3 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Chinese revolutie brengt niet wat de massa's verwachten Labour Partij wil nog vijf industrieën nationaliseren Duitsers eisen behoud van vitale industrieën „Grote Beer" is aan, 1281 jongens zijn Parijs: Sowjet-camouflage voor handelsobject Bezitters worden beschermd stakers gefussilleerd Langer werken en minder loon W* WÉ Besprekingen in critiek stadium William Goetz protesteert Minister Schokking hield hartelijk speechje toen de boot meerde Nee toch.Heus Colorado-aanval afgeslagen Donderdag 9 Juni 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Te). 69300 AbonrrprijS: per week 0.32 per kwartaal ƒ:4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang 110. 131 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdarasche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; W.'B, F. Schaper Het kan niet anders, of dergelijke voorvallen moesten, sinds de legers Tsjoeh Teh de Jangtse zijn overge stoken, tot een verandering in de politieke atmosfeer in Midden- en Zuid-China leiden. Voordien werd de toestand in dit deel van het land gekenmerkt door een geladen span ning. In steden als S-janghai en langkou trokken onafzienbare men senmenigten door de straten, die niet meer in toom waren tc hou den. Telkens en telkens weer hieven zij een gebrul om rijst aan, dat niets menselijks meer had. Er bestond geen twijfél over, dat zij bereid waren hun leven op het spel te zetten om zich het noodzakelijke volksvoedsel te verschaffen, dat zij ontbeerden tengevolge van het on- CQIMMUXISTISCH SOLDAAT: handhaver der bestaande eigen domsverhoudingen NIEUWE MARKTEN frSJINSKY is tegen aller ver». wachting in niet opgetreden als dé. .kampioen van Duitslands politieke eenheid, een sterk' gecen traliseerde Duitse regering en een evacuatie van alle troepen. Wellicht; hebben de. angstige klachten van Polen en Tsjechen, die dooósbë-. nauwd rijn. voor 'een nieuw 'sterk Duitsland, hét Kremlin er toe ge bracht zo pl-tseüng. af te stappen van een politiek, waarvoor maan den lang propaganda was gemaakt, met het doel het Duitse nationalis me voor zich te winnen. Door deze -ommezwaai in dé In het zoeklicht Russische poli tiek, is het Wes ten in de gelegen heid gesteld,, zich als tegenstander van Duitslands" verdeling en "een voortzetting vari'bet militairebe stuur op te.,werpen. Mo.sel. en poli tiek is. hét Westen daardoor ter Parrjse conferentie in een veel be ter positie komen te verkeren, dan zelfs de grootste optimisten voor zien hadden. Het zal echter goed zijn, dit voordeel, hoe wezenlijk ook, niet te overschatten. Het op atellen n de democratische grond wet van Bonn en de vorming van een. Westduitse regering zijn goede dingen, maar zij zullen nutteloos blijven, wanneer die Duitse regering niet werkelijk tot regeren in staat gesteld Wordt, Men moet aannemen, dat een democratisch Duitsland slechts kan floreren, indien het een betrekkelijk welvarend Duitsland in een welvarende wereld is; En juist op het ogenblik kondigt zich in En geland, Frankrijk, België en ook in de Verenigde Staten een economi sche teruggang aan, die ongetwij feld een-nieuwe.felle strijd om de markten tot gevolg zal hebben. In een dergelijke strijd is de republiek van Weimar gesneuveld. Het zoeken naar en openen van nieuwe mark ten ig onder deze omstandigheden veel belangrijker dan alle gepraat in Parjja, Weinig verandering in temperatuur Weersverwachting, geldig van Donderdagavond tot Vrijdag avond (opgemaakt te 10 .uur): Voor de Noord-Westelijke, delft van het land: in de kust gebieden overdag perioden met zonneschijn. Landinwaarts meer bewolking maar overwegend droog weer. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost, Weinig verandering in tempera tuur. Voor de Zuid-Oostelijke helft van het land: veel'bewolking, vooral overdag, met aanvanke lijk hier en daar. oog regen. Meest zwakke wind. Weinig verandering in temperatuur. 10 Jxuji; Zon op 4.20, onder 20.5B. Maan op 21.21, onder 3.22. (Bijzondere correspondentie) AMOY Opmerkelijke dingen gebeuren in Chiua dingen, die misschien enig licht kunnen werpen, niet alleen op de werkelijke ver houdingen in liet door de communisten bezette gebied, maar ook op de ontwikkeling, die men In de allernaaste toekomst mag verwachten. In De stad Tsinan in Sjantoeng waren de arbeiders van een grote fabriek met rcvolutionnair enthousiasme bij de nadering der communistische troepen cr toe overgegaan, de fabrlcksleiding te verjagen en de productie in eigen handen te nemen. Men had hiertoe een revolutionnalr fabrieks- comité gevormd. Toen de stad door de communisten was bezet, ver wachtten de arbeiders, dat hun maatregelen door de nieuwe heersers met geestdrift zouden worden begroet. In plaats daarvan werden de comitélede» voor het executiepeloton gesleept en kreeg de oorspronke lijke eigenaar zijn fabriek terug. Hetzelfde geschiedde met arbeiders, die in staking waren gegaan voor betere arbeidsvoorwaarden. bekwame en corrupte regime van Tsjiang Kai Tsiek. De situatie was in één woord re- volutionnair. Er scheen slechts een lont voor nodig om het kruitvat te doen exploderen en men was het er algemeen over eens, dat de nade ring der communistische troepen voldoende zou zijn om althans de arbeiders in Zuid-China in extase te brengen. De werkelijkheid heeft, een vol komen ander beeld te zien gegeven dan men toen verwachtte. Inder daad is het bankroet van Tsjiang Kal Sjeks bewind steeds openlijker aan dé dag getreden en daarin is niets veranderd sedert generaal Ho zijn plaats heeft ingenomen. Ook de zegevierende opmars van Tsjoeh Teh is niet tot staan gekomen. Maar van de arbeidersbevolking in de grote steden van Zuid-China heeft zich een politieke onverschilligheid en een verlamming meester ge maakt, die een scherp - contrast vormt 'met het enthousiasme van, laten we zeggen, een half jaar terug. De oorzaak hiervan is deze, dat het aan de arbeidersklasse van China duidelijk is geworden, dat Mao Tse Tocng niet door een revo- lutionnairbondgenootschap tussen arbeiders en boeren de macht wil veroveren/ maar door politieke ma-, noeuvres met'de z.g. „kapitalisten". In de afgelopen.maand Mei werd de agrarische hervorming, een van de voornaamste punten van ,het communistische program, openlijk van de agenda afgevoerd. De nieuwste 1 communistische politiek is deze, dat landverdeling in de door de communisten'bezette gebie den is verboden. Daar waar de boe ren er reeds toe zijn overgegaan, moet de ..„onteigende grondman, de vroegere bezitter worden terug gegeven, Excessen, die zich bij de. „onteigening" hebben voorgedaan, worden zwaar gestraft, Mao Tse Toeng' heeft een decreet uitgevaardigd, waarin 'wordt ge zegd, dat het feodale grondbezit in China slechts stap voor stap in andere handen mag overgaan. Ten aanzien van industrieel en commer cieel eigendom schijnt men hetzelf de standpunt in te nemen. In tal van bedrijven is na de communis-, tische bezetting de werkdag van-10' uur vervangen door een T2-urige werkdag en de lonen zijn verlaagd tot een peil, waarvan men zelfs onder de Kwamintang niet had ge-, droomd. In Tsientsin, na Sjanghai .het grootste industriële centrum, werd gestaakt voor de 8-urendag en beter loon. Na de komst van. de communisten voerde men, tót ver-; bazing van de arbeiders, een lan gere werkdag in dan er bestond, terwijl de lonen met 25% omlaag gingen. De toestand is zo, dat het sta kingsrecht door de communisten niet wordt erkend. Van verande ring in de bestaande eigendomsver houdingen is geen sprake. Dit ver klaart wellicht, waarom de arbei ders van'Sjanghai volkomen on verschillig bleven toen de commu nistische legers de. stad hadden om- singels. Welk gen verschil met de jaren 1925 en 1927, toen de arbei ders als één man in opstand kwa men bij de tijding, dat een revo lutionnalr leger uit Zuid-China de mars naar het noorden was be gonnen. In radicale kringen heeft- men de overtuiging, dat Mao Tse Toeng bij het volgen van deze politiek nog sterker door de vertegenwoordigers van het „Westerse kapitalisme" zal worden aangetrokken dan zijn col- DE CHINESE BOER: Geen landverdeling? lega Tito in Zuidslavië. Misschien is het daarom, dat het Kremlin een van zijn vertrouwde agenten, gene raal Lom Pio, naar China-heeft ge stuurd, en misschien is het daarom, dat Lioe Sbio Tse; een van de or ganisatoren van het Centrale Co mité van de Chinese Communis tische Partij nadrukkelijk, iets te nadrukkelijk, elkeverwantschap met Titoheeft- ontkend. K. Vorrink uit hospitaal De heer Koos Vomuk zal heden het ziekenhuis te Nykoebing verla ten. Zijn 82-jarige moeder zal hem naar Kopenhagen vergezellen, .waar hij voor herstel van krachten enige tijd zal blijven alvorens naar Neder land terug te keren. Herstel Republiek Moeilijkheden óver order „Staakt het vuren" BATAVIA, Naar United Press meldt, bevinden de informele be sprekingen tussen de Nederlandse en Republikeinse vertegenwoordi gers zich in een kritiek stadium. De belangrijkste kwestie, waar over de discussies gaan, is of een order „staakt het. vuren" vooraf dient te gaan aan het herstel van de Republiek. De Nederlanders voeren aar., dat krachtens het voorlopige accoord van 7 Mei aan de Republiek de status toekomt van een staat bin nen de Verenigde Staten van Indo nesië, zodat de Republiek niet lan ger de bevoegdheid heeft een leger op de been te houden. Wanneer nu een order „staakt het vuren" on dertekend wordt vóór het herstel der Republiek, zullen de guerilla's zich dun „gewapende republikei nen'' weten. Republikeinen zeggen daarente gen. dat zij geen order ..Staakt het vuren" kunnen ondertekenen voor dat de Republiek hersteld én de voorlopige overeenkomst geratifi ceerd is door het Republikeinse parlement. 1: De sultan van Djokja, een sleu tel-figuur ia de kwestie van het herstel der .Républiek, heeft een order „Staakthet vuren"uitge vaardigd voor de gehele residentie Djokjakarta. Volgens welingelichte bronnen.zal hij vandaag te Batavia aankomen om op een bespoediging van de' besprekingen aan te drin gen. Hij schijnt ongeduldig te zijn wegens het voortdurende uitstel. United Press meldt verder, dat de situatie in Djokjakarta achter uit gaat. Men. hecht veel waarde aan de reis van Hatta naar Noord- Sumatra, waar hij 2al trachten de steun te verkrijgen van de Indo nesische nood-regering voor de voorlopige order „Staakt het vu ren". BLACKPOOL. De Engelse Lab our-regering onthulde Woensdag bjj monde van vice-premier Herbert Morrison, dat zf er naar streeft, Enge land te maken tot een „eollectivlstische staat" en dat van het parlement permanente volmachten wtl verkrijgen voor het Invoeren van distributie maatregelen en controlevoorschriften, telkens wanneer zy zulks nood zakelijk acht. Morrison, zelf een van de opstel lers van het voorlopige partijpro gram, zei, dat dit gekenmerkt wordt door een geest van zoeken naar ver-i wezenlijking van het streven naar socialisme in een democratisch En geland. Als eerste doelstelling van het so cialisme noemde hfe' de vrede. Hij meende, dat het nieuwe program Engeland - verder zal voeren op de weg naar het socialisme:. „WQ ge loven 'stellig, dat een sociaal -demo cratisch Jarid een betere bijdrage tot de wereldvrede kan leveren dan een land met een, kapitalistisch, op con- currenlic berustend economisch stelsel, vermag," zei hij. Morrison 'ontvouwde pér slót een programma voor de nationalisatie van nog zes industrieën, wanneer Labour opnieuw voor, 5 jaar aan de macht komt: het zijn: suikerraffi naderijen, cementfabrieken, het me rendeel :der levensverzekeringmaat schappijen, delfstof industrie, de wa terleiding, de- vleesindustrie en de koelhuisindustrie. Gedurende z\jn rede richtte Mor-, rison meermalen waarschuwingen tot de particuliere industrie; „deze kan maar niet precies doen' wat zij wil. Wanneer zjj zich anti-sociaal gedraagt, zal zij het duchtig met de Labour-regering aan de stok krij gen," aldus Morrison. De spoorwegarbeider Shaw ging hevig te keer tegen de nationalisa tie der spoorwegen zoals Labour die heeft doorgedreven. De mijnwerker Watson werd tot voorzitter van de Britse socialisti sche partij gekozen. Het parlementslid Alice Bacon werd tot vice-voorzitster gekozen; mej. Bacon is de dochter van een mijnwerker, 2ij is vroeger onderwij zeres geweest. Ontmanteling stuit op sterk verzet DORTMUND. Duitse arbeiders hebben "Woensdag Engelse pogingen 'om,.té-beginnen'-jmet de demontage van' een pgraffinefabrïek te Dort mund verijdeld. Honderden arbeiders, die door de demontage hunbétrekking, zouden verliezen, .vormden een menselijke muur om tien Duitsers, die naar de fabriek waten gezonden om een be gin te maken met het wegvoeren van de machines, het binnengaan te beletten. „Laat Van Goghs portret onderzoeken", zegt hij NEW VORK. Zaakwaarnemers van de Amerikaanse kunstverzame laar William Goetz, eigenaar van Van Goghs „Zelfportret mét hoed", hebben bij de officier van Justitie te Amsterdam, mr Kist, ge protesteerd tegen „de moedwillige, boosaardige, lasterlijke en onge vraagde verklaringen, afgelegd door de directeur van het Stedelijk Mu seum tè Amsterdam, jhr Sandberg en de héren Van Dantzig en Jaffe. Gelijk wij uitvoerig, vermeldden hebben de heren Sandberg, Van Dantzig en Jaffe verklaard, dat dit doek een vervalsing moet zijn. William Goetz biedt mr Kist alle medewerking aan-bij hét onderzoek, opdat bewezen kan worden dat bet schilderij echt is. Hij verzoekt de officier van Justitie deskundigen naar New York of Californië te zen den, die he: doek kunnen onderzoe ken. Goetz is bereid de kosten te dragen. Een der zaakwaarnemers heeft tijdens een persconferentie ver klaard, dat Goetz het zelfportret vorig jaar in Frankrijk had gekocht. Hij weigerde echter de koopsom te noemen. - (Van onze speciale verslaggever) AMSTERDAM. Gejuich, zwaaiende zakdoeken, roepen over en weer tussen wal en schip: de „Grote Beer" meert aan deJavakade. Blinkend wit ligt het grote schip in het IJ, vele honderden soldaten, uit Indonesië gerepatrieerd; verdringen zich op het dek: allemaal willen ze het eerst iets zien van de hoofdstad van hun land, dat sommigen van hen vier jaar geleden hebben verlaten. Aardbeien en koff ie stonden klaar Minister Schokking heeft enige tijd geleden gezegd; „Het demobili satieschema wordt uitgevoerd, on danks alle geruchten, die het te genovergestelde suggereren". En daar staat hij zelf op de kade om de eerste 1281 jongens, die inge volge zijn plannen thuis komen, te verwelkomen. Geen officieel klin-, kende speech houdt hij, maar in ronde woorden, die dé jongens zó goed verstaan, spreekt hij hen toe: „Het zit er op! Veel hebben jullie opgeknapt daar in Indonesië,jullie zullen het hier ook .wel klaren. Ze ker met hulp vanjullie vrouwen en meisjes, want de Nederlandse vrouw, is nog altijd enorm! Dui men omhoog en vooruit. Leve de" Koningin!" En de jongens juichen hem toe. Ze hebben haast van boord te gaan, maar toch moeten ze nog twee korte speeches aanhoren. Na mens de-Koningin roept baron Van Boetzelaer, namens prins'Bomhard- majoor Van Goor,- hun een harte lijk welkom toe. Dan aan waL De loodsenlopen voL Een dampend bakje koffie en een igeurige portieaardbeien staan; voor allen klaar. Niet allemaal De tien Duitsers en de Britse offi cier, die hen begeleidde, vertrokken zonder te zeggen, wanneer zij zou den terugkeren. De Dortmunder fabriek is een van de 11 grote fabrieken, die volgens een bekendmaking van de Engelsen zullen worden gedemonteerd als „voor Duitsland verbódenindus trieën"; zij produceren benzine, olie, paraffine of andere producten door middel ,'van processen, die door de vier bezettende mogendheden in Duitsland verboden zijn. De Britse bekendmaking had een storm van Duitse protesten veroor zaakt in het gehele Roergebied. Het parlement van de staat Noord Rijn- Westfalen nam een resolutie aan stappen te doen, om deze „vitale in dustrieën" te redden. De Duitse autoriteiten en de Brit se militaire regering zijn in confe rentie gegaan, om te overwegen wat tegen de actie van de arbeiders ge daan dient te worden. De demonstraties, die in bgna alle steden van het Roergebied zijn ge houden, - worden, gesteund door de gemeenteraden, de vakverenigingen en de protestantse en katholieke geestelgkheid. HENGELO. Een expediteur uit Oldehroek kreeg opdracht 125 nuchtere kalveren te vervoeren van Oldenzaal naar Zwolle. Toen hij itt Hengelo tankte, steeg er zo'n geblaat op uit de wagen, dat de politie een onderzoek instelde'. Het bleek, dat de ruimte in de vracht auto was verdeeld in twee „dekken". De vloer van de bovenste ruimte was echter verzakt, zodat een deel van de lading bovenop de onderste groep kal veren. lag. Een fier diereit was reeds doodgedrukt, andere waren de verstik kingsdood nabij. Door het Ingrijpen van de politie werd aan een erbarmelijk dierentransport een einde gemaakt, In deze tijd van geldschaarste is uerkopen op de lat niet zo heel bi/zon der, maar werkelijk op de lat verkopen doet in Nederla??d nog maar één win kelier, de bakker pan. Ameland. Iede re klant heeft zijn lat en voor ieder op crediet gekocht brood komt er een kerf in. Japanners 2(in degelijke werk lui, zij hebben eer bied voor dc wel en de bewolking mag ze graag" aldus president Peron van Argentinië, die te kennen heeft gegeven, dat zijn land gaarne Japanse immigranten ziet. Frank Sinatra, de kwelende Amerikaan, is 10 jaar „in het vak". Ter gelegenheid daarvan vraagt hij zijn bewonderaars in de gehele wereld, hem n brief kaart met afbeelding van hun woonplaats te zenden. Een. Duitse kunstledematen- fabriek heeft een elèctrische hand 'uitgevonden, die 3 of 5 Dingers in werking stelt al naar gelang het voorwerp zwaar of licht is. Binnenkort komen er auto banden, die een levensduur van 8 jaar.en 120.000 km dat is drie maal die van normale banden zullen Itebben, Zij worden gemaakt van „koude" ntbber, dat is synthetische rub ber, vervaardigd bij lage tem peraturen. Mr. VAN MAARSEVEEN BLIJFT AAN O.G fEigen berichtgeving! DEEN HAAG. In de minister raad van aanstaande Maandag zal vermoedelijk de beslissing vallen over de benoeming van een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Het ïs thans zeker, dat minister Van Maarscveen, die nu bijna vier maanden de portefeuille van Over zeese Gebiedsdelen in tijdelijk be heer heeEt. definitief zijn intrek in het ministerie van O. G. zal nemen. De omzetting van het interimaat aan O.G. in éen vast beheer zal waarschijnlijk gelijktijdig geschie den met de benoeming van de nieu we minister voor binnenlandse za ken. Hier en daar wordt de ver wachting uitgesproken, dat bij deze portefeuille-wisseling tevens veran dering zou worden gebracht In de structuur van het kabinet door de benoeming van een socialistisch minister aan Binnenlandse Zaken. Goed ingelichte zegslieden menen echter goede gronden te hebben, om de juistheid van deze veron derstelling met nadruk te ontken nen. Er schijnt geen reden om aan te nemen, dat niet opnieuw een katholiek aan 't hoofd van Binnen landse 2aken zou worden gesteld. Intussen, zal, naar wordt aange nomen, de aanstaande benoeming van een nieuwe minister van Bin nenlandse Zaken geen verandering brengen in de plan nerf van minister Van Maarseveen om in zijn oude kwaliteit Dinsdag naar Brussel te vertrekken voor besprekingen met zijn Belgische ambtgenoot over zaken van bestuurlijke aard, in het raam van de Benelux. Wel schijnt het mogelijk, dat, indien de minis terraad Maandag tot een beslissing komt, de adspirant-minister, wiens benoeming dan nog niet by K.B. zal zijn bekrachtigd, de reis naar Brussel onofficieel zal meemaken. Achtduizend kevers in blikjes verzameld (Van onze verslagggevers) EGMOND AAN ZEE. Woens dagmorgen stapte heer Colorado kever, vijand nummer 1 van onze landbouwers, hier aan. wal, vrijwel onmiddellijk gevolgd door enkele duizenden van zijn genoten. De jaarlijkse invasie was begonnen. Maar het zat de gestreepte insecten niet glad: nauwelijks aan wal wa ren zij al ontdekt door speurende politie-mannen, die de jongens en meisjes van de lagere scholen al armeerden. Die zijn gewiekst in het bijeenzamelen van colorado-kevers. De tegenaanval begon en, voorlo pig met groot succes! Geen kever ontkwam, zelfs de paar, die al te gen de duinen begonnen op te klimmen, verdwenen in oude jam- blikjes, die zich zo uitstekend lenen voor dit doel. Langs'de hele kust trouwens zijn coloradokevers geland. In Den Hel der, Huisduinen, Callantsoog, Ber gen, Castricum, Zandvoort, Kat wijk, Scheveningen en Noordwijk werden ze gesignaleerd. En dade lijk met alle energie bestreden! Woensdagavond kon vrijwel overal worden gemeld: „Eerste aanval af geslagen". Iedereen hoopt, dat het hierbij zal blijven, maarenfin, afwachten en opletten! De kustbewoners zijn dit jaar beter op hun qui vive dan vorige zomer, toen zij eigenlijk een beet je overrompeld werden door de stroom colorado-kevers, die uit 2ée ons land bedreigde.. De tegenmaat regelen waren toen nog wat pro visorisch, hoewel niet ondoelmatig. Dit jaar staan in vrijwel alle kust streken organisaties gereed, die bij het minste alarm actief worden. Dat ze goed functionneren bleek gisteren al. Al waren het er „maar" ongeveer 8000 kevers, die over het strand kropen op zoek naar een veilige schuilplaats ergens tussen, de groenten of aardappels, toch kwamen politie, schoolkinderen en andere scherpogige zoekers dade lijk voor de duinen, waar zij dé kevers te lijf gingen. Maar dit zijn toch allemaal maar maatregelen achteraf. In kwekers kringen breekt men zich het hoofd over de vraag: hoe kunnen wij aardappelrassen kweken, die aan trekkingskracht op de kevers mis sen. Als die proeven slagen kunnen de kevers wel weg blijven. Trou- wens, nu ook! De beroemde oude 'Engelse toneel schrijver George Bernard Shaw heeft geantwoord op een Russische .uitnodiging om de Poesjkin-herden- king in. Moskou bij. tè wonen. Volgens Radio Moskou heeft hij verklaard: „Ik betreur het buitenge woon, dat mijn leeftijd (93 jaar) het mij onmogelijk maakt mijn bezoek aan Moskou van 1931, waaraan ik de beste herinneringen bewaard heb. te herhalen. De Sowjet-Unie boezemt mij nog steeds meer belang in dan enig ander land ter wereld, met inbegrip van m(jn eigen land". Propvol zijn de dekken van de „Grote Beer", als dit schip met thuiskomende militairen aan de Javakade te Amsterdam meert. Aan wal staat minister Schok- king klaar om de jongens toe te spreken. kunnen even snel van boord, er zijn 79 liggende en 220 lopende pa tiënten op „De Grote Beer". Het Roode Kruis zorgt voor hen. Achter de loodsen staan bussen klaar. Naar Utrecht er zijn veel Utrechters bij deze groep repalri- erenden naar Groningen, Maas tricht, Ede en vele andere plaat sen. En thuis wachten de familie leden in schier ondraaglijke span ning. Buurtgenoten hebben de vlag uitgestoken, muziekcorpsen extra gerepeteerd voor het welkommu ziekje. Er is feest in vele straten, in steden en dorpen. De jongens zijn thuis. Lewis'roeptstaking uit WASHINGTON. Do leider van de Amerikaanse mijnwerkers, John Lewis, heeft de arbeiders in bruin kool- en steenkolenmijnen opgeroe pen Maandag a.s. voor een week het werk neer te leggen. De oproep geldt meer dan 450.000 man. Lewis, heeft dp plaatselijke vak verenigingen meegedeeld, dat ge durende .deze week geen andere, werkzaamheden zyn toegestaan „dan...die. ter bescherming.,va.n mensenlevens en eigendommen". Het bevel van Lewis komt-slechts drie weken voor de afloopdatum van de lopende arbeidsovereen komsten in de mgnbouw. De onder handelingen over een nieuw con tract met de zuidelijke mijneigena ren hebben tot dusver geen resul taat opgeleverd. Sowjets iii Berlijn toeschietelijk BERLIJN. Geallieerde autori teiten hebben Woensdag verklaard, dat de Russen ijverig streven naar een handelsverdrag met het Westen voor geheel Duitsland en dat zjj da Parijse conferentie gebruiken als een camouflage voor dit streven. Een hoge Amerikaanse functio naris verklaarde, dat de Russen naar zijn mening nooit de bedoeling hebben gehad op de Paryse minis tersconferentie vérgaande politieke overeenstemming te bereiken en hij voegde hieraan toe: „de conferentie, waarin dc Russen werkelijk belang stellen, wordt niet te Parijs maar op dit ogenblik te Berlyn gehou den." Dat is de bijna dagelijkse samen komst van de vertegenwoordigers der vjer mogendheden, die beproe ven een handelsovereenkomst tussen het Oosten en het Westen in elkaar te timmeren. Haar werk is byna vol tooid. De westelijke vertegenwoordi gers geloven, dat zodra het handels verdrag zal zjjn gesloten, het wer kelijke Russische standpunt te Pa rijs duidelijk zal worden en dat dit zal zijn: geen accoord langs de hele lijn ten aanzien van de politieke vraagstukken met een diplomatiek voorstel om de deur open te houden voor besprekingen in dc toekomst. De Rugslsche houding ten aanzien van de voorwaarden voor de handel en op financieringagebied zou vol gens de mededelingen van het Wes ten onbekrompen en zeer tegemoet komend zijn geweest, De- westelijke autoriteiten verkla ren, dat de handelsovereenkomst morgen in werking zou kunnen tre den als de Berlijnse spoorwegsta king er niet was. Het Westen neeft de Russen ronduit te verstaan ge ge ven, dat zij hun spoorwegdirectie last moeten geven de eisen der sta-. kers in te willigen en een einde te maken aan de staking, willen zij, dat de handelsovereenkomst wordt ondertekend. Het Westen verlangt tevens, dat de Russen schriftelijk ruime be voegdheden geven, opdat het spoor wegverkeer tussen Oost en West worder verlost van een hoop Rus sische stempels en vergunningen. Wij storen elkaar wat wij kunnen, want wij zijn dikke vrienden! WASHINGTON. Do uitzeriditi- gen van de „Voice of America" en van de „BBC" worden zo door Sow- jet-Russische zenders gestoord, dat het slechts „op sommige plaatsen" mogelijk is door dit radio-afweer- gordijn heen te dringen. Naar schat ting worden 205 Sowjet-Russische zenders voor deze storing gebruikt, doch ook- een gevolg hiervan- is, dat het Russische binnenlandse zend- programma in- het gedrang- komt. want dc Amerikaanse en Britse uit zendingen .geschieden over golfleng ten, die dicht bij de door de Sowjet- Ruasische radio-omroep gebruikte golflengten liggen, waardoor de Russen enkele van hun eigen pro gramma's hebben moeten inkrimpen. Ook de vloed van voor buitenlandse luisteraars bestemde Sowjet-Rus- sische propaganda, is, als gevolg van het Brits-Amerikaans radio-offen sief, afgenomen. De oude atoomargwaau van Amerika tegen Rusland blijft LAKE SUCCESS. De Verenigde Staten en. Rusland hebben elkaar gisteren om een nieuwe beginsel verklaring op het punt van atoom- controle gevraagd. De afgevaardigden der twee lan den deden onverwacht deze voor stellen in het werkcomité van de UNO-commissie voor atoomenergie. De Amerikaan Frederick Osborn nam het initiatief en stelde de Rus sische afgevaardigde Jakob Malik een aantal vragen, waaruit zou moé ten bjijken of Rusland na de im passe van drie jaar thans bereid zou rijn tot een compromis. Malik beantwoordde 'dit met een soortgelijke vragenlijst en zei. dat hy alleen op de Amerikaanse vra gen wilde antwoorden, als Osborn hem eerst antwoordde.... 850.000 boete voor Van Gelder en Zn. AMSTERDAM De tuehirech- ter voor de prijzen heeft de -Ko ninklijke Pa pier warenfab rieken. „Van Gelder Zn." te Velsert we gens overtreding van prijsvoor- schriften veroordeeld tot het be talen van een boete, van 850.000. Van Gelder was ten laste gelegd de. overtreding van twee voor schriften, betrekking hebbende op de fabricage en groothandel in papier. De tuchtrechter wijdde, vier zittingen aan deze feiten, die uiterst ingewikkeld bleken, zowel tech nisch als juridisch. De verdachten, meenden eën juiste prijspolitiek te hebben gevolgd, hetgeen door de raadslieden in uitvoerige pleidooien uiteen werd gezet. Hiertegenover stelde 't directoraat-generaal voor de prijzen, dat de N.V. zowel bij de fabrikage als bij de groothandel be wust te hoge prijzen had berekend. De N.V, heeft tegen dit vonnis jger beroep aangetekend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1