HET ROTTERDAMSCH PARCDL Wisjinsky beantwoordt Westelijk voorstel met „neen" Rotterdamse jongen de gast van Amerikaanse millionnair Nee toch.Heus Oost en West niet eens over hei rip democratie hegr Hans Roozen blijft thuis Na West- heeft thans ook Oost- Duitsland een grondwet 6400 woningen meer in '49 Op ds kahJiid „Batavia" feestelijk ingehaald door Canadese straaljagers Met veertig jongens uit andere landen twee maanden vacantie in kamp dicht bij New York Kleinzoon van minister Kan de gelukkige RTC eind Juli of begin Augustus Dinsdag 31 Mei 1949 Red. fin Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijs: per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers /-0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang no. 124 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper In Pittsburg zyn de plannen voor een in aanbouw zijnde brug veranderdomdat zich in een deel van de constructie een roodborstjespaar genesteld heeft. Bij het nest, u'aarin twee jongen huizenis een bord ge plaatst, waarop staat: „Stoor de nogels niet." In Boston vond de 7-jarige Sharon Brage een portefeuil le met 53.000 dollar. De direc teur van een kaashandel had het geld verloren. De familie Broge 'werd beloond meteen ons kaas. Dit zijn dc heer en mevrouw Fugat uit Rutland. Zij zijn zo gelukkig, omdat mijnheer net ui* dn annannnniv antvaopn was. waar hij twee waanden wegens schuld gegijzeld sat. Betalen kon- hij niet, wanneer hij niet werkte en werken kon hij niet, omdat hij gevangen was. Maar een rij ke koopman uit Memphis had medelijden en dokte ruim 5000 gulden. Een vrouw, die van haar man scheidde en met een koopman tti£ Hameln in het huwelijk trad, moet nu gedogen, dat haar eer ste echtgenoot haar aanspreekt metschoonmama. Deze huio de namelijk de dochter van de koopman uit Hamein. Binnenkort opvolger van generaal Spoor (Eigen berichtgevingj DËN HAAG. Hoewel naar ver luidt de ministerraad zich gisteren heeft bezig gehouden met de "be noeming van een nieuwe leger commandant in Indonesië, heeft deze bespreking blijkbaar nog slechts een oriënterend karakter gehad. De definitieve benoeming zal waarschijnlijk op zijn vroegst volgende week aan de orde komen. Weer bon voor rijst In de bonnenlyst, die Donderdag wordt bekend gemaakt, is een bon opgenomen voor 250 gr. rijst voor iedereen. OOSTENRIJK MEER als een teken van hoop dan van vertrouwen hebben de vier ministers het Oostenrijkse vredesverdrag als laatste punt op de Parijse agenda geplaatst. Hun plaatsvervangers, die na hun 163ste bijeenkomst de strijd tij delijk hadden gestaakt, zijn naar Parijs ontboden en werken daar thans aan een rapport, dat 1 Juni gereed moet zijn. Voor de conferen tie begon heeft dr. Gruber. de Oos tenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, nog eens de aandacht ge vestigd op de voortdurende bezet ting van zijn land. Het geduld van het Oostenrijkse volk, zo zei hij, was uitgeput en tenzij de vier mo gendheden het spoedig eens wer den over een 1 "N vredesverdrag In het zou Oostenrijk T het betalen van zoeklicht de bezettings- kosten staken, terugtrekking der vreemde legers eisen en een eigen strijdmacht op de been bren gen. Het is geniakkelijk met dr. Gruber te sympathiseren, zeker in dien men bedenkt, dat zijn verwij ten in ieder geval Amerika, En geland en Frankrijk niet tref fen. Want deze landen hadden al lang tot overeenstemming met Rusland kunnen komen, indien zij de Russische voorwaarden maar aanvaard hadden en. dit zouden de Oostenrijkers 2elf niet prettig ge vonden hebben, want die voor waarden zijn niet mals. Waar schijnlijk heeft Moskou zijn eisen zo hoog gesteld, omdat het geen vredesverdrag, dat een terugtrek king der Russische troepen niet slechts uit Oostenrijk, maar ook uit Hongarije en Roemenië met zich mede zou brengen, wenst. Deson danks schijnt een oplossing van deze kwestie thans mogelijk. Er is sprake van het handhaven van een „symbolische" bezetting en het schenken van volledige politieke en economische rechten aan de re gering in Wenen, Dat alles kan ge beuren zonder vredesverdrag. Het is natuurlijk minder, dan de Oos tenrijkers wensen, maar het zou in k ieder geval een stap in de goede richting zijn. PARIJS, Wisjinsky, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, heeft gisteren het Zaterdag door Bevin ingediende plan der drie Weste lijke mogendheden voor een Duitse federale republiek geheel en in prin cipe verworpen. Wisjinsky verklaarde, dat de voorstellen der Westelijken „In strijd zijn met de overeenkomsten van Potsdam en Jalta en raet de wensen en belangen van het Duitse volk, dat een vredesverdrag en. het eind van de bezetting wil". Wisjinsky wees iedere onderwerping van de Sowjet-zon© aan de grondwet van Bonn met de meeste nadruk van de hand, daar deze constitutie zou zjjn gebaseerd op een schending van de democratische beginselen. baseerd waren op de Westduitse grondwet, welke op haar beurt was ontworpen door vertegenwoordigers van en goedgekeurd door 45 mil- lioen Duitsers. Achcson zeide „ver bluft" te zijn door de redenen, die Wisjinsky had gegeven, Wat hü echter in Wisjinaky'a verklaring be langrijk achtte waren echter niet deze redenen, doch de conclusie en deze was verwerping van het voor stel der Westelijke mogendheden. In kringen binnen de Franse dele gatie gaf men gisteravond als mening te kennen, dat Wisjinsky's critiek heden constructiever zal zijn. Men geloofde niet, dat de Russische minister zyn „njet" (neen) als de finitief zal beschouwen. In deze kringen denkt men, dat de vier mo gendheden ten slotte tot een com promis zullen komen, waarbij de kJoof tussen Oost en West zal wor den overbrugd. Parijs blijft hopen op een compromis Het Westduitse volk heeft volgens Wisjinsky geen enkel aandeel ge had in de opstelling van de grond wet, die het resultaat zou zrfn ge weest van openlijke druk van de Westelijke mogendheden. De Sowjet-miniater zeide, dat de werkelijke verlangens van het Duit se volk vertegenwoordigd waren in dc grondwet, die door het Oost- duïtse Volkscongres was ontworpen De zogenaamde vrijheden, waarnaar de Westelijke mogendheden hadden verwezen, resulteerden volgens Wisjinsky in de vervolging van de mocratische elementen in de Weste lijke zones. Er zou daar slechts vrij heid bestaan voor elementen, die het Hitler-bewind hebben ge steund. In de Oostelijke zone bestond vrijheid voor allen, behalve voor fascisten. Wisjinsky zette uiteen, dat de Russische regering bleef staan op de besluiten, van Potsdam. Hij zeide niet te geloven, dat de Westelijke mogendheden ver langend zijn, een. overeenkomst met de Sowjet-Ume te bereiken. Bevin stelde hierop Wisjinsky de vraag: „Is u tegen het denkbeeld van een Duitse regering?" Wisjinsky beantwoordde deze vraag niet direct, doch zei, dat er grote verschillen bestaan tussen Oost en West, niet slechts wat be treft datgene, wat vandaag gezegd was, doch evenzeer bij hetgeen hij morgen wilde zeggen. De verschil len betreffen niet alleen de détails, doch de voornaamste principes. Dean Aeheson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, verklaarde, dat de voorstellen ge- Berlijnse vooruitzichten wat rooskleuriger EERLIJN. Na eeu bijeenkomst tussen de drie Westelijke candida- ten van Berlijn, heeft een officiële woordvoerder gisteren, verklaard, dat het er naar uitziet, dat de on derhandelingen tussen de spoor wegdirectie en de stakers thans „vaste vorm schijnen aan te ne men". De laatsten hebben, aldus de woordvoerders, met genoegen ge constateerd dat geweldpleging op gehouden is, sinds de stations door de West-Berlïjnse politie ztjn bezet. De Berlijnse spoorwegdirectie, die onder Sowjet Russische con trole staat, heeft heden aangekon digd, dat per 1 Juni aanstaande in dc Westelijke sectoren van Berlijn betaling van het reisgeld in West marken zal worden verlangd. Aanhoudend wisselend iveer Weersverwachting, geldig van Dinsdagavond tot Woensdag avond (opgemaakt te 10 uur). Tijdelijk zwaar bewolkt met plaatselijk enkele buien/ Zwak ke tot matige wind tussen Zuid en West. Weinig verandering van temperatuur. 1 Juni; Zon op: 4.25, onder 20.49. Maan cp 8.13, onder 0.43. Staking in Engeland breidt zich uit LONDEN De haven- spoorwegstakingen in Engeland hebben zich weer uitgebreid, door dat het locomotief-personeel van Birmingham en Grimsby bij stem ming besloten heeft zich bij de „Zondagsstakers" van het Noord- Oosten aan te sluiten. Een staking van havenarbeiders in Liverpool werd gisteren in omvang verdub beld. 1300 Man, die Vrijdag het werk hadden neergelegd, besloten de staking voort te zetten, terwijl 1400 andere arbeiders zich bij hen aansloten. In de haven van Londen is alles normaal, doch de stakers van Avonmouth en Bristol besloten gisteren gedelegeerden naar alle belangrijke Britse havens te zen den en om steun te vragen. George Isaacs, de Britse minis ter van Arbeid, haeft geweigerd te bemiddelen in de spoorwegstaking. „Wij kunnen niet met wilde sta kers in onderhandeling treden, omdat er in de vakverenigingen meer en meer en vastbesloten ge tracht wordt buiten de leiders om te handelen," zo zeide hij. Nederlandse straaljagers Mj RAE-manoeuvi es LONDEN, Een aantal Meteor- straaljagers van de Nederlandse luchtmacht zal deelnemen aan de luchtverdedigingsoefeningen, die de R.A.F. van 25 Juni tot 3 Juli boven Zuid-Oost-Engeland en de Midlands zal houden, meldt het Britse minis terie van Luchtvaart. Franse, Bel gische en Nederlandse luchtmacht officieren 2Ulien de manoeuvres als waarnemers bijwonen. Amerikaanse Superforten, die in Engeland zijn gestationneerd, zullen eveneens aan de oefeningen deelnemen, I.andbouw-pensioenfonds verplicht gesteld DEN HAAG. Op verzoek van de Stichting van de Landbouw heeft de minister van Sociale Za ken besloten de deelneming in het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw met ingang van 1 Mei 1949 verplicht te stellen voor de arbeiders in de land- en tuinbouw enige andere agrarische be drijfstakken. Expeditie naar Ararat gaat niet door DEN HAAG. Hans Hot- zen, de 17-jarige Haagse Gymna siast, die in Juni naar Turkije had zullen gaan om deel te nemen aan de Engelse expeditie naar de berg Ararat om de overblijfselen van de ark van Noach te zoeken, blijft thuis. Egerton Sykes, de leider van de expeditie, heeft van. de Turkse ambassade te Londen bericht ge kregen, dat de Turkse autoriteiten onmogelijk toestemming kunnen geven voor de tocht. Sykes neemt aan, dat dit verbod ook geldt voor de Amerikaanse ex peditie, die onder leiding van dr. A. J.. Smith naar de Ararat zou trek-*, ken. Het schijnt, dat „Internationale politieke betrekkingen" de oorzaak z\i n van het verbod, Sykes is bereid het verbod te aanvaarden, maar hij hoopt, dat het in 1950 of 1951 wèl mogeiyk zal zijn een expeditie naar de Ararat te zenden. „Prawda" beschuldigt De moeder van Hans Roozen deelde ons mee, dat er talloze on gegronde geruchten over de expe ditie in het buitenland de ronde deden. Het Russische blad „Praw da" zou Hans openlijk er van hebben beschuldigd de militaire stellingen aan de Transkaukasisch- Turkse grens in de buurt van het Russische plaatsje Oeloekanthoe te willen bespionneren. „Volendam" stoomt van nacht Rotterdam binnen DEN HAAG. Het troepen- transportschip „Volendam" wordt m de nacht van Dinsdag 31 Mei op Woensdag 1 Juni in de haven van Rotterdam verwacht. Aan boord bevinden zich circa 700 militairen (geen gesloten onderdeel), die om bijzondere redenen worden gerepa trieerd. De ontscheping zal beginnen op Woensdagmorgen 1 Juni te 9.00 uur. Nog geen beslissing over nieuwe burgemeester van Den Haag (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. Naar ons ter ore komt is in de gisteren gehouden vergadering van de ministerraad de benoeming van een nieuwe bur gemeester voor Den Haag nog niet tei sprake gekomen. Intussen wordt in verschillende kringen de verwachting uitgespro ken, dat er naar gestreefd wordt deze benoeming nog te doen ge schieden vóór de aanstaande ge meenteraad sverkieziogen. Verschillende candidaten, zowel van katholieke als van socialisti sche zijde worden op het ogenblik genoemd. Het is echter, voor zover onze inlichtingen gaan, nog te vroeg om op dit ogenblik een van hen als serieuze candidaat te be schouwen. „Kees van Dongen, wij, als depu tatie van de Rotterdamse schil ders, hebben ons gehoge-hoed om de opening van je tentoonstelling bij te wonen en als blijk van waardering bieden wij je hierbij deze rasechte Hollandse Nieuwe aan!" aldus huldigde men gister avond de grote schilder. Kees van Dongen bleek de grap zeer te waarderen. BERLIJN Een gesovjetiseerde constitutie voor Duitsland is gisteren geratificeerd door het onder Russische controle staande Duitse Volks congres. Slechts een der 20DO gedelegeerden onthield zich officieel van stemming. Dc ratificatie in de Berlijnse opera had plaats zonder debat De Duitse communist no. 2, Otto Grotewohl, hield van te voren een rede voering van bijna een uur. waarin hij zeide dat de constitutie van Bonn „Duitsland in stukken scheurt". Hij gaf toe dat de Oostelijke constitutie enkele garanties voor vrijheid mist. ..Maar wij hebben een democratie nodig, die met haar vijanden kan afhandelen," zei hij. Twee duizend tegen een stem De ontwerp-grondwet, die opge steld is voor een „onverdeelbaar democratisch Duitsland" waarborgt vrijheid van meningsuiting, vrijheid van ieder individu zich aan te slui ten bij de partij die het wenst, vrij heid van godsdienst en vergaderen. „Dc souvereine macht kan deze vrijheden slechts beperken of op heffen op grond van wetten, die voor alle burgers gelden", aldus de tekst. De volksvertegenwoordiging zou bestaan uit een vrij en geheim ge kozen Tweede Kamer, bestaande uit 400 leden en een Eerste Kamer, be staande uit vertegenwoordigers van de deelstaten^ op een basis van een gedelegeerde "op iedere 40.000 inwo ners. Voorts mag het souvereine volk geraadpleegd worden in elke kwes tie door middel van een plebisciet, dat zou kunnen worden gehouden na een petitionnement door een tiende van het kiezerscorps of een petitie van een of meer partijen of „massa-organisaties", die kunnen aantonen, dat zij een vijfde van de kiezers vertegenwoordigen. ""De constitutie noemt Berlijn als de hoofdstad van de republiek. Zij voorziet tevens in straffen voor Vliegen in Nederland veel goedkoper DEN HAAG. De KX.M. heeft besloten de passage-en vrachttarie ven op het binnenlandse luchtvaart- net met ingang van 1 Jnni drastisch te verlagen. De enkele reis- en re- tourtarieven voor de lijnen van Am sterdam naar Maastricht, Gronin- en Leeuwarden (driemaal per Ln beide richtingen)zullen vrij- worden gehalveerd. gen en dag In t wel wol Weer neger gelyncht in Georgia WINT ON In Winton in de Amerikaanse staat Georgia is een 28-jarige neger door een menigte blanken uit de plaatselijke gevan genis gehaald en met slagen en schoten vermoord. De neger, Calif Hill, was bij een relletje in een dansgelegenheid gearresteerd. Toen de sheriff naar de dancing terug keerde om 2jjn revolver te halen, werd de arrestant uit zijn cel ge sleurd. „oorlogsophitsing", waarborgt bet stakingsrecht en schrijft vacanties met doorbetaling van loon voor, Een Volksraad, bestaande uit 400 leden, waarvan ook deel wordt uit gemaakt door Gerhard Eisler. Ame- rika's ontvluchte communist no. 2, is als voorloper van de Tweede Ka mer reeds gevormd. Op de eerste zitting werd het besluit genomen, een delegatie naar Parijs te renden om de Grote Vier voor te lichten over de „verlangens van het Duit se volk". Tot lid van de delegatie is ook Max Reimann. de communist, die in de Britse zone gevangen zit, benoemd. Amerika wil handel met Rood-China WASHINGTON. Naar in "Washington uit officiële bronnen wordt vernomen, bereiden de Ver enigde Staten thans een handels politiek met het communistische China voor. Evenals de handel met Oost-Eu ropa zal ook handel met het com munistische China aan twee be perkingen onderhevig zijn. Zo zal Amerika geen leningen verstrekken en zal alles wat de Chinezen kopen met geld of goederen moeten, wor den betaald. Ook zullen er geen strategische materialen naar China worden verscheept. Hoge verwachtingen van komende fruitoogst DEN HAAG. De verwachtin gen voor de komende fruitoogst luiden zeer gunstig. Van appelen en peren wordt een zeer goede, van pruimen, kersen en kleinfruit een goede oogst verwacht. Het koele weer heeft de bloei van de gewas sen over een langere periode doen uitstrekken dan normaal. Over het algemeen Is de vrachtzetting zeer goed geweest, mede doordat vele rassen tegelijk in bloei kwamen. Bessen (vooral zwarte bessen) heb ben plaatselijk nogal van nacht vorsten te lijden gehad. De ontwik keling van druiven, perziken en pruimen onder glas is gunstig. Bouwnijverheid maakt goede vorderingen DEN HAAG. De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft besloten het woningbouw- programma voor 1949 te verhogen met 6400 woningen, n.l. 3000 mon tage-woningen en 3400 gewone huizen. Deze 6400 woningen wor den als volgt verdeeld: Groningen 425, Friesland 350, Drenthe 500, Overijssel 550, Gel derland 600, Utrecht 300, Noord- Holland 1000, Zuid-Holland S25, Zeeland 300, Noord-Brabant 900. Limburg 500, en. Amsterdam 100. Het totaal van deze gedetailleer de cijfers is 6350. Het ministerie van Wederopbouw verklaart dit verschil door op te merken, dat deze gedetailleerde cijfers afge ronde cijfers zijn en dat er hier en daar enige speling mogelijk is. Volgens het woningbouwpro gramma 1949 zouden oorspronke lijk dit jaar circa 31.000 woningen in uitvoering worden genomen. In de eerste maanden van 1949 zijn echter belangrijk meer woningen gereed gekomen, dan in uitvoering werden genomen. Op 1 October 1948 waren nog 47.000 woningen in uitvoering, thans is dit aantal verminderd tot 37.000. De mate riaal- en arbeiderspositie laten echter toe, dat een groter aantal woningen in uitvoering wordt ge nomen. Bovendien neemt de productie van montagewoningen sneller toe, dan men verwachtte. Bij de verdeling is er rekening mee gehouden, dat deze aanvul lende woningtoewijzing in de eer ste plaats zal moeten dienen voor de bevordering van de industriële ontwikkeling. Gelijkwaardigheid DE vorige week is te Duisburg een havendag gehouden, de eerste na de Duitse capitulatie. De ze dag was een voortzetting van het gesprek tussen Duitse Rijnvaartre ders en autoriteiten enerzijds ei* Belgische en Nederlandse belang hebbenden anderzijds, een. gesprek, dat reeds emge tijd aan de gang is en dat tot doel heeft tot een uitbrei ding en een versteviging van de han del te komen. Hel ligt in de lijn der ontwikkeling, dat op de een of ande re wijze weer een toenadering tot stand zal moeten komen, daarvoor is de Rijn. de ruggegraat van Europa, een te belangryk centrum van han del en verkeer, daarvoor ook zal de ze rivier in de nabije toekomst meer dan ooit tevoren het bindende cle ment kunnen vormen van Europese samenwerking. Uit hetgeen de Handels- en Trans port Courant over deze havendag meldt, blijkt wel, hoezeer de ver schillende deelnemers door dit on derwerp worden bezig gehouden. Er is gesproken over de economische betekenis van dc Rijnvaart, die zo wel bij het verkeer als bij de ener gievoorziening ligt en dat de ziekte verschijnselen van de Europese eco nomie niet zullen verdwijnen, zolang de scheepvaart net volledige ont plooiingsmogelijkheden heeft. Men kan het daarmee makkelijk eens zijn. omdat de werkelijkheid het ons iedere dag ïnhanert. Maar er is ook uiting gegeven aan het Duitse verlangen om als gelijk waardige partner mee te werken aan de vormmg van een Rijnge meenschap. waarvan Duisburg, door zijn geografische ligging, een knoop punt is. Het is dit verlangen naar gelijkwaardigheid, dat op het ogen blik in alle toonaarden door heel Duitsland wordt gezongen, hetgeen overigens een heel begrijpelijke re actie is als men bedenkt hoe de Duitsers door allerlei maatregelen en verordeningen in hun activiteit worden geremd. Die maatregelen zijn een gevolg van de oorlog en zij zullen niet eerder verdwijnen dan wanneer met aan zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid kan worden aangenomen, dat de activiteit niet gebruikt zal worden voor doelein den. die een gevaar opleveren voor de vrede. Langs Rijn en Roer bestaat een geweldige potenbele macht. Die macht zouden de Duitsers om econo mische redenen graag weer willen gebruiken. Dat zij daarbij net doen alsof zij, omdat de gealleerden hun nog steeds die macht onthouden en haar onder controle willen plaatsen, oneervol en onredelijk worden be handeld. pleit niet voor, maar tegen hen, Het is ook daarom, dat hun ver langen naar gelijkwaardigheid wel wordt begrepen, doch tegelijk met argwaan cn voorzichtigheid in ogen schouw genomen. De weg naar ge lijkwaardigheid is geplaveid met ge voeligheden. En terecht'.. Prins Bernhard achter de stuur knuppel DEN HAAG „Waarom wordt er voor de Nederlandse missie tot opsporing van vermiste personen uit de bezettingstijd geen geld meer ter beschikking gesteld?" heeft het Tweede Kamerlid An- driessen de minister van So ciale ZakE^i gevraagd. (Van een onzer verslaggevers) T N een vrij schooluur komt hij bjj ons binnen. Govert v. d. Hoeven, de bofferd, die op 17 Jtxni voor twee maanden naar Amerika gaat, zo maar, voor niets. „Ik kom wel eens aanlopen", zei hij, toen we hem op belden om wat meer van zijn for tuintje te horen. En daar zit hij dan, een eenvoudige, frisse 16-jarige Hol landse jongen, leerling van het Rot terdamse Montessorie-lyceum aan. dc West er singel. „Wat wilt U nu weten?" „Alles van je reis naar Amerika, vertel er eens wat van." Govert doet het niet, daar is hij tc becheiden voor, hij laat ons papieren zien, waar alles in staat. En dan blijkt, dat twintig jaar geleden een Amerikaanse millionnair, mr. Jonas, The Camp Rising Sun heeft gesticht. Sindsdien komen in dat kamp veer tig jongens in de maanden Juli en GOVERT VAN DER HOEVEN, doen. Kortom: in de2e twee maan den moeten zij een stimulans krijgen voor hun geestelijk leven, waar zij later van kunnen profiteren. „Hoe komt het nu dat mr. Jonas juist jou heeft uitgezocht?" „Dat weet ik niet," zegt Govert, „op een goeie dag kreeg ik een uit nodiging om in Den Haag te komen op het bureau van de Stichting Landverhuizing Nederland. Daar waren mr. Walker, vertegenwoordi ger van mr. Jonas in West-Europa en'iemand van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen. We hebben even gepraat en zy zeiden, dat ik er nog wel meer van zou horen. Nu, een tijd later kreeg ik van mr. Jonas persoonlijk een brief. Kijkt u maar." En in die brief, ondertekend met: Je nieuwe vriend, George Jonas, no digt mr. Jonas de geluksvogel Go vert van der Hoeven uit. Nog meer brieven laat Govert zien: van Amerikaanse jongens, die vorig jaar het kamp hebben meege maakt. Hartelijke brieven aan hun toekomstige vriend. Ze komen hem allemaal in New York afhalen, schrijven ze. Op 17 Juni gaat Govert aan boord van de Ncordam van de Holland- MONTREAL De „Batavia" is op zijn vlucht langs de nieuwe route naar Curagao gisteren met veel feestelijk betoon in Montreal verwelkomd. Op het vliegveld wachtten de generaals Fouikes, Morton en Walford om prins Bernhard, die zoals bekend tot de passagiers behoorde, te begroeten. Generaal Morton overhandigde de prins een brief van de gouverneur- generaal van Canada, die wegens belangrijke ambtsbezigheden el ders vertoefde. Nadat een militaire kapel de volksliederen van Neder land en Canada ten gehore had gebracht, Inspecteerde de prins de erewacht, terwijl 21 saluutschoten weerklonken. Een aardige attentie van de Canadese regering was, dat zij de „Batavia" een escadrille jagers met straalaandrijving tegemoet zond, dat de K.L.M.-vogel de laat ste 75 kilometer escorteerde. Op dat ogenblik werd de „Batavia" gevlogen door prins Bernhard, die in Gander de stuurknuppel van de K.L.M.-piloot had overgenomen. In Montreal nam de prins af scheid van de bemanning en pas sagiers van de „Batavia". Alvorens zich naar zijn hotel te begeven, gaf hij voor de Canadese radio in het Engels en het Frans uiting aan zijn diepgevoelde dank voor de ont vangst in Canada, voor welk land Koningin Juliana en het Neder landse volk zoveel sympathie heb ben. Amerika-Lijn. De directie van de die in Amerika een goeie ouwe lijn had zoveel schik in het geval, vriend heeftdat zij zijn overtocht voor haar re- - - - kening neemt. Mochten er in de Augustus by elkaar. Eerst waren het vrij te doen wat hij wil. Maar da be- eerstvolgende drie jaar nog meer alleen Amerikaanse jongens, later doeling is dat die veertig jongens in Nederlanders worden uitgenodigd, ook knapen uit andere, vooral dol- twee maanden een kleine gemeen- dan zullen ook zij gratis reizen, lar-armc landen Wat mr. Jonas schap opbouwen in een sfeer waarin „Zeker de eerste keer, dat je zo daarmee voor heeft? hoge idealen het uithouden. Zij breeduit in de krant komt, Govert?", Die mr. Jonas is een idealist. Hij kunnen lessen nemen in natuurlijke vragen we, wil ieder jaar een aantal pientere historie dramaturgie, muziek, ook in „Nee, een jaar of elf geleden stond jongemannen, toekomstige leiders in knutselen, sport en hutten bouwen, ik als jongetje van vijf of zes jaar de maatschappij, om zich heen ver- Zij moeten tijdens hun verblijf in een paar maal op een foto in de zamelen en hun, met hulp van een het kamp, dat dicht by New York krant. Maar toen ging het niet om aantal leraren, een korte maar dege- ligt, hun intellectuele gaven zoveel mij, maar om mijn Opa oud-minis- lijke vorming geven" op allerlei ge- mogelijk ontplooien door te discus- ter Kan, die weer op de schaats bied. sieren en zij zullen ook uitstapjes stond of zijn kleinkinderen term isles In The Camp Rising Sun is ieder maken en aaa allerlei ontspanning gaf." Duitse gemeente wenst geannexeerd te worden AKEN. De gemeenteraad van Mützemich is op bevel van Karl Ar nold premier van Noord Ryn- West- falen geschorst. De gemeenteraad had, zonder of ficiéél te zijn bijeengeroepen, een geheime vergadering gehouden, waarop besloten was tot de Bel gische premier Spaak het verzoek te richten om opneming in de Bel gische staat. Mützemich. een plaats van 1200 inwoners zou bij de grenscorrecties zijn toegevallen aan België, maar bleef Duitse toen België afzag van een gedeelte van het toegewezen ge bied. Ministers vragen fiat op Raad van. Europa DEN HAAG. AUe ministers hebben hun handtekening gezet onder het wetsontwerp tot goed keuring van het statuut van de Raad van Europa, tot welks stich ting de minister van Buitenlandse Zaken van België, Luxemburg, Ne derland, Groot-Brittarmië, Frank rijk, Italië, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Ierland op 5 Mei besloten. Nederland zal zes leden kunnen aanwijzen voor de Raadgevende vergadering, die zij het uitsluitend met, adviserende bevoegdheid, als een Europees parlement zal funge ren. -Vlaardingse schoolkinderen en Almelose schoolkinderen zuilen hoogstwaarschijnlijk in Juli eikaars steden gaan bezichtigen, In totaal hebben zich al vierhonderd kinde ren aangemeld. Burgemeesters en wethouders van beide gemeenten hebben de raadsleden voorgesteld aan elk schoolkind 1.50 uit te ke ren als zakgeld. DEN HAAG, Op de bevindin gen van de nieuwe Hoge Vertegen woordiger van de Kroon zal de re gering haar standpunt inzake de verdere besprekingen met Indoneië afstemmen. Intussen zijn de gedach ten omtrent het tijdstip waarop de Ronde Tafel-Conferentie zal kunnen worden bijeengeroepen, voorlopig ge fixeerd op de periode tussen half Juli en half Augustus. Aanvankelijk werd de verwachting uitgesproken, dat deze conferentie omstreeks be gin Juli zou kunnen beginnen. De vertraging schijnt haar voor naamste oorzaak te vinden in de tijdvergende evacuatie van Djokja. Sumatra sluit zich federaal aaneen BATAVIA. Maandagmiddag heelt de tweede conferentie voor Sumatra, die reeds Zondag bijeen was, een resolutie aangenomen, waarbij de gebieden van Sumatra zich dadelijk verenigen in een voor lopig federatief verband. Er werd een uit drie leden bestaand federa tief directorium gekozen en beslo ten werd tot de oprichting van een federatief college voor Sumatra, De conferentie sprak als haar oordeel uit, dat een federatie van Sumatra, in het raam van do Verenigde Sta ten van Indonesië, de meest ge ëigende staatsvorm is. De voorlopige federatie zal te be ginsel alie gebieden kunnen omvat ten, welke geografisch tot Sumatra behoren. Als ieden van het directorium werden gekozen dr. Mansur, Abdul Malik en mr. Abbas. De financiële consequenties 2ullen. worden gedragen door de deel nemende gebieden. Vacantie-toeslag weer toegestaan DEN HAAG Evenals in 1948 mogen de werkgevers hun werkne mers dit jaar een of meer extra uitkeringen verstrekken tot een totaal van twee procent van het jaarloon. Hiervoor hebben de werkgevers geen voorafgaande af zonderlijke toestemming van het College van Rijksbemiddelaars nodig. De uitkering mag worden verstrekt als vacantie-toeslag, als Kersttoelage of als een soort tan tième aan het einde van het boekjaar en mag niet in de ver koopprijzen worden doorberekend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1