J HET ROTTERDAMSCH PAROOL Franse politie ontdekt een poging tot samenzwering Minder belasting voor bedrijfsleven Doodstraf geëist tegen bedrijvers van moord op Valstar Critische nabeschouwing Gaullistische wapensmokkel door politie ontdekt Nee toch...? Heus! Dr. van Mook naar Amerika Weer zal iets opklaren Nog dit jaar verlaging van loon- en inkomstenbelasting Na de strijd aan het Oostfront volgelingen van Feldmeijer Onze verliezen in Indonesië Er zij licht! Grote Vier vorderen in geheim meer dan in het openbaar Een monument voor drs. Stijkel i Zaterdag 4 Juni 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijs: per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Met Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang no. 128 Uitgave N.V, De Nieuwe Pers Postgiro 398044 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper PARIJS ïn de nacht van Donderdag op Vrijdag werden automobilisten die Parijs wilden binnenrijden verrast door zwaar bewapende manschappen van de dienst voor nationale veiligheid. Iedereen, moest zijn papieren tonen, vele vragen omtrent zijn her komst en bestemming beantwoorden en alle wagens werden aan een nauwgezet onderzoek onderworpen. Het bleek later, dat om de gehele stad een cordon was gelegd. Aanleiding tot dit optreden was Drie dagen ïcmg heeft de 19- jarige Britse wereldburger Etnan Cameron van een rubber bootje op het Brussels Kanaal uitgeroepen, dat zijn mede-we' reldburger Anders Clarin, die zonder paspoort uit Zweden was gekomen, uit de aan het kanaal gelegen gevangenis moest wor den bevrijd. En hij heeft succes gehad: gisteravond werd Clarin vrijgelaten, met dien verstande, dat hij onmiddellijk op trans port naar Zweden werd gesteld. 4* De Russische bladen zijn te weinig humoristischhebben de Sowjei-satirid uitgemaakt, Vooral de strijd tegen religieu ze vooroordelen moet „grappi ger'' gevoerd worden, menen dezj grappenmakers Een jongmens in Sacramen to is een erfenis van meer dan 1 millioen gulden misgelo pen, omdat hij niet binnen de door de erflater zijn groot vader bepaalde tijd was af gestudeerd, Dorothy Ford, beroemd film ster, is na een huwelijk van drie dagen met James Sterling gescheiden. Beiden waren op het ogenblik van hun huwelijk dronken en kwamen pas de vol gende dag te weten, dat -sy in de echt verbonden waren „Telegraaf" komt in September uit AMSTERDAM Op 23 Mei is op gericht de N.V, Uitgeversmaatschappij ..Salatiga", die zich tot doel stelt dag bladen uit te geven. De directie van deze N,V. trelt voorbereidingen om „De Telegiaat" en „De Courant-Het nieuws van de dag" In September te laten verschijnen. In het zoeklicht BEMOEDIGEND 1~)E Chinese communisten heb- xben de in- en uitvoerhandel op Sjanghai vrijgegeven. Het Ne derlandse schip „Tjibadak" van de KPM was de eerste koopvaarder, die van deze maatregel profiteren kon. De inwoners van Sjanghai kunnen weer met het buitenland corresponderen. En de fabrieken, ook degenen, die aan buitenlanders behoren, beginnen weer te draaien. Dat is een gunstige ontwikkeling. Met Sjanghai, een van de voor naamste handelscentra der wereld in de handen der communisten, vangt de werke lijke proef, of Ma o Tse Toeng en zijn volgelin gen in staat zijn •te regeren, aan. Het is bijna of B. en W. van een klein dorp plotse ling met het bestuur van Amster dam belast zijn. Tot nu toe heeft het Rode Leger, waar het versche nen is, zien door grote discipline en gematigdheid onderscheiden. Het leven schijnt in vele opzichten zelfs vrijer dan onder de Kwomln- tang te zijn. Maar uit het Noorden van China zijn berichten gekomen, dat zodra de civiele communisti sche leiders op het toneel verschij nen, de zaken spoedig vastlopen. Onder de communistische leiders schijnt een conflict te bestaan tus sen de realisten, die inzien dat eco nomische samenwerking met het Westen essentieel voor China's her stel is, en de doctrinaire extremis ten, die alle buitenlanders het land zouden willen uitdrijven. Sjanghai toont nu aan, dat de eerste poli tiek het waarschijnlijk zal winnen. Koele tvestelijke winden Weersverwachting geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond, (opgemaakt te tien uur). Gedurende de nacht zwaar be wolkt m<#t bijna overal enkele buien. Morgen overdag: wisselen de bewolking met in het Oosten van het land op vele plaatsen nog enkele buien. In de Westelijke provinciën tijdelijk flinke opkla ringen en nog slechts enkele ver spreid optredende buien. Krach tige tot matige wind tussen West en Zuidwest. Tamelijk koel weer. 5 Juni; Zou op 4.23. onder 20.54, Maan op 13.59, onder 1.55. 6 Juni: Zon op 4.22, onder 20.55, Maan op 15.25. onder 2.07. 7 Juni: Zon op 4.22, onder 20.56. Maan op 16.54, onder 2.20. een waarschuwing die de politie had gekregen, dat leden van de RP.F., de partij van De Gaulle, wapenen Parijs wilden binnen brengen voor een greep naar de macht op de 18e Juni, de negende verjaardag van de oproep van generaal De Gaulle tot eenheid van het Franse volk en verzet tegen de Duitse bezetters en de marionetten regering van Vichy. Inderdaad trachtten in de nacht van Donderdag op Vrijdag auto's met wapenen de stad binnen te dringen. De politie slaagde erin machinegeweren, geweren, revol vers en munitie in beslag te nemen, maar van veel betekenis was het niet. De arrestanten, zestien in totaal, bleken allen deel uit te maken van De Gaulle's organisatie. Een hun ner, een zekere Rateau, is lid van de Parijse gemeenteraad voor de R.P.F., een ander, Marty, is pro vinciaal leider van deze beweging. Hun wordt ten laste gelegd pogin gen te hebben gedaan tot demora lisatie van het leger en het volk met het doel schade toe te brengen aan de nationale weerbaarheid. Dc Gaulle* heeft nog niet gerea geerd op de beschuldiging, dat aan hangers van hem een staatsgreep zouden willen ondernemen. Soustel- le, partij-secretaris van de R.P.F. echter beschuldigt de politie van pogingen tot provocatie. Volgens zijn verklaring 20U de R.PJF. zijn aanhangers hiertegen hebben gewaarschuwd, maar zou Rateau de?e waarschuwing in de wind hebben geslagen. Men heeft hier, nog steeds vol gens Soustelle, te doen met volge lingen van de generaal, die geen geduld hebben gedisciplineerd te wachten tot de volgende stembus uitspraak, die ïn 1952 plaats vindt. Door de aanvankelijke successen van de Gaullistische beweging, waardoor hun verwachtingen te hoog waren gespannen, zouden zij hun geduld hebben verloren en zich hebben gestort in onberaden avon turen. Zowel communisten als Gaullii ten zijn van plan deze affaire aan de orde te stellen in het Franse par lement. Mr. D'Ailly verbiedt een verkiezingsleuze AMSTERDAM De burgemees ter van de hoofdstad, mr. d'Ailly, heeft door middel van de gemeen telijke politie de Revolutionnair- Communistische Partij (R.C.P.) bevolen de leuze „Indonesië los van Holland nu", waaronder deze partij haar verkiezingscampagne voert, van de op de Amsterdamse bruggen bevestigde borden te ver wijderen. Aan het bevel werd toe gevoegd, dat de borden in beslag zouden worden ^enomen, indien de leuze daarvan i 'et voor Vrijdag 21 uur was verwijderd. Het bestuur der R.C.P. heeft de borden daarop met een laag rode verf laten bedekken en deelt in een communiqué mede, dat het be sloten heeft „bij wijze van protest de borden voor de verkiezingen niet van andere leuzen te voor zien." Staatsprijzen voor goed verzorgd boeken DEN HAAG —'Aan de uitgeve- ij „Het Spectrum" te Utrecht is de staatsprijs toegekend voor het best verzorgde boek op het gebied der kunsten en wetenschappen en po pulair wetenschappelijke boeken voor de uitgave „De heilige Schrift". Eervolle vermeldingen kregen de uitgeverij „Contact" te Amsterdam, „Het Spectrum" te Utrecht en H. P. Leopolds Uitge versmaatschappij te Den Haag. Voor het best verzorgde letter kundige boek ontving „De Bezige Bij" de staatsprijs, voor het boek „Over de dichter A. Roland Holst1' Eervolle vermeldingen kregen Querido's Uitgeversmaatschappij te Amsterdam en „Het Spectrum" te Utrecht, Geen prijzen zijn toegekend voor schoolboeken en kinderboeken. Eervolle vermeldingen kregen de uitgeverij J. M. Meulenhoff te Am sterdam en Querido te Amster dam. DEN HAAG. Mr. J. Buurma, A. J. Schuwer, L. J. A. van Dijk en ir. H. T. Wierseraa hebben voor een half jaar een Canadese studie beurs gekregen. Binnenkort ver trekken zij naar dat land. Britten moeten thuis blijven met Pinksteren LONDEN Gebeurt er niet op het laatste ogenblik een wonder, dan zal tijdens de Pinksterdagen in een groot deel van Engeland en Schotland geen trein rijden. On danks vele uren van onderhande len, zijn de stakers en *de leiding van de spoorwegen niet tot een accoord gekomen. De stakers blij ven bij hun eis, dat de dienstrege ling, welke hen dwingt sommige nachten van huis weg te zijn, zal worden ingetrokken, terwijl de directie even vastbesloten blijft, aan dit verlangen niet te voldoen. Bij de „symbolische" staking van de Pinksterdagen zullen 8.000 ma chinisten en stokers betrokken zijn. Docent aan Universiteit in Californië (Eigen berichtgeving) Naar dr. H. J. van Mook ons hedenmorgen mededeelde zal hij In de loop van deze zomer naar Amerika vertrekken om aan de Califor nia University te Berkeley col leges te geven over koloniale problemen. Naar de vroe gere luitenant- gouverneur-ge neraal ons ver. der mededeelde zal zijn verbintenis met de califor- nteche Universiteit een tijdelijk ka rakter dragen. Hij zal gedurende één semester als docent optreden. Over zijn verdere plannen kon dr. Van. Mook ons nog niets mededelen De datum van zijn vertrek is nog niet bepaald. DE BILT. De vooruitzichten op een beetje zon tijdens de Pink sterdagen zijn iets minder somber dan Vrijdag. Bedriegen de tekenen niet dan zal het nog wel los lopen met het Pinksterweer. Dat wil niet zeggen, dat het écht mooi zal zijn. Op Zondag en Maandagmorgen is er kans, dat het in de kuststre ken vrij behoorlijk weer zal zijn. Op Maandagmiddag moet -men daar echter rekenen op regenbuien. In de Oostelijke provincies blijft er Zondag kans op verspreide buien, maar Maandag zal het weer daar wel wat opklaren. Veel zware r «enbuien zijn er waarschijnlijk niet te verwachten, maar het is toch raadzaam, als men op stap gaat, regenkleding mee te nemen. De temperatuur blijft aan de lage kant, de wind blijft in Zuid- Westen hoek. Aanvankelijk zal hij vrij krachtig zijn, maar ïn de loop van Zondag of Maandagmorgen zal hij wel wat afnemen. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De regering heeft b\j da Tweede Kamer Ingediend drie wetsontwerpen, waarvan de strekking is, dat zij verlichting zullen brengen van de belastingdruk op de ondernemingen. De dividendstop wordt gehandhaafd, doch meer uitgewerkt in bijzonderheden. Door deze wetsontwerpen wordt op een wijze, welke de regering economisch en sociaal verantwoord acht, voldaan aan de in de Troonrede gedane toe zeggingen. Nog dit jaar is verder te verwachten de reeds toegezegde ver laging van de tarieven van laon- en inkomstenbelasting, welke zal samen, vallen met verdere afschaffing van subsidies op de prijzen en met de verhoging der huren. „Parijs" maakt school in Berlijn BERLIJN. Voor het eerst sinds Juin 1948 zijn gisteren in Ber lijn de gealliëerde stads com m an dan ten bijeen geweest, maar een weder geboorte van de Kommandantura betekende dit nog niet. Dat bleek al uit het feit, dat men niet in het gebouw van. de Kommandantura, maar op een Frans bureau verga derde. Geconfereerd werd over de Berlijnse spoorwegstaking. Na afloop van de bespreking, die drie en een half uur duurde, ver klaarde de Franse commandant, generaal GpucvaJ, dat-de atmosfeer buitengewoon hoffelijk geweest was, maar dat men tot geen resultaat ge komen was. Ganeval zeide, dat de Westelijke commandanten elk mogelijk voor stel hadden gedaan, variërende van een gemeenschappelijk bevel der vier commandanten tot het vormen van een bemïddelingslïchaam, be staande uit afgevaardigden van de spoorwegdirectie, de stakers en een neutrale scheidsrechter. Alle po gingen waren echter te vergeefs. Generaal-majoor Boume, de Britse commandant, verklaarde, dat ,,vyf minuten directe onderhandelingen op het hoofdbestuur van de spoor wegen, de stakers weer aan het werk zouden krijgen" maar dat de Russen dit onmogelijk maken. Hij achtte zich echter gelukkig te kunnen zeggen, dat de Reichsbahn in de Oostelijke sector hoe langer hoe slechter gaat functioneren, waardoor onderhandelingen nood zakelijk zullen worden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Drie mannen van het Sonder-Kommando van Feld- meyer stonden gisteren terecht voor de Rotterdamse Kamer van het Haags Bijzonder Gerechtshof. Het waren A. L. Slop uit Den Haag, de Rotterdamse sportleraar G. J. T. Kniest, dïe drie goede vaderlanders vermoordde en daarna onderdook omdat hij niet moorden kon en als derde P, J. Smid, een één en dertig-jarige man uit Nieuwer-Amstel, die zich nu beriep op een blindelings vertrouwen ïn de „leider", die hem persoonlijk naar de SS had gestuurd nog geen drie maanden na de capitulatie. gen kwamen zij toen bij Feld- meyers Sonder-Kommando. Voor het gerechtshof verklaarde Slop, dat hij pas na maanden tot de ontdekking kwam, waartoe dit Sonder-Kommando eigenlijk diende. Na Dolle Dinsdag heeft hij gepro beerd zich langzamerhand terug te trekken, wat hem niet gelukte. Wel geraakte hij op de achtergrond. Zijn aandeel in de moord zou men ge ring kunnen noemen. Met een auto bus bracht hij de lijken van de twee mannen weg. Kniest werd direct na de moord in Groningen naar Rotterdam ont boden, waar hij van de SD'er Wölck en van Smid opdracht kreeg om Voskamp en Valstar, die in de kelder onder het gebouw gevangen zaten, zonder veel omhaal dood te schieten, wat hjj ook gedaan heeft. Direct daarop dook hij onder en veranderde daardoor zelf van jagfcr In wild, want tot de bevrijding toe joegen zijn voormalige „kamera den" hem op. De landwacht-commandant voor Zuid-Holland, Smid, moest door de president van het Hof, mr Van Vol lenhoven, met een paar flinke uit branders tot de werkelijkheid wor den teruggeroepen en die werke lijkheid bestond dan o.a. uit het op dracht geven aan zijn onderge schikte Kniest om Voskamp en Val- Hagenaar Slop bracht slechts de lijken weg in een autobus Smid was de man, die ïn 1940 reeds tekende voor de SS, twee jaar aan het Oostfront vocht, gewond terug kwam en toen, dat was in 1944, commandant van de land wacht voor de prov. Zuid-Holland werd. Alle drie hadden zij zich te verantwoorden voor de moord op dé heer F. V. Valstar, een zeer be kende figuur in tuinbouwkringen, en de vertegenwoordiger D. Vos kamp. De heer Valstar was direc teur van het Hoofdbedrijfschap voor tuinbouwproducten en voor zitter van het Centraal Bureau voor Veilingen. De verdachte Kniest had zich bovendien nog te verantwoor den voor het vermoorden van een als anti-Duits bekend staande Gro ninger. Voor alle drie deze mannen was de voorgeschiedenis, die hen voerde naar het Silbertanne-Kommando van 1 Feldmeyer, vrijwel dezelfde. Kniest en Smid vochten aan het Oostfront, Slop kwam niet zover omdat zijn voeten al bevroren wa ren voor hij de vuurlinie bereikte. Via allerlei „Germaanse" InsteUin- sfar dood te schieten. Volgens Kniest had hij hem zelfs zijn pistool nog gegeven, omdat Kniest maar één pistool had. Smid bestreed deze verklaring. De advocaat-fiscaal, mr. Donker, vond het een hopeloze zaak om met de verdachte over dit punt te gaan redetwisten. In een zeer kort requisitoir eiste hij twaalf jaar tegen de nu 26-jarige Slop, die volgens mr. Donker alleen zijn leeftijd als verzachtende omstandigheid had en de doodstraf tegen Kniest en Smid, hoewel hij de laatste ongetwijfeld de gevaar lijkste achtte. Mr. J. van der Plas, die daarop voor de jonge Slop pleitte, vond het verkeerd, dat de zaak van zijn cliënt aan de Silbertanne-moorden werd vastgekoppeld. Mr. F. Schaap wees het Hof -op de familie-omstandigheden, waarin Smid verkeerd had. „Deze man meende," aldus de verdediger, „voor de bescherming van Europa te moe ten gaan strijden. Niet hij, maar de SD'er Wölck gaf opdracht om Val star en Voskamp te doden." Mr. Van Velzen, die zijn betoog begonnen was mei de mededeling, dat hij op juridische gronden wei nig meer zou kunnen verrichten voor de verdachte, beschreef met sobere woorden het wel zeer som bere leven van Kniest. Het was een man, wie alles mislukte en in de wieg gelegd scheen te zijn om speel bal te worden van. het noodlot. -Dit heeft dan ook wel degelijk met hem gespeeld, moorden wilde hij niet, toch deed hij het. 't Was zucht tot zelfbehoud en tot behoud van vrouw en kinderen. Eerst nadat die buiten de greep van Feldmeyer waren gebracht kon hijzelf onder duiken, maar dat kostte hem nog het plegen van twee moorden. Mr. Van Velzen vroeg het Hof niet de doodstraf over deze man uit te spre ken, hem ook niet tot levenslang te veroordelen, wat even erg is, maar een zo licht mogelijke straf op te: leggen. In alle drie de zaken wordt over veertien dagen uitspraak gedaan. HET tweede aeei zoek van de Het eerste wetsontwerp, „belas tingherziening 1949", houdt in, dat de fiscale boekwaarde van vooroor logse machines en andere technische installaties met ingang van 1 Ja nuari 1948 mag worden verdubbeld. Deze extra-afschrijvingen, waardoor dus de belastbare winst wordt ver laagd, moeten op een afzonderlijke rekening worden geschreven. Bij een betere conjunctuur of bij liquidatie der onderneming zal in de toekomst de schatkist de belasting op deze rekening nog kunnen incasseren. Verder is voor alle nieuwe inves. teringen, dus ook voor die in gebou wen, een vervroegde afschrijvings- mogeiykheid voorgesteld. Een derde deel van het bedrag, dat in nieuwe investeringen wordt gestoken, mag naar eigen Inzicht worden afge schreven, voor - het overige twee derde blijft de tot dusverre gevolgde methode van fiscale afschrijvingen gehandhaafd. De termijn om het in een vroeger boekjaar geleden verlies te compen seren met de winsten in een later jaar, wordt van twee tot drie jaar verlengd. De mogelijkheid om onbe laste reserves te vormen verdwijnt echter. Tot dusverre werden de stille re. serves, welke na oorlogsschade of andere rampen aan het licht traden, door de belastingen onmiddellijk ge troffen. De reeds'geschapen moge lijkheid om de stille reserves niet te belasten, wordt nu bij de wet be krachtigd en verruimd, waardoor de liquiditeit van de getroffene niet meer op onrechtvaardige wijze door de fiscus kan worden aangetast. Het loon, dat aan eigen minder jarige kinderen wordt uitbetaald, mag voortaan van de belastbare winst worden afgetrokken, waar tegenover deze kinderen in de loon belasting zullen vallen. Naamloze vennootschappen en coöperatieve verenigingen, welke zich bezig hou den met de exploitatie van meuwe woningen zullen vrijgesteld worden van een deel der vennootschapsbe lasting. Door de ..wijziging van de onder nemingsbelasting" zal de bedrijfs winst voor kleine ondernemingen la ger worden. Tot de vrijstelling van 3000 zal verhoogd worden tot ƒ3400. Boven zal voortaan als grondpcrcentage 5 procent wor den geheven. De heffing op het be drijfsvermogen komt geheel te ver vallen. Dc schade, die de gemeenten zou den. lijden door verlaging van onder- nemmgsbelasting zal worden ge compenseerd. Do wettelijke regeling van de di videndstop zal er, als de wetsont werpen worden aangenomen, als volgt uitzien. Van dc vennootschap pen zal met ingang van de boek jaren. waarin 31 December 1948 valt, maximaal zes procent van het nominale kapitaal worden uitge keerd vermeerderd met twee pro cent over het fiscale bedrijfsvermo gen. Tot dusver gold een maximum van negen procent over het nomi nale kapitaal. Prijzen voor onderzoekers op radio-gebied OVERSCHIE De Stichting Wetenschappelijk Radiofonds heeft prijzen toegekend, aan zeven land genoten, die in 1948 het meest hebben bijgedragen tot de bevor dering van de ontwikkeling van radio-telegrafie, radio-telefonie en televisie. Het zijn ir. K. Posthumus te Hilversum (f 1,000), dr, H. Bremmer, Eindhoven (f 750), ir. J. J. Vormer, Den Haag (f 500), dr. ir. H. C. A, van Duuren, Wasse naar (f 500), H, de Waard, Gro ningen, F. Boelerts, Hoogezand en D. Lemstra, Groningen, gezamen lijk f 500. De Vereniging vdot ex perimenteel radio-onderzoek te Hilversum kreeg een bijdrage van i 325. De E.B.U heeft toestemming ge geven voor een revanchewedstrijd tussen de Europese kampioen mid dengewicht iMi tri (It) endeex-kam- piaen Cyriile Delannoit De match zal 1G Juli te Brussel worden ge houden. ran het onder- Parlementaire Enquête Commissie is in druk ver schenen. In dertig hoofdstukken, waaruit wij op de pagina's vijf en zes uitvoerige uitreiksels publice ren, geven onder meer een beeld van de strijd en het begin van het Londense bewind. Aan het laatste herinnert bo venstaande afbeelding. Links de toenmalige minister-president jhr. mr. P. J- de Geer, tiidens de laat ste zitting van het Kabinet welke hij leidde. Hij verzocht de Konin gin om ontslag om gezondheids redenen. Rechts van hem zijn op volger prof. mr. P. S. Gerbrandy. Geheel rechts ir. J„ W. Albarda, eveneens minister in het Londense kabinet. Cyrenaica nam meer maclit dan liet was toegedacht BENGHAZI. Emir Sayed Idriss el Senoessl is voornemens spoedig naar Londen te reizen om tc spreken over de uitroeping van de onafhankelijkheid in Cyrenaica. De emir is van plan om Enge- land's invitatie te accepteren, on danks het feit, dat hij meer macht aan zich heeft getrokken dan blijk baar in de Britse bedoeling lag. Engeland verleende Cyrennaica plaatselijk zelfbestuur, doch de emir kondigde een onafhankelijke staat af. DEN HAAG. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd; Kt»n. Landmacht: 28 April 1949: 2e It H. G. Diederen, Hoensbroek. 4 Mei 194B: sold. M. J. Muller, Box meer. 12 Mei 1949: korp, H. J. van Hunnik, Amsterdam. 15 Mei 1949: serg. J. van der Meuleti, Dantuma- decl. 17 Mei 1949: sold. Ie kl. C. H. van Rockel, Valkenswaard. sold. A Schelling, Amsterdam. 18 Mei 1949: sold. H. Warmink, Gasselte (Dr.); sold. J. M. van Strien, Schagen; serg.-majoor H. Springer, Hilver sum, 19 Mei 1949: sold. H. J. Huis- mnn, Apeldoorn; sold. W. F. E, van Venrooy, Rotterdam- 20 Mei 1949: sold. J. van der Wal, Lekkerkerk. 21 Mei 1949: sold. T, M. H. van Maarseveen, Utrecht; serg. IJ, Smits, Bcrkcl. 22 Mei 1949: sold» T, Schoon heden, Voorst. K.N.I.L. 3 Mei 1949: Jav. sold, 2e kl. Gi. Senen. 9 Mei 1949: Arab. sold. D. Lawar. 10 Mei 1940: Soend, sold. Ie kl. inf. Hoeson; Man. sold. 2e kl. inf. H. Kaparang; Jav. sold. 2d kl. int Slamat, II Mei 1949: Amb. serg. 2e kl. mf. J, H. Noya. 12 Mei 1949: Chin. mil. sold. 2e kl. Oh Thay Ping. 13 Mei 1.949: Mad- sold- 2e kl. inf. Aboe; Mart. sold. 2q kl. int Ralman. Mad. sold. 2e kl. inf. Mohamad Djoeri, 13 Mei 1949: Mand. sold- 2e kl. mf. J. Montolalu; Amb. sold. 2e kl. inf. A. Sedoeboen; Amb. sold. Ie kl. inf. D, T. Sijhailatua. 14 Mei 1949. Soend. sold. 2e kl. inf. Midi; Man. sold. 2e kl- inf. F. E. Panungkelan. Wat UIT HET op 19 Maart ge publiceerde eerste verslag van de Parlementaire Enquête- Commissie reeds overtuigend bleek, wordt in het nu verschenen tweede deel nadrukkelijk bevestigd. Bij het onderzoek laat zti zich slechts lei den door één gedachte: Fiat Lux, er zij licht? De regeringshandelingen zijn tijdens, maar ten dele ook vlak vóór en vlak na de oorlog, aan de openbare controle onttrokken ge weest. De Parlementaire Enquête commissie blijkt echter onder de scherpzinnige en kundige leiding van mr. L A. Donker in staat om over veel, dat plaats gevonden heeft in een staatkundig duister, opening van zaken te geven op zulk een. wijze, dat legenden en verzinsels als spinrag door een frisse wind worden weggeblazen. Wat zijn er over het vertrek van de Koningin en het Prinselijk gezin, naar Engeland geen fantastische verhalen in omloop geweest! Het zeer sober relaas van het rapport treedt daarvoor nu in de plaats, doch achter de zakelijke woorden, van verhoor en verslag voelt men niet alleen de dramatische bewo genheid van het gebeuren, doch ook zijn onmetelijk belang voor Neder lands positie als oorlogvoerend land te midden der bondgenoten. Het is ongetwijfeld ook, om deze reden, dat er in het rapport de nadruk op wordt gelegd, dat de Regering met het vertrek van de Koningin nauwe lijks en met dat van het Prinselijk gezin in bet geheel geen bemoeiing heeft gehad» hetgeen de commissie als een gebrek aan coördinatie be schouwt. "T) AT BIJ DE beoordeling van het beleid van. de Regering vlak vóór, tijdens en de eerste maanden na de Meidagen van 1940 de nadruk is moeten vallen op de houding en de gedragingen van de toenmalige minister-president jhr. De Geer, moge voor de betrokkene op zijn. hoge leeftyd uitermate pijnlijk zijn, doch men kan de commissie de eer niet onthouden, dat haar conclusie blijk geeft van een grote mate van objectiviteit. En misschien heeft oud-minister Albarda in zijn verhoor wel het scherpste inzicht in de fi guur van de toenmalige minister president gegeven, toen hij wees op diens innerlijk-paclfistische gezind heid en op stjn geestelijke ontred dering als gevolg van het onder de voet lopen van alle normen van recht en zedelijkheid. Over de terugkeer van de heer De Geer naar Nederland tegen de wil der Regering hebben het Buiten gewoon Gerechtshof en de Raad van Cassatie hun oordeel uitgesproken. De commissie bepaalt zich in hoofd zaak tot een reconstructie van de feiten, welke inderdaad algemeen bekend behoren te zijn. U" EN BUITENGEWOON KNAP staaltje heeft de Enquête- Commissie geleverd door het Venla- incident van 5939 tot op de laatste draad uit te pluizen. Wat daarbij aan de dag gekomen is, moet als vernietigend beschouwd worden voor de z-g. Duitse rechtvaardiging van de overval op Nederland. Men zou, als men geen vflf jaren bezet ting had medegemaakt, zijn ogen nauwelijks kunnen geloven bij het lezen van. de methoden, die dc Duit sers hebben toegepast om iets te fa briceren, dat naar zij blijkbaar hoopten voor de rest van de wereld als bewijsmateriaal zou kunnen gel den van het volkomen tekort schie ten van Nederland bij de uitoefening van zyn neutraliteit3plichten Over dit hele Bystcem der onzijdigheid, dat men hier te lande met een bijna beschamende pijnlijkheid heeft ge probeerd uit te voeren, kdh men In het verslag uitermate leerzame din gen lezen. Vooral de bijlagen van het verslag z|jn in dit opzicht zeer instructief. In deze bijlagen vinden we ook de namen van de 23 personen, die in Mei 1940 werden gearresteerd. Men verwondert zich daarbij over twee dingen, In de eerste plaats over het kleine aantal personen, dat in die kritieke dagen als staatsgevaarlijk werd beschouwd, in de tweede plaats over het feit, dat deze 23 niet allea N.S.B.-ers waren. PARIJS. De besloten bijeenkomst van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier eindigde gistermiddag na twee en. een half uur vergaderen. Een Franse gedelegeerde, die kort voor het einde van de vergadering het Palais de Marble Rose verliet, zeidc tot de verslaggevers, dat er nog geen resultaten bereikt waren, maar dat de besprekingen voortduren en dat vorderingen niet onmogelijk zijn. Ro bert Murphy, de Amerikaanse politieke adviseur voor Duitsland, ver klaarde na afloop van de conferentie, dat de besprekingen „vriendschap pelijk zijn verlopen en dat er enige vorderingen zijn gemaakt". De mi nisters besloten Zaterdag in de namiddag opnieuw in besloten vergade- rig bijeen te komen. Reuters diplomatieke correspon dent schrijft, dat vroegere ervarin gen van geheime zittingen der mi nisters van Buitenlandse Zaken doen veronderstellen, dat de stren ge geheimhouding, die Vrijdag werd bewaard, als een goed teken gezien dient te worden, In vroe gere bijeenkomsten hebben waar nemers opgemerkt, dat „lekken" zich alleen openbaarden, wanneer geheime vergaderingen een im passe naderden of op het punt van definitieve overeenstemming ston den. Hiernaar te oordelen, aldus de correspondent, kan. de geheim houding, die gisteren werd in acht genomen, - als een aanwijzing be schouwd worden, dat de onderhan. delingen in werkelijkheid zijn be gonnen en nog geen beslissende fase hebben bereikt. Van officiële zijde wordt ver nomen, dat op de bijeenkomst van heden dc. voorstellen inzake Ber lijn verder -besproken zullen wor den. Men is van mening, dat giste ren alleen de kwesties van bestuur eri controle werden aangeroerd en de kwesties t.a.v. de munt, het ver. keer en de handel, die gisteren door deskundigen van dc vier mo gendheden in Berlijn werden be sproken, nog in behandeling moe ten komen. DEN HAAG. Vandaag is Hot zes jaar geleden, dat dra. Johan Aal- drik Stijkel, de grondlegger van het Nederlandse ondergrondse verzet tegen de Duitse overheersing, met 32 van zijn medewerkers te Tegel bij Berlijn werd gefusilleerd. Enkele personen, die van mening z|jn dat drs.' J. A. Stijkel als een van Necrlandg edelste zonen in blijven de herinnering dient tc worden ge- eerd, hebben thans een comité ge vormd, dat de stichting van een waardig monument met klem van harte aanbeveelt. Indien 30.000 Nederlanders ieder f 1,storten zal de stichting van het monument mogelijk zijn Het comité van aanbeveling be staat uit: prof. dr. P. N. U. Har- ting, Amsterdam; dr. Joh. H. Schreurer, Voorburg; ds. A. K. Straatsma, Den Haag; I. P. A. van Voorts van Beest, Dan Haag. Op Maandag 6 Juni (2de Pinksterdag) zal ons blad niet verschijnen. Onze bureaux zul len die dag gesloten zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1