J HET ROTTERDAMSCH PAROOL „Volgens U mogen de Berlijnërs slechts sterven" Herstel achtste leerjaar op 1 Januari 1950 Engeland verwacht hevige economische crisis Drie 100-jarigen in Eede, Laureins en Maldegem Olieproductie Koninklijke steeg met 20 pet. Terug naar toestand van 1946 Moskou 's nieuwste leuze Doodstraf blijft gehandhaafd Brand in Superfosfaatfabriek te Pernis Ketelhuis brandde geheel uit Nee toch.Heus! VJ Acht klassen als regel, daarnaast komen' aparte scholen voor V.G.L.O. Landbouw eist meer deviezen Op ide kohMl Netto winst bedroeg in het vorige jaar 83 millioen gulden Geesje Ubels wordt morgen 101 jaar .Woensdag 8 Juni 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tpl. 69300 Abann.prijS: per week 032 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang no. 130 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. schaper ACHESON BIJT WISJINSKY TOE: Tn zoverre Is er te Parijs enige ontspanning ingetreden doordat Acheson inderdaad TVisjinski Dinsdag ertoe heeft gebracht concrete voorstellen ter, tafel te leggen en te zeggen: „Dat willen de Rassen met Berlijn!" En toen Wisjinski dc zijne gedeponeerd had, stelde Acheson de andere geallieerde ideeën er tegen over. De Russische kan men het best karakteriseren als „Moskou wil terug naar de ioestanden van IMG voor Berlijn" en de geal lieerde voorsteliep luiden, by monde van Acheson: „Wy willen niet terug; doch vooruit; wjj willen Berlijn een draaglijke toekomst geven cn zelfs zo weinig mogelijk last ervan hebben." naamde „nieuwe ideeën voor Ber- lijns toekomst: „Inderdaad een Kom- mandatura is een goed ding, maar zo'n Kommandatura van u wil over alles praten op één ding na, nl- hel doodgaan. En wij willen een Kom mandatura. waaronder Berlijn weer normaal zaï kunnen leven en func- tionneren en dat op een democra tiserende manier". Toen waren de verschillende he ren uitgepraat en de tafel lag be zaaid met papieren. Bij het uiteen gaan der Grote vier, merkte iemand cynisch op: „We hebben nog niet over de muntkwestie gepraatl" dat is namelijk de grootste angel voor de Russen! Voorstel botst op voorstel Wisjinski droomt van een Kom mandatura voor Berlijn, maar een Kommandatura, die eenstemmige besluiten moet nemen, m.a.w. bij het ontbreken van eenstemmigheid kan er niet worden geregeerd, en zo'n toestand is niet denkbeeldig, gezien de Russische veto-wellust! Wisjinski had van zijn voorstellen een stuk gemaakt van 12 lange para grafen. waarin hij achter elkaar uit eenzette, dat Moskou voor vrije ver kiezingen in Berlijn is en er ook voor is dat Duitsers die verkiezin gen zouden regelen op basis van ge- Iïjkheid tussen Oost- en West-Ber- lijn. Verder wilde Wisjinski, dat de door hem begeerde Kommanda tura de kiezerslijsten zou controle ren en corrigeren, maar dat zij het systeem van „alle toegestane poli tieke partijen" zou handhaven. Ka de verkiezingen zou er een voorlo pig stadsbestuur kunnen komen voor de kleinere stadsaangelsgen heden, maar alles op grond van 1946 en zoals de Kommandatura het wil. Veel verder dan het ontwerpen van een nieuwe constitutie zou het voor. lopiga stadsbestuur niet mogen gaan, want alle grote kwesties van bestuur zouden, net ats in 1946 aan de Kommandatura moeten komen (dus: politie, handel, transport e.d.)r maareenparigheid van stem men moest voor de Kommandatura eis zijn. Weg met veto's Acheson heeft de mening der Fransen. Amerikanen en Engelsen hierover in een even uitvoerig eon- trh-voorsfel geformuleerd en wel zó geformuleerd, dat de fundamentele verschillen met de Russische opvat tingen duidelijk aan de dag traden Dus: weg met alle veto-gedoe. en groter bevoegdheden voor de Duit sers. In plaats van telkens geremd te worden door een veto, moeten, alle geallieerden de vrijheid krijgen om by verschil van mening per zone zó te regeren en te laten regeren, als hun dan zelf goeddunkt. Grote militaire "kwesties zeker die moet de Kommandatura zich voor behouden. en grote Herstelkwesties ook. terwijl de veiligheid der geal lieerde strijdkrachten haar natuur lijk zou moeten blijven voorbehou den evenals het toezicht op de grote oorlogsmisdadigers, maar overigens whlfen Washington, Londen en Pa rijs niet terug naar toestanden en instellingen van 1946. Hier, maakte de Franse minister Schuman een aardige opmerking, door te zeggen: ..Toch hebben de Russen ons al een jaar laten winnen, want verleden week wilden zij ook met alle ge weld herstel van alle toestanden Uit 1945!" Een moment werd Achison bitter in zijn critiek op Wisjmski's zoge- LICHTVAARDIG |)E vertegenwoordigers der De- mocratisehe Partij tn het Ame rikaanse Congres hebben besloten eerst de herziening van de zoge naamde Taft-Hartïey-wet te behan delen en pas daarna over te gaan tot de ratificering van het Atlanti sche Pact. Dit is een weinig geluk kige beslissing. In Parijs kunnen de ministers Acheson, Bevin en Schu man voor de eerste maal vol zelfver trouwen spreken, omdat zg hun be toog thans kunnen baseren, op een constructieve, verstandige politiek. Of de Parïjse conferentie met een succes dan wel met een. mislukking eindigt, _kan deze politiek in haar grote lynen niet In het zoeklicht raken. Het Atlan tische Pact, even als de grondwet van Bonn. is ge vestigd op over wegingen van een meer permanent en fundamenteel karakter dan de stemmingen van Wisjinski. Het is nauwelijks aannemelijk, dat het Amerikaanse Congres enige twijfel zou vallen laten rijzen, ten, aanzien van de vastbeslotenheid van Ameri ka, het pact te ratificeren. Maar een uitstel ven de ratificering, zij bet ook slechts van enkele weken, kan gemakkelijk een dergelijk effect hebben; de beslissing aan een. zaak van binnenlands belang de voorrang te verlenen voor een buitenlandse kwestie van het allergrootste ge wicht kan degenen bemoedigen, die nog steeds hopen, dat de Amerika nen zich zullen trachten te onttrek ken aan de verplichtingen, welke zij op zich hebben genomen, De Ameri kaanse Democratische Partij en in het bijzonder president Truman, die zich met genoemde gang van zaken accoord verklaard heeft, kunnen on der deze omstandigheden niet ont snappen aan het verwijt, lichtvaar dig gehandeld te hebben. Tramconducteur beroofd te Amsterdam AMSTERDAM In de afgelopen nacht omstreeks kwart over twaalf is een dertigjarige conducteur van de tram op de Ringdijk nabij de Kruislaan overvallen, neergeslagen en beroofd. De daders, vermoedelijk twee mannen, veronderstelden waar schijnlijk, dat de conducteur juist van zyn dienst kwam en met de dagopbrengst op weg naar huis was. Dit was evenwel niet het geval. De man had verlof, omdat zijn vrouw juist een baby had gekregen. Hij maakte, aangetrokken door het mooie weer, een avondwandelinge tje en had dan ook niet meer dan een paar gulden en een horloge bij zich, waarvan hij is beroofd. De aanranders hebben de man zwaar mishandeld, zodat het nood zakelijk was hem in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te doen opnemen. De recherche van het politiebureau Linnaeusstraat stelt een uitgebreid onderzoek in. Nadere bijzonder heden ontbreken op dit ogenblik nog. Vonnis Van der Waals „Een uiterst gevaarlijk individu", zegt Raad 'Fait een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De Bijzondere Raad van Cassatie heeft het beroep verworpen, dat Anton van der Waals instelde tegen het doodvon nis, hem opgelegd door de Rotter damse Kamer van het Haagse Bij zondere Gerechtshof. De Raad noemde Van der Waals een uiterst gevaarlijk individu, die een slaafse gehoorzaamheid aan Duitse spion- nage-iustantles heeft tentoonge spreid en op de schandelijkste wijze heeft beschikt over levens van land genoten. Onverschillig kijkend, de handen ineen gestrengeld op de rug, trad Van der Waals vanochtend de indruk wekkende zaal van de Bijzondere Raad van Cassatie binnen. Hij was gekleed in een. grys costuum; zijn gezicht was mager en bleek. Voor dat de zitting een aanvang nam maakte hy een praatje met een der parketwachters en zijn verdediger. Het was doodstil in de zaal, toen de president, mr. Haga, uitspraak deed. Het eerste cassatiemiddel, dat door de verdediging was aange voerd, werd ongegrond verklaard, terwijl de raad de overige dertien middelen niet ontvankelijk ver klaarde; omdat ze te laat waren in gediend. De Raad achtte een groot aantal verraadgevallen, gepleegd met de meest geraffineerde metho den, bewezen en verklaarde v. d. Waals eveneens schuldig aan moord op J. M. van der Meer. De geheim zinnige figuur „John" of „Bmiel Verhagen", die, volgens v. d. Waals in dien3t van de Intelligence Service was en hem bij de Engelse geheime dienst had aangesteld, werd door de Raad naar het rijk der fabelen ver wezen, Uit het onderzoek ïs komen vast te staan, dat Van der Waals op geen enkele wyze is betrokken ge weest by het nemen van initiatief voor het England-SpieL De Raad achtte het een perfide handelwijze om wapens in handen te spelen van illegalen, waardoor de mogelijkheid van executie werd vergroot. Gematigde temperatuur Weersverwachting, geldig van "Woensdagavond tot Donderdag avond, (opgemaakt te 10 uur). Veranderlijke bewolking met voornamelijk in de Zuid-Ooste lijke helft van het land plaatse lijk enige regen met een kans op onweer. In de Noordelijke provincies aanvankelijk nog matige Zuid-Westelijke wind overigens zwakke wind uit uit eenlopende richtingen. Weinig verandering in temperatuur. 9 Juni; Zon op 4.21, onder 20.57. Maan op: 19.56, onder 2.55. Vannacht am ongeveer tien mi nuten voor half twee ontdekte het personeel van de superfosfaatfa- brieken van de N.V. Albatros aan de Vondelingenplaat te Pernis, dat er brand was ontstaan in het oude ketelhuis waar voorraden ammo- niummtraat en andere kunstmest stoffen waren opgeslagen. Ogen blikkelijk werden zowel de R'damsc als de Pernisse brandweer geal armeerd, die in verband met de grote omvang van het complex met groot materiaal uitrukten. Toen men het terrein, van de brand bereikte, stond het ketelhuis, waarin de electrise he centrale was gevestigd in lichterlaaie, terwijl ook reeds een wand van dc aan grenzende malerij had vlam gevat. Het gevaar voor uitbreiding- was groot. Met 7 stralen van twee au tospuiten uit Rotterdam en een motorspuit uit Perms werd het vuur bestreden, evenals met een straal van een van de twee aanwe zige blusboten. Ook de vrijwillige brandweer van Hoogvliet assisteer de, Al spoedig kreeg men de brand in de malerij onder de knie; het werk beperkte zich daarna tot het ketelhuis, zodat reeds enkele mi nuten over drie gezegd kon wor den dat de brand was bedwongen. Men was er zelfs in geslaagd het grootste deel van de electrische centrale te behouden. Vier brand weerlieden die schadelijke gassen hadden ingeademd tijdens de blus- sching werden met een ziekenauto naar het Zuiderziekenhuis ver voerd maar konden, na behandeld te zijn naar huis gaan. Van de zijde van de N.V. Alba tros deelde men ons mede dat de productie van het bedrijf door de brand vertraging zal ondervinden, de schade is aanzienlijk maar wordt door verzekering gedekt De tijd, HET ketelhuis brandde geheet uit. Deze foto werd genomen korte tijd nadat de brandweer het vuur meester was. Petten bijten elkaar niet de hoofddeksels van de vier militaire commandanten van Bertijr. liggen hier bijeen, alsof hun dragers de beste vrienden ter wereld zijn. Maar 4 uren confereren vermochten hen niet tot een accoord over de spoor wegstaking te brengen. Lfr De boer J. van Rensburgop wiens terrein in de Oranje Vrijstaat een fabelachtige rijke goudader ts aangeboord, kocht zijn land indertijd voor 'n paard met zadel en teugels. Nu is het vele millioenen guldens waard. Op de hoogvlakte va.n Seren- geti in Tanganyika, beroemd bij de jagers op groot wild, zal een natuurreservaat worden ge sticht, dat groter dan geheel België is. België's oudste inwoonster, Marie Purnod, vierde zojuist kaar 106de verjaardag. Voor de vertegenwoordiger van de prins regent, kolonel Fouillien, die haar kwam gelukwensen, zong zij een liedje om te bewijzen, dat je niet ouder bent, dan je je voelt en daarna nodigde zij hem lot een dansje uit. (Van onze parlementaire redacteur) B(j wet van 4 Augustus 1947 ïs de achtjarige leerverplichting op voor stel van minister Gieïen opgeschort tot Januari 1950. Zjjn opvolger minister Rutten heeft thans by de Tweede Kamer een wetsontwerp inge diend tot herstel van het achtste leerjaar, met de bedoeling, dat dit zal geschieden op het ogenblik, dat de duur van het opschortingsontwerp afloopt. De wijzigingen van de L.O.~uet 1920, welke het wetsvoorstel omvat, komen ln hoofdzaak neer op het invoeren van de acht-klasslgo lagere school als regel met daarnaast afzonderlijke school voor voort gezet lager onderwijs. De opneming in de L.O.-wet van scholen met acht leerjaren acht de minister in de eerste plaats gewenst voor de gevallen, dat een school zal worden bezocht (ambachtsschool, nijverheidsschool) waarvoor het ge volgd hebben van zeven jaren lager onderwjjs wordt geëist In de twee de plaats voor handhaving van de achtjarige leerverplichting, waarz aan ouders zich gemakkelijk kun nen onttrekken, indien voor de scholen van voortgezet lager onder wijs afstandsbezwaren kunnen wor den aangevoerd en de gewone lagere school geen acht leerjaren heeft. Het Is de bedoeling van de mi nister, dat de L.O.-wet de achtklas- sïge lagere school als regel zal voorschrijven, waarvan echter ont heffing kan worden verleend, indien voldoende gelegenheid tot het vol gen van voortgezet lager onderwijs (zevende en achtste leerjaar) be staat. Hieruit volgt reeds, dat de afzonderlijke scholen voor v.g.l.o. BLACKPOOL. Aan het einde van een rede van sir Stafford Crtpps, waarin Engelands financiële tovenaar zich vrjj somher uitliet over de economische vooruitzichten van de wereld Ln het algemeen en Groot-Brit- tannië in bet bijzonder verwierp het Congres van de Labourparty met een overweldigende meerderheid een resolutie, waarin de regering werd ver zocht de beperkingen ten aanzien van loonsverhogingen op te heffen, Crlpps kart zijn loonstop-politiek dus ongehinderd voortzetten. Lord Strabolgi. lid van het Hoger huis voor de Labourparty, deed gis teren de verrassende suggestie, dat zjjn partij dient te besluiten tot het houden van verkiezingen in het aan staande najaar, „voordat de econo mische storm ons treft, wanneer hij op zijn hevigst is." Onmiddellijk sprong vice-premier- Herbert Morrison op en verklaarde-, ,,Deze conferentie is niet de* plaats om de datum van de algemene ver kiezingen te bespreken. Dit belang rijke -punt zal-door premier-Atfiea. beshsi worden "na overleg met zijn collega's in de partij. Ik twijfel er niet aan. of mr. Churchill zou die datum wel graag willen weten." De voorzitter liét toen de hamer vallen en besloot, dat er geen verdere dis cussie zou zijn over de datum van de verkiezingen. Lord Strabolgi had het volgende aan zijn opmerking laten vooraf gaan: „Wij staan op het punt om ons in een uiterst moeilijke economi sche situatie te begeven. Het zal las tig zijn om aan het Britse volk uit te leggen, hoe die situatie ontstaan is en hoe we er het hoofd aan moe ten bieden. Er heerst in grote mate economisch wanbegrip," Meer zeggenschap voor de West-Berlijners BERLIJN Met ingang van heden is de West-Berlijnse Kom- mandantura „gestroomlijnd". Bri gadier-generaal Frank L. Howley, heeft tijdens een persconferentie meegedeeld, dat slechts 7 van de 16 executieve commissies van de Kommandantura gehandhaafd zul len worden. De staf van Howley, die aanvankelijk uit 350 man be stond, is kort geleden tot 100 man teruggebracht. Deze inkrimping houdt verband met „het kleine be zettingsstatuut", dat kort geleden aan het gemeentebestuur van die nodig is voor het herstel hangt West-Eerlijn toegezegd werd. Het af van de levering van materialen, gemeentebestuur heeft de bevoegd en ver de oorzaak van de brand 1 heden der opgeheven afdelingen tastte men nog in het duister. voor de geallieerden overgenomen. Voorlopig nog weinig rundvlees DEN HAAG. De agrarische ■bedrijven-nemerr bijna de helft van de'gehele Nederlandse export voor hun rekening, waarvan de vee houderij ongeveer een derde ver zorgt. Deze laatste alleen brengt al ongeveer zestien procent vaI1 alls deviezen (400 millioen) in. De Stichting van de landbouw, die een rapport hierover publiceerde waaraan wij deze gegevens ontle nen acht het redelijk, dat aan de veehouderij voldoende deviezen ter beschikking worden gesteld om het noodzakelijke veevoeder te ko pen. Dit zal voornamelijk dollars vergen, waarover ons land, dank zii de Marshallhulp, voorlopig kan beschikken. De Stichting heeft berekend, dat de melkproductie de eerste indus trie in ons land is. De varkens vleesproductie overtreft nog ruim de waarde van de opbrengst der steenkolenmijnen. De waarde van de pluimveehouderij kan op één lijn worden gesteld met de chemi sche industrie. Men verwacht, dat er jaarlijks drie millioen varkens moeten wor den gefokt, waarvan rond de helft nodig is voor de export. Voorlopig zal er minder rundvlees ter be schikking komen dan voor de oor log. De Stichting verwacht, dat de eierprijzen op een zodanig peil ko men, dat zij voor de pluimvee houder lonend en voor de verbrui ker redelijk zijn. Men verwacht, dat de exportmogelijkheid zich zal uitbreiden. worden gehandhaafd. Weliswaar is het v.g.l.o. het stadium van het ex periment volgens de minister nog niet te boven. In het bijzonder geldt dit voor het onderwys aan jongens; het on derwijs aan meisjes heeft zich b.v. door het opnemen van vakken als huishoudkunde al losgemaakt van het intellectualistische onderwijs. Het onderwijs aan scholen van v.gj.o. zal volgens de minister zo gedifferentieerd moeten zijn, dat één-mansonderwys niet mogelijk is. Bovendien maken de verschillende richtingen, waarin het v.g.l.o. voor meisjes en jongens zich gaan bewe gen het onmogelijk om zc gel ijk tij dig onderwijs te geven. De minister ziet dus in de toekomst aparte scho len voor v.g.Lo. voor jongens en meis jes. terwijl z,i. tot de stichting van zodanige school niet eerder dient te worden overgegaan dan bij aanwe zigheid van minstens 61 leerlingen. De school voor v.g.l.o. zal een voorspron- hebben oprt zevende en achtste 3ar ener school voor g.l.o. door dc grotere mogelijkheden, die zij biedt. Doch ook tn het ze vende en achtste leerjaar ener lage re school zal het onderwijs anders gericht moeten Z'tn dan in de ove rige leerjaren. De minister is van oordeel, dat niettegenstaande de achtklassigc school in de wet is voorgeschreven de v.g.I.o—school zich vrijelijk zal kunnen ontplooien. Eehalve in de grote steden zal zij het karakter van een streekschool dragen en haar onderwijs aanpassen bij de behoeften der streek. De thans bestaande scholen voor v.g.l.o. blijven onderworpen aan de bepalingen, zoals zij luidden voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Nederlandse gesneuvelden naar Semarang DJOKJA De stoffelijke resten van 75 Nederlandse militairen, die op het ereveld te Djokja waren be graven, zullen naar Semarang wor den overgebracht en daar herbe graven. Het transport zal ongeveer tien dagen vergen Tijd ER was eens een tijd... Het klinkt als in de aanhef van een sprookje. Toch was er eens een tijd, die in de zomer anders iuidd® dan in de winter. Daar is veel strijet om gestreden. Als wij nu aan da zomertijd terugdenken, schiet ons al - dadelijk de naam van boer Braat ta binnen, de man, die in de Tweed® Kamer geen gelegenheid liet voor bijgaan tegen de zomertijdregeling te* fulmineren, omdat hy haar strij dig achtte met de belangen der plat telandsbevolking. Van die zomertijd is dan ook meestal op het platteland wemig terecht gekomen; men stoor de zich niet aan die gril van de ste deling en men liet de klok lopen zo als ze altijd had gelopen. Het platte land hield zich aan de oude tijd, die oen goede tijd was, waaraan men. niet moest tornen. En zo bezat ons landje voor dc oorlog de merkwaar dige figuur in de zomer onder twee tyden te leven. Toen kwam de oorlog. Juist op het ogenblik, dat de zomerlyd zijn in trede zou doen, verschenen de Duitse heerscharen. Die hadden wel wat anders aan hun hoofd dan zich druk te maken over de zomertijd. Over tijd gesproken! De wedloop met de tijd was net good en wel be gonnen. Dus deden wij het zonder zomertijd en sindsdien is er eigenlijk geen baan meer, die er naar kraait. De mens went immers aan alles Maar ai is dan de zomertijd voor lopig van de baan, de wintertijd schept in de tegenwoordige verhou dingen een aantal economische moeilijkheden, waaraan men niet stilzwijgend kan voorbijgaan. Het stroomverbruik baart al enige jaren ernstige zorg. Het stroomverbruik is dermate hoog, dat de generatoren het *s morgens om 8 uur en 's avonds om 6 uur niet kunnen verwerken. De uitbreiding der electrische cen trales zal eerst over twee jaren vol tooid zyn, terwijl de nieuwe aan vragen voor electrisch verbruik voortdurend toenemen. Tot zolang zal er bezuinigd moeten worden. Een oplossing is gelegen in wijziging van de win tertij dregeling Daarnaast zouden ook door veranderingen van werktijden en schafttijden in de in dustrie besparingen kunnen worden, verkregen. Wanneer de klok in de donkerste periode van het jaar een uur .wordt teruggezet, zou men de ochtêndtop van het electrisch ver bruik kunnen afvlakken. Hierdoor bereikt men, dat het 's morgens bij het opstaan reeds licht is, waardoor in. ieder geval minder electrische stroom door het publiek gebruikt behoeft te worden dan anders. Thans hebben wij de Midden-Europese Tyd (ME.T.). In deze periode zouden wij de zogenaamde Greenwich Meridian Time (Gr, M.T.) krijgen. De Stichting van de Landbouw, een der felste opponenten tegen de zomcrlijdregeling, heeft zich met de suggesties voor de wintertijd ver zoend. Het argument der economi sche noodzaak weegt nu eenmaal zwaar. Binnenkort, zo ziet het er naar uit, krijgen wij dus weer het experiment met de klok. Maar nu voor het gehele land! (Van onze economische redacteur) UTRECHT. BU lezing van het jaarverslag van de Koninklijke-Shell- petroleummaatschappy moet men wel onder de indruk komen van de economische betekenis van dit concern. Daartoe komt men, omdat de Koninklijke eigenlijk voor het eerst een volledig Inzicht ggeft ln haar werkzaamheden en resultaten. De beurswaarde 1.762.000.WO) van haar effectenbezit overtrof op 31 December 1948 de boekwaarde 439.000.000) met niet minder dan f 1.323 millioen. Een zeer Indrukwekkende stille reserve! Beurswaarde effecten buitengewoon hoog De productie van de Koninklijke steeg in het vorige jaar met rond twintig procent (van 40.09 millioen kg. ton in 1947 op 48.03' kg. ton in 1948). Stelt men daarnaast, dat de wereldproductie met rond tien pro cent steeg (van 432 millioen kg. ton tot 489 millioen kg. ton), dan kan men vaststellen, dat de Koninklijke een voorsprong heeft gekregen op de andere grote petroleum-maatschap- Piien. Imponerend is ook het winstcijfer, dat de Koninklijke publiceert, nl. een netto-winst in 1948 van 33.090.610, ook al veel hoger dan in 1947, toen. dc winst 66,992.287 be droeg. De economische betekenis van de Koninklijke voor het bedrijfsle ven in ons land demonstreert zich in de 90 millioen aan bestellingen, die de maatschappij bij verschillen de industrieën plaatste. Niet minder dan 256.000 mensen zijn bij de Koninklijke in dienst, waarvan ongeveer 8500 in Nederland wonen. En dan de eigen vloot! De tonnage van de groep en de met haar verbon den maatschappijen bedroeg aan eigen en gecharterde schepen 3,750.000 ton, d.i. een kwart millioen ton meer dan in 1947! Daar komt bij, dat voor rond 300.000 ton aan scheepsruimte in aanbouw of in bestelling Is, Eind 1950 zal de tonnage waarschijnlijk meer dan 4.5 millioen ton bedragen. De schepen, die in de vaart zyn. staan geboekt voor 38 per ton bij een vervangingswaarde van 480 per ton. Hoe voordelig dit cijfer ïs komt wel sterk tot uiting, als men de boekwaarde van de schepen der maatschappij „Nederland" daarmee vergelijkt, die nl. voor 100 per ton op de balans staan. Alleen voor bodemonderzoek en research gaf de Koninklijke in 1948 ruim 100 millioen uit. Interessant is het ook te lezen, dat de productie van het olieveld bij Schoonebeek zich uitbreidde van 213:000 kg. ton in 1947 tot bijna 500.000 kg. ton in 1948. Nu bedraagt zij ongeveer 50.000 kg. ton per maand! Het verslag wijdt voorts uitvoerige beschouwingen aan de productie m verscheidene gebieden ter wereld, waaruit blijkt, dat die in Indonesië toeneemt. Verder staan daarin vele gegevens óver de chemische indus trieën, die de Koninklijke exploiteert o£ gaat exploiteren zoals de „Tee- pol"- en de plastics-fabrieken in Pernis (teepol is een wasmiddel uit petroleum bereid). Tjerk Hiddes in Curasao aangekomen WILLEMSTAD De torpedoboot- jager Tjerk Hiddes is uit Surabaja, vanwaar het schip op 25 April ver trokken was, te Willemstad aange komen. Deze oorlogsbodem, die on der commando staat van luitenant- ter-zee Coemoe en die 200 man aan boord heeft, maakte een voorspoe dige reis via Guam en het Panama kanaal. Na een verblijf van vier maanden op Curacao zal de torpedobootjager Tjerk Hiddes via Paramaribo naar Nederland reizen. 26 Doden bij vliegongeluk RIO DE JANEIRO Een tran sportvliegtuig van het Braziliaanse leger met 26 mensen aan boord is kort na de start bij Lforianopolis tegen een berg gevlogen. Volgens het Braziliaanse Ministerie van Luchtvaart zijn alle inzittenden gedood. EEDE (Zeeland) Het zou ons niets verwonderen, als er in de Nederlandse dagbladen een adver tentie verscheen, waarin propagan da werd gemaakt voor vestiging in de grensstreek Zeeuws-Vlaanderen -België, in. de buurt van Eede, St. Laureins en Maldegèm. „Hier wordt men in massa honderd jaar," zou er terecht in kunnen staan, want er wonen daar niet minder dan drie honderdjarigen. .Daar is in de eerste plaats Petrus Minne in Eede, die vandaag zijn eeuw heeft afgerond. Petrus heeft tot zijn 90ste jaar op het land gewerkt, toen kreeg hy er genoeg van. Begrijpelijk! Zeven jaar lang nog daarna was Petrus een gezonde, vrij vieve kerel, maar sedert drie jaar ligt hij verlamd in bed. Maar zijn vrouw, de 92-jarige Melanie Carton, voelt zich nog jong. Acht en zestig jaar zijn Petrus en Melanie al getrouwd, het liefste dat Melanie wil is, dat zij en Petrus nog hun zeventigjarig huwelijksfeest zullen vieren. „Nog maar twee jaartjes," zegt zij. Even over de Belgische grens woont Peetje Gem ay. een vriend van Petrus Minne, die op 18 Juli honderd jaar wordt. Peetje ziet nog niet tegen een flinke wan deling op, vandaag bijvoorbeeld heeft hij het plan zijn vriend Petrus te gaan opzoeken. Iets meer naar het Westen, in Maldegem, woont JanTimmer- m a n, die de vorige maand zijn honderdste verjaardag vierde. De hele grensstreek staat in het teken der honderdjarigen. Grote plakkaten kondigen aan, dat er feest zal worden gevierd. En dat Wésten pleegt overleg met Duitse politici FRANKFORT De drie Weste lijke militaire gouverneurs van Duitsland hebben heden met de „consultatieve commissie" van West-Duitse ministers-presidenten en partijleiders, welke werd ge vormd in verband met de Parijse conferentie, in Frankfort een bij eenkomst gehad. De gouverneurs kwamen gisteravond uit Parijs aan. Het was het eerste officiële overleg der Westelijke mogend heden met Duitse vertegenwoordi gers sedert het begin van de Parij se conferentie. Er waren geen ver tegenwoordigers van West-Berlijn uitgenodigd. De commissie bestaat uit vijf leden van de Assemblee van Bonn en vier ministers-presi denten. Aangenomen wordt, dat de Duitsers, m verband met de trage gang van zaken in Parijs, aangera den. is, spoed te zetten achter de vorming van de West-Duitse staat. kunnen ze, daar tussen Zeeuws- Vlaanderen en België. Reken maar! Precies aan het andere uiterste van ons land, in Dokkum, viert Geeske Ubels-Kemp, mor gen haar 101-ste verjaardag, Gees ke is maar een eenvoudig vrouw tje, die niet veel voelt voor alle mogelijke nieuwigheden. Zonder al „die poespas" is ze toch maar een van de oudste inwoonsters van ons land geworden! Ze gaat er prat op, dat ze nog nooit is gefotogra feerd. En dat is jammer, want het wordt langzaamaan wel tijd, dat er een carthoteek met foto's wordt aangelegd van alle honderd- en meer jarigen, die ons land telt. Daar zal een flinke kaartenbak voor nodig zyn! Mislukte roofoverval op Seminole-club Tijder-s een schietpartij in Winter Park (Florida), waarbij één bandiet gedood en een tweede zwaargewond werd, gebruikte een derde een dame als schild om te kunnen ontkomen. De drie bandieten pleegden een roofoverval in de Seminole-club. Toen zij over de hoofden der gasten begonnen te schieten, viel de mana ger van de club een van hen aan, terwijl de barkeeper op de tweedo schoot en deze doodde. De derde dook achter een vrouw, holde met haar de deur uit, hield een passerende vrachtauto aan cn wist ie ontkomen. TEN GERIEVE van de Neder landse Rijnschlppers heeft de Nederlandse Rijnvaart Missie in Mannheim winkels ingericht waar men op Nederlandse bon nen en met speciaal Rijnvaart- geld zijn inkopen kan doen. Van deze winkels wordt 'n druk ge bruik gemaakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1