D HET ROTTERDAMSCH PAROOL Sneltrein Amersfoort-Amsterdam bij Hilversum ontspoord TWAALF SCHILDERIJEN UIT BOYMANS VERWIJDERD r Kwestie Berlijn: proefsteen van Parijse conferentie r Locomotief gekanteld, wagons dwars over de rails Wel varend zijn en sterk" Nae toch.Heus I Later afnemende bewolking In 1950 korte naoefening Duitse kustvaarder nauwelijks aan ondergang ontsnapt Begun, cfa cBg. TMtT&Xjaml Morele overwegingen zwaarder dan artistieke geacht Waarom niet eerder overwogen Experts vergaderen zeven uur zonder resultaat ,Hij zit altijd" Abe Lenstra is voorwaardelijk geschorst Maandag 13 Juni 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Aborm.prijs: per week 032 per kwartaal 4,10, losse nummers 009 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang no. 134 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van onze speciale verslaggever) HILVERSUM. Een oorverdovend gekraak, gierende wielen, fluitend ontsnappende stoom en gegil van mensen: de laatste sneltrein uit het Noorden naar Amsterdam was door een verkeerde wissel gereden en ontspoord. De locomotief kantelde en één van de wagons kwam dwars over de rails te staan, de anderen honktpn tegen eikaar aan. werden schots en scheef gewrongen, maar bleven rechtop staan. Passagiers smeten schreenwcnd de coupé-deuren open en sprongen op de rails, spoorweg personeel rende van alle kanten aan om eerste hulp te bieden. Al dra bleek, dat er geen doden te betreuren waren: de machinist en de stoker rim vrij ernstig gewond aan benen en hoofd, één passagier kreeg een lichte hoofd wonde. dat kon gebeuren, daarvan hebben de deskundigen van de Spoorwegen, die spoedig in Hilversum arriveer den ook de president-directeur ir. F. Q. den Hollander was er zich nog geen beeld kunnen vormen. Grote schade De materiele schade is uiteraard groot; de locomotief is zeer zwaar beschadigd, iets minder, maar toch nog ernstig genoeg, verscheidene wagons. Een groot deel van het em placement Is geheel ontzet, enkele vitale sporen rijn totaal onbruik baar. Het pleit voor het grote organisa tievermogen van de Spoorwegen, dat reeds vannacht de meeste brokstuk ken weggeruimd waren, zodat de treinen tussen Amsterdam en Amersfoort vanmorgen zonder veel vertraging konden rijden. Vonder boven wonder maar drie gewonden Dit ongeluk, dat wonder boven wonder betrekkelijk goed is afgelo pen, gebeurde even na middernacht. De sneltrein van Amursfoort, die zonder verder te stoppen doorreed naar Amsterdam, naderde op norma le tijd het Hilversumse station. De machinist verminderde, als gewoon lijk. vaart. Op het uitgebreide em- placement^ begon de hele trein plot seling hevig te slingeren, de reizigers werden van de ene kant der coupé's naar de andere kant geworpen. Even later kwam de trein onder luid ge raas tot stilstand, juist ter hoogte van het tweede perron. De eerste aanblik van de enorme ruïne deed een vreselijk ongeluk vermoeden. De grote locomotief was omgevallen, de voorste assen van het onderstel meters ver weggevlogen, de cabine als blik ingedeukt De zware machine had de rails wegge- ■wrongen en een groot gat geboord tn de zanderige grond. Het eerste rij tuig ontspoorde en kwam half over de locomotief te hangen. Daarachter meters ver niets, van de re§t der wagons was de verbinding gebro- gen. waardoor zy, tegen elkaar aan schuivend, tot staan kwamen. Ver in de omgeving lagen de weggeslinger de stukken rails, wielen, brokken dwarsligger. Honderden meters rails zijn als kinderspeelgoed krom ge trokken. Snelle hulp Onmiddellijk na het ongeluk snel de van alle kanten hulp toe. De even heen en weer slingerende lampen van het emplacement belichtten een angstaanjagend schouwspel: de ketel van de omgevallen locomotief braak te helgele vlammen uit, sissend ont snapte stoom uit verbroken buizen, wagens die nog naschokten. stonden dwars op of scheef in de rails, passa giers sprongen gillend uit de coupé's, hun bagage -achterlatend. Gelukkig was de trein niet druk bezet. Eén passagier bleek licht gewond. Erger waren de machinist en de stoker er aan toe: men moest ze snel uit de ra vage bevrijden. Beiden, zijn naar de Katholieke Ziekenverpleging ver voerd; vanmorgen was er gelukkig voor geen van twee direct levens gevaar. Static nspersone el doofde in allerijl de vuren van de locomotief, omdat men vreesde dat die gevaar voor brand opleverden. Wat de oorzaak van het ongeluk is kon vanmorgen vroeg nog niet wor den vastgesteld. Zeker schijnt het te zijn, dat de locomotief door een ver keerde wissel is gereden, maar hoe Captain Harry Truman: In het zoeklicht OP DOOD SPOOR NADAT de ministers van Bui- andse Zaken der Grote Vier liet vorige week ten slotte over één ding eens geworden zijn name lijk, dat zij het onmogelijk eens kunnen worden over een oplossing in grote stijl voor Duitsland js de Parïjse conferentie in een nieuw stadium getreden. Acheson heeft er zelfs een naam voor gevonden: het stadium van het „talk business". De „business" zijn de kleine zaken en 't accoord, dat men er misschien over kan bereiken, zou een bestand zijn, dat de kans op ruzie tussen twee slechte buren zo klein moge lijk maakt. Maar zelfs-* de vage hoop op een overeenkomst over kwesties van onderge schikt belang is niet bijzonder goed gefundeerd. Wanneer men de verslagen van de conferentie regelmatig gelezen heeft, weet men, dat de toon der debatten van joviaal via vriende lijk naar ongeduldig is gegaan. De ze politieke weersgesteldheid moet in hoofdzaak worden toegeschre ven aan de zware depressie, die over Berlijn hangt. Wanneer daar niet zeer snel iets gebeurt, dat de opheffing van de blokkade effec tief maakt, is te vrezen, dat in het Palais rose verder weinig rozige taal gesproken zal worden en er zelfs voor het „talk business" geen ruimte meer zal zijn. De narigheid met deze conferentie is, dat het Westen haar begon in de stille hoop, dat de Kussen wel tot zekere concessies bereid zouden zijn, ter wijl deze laatsten juist op tege moetkomendheid van Westerse zij de rekenden. Nu blijkt, dat geen van beide partijen bereid is, water in haar wijn te doen, moet de con ferentie onvermijdelijk op een dood spoor geraken. LITTLE ROCK (V.S.) President Truman heeft alhier in een rede bij gelegenheid van de onthulling van 'n oorlogsgedenkteken verklaard, dat de zaak van wede en vryheid nog steeds bedreigd wordt en critiseerde degenen, die /.de hulpverlening aan Europa willen beknotten, de voor verdediging tegen agressie nodige maatregelen afwijzen en de pogingen tot herstel van de wereldhandel wil len teniet doen." De republikeinse senator Taft heeft zich naar aanleiding van deze woorden van de president der V.S. verklaard tegen militaire hulp aan Europa. Hij achtte het Atlantische pact het juiste middel om Rusland van een oorlog te weerhouden, doch militaire hulpverlening aan Europa zou naar zijn mening het tegengestelde resul taat hebben. Ofschoon Taft zeide, dat de Mars hall-hulp waardevol werk deed, ge loofde hij niet, dat een besnoeiing van de uitgaven met tien percent „enig essentreei voordeel er van zal teniet doen," Het schijnt, dat de mening van Taft door vele senatoren wordt ge deeld en dat in verband hiermede aanvaarding van het programma van militaire hulpverlening tijdens, de huidige zitting hoogst onwaarschijn lijk is. Granaat afkomstig van terroristen BATAVIA. Het onderzoek van de granaat, die is gevonden in de tuin van de echtgenote van Sukarno te Djokja heeft uitgewezen, dat deze van Indonesische makelij is. Zowel door de Nederlanders als door de militaire waarnemers. De aanslag wordt in verband gebracht met de communistische pamfletten- actie van de Part ai Kommunis Indo nesia tegen de Republikeinse re gering. Op de dag van de aanslag werden pamfletten gevonden, waarin voor aanstaande republikeinse personen, zoals Sukarno, Hatta en de sultan van Djokja als vertegenwoordigers van de „kapitalistische landen" wer den bedreigd. Ook Philips gaat voort de menshétd het leven te ver aangenamen een draagbaar radiotoesteleen z.g. portable, van nog geen 7 kg. zet ons in staat stellen op de tennisbaan of in de zeilboot te volgenwat Wisjinsky in Parijs zegt. Rustig slapen in de trein, zelfs nog een uur na aan komst dat is mogelijk in de nachttrein AmsterdamParys. Die komt om 6 uur in de Fran se hoofdstad aan en dan blijft de slaapwagen nog een uurtje itaan voor de tangslapers. Salvatore Giuliano, de Sici- liaanse bendeleider, heeft re- eruten opgeroepen voor zijn privé leger. De hoge soldij, die hij beloofd heeft, doet hem duizenden jongemannen toe stromen. Dit is de draadmeestereen Amerikaanse uilvinding, be stemd om de mens ergernis te besparen. Leg de draad over het haakje, druk op de knop en de draad is, waar zij wezen moet: in het oog van de naald. Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond (opgemaakt te tien uur). Vanavond en vannacht meest zwaar bewolkt met plaatselijk enige lichte regen of motregen. Morgen overdag geleidelijk af nemende bewolking en overwe gend droog weer. Zwakke tot matige wind tussen "West en Noord. Weinig verandering in temperatuur. 14 Juni: Zoo op 4.19, onder 21.01. Maan op ander 7.27. Vergeefse reis van Hatta naar Sumatra BATAVIA, In tegenstelling tot aanvankelijke berichten, als zou pre mier Hatta te Kotaradja op Sumatra rechtstreeks contact hebben gehad met leden van de Republikeinse noodregering van Sjafruddin, ver neemt Aneta thans, dat Hatta geen contact heeft gehad met Sjafruddin noch met leden van zyn regering Hatta heeft slechts gesprokene met plaatselijke leiders. Naar verluidt zou Sjafruddin zich diep in het bin nenland van Sumatra bevinden. Te Batavia betwijfelt men of de noodregering instemt met het poli tieke accoord tussen de Nederlan ders en de regering Sukama-Haita. Maximaal 20.000 man zes weken onder de wapenen DEN HAAG. „De soldaten, die uit Indonesië terugkeren, moeten beschikbaar zijn als er onverhoopt moeilijkheden in West-Europa ko men. Het zal daarom nodig zijn een deel van hen, waarschijnlijk maxi maal 20.000 man, m 1950 op te roe pen voor een korte herhalingsoefe ning"- Dit verklaarde generaal Kruis aan het ANP. Enige tyd geleden heeft generaal- majoor W. J. van Dijk meegedeeld, dat gerepatrieerde troepen waar schijnlijk zes weken herhalings oefeningen zullen moeten doen. „Men is daarvan nog al geschrok ken", zei generaal Kruis, „maar het lijkt mij weinig waarschijnlijk dat die oefeningen zo lang zullen du ren. Mara noodzakelijk zijn zij wel, omdat het gros onzer troepen de laatste jaren vrijwel alleen is klaar gemaakt voor dienst m de tropen. Aan opleiding van troepen, die eventueel hier kunnen opereren is nog niet veel gedaan. Ons land zal toch ook zijn deel moeten leveren bij de landstrijdkrachten van West- Europa". Generaal Kruis zei nog met na druk, dat ons land, wat de herha- 1 mgs-oefeningen betreft, feitelijk terugkeert naar de vooroorlogse toestand. De jongens, die uit Indo nesië terug komen, gaan normaal met groot verlof, maar zij moeten beschikbaar blijven. De legerlei ding wil, in samenwerking met de werkgevers, trachten de herha lingsoefeningen zo te doen verlo pen, dat de soldaten geen hinder zullen ondervinden in hun burger- werkkring. Zwitsers dorp geheel afgebrand BERN In de nacht van Zater dag op Zondag is het op zestien honderd meter boven de zeespiegel gelegen bergdorp Selva, in het kanton Graubunden, geheel afge brand. De brand ontstond in de late avond in een van de vijftien woonhuizen van het dorp. Reeds na een half uur stond het gehele dorp in lichter laaie, de kerk en een twintigtal stallen inbegrepen. Van de ongeveer honderdvijftig inwo ners bekwam niemand letsel doch al hun have en vee werd een prooi der vlammen. DE .WATERMAN' KOMT 19 JUNI THUIS DEN' HAAG Behoudens on voorziene omstandigheden zal het troepentraii5pbrtschip „Waterman" omstreeks 19 Juni in Rotterdam uit Indonesië aankomen. Het is het eerste schip dat sedert de hervat ting der repatriëring gesloten on derdelen naar Nederland vervoert. Aan boord bevinden zich onder meer het 2e bataljon van hef 10de regiment infanterie en de 3e genie veldcompagnie. De repatriërenden worden op de dag van debarcatie naar het door hen opgegeven adres vervoerd. De organisatie van de ontsche ping en het vervoer is zo omvang rijk, dat elke inbreuk hierop onver mijdelijk vertraging veroorzaakt. Om deze reden kunnen familieleden en vrienden niet worden toegelaten tot het debarcatie-teri-ein en kun nen zij ook niet in gelegenheid wor den gesteld de repatriërenden met eigen vervoermiddelen af te halen, Mevr. Lucy Jane Blevins te Harlan (Kentucky) is op 89-jarige leeftijd voor de zevende maal in het huwelijk getreden. Noodlanding Voorburgse sportvlieger in Frankrijk SION (Frankrijk) Zaterdag avond om twintig minuten over zes heeft een Nederlandse „Super Cruiser" een noodlanding bij Lens moeten maken. De bestuurder, de heer P. van der Drift uit Voorburg brak een been en liep andere bles sures op. ^ijn passagiers, de medi cus Versteeg en diens echtgenote uit Nootdorp werden licht gewond. Ket sportvliegtuig werd zwaar be schadigd. Het toestel nam deel aan de „Rallye du Cervin" naar Zurich in Zwitserland. Zaterdagmorgen was het van Ypenburg gestart. A DEN HAAG, Zondagmorgen. De zon kwam vanmorgen nog maar aarzelend over de horizon toen een kustvaarder ter hoogte van de Was- senaarse Slag, ten Noorden van Scheveningen, plotseling in moeilijk heden geraakte. Om zes uur bemerkte de stuurman plotseling water in het ruim en slechts korte tijd daarna maakte de coaster zware slagzij naar bakboordzijde. Angstig liep de bemanning heen en weer, in af wachting van wat haar lot zou zijn en dat van hun schip, de 398 ton metende „Klaus Bissehoff". Spoedig kwam er hulp opdagen, al bleet het toen ook nog geruime tijd onzeker, wat er van het schip zou worden. de zee en de Noord-Zuid wind. Plotseling lek midden op zee De „Klaus Bissehoff' is een nieuw schip van de rederij Eorn- hofen uit Hamburg. Het maakte zijn tweede reis van Rotterdam naar zyn thuishaven met een lading fijne steenkolen. Zonder dat er iets bijzonders gebeurde maakte de kustvaarder vanmorgen water. Aan vankelijk dacht de uit acht koppen bestaande bemanning, dat het schip op een wrak was gestoten, maar spoedig bemerkte men, dat het water niet van onder af, doch via een der wanden binnenstroomde. Dit wijst er volgens de stuurman op, dat de lekkage te wijten is aan een constructiefout. Tot overmaat van ramp raakte ook de motor defect, zodat men ge heel aangewezen was op hulp van derden. Teneinde zo snel mogelijk assistentie te krijgen stapten de stuurman en drie leden van de be manning in een rubberboot en roei den naar de kust van de Wasse- naarse slag. Hier bleef één zeeman bij de boot achter voor bewaking, terwijl de drie anderen met een politiejeep naar Scheveningen re den, waar alle maatregelen werden getroffen voor hulpverlening. On middellijk ging de „Arthur", de reddingsboot van de N.Z.H.R.M., die in de Scheveningse haven ligt, de-woelige zee op eft bereikte spoe dig de „Klaus Bissehoff". Veel meer dan in de buurt rond varen had de „Arthur" niet te doen, temeer, daar aan boord uiteraard geen enkel ongeluk was gebeurd. Inmiddels was ook de sleepdienst van Smit en Co. te Rotterdam ge- waarschuwd, die haar gleepboot „Maas" uitzond en haar sleepboot „Argus". Tegen half elf kwam de „Maas" voor de Schevenlngse kust in zicht. Daar was de „Klaus Bjsschoff" ook reeds gekomen, meegedreven door flngez. Med.f Drie knapen verdronken bij spelevaren NIJMEGEN In het voormali ge Duitse gebied, onder de ge meente Ubbergen-Beek, dat sedert de grenscorrecties bij Nederland behoort, zijn Zaterdagavond drie jongens verdronken. De knapen van 11 tot 14 jaar oud waren op het Wylermeer gaan spelevaren met een vissersbootje. Midden op het meer sloeg het scheepje om met het bekende noodlottige ge volg. Een der jongens kon zwem men, naar werd daarbij gehinderd door de beide anderen. Een vierde jongen, die bij hen hoorde, bleef aan de wal toen de drie anderen gingen varen. Hij is na het ongeluk naar huis gegaan maar schijnt niemand iets te heb ben gezegd, totdat de ouders van de slachtoffers lieten onderzoeken, waar de jongens gebleven waren. Zondag heeft hij de plaats van het ongeluk aangewezen. De stoffelijke resten van de jon- gens zijn Zondagavond opgedregd.- ressorteert en die krachtens art. jVTIET minder dan twaalf schilderijen vau Kees van Donyen bljjken uit Museum Boymans te zijn verwijderd. Twaalf, dat Is heel wat!, méér dus, dan w(j Zaterdag reeds in een deel onzer editie meldden. De verwijder de kunstwerken zyn: Vrouw, die zich kapt; Het bed; lYListtnqnett en Max Dearly in de dans La valse chaloupie; Liggend naakt met kousenband; Drie vrouwen; De Spaanse; Naakt tegen groene achtergrond; De vromy met de duiven; De Drager; Adam; Eva en Adam en Eva. Twaalf schilderijen dus ontmoeten ernstige bezwaren in bepaalde kring of wekken, blijkbaar, „ongezonde belangstelling". Niet één of twee, twaalf! VELE VRAGEN EN ~"ELE MENINGEN Rond elf uur bereikte de sleepboot de Duitse kustvaarder, die op dat moment reeds een kilometer of ueht m Zuidelijke richting was afgedre ven, Het contact tussen de sleper en de coaster was snel tot stand ge bracht, twee mijl uit de kust, recht tegenover het Kurhaus, Toen was het attractieve voor de vele Hage naars, die van de boulevard af het schouwspel ingespannen volgden, verdwenen, want kort daarna waren alle schepen uit het gezicht verdwe nen op weg naar Hoek van Hol land. Moeilijke tocht „Het viel niet mee het schip te slepen", zo verklaarde de kapitein van de Maas. Het schip maakte zware slagzij, ongeveer 40 graden, terwijl de lading kolen door het water was gaan werken en schui ven. Hard varen konden we niet. Met zware slagzij ligt de „Klaus Bischoff" voor de Scheveningse kust, kort voor de trossen met grote moeite worden vastge maakt en de moeilijke sleepreis naar Hoek van Holland begint. want dan schoof het schip dwars op de golven. De machinist van de Klaus Bissehoff wes bij ons aan boord, de kapitein en twee anderen, zijn op hun eigen schip gebleven en de rest zat op de reddingboot Arthur" y Laatstgenoemd schip bleef voor alle veiligheid gedurende de sleep- tocht naar de Nieuwe Waterweg in de nabijheid. De golven sloegen, over het dek van de coaster, die als een onwillige hond in de trossen hing. Ondanks het wat slechter wordende weer slaagden de Maas en de Argus, die intussen ook had vastgemaakt, er in het Duitse schip de Nieuwe Waterweg binnen te brengen. Zondagmiddag kwam het conVooi binnen de pieren. Aangezien het te riskant was het byna gezonken schip tot Rot terdam te brengen, werd het vlak bij Maassluis op de Noordwal aan de grond gezet. Hier zal een nader onderzoek worden ingesteld naar de oorzaak waardoor het schip zo plotseling lekkage kreeg. De geallieerde bestuursraad voor Oostenrijk heeft besloten een beperkt telefoon- en telegraaf ver- keer tussen Oostenrijk en Duits land te herstellen. Vele vragen rijzen na kennisne ming van dit overheidsingrijpen: 1°. Waarom van te voren niet geselecteerd? 2°. Waarom, indien selectie is toegepast, geen handhaving van de tentoonstelling zoals ze was, d.w.z. representatief voor het oeuvre van Kees van Dongen? 3°. Waarom, indien moeilijkhe den gevreesd konden worden in verband met de opvattingen van deze mondaine kunstenaar, de toe gang niet beperkt tot meerder jarigen? 4°. Waarom, alvorens in te grij pen, niet het advies ingewonnen van de Commissie van Toezicht op het Museum Boymans? 5°. Waarom beslist over deze „onthoofding" van een tentoonstel ling, die in de gehele kunstwereld als zéér kenmerkend voor de schilder Van Dongen wordt ge noemd, het college en niet de bur gemeester alléén, onder wiens per soonlijke bevoegdheid het museum 221 van de gemeentewet „waakt tegen het doen van met de open bare orde of zedelijkheid strijdige vertoningen? 6o. Welke zyn die kringen der burgerij, die aanstoot namen aan de gewraakte doeken en is het oor deel van mensen uit die kringen van enig belang voor het kunst leven in Rotterdam? Veel van deze wagen zal men, min of meer gevarieerd, terug kunnen vinden in de pro- en con tra-commentaren die velen ons vrijwillig verstrekten en welke men hieronder zal aantreffen. Loco-burgemeester Loco-burgemeester J. van Til burg zei dit: „Ik denk er niet aan, hierover meer te zeggen dan ik in mijn com muniqué van Zaterdag heb gedaan". Wethouder Van den Brule: „Als lid van het college van B. en W. loop jk liever niet vooruit op re acties, die misschien nog zullen vol gen". (Zie verder pag. 4) Enige Rotterdamse puriteinen of toeren het grapjassen? hebben de lijn doorgetrokken en nu ook de £n de tuin van Boymans opgestelde naaktfi guur pecteeïtelyfc aan het oog onttrokken PAKIJS. „Het Russische voorstel zit eren vel propaganda als een Bcnd vol vlooien, waarmede ik zeggen wil, dat men alleen nog maar de vlooien ziet en de hond niet meer." Aldus torpedeerde minister Acheson tijdens de bijeenkomst van gisteren Wisjinsky's plan voor een Duits vredesverdrag, dat volgens algemeen Westers oordeel misschien In goede aarde kan vallen by* bepaalde Duitse nationalistische kringen, maar waaraan' overigens elke reele grondslag ontbreekt. Misschien zorgt Wisjinsky nog voor verrassing Acheson ontketende met zijn op merking een waar diplomatiek vlooienspel, dat zich als volgt ont wikkelde: Wisjinsky: „Mr. Acheson heeft een zeer puntig antwoord gegeven, maar als ik een oud gezegde mag bezigen: «Probeer geen vlooien te vangen, terwijl een kameel u door de vin gers glipt'. Dit is een oude Bijbel spreuk." Bevin: „Dan moet de Russische versie van de Bijbel wel zeer ver schillen van onze vertaling." Wisjinsky: „Dat is inderdaad vol komen waar, daar onze Bijbel ver. taald werd door Smt Wladimir." Schuraan: „Ik stel voor de gehele vlooienkwestie te verwijzen naar de plaatsvervangers." Verder kwam men niet, want zelfs over het voorstel, de gehele zaak van het vredesverdrag aan de plaatsvervangers over te laten, kon men het niet eens worden. Ten slot te zette men de besprekingen in het geheim voort, volgens waarnemers om zich bezig te houden met de kwestie-Berlyn, die zo langzamer hand de proefsteen van deze confe rentie geworden is. Maar ook dc pogingen van de Grote Vier om eindelijk de ophef- fmg van de Berlijn se blokkade ef fectief te maken, schijnen tot mis lukking te zijn gedoemd. Zeven uren lang zijn gisteren in Berlijn de economische en transport-experts der vier mogendheden bijeen ge weest om te trachten een oplossing te vinden 'voor de moeilijkheden op transport- en handelsgebied, waar in de stad zich nog steeds bevindt, zulks in opdracht van de ministers in Parijs, aan wie over deze kwes ties uiterlyk heden rapport moet worden uitgebracht. Men kwam echter geen stap verder, volgens de Westerse onderhandelaars, omdat de Russen niet bereid 2ijn afstand te doen van hun controle op de han del tussen Berlijn en het Westen. Vandaag onderneemt men een nieu we poging. Een sta-in-de-weg voor een. ac coord is ook de Eerhjnse spoorweg- slaking, die nu al 22 dagen duurt. Door de westelijke autoriteiten en de Russen is de stakers een voorstel Onlangs stond -minister Schok- king in de WiHem de Zwijger- kerk in Amsterdam. Er was geen plaats meer en met hem stonden er nog falryke an deren. Een soldaat die zat stond plotseling op en bood zijn plaats aan een bejaarde dame, die naast de minister stond. Toen de soldaat haar plaats in nam kon mr. Schokfcinp niet nalaten te fluisteren„De mi nister pan Oorlog stelt het zeer op prijs dat een militair opstaat voor een dame.'" Waarop de militair ferugfiuïs- terie: „Mnnr zei) zit hij altijd.1" gedaan, dat voorziet in de uitbeta ling van 75 procent der lonen in Westmarken (namelijk 60 procent door de spoorwegdirectie en 15 pro cent door het gemeentebestuur van West-Berlijn), De Russen hebben bovendien beioofd, dat tegen de sta kers geen repressailles genomen zul len worden. Tijdens een bijeenkomst van 600 afgevaardigden van de Unie van Spoorwegarbeiders werd het voorstel reeds verworpen, maar de gedelegeerden besloten het voorstel nog aan de stakers zelf voor te leg gen. Morgen zullen zij erover stem men. Generaal Hays, de Amerikaan se gouverneur, heeft de stakers ge waarschuwd. dat het in bun eigen belang is, een einde te maken aan hun kennelijk politieke staking. Veelbelovend is dit alles niet, maar de optimisten in Parijs putten nog wat hoop uit particuliere ge sprekken, die Wisjinsky Zaterdag met Bevtn en Acheson heeft gehad. Uit de kringen der Britse delegatie vernam Reuter, dat tijdens deze in formele besprekingen besloten zou zyn terug te keren tot de bespre king van punt één der agenda: de Duitse eenheid, daar Wisjmski had aangekondigd, dat hij hierover en kele nieuw" dingen had te zeggen. Abe Lenstra is door de KNVB voorwaardelijk voor drie maanden geschorst omdat hij enige tijd ge leden in een advertentie een be paald merk schoenen heeft aanbe volen. Aan deze straf, die dus niet inhoudt, dat Lenstra In deze rijd niet mag voetballen, is een proeftjjd van drie jaar verbonden. „De Sportkroniek", het of ficieel orgaan van dc KNVB, zal hedenavond een verklaring publi ceren, zonder de naam Lenstra tc noefnen. waarin deze straf als voor beeld wordt gesteld voor alle spe lers die zich aan dergelijke overtre dingen van de amateursbepalingen zouden schuldig maken. Het weekblad „S p o r t" meldt nog. dat Lenstra niet met het Ne derlands elftal naar Finland zal rei zen. Hij keert heden per auto naar Nederland Terug. Van Roessel van LONGA zal hem vervangen. Nederlandse deelneming aan Spaanse jaarbeurs BARCELONA Generaal Fran co heeft een internationale beurs geopend, waaraan dertien landen deelnemen. Tot deze landen be horen: Nederland, België en Lu xemburg. Nederland heeft radio- en telefoon materiaal, chemische producten, chirurgische en me dische apparaten en electrische ma chines ingezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1