D, HET ROTTERDAMSCH PAROOL yredesverdrag voor Oostenrijk in beginsel ontworpen Hard tegen hard in T sjechoslowakije Minister Rutten is geen voorstander van een staatsomroep Tragedie bij Woeste Hoeve nu berecht Voorlopig accoord moet koude oorlog opheffen Nee toch...? Heus! C.P.N. verliest nog 7 zetels Actiecomité geëxcommuniceerd als vals en bedrieglijk De organisaties moeten zorgen voor een natiopale radio Dertig jaar lang 55.000 nieuwe woningen Generaal Ganeval wacht niets van de Russen af Hij eist ontruiming van werkplaats Voor -unie niet op 1 Juli Werkloosheid weer minder Levenslange gevangenisstraf geëist tegen Hauptsturmführer Gerbig 7h&6 9c Jaargang no. 141' Red. en Adm. Long© Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prijs: per week 0.32 per kwartaal 4,10. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 21 Juni 1949, Uitgave N.V. De Nieuwe-Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bcrak te Botterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper De IB-jarige Shirley May France uit Somerset in de Verenigde Staten ts van plan het Engelse Kanaal over te zwemmenMen ziet Jtaar hier PARIJS: De Vier ministers van buitenlandse zaken zijn om 20.50 uur (Ned. Tjjd) weer op het Franse ministerie van buitenlandse zaken bijeengekomen, nadat Wisjinsky gevraagd had het communique betref fende de overeenstemming over Duitsland en Oostenrijk in tc houden en opnieuw bijeen te komen. Wisjinsky deed dit verzoek, omdat er enige verkeerde vertalingen en onvolledigheden in de overeenkomst betreffende Oostenrijk zouden zijn. Wisjinsky handelde aldus in vijftien minuten vóór het ogenblik van het vrijgeven van het communiqué. De drie westelijke delegaties bleken alle door Wisjinsky's verzoek op de laatste minuut totaal verrast.Men bereidde zich reeds op het vertrek uit Parijs voor. Op het laatste ogenblik kwam Wisjinsky met verrassinkje "Wifijinsky's verzoek om de tekst van het communiqué In te houden werd te laat gedaan om publicatie van het communiqué te voor komen. Juist Andrei Wisjinsky, was de eerste geweest die breed glim lachend het „Palais Marbre Rose" had verlaten. Hij maakte, terwijl hij vooraanstaande perso nen uit conferentie-kringen de hand schudde, toen de indruk in zeer opgewekte stemming te ver keren. Zijn verrassingsmanoeuvre ging niet door: Acheson vertrok naar huis en Wisjinsky's verzoek zou «door de diplomaten worden behandeld." Het communiqué Men had besloten en aldus het gezamenlijk communiqué de be sprekingen over een vredesverdrag met Japan langs diplomatieke weg voort te zetten en in September te New York te bespreken, wanneer de vier ministers weder bijeen zul len komen; bovendien had men be sloten, dat de overeenkomst van New York over het opheffen der Ber- lijnse blokkade en der tegenblok- kade nagekomen zal worden, dat de vier mogendheden in Ber lijn overleg zullen blijven plegen en dat stappen zullen worden geno men voor verbetering van de han del Oost-West. Aangaande Duitsland luidde hun verklaring: Ondanks hetfeit, dat men niet In staat is geweest overeenstem-, ming-,te bereikeruover.de economie, sche en politieke eenheid van Duitsland, zullen de ministers hun pogingen voort zetten om deze eenheid te bewerkstelligen. De overdracht van bezittingen door Oostenrijk aan de Sowjet- Unie cn door Sow jet-Rusland aan Oostenrijk zal geschieden zonder enige verdere eisen tot schadever goeding of aanspraken op betaling door een der beide partijen; dit dient te worden opgevat in de ruimste zin van het woord. Een Amerikaanse woordvoerder verklaarde, dat het communiqué, waarover door de .vier ministers van buitenlandse zaken overeen stemming is bereikt, een modus vivendi is in de ware zin des woords; de Russen hebben zich hierin tot een formele verbintenis door hun regering verplicht; het komt neer op een stilzwijgende er kenning, dat de instelling van een West-Duits t regering een feit is. Acheson wil pogen een geschikte formule te vinden voor de oplos sing van het vraagstuk betreffende het buiten Oostenrijk brengen van winsten, gemaakt in de Oostenrijk se olie-industrie; dit probleem zal na een training in de omge ving van haar woonplaats in de staat Massachusetts. Shir ley, die ruim 141 pond weegt, hoopt nog deze. zomer te kun nen tarten Een Presbyteriaans geeste lijke in Kansas City (Ü.S.A.) heeft verklaard, dat hij een eis tot schadevergoeding zal indie nen tegen een Methodistisch collega, die hem de neus heeft gebroken in een gevechtover de vraag wie een huwelijk zou voltrekken. De rechter zal moe ten 'ui£mükèn~" of'''-'de Presbyte riaanse neus inderdaad tiendui zend dollar waard is. De Russische professor So- bol heeft verklaard, dat Rus sische geleerden al lang voor Darwin tot de ontdekking wa ren gekomen, dat de mensen van de apen afstammen. Nu nog het buskruit en dan heb ben zij alles uitgevonden daar ichter het IJzeren Gordijn V- -j In het zoeklicht PARIJS had slechter gekund Het is de Grote Vier te Parijs ge lukt de conferentie die 23 Mei be gon op 20 Juni te laten eindigen, in weerwil van een kleine obstructie van Wisjinsky in het allerlaatste kwartier. Mooi, gaaf werk is er niet gele verd, maar men is le niet met cyni sche ruzie uit elkaar gegaan, 2e tot een modus vivendi voor Duitsland geraakt en 3e voor Oostenrijk tot een resultaat gekomen, waar de Oostenrijkers heel blij mee zijn, .Wenen tenminste droomt nu al van een bezettingsloze geluksperïode. De Duitsers,'d.w.z. de Berlijnse Duitsers, in by lange niet zo blij als de 'enera, al is er dan een herhaling van de. toezegging van 4 Mei dat de blokkade alg ver dwenen zal wor den beschouwd. De Berlyners gaan dit pas geloven zodra de Russen de opgebroken spoorwegen herstellen en roet de spoorwegarbeiders tot een accoord komen. Tamelyk stil zijn de ministers Bevin en Acheson uit Farys ver dwenen. Zij waren „tevreden, hoe- Wel niet in alle opzichten voldaan". Voor dat stil heengaan was- een verklaring: al3 men een koude oor log achter de rug heeft zoals er nu twee jaar lang tussen vroegere oorlogsvrienden gevoerd is, dan kan men niet direct jubelen. Er is teveel onenigheid geweest met Moskou sedert December 1948. Al roept nu niemand „Van Parijs begint de victorie", toch. moet ieder een erkennen, dat het resultaat slechter had kunnen zijn, Zelfs Tito zal dit zeggen. Want al liet de grote broer uit Moskou hem vallen, de drie anderen hebben hem opgetild en hij schijnt getroost te worden met klinkende Marshallhulp en dat is ook wat waard! Neen „Parijs" is nog niet zo onbevredigend afgelopen, Maar „New York" moet dit nog bevesti gen in September a.s. Weinig verandering Weersverwachting geldig van Dinsdagavond tot Woensdag avond: Nu en dan overdrijvende wolkenvelden, maar overdag voornamelijk in het Zuïd-Oos- j deel van het land ook perioden van zonneschijn. Over wegend droog weer. Matige, langs de Waddenkust af en toe Sa Jachtige Noordelijke wind. Weinig verandering van temperatuur. °P onder 17.15. za Juni; Zon op 4.20, onder 21.04. door de plaatsvervangende minis ters van buitenlandse zaken verder worden behandeld. Het vinden van een voor allen bevredigende formulering is moei lijk geweest. De Amerikanen waren niet voornemens toe te staan dat de de Oostenrijkse olie-industrie gemaakte winster» in shillings zou den worden, geaccumuleerd, om vervolgens in dollars te worden omgezet. Het probleem der vroegere Duit. se bezittingen in Oostenrijk is een vólkomen open vraagstuk geble ven. Einde der blokkade De Franse minister van buiten landse zaken, Robert Schuman ver. klaarde na afloop van de 2itting: Wij zijn er thans zeker van, dat de blokkade vaji Berlijn niet op nieuw zal worden ingesteld, en doelend op het niet langer door de Sowjet-TJnie steunen van de Joe goslavische aanspraken op Oosten rijks grondgebied, zeide hij: „Ik ben er zeker van, dat Joego slavië op andere wijze schadeloos zal worden gesteld. Worst met paardenvlees Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat sinds 17 Juni ook snijworst, boterhamworst en kook- worst verkrijgbaar zijn, waarin overwegend paardenvlees is ver werkt. De hoeveelheid van deze artike len welke men op een bon voor 100 gram vlees kan kopen be draagt: 150 -gram paarden-snij- worst of 300 gram paarden-boter hamworst of kookworst. Chr. partijen en de VVD behouden voorsprong In een aantal gemeenten van ons land zijn Maandag gemeenteraads verkiezingen geweest. De algemene tendenz, die zich vorige week de monstreerde, is gisteren ook weer gebleken, nl. de communisten ver liezen vele' zetels. Ook nu gingen er voor de CPN weer zeven verloren. In de gemeenten, waar tot nu toe ver kiezingen zijn geweest, behaalden deze partij 48 zetels tegen 85 in 1946. De meeste winst behaalden de chris telijke partijen en de VVD. ,.-,.De;.Partij:yan de .Arbeid. en.deiKa- tholieke "Volkspartij handhaven zich. De F.v.d-A. heeft tot dusverre 198 ze tels behaald tegen 196 .in 1940, de K.VP. 195 tegen 192 in 1946. De christelijke partijen kregen nu 146 tegen 126 bij de vorige gemeente raadsverkiezingen, de WD 58 te gen 39. Onder diverse kleinere groe peringen werden 17 zetels verdeeld (1946 10). In Deventer verloor de CPN drie zetels en ging daar terug van 8 op 5. In Emmen verloor zij één zetel (van 4 op 3). In Onstwedde handhaafde zij haar zetelaantal <2>, hoewel zij vrij veel stemmen verloer (van 1130 op 989). In Veendam ging ook al een zetel voor haar verloren (van 3-0» 2). Ook Wildervank bracht verlies (van 2 op 1), evenals Win schoten (van 4 op 3). De P,v.dA. won in Deventer Emmen een zetel, maar verloor er één in Onstwedde. Verder bleef zij vrijwel overal gelijk; Van de K.V.P. zijn geen noemenswaardige ver schuivingen te melden. De AJt. en de C.H.U. wonnen beiden een zetel in Emmen, dc V.VD, verloor er daar één. In. Onstwedde won de CB.U. er één. Een. gezamenlijke lijst van bei de partijen bracht in Veendam twee zetels winst. In. Winschoten won de V.VD. een zetel. 5 Uitkering van defensie- schade (Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG. In de oorlogsda gen van 1940 is er op last van de mi litaire autoriteiten op verschillende gebieden schade aangericht in ver band met defensie-eisen. Boerde rijen wérden opgeruimd, landerijen werden aan hun bestemming ont trokken en vee werd geëvacueerd. De schadevergoedingen hiervoor zijn 'voorgeschoten door de Rijks dienst voorLandbouwherstel, doch de kosten behoren ten laste te ko men van de begroting van financiën. Mitsgaders.'heeft minister Lieftinck nu bij de Tweede Kamer twee wets ontwerpen; ingediend, resp. om de begrotingen van 1948 en 1949 te ver hogen met bedragen van 6.656.300 en 3-915-000. Het bedrag, dat op de begroting .van 1947 voor deze defen- sieschade was uitgetrokken, doch niet gebruikt, is ruim voldoende om daaruit beide posten te voldoen. VATICAANSTAD. De katholieke kerk heeft Maandag de leden van het katholieke comité van actie in Tsjechoslowakije in de ban gedaan; een desbetreffend decreet is in de Osservatore Romano gepubliceerd. Het decreet zegt; „Onlangs hebben de tegenstanders een zogeheten katholieke actie opge richt waardoor zij trachtten de katholieken van de republiek Tsjechoslo wakije ertoe over tè halen de katholieke kerk te verlaten en niet langer gehoorzaam te zijn aan de Wettige overheden van de kerk. Dat is niet slechts een belediging van het geloof van een volk dat katholiek wil zijn, maar een vergrijp tegen de menselijke intelligentie en. het menselijk geweten door middel van bedrog en vervalsing." Mgr, Beran zal kardinaal worden als hij aanblijft De Commandant van de B-divi sie, generaal-majoor J. K. Meijer, was aanwezig by het of scheid van het detachement Midden Java, dat uit Semarang vertrok voor demobilisatie. De soldaten wachten gepakt en gezakt op de kade tot het ogenblik, icaarop hun naam wordt afgeroepen en zij aan boord kunnen gaan. Sommige katholieken vrezen, dat thans in Tsjechoslowakije scherpere maatregelen dan obstructie zullen worden genomen om de aartsbis schop tot -zwijgen te brengen, want de Tsjechische minister van voor lichting heeft verklaard; Tegenmaatregelen. „Wij zijn er op voorbereid de rechten van de mens en zijn vrijheid van godsdienst die door de hiërar chie bedreigd wordt te verdedigen. Wij zeggen dat in dit land, het land van Jan Hus, de géestelijkheïd ervan verzekerd: kan zijn dat niemand isucces. zalJiebben :naet.bet uitvaar-, digen van bevelen, van excommuni caties of kerkelijke straffen." De staat heeft zich tot nu toe nog niet verder uitgelaten over dc aard van de stappen die genomen rullen warden, maar de staat heeft reeds de volgende plannen gemaakt om MONSEIGNEUR BERAN (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Minister Rutten is geen voorstander van een staatsom roep, gelijk blijkt uit zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over de begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De minister is van mening, dat de radio nationaal dient te zyn in deze zin, dat de organisaties, welke de uitzendingen verzorgen, er ieder het hare toe moeten bijdragen om in samenwerking een beeld te geven van de een heid in verscheidenheid, welke ons volk kenmerkt Zo nodig zal de over heid met inachtneming van de vrijheid In gebondenheid de voorwaarden scheppen, waardoor het nationaal en cultureel karakter meer tot zijn recht zal komen. een vijftigtal adviezen uit op het ge. Van „hulpstoker" „machinist" tot De thans tot stand gekomen samenwerking der omroeporganisa ties zou, zegt de bewindsman ver der, in het komende wetsontwerp gedeeltelijk bevestigd kunnen wor_ den en waar mogelijk uitgebreid. De coördinatie in de uitvoeringen zal daarbjj een belangrijke factor moe ten zyn. Of het gelukken zal om het ontwerp-omroepwet nog in 1949 in te dienen, zal afhangen van het te plegen overleg. Tegen verstarring van het omroepbestel behoort te worden gewaakt, In het nieuwe ont werp zal aan dit vraagstuk de nodi ge aandacht worden, geschonken. Wat <3e kunst betreft, wordt in de Memorie van Antwoord opgemerkt, dat uit de voorlopige Raad voor de Kunst zich een kleine commissie van bij uitstek deskundigen heeft ge vormd, die de minister zal adviseren over de vraag, hoe aan dit instituut het best een definitieve vorm zal kunnen worden gegeven. Van de voorlopige Raad voor de Kunst heeft de minister veel steun onder vonden. Hö bracht gedurende de tyd, dat hö'in 194S werkzaam was. bied van muziek, toneel en letteren, beeldende kunsten en film. Omtrent de tyd, dat een definitieve Raad voor de Kunst zal zijn gevormd, kan ds bewindsman geen toezegging doen. Hg geeft aan de leden, die ver breking der continuïteit duchten, nu hij de plaats heeft ingenomen van de heer Gielen, de verzekering, dat dit geenszins het geval zal zjjn. Evenmin zal de persoonswisseling de ambtenarenheerschappii bevorde ren. gelyk door sommigen gevreesd Werd. De politieke leiding van het departement is geheel in handen van de minister. Wat de onderwijsvernieuwing be treft, welke hg met een zekere voor zichtigheid benadert, geeft de be windsman te kennen, dat hij het meer actief betrekken van dé leer lingen bij het onderwijs ziet als de aangewezen weg om hun niet alleen kennis doch ook kunde bij te bren gen. Daaruit mag echter niet ge concludeerd worden, dat hy over de hele Ifo'n doorvoering van het Dal ton-systeem zou wensen. Een be perkte Daltonïsering, zoals thans op vele scholen wordt toegepast, zou hö een tastbare winst achten. Zolang andere, gewichtiger, vraag stukken nog op afdoening wachten kan de minister geen positieve toe zegging doen omtrent een techni sche herziening van de bestaande onderwijswetten in onderling ver band. Voor het aangekondigde wetsont werp tot regeling van het voorbe reidend hoger cn middelbaar onder wijs heeft de minister nog enkele maanden tijd nodig. Hij is echter ge neigd om zonder wetswijziging de nodige voorzieningen te treffen. In dit kader denkt hy aan de totstand koming van een zesjarige H.B.S. A en B. Het rapport van de staats commissie voor de reorganisatie van het hoger onderwijs zal spoedig worden gepubliceerd. a Pogingen totegalisatie der cul tuur wijst de minister beslist af. Daarom wil hij ook met de geogra fische cultuurspreiding de nodige voorzichtigheid betrachten. Maar de sociale cultuurspreiding vraagt z-i. een geheel andere houding. Aan alle lagen onzer samenleving moeten onze culturele goederen ten goede komen. Daarom aarzelt de minister of hy zyn rol van „hulpstoker" niet moet verwisselen voor die van „ma chinist". De in bewerking zijnde woorden lijst zal nog wel even op rich laten wachten. Het overleg met België vergt veel ty'd. Voor gedeeltelijke publicatie voelt de minister niets. Een in te dienen kweekschoolwet zal voor de hoofdakte nieuwe rege len stellen. Dat is de reden, dat de minister thans niet ingaat op be schouwingen over de leerstof voor deze akte. Hij verwacht, dat de wet telijke regeling van het kleuteron derwijs nog dit jaar bij de Slaten- Generaal zal worden ingediend. Over het onderwijzerstekort is de bewindsman zeer optimistisch. Op 16 Januari 1949 waren er 167 vaca tures in het verplichte onderwijzers personeel niet vervuld, terwijl in 241 gevallen geen plaatsvervangers aanwezig waren. Het aantal ge slaagden in 1949 zal aanzienlijk groter zyn dan het aantal direct te vervullen betrekkingen. het werk van mgr. Beran te be moeilijken: 1. Wanneer mgr. Beran het ■woord voert, zal hem dat door schreeuwen worden verhinderd; 2. Bezoekers, geestelijken en di plomaten worden uit zijn huis ge weerd; 3. De politie heeft het stempel van de aartsbisschop in bewaring genomen en zonder dat stempel kunnen al rijn brieven, die hij aan geestelijken schrijft als onwettig worden geconfisceerd. 4; Alle kerkelijke publicaties worden verboden, waarin mgr. Beran beschuldigingen en dergelijke uitspreekt; 5. Alle kerkelijke jeugdorganisa ties die thans in gen nationale groep zijn opgenomen;'worden ontbonden; 6. De Tsjechische nieuwsbladen mogen het conflict alleen van uit staatsoogpunt belichten. Verheffing tot kardinaal? In zeer hoge Vaticaanse kringen wordt gezegd dat aartsbisschop Josef Beran, wanneer de regering hem in zyn ambt zou laten, binnen zeer korte tijd benoemd zal wo'r- den tot kardinaal. Dezelfde zegs man ontkende dat monseigneur Louis Stepinac de gearresteerde aartsbisschop van Zagreb (Joego slavië), eveneens tot kardinaal ver heven zou worden tijdens de eerst volgende geheime consistorie waar twee kardinalen benoemd zullen worden. "Wanneer Beran tot kardinaal verheven zou worden, terwijl hij gevangen zit, zou hem dat meer kwaad dan goed doen." De ouder wetse eer die bewezen werd aan hoge geestelijken behoort tot het verleden. Het was wat anders, toen tijdens de kultuxkampf de Poolse prelaat Ledochowski. die door Bis marck gevangen was gezet tot kar dinaal verheven werd. want al was dat ook een strijd tussen kerk en staat, in die tijd was men ervan overtuigd dat gearresteerde geeste lijken met groot respect behandeld moesten worden." Sjanghai gebombardeerd en beschoten KANTON, Dd Chinese nationa listische regering heeft besloten te trachten alle havens aan' de Chinese kust, die in banden der communis ten zyn, te sluiten. Vermoedelijk zullen de Chinese vloot en luchtmacht gebruikt wor den om een blokkade uit te voeren. Hiertoe is besloten op een kabinets zitting. Drie nationalistische vliegtuigen hebben Maandag 20 minuten lang wijken in Sjanghai gebombardeerd en met- machinegeweren beschoten. In weerwil van het communistisch luchtafweergeschut konden de vlieg tuigen ongedeerd wegkomen. Omtrent schade of slachtoffers is nog niets bekend. Mr. In 't Veld zegt: ARNHEM. „Dertig jaar lang zullen wij 55.000 woningen per jaar moeten bouwen om de schade te vergoeden, die door de oorlog is aangericht, om de achterstand in te halen die er Is ontstaan door het stilliggen van de bouwnijverheid in de jaren 1940—1945, om de berol- kingstoeneroing op te vangen en do krotten op te ruimen", zei mr. J. in 't Veld, minister van Wederop bouw en Volkshuisvesting, vandaag in het congres van de Algemene Nederlandse Bomvarbeidersbond. Dat is nog lang niet alles, wat er gebouwd moet worden. Minister In 't Veld wees er op, dat de toene mende industrialisatie het bouwen \'an vele nieuwe fabrieken vergt. Deze bedryfsbouw is vrij sterk on derhevig aan conjunctuurschomme lingen, daarop moet de overheid zyn ingesteld. In tyden van laag conjunctuur moet de regering bouwwerken laten uitvoeren, in tijden van hoogconjunctuur moet haar activiteit worden geremd A en bate van de bedryfsbouw. Over een speciaal programma daarvoor zal de regering overleg plegen raej: vertegenwoordigers van het bedryfsleven en de vakbewe ging. Dit jaar zal 1300 millioen voor nieuwbouw worden besteed, nl. 400 millioen voor woningbouw, 300 millioen voor openbare werken, 240 millioen voor bedryfsbouw en verder kleinere bedragen voor boer- dery'bouw, kerken, scholen, zieken huizen en onderhoudswerken- Minister In 't Veld zei nog, dat een huurverhoging van ongeveer 30 pet. dringend gewenst is, emdat de bouwkosten zö hoog zyn, dat geen enkel nieuw huis rendabel kan worden verhuurd en de oude huizen beslist onvoldoende worden onder houden. Daarnaast is nodig een verlaging van de bouwkosten, waar toe reeds nu een lichte tendens aanwezig is. BERLIJNDe Fransen hebben de Russen Maandag verzocht de Oost- Berlijnse politie te gelasten de spoorweg-werkplaats Gcsundbrun- nen in de Franse sector te verlaten. Dit verzoek is door de Franse com mandant generaal Jean Ganeval aan zyn Russische ambtgenoot, generaal Alexander Kotikof overgebracht. De Russen beweerden, dat het ge_- bouw in hun sector ligt. De Oost-Berlijnse politie en een afdeling Russische soldaten weiger den vóór deze eis Gesundbrunnen te verlaten op verzoek van een Frans officier; zij' namen zelfs de officier en zyn vertegenwoordigers voor korte tijd gevangen. Behalve de werkplaats Gesund brunnen worden alle West-Berlijnse spoorweginstallaties bewaakt door West-Berlijnse politie en arbeiders- ploegen. Generaal Ganeval nu protesteerde tegen de grove en incorrecte han delwijze van de Russische soldaten en de politiewacht en verklaarde, dat hij dit protest wilde indienen „alvorens over te gaan tot andere maatregelen". DEN HAAG. Het is wel zeker, dat de economische voor-unie tus sen Nederland, België en Luxem burg niet per 1 Juli in werking kan treden, gelijk aanvankelijk de be doeling was. Zelfs zal het verdrag daarvoor niet vóór die datum zijn getekend. Deze mededeling deed dr. H. M. Hirschfeld, regerings-commissaris voor het Europese Herstelprogram, Als redenen voor dit uitstel gaf hij op, dat de nieuwe regeling voor het i n ter-Europees betali ngs vc i keer, die van essentieel belang is voor de voor-unie, niet vóór 1 Juli gereed kan zijn. Het is. echter mogelijk, dat de ministers Spaak, Stafford Cripps, Petsche en Harriman, die Donderdag te Brussel bijeen ko men, in beginsel over het nieuwe betalingsverkeer tot overeenstem ming zullen komen. De technische regeling van de voor-unie zal dan nog wel enige weken vergen. Men hoopt echter, dat kort na 1 Juli dé voor-unie ondertekend kan worden. Deze overeenkomst zal dan met terugwerkende kracht gel dig zijn. Slaagt dit experiment, dan zal het per 1 Juli 1950 leiden tot de Economische Unie. In December j.l. waarschuwde ge neraal Ganeval de Russen, dat een zender van Radio-Berlijn het lueht- vaartverkeer van het Franse vlieg veld Tegel belemmerde; hjj ver- Itlaarde toen andere maatregelen te zullen nemen, indien de Russen geen gehoor gaven aan zyn verzoek. De Russen bewaarden het stil zwijgen en kort daarop liet generaal Ganeval de zender opblazen. Leiders van de U.G.O. hebben be weerd, dat een communistische groep stakLngsbrekers dit week-eind des nachts in Gesundbrunnen was binnengedrongen en een kleine hoe veelheid materiaal had weggehaald. DEN HAAG. De werkloosheid is gedurende dc'maand Mei wéér belangrijk gedaald. Het aantal werkloze mannen verminderde van 57.524 <op 30 April) tot 52,735 (op 31 Mei). Het aantal -wouwen, dat zon der werk was, nam af van 3852 tot 3596. Vooral de vraag naar land-; haven-, transport- en losse onge schoolde arbeiders nam toe. Wat meer werkloosheid was er in. de dia mant- en de Groninger strokarton industrie. De werkloosheid was het laagst in Zeeland (5 werklozen op de 1090 manlijke inwoners) en het hoogst in Drente (27 op dè 1000),. Veertig mensen omge komen in Turkse stad ISTANBUL. De stad. Tokat Is door een enorme watermassa, die zich door de vallei van de rivier Yeshiliramk stort, zwaar beschadigd. Tokat ligt in de vlakte van AnatoliS en telt 150.000 inwoners. De overstroming is begonnen door een hevige regenval. Honderden huizen zijn weggespoeld en alle apenbare bedrijven in de stad zijn vernield. De regering heeft naar het getrof fen gebied hulp gezonden. Veertig personen zijn, naar men la ter meldt, verdronken en 80 gewond; vijfduizend personen 2ijn dakloos. Grote gebieden bouwland staan, blank. ARNHEM. in groepen van twintig werden zjj aangevoerd: de 150 Nederlanders, die als represaille op de aanslag op Rauter bij Woeste Hoeve in Maart '45 zjjn doodgescho ten. Als zij waren uitgestapt sprak de Hauptsturmführer Gerbig hen toe: ,,In de nacht van 6 op 7 Maart is een lafhartige moord gepleegd op personen der bezettende macht. Als represaille zullen verscheidene hon derden personen worden doodge. .schoten. Daar behoort IJ ook toe." Daarna werden de gevangenen op een afstand van 60 meter van el kaar gefusilleerd. Een Duitse sol daat, die weigerde te schieten, werd door zyn eigen kameraden eveneens doodgeschoten-. Maandag moest Gerbig zich voor deze massamoord voor het Bijzonder Gerechtshof verantwoorden. Krimi- nalrat Harders, als getuige gehoord, verheelde zijn minachting voor Ger big niet, omdat deze zich eigenlijk te zwak had getoond voor de hem opgedragen „taak". „Ik moest hem ondersteunen, omdat h|j na enkele fusillades een flauwte naby was." Ook bleek het, dat Gerbig geweigerd had nog 33 personen te „leveren", omdat de beruchte Schöngarth de 150 vol wilde maken. i.Vond u het behoorlijk zoveel mensen dood te schieten zonder vorm van proces vroeg de raads heer prof. Van Eek aan Harders. ,.Ja, deze mensen waren allen il legalen en zouden toch worden doodgeschoten," antwoordde Har ders. „Ik eis levenslange gevangenis straf," besloot mr. Huber, de procu_ reur-fiscaal, zijn requisitoir „Het is wel zo. dat voor deze moord uitein delijk Seyss Inquart en Schöngarth de verantwoordelijkheid droegen zy ontvingen daarvoor hun gerechte straf maar het moet in de toe komst niet meer kunnen voorko men, dat iemand beweert: „Als ik voor mtfn vaderland misdaden bega, bega ik ze straffeloos." Mr. Stoppelsteen, Gerbigs verde diger, vroeg het Hof in te zien, dat Gerbig geplaatst was voor een taak, waartegen hü niet opgewassen bleek. Hij was slechts de uitvoerder van Schöngarths bevelen. Mr.. Stop pelsteen vroeg ten slotte vrijspraak. Ook Gerhig zelf verdedigde zich nog. „Als ik had geweigerd de be velen op te volgeit was daarmee toch aan het lot der gevangenen niets veranderd en ik zelf zou ook zijn doodgeschoten," zei hy. Het we. zen Van het Nederlandse verzet heeft hij pas na de oorlog Ieren kennen. De 25.000 is er uit In de 507de Staatsloterij derde klasse, eerste lijst, is de f 25.000 gevallen op 15785. (Ing. Med.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1