i H.MARTENSêC? WW I N O IB: NO IB CEBUTO REISBUREAUX DE OOIEVAAR BOEKHOUDEN ROTTERDAM KRUISKADE Wit of grijs Suède KOERIERSTERS Nederlands Opleidings-Instituut voor het Buitenland Jongste Bediende (na) PINKSTER-REIZEN DAGTOCHTEN 58o 19?8 75c Maandag 30 Meï 1949 ÖBtrouw(j' MA.JC BR.ANDEL en LEM DEC EN-VAK VEEN 30 Me' 1949. R dam 5rhi«j*nïew*g jrwb Amsterdam. D*n Te^straat 39 Heden overleed plotseling tot onse diepe droefheid mijn geliefde Echtgenoot «uw zorg ia me Vader. Be huwd- en Grootvader. Broe der. Behuwdbroeder en Oom JAN LEN'05. weduwnaar van UIL.KJE OOSTERHOUT in de ouderdom van 64 jaar Uit aller mam: G. LEN'OS- MEXS1NCA. Botterdam. 27 Mei 1949. Damstraat 6. De leraarde bestelling zal plaats hebben Woensdag a s. op de Zuider Algemene Begraafplaats te 3 uur Ver trek van het woonhuis Damstraat te 2 30 uur. Heden overleed plotseling orue geachte Chef JAN LES OS. ia de ouderdom van S4 jaar. Gezanten! k personeel van de N Uier- en Houtbewe. kersbedryf O. LEX OS. Rotterdam. 27 Mei 1949. Vicrhav enstraa t 59. Adverteer regelmatig JWd'jfcltoicnÖ De nieuwe cursussen voor het praktij fcdiploraa vangen TCoensdag 8 Juai san. Opgeleid wordt voor het Associatie-exacuea December 1949. i Lesuren per week. Lesgeld f 10.— p. maand. (ind. gebruik van studieboeken). foor dese opleiding wordt geen boekhoud kundige vooropleiding tvrlangd. ff el sal be trokkene over werklust en doorzettingsvermogen moeten beschikken en behoorlek algemeen ont wikkeld StfJU Voor het laatst gehouden examen slaagden 257 van onze candidates. lid. ca inscbr. voor R'dam-VTest dagelijks van 95 en Di. en Do- van 1—9 u- a,b iesgebouw HEEMRAADSSINGEL UI. TEL. 30898 Voor R'dam-Zuid bovendien Zaterdag 4 Juni van 1—4 uur Dorpsweg 136b, TeL 7S574 EXAMENOPLEIDING HUGAS. ELGERSMA.POTGIESER OEN HA AC - HAARLEM - AMSTERDAM ROTTERDAM - UTRECHT - Ei ND HOVEN HET MOOISTE CIRCUS TER WERELD HET GROOTSTE CIRCUS VAN EUROPA iWIE.lt KOMT VAN 2 19 JUNI NAAR MET SEN GEHEEL NIEUW RECORD-PROGRAMMA ALLEEN VOORVERKOOP BIJ M IL O T SLAGHEKSTRAAT 56 TEL. 77666 (2 lynen) - VOORSCHOTERLAAN 6S TEL. IJZER- 5TAALHANDEL te ROTTERDAM vraagt tegen i Juli as.: STENO-TYPISTE in de moderne talen Sollicitaties met opgave van verlangd salaris ondier yp 2550. Adv. Bureau Betcke. 's-Gra vendy kwal 95 dat is pas echt zomers? Zwarte, bruine of blauwe schoenen kunnen elegant maar echt „zomers" gekleeé woelt 'n vrouw iich pas, ais zij wit of grijs suède draagt. „Van Vorst" heeft dit seizoen n grote sortering aller liefste modellen, zowel in wit els in grijs. SCHOEN MAGAZIJNEN Een voorbeeld uit onze collectie.1 Exclusief model in grijs suéde met tussenzon!. Uit sluitend de betere kwaliteit! Rotterdam: Maiheneaeflean 19 legeno-er C A - N Binnenweg 402 Zwart Janstraat 10-12 - Kaiendreehtsehe Lagerfijk 4B8 - Maashaven 42 VU.rdingen: Hooghaal 231 - Dan Haag: Fahrenhs«tor»al 504 Lelden i Kaarlemmeritraflt 173. 6 5 KASTEEL NIJE\RODE, BREUKELEX Telefoon Maarssen K 3408—396 Internaat met 2-jarige cuxsns ter opleiding van jongelui die de belangen van Neder land in bet buitenland zullen dienen. Candidaten moeten voor bet begin van de nieuwe cursus op 1 September a.s. in bet bezit zijn van een einddiploma Gym nasium* H.B.S, A of B, Lyceum of gelijk waardig diploma. Leeftijd niet ouder dan 20 jaar; in bijzondere gevallen wordt van deze eis afgeweken. Candidaten zullen wor den onderworpen aan een medisch en psy chologisch onderzoek. Aanmelding voor de cursus 1949/1951 is opengesteld tot 15 Juni a.s. door inzending van een aanmeldingsfor mulier in duplo. Prospectus met aanmel dingsformulier schriftelijk aan te vragen aanadministratieN.O.LB.,KasteelNijenrode, Breukelen Voor een beperkt aantal leerlingen zijn studiebeurzen beschikbaar. STATENWEG 191 (in Blifdorp) MAURITSWE6 54 (Éi, Dijbiq!) Engelse import KINDERWAGEN tsvens wanilelwagen SCHEEPSWERF le ROTTERDAM-ZUID vraagt! met Mulo-opleiding Brieven onder r.o, S701 bureau van dit blad Nog enkele plaatsen voor 2 dg Limburg-Valkenburg 2 dg. Midden Nederland 3 dg. Limburg-Valkenburg 2 dg. Rond hel Uselmaer 4 dg. Trekrels Nederland F 40.- 39.50 42.- 40.50 BI.- Hoge Veluwe Holterberg Montferland/Elten Vier Prcvinclënlocht F 9.- 9.50 9.25 9.25 n„r NIEUW GEANNEXEERD GEBIED ELIEM - DUIVELSBERG j PER EXTRA TREIN VALKENBURG Inclusief alle Entre's, diner, consumpties. Onder deskundige leiding. F 13,- p.p. ROTTERDAM: Spinhuisstr.lt (Beursgebouw), Tel. 26182; Dordrecht, Touioiweiaan 53, Tel. 5405. Diverse agentschappen en inl. kant. der N.S. PLAATST EEN KOERIERSTER De na Pinksteren aan le vangen uiibreidings-verbouwing zal onver mijdelijk de verkoop stagnerend beïnvloeden. Dere week kunnen wij nog onbelemmerd de verkoop het volle pond geven (terwijl U slechts voor een half pond betaalt). 3 delige Bedstellen I met Ja*a kapok kussens. 2 per- I soons, Deze bedden zulte>ï li veel voldoening geven en jarenlang meegaan. Volledige 74?6 garantie. Slechts Latex step-lns „two ways slreleh". (2-zij- dig rekbaar), alle malen ;95 Luierbroekjes Sterk gebreid en onge bleekt; nu slechts .sleU""'1 Bustehouders De beste merken zoals nW«||.filt~ Jeugdvorm, Corsela, Wal» >4 89 haila, e a.j reeds vanaf De meest verkochte „Hama" superieur corsets Heerhjfc passend en oer* sterk, vervangt maatwerk Q™ Slechts Florida.linnen Week-end Overhemden met vast boord. Beige, grijs en bleu. Hemdjes en broekjes Voor meisjes van 1 S jaar. Witte tricot. Kleine itij- ging per maat Maat 1 Babypakjes - jurkjes gebreid, sterke zomerkwaliteit, m rose en bleu. Uitstekend ^48 wasbaar; slechts De allermooiste hoogpool. zuiver wol Moquette vloerkleedjes 150 85 emv van F 64.- voorZN?. De allergrootsle 2 PeriooriJ Wollen dekens mei prachtig patroon 190 235 c.m. Werlcsokken Gebreide sajei Van 3.25 138 Herenhemden Tropex tricot (singlets). De Ideale koele zomerdracht Maal 4 «4 28 («net kl. stijg.ng p.m.) slechts I Wit auto-Jeerdoek Uiterst solide 125 c m. br. yf Qft «eter van 7.95 voor I STATEHWEG T/O BtIJDQRPTüNNELS R'DAM 1—15 woorden 2.iedere 5 woorden meer 0.50 j Te koep gevraagd Te koop gevr. een in goede staat zijnde electrisChe spoor. Aanb. Grasman. Essenburgsin- gel 82a. Tel. 39632. Perzen, kleden, lopers meub. te koop gevraagd. C- T, Ber lijn- HeenraadssTOget 206 b. telefoon 32569 Te koop aangeb. C&Jque lila stoffen deux piece m. 44 27,50. Wasecht deux pieces m, plooirok 20. Beide nieuw. Grijze mantel zijde ge voerd ,tn. 42 al® nieuw f 30.—. Schiekade 122a o.b. Rose kludercammodB veel bergruimte 35crème kin derwagen op veren 43.—. chroom, tafeltje met glarpl. f 10 alles pr. st. Schiekade 122a c.b. Verstandige lui kopen m „De Blauwe pui". Erres. Philips radio uit voort, jeveïb, f 165. 3.p, -v. Wringers, kinder fietsen f 1,50 p week Kinder wagens. Erres, Waldorp stof zuigers v.a. 2 50 p.w. zonder vooruitbet Rijivielen i 3p. w. Schieweg 52 Tel. 40058 Ge opend tot 7 uur. Opklaphedden Vanaf i 44.2- cn 1-pers. ledi kanten vanaf 54.-. ombouwer, vanaf f 35.-. Van Oudheusden, ..Ideaal". Coudseplein hoek v. d. Werff- strast Tel. 26157. Jt'dam. Ouderwetse aangemaakte Lijn olieverf voor binnen- en bui tenwerk koopt U alleen bij ,Jïe Regenboog", en elke kleur wordt gemaakt- Grondverf 173 ctglanslakverf 250 -et., kwas ten enorm verlaagd. Alleen Eendraehtsstraat 143 Slijterij peeters. Scbeepstim- meimansUan 14. Tel. 21652 22894 Slijterij Peeters. Scheeps- Ujnmermansïaan 14, Tal 21652- JBaakt van Uw zolder een ge zellige kamer Wij leveren het materiaal. Latten, palen, plan ken hardboard, eartonboard, triplex, enz Houthandel Box tel, Cath. Beersmar.EStraat 42, Rotterdam. Cartonboard 136 x 100 en 150 82 cm ƒ0 90 p. pL Hard- board-trtplexhandej Joh. Groen Korenaaratraat 61, Cartonboard; 3 m.m 135x100 35 ct. per plaat. 5 mm, 130x100 165 et. per plaat. Westerhout- handel Joh, van Boxtel. Cath Beersmansstraat 42, Rotterdam Tei. 34488 Ook In hardboard zijn wjj ge sorteerd en goedkoper Heels me verkoop 122x122 f 3.57 122 x!07 f 3,12. 122x92 i 2 67. Hout- nandel van Boxtel. Cath. Beersmansstraat 42. Rotterd. Kratexplatcn 136 x 100 cm 1.30. 200 x 300 ISO p. plaat. Joh. Groen LznKorenaar straat 61. Tel 30303. Fins houtboard 210 X 150 cm v.a 2 50 p. plaat Joh Groen. Triplex- en Houthandel Kare- naarstraat 61. Tel. 30803. Timmerhout. Weer geweldige sortering o.a geploegde delen 1x10 cm. 35 ct. 18x10 cm. 47 c*. p. m. Westerhouthandel Boxtel. Cath. Beersmansstraat 42, B'dam. Meubelen, Grote sortering ge bruikte meubelen voorradig. Lage prijzen v. Wingerden. V. d Takstra at 6. Tel 27673 Verbeter uw figuur door or.s speciaal mouelcorset met elas tieken buiksteun- v moeilijke f.guren kunnen corsetten naar ma«t er* elk gewenst model worden gemaakt Magazijn Pax Witte de Withstraat 72 Telefoon 2331S. Operatie ovrrbodlg door onze breukverb and-apparaten met automatisch rubberhi^tkussen. Grote, sortering elastieken kou. sen va. f 6.en buikbanden voor dames en heren Maga zijn Pax Witte de Withstraat 72. Telef. 28319 Slaapkamers m verschillende houtsoorten bestaande uit gr driedeurs kaat toog»edikant 2 nachtkasten tafel. 2 stoelen, com d Je et 399 50. f 4S0.en f 525,.,De Meubelbeurs". Grote Visserqstr 316. R'dam Pension: Centrum 10 kamers wegens gezondheidsredenen. Flink bestaan. Koopprijs 12000.—. Inlichtingen; Nieuw- ,-eld. Sladhoudersweg 120. Tel 46491. Triplex 90 x 90 cm f I 30. 127 X 127 3 83 per plaat Gr sort andere maten. Joh. Groen, Korenaarstraat 61. Tel. 30303- Pracht ktnderwagen met by- behoren, prima verend dikke gummi wielen veel chroom- u erk Bez Tidemanstraat 6 ben. Pr. 3-zits bankstel I 350,- st„ 2 clubs, terra 145,—; 2 old. finish armfaut f 7 Van Bebberen, Boomgaardstr. 36 kl. 2. IVeensch Modehuis, Talmastraat 69, gesloten huis. eindpunt lijn 5. tel. 49124. Kieuwe sortering zomermantels en toppers ont vangen. Te koop 4-pits gasfornuis, z.g. am. 100,Dekker, Hoog landstraat 93. Mod. wandelwagen 25,3- wie Hg kinderfietsje S 7.30, lage Belg. kinderwagen met ■•~~1 chroom 40,autoped luchtbanden 17,30. Zaagmo lenstraat 182 Stoffenhuls„Suska". magazijn in gesloten huis. Aanbieding m zijden, imprime's. effen zijde, prachtige japon- en mantel stoffen. wollen, linnen stoffen voor toppers, prachtige dessins voor peignoirs, stof voor jon genspakjes Verkoopdagen Dinsdag, Woensdag en Donder dag van 10—12 en van 2—5 uur. Stadhoudersweg lila, tel. 48070. Komt Lf eens kijken. V slaagt beslist. Aangeb. Belgische kinderwa gen, prima verchroomd, ah nieuw. Te bez. na 13 uur. Berg- selaan 263d, Winkel- Haard te koop wegens over compleet, prns 40.—. Schie- damseweg 67b. Benedenstraat 57, Usseimonde. Jonge boxers met stamboom. Prima afst. L. Groeneveld. Zandweg 10, Oostvoome. Vierwieler wagen met kap pa tentasser. geschikt voor venter Te zien Dordtsestraatweg 673a Gemakkelijke betaling. Rad^o dleen de bekende merken Philips Erres. Waldorp Goud- sesmgel 5153. Telefoon 26975 Rijwielen, diverse merken en kleuren, geheel compleet, beta- tng vanaf f 3.p. w Goudse- singel 5153 Telefoon 26975 Kinderwagens, Engelse, Bel- giscne en Hollandse modellen, oetaling vanaf ƒ3p. \Y Goudsesmgel 51—53. Telefoon 25973 Bedstellen. verend en kapok, opklapbedden ledikanten, de kens, etc. betaling reeds vanaf 3p w Goudseseigel 51— 53 Tel. 26975. Gemakkelijke betaling. Meu belen, huiskamers slaapka mers salons, haaröfauteuils etc Goudsesmgel 51—53, Tel. 26975. Haarden, haardkachels, jju uit voorraad leverbaar, betaling m overleg Gouds^singel 51—53, TeL 26975. Verf nodig? Dan naar de Verf- bron De schilder uit 't Wes ten verkoopt van alles "t bes- Ie. Volmanjnstraat 85. Te koop: prima verende divan, 30—. Nieuw! Rietveld. Zwaanshals 69 b. (boven) Pnnc-i Beleische kinderwagen en gabardine herenregenjas gr. ir.aat G. den Braber, Beig- se R Rottekade 22. Na 18 uur Zg.an. Fongers herenrijwiej. schoorsteenklok ir.ct gongsld." gashaard, hockeystick, turn- knotsen, badminton rackets, bok shandscho enen en boksbal. Bergweg 323 boven Keukengeyser wit emaxlle f 60 Foreeerbank met moior 220/380 f 145— Ploeg. Vlj\erhof5lraat 113a. Tel. 41301 Auto's, Motoren en Rijwielen Ballon autopeds met spsak- vielen 33 50 D er. H. rijwie len 98 50 spatborden p. stel i 225 Kettingen i 3 85. groie driewielers 19 50, zadels f 5 87 ketting kasten 4 35 De Rijwielbokse.", Borgselaan 330. Tel. 44474. Engelse B.S.A. Tour- Sport en kinder rijwielen. Joh de Groot. Nwe. Binnenw. 438. Tel. 37645, Te koop Harley Davidson met zijspan. Geheel opnieuw gespo ten. In prima conditie. Voor elk aannemelijk bod. Bijleveld, Schieweg 166. Bestelauto te koop gevraagd. '4 tons Ford, Chevrolet, Fiat. Deskundig onderzoek verlangd. Voor prima wagen goede prijs, Br. no. 3699 bur. van dit blad. j Muziekinstrumenten Piano, ruime collectie a. n. voii. gar, Bechstem Weber, Speathe, DA 350. Wegman. Bergweg 76 b, R'dam-N. Tel. 46587. Te koop gevraagd slag-guitaar, liefst m. f., in goede staat. Br. met prijsopgaaf no. 3703 bur van dit blad. Muziek. Accordeons v.a. i 135 Guitaren f 45.—. Mandolines i 32 50 Banjo's 4oBlok fluiten f 8 95. Gramofoonnaal den. .rekjes, -platen. Simnnis Beyeriandse'aan 29, Tel. 71360 Vacantieverblijven Pension 5.— p. dag p. per soon voor JuniJuÜAug. Sept. Geen beroepspension. A. v d. Berg, Kraaientveg 57, Apeldoorn. Oostvoorne aan Zee. Tenthuisje te huur. Juni—Juli. Boshoek 8. Gorslaan. Oostvoorne. Radio en GramofoonS Gramo loon platen Hawaiian Felix Mendelssohn Kilima Hn- wanans, Zuidzee Trio, ea Mu ziekhandel Tonny Steynen, Zomerhafstraal 6. Tel 47855, Goudsesmgel 519 Tel. 28171 Radio! Philips. Waldorp. Erres, Tevens stofzuigers. Desgewenst betaling m overleg „Radio Soons" Schieweg 32. Tel 43352 Vaartuigen Te koop 5piegelsloep, 5 lang. en een nieuw volgbootje. J. J. van Dijk, Piet Hemsplein 33. Voor va can tie te huur woon boot 6 slaappl. ligplaats Sche meringen en Kagerplassen. Te vens te koop geh. gesloff. luxe huisboot 6 slaappi. Jachtwerf Terbregge Bergse Verlaat 28. R'dam (N Te huur gevraagd Vrijgezel heer zoekt gem. ka mer in. pens., omg. Pieinweg, Br. letter R bur. Polderlaan 24. Te huur aangeboden Grote gem. zit-siaapk., voll pension, str. water, geschikt v. 2 pers. Cl. de Vrieselaan 32a. Aangeb. voor nette heer pen sion, b-h.b.h,, liefst weekend afwezig, met noodzakelijk. Tel. 50922 Br. no. 3704 bur, van dit bJad. Aangeb. v. 1 Juni tot October 1949- gemeubileerde zit- en slaapkamer cn complete keu ken. Prima star.d. Br. no. 5122 Adv, Bur. Harte, Zaagmolen drift 35a. Benedenhuis met bel-étage. Gedeeltelijke inboedel ter over name Huur machtiging M. veT- eist, Huur per maand 65, Br. no. 3698 bur. van dit blad. Met huur machtiging Noorden ruime vrije beletage voor geïin 5 personen Br. no 1695 Boekhandel J._ Amesz. Voor- schoterlaan 145. B.z.a. juff. 38 j. als huishoud ster rusue gezin. o£ moederloos gezin. Br. no 3681 van dit blad. Wie heeft geschikt werk voor 2 jongens 4e klas HB S. B van 18 tot 30 Juli Br. onder no. 73 aan Kiosk W. Bocht. Personeel gevraagd Net meisje gevr., belist zelfst. kunn. werken, v. 82 uur, bo ven 20 jMevr. De Paauw. Meermanstr. 4. Tel. 26362. Gevr. jonge melkbezorger, 16 18 jaar, m. h. vak bekend. C. Mastenbroek. Zwijndrechtse- straat 43, R'dam Z. Huwelijk Heer, 42 j., P.G.. vaste pos. z.k.m. nette juffr.. circa 35 j. 1 k, geen bezw. Br. letter C Boekh. Oranjeboomstr, 193. Nette veduwvi ouwen z.k.m. met 2 nette werkmannen lèeft 40—50 J. Br. no 3697 van dit bl. Personeel aangeb. Net gezin vraagt huiswerk on verschillig wat bijv naai- pl uk werk. Er. no 3696 van blad. 1042. Bobbelman mocht nóg zoveel ridderboeken gelezen hebben, van iansgevechten wist hij niets. Want op het laatste ogenblik veor zijn botsing met de tegenstander raakte hij in de knoop met zijn ar men, de lange speer, zijn schild en de benen van z'n paard, De botsing was zeer hevigl Beide ridders vlo gen uit het zadel, dikke stofwolken stegen op en onttrokken de belde strijders, voor een paar secon den, aan het gezicht vcfn.het publiek. In die seconden beleefde Bobbelman de grootste verrassing van zijn leven. Tegelijk met de kleine ridder, die uit 't zadel ge sprongen was kwam hij weer ap een paardenrua te recht en nog half verdoofd van de botsing hoorde hij uit de mist plotseling een bekende stem, die zei: „Psst! Bobbelman! Ik ben het, Ketelbinkiel" Zo was het, ik schoof even mijn vizier open en toen kon Bobbelman werkelijk zien, dat niet het vinnige ventje Kiedewiet de Kille in het harnas zat, maor mijn per soontje I ,.'k Zal het je straks wel uitleggen", siste ik: „Luister nu, wat we doen gaan, anders komen we hier piet levend vandaan..." Snel fluisterde ik Bob belman mijn plannen toe en was-net op tijd klaar, voor de stofwolk opgetrokken was. Toen moesten we weer naar onze plaats rijden; we kregen ieder een nieuwe lans en de heraut gaf de trompetstoot voor de tweede ronde Gevr. tn gezin te R'dam -besch meisje v.d e n. ter verzorging van 2 kl. kir.deren. Br m. opg. v. ref. no. 5483 Adv. Bur. Bril, CL de Vrieselaan 23. Gevr. eerlijk en betrouwbaar dagmeisje voor kJeitl gezin. Bespreking na 19 uur. A. Kort weg, Zwijndreeht3estraat 59, R'dam (Z.>. Autorijschool H, P. Take, ge- dipl. K N. A. C.-mstructeurs A. N, W. B. bondsauioruschoc! Jan Sonjestr, 4 (nabij Middel land straat). Tel. 36777. Zelf spelen! Bij ons studeren. Piano, orgel accordeon Wes ter Muziekschool Middelland- plein 10 Muziek Onderwijs Genootschap lessen op alle instrumenten v.a f 3.50 p. mnd. Instrumen ten op ge,n. voorw. Math plein 21 a. v. d. Meydcstr. 28 b Spreekuur Dinsdag 7—9 uur. Eikendaal 14. le Carmssestr. 4 Spreekuur Woensdag; 79 uur. Rijbewijs nodls? Voor goed onderricht Auto Rijschool Pa lace Rijdt, met nieuw materi aal Schied singel 133. Telefoon 33312 directie C. Eilers Spec, cursus v. dames. Pianoles 5.per maand. Stu- deergelegenheid. Piano's In huur of huurkoop. Inschrijving 10—10. Centrale Muziekschool. Spoorsir.geJ 71. Gevr. net meisje v. 8—4 uur werkster 3 halve dagen p. Mevr. Gerstel, Ringdijk Schiebroek. Tel. 44453, Mevr. Naayen-de Vries vraagt flink meisje v.d d. Aanm. Heemraadssmgel 313. bov. bel. Gevr. ec-n werkelijk vooruit strevend meisje, 1618 j„ voor winkel werk en verkoop, v.g Aanm. v. 68 u. by Parfumerie Tikkel, Schied.weg 81. Gevr. fietsjnngen 14—16 1 v bezorgen geneesmiddelen. Aan. melden 's middags Apotheek, Cohen, 's Gra ven dijk wa] 93 Meisjes en Jongens va 15 J gevr voor bakkern werkzaam heden Aanm Gebr v. Doorn Schulpweg 12. Woninqruil Aangeb. In Deventer mooie woning 5 k en k. tegen wo ning in R'dam of omg. Er. Claassen, Gaesbeekstr. 63a R'dam. Aangeboden: Amterdam Zuid 2c etage, bev. 4 kamers, bad kamer keuken, zolder, tele foon. Gevra»6d: gelijkwaardige woning met minstens 3 ft. ka mers. Telefoon vereist. Br, no van dit blad. j Weggelopen [j Hondje, Jeepie, omg. Vieram- baehtsstraat. Klem zwart grijs, geschoren als foxterner. T. b, t. b. De Bruyn, Essenburgsm- gel 88b. Lessen Thans ook voor perfecte a«to- rijjes naar Wessels. Auto- en Motorrijschool. Schermlaan 21. Tel. 32029. Ervaren instruc teurs. Diversen Klnderwagenliappen. overtrek ken, spuiten, bekleden, chro men, repareren enz. Prima ma teriaal. Zendt briefkaart. Tel. 24652. Wordt afgehaald. Fa Bo. gert. Heer Giüisstr. 3. (zystr. Vuetlaan Oost). Voor prima stoffeerwerk met vooroorlogse bekledingcok opnieuw overtrekken. ern. Woninginrichting G. Lubbers. Zoomstraat 83. Tel. 46182. Rechtszaken, recherche, infor matie. echtscheiding, reques- ten enz. Bur. Succes. Roden rijselaan 36 b, Rotterdam Tel 49079 Gevestigd 1918. Kan tooruren fl—20 uur. Zoekt u vertrouwd adres? Bel 34759 De Beddenfabrikant. Nwe Binnenweg 194. Vult on vermengd Java-kapok. Over trekt met prima damast. In X dag klaar. Keren van jassen 20.Ke ren van cogtuums f 25.Alle reparatien in een week klaaT Enig adres Splunter. Soe- tendaalseweg 27 c Uw matras slecht? Speciale reparatie-inrichting. Bel even op tel. 22985 Gebr. Vermaat. Westzeedqk 39 (t O. v. Vollen- hovenstraat). Verende bedstellen, kapokma trassen. opklapbedden en spiralen, alles volle garantie. Vertrouwd en vakkund. adres C Uljee Hooi drift 129. TeleL 34479 Uw huwelijk gefotografeerd in kerk en stadhuis is een blij vende herinnering voor seh uw leven Vraagt ml. Foto „Dimo". Eergsingel 194 a. Tel. 46650 Kom nu naar Gerard's Cafete- koffie met amandel broodje 25 ets. Stationssingel 12 (bij Blydorptunnel),

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 6