werf Wilton aan de Weatkous- d«k. De bemanning ving het bluswerk aan met twee stralen op de water leiding. De brand liet zich door de rook van brandende olie ernstiger aanzien dan hit gelukkig bleek te zijn, nadat de brandweer de blussing van het scheepspersoneel had over. genomen. De mannen v&n autospuit 6 daalden voorzien, van rookmaskers van de G 2 in de machinekamer af en hadden het vuur al heel gauw be dwongen. De machinekamer bleef gespaard. Slechts enige olieresten onder de bultenhelUng ajjn ver brand. De „Zandbergen" is een coaster van 499 ton en behoort aan de N.V. Baltica te IJmuiden, Voor hen die vielen In een bijeenkomst voor de jaar lijkse herdenking van hun gesneu velde kameraden hebben de man nen van het voormalige derde grensbataljon besloten om aan de brug bij Barendrecht een gedenk teken te plaatsen voor de 23 man nen van deze legerafdeling, die hier in 1940 hun leven lieten in de strijd tegen de vijand. Voor dit.gedenkteken zal een be drag van f 2000,nodig zijn Vroegere strijdmakkers en alle an deren, die dit initiatief willen steunen, kunnen een bijdrage zen den aan de penningmeester van de spaaractie, de heer P. Collignon. Sf, Liduinastraat 70a, Schiedam. Animato speelde Terugkeer De Engelse schrijver Warren Chetham strode is niet de eerste geweest,* die bet probleem van de demobilisatie ln een toneelstuk heeft aangesneden. „Terugkeer", dat de amateurtoneelvereniging Animate Zaterdagavond In de Aula van de H.B.S. aan het Afrlkaanderplein op voerde, laat ons weer eens een van die soldaten rien, die na jaren in het gewone leven terugkeert, dat hu volkomen ontwend ia. Strode be schreef echter ook de moeilijkheden van de vrouw, die in een roes ge trouwd is, en daarna j'aren lang van haar man gescheiden bleef. Het ver haal werd aangevuld met de lotge vallen van andere personen, die d° aandacht enigszins van de hoofd personen, de soldaat en zijn vrouw, afleidden. Animato had het stuk goed voor bereid en het resultaat was dan ook een vlotte opvoering, die echter in het algemeen wat aan de matte kant bleef. Niet steeds zagen we in Jan Broersen de oud-militair, hoe wel hij in de scènes met de vrouw (Nel Snel-Visser) goed spel liet zien. Uitstekend waren ook Hans Janssen en Miep Lemsom. Feestelijke opening van twee kampeerterreinen ONDANKS een stromende regen bood het kampeercentrum te Hoek van Holland Zaterdagmiddag een feestelijke aanbjik. Vlaggen wapperden van de kampeerhuisjes, waarvan er vele nog in aanbouw zjjn. De bewoners onderbraken hun werk echter toen marsmuziek van een geluidswagen het ogenblik aankondigde van de officiële ope ning van het kampeerterrein van de vereniging „Rotterdam aan Zee". Honderden kampbewoners* groot en klein, schaarden zich rond de vlaggemast, waaraan de vlag van de R,A.Z. zou worden gehesen. De voorzitter van de vereniging, de heer C. Weyts, heette allen har telijk welkom in het bijzonder de heer C. v. d. Burg, voorzitter van de Wijkraad Hoek van Holland en de Rotterdamse gemeenteraads leden Kievit en L. Hazelzet, die namens de gemeente Rotterdam zitting hebben in de Wijkraad, i Het verheugde spreker, dat dit jaar voor het eerst de wijkraad of ficieel aanwezig was en hii sprak de hoop uit, dat dit eerste contact tot een prettige en goede samen werking zou uitgroeien. Vele wensen zijn nog onvervuld, maar ook dit zal in orde komen, aldus de heer Wcyts, die tot slot van zijn openingswoord een drin gend beroep deed op de kampeer ders, vooral door gedrag en goede onderlinge verstandhouding te to nen een goed kampeercentrum waardig te zijn. De secretaris van de R.A.Z., de koming Tan een vergader- en out- heer G Vi d. Gtesen, hees' de ver- spanningBzaal in Hoogvliet. I enigingsvlag en de driekleur. Namens de wijkraad van de Hoek sprak de heer v. d. Burg zijn verheugenis uit over de opening van het kampeerterrein en hij zeg de de grootst mogelijke medewer king van de wijkraad toe. Zijn mededeling, dat de nodige verbe teringen aan het kampeercentrum sooediger tot stand zouden komer., dan algemeen werd verwacht, ont lokte aan de honderden kampbe woners een hartelijk applaus. Op het nieuwe kampeerterrein, een aanwinst achter de Slapers- dijk, werd eveneens de vlag van de K.A.Z, gehesen. Op dit terrein is nog plaats voor enige honderden kampeerhuisjes. Dc kinderfeesten, die na afloop van de opening van beide terreinen zouden worden gehouden, vielen jammer genoeg een beetje in het water. De jeugdige kampbewoners hebben echter toch nog volop ge noten van een poppenkast-verto ning van mevr. "Van Straten in de grote opslagloods van de firma van Halem. Het was een verrassing voor de kinderen, dat hun aller vriendje Ketelbinkie gezorgd had voor een groot aantal kranten waarin zijn avonturen, staan be schreven, zodat het hun niet aan jeugdlectuur ontbrak op deze re genachtige dag. De genodigden maakten een wandeling over de beide terreinen, waarbij de grote verscheidenheid van de kampeerhuisjes opviel Zonder uitzondering maakten de huisjes een goedverzorgde indruk Rotterdam bezit daar aan de Hoek een prachtig recreatieoord. De openingsdag werd 's avonds besloten met een gezellig samen zijn van de kampbewoners.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4