m i HET ROTTERDAMSCH PAROOL Vakbeweging in beroering na rede van Vermeulen (NV V) in Genève België wacht vele uren op de verkiezingsuitslag Philips' winst steeg van 16 tot 23 millioen Aanval op het Episcopaat zegt bestuur KAB Droog weer Prins Bomhard wordt morgen 38 jaar Sowjet-ambassadeur in Hongarije van functie ontheven Nee toch...? Heus! NJ 9e Jaargang no. 147 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljs: per week 0-32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.0? Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 23 Juni 1949, Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 flankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B, de Vries Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper „Vermeulen ging niet buiten zijn boekje", verklaart NVV-voorzitter Kupers (Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Dat de secretaris van het N.V.V,, de heer A. V e r- ïïieulen, te Genève in de Internationale Arbeldsconferentie gefulmi neerd heeft tegen het verbod voor katholieke arbeiders om lid te zijn van het N.V.V. een verbod, dat al dertig jaar bestaat heeft in de Neder landse vakbeweging veel onrust verwekt. Zijn rede Is voor de Katholieke Arbeidersbeweging en het Christelijk Nationaal Vakverbond aanleiding geweest de Nederlandse regering telegrafisch te berichten, dat de heer Vermeulen niet meer beschouwd kan worden als de vertegenwoordiger van Nederlandse georganiseerde arbeiders. vreemdbaar recht bezit om aan diegenen, over wie zij de zielszorg liccft, te verbieden toe te treden tot verenigingen, die naar haar oordeel een gevaar kunnen zijn voor het geloof," De besturen van K.A.B. en C-N.V. tekenen hierbij aan, dat de arbci- dersgedelcgeerde voor de Interna tionale Arbeidsconferentle door de regering wordt benoemd op voor dracht van het N.V.V., de K.A.B. en het C.N.V., die by toerbeurt een vertegenwoordiger aanwijzen. Vóór de oorlog wisselden, daarbij af de heren Serrarens (K.A.B.), Fuykschot (C.N.V.) en Ku- p e r s (N.V.V.), na de oorlog heeft da heer Vermeulen de plaats van de heer Kupers ingenomen. Naar het stellige oordeel van K.A.B. en C.N. V. vertegenwoordigt deze gedele geerde niet alleen zijn eigen vakbe weging, maar alle georganiseerde Nederlandse arbeiders. Als een ge delegeerde van zy'n positie gebruik maakt om de bijzondere belangen van zyn eigen vakcentrale te verde digen, geeft hij niet alleen blijk van weinig goede smaak en gering or ganisatorisch inzicht, maar kan hij ook niet langer beschouw worden als dé Nederlandse arbeiders-ver- tegenwoordige K zeggen K.A.B. en C.N.V. De heer A. C. de Bruyn, voorzitter van de K.A.B-, zegt ons nadrukkelijk, dat het gehele ver- bondsbestuur van de K.A.B. de rede van de heer Vermeulen als een aanval tegen het Nederlandse Episcopaat beschouwt. „Het ver bod voor katholieke arbeiders om lid te worden van het N.V.V., op straffe van weigering van de Heilige Sacramenten, bestaat al meer dan dertig jaar," zegt de heer De Bruyn, „De heer Vermeu len acht dit een ondragelijke in menging van het grondbeginsel van vrijheid van vakbeweging, die de Nederlandse Grondwet waar borgt. De leiding van de K.A.B. wenst hiertegenover met nadruk te verklaren, dat het vaststellen van een dergelijke sanctie op gedragin gen van katholieken een daad is van pastorale zielszorg, die uitslui tend behoort tot de competentie van de kerkelijke overheid." Ontoelaatbaar. De heer De Bruyn wil duidelijk laten uitkomen, dat de secretaris van het N.V.V. door zijn protest tegen een daad van pastorale ziels zorg zich op ontoelaatbare wijze heeft ingelaten met een zuiver ker kelijke aangelegenheid. „Een kerkelijke verbodsbepa ling houdt geenszins in een in breuk op de vrijheid van vakver eniging. Ieder mens in Nederland is volkomen vrij toe tc treden tot de vakbond, die hij verkiest", zegt de heer De Bruyn. „Maar deze vrijheid sluit z-i. niet uit( dat de kerkelijke overheid het onver- In bet zoeklicht 10 M1LLIOEN BABIES BIJNA 10 millioen babies zijn volgens mededelingen van de staf van generaal McArthur sinds het einde van de oorlog in Japan geboren. Zet deze ontwikkeling zich voort, dan zal het land in de tijd tussen 1062 en 1970 de 100 millioen inwoners bereiken. Dat is het grootste probleem, waarvoor de Verenigde Staten zich bij hun program tot het herstel van Japan gesteld zien. De bevolking is altijd het grote Japanse vraagstuk ge weest, dat wil zeggen de bevolking in verhouding tot de natuurlijke bronnen voor de voeding, de kle ding en de behuizing van deze be volking. Sommige aanhangers van de theorie van Malthus hebben beweerd, dat oorlog af en toe nodig is om de -«S wereld af te hel pen van een overschot aan mensen. Maar nu beleven wij en dat werkelijk niet slechts in Japan dat een groot aantal geboorten na de oor log de tijdens de strijd geleden verliezen betrekkelijk spoedig weer zal te niet doen. Nu is de we reld, gezien als een geheel, nog zeer ver verwijderd van een wer kelijke overbevolking. Maar een te groot deel van '5 werelds bevolking is geconcentreerd in slechts enke le, betrekkelijk kleine gebieden. Deze verkeerde verdeling der be volking zal altijd een probleem-en een mogelijke aanleiding tot oor log blijven, tenzij er een of twee dingen gebeuren. Of er moet een enorme volksverhuizing doorge voerd worden, of de wereldhandel moet absoluut vrij worden, zodat iedere sterveling toegang zal krij gen tot alle aanwezige natuurlijke hulpbronnen. Weersverwachting geldig van Dinsdagavond tot Woensdag avond. Meest zwakke en veranderlijke wind. Droog en overdag over wegend zonnig weer. In het bin nenland warm en in de kustge bieden plaatselijk zeewind.- 29 Juni: Zon op 4.22. onder 21.04. Maan op 1.25, onder 23.34. Ook de heer Ruppert, voor zitter van het C.N.V., is van me ning, dat de heer Vermeulen zijn bevoegdheden ver heeft overschre den. „Een dergelijke aanval op vakcentrales, die de Nederlandse arbeiders-gedelegeerde mede ver tegenwoordigt. is nog nooit voor gekomen", zegt hij. „Ik voel mij gedrongen te verklaren, dat, als deze gedelegeerde, of hij nu een man van het NW, van de KAB of van het CNV is. zich niet weet te houden aan 2ijn' eigenlijke taak vertegenwoordiger te zijn van de Nederlandse georganiseerde arbei ders hij niet voor zijn taak deugt!" ,.In geen land ter wereld vindt TJ een vakbeweging, die zo'n grote eenheid en zo veel samenwerking vertoont als in Nederland. Dal komt," zegt de heer Ruppert ons nadrukkelijk, „omdat in ons land de kerkelijke arbeiders hun eigen confessionele vakbonden vinden, waarin zij, omgeven door hun eigen sfeer, levend van hun eigen levens- en wereldbeschouwing uit, hun be langen kunnen behartigen. Op het terrein van de materiële belangen behartiging- vinden de drie grote vakcentrales elkaar, de geestelijke verzorging staat daar buiten. Hier hebben CNV en KAB hun eigen taak. In landen, waar geen confes sionele vakbonden bestaan ziet men vaak de grootste versnippe ring en dikwijls ook een volkomen gemis aan samenwerking". „Ik ben stellig van oordeel, dat, als de heer Vermeulen die het kennelijk niet eens is met de op vattingen, die leven in CNV en KAB hierover in Genève had willen spreken, hij van tevoren overleg had moeten plegen met de mensen van KAB en CNV, die als deskundigen in Genève zijn.. Dan ware misschien deze onaangename rede niet uitgesproken, of allicht niet in deze vorm!" De heer Ruppert hoopt van gan ser harte, dat het NVV-bestuur zal inzien, dat er in Genève een fout is gemaakt. Tevens hoopt hij, dat ondanks deze fout de samenwer king tussen NW, KAB en CNV niet in gevaar zal komen," want daarmee is geen enkele Nederland se arbeider gebaat," zegt hij. Overdreven „Ik vind, dat het „geval-Ver- meulen" schromelijk wordt over dreven", zegt ons de heer E- Ku pers, voorzitter van het NW, „Overigens schuilt er veel waars in wat Vermeulen'in Genève zei: er is geen land ter wereld waar een verbod bestaat voor katholie ke arbeiders om zich te organise ren in de vakbond die zij zelf ver kiezen. Ja, zelfs in Frankrijk en Italië, waar toch de vakbeweging sterk wordt beheerst door de com munisten, kent men. een dergelijk verbod niet. Alleen Nederland heeft de eer!" De heer Kupers vertelt ons, dat het Nederlandse Episcopaat kort na de oorlog meedeelde, dat het be staande verbod voorlopig gehand haafd bleef. „Dat achtte ik begrij pelijk", zegt de heer Kupers, „om dat er toen nog pogingen werden gedaan om een fusie tot stand te brengen tussen NW en EVC. XI weet, dat die fusie op niets is uit gelopen en dat het NW zich dui delijk van alles, wat naar commu nisme zweemt, heeft gedistancieerd. Dat blijkt duidelijk uit zijn begin selverklaring, dat blijkt ook uit zijn praktische eisen." Ongeveer zeven maanden gele den achtte het NW.bestuur het ogenblik gekomen om aan deze, naar zijn oordeel grievende, ach terstelling, een einde te maken. De heer Kupers heeft toen een onder houd gehad met Kardinaal De Jong, dat echter geen enkel resul taat opleverde. „Nu hebben wij het wenselijk geoordeeld onze grieven uit te spréken op de Internationale Arbeidsconferentle", zegt de heer Kupers. Dat de Nederlandse gedelegeerde vertegenwoordiger is van alle Ne derlandse georganiseerde arbeiders geeft de heer Kupers in grote trek ken toe, „maar," zegt hij*, „het NV V kan autonoom een vertegenwoor diger aanwijzen, die ook het NW vertegenwoordigt. Hij draagt daar ook zijn eigen verantwoordelijkheid en ik vind, dat Vermeulen in Ge nève niet buiten zijn boekje is ge gaan", Unicum De heer Kupers aegt ons nog, dat de Nederlandse vertegenwoordiging een unicum op zich zelf is.. „Alle andere landen wijzen altijd één ver tegenwoordiger aan, in Nederland bestaat-een roulerende delegatie. Dit spruit voort uit de versplinte ring van de Nederlandse vakbewe ging. In de meeste andere landen bestaat meer eenheid in de vak beweging.,omdat daar het religieuze standpunt er bij de organisatie niet toe doet!" Beschuldigd van spionnage ,f ™ta- Kunsten voor vreemde mogendheid MOSKOU. De Russische am bassadeur ln Hongarije, J. Poesjkin Is volgens een mededeling van radio-Moskou van zijn functie ont heven en vervangen door A. V. Tïs- jok. Hongaarse vluchtelingen, die ln Wenen aangekomen z|jn, hebben verklaard, dat de ambassadeur be trokken was by het Hongaarse „spionnage-complot". (Vorige weclt Maandag heeft de Hongaarse minis ter van Binnenlandse Zaken de ar restatie bekend gemaakt van de vroegere Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Rajk en van 18 anderen, die er van worden beschul digd, spionnage te hebben bedreven voor een vreemde mogendheid.) Volgens de uitgeweken Hongaren ia de Hongaarse minister van On- Een. foto uan Prins Bernhard in de uniform van Admiraal der Koninklijke Nederlandse Marine. Wrak van „Roermond" gevonden EARI. Gisteravond werden de pogingen om het wrak van de „Roermond" met sleepboten en drij vende kranen te lichten, voor {ge zet. Duikers zijn er gisterochtend in geslaagd de plaats, waar het wrak zich bevindt vast te stellen. Nadat zij met boeien de positie van het ge zonken vliegtuig hadden aangege ven, moesten zij hun pogingen, met het oog op de in kracht toenemende wind, welke hdt bergingswerk reeds sinds Donderdag heeft belemmerd, opgeven. Gisteravond is een K.L.M.-vlieg- tuig met de stoffelijke overschotten van vier der vijf Egyptische passa giers van de „Roermond" aan boord, van Bari naar Cairo vertrok ken. Het lijk van de vijfde Egypti sche passagier is nog niet geborgen. De reeds geborgen stoffelijke overschotten van de Nederlandse slachtoffers van de vliegtuigramp zullen Woensdag naar Nederland worden, vervoerd. .V olksvertegemvoordiging wijst afgevaardigden aan voor Raad van Europa (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. In de memorie van antwoord in zake de goedkeu ring van. het statuut van de Raad van Europa verklaart minister Stikker dat de Regering voorne mens is om de vertegenwoordigers in de Raadgevende Vergadering bij Koninklijk Besluit te doen benoe men. Afschriften van dit Konink lijk Besluit zullen als geloofsbrief aan de vertegenwoordigers worden mede gegeven. Hoewel de keuze van de verte genwoordigers geheel aan de volks vertegenwoordiging wordt overge laten acht de minister het toch wet gewenst dat dit zullen zijn ervaren parlementariërs. Dat het aantal vertegenwoordigers waarover Ne derland zal beschikken te klein zou zijn betwist de minister. Als men het bevolkingsaantal in aan merking neemt is dit aantal voor Nederland niet ongunstig. Het zaJ echter wel niet mogelijk 2ijn, dat onder de zes vertegenwoordigers de voornaamste politieke stromin gen een vertegenwoordiger zullen hebben. In verband hiermede be veelt de minister aan, dat'bij het aanwijzen van plaatsvervangers daarmede rekening wordt gehou den en dat deze zich met de ver tegenwoordigers naar Straatsburg zullen begeven om de gehele zit ting bij te wonen. Bij een botsing van twee Sy rische legervliegtuigen tijdens een landing op het vliegveld bij Da mascus werden vier personen ge dood. De Britse vrouwendelegatie, die een bezoek brengt aan Rus land, heeft verklaard geen bewij zen van het bestaan van dwang arbeid te hebben gevonden. BRUSSEL. Zelden in de ge schiedenis van België heeft men zolang: moeten wachten op de defi nitieve resultaten van een verkie zing als ditmaal het geval is ge weest. Pas om 20 uur gisteravond was de officieuse uitslag bekend. Deze vertraging jji de bekendma king der uitslagen was voorname lijk toe te schrijven aan het feit, dat dit keer de provinciale verkie zingen en die voor de Kamer en Senaat tegelijkertijd werden ge houden, terwijl ook de omstandig heid. dat het aantal kiezers door de deelneming der vrouwen was ver dubbeld, hoge eisen stelde aan de stemburcaux. Maar toch zouden de Belgen niet zokrng: geduld liehben behoeven te oefenen, indien niet de voorzitter van het stembureau in Schaerbeek vergeten had, de stemmen te tellen... Twee onbekende factoren in deze verkiezingen, namelijk de verho ging van het aantal zetels op grond van de volkstelling en de invoering van het stemrecht voor de Bel gische vrouwen hebben tengunste van de Christelijke Volkspartij ge werkt, die haax aantal zetels in de Kamer zag stijgen van 92 tot 103. Het meest opvallende bij deze verkiezingen was echter de specta culaire vooruitgang der liberalen, die hun aantal zetels in de Kamer zagen oplopen van 17 tot 30 en hiermede vrijwel op hetzelfde ni- flnoez. Med.i De heer A. U. J. Lovink, de Ho ge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, bezoekt de vliegbases Kali Djati en Andif. Hij zit hier (rechts) in de cock pit van de Mitchell B-25, het toestel van de waarnemend le gercommandantgener aal-ma joor D. C. Buurman van Vree den (links). Mr. G. T. J DE JONGH overleden NAABDEN Mr. G. T. J. de Jong, de eerste kinderrechter die in Nederland werd benoemd, Is op de hofstede Oud-Bussum op S8- jarige leeftijd overleden. Mr. De Jongh heeft zich een grote naam in heel ons land verwerven, omdat hij zo enorm veel heeft gedaan voor de reclassering van de verwaarloosde jeugd. Men. noemde hem wel eens de geestelijke vader van. Brusscs be kende roman „Boefje", De teraardebestelling vindt plaats Woensdag om 2 uur op da begraaf plaats „Zorgvlied" te Amsterdam. Marshall-landen confereren PARIJS. De ministers vanBui- tenlandse Zaken of die van Finan ciën en van Economische Zaken der acht in de adviserende O.E.E.S.- groep vertegenwoordigende landen, zullen Woensdag te 11 uur in Parijs bijeenkomen, 's Namiddags zal een bijeenkomst worden gehouden van de ministers der zestien O.E.E.S.- landen en de vertegenwoordigers van Triest en van de twee Weste lijke zones van Duitsland. Het is mogelijk, dat de werkzaamheden der ministers enkele dagen in beslag nemen. AMSTERDAM Uit het verslag over 1948 van de N.V. Philips' Gloei lampenfabrieken blijkt, dat de handhaving van het dividend over het ver grote kapitaal (vorig jaar 70 millioen, thans 140 millioen) mogelijk was doordat de winst over 1948 23 millioen bedroeg vergeleken niet 36 mlliiaen over 1947. Opnieuw werd 10 millioen toegevoegd aan de conjunctuurreserve. Voorgesteld „wordt een dividend van G.6 op de 6 cumulatief preferente aandelen en van 9 op de gewone aandelen. De toeneming van de omzetten op verschillende markten ging met enige daling van de verkoopprijzen gepaard. De stijging van de kostprijzen kwam door verdere verbetering van de techniek en toegenomen,efficiency tot staan. B(j sommige artikelen kon zelfs een daling van de kostprijs geconstateerd worden. In het algemeen ging de sfiiguig van de omzet gepaard met een evenredige kostenstijging, waardoor ln procenten van de omzet uitgedrukt de rentabiliteit niet hoven het niveau van 3947 Ugt. B|j een saldo van de exploitatie-rekening ad 23,081,679 kan de rentabi liteit bevredigend worden genoemd. Toenemende productie in het buitenland 1948 wordt uit commercieel oog punt als een bevredigend jaar ge kenschetst, Na de snelle uitbrei ding in de laatste jaren verwacht de directie, dat 1949 een jaar van consolidatie zal zijn. Voor het eerst na de oorlog wordt enige indicatie gegeven van de ontwikkeling der omzetten in de Philipsbedrijven in vergelijking met voor de oorlog. "Wanneer men de omzet in 1938 als basis neemt van 100 dan werd in. 1947 een om zet bereikt van 128 en in 1943 van 162. Hieruit blijkt dat in het ver slagjaar in de omzet een stijging ten opzichte van het voorafgaande jaar van circa 27% kon worden verwezenlijkt, hetgeen de verwach, tingen heeft overtroffen. Deze toe neming is het resultaat van een stijging van de omzet in alle hoofd industriegroepen van 20% tot 50%. Bijzonder verheugend wordt de sterke stijging genoemd in de om zet van nieuwere producten (zoals telecommunicatieproducten, gas- or.tladingsiampen en toebehoren, televisiebuizen, schecrapparaten. rij wieldynamo's, röntgenartikelen en producten voor industriële toe passing). In verschillende nieuwe produc ten wordt een belangrijke markt positie ingenomen. Als gevolg van deze ontwikkeling heeft de onder neming aan stabiliteit gewonnen. Niettegenstaande de wijziging ih de marktsituatie kan toch voor 1949 een zij het minder sterke toeneming van de totale omzet worden verwacht- In de eerste vijf maanden van 1949 vertoont de om zet een. sty ging ten. opzichte van dezelfde periode van 1948. De werkzaamheden aan de we deropbouw in Eindhoven konden op een klein gedeelte na in 1948 worden afgesloten. In totaal be draagt de oppervlakte van eigen en gehuurde ruimte in Nederland momenteel 635.000 m2. Het over eenkomstige cijfer was in 1938 439.000 m2. 'Verschillende oorza ken leidden gedurende en na de oorlog tot een belangrijke toene ming van de productie in het bui tenland. In totaal wordt momen teel in een honderdtal buitenlandse fabrieken aan de roductie deelge nomen. De wetenschappelijke staf werkte aan de verwezenlijking van nieu we ideeën. De resultaten hiervan hebben in vele gevallen tot prac- tische toepassingen geieid. Het oil- derzoek cn de ontwikkeling van de apparatuur en de onderdelen voor televisie brengen activiteit met zich mede, waaraan vrijwel alle Phi Lips-lab oratoria deelnemen- Ook dit jaar werd op dit gebied een aanzienlijke vooruitgang geboekt. De ontwikkeling van het influen- za-virus vaccin verliep bevredi gend. Niet onbelangrijke hoeveel heden konden aan officiële instan ties, en grnte bedrijven voor proef nemingen ter beschikking worden gesteld. In Nederland bedroeg de getal sterkte van hét personeel van Phi lips en haar dochtermaatschappijen 34.500, waarvan 6DOO vrouwen- In Eindhoven werkten 23.500 perso nen en in andere plaatsen in Ne derland 11.000. Op het einde van het verslagjaar waren in de Phi- lips-bedrijven over de gehele we rd d ongeveer 80.000 personen werkzaam. veau staan als in 3939, toen zy 31 zetels hadden. Ook de achteruit gang van de communisten van 23 op 32 zetels is zeer in het oog springend. Het liberale succes wordt voor namelijk toegeschreven aan de on tevredenheid. die in België bestaat met betrekking tot de hoge belas tingen. Sommige politieke waarne mers zijn bovendien van oordeel, dat vele Belgen, die na de oorlog op de communisten gestemd had den uit ontevredenheid, thans hun stem aan de liberalen hebben ge schonken op grond van dezelfde overweging. Verwacht wordt dat de Prins regent een lid van de Christelijke Volkspartij zal belasten met het samenstellen van een nieuwe rege ring. Deze taak zal niet gemakke lijk zijn daar er tussen katholieken en socialisten grote tweespalt heerst over de koningskwestie, het onderwijsvraagstuk en de econo mische politiek. Volgens een bekendmaking van het Belgische Ministerie van. Bin nenlandse Zaken is de zetelverde ling in de Kamer als volgt: socia listen 66 (69), communisten 12 (23), Christelijke Volkspartij 105 (92), liberalen 29 (18) en Vlaamse Concentratie 1. Voor de Senaat is de zetelverdeling: socialisten 33 (34), communisten 5 (12), Christe lijke Volkspartij 54 (53), liberalen 14 (1). De tussen haakjes ge plaatste cijfers geven de zetelver deling aan volgens de verkiezin gen van 1946. Het totaal aantal leden van de Belgische Senaat is 175. Buiten de 10 fi direct-verkozenen, zullen 11 Juli de nieuw gevormde Provincie raden 46 provinciale Senatoren aanwijzen. De overige 23 zjjn de zogenaamde gecoöpteerde senato ren. Heet iaat meer politieke span ning en opwinding dan de Ne derlandse gemeenteraadsverkie zingen, hebben de verkiezingen in België gewekt. In de eerste plaats omdat in feite de terug keer van Koning Leopold de in zet was, maar ook, omdat uoor het eerst de vrouwen ter stem bus mochten gaan. Op de foto onder: üe thans demissionai re Belgische premier Spaak, met enkele vrouwen uit zijn wijk in. de rij voor zijn drie stembiljetten (een voor de se naat, een voor de Kamer en een voor de provinciale raden). An dere fotoEen oud vrouwtje wordt naar het stembureau ge holpen om aan ,die nieuwigheid deel te nemen. pen, Revai, naar Moskou ontboden, om aldaar rapport uit te brengen over da toestand in zyn land.' Hij keerde terug met orders van Mos kou om alle leiders van de samen zwering waaronder zich de Rus sische ambassadeur brj de Hongaar se regering bevond te arresteren. Revai begaf zich, vergezeld door leden van de Hongaarse politieke politie, naar de Russische ambassa de, om de ambassadeur Poesjkin art arrest te stellen. Laatstgenoemde schoot Revai daarop in de maag. Revai kreeg 30 dagen ziekteverlof, om van deze verwonding-te gene zen. Volgens deuitgeweken Hongaren was ook de Hongaarse, politieke po litie in de samenzwering betrokken. 200 Harer leden zyn gearresteerd en naar de Sowjet-Unie overgebracht. De leider van de Hongaarse poli tieke politie Petr en de chef van.de stadspolitie van Boedapest Minnich zouden eveneens aan het complot hebben deelgenomen. „Die nieuwe Katholieke Ac tie is zo machtig, dat zij zelfs wonderen kan verrichten. Zij Iaat-onze dode priesters verrij zen". Dit mopje doet de ronde in Tsjechoslowakije, waar de officiële blciden dagelijks langs lijsten publiceren van priesters die zich achter de regering zou den hebben geschaard. De lijs ten beuatten echter veel namen, die men van grafstenen heeft gelicht. Wij zijn weer wat dichter bij de oplossing van het myste rie onzer afstamming gekomen. Bij Swartkrans in Transvaal is de kaak gevonden van 'n mén selijk wezen, dat 1 mitiioen jaar geleden geleefd moet hebben Aquaflex is een nouveauté, dat op de Parijse jaarbeurs te zien is. Het is een camera, waarmede men onder water even gemakkelijk als op het droge films kan opnemen. Ook de duikboot i$ een Rus sische uitvinding. Tass meldt het en wijst als uitvinder een Russische boer aan, die in de grijze oudheid moet hebben ge leefd. Amerika wenst 'n Griekse regering op brede basis ATHENE. Als gevolg van het overlijden van de Griekse minister president Therrjistocles Sofoel'is'is in Griekenland een kabinetscrisis ont staan. Het vormen van een nieuwe regering was door koning Paul Op gedragen aan de minister van bui tenlandse zaken Tsaldaris. Tsaldaris was voornemens een. regering te vormen, die slechts op dé partij der Populisten zou steunen. De liberale leider Sophocles Venlzelos had zij a steun aan dit plar. 'oegezegd en da nieuwe regering znu gisterenavond door koning Paul worden geïnstal leerd. Er is nu echter éen kink in de ka bel gekomen, doordat Venizélos de door hem toegezegde steun voor dit plan heeft ingetrokken, naar ver luidt als gevolg van e^n verklaring, welke door de Amerikaanse ambas sadeur te Athene, Henry F. Grady, is afgelegd en waarin deze verklaar de dat „de Amerikaanse' regering geïnteresseerd is bij het tot stand komen van een Griekse regering, die erin slaagt haar grote verantwoor delijkheid te dragen".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1