c VERLAAGT Co-óp jam Qoe Mfvpfcht Enkelejongedames Nkr Vtéomkm VROUWELIJK PERSONEEL (JZoöp&taite) r Muys' de Winter's Bouwbedrijf Geroutineerde Winkelbediende Schiedamse jeugd kreeg nieuwe schoolwerktuinen SCHEEPVAART 't Begon met bellen blazen Doodstraf geeist tegen leider van Schiedamse P.D. I BRUNOTT MONOPOLE THEATER Terugkeer Man met de Zweep gouden Dameshorloge, de jamprijs! VERLOVINGSRINGEN opnieuw verlaagd Adverteer regelmatig tegenover Uw poes INGENIEUR M.T.S.er TYPISTE nette meisjes Maandag 30 Mei 1949 Nu definitieve plaats aan Vlaardingerdijk Aangekomen schepen Door M. Pardoe {SCHIEDAM SCHIEDAM H00&STP.17G TEL.6701? v.h.H00FDSTEEG «OTTERDAM MEENT 112 EEN STENO-TYPISTE EEN TYPISTE )noes?fleifsters "vanaf P- P° vanaf P- pot VOOR ROTTERDAM Coöperatie „VCORUfTGANG" Coöperatie „VOORWAARTS" Flinke Jongste Bediende. KOLEN ROTTERDAMSCHE KOLEN CENTRALE NIEUWE KOFFER SCHRIJFMACHINES HELM'S Kantoorinstailaties 250 gr. j lief houdt, per zak J ZOEKT U EEN Iedere SwiFT-schoen heeft vanzelfsprekend de garantie van de Swift- fabriek. Een garantie voor pasvorm, voor oerdegelijk binnenwerk en voor solide kernleren zolen. Uw eigen schoenwinkelier toont U gaarne diverse Swi FT-modellen. g -. Er stond Zaterdagmiddag een straffe wind aan de Vlaardingerdijk en de Schiedamse vlag, die om drie uur nog eenzaam boven het nieuwe ter rein van de schoolwerktuihcn wapperde, liet zijn geel-zwarte banen dan ook fier zien. Hij had er als Scmedamse vlag ook wel een beetje recht op, want kregen de schoolwerktuinen nu niet een definitieve plaats in het stadsgebied. We gevoelen ons wel een beetje als het volk Israel uit het Oude Testament, sprak de heer J. Dinkelaar, die herinnerde aan de twee vorige terreinen, waarvan de schoolwerktuinen hadden moeten verdwij nen, nadat het ook had geleken of men er een vaste plaats had gevonden. „Dit gebied is opgenomen als schoolwerktuinen in het uitbrei dingsplan van Schiedam'-', kon mevr. Benthemde Wilde, de wet- houdster van Onderwijs, che met de wethouders v. d. Kraan en nir. van Bochove Zaterdagmiddag bij de opening aanwezig was, namens het gemeentebestuur mededelen en zij voegde er meteen aan toe, dat haar dit persoonlijk een groot ple zier deed, omdat zij weet, van welk groot nut het werk op de school werktuinen voor de gemeenschap kan zijn. Immers, het kind leert hier vooral de schoonheid van do natuur waarderen, iets wat later kan voeren tot een harmonische levensontwikkeling met waarde ring voor alles wat leeft en groeit. Hoevele moeilijkheden zouden er niet in gezin en maatschapf^'j voortvloeien uit het feit, dat ue stadsmens als kind geen gelegen heid heeft gehad als hier op de schoolwerktuinen om de schoon heid van de natuur te leren be wonderden en erin te kunnen wer- ke" adat mevr. Benthem-de Wilde naast Schiedamse ook de natio nale vlag had gehesen en de aan wezige kindei en het Wilhelmus ten gehore hadden gebracht, is onder deskundige leiding van de gemeentelijke tuinarchitect, de heer J. J. Schipper,een rondgang over de tuinen gemaakt, langs de 450 perkjes van de kinderen, de gemeenschappelijke tuin, waarin de planten familie-gewijs een plaats zullen krijgen en ook lar;;s het uitgestrekte gebied, waarin straks de botanische tuin een over zichtelijk beeld zal geven van wat er leeft en groeit in alle delen van DE VLAG IN TOP. De kinderen van de schoolwerktuinen keken Zaterdagmiddag vol spanning toe, toen de wethoudster van On derwijs, mevr. Benthemde Wil de, de vlag hees op hun nieuwe tuinencomplex aan de Vlaardin gerdijk. ons land. Tijdens de rondwande ling van de groten waren de kin deren druk bezig hun potten met geraniums naar de perkjes te bren gen. Er komt ook nog een afri-, kaantje bij en beide bloemen zr.1-' len straks mededingen in een grote wedstrijd, die aan het eind van de zomer wordt gehouden. In de beschutting van de werk- keet is ten slotte het gezelschap weer verzameld om nog te luiste ren naar de heer v. d. Gaag, een der leraren, de hedt M. Germe- raad, die 21 jaar geleden met de heer van Bochove het initiatief nam tot deze schoolwerktuinen-en 30 MCI IDA JOERK Vcsteras Spedico Waalha ven erts; BIFROST, Rouaan Furness Waalhaven ledig; WEA LONDEN, Fur ness Maashaven ledig; MEREL Middles- bro Wagenborg Merwehaven lizer; VE NUS munksund Wambersie Lekhaven cellulose; OISE Parijs Muller Parkha ven stg.; DUIVELAND Grangemouth S.S.M, Merwehaven stg.- ERNA Dublin James Maashaven haver; EASTWOOD Rouaan Furness Waalhaven ledig; JA PARA Sfax Ruys Waalhaven fosfaat; DENEB Newcastle Damvo Waalhaven kolen: HOLDERNESS Londen Ruys Waalhaven, ledig; WESTERDAM New- York H.A.L. Wilhelminakade stg.; VIENNA Harwich Hoek van Holland. Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië GHOOTE BEER, thuis 30 te Suez, S Juni te Amsterdam verwacht; JOHAN" VAN OLDENBARNEVELT thuis 23 te Suez, 9 Juni te Amsterdam verwacht; KOTA INTEN, uitg. 29 op 50 mijl Z O. van Ceylon, 1 Juni te Belawan Dell verwacht: SIBAJAK, 29 te Soerabaja; VOLENDAM. thuis pass 29 nam Fims- terre; WILLEM RUYS thu.s 23 nam. 10 uur van Singapore. 17 Jm te Rotter dam verwacht. WATERMAN, thuis 29 op 300 mijl Z.W, van Siberoet. Grote vaart ARIAENE 29 v Midd. Zee te A'dam; ALCYONE n R'dam 29 op 500 mijl W. van ScillyALGENIB thuis 23 v Victo ria Braz.ALGORAB thuis 29 v St. Vincent c.v.; ALHENA 29 te Antwer pen; ALNATI thuis 30 te Montevideo. 22 Juni te R'dam verw.AHENDSDIJK p 29 nam. Sombrero Eiland n Trinidad- AAGTEKERK 30 te Brisbane: ABBE- DIJK 29 te Eantos. AKKRUMDIJK 29 te New Orleans; ALAMAK p 29 de Threnen EU. n Antwerpen; ALKAID 29 v Antwerpen n Zuid Afrika AMSTEL- DIEP n 29 ter rede van Muntok; AM- STELDIJK n Japan p 30 Gibraltar n Genua; AMSTELVEEN p 29 nam. Dun. geness n R'dam; ANNENKERK thuis p 29 nam. Gibraltar n Antwerpen; ARENDSKERK thuis p 30 Kaap Guar- daful n Aden; ALBIREO 29 te Angra Dos Reis. ALMKERK uitg. 29 te Port Said; ARKELDIJK 28 nam. v Antwer pen n New York: ALCHIBA uitg. 29 te Alexandrie; ATLAS p 28 Dungeness n Lissabon. AMSTELVEEN 30 v Calcutta te Rot terdam; AMSTELSTAD 26 te Londen; AALSDIJK uitg. 28 te Antwerpen; AARDIJK 28 te Montreal; ALBLAS. de voorzitter van de volkstuinders- vereniging „Klein-Babberspolder". De laatste kwam met een bedrag onder couvert aanzetten voor ge reedschap. De heer Dinkelaar heeft er in zijn slotwoord voor be dankt en de hoop uitgesproken, dat dit bedrag met rente in de vorm van enthousiaste volkstuin ders in de toekomst aan Kleln- Babberspolder mag terugkomen. bEUILLETON 70 „O, 't is niets, meneer!" zei Dick, minzaam glimlachend. „Kom mee, we gaan nu maar thee drinken," ging hij in 't Duits verder. Met een brede zwaai nam hij z'n baret af en maakte een diepe buiging vocGrensióe sr. Daarna draaide hij zich om en ging weg. Rbin had ,geen woord begrepen van wat Dick had gezegd, doch hij maakte eveneens een buiging en sprak: „Achzoo jawool," want hij meende zich te herinneren dat hij dat wel eens in een Duitse film had gehoord. Haastig liepen ze nu beiden het paadje at en lieten Grenside. die een gezicht zette alsof hij het in Keulen hoorde donderen, voor het hotel achter. „Grote genade nog-an-toe." zuchtte Robin, toen ze eenmaal vei lig buiten gehoor van Grenside waren. „Dat was me een mooie grap." zei Dick. -„We hebben ons er nu voor 't ogenblik wel weer even uit gered, maar de vraag is hoelang we die comedie volhouden?" ,,'t Is een vent, die niet van los laten weet," zei Robin somber. „Daar zlt-ie nu nog dagen 1ang over na te zeuren, net als een hond over een bot!" „Nou," zei Dick, „we mogen nog van geluk spreken dat hij in Mon tana zit en niet in Crans, nu zullen we hem waarschijnlijk niet zo mak kelijk weer tegenkomen. Kent hij de anderen ook?" „Nee, gelukkig niet." „Dat is dan weer een bof. Je zult alleen de hele tijd uit je doppen moeten kijken en mocht je hem soms weer ontmoeten, ga dan vlug iets in 't Duits mompelen." „Maar ik kén helemaal geen Duits," protesteerde Robin. „O, dat geeft niks. We zullen je wel eCn paar volzinnetjes in je hoofd pompen, die kun je dan als 't nodig mocht zijn. gelijk een gra- mofoonplaat afdraaien." Onder het praten waren ze weer in de hoofdstraat beland en ont moetten daar de beide meisjes, die van de andere kant af kwamen en eveneens op weg waren naar de lunchroom. Ook zij voelden zich hevig teleurgesteld, aangezien ze niet 't minste succes hadden kun nen boeken. De jongens vertelden hun avon tuur met Grenside, en dit verhaal maakte Jill nog droefgeestiger dan ze al was. „Ais we mams niet gauw vinden, weet ik niet meer wat we moeten doen," zei ze. „We kunnen hier maar niet zo blijven rondwandelen, zonder tegen de lamp te lopen. In de hall van een van die hotels was een man en die keek me zó raar aan „Kom jongens, hoe dan ook, la ten wc eens heerlijk thee gaan drinken om een, beetje op te vrolijken," zei Robin en duwde de draaideur van de achter de ban ketbakker' gelegen tearoom open. Het allereerste dat ze bij 't bin nen'komen zagen was Klets, die ge heel alleen aan een tafeltje in een hoek was gezeten met een buiten gewoon uitgebreide thee voor zich uitgestald. „Hè hè, zijn jullie daar!" zei hij. „Ik dacht dat jullie nooit meer kwamen. Jullie mogen wel voort maken, anders zijn de lekkerste cakes allemaal op. Het schijnen hier reuzen lekkerbekken te zijn!" „Wat voer jij hier uit?" vroeg Jill streng. „Ik dacht dat jij de hele middag met Mimi op stap was." „Ik zou ook met haar meegaan maar ze moest een boodschap naar haar vader brengen, die is aan 't les geven, en de weg daarheen is te moeilijk voor mij. Toen dacht ik dat ik maar hier naar toe moest gaan, en." zei Klets en begon ep z'n stoel heen zn vreer te wippen, „ik geloof vast dat ik vader en mams daar net gezien heb!" „Waar dan?" riepen de anderen in koor. „Ze gingen naar boven met de déléski! Toen ik er langs kwam ben ik blijven staan kijken, en toen zag ik ze plotseling alle twee zich vasthaken en na elkaar naar bo ven "norren." .Waarom heb je ze dan niet te gengehouden?" riep Jill. „Dat kon ik niet. Ik stond op de straatweg en ik kon onmogelijk op tijd bij ze komen. Ik heb keihard geschreeuwd maar ze hoorden me niet, doordat dat wiel zo'n vrese lijk lawaai maakt. Maar 't voor naamste is dat ze hier zijn. We moe ten ze binnenkort wel tegen 't lijf lopen. Vooruit zeg, laten we begin nen, die chocola is mieters! Ik heb al twee kannetjes op!" Diezelfde middag zaten majoor en mrs. de Salis optfiet balcon van een houten chalet ergens hoog in de bergen naar het laatste licht van de ondergaande zon te kijken dat over de hoge toppen scheen. SERDIJK 28 te Houston; ARENDS KERK thuis 1 te Aden verw.; ALBIREO 30 v Anera doorreis n Rio de Janeiro. BORNEO n New York 28 nam. te Port Swettenham; BACCHUS p 28 Ma- dre de Dios Archipel n Montevideo; BONAIRE 29 v Paramaribo n Trinidad. BALI 30 te Halifax; BAUD n Batavia 29 op 460 mijl Z.Z.O. van Ceylon; BLOEMFONTEIN n Kaapstad 29 op 300 mijl N.W. van Walvisbaai: BOISSE- VAIN n Mauritius 29 op 240 mijl Z.W. van SabangBANTAM 2 Juni te Aba- dan en 12 Juni te Karachi verw.; BOS KOOP 29 v Chiii te A'dam; BREDA 29 ter rede van AntofagaslaBEVERWIJK p 28 nam. Quessant n Algiers; BAARN 28 v Valparaiso n A'dam. BLOEMFONTEIN uitg. 30 te Walvis baai; BEVERWIJK p 30 Finisterre n Alriêrs. COTTICA uitg. p 29 Finisterre n Ma deira. CELEBES 29 v Batavia te A'dam DOURO 24 v Curacao n Bonaire DELFTDIJK uitg. 29 v Antwerpen n Curacao. DANAE 29 van Oran n Gibraltar; DEO DUCE 30 v Kopenhagen te A'dam; DUIVENDIJK uitg p 29 Funta Arenas n Los Angeles. EDAM n New York 30 vm. zuidelijk van Kaap RaceEEMDIJK p 28 de Ber muda's n Havana. EUTERPE, 29 v. Gdynia te A'dam. FLEVO 25 te Ciudad Trujillo; FARM- SUM o 29 Kaap Race n Phiadelphia. FARMSUM, p. 29 Kaap Race n. Phi ladelphia. GANYMEDES v Bahia n Valparaiso 26 te Camahu; GROOTEKERK 30 te Hamburg. GAROET 29 ter rede van Tandjong Pat'dan. GAASTEHKERK. 29 v. Beira n. Dar es Salaam; GOUWE. p. 30 Gotland n. Uleaborg. HUGO DE GROOT 29 te New Orle ans: HERMES 30 te Callae. HEELSUM 30 te Singapore HERA 29 te Barran- quillaHYDRA p 29 Fayal n Antwer pen: HELDER n Puerto Cabello 27 dwars van Kaap Hatteras; HAARLEM thuis p 28 Bilboa. HILVERSUM, thuis. 29 v. Dakar n. Havre; HEDEL. n. Hamburg, 29 op 250 mijl Oost van Kaap Race: HELICON. 29 v. Barahona n. Ciudad Trujillo; HERS ILIA, 30 te Trinidad. JAVA thuis 28 v Belawan Deli: JA COB CATS 29 v Brunsbuttel n R'dam JUPITER 29 v Alexandrie n A'dam JOBSHAVEN P 29 Beachy Head n Gi braltarJAPARA 30 v Sfax te R'dam. KAMERLINCH ONNES uitg. 29 v Oran n Marseille; KAROSSA 30 te Soe rabaja; KERTOSONO n Java 29 op 170 miji N.O. van San Miguel; KLIPFON TEIN thuis 30 te Antwerpen; KOTA AGOENG 2B v Colombo n Batavia^ KEDOE thuis p 28 Point de Galle n Aden; KOTA BAROE uitg. p 29 nam. Sabang n Belawan Deli. LANGKOEAS 29 te Antwerpen, daarna Londen; LOOSDRECHT 28 v R'dam n Philadelphia LEERSUM thuis 30 te Boulogne; LEERDAM thuis 29 op 800 mijl W. van Sciliy: LIEVE VROU- WEKERK uitg. 29 te Genua LOPPER- SUM p 30 Finisterre n A'dam; LUT- TERKERK 29 te Khorramshar; LIM BURG 28 v Tanga en pass. 29 de Como ro Eilanden. 16 Juni te Buenos Ayres verw.LEKHAVEN p 30 Fernando No- ronha n Antwerpen. LOOSDRECHT. p. 30 Ouessant n. Phi ladelphia; LOMBOK, p. 30 Marcus Eiland n. Manilla. MAPIA 29 te Macassar: MAASLAND thuis 29 te SantosMARKEN thuis 29 op 660 mill Z.O. van Kaap Guardaful; MARON 28 v Batavia te A'dam; ME- LAMPUS 25 te Macassar; MOLEN- KERK thuis 29 v FusanMAASHAVEN 30 nam. te Lagos; MAASKERK uitg. 30 te Freetown; MANOERAN 29 te Aba- dan; MARIEKEBK thuis 29 op 660 mijl O.Z.O. van Kaap Guardaful, MATA- RAM 29 te Menado; MEERKERK uitg. 29 v Singapore n ManillaMENTOR 29 te Thessaloniki; MAAS p 29 Straat Yukatan n Mobile. MODJOKERTO, 29 te Hamburg; MENTOR. 29 v. Thessaloniki n. Izmir; MIDAS. 29 te Alicante. 23 San Miguel (Azoren) naar Trinidad. WAIBALONG 28 van Palembang naar Batavia; WATERLAND pass. 29 nam. Ouessant naar Amsterdam; WESTER DAM 30 van New York te Rotterdam; WAAL. 29 te Curapao; WESTLAND. thuis pass. 28 v m. Boa Vista (Kaap Verdi"ch« eilanden). WATERLAND, 31 te A'dam verw. ZAAN. 29 te Delfzijl; ZEEMAN, 29 NIOBÉ 28 v Gibraltar n A'dam v. San Francisco n. Los Angeles. VAARWATERDIEPTEN Pannerden, IJsselkop 285; IJsselkop Malb. Haven 265; Malb. haven—Wijk bij Duurstede 215; Wijk bij Duurstede Vreeswijk 235; IJsselkopDoesburg 24a; Doesburg—Zutphen 270; Zutphen—De venter 260. Deventer—Katerveer 260: DeventerKaterveer 260- Waterh. bij Arnhem 7584; Westervoort—Plev 750 5; minste waterdiepte Waal 9793; Keu len 184—2: Deventer 184—3. NIEUW HOLLAND 27 v Melbourne n Adelaide NOTOS 25 te Port au Prince; NESTOR p 29 Kaap Bougaroni n Pa tras; NIGERSTHOOM 30 te Port Gen- til; NOORDWIJK p 30 Quessant n Aberdeen; NIJKERK thuis p 30 Kaap Blanco n HavreNOORDAM 23 te New York 13 Juni weer te R'dam verw. OBERON p 29 Mona Eiland n Cura- eao;ORESTES p 29 Straat Yukatan n Puerto CabelloOVERIJSEL uitg. 29 te Belawan Dell. ORION, 28 te A'dam; ODYSSEUS, 28 te A'dam; OBERON. 30 te Curasao. PRINS WILLEM III thuis 29 te Ant werpen; PRINS BERNHARD 24 te Cu racao: PLATO 26 v Cristobal n PRINS FREDERIK HENDRIK 26 v Montreal n Chicago; PYGMALION 30 te La Guayra; PRINS MAUR1TS thuis 29op 730 miji Oost van Kaap Race PRINS WILLEM IV n Montreal 29 op 700 mijl West v Scilly; PLANCIUS 29 te Batavia- POELAU LAUT 30 te Soe rabaja PÖLYDORUS U'tg. p 28 Gibral tar n Port SaidPRINS WILLEM II 30 te Philadelphia; FHRONTIS 29 v Port Said n JavaPRINS ALEANDER 29 te Antwerpen. PRINS JOHAN WILLEM FRISO, 29 te Montreal. RIJNKERK 30 te Hamburg; RHESUS n Java 27 te Belawan Deh; RUYS 28 te DurbanRONDO 30 te Bahrein RIDDERKERK uitg. 29 te Colombo. HOEPAT. 29 v. New Orleans naar Newport News; ROELF, 28 v. A'dam n. Bordeaux. SALATIGA vertrekt 12 Juni v Cal cutta n San Francisco; STAD ALK MAAR n Narvik 29 op 150 mul NNW van Terschelling SALANDO p 23 Gi braltar n Italië; SINT MAARTEN 23 v Belize n Puerto Barrios; SCHIEDIJK v Macassar n Songihlai p 29 kaap Selatan (Zuid Borneo)SARPEDON n Cura cao 28 dwars v Kaap HatterasSING- KEP thuis p 29 Elba Cape (Rode Zee) n Suez; SLOTERDIJK 29 te Semarar.g STAD ARNHEM p 28 nam. Finisterre n A'dam: STENTOR p 29 Bizerta n Lis sabon; SWARTENHONDT 30 te Mena do; SAMARINDA vertrekt 12 Juni v Bombay n BahreinSLAMAT 28 te Panaroekan; STAD Leiden p 28 Straat Florida n Falmouth v o. STAD VLAAR- DINGEN 29 te Baltimore. SALLAND, uitg., 28 te Santos; STRA- BO. 30 te Horsens; STAD MAASSLUIS, n. Nederland, 29 op 270 mijl Zuid v. Kaap Race. TJISADANE 25 te Macassar. TJITJALENKA 27 van Hongkong naar Amoy: TJIMENTENG 25 van Yo- kahama naar Macassar* TIBERIUS 25 te Houston; TIBA thuis 30 nam te St Vincent c v.; TABIAN uitg. 30 te Port Said; TABINTA naar Quebec 29 op 400 mijl Oost van Kaap Race; TEGELBERG 29 van Singapore. 1 Juni te Batavia ver wacht TJIPANAS 29 te Sainte Marie geankerd; TELAMON, pass. 30 Mona Eiland naar Puerto Cabello- TARAKAN 28 te Singgora (Siam); TJIBESAR pass 28 Straat M8cassar naar Hongkong; TJIBODAS pass 30 de Christmas Eil naar Singapore; TITUS pass. 28 Gibral tar naar Amsterdam. TAWALI, 28 te Batavia; THESEUS. 28 v. Ceuta n. Oran. UTRECHT. 28 nam. te Mobile. VEENDAM thuis 29 op 200 mijl Zuid van Sable Siland: VENUS 29 van Bey- houth naar Messina; VAN OSTADE p Heden overleed, zacht en kalm. nog onverwacht, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde zorg zame Vader. Behuwd-, Groot- en Overgrootva der, de heer HENDRIK HOUTVIAN weduwnaar van mevrouw Elisabeth Loosbroek in de ouderdom van 84 jaren. Namens de familie: C. T. v. LEEUWEN HOUTMAN, P. M. v. LEEUWEN, L. J. ZoLLNER— HOUTMAN, J. J. G. ZöLLNER, C. J, HOUTMAN, en Kleinkinderen. Rotterdam, 29 Mei 1949. Statenweg 128. Verzoeke geen. bloemen. De teraardebestelling zal plaats hebben Don derdag a s. op de algeme ne begraafplaats Croos- vijk te 3 uur. Verlrek van 't sterfhuis te 2.15 u. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze bes te Broeder, Zwager en Oom WILLEM VAN DER SLUYS echtgenooi'van A. M. Kostense oud-directeur van ge meentewerken te Voor burg; Ridder in de Orde van Oranje Nassau E. VAN MEURS— v, d. SLUYS K. G. POPFEZ1-JN —v. d. SLUYS, P. C. POPPEZIJN* E. v. AMEIJDEN— v. d. SLUYS N. v. d. SLUYS M. v. d. SLUYS GROENENDAAL. J. H. v. d. SLUYS, G. v. d. SLUYS, J. HUISKES v. d. SLUYS M. HUISKES. Nichten en neven. Schiedam, 29 Mei 1949. TEL.21902 DINSDAG 31 MEI t/m DONDERDAG 2 JUNI Zweepslag L A R U E in Z(jn zweep is dodelijker dan zijn revolvers Toegang 14 jaar Zoals Rotterdam tijdens de be zetting de S.D. politie-groep 10 kende, zo werd Schiedam onveilig gemaakt door de z.g. politieke dienst. Bij de berechting van de S.D.-ers Magielse en Schoenma kers, enige tijd geleden,- werd her haaldelijk de naam Lukasen ge noemd. Hij was de leider van de P.D. Maandagmorgen eiste de ad vocaat-fiscaal bij de Rotterdamse kamer van het Haags Bijzonder Gerechtshof na een snelle behan deling van zjjn zaak, die niet meer dan een half uur duurde, de dood straf. Th. R. G. Lukasen, was ruim twintig jaar bij de politie te Dor drecht geweest. Van Augustus '43 tot September '44 had hij de lei ding van de Schiedamse „politieke dienst". De president van het hof had voor zich op tafel een klapper liggen, waarin Lukasen zijn activi teit alphabetisch had geregistreerd. Het boekje bevatte 240 namen van onderduikers, illegale werkers, overtreders van specifiek Duitse verordeningen enz. De meeste van hen waren door Lukasen alleen of in samenwerking met „kamera den" gearresteerd. In enkele geval, uitspraak doen. len werd alleen huiszoeking of in beslag neming verricht. De arrestaties werden meestal in „Sperr-tijd" uitgevoerd. De arres tanten werden steeds aan de S.D. in Rotterdam overgeleverd. Een -aantal van hen - in ieder geval meer dan tien, kwamen in Duitse kam pen om het leven. De president achtte het niet no dig dieper op de verschillende za kte. in te gaan. Lukasen ontkende trouwens alles, wat hem was ten las?a gelegd. De Advocaat-fiscaal zei bij zijn requisitoir dat hij het Ho dankbaar was, dat deze zaak zo sumier was behandeld. Ver dachte had ook in Dordrecht ont zettend huisgehouden en tientallen slachtcêfers gemaakt, maar, aldus mr. Donker, aan de feiten die ver dachte in Schiedam heeft gepleegd, heb ik genoeg. Lukasen was hoofd van de Schiedamse groep en in die functie heeft hij onmenselijke en onnoe melijk leed gebracht over honder den Schiedammers. Voor hem is maar één straf: de doodstraf. Het Hof zal over veertien dagen WIJ BIEDEN: in onze PLASTIC-Afdeling een aangename werkkring tegen hoog loon Voor vervoer van de stad naar de fabriek en omgekeerd wordt gezorgd Aanmelden: voor SCHIEDAM: op Dinsdag 31 Mei en Woensdag 1 Juni van 9 uur v.m.8 uur n.m. H. K. RODI, Burgemeester Knappertlaan 217 B Verder dagelijks van 95 uur v. d. BURGS Borstel- fabrieken N.V., Oudendijkse Schiekade 12, Rotterdam-N. Bij de Politie-adm. te Schiedam kunnen geplaatst worden: per 1 Juli a.s.: Eisen: diploma's Mulo en steno-typen en enige kantoorervaring; direct: Eisen: diploma Mulo en kunnende typen Salariëring volgens gemeentelijke regeling Sollicitaties, gericht aan de Burgemeester van, Schiedam, vóór 1 Juni a.s. in te zenden aan de Commissaris van Politie. Hoofdbureau, Lange Nieuwstraat 55. Schiedam VERLOREN, g.v. Rembr.laan 89K. Bus, uitgest. MeesDr. Maas, L. Haven, t.b.t.b. Hofman. Rem- brandtlaan 89. Verduistering-gordijnstof of oude verduistering-gordijnen t, koop gevr. Aanb. tel. 67191. te koop gevr. Aanbiedingen: tel. 67291. Energieke jongeman met boekhoudkundige ervaring heeft nog enige avonden p.w. beschikb. voor het bijhouden van administr. en boekhou ding. Br. no. S 5336. bur. v. d. blad. Te koop. Pr. Amerikaans Orgel - 14 Registers» Merk: Thomas Organ. Van Lochem, Aleidastraat 18A. Te koop pr. hekl. wieg, gr. maat. F. A. Overdijk, Smale- veidstraat 15. Hoofdkantoor TOCHTSTRAAT 48 Hoofdkantoor SCHIEKADE 11 WINKELS DOOR DE GEHELE STAD Handelskantoor vraagt voor spoedige indiensttreding Goede vooruitzichten voor serieuze sollicitanten Brieven te richten onder letters GR 620 aan Adv. Bur. VAN STAAL Co., Postbox 1061, R'dam Onze nieuwe modelten zijn voegloos gesmeed, speciaal hard goud, en de bijbetaling van goud ls N.BINNENWEG 195 R'DAM Levert in ieder geval Uw bon 06 vóór 10 JUNI in Alle soorten Wales an- thraciet en Hollandse anthraclet voorradig Prima brechcokes voor ccntr. verwarming en gascokes zonder bon Uw gehele wintervoor raad direct leverbaar U belt en wij halen Uw bon af Voorhaven 60 - Tel. 35555 enkele merken beperkt leverbaar. Grote machi nes m. 2 43247 cm wagen De Sav. Loh- manlaan 38 a, tel. 80254 I cd IY' katten- toi Geef haar FEL1X' brood. Het bevat vis, groente, minen veel vita- alles wat Uw poes qezoncL fit en Afdeling Systeembouw VRAAGT: voor vertegenwoordiging van de Directie in Zeeuws-Vlaanderen en elders Zonder practische ervaring onnodig te solliciteren. Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten Uitvoerige brieven aan het kantooradres: BEUKELSDIJK 16 b - ROTTERDAM (C.) voj^r bruiloften of jubileum? JONKER FRANSSTR. 37 Telefoon 26424 Voor kantoor van grote boekhandel gevraagd: voor typewerk en kantoorwerkzaamheden Brieven met volledige inlichtingen, opgave van verl. salaris en foto welke wordt geretourneerd worden ingewacht onder no. 3702 bur. v. d. bl. GEVRAAGD: in HERENKLEDINGZAAK. Goed bekend met confectie-verkoop Brieven met opgave van verl» sal. met bijvoeging van foto en voll. inl. onder no. 3700 bur. v. d. blad n Sportschoen NIJMEGEN Wij vragen voor ons Hoofd kantoor, Mathenesserlaan 29 itarnvjur, ivicunenesTaeriaciri Leeftijd 17 jaar. Voor eenvoudige admini stratieve werkzaamheden. Zo mogelijk met type-dipl. Goed salaris, aangen. werkkring Schrift., of pers. sollicitaties van 912 en van 36 uur N.V. vraagt voor diverse afdelingen B boven 16 Jaar, voor lichte inpak- of fabriekswerkzaam- heden. Hoog loon. Aanmelding kan geschieden elke werkdag van 2—4 uur (beh. Zaterdags), Hugo de Grootstraat 41. Rotterdam. illllllillllllllllllllIIIIIIUIllllllilIB

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 5