D I HET ROTTERDAMSCH PARCDL Wisjinsky stelt nieuwe Russische concessies in het vooruitzicht r Strijd om de boterprijs in de Tweede Kamer „Zeehond" boort schip uit convooi in de grond Regering zal met bezoldiging bij het onderwijs zo ver mogelijk gaan Geen geld voor Tito tenzij hij breekt met guerrilla's .Vrijdag I Juli 19.49/ Ook het Westen zal echter ivater in zijn wijn moeten doen V.J Geen debat over devaluatie Staat van beleg in Siowakye Overrompelend succes na sluiptocht door beschermend jager-esc.orte Geen tweede Technische Hoge School, capaciteit van Delft opgevoerd Groente - export gestaakt 9e Jaargang no, 150 Red en Adm. Lange Haven 141. Schltdaro Tel. 69300 Abonn.prtjS! per weefc-/ 0-32 per kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankier» Amsterdamsehö Bank ta Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper /Vwj toch...? Heus! De lekke bandschrik van alle automobilisten, gaat tot de zeldzaamheden behoren, In Amerika ontwikkelt men een binnenband, die een eventueel lek automatisch zal dichten. Op de Libanon zal men ener gieke maatregelen nemen tot behoud van zijv. beroemde ce ders. Eens waren ryn bergen overdekt met deze reeds in Bij belse tijden bekende bomen, maar thans rijn zo goed als kaal. Oorzaak: duizenden gei ten, die uerzof zijn op jonge cederscheuten. Een nieuwe lift, die in Cana da ontworpen is, heeft geen knoppen, maar wanneer u zegt ,,up" of „en hout" gaat zij naar banen en als u zegt „down" of ,.en bas" daalt zij. Aan boord van de Kedoe, die gisteren in Rotterdam aan kwam, heeft muiterij geheerst, waarbij 16 slachtoffers gevallen zijn. Aan boord bevonden zich 71 apen voor ,J3ty dorp", die onder elkaar ruzie kregen en een formele slag leverden. Zes tien apen vielen op het veld van eer en kregen een zeemans graf. Het staat opgetekend in het scheepsjournaal, (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Omdat in de stukken omtrent de begroting 1949 van *t Landbouw-Egalisatiefonds ongeveer de gehele landbouwpolitiek der rege ring overhoop was gehaald, werd gisteren bU de behandeling In de Tweede Kamer een iandbouwdebai in optima forma verwacht. Dat is nogal los gelopen, ai ifjn vele punten van het landbouwbeleid aangeroerd, waarbij verschillende sprekers zich tot tolk maakten van de in de agrarische sec tor heersende ongerustheid. Ten slotte werd het debat wel' heel erg be heerst door de prijs voor de boter, die iets lager ligt dan de richtprijs voor de melk, In een motie van KVP, AR, CH en WD. waarin verhoging van de inleveringsprfls der boter werd gevraagd, kwam dit tot uiting. niet van. Alp MOSKOU. Andrei Wisjinsky, de Russische minister van Buiten landse Zaken, heeft er in een tegenover de „Prawda" en „Jsweslia" af gelegde verklaring op gezinspeeld, dat de Sowjet-Unie bereid is meer concessies aan Westen te doen ais het Westen op zijn beurt aan be- pralde verlangen.d van de Russen tegemoet wil komen. De /erklaring van Wisjink.v had betrekking op de onlangs in Parijs gehouden confe rentie over Duitsland en Oostenrijk, die volgens de minister een «vol ledige overwinning" van het Sowjet-gtandpunt gebracht had. twee jaar geleden begonnen waren, achter de rug der Sowjet-Unie ge heime onderhandelingen over dit onderwerp met de Britten te voe ren. „Het is duidelijk, dat de Sow jet-Unie' geen enkele verantwocr- délijkheid kan dragen voor zulk achterbaks gedoe", aldus Wisjins ky. In -diplomatieke kringen is men van mening, dat'de verklaring van Wisjinsky moet worden opge vat als een aanwijzing, dat de Sowjet-Unie. bereid is tot een rege ling van de moeilijkheden in Duitsland te komen, mits het Wes ten van een dergelijke bereidheid blijk geeft. Men is in Moskou van oordeel, dat het kritieke stadium voor zover het de Duitse kwestie betreft, thans voorbij is. In Washington, Londen en Parijs heeft men nog slechts weinig com mentaar op Wisjinsky's verklaring. Een woordvoerder In de Britse hoofdstad zei, dat de verklaring geen verandering van het Rus sische standpunt sinds Parijs in hield.' Kritiek stadium thans voorbij, zegt Moskou Voor het overige bevatten de 4200 woorden tellende mededelin gen van Wisjinsky weinig nieuws. De Westerse mogendheden hadden, zo verklaarde hij, in Parijs „hun oorspronkelijke zogenaamde poli. tiek van" standvastigheid" ten aan zien van Duitsland laten varen, in verband met de „mislukking" van 't Marshall-plan. Als „bewijs" van deze „mislukking" voerde Wisjins ky de vervanging van minister- Marshall door Dean Acheson aan. Ten aanzien van Oostenrijk ^r- klaarde Wisjinsky, dat de Sow*t~ Ünie haar steun aan de Zuidsla- vische aanspraken op Oostenrijks grondgebied onttrokken had, om dat de Zuidslavische autoriteiten Landbouw wil een hoger inleveringsprijs De beer Vondeling (Arb.) vreesde, dat afschaffing der nog be staande subsidies een verslechtering der voedselvoorziening mede. zal brengen ais gevolg van de verhoogr dg prijzen,.-Hij wees erop, dat Enge landnog subsidieert mét 60 per persoon en per jaar, hetgeen veel meer is dan hier nog geschiedt. HÜ vroeg of de minister met wat fors was te werk gegaan met de meik- prijzen, in verband met de kaaspro ductie. Spr. zou gaarne een volle dige opgave hebben van de goede ren, welke wij importeren en ex porteren. De beer Comellssen (VVD) hond de minister op het hart om bij te springen als in een sector de zaak misloopt. Verder vroeg hij een clemente behandeling- van de melk veehouders. die aangewezen zijn op boterproductie. Voor de heer Borst (CPN) lag dè zaak heel eenvoudig: de grote nndemëmingen hebben, enorme voordelen van het Landbouw-Egali- sahièfonds. maar de industrie-arbei- FRANCO IN DE KNEL FRANCO, Spanje's almachtige Etaatschef, verkeert in grote moeilijkheden, waaruit slechts de. Amerikanen hem kunnen bevrij den, maar die hebben dat zojuist geweigerd. Dezér dagen zond de caudillo sen or Andres Moreno, di recteur van de Banco Hispano- Americano naar Washington, cm voor hem een lening van 125 mil- lioen dollar te vragen. De Span jaard kreeg echter van de directie der Import-Exportbank te horen, dat een lening aan zijn land onder de huidige omstandigheden als een te riskante onderneming werd be schouwd. Een harde slag voor Franco, die het geld dringend nodig heeft. Voor het zesde achtereenvolgende jaar bedreigt een grote droogte Spanje met een misoogst. De al lerbitterste nood( kan slechts ge keerd worden, mdien Spanje 1.5 millïoen ton graan impor teert. Maar de buitenlandse de viezen daarvoor ontbreken. En reeds nu lp de In het zoeklicht ontevredenheid onder de Spaanse arbeiders, die een steeds groter gebrek aan brood krijgen, groot.. Verslechtert de toestand nog meer, dan is openlijk verzet van die zijde niet langer een onmogelijkheid. Weinig te spréken over het fascis tische regiem is men ook in Spaan se werkgeverskringen. De fabri kanten zitten zander stroom (ook al een gevolg van de droogte, die de stuwmeren heeft geleegdy en veelal zonder grondstoffen, maar mogei hun arbeiders niet ontslaan. Hoe Franco zich uit deze' crisis kan redden, is niet duidelijk. In geen geval staat deze dictator de weg open, die Hitier voor hem be wandelde: te trachten door middel van de oorlog eën- naderende eco nomische ineenstorting te ontgaan. Droog en zonnig iveer Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond: Dioog en overdag zonnig weer met in de Noordelijke kustgebieden enkele overdrij vende wolkenvelden. Zwakke tot, matige Noordelijke wind, iets hogere temperaturen dan vandaag. ders profiteren er niet van. minder werd uitgegeven voor leger en vloot zou aan de werkers meer koopkracht kunnen worden ver schaft. De heer Droes en (K.VP) wees od de ongerustheid, welke,er.bij de landbouw bestaat over de nieuwe landbouwpolitiek. Over de eieren- export merkte hij op," dat bij de Kippenhouders, die geen export- zegels hebben gekocht, nu een hef fing per kip zal plaats vinden. Het hem bekend, dat ernstig naar een betere oplossing is gezocht, doch deze heeft men niet kunnen vinden. Spr. deed een beroep op de betrok kenen om zich aan de regelen te houden. De prijzen, die het in- en uitvoer bureau voor boter betaalt, zijn on billijk tegenover de melkveehou ders, die uitsluitend aangewezen zijn op boterproductie. De boter- orijs komt zodoende een halve cent beneden de richtprijs van melk te liggen. De heer De Ruiter (CH) meende, dat de boterproductie be perkt zou kunnen worden, als de consument volle in plaats__van ge standaardiseerde melk krijgt. Met de omschakeling van boter- op kaasproductie moet men zich liever niet haasten. Het aspect van- de buitenlandse markt kan snel ver anderen. Nadat de heer Bieweags (AR) nog had opgemerkt, dat de land bouw bij het nu gevolgde beleid niet aan zijn trek komt en hij ge vraagd had om nadere mededelin gen omtrent de beëindiging van de distributie van bepaalde artikelen, stelde minister Mansholt vast, dat er te veel boter wordt geprodu ceerd. Als de overheid zich niet ga rant zou stellen voor de gehele af zet, zou er een prijsdaling optreden.. De regering neemt nu, na overleg met de betrokkenen in deze sector, de boter voor een bepaalde nrijs uit de markt. Verhoging van die prijs zou tengevolge hebben, dat op an dere producten heffingen zouden moeten worden gelegd. De minister zegde de heer Von deling het gevraagde overzicht toe. Er zijn nog geen beslissingen geno men over het verder verloop van de subsidiepolitiek. De minister be- streed de stelling, dat de consument beschermd wordt ten kost®. van de landbouw, al wilde hij niet ont kennen, dat de winstmogelijkheden kleiner zijn geworden. De nieuwe regeling inzake de eier-export is tot stand gekomen in overleg met het bedrijfsleven, even als de oude. Men hoort er geen juichkreten over. doch iets beters was niet te bereiken. Of volle melk ter beschikking van de consumen ten zal komen hangt samen met de beslissingen over de subsidiepolitiek De minister deelde ten slotte nog mede, dat er onderhandelingen gaande zijn over de afzet van tuin bouwproducten naar Duitsland-.' Na dere mededelingen hierover kon hij echter niet doen. Nadat de heer Droesen de eerder genoemde motie over de boterprijs had ingediend, vroeg de minister tijd om te overleggen met het be drijfsleven. Indien een verhoging van de boterprijs mogelijk 2ou zijn. zonder dat uit het Egalisatiefonds behoeft te worden geput, zou hij er geen bezwaar tegen hebben. De beslissing over de motie en de stemming-over'de. begroting werden uitgesteld tot Dinsdag. Heden middernacht loopt de overeenkomst over de fusie der Britse en Amerikaanse, zone van Duitsland af. De onderhandelingen over verlenging van deze overeen komst zijn nog niet tot een einde gekomen, men verwacht echter geen moeilijkheden. Tweede Kamer besluit: (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Woensdag heeft de heër .W.agenaar (C.P.N.) verlof gevraagd tot het houden van een interpellatie om te ver nemen of bij de Regering hét voor nemen bestaat om over te gaan tot devaluatie van de gulden. Toen gistermiddag over het verzoek móest worden beslist, maakte de Voorzitter tegen het toestaan der Interpellatie ernstig bezwaar, Zij zou gebaseerd zijn op. geruchten, die de vragensteller zelf niet op hun waarde heeft kunnen toetsen; Het zou niet juist zijn om in de Kamer in te gaan op door particu lieren verspreide geruchten. De heer Wagenaar wilde de Re gering in de gelegenheid "stellen om te ontkennen, dat zij devaluatie voornemens heeft. Straks wordt de Kamer misschien verrast door een regeringsbesluit, waaraan zij ach teraf niets meer kan doen. De voorzitter hield voet bij stuk en herinnerde er de heer Wagenaar aan, dat in een kapitalistische maatschappij wel eens geruchten worden verspreid met bepaalde be doelingen. Door de interpellatie toe te staan, zou de Kamer aan deze geruchten., waarde toekennen. Laat de regering.rustig haar gang gaan, zei hij. Er is geen enkele aanwij zing, dat tot devaluatie zal worden overgegaan. Vergeefs schoot de heer Hoog- c a r s p e 1, de financiëlespecialist van de C-F;N.-fractie, zijn partij genoot te hulp. Met 64 tegen 6 stemmen (alleen C.P.N.) besloot de Kamer om de interpellatie niét toe te staan. Katholieken in oplijk verzet gekomen PRAAG. Volgens welingelichte katholieke en diplomatieke persoon lijkheden in Praag hebben de com munistische autoriteiten de staat van beleg afgekondigd In sommige delen van West-Slowaküe om een ein de te maken aan botsingen tussen de trouwe katholieken aldaar en leden van de door de regering begunstigde separatistische organisaties. Naar een door een diplomatieke persoon lijkheid in Praag ontvangen herlcht wil, heeft de staat van beleg 61? uur geduurd en is hij afgekondigd nadat Zondag begonnen botsingen zich Dinsdag en Woensdag hadden uitge breid tot verscheidene steden In de ze zeer katholieke provincte. Het waren de eerste belangrijke onlusten, waarvan in de strijd tussen kerk en staat melding is gemaakt. Volgens bedoelde zegslieden zijn bij relletjes in de stad Nltra 20 personen gewond en Is een politie-agent ge dood. Het Tsjechische Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze be richten niet tegengesproken. Op ver zoeken om bevestiging werd het vol gende antwoord gegeven: Het Mi nisterie van Binnenlandse Zaken verklaart, dat het aangaande deze aangelegenheden niet over een* offi cieel rapport beschikt. Het geeft geen officiële bevestiging noch een' officiële tegenspraak". Ofs.choon volgens de in Praag ont vangen berichten het afkondigen van de staat van beleg de rust in de daarqnder vallende gebieden zou hebben hersteld, verklaarde een be trouwbaar zegsman in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije: „Er blijven nog *t*eds berichten omtrent onlus ten binnenkomen." Kurt Schumacher de leider van de Duitse sociaal-democraten beschuldigde Donderdag de Weste lijke ministers ervan een overeen komst met Rusland gesloten te hebben ten kostte van liet Duitse volk. De voorzitter van de sterkste West Duitse partij beschuldigde het Westen van „kapitulatïe voor de Russische politiek." MR. D. V. STIKKER, onze mi nister van Buitenlandse Zaken, heeft te Parijs' besprekingen ge voerd met vertegenwoordigers der - ilï ars hall- landen- over 1 de moeilijkheden bij het betalings verkeer met Engeland, Sir E, Hall Patch, Brits adviseur (Iinks);, minister ,Stikker;- sir .Stafford :Cripp3 en dé.vette-, genwoordig jr der x Ver. Statenf Averell Harrlmah, na 'de confe rentie. (Telefoto) Bonn wordt vrije stad in beset Duitsland FRANKFURT. Hat thans deel uitmaakt van de Belgische be zettingssector binnen de Britse zóne van Duitsland, --'--"den bij de Britse zóne te behoren en met het omringend gebied een „uitzonde ringsgebied" vormen. De Belgische troepen worden terne4"»trekken om plaats te m3ken voor de geallieerde Hoge Commissie en Duitse rege ringsinstanties, die in Bonn gaan zetelen. De commanaant van de Belgische bezettingstroepen zal echter een ge deelte van zijn hoofdkwartier in Bonn houden. PuntemTije uitverkoop van textiel DEN HAAG. Hei ministerie van Economische deelt mee dat aan de textielhandel de gelegen* heid zal worden gegeven van 18 tot en met 20 Juli textieleoederen v-rij of tegen verlaagde puntenwaarde ring te verkopen, mits de verkoop prijzen met minstens 10% worden verlaagd. MANOEUVRES DER WESTELIJKE UNIE (Van onze eigen verslaggever aan boord van de onderzeeër „Zeehond") Met drie welgerichte torpedo's heeft de „Zeehond" Donderdag middag om 16.47 uur het „vetste" schip uit het convooi in het pa- trouilleterrein ten Zuid-Oosten van Falmouth op papier in de grond gehoord. Dit volledige, overrompe lende succes behaalde „mijn" on derzeeër na een prachtig geslaagde sluipvaart door de beschermende jager-escorte. Na een vals alarm om. 15.15 uur, dat korte tijd later weer werd in getrokken. gaf men om 16.20 uur opnieuw alarm door de luidspre kers, toen inderdaad de eerste drie jagers van het escorte binnen het gehoorbereik van de luisterap paraten op .de „Zeehond", was ge komen.. 'Naarstig speurden de ja gers mét hun Asdic-gehoor-appa- ratuur in wijde cirkel; voor het convooi. dè zee af naar pnderzëe- t>ote.n,.vl)e gerulsyerkemiér van de „Zeehond" kon nauwkeurig dé Sedert het einde van de oor log hebben de Russen Oostenrijkse goederen ter-waarde van 13.000.000 dollar" gécohfisceerd. BEGROTING O. K. EN W. AANGENOMEN (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Verleden jaar toen de subsidies op de levensmiddelen verminderden, werd druk gesproken over „uitwijkmogelijkheden", d.vr.z. de mogelijkheid om margarine in plaats van boter te kopen, enz. Deze mogelijkheden waren maar beperkt en mlnfslr Rutten. die. gisteren in de Eerste Kamer druk de kunst van uitwijken" beoefende bij de beant woording der sprekers over ziin begroting, zou het met zulk een klein aantal niet afgekund hebben. Legio was het aantal keren, dat hij een gedachten wisseling al bij voorbaat ontweek door te verklaren: de zaak Is in onderzoek, er zal nader overleg worden gepleegd, óf de suggestie zal worden benut. Van deze methode is hij alleen afgeweken in de gevallen, waarin men hem het beleid van zijn voorganger, thans ook professor, dr Gielen, als aanmerkelijk betér had voorgehouden. tot het antwoord, dat hem daarvan niets bekend was. „Zet de politiek van dé heer Gie len voort", had de heer Van Yelt- hpven de minister voorgehouden, toen hij uitrekende hoe zeer het. Westen bij de culturele zorg wordt bevoordeeld boven de ..wingewes ten". „Ik ben op het ogenblik be nig," beet de minister hem toe. ..orr» de begroting te verdedigen, die door mijn voorganger is opgesteld." Hoe zijn eigen begroting er straks zal uitzien, moet worden afgewacht. Intussen beloofde bij om zijn best te doen voor 't ongedaan maken van de door minister Gielen toegepaste vermindering van 80.000 op de tonèelsubsidies. Voor de uitbreiding van dè T.H.S. zullen de gelden elk jaar worden aangevraagd. Binnen kort zullen de Staten-Generaal over de plannen uitvoerige mededelin gen ontvangen. De verdedigers van de zelfstan digheid der omroepverenigingen (bij de heer Teulings sloot, zich la- Prof. Rutten wil trachten toneelsubsidie te herstellen Dat had vooral de partijgenoot van de minister, dr Van Velthoven, Woensdag gedaan, toen hij zich be klaagde over achteruïtstelling van de randgewesten. die hij zelfs als wingewesten betitelde. Deze Bra bantse afgevaardigde had o.a. her innerd aan het feit, dat in April 1943 de toenmalige minister Gielen in de Eerste Kamer had verklaard, dat het kabinet besloten had tpt de centralisatie van het Technisch Ho ger Onderwijs. Neen. zei de minis ter. tot déze decentralisatie ïs niet besloten. Op 30 Maart 1948 is in de Ministerraad besloten, dat de T.H.S. te Delft zal worden uitgebreid tot een. capaciteit voor 6500 studenten. Dus, aldus de heer Van Velthoven. bij de 'repliek, het tegenwoordige kabinet weigert om de besluiten van zijn voorganger uit te voeren. De bewindsman bepaalde zich. nu ter de heer A g r a (A.R.) aan) hadden klaarblijkelijk niet veel in druk op de bewindsman gemaakt, want hfj zei, dat de omroepvereni gingen haar autonomie zal worden gelaten, voor zover zulks in het algemeen belang verantwoord is. De heer Algra had ook bezwaren ge opperd tégen het tijdelijk aanstellen van voormalige politieke delin quenten als leraren. ..Men kan ze toch niet langs de weg laten staan", meende de minister, die overigens toeeaf, dat voorzichtigheid hier ge boden is. Een tekort aan onderwijzers is er thans niet, zei hii. maar de jaren IP521956 zullen grote moeite ge ven. ook wat de schoolruimte be treft. want dan komt het hoge ge boortecijfer van 1946 en volgende jaren tot uitdrukking. De besprekingen met de onder- tvHzersoreanlsatles zijn gisteren her vat, De bewindsman verklaarde, dat htf bil de bezoldiging van Teraren en ntiderwiirers zo ver zal gaan fjiB maar enieszins billijk. verantw-onrd en mogeUffc Is. Een kleine commis sie zal een onderzoek Instellen naar de ongelijkheid tussen de leraars- salarissen Mi verschillende takken van onderwijs; De begroting.werd ten plotte zon der .hoofdelijke stemming aange nomen. doch van enige feestelijk heid was daarbij geen sorake. hoe wel prof. Wóltier (A.R.) aan het begin van een uitvoerige rede, wel ke geen nieuwe gezichtspunten be vatte. nog wel had medegedeeld, dat het ministerie van O., K. en W. juist S0 jaren bestond, waarbij hij betreurd had, dat door de bezetting het ziRreren jubileum niet was ge vierd- - signalen beluisteren, die de jagers onderwater naar voren zonden om de belager te ontdekken. Telken male ook hoorde hij, hoe de po gingen van de jagers steeds weer mislukten. En onderwijl werd de afstand tussen het escorte en de „Zeehond" snel minder. Uiterlijk onbewogen, doch inwendig tot het uiterste gespannen, volgde de cen trale bemanning de reacties van commandant Mackay telkens wan neer deze met de periscoop een handbreed boven water de tegen standers verkende. Om 16.37 uur, toen eindelijk ae verkenning der jagers even tijd liet, werd het convooi ten slotte ge signaleerd. Toen kwam opnieuwde rustige stem van de verkenners melden, dat de jagers hun uitzending had den gestaakt. Vrijwel onbeschermd liepen de „Vulkaan", de „Tromp" en de ,Soemba' onze torpedobui- ze.n tegemoet. Het 'grootste deel van de op dracht: was cÉu? vervuld: het con vooi was onderschept. Éven een benauwd gedonder en een van de drie. buizen welke op papier moest vertrekken, was op weg naar zijn doel. De andere volgden. Enkele seconden later schoot de „Zeehond" naar de oppervlakte van de zee. Twee minuten na het afvuren van de torpedo wisselde de seiner al de eerste lichtsignalen EEN BLIMPJ', een klein model zeppelin van de Amerikaanse marine is opgestegen .van het vliegdekschip „Franklin D. Roo sevelt" tijdens de oefeningen na bij de kust van Norfolk. De ope ratie is een deel van de gecom bineerde verkenningstocht, die de Amerikaanse vloot maakt. met ons slachtoffer, de „Vulkaan", om de resultaten van onze torpedo te bepalen. Nog aarzelend gaf de volledig verraste prooi zijn ge gevens. Die bevestigde dat alle schoten doel hadden getroffen. Nu dit achter de rug was zette de Nederlandse vloot op volle toe ren koers naar de baai van Pen zance. In dit pittoreske Engelse haventje liet de Westelijke Unie haar tanden zien aan alle staats lieden die onverhoopt misschien hun politiek nog eens zouden wil len baseren op dezelfde ficties, die reeds twee Duitse politieke en mi litaire generaties naar een vér- meende kans deden grijpen: 98 ont zagwekkende oorlogsbodems, die samen een geweldige eenheid vor men onder één commando. Nadat met Ingang van 29 Jtmï de groente-export naar Duitsland was hervat op basis van een hoeveelheid ter waarde van 250.000 dollar per week is deze export op -30 -Jniu door bet* Bedrijfschap voor Groeiden en Frolt tot nader order stopëezët. Het bleek aanvankelijk, dat het contin gent van 25I).0Ö0 dollar In een da* was uitgeput. De onderharige .re geling,, biedt geen waarborg voor een regelmatig verloop van de ex port van onze tuinbouwproducten naar Duitsland. Er worden dan ooit pogingen gedaan om een gunstiger regeling ten behoeve van onze groen te-export té verkriigen. WASHINGTON. Functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben onthuld, dat de Amerikaanse ambas sadeur in Belgrado met de Zuidslavische regering onderhandelingen heeft gevoerd over het beëindigen van Zuidslavische hulp aan dé Griek se guerrillastrijders. De besprekingen hebben nog geen definitieve resuL» taten opgeleverd. Naar men verneemt, is Amerika van plan politieke garanties te verzoeken voor een vriendschappelijker houding van Zuid- Slavië, alvorens over te gaan tot het verlenen vau economische stemu Anglo-Amerikaan.se druk op Belgrado Nu de verzekering om de hulp aan de Griekse guerrillastrijders te staken nog uitgebleven is, heeft dé Internationale Bank voor Her stel en "Wederopbouw ook niet de lening van 200 millioen. dollar toe gezegd, die Maarschalk Tito wenst. Volgens gewoonlijk betrouwbare bronnen in Washington komt de Amerikaanse wens naar politieke garanties overeen met de Britse politiek. Engeland voert thans besprekin gen over een handelsverdrag met Zuid-Slavië en ofschoon officieel politieke overwegingen hierbij uit geschakeld zijn, verlangt Engeland eveneens dringend politieke garan ties, zo verluidt in Washington. Naar verder vernomen is, zijn de Britse en Amerikaanse plannen voor deze vorm van economische druk op Zuid-Slavië tijdens de conferentie van de vier ministers in Parijs door Acheson en Be vin uitgewerkt. Inmiddels verklaren functiona rissen van het Amerikaanse Mini sterie van Buitenlandse Zaken, dat Amerika niet overweegt van Tito ..substantiële concessies" te vra gen, alvorens bij de wereldbank Extra quarantainemaat regelen voor ,.Kota Ittten" genomen ROTTERDAM. Hoewel nog niet met zekerheid vast staat, dat de zie ken op de „Kota Inten" inderdaad aan pokken lijdende zijn. heeft de directeur van de G.G.D, te Rotter dam toch alle voorzorgen genomen. Mocht bij, het binnenkomen van het schip inderdaad quarantaine nodig worden geacht, dan zal de quaran taine-inrichting, dié de laatste jaren voor t.b.c.-patiënten wordt ge bruikt, worden oniruLmd. Het vraagstuk waar deze t.b.c'.-patiënton dan moeten worden ondergebracht, is in studie. Op een tiental plaatsen in de stad- en in de randgemeenten wordt in de komende dagen gele genheid gegeven zich te laten ia- enten of herinentën. een gunstig advies voor de lening uit te brengen. Zij wensten het woord .substantieel' echter niet na der te verklaren. De leningen van de bank werden echter volgens hen bezien van een „redelijk zake lijk" standpunt uit. De nieuw benoemde president van de Wereldbank Eugene Black» heeft gisteren verklaard, dat dé bank hel plan beeft een missie naar Zuid-Slavië te zenden. Zuid- Slavië had verzocht een groep des kundigen te zenden voor bestude ring van de economische toestand- Berlijns spoorwegverkeer nu in feite hersteld BERLIJN. Na een onderbre king van 41 dagen tengevolge van de spoorwegstaking jn West-Berlijn is Vrijdagmorgen de volledige dienst op de Berlijnse bovengrondse hervat. In de afgelopen periode reed de S-baan slechts in een kléin gedeelte van de Sowj et-sector. Donderdag vertrokken voor hét eerst sinds een maand weer treinen naar West Duitsland vanuit Berlijn. Zes treinen, alle leeg, stoomden langzaam uit Berlijn Westwaarts aldus Amerikaanse zegslieden, en maakten een einde aan de reeds dertig 'dagen durende stagnatie die eveneens het resultaat was van de staking der arbeiders. Volgens spoorwegautoriteiten zullen er nog drie dagen mee gemoeid zijn, voor het treinverkeer op het oude peil zal zijn teruggebracht. Langs de autowegen ziet het er minder rooskleurig uit. Bij de con troleposten wemelt het van Russen en leden van de Oost Duitse politie cïie alle auto's en voetgangers aan houden en nauwkeurig onderzoe ken om te zien of ook ergens groen te óf andere voedingsmiddelen ver stopt waren. Edmondo Cioni, een van de leiders der Italiaanse neo-fascisti- sche beweging, die werd gearrese- teerd. omdat hij Mussolini „de meester" had genoemd en gezegd had, daat Italië moest kiezen tus sen „Mussolini en Marx", is Don-' derdagavond weer vrijgelaten. Met groot gejuich werd hij door zijt» aanhsugers ontvangen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1