D HET ROTTERDAMSCH PAROOL 11 Belgische socialisten dreigen met staking en sabotage „Overal in Indonesië heerst een gezond optimisme" Weinig animo voor nieuwe vrijwilligersorganisaties r Communisten organiseren rel in bioscopen Katholieken .willen Leopolds terugkeer forceren Koeler ontploft met chloorgas ANWB groeit zeer snel Onze verliezen in Indonesië Nee toch...? Heus1 vJ Ongeregeldheden bij Haagse première van ..Het IJzeren gordijn 9e Jaargang no. 151 Red. en Adm. Lange Havon 141» Schiedam Tel. 69300 Abonn prljsr per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door do Stichting „Het Parool". DE IEDAMMEK Zaterdag 2 Juli 1949 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankier» Amstardamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vriëii Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper BRUSSEL. Wanneer, de Belgische kabinetsformateur, de katholieke senator Paul van Zeeland, zin krijgt, keert koning Leopold UI misschien naar België lerog, maar zullen de socialistische arbeiders worden opgeroepen om het economische leven van het land te saboteren, „ongeveer op de Wijze, die tijdens de ondergrondse strijd tegen de Duitsers wérd toegepast". De tussen aanhalingstekens geplaatste woorden werdien.. gister avond gebruikt door een vooraanstaande functionaris vain het Belgische vakverbond, nadat de leiding van dit vérbond, waarvan fij) procent der Belgische arbeiders lid is, In- spoedvergadering büeen waFjgrëweesL Van Zeeland Is de laatste dagen druk doende geweest aan België's politieke toekomst te dokteren. Na Donderdagavond zijn besprekingen met de socialistische en - liberale lei ders voltooid te hebben, legde hij hun gisteren concrete voorstellen voor, waarop het antwoord, dat slechts „ja" of „neen" kan zijn, in de loop van vandaag door deforma- teur wordt ingewacht Wat Van Zeeland aan liberalen en socialisten heeft voorgesteld, is het volgende: Er wordt een. uit twee of drie partijen bestaande regering ge vormd, waarvan de deelnemende partijen ten aanzien van de konings kwestie ieder hun eigen standpunt blijven innemen. Maar wat de ka tholieken eisen is, dat de ministe riële verklaring van een nieuwe re gering de volgende drie punten zal inhouden» 1. De erkenning, dat in het be lang van het land de koningskwestie zonder verwijl moet worden opge lost; 2; dat hierover onmiddellijk In het parlement gestemd moet wor den; 3. dat de samenwerkende par tijen de verplichting aangaan, dat al degenen, die in de regering sa menwerken, zich zullen neerleggen by de beslissing van de beide Ka mers, Het addertje, dat hierbij voor de tegenstanders van de terugkeer des konings onder het gras schuilt,'is, dat de katholieken in Kamer en Se naat tezamen de meerderheid bezit ten, die zij in de Kamer alleen mis sen. Een beslissing, genomen door beide Huizen van het parlement, zal dus altijd in het voordeel van de ka tholieken uitvallen. De socialisten hebben al officieus laten weten, dat zij dit spel niet zullen medespelen en van de .liberalen is nauwelijks een andere houding te verwachten. De C.V.P. blijkt intussen vastbe sloten om de thans, reeds 4 jaren slepende koningskwestietot een op lossing-' te brengen. Men schijnt in katholieke kringen zelfs bereid te zijn zo nodig een ontbinding der ^Wp.tge\mndpt'Kiü"ners''rtë,:-bëwerfcètèl:-'-' ligen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Zij zijn er van overtuigd dat deze nieuwe verkiezingen de CVP ook dc meerderheid in de Kamer zullen x er- schaffen, daar de katholieken, die op de scheurlijsten hebben gestemd thans zonder twijfel hun stem aan de CVP zouden geven. Onder deze omstandigheden kan het niet anders, of België moet we ken van grote politieke onrus tege moet gaan. PRINS BERNHARD REIKTE Vrijdagmorgen in het paleis Soestdijk vaantjes' uit aan de 27 depot-commandantcn van de Koninklijke Landmacht, welke bestemd zijn om als wisselprps voor militaire prestaties te cir culeren in de onderdelen der depots 'COMMUNISME in Cliina Mao TSE TOENG heelt in Pel- ping 'n Consultatieve Volks raad ingesteld, die tot taak heeft een regering voor de door de com munisten bezette gebieden te vor- men. Verklaard is» dat daarin „alle democratische partijen" vertegen woordigd zullen zijn. Venvacht mag worden, dat het resultaat een 'soort coalitie-kabinet zal zijn. Op het eerste gezicht schijnt deze handelwijze aan te'tonen, dat de Chinese communisten niet zo bij zonder onverdraagzaam zijn, maar een feit is, dat alles in de geschie- den is van het Chinese communis me bewfjst, dat het gebruik van niet-communistische partijen een kwestie van tactiek is. Er zijn ver- schillende redenen voor. het aan heffen van de coalitie-leuze. Een er van is de noodzaak de vrees bij de niet-communisten weg te ne men, zolang het rode regiem nog niet hecht" ge fundeerd Is en een andere is 't gebrek aan goe de bestuurders, ■s bijna net zo Er zijn In het zoeklicht De tweede reden belangrijk ais de eerste, maar heel weinig competente amb tenaren in China en van dezen zijn er slechts enkelen communist. De communisten zouden onmogelijk in staat zijn provincies en grote, steden te besturen, zonder het ge bruik van mannen, die geen lid zijn van hun partij. Daarom moe tan zij op het ogenblik elke me thode toepassen, die geëigend is om de medewerking te verkrijgen van de mensen, die zij nodig heb ben. Natuurlijk lopen de mede werkers, die mettertijd geen over tuigde 'communisten worden, altijd de kans op een gegeven ogenblik gearresteerd of geliquideerd te worden. Ongetwijfeld zijn de plan nen van de communisten in China gelijk aan die, welkè in de laatste jaren door de communisten in ~de Balkanlanden zijn uitgevoerd en de mensen, die met hen samen werken zullen slechts veilig zijn, zolang deze samenwerking door de communisten onmisbaar wordt ge acht. Overwegend zonnig weer Weersverwachting, medege deeld door het KNMI te De Bilt, geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond (Opgemaakt te 10 uur). Droog en overwegend zonnig weer.. Meest zwakke wind hoofdzakelijk uit richtingen tus sen Noord en West. Vooral in het binnenland iets warmer dan vandaag. Twaalf arbeiders naar het ziekenhuis HENGELO. Twaalf arbeider van de Koninklijke Zout-Influstrie moesten Vrijdag naar, het.zleken- 'thiisV.' wórdenv^hrtób-t;.1' doordat een koeler met chloorgas ontplofte en de giftige dampen zich door de fa briek verspreidden. Tien van hen konden, na behandeld te zijn, naar huis gaan, twee moesten opgeno men worden. Nadat de koeler was ontploft vluchtte het grootste deel van het personeel de fabriek .uit in de richting van Twekkelo, in welke richting de wind echter het gas dreef, Lange tijd was het onmoge lijk. de fabriek te benaderen. De arbeiders renden naar de uit-' spanning „De Waarbeek", waar men gelukkig grote hoeveelheden melk in voorraad had. die men de vergiftigde arbeiders "onmiddellijk te drinken gaf. Ook was men daar in staat grote pannen water aan de kook te brengen, waar boven de arbeiders konden stomen. Het Roóde Kruis verleende eerste hulp en liet twaalf van de 500 arbeiders naar het ziekenhuis brengen. Na ongeveer drie uur was het chloorgas verdwenen en kon het werk worden hervat. DEN HAAG. Het gaat de AN WB nog steeds naar den vleze: zijn ledental vliegt omhoog. In 1948 zijn er, blijkens het jaarverslag, weer 16.417 nieuwe leden bijgekomen, zodat het totale aantal op 31 De cember 230.914 bedroeg. Bedriegen wij ons niet, dan is de. onvolprezen Wegenwacht wel de beste propa ganda voor de ANWB. ■Uit de cijfers over het aantal ver strekte reisinlichtingen blijkt, dat de belangstelling voor het binnen lands tourisme iets terug liep, doch die voor het buitenland sterk toe- nam. Chinese nationalisten geven de moed niet op WASHINGTON. Geheime mi litaire plannen, opgesteld door de Chinese nationalistische regering, zijn. door een speciale vei'tegenwoorr diger van de waarnemende presi dent van China aan de Amerikaanse minister, van Buitenlandse Zaken, Dean Acheson, overhandigd. De vertegenwoordiger, dr Kan Sji-Hoe, zei na afloop van zijn bespreking met Acheson,.. dat hij ook had ge sproken over een Chinees voorstel voor aanvullende Amerikaanse hulp. In zijn overzicht van de militaire toestand, zo verklaarde Kan, had hij Acheson verteld over de „bemoedi gende overwinningen" van de na tionalistische strijdkrachten bij Si- nan en bij dc verdediging van Kan ton. Anti-communistische guerrilla groepen worden gevormd achter de communistische linies ten Noorden van de Jangtse. Westerveld komt voor •DEN HAAG. Woensdag 14 September staat voor het Bijzon der Gerechtshof alhier terecht B. J.' Westerveld, die administrateur was van het concentratiekamp te Amersfoort. Hij 'is beschuldigd van mishandelingen en, ook zou hij deel hebben uitgemaakt van een exe cutie-peloton. Explosie bij manoeuvres vergt vijf doden LONDEN. Vijf Franse, para chutisten zijn om het leven geko men bij een ontploffing, welke zich Donderdag voordeed op het oefen terrein van een vloótlucbtmaclit- basis in Engeland. Zes andere Fran se parachutisten werden ernstig ge wond. De tweede phase van de „ope ratie degen", de luchtmanocuvres van de landen der West Europese Unie en de V.S. ter beproeving van moderne verdedigingen, werd gis teravond. afgesloten met geconcen treerde .aanvallen" op de Lot)dense havens. Gistermiddag ondernam, een groep van 30 Wellington bom. menwerpers de eerste aanval op een vitaal doelwit een olieraffinade rij. Straalvliegtuigen trachtten Ho aanval te onderscheppen. Bij de laatste aanvalsvluchten werd het zwaartepunt van de aan vallen van geringe tot grote hoogte verlegd, waarbij jagers de taktiek van straelbommenwerpers der toe komst nabootsten. Dr. Dussenbroek geeft opdracht terug WILLEMSTAD. Dr, Dussen- broek heeft dc gouverneur van de Nederlandse Antillen de opdracht tot het formeren van een college van algemeen bestuur teruggegeven. De gouverneur heeft daarna mr, K Cohen Henriquez, statenlid voor de Nationale Volkspartij en «I- Capri- les, die in het vorige college belast was met de portefeuille van Finan ciën, ontvangen. Een .nieuwe forma teur is nog niet aangewezen. Beran wil geen vacantie onder politietoezicht PRAAG. Aartsbisschop Josef Beran heeft geweigerd zijn paleis te verlaten, ondanks het feit dat de legering hem toegestaan had zijn jaarlijkse zomervacantie buiten door te brengen. Volgens betrouwbare bron heeft een der regeringsambtenaren die vanaf het begin van de bezetting van het paleis aldaar verblijft aan Beran aangeboden hem een vrijge leide te geven wanneer hij zijn pa leis wilde verlaten vóór een korte vacantie. Als régel brengt de aartsbisschop zijn zomervacantie door op een kasteel in de buurt van Praag. Al weer moeilijkheden over Oostenrijk ..LONDEN r^GisteÉan. zijn: de plaatsvervangers van de Ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier opnieuw in Londen bijeenge komen om in opdracht van hun chefs, die in Parijs bepaalde richt lijnen hadden opgesteld, een ont- werp-vredesverdrag voor Oosten rijk uit te werken. Bijzonder vlot van stapel liepen da vier heren niet. Nadat men het eens was ge worden over het artikel, dat han delt over Oostenrijks onafhanke-1 Ujkheid, ontstond er meningsver- schil over de vraag, of de garanties voor de Sloveense en Kroatische minderheden door de Oostenrijkers zelf dan wel door de Grote Vier omschreven moet worden. De Wes telijke vertegenwoordigers wensten het eerste, de Rus Zaroebin het tweede. De plaatsvervangers sul len er nu hun chefs eens over raadplegen en komen dan Maandag weer bijeen. De heren hebben tot 1 September de tijd om het concept verdrag te stellen. Postpakket ter waarde van •2,5 millioen gulden AMSTERDAM- Op een klein vierkant tafeltje In dc ontvangka mer van het Amsterdamse stadhuis stond-m gisteren drie witte kleine kartonnen doosjes, voorzien van vele rode lakstempels, en ieder ge frankeerd met postzegels ter waar- de van viér dollar. „Men neme-het mes tussen duim en wijsvinger'' sprak d- eerste bur ger van Amsterdam en toen ver drongen zJcb tientalleh heren rond het tafeltje en keken reikhalzend naar hetgeen er "uit de doosjes te voorschijn zou. komen. Lang werd het geduld op de proef gesteld, ritse lend vloeipapier verbrak slechts de stilte. Eindelijk! Een blauw-zwart foudraal van 10 bij 10 cm kwam uit het laatste doosje te voorschijn. De burgemees ter klapte de deksel open en daar lag de' ..Star of the East" een peer vormige zilverblauw flonkerende diamant van 100karaat, die een waarde vertegenwoordigt van naar schatting 1.000.00Q dollar. Deze dia mant zal met de andere meegeko men sieraden, o.a. een groene dia mant, op dë tot 11 Juli verlengde diamanttentoonstelling in de hoofd stad te bewonderen zijn. Millioen dollar groenten naar Oost-Duitsland BOTTERDAM. Met de Bussi- sehe zone van Duitsland is van Ne derlandse zijde buiten het be staande handelsverdrag om eén compensatie-affaire gesloten, in het kader waarvan'Nederland voor een millioen dollar aan groenten zal leveren. 2o meldt de N.R.C. Daar voor zullen wij van Oost-Duitse kant behalve galanterieën en speel-' goed, een aanzienlijk deel essentiële goederen, waaronder textiel-pro- ducten en schrijfmachines ontvan gen. Dit is de eerste maal sedert de bezetting, dat Oost-Duitsland groen ten van ons afneemt. Volgens het Russische communiqué verwacht men bloemkool, spruitjes, wortelen,, komkommers, tomaten, enz. Een en ander vereist nog de goedkeuring van de Nederlandse autoriteiten. Prins Bernhard woont een duikoefening bij DEN HAAG. Prins Bernhard zal op 13 Juli, in zft'n functie van inspecteur-generaal der Konin klijke Marine, aan boord van de onderzeeër „Zeehond" duikoefenin- gen bijwonen met de z.g, snuiver IDuits Schnorkel), een apparaat, dat op het water drijft en waar door de duikbootbemanning van verse lucht kan worden voorzien. Waar de oefeningen zullen/worden gehouden en- waarfr<3e -prins aan boord van Öè--„Zeehond" zal gaan is nog niet, preciea vastgesteld. Na deze experimenten vaart de „Zeehond" uit voor een achttien- daagse oefening. Prins Bernhard zal deze tocht niet meemaken. Baron Edward Aifonse James de Rothschild, de bekende nako meling van de bankiersfamilie stierf Donderdag te Farys in de leeftijd van 81 jaar. Eens regent van de Banque de France, president van de spoorwe gen en eigenaar van een grote ren stal, was Rothschild een promi nente figuur in de Frar.se society. Min. van Maarseveen had veel en nuttig contact AMSTERDAM. Gisteravond arriveerde op Schiphol de Constel lation, die minister Van Maarse veen van zijn eerste reis naar Indo nesië terugbracht in het vaderland. „Ik heb tot in^jn grote vreugde overal in Indonesië een gezond op timisme aangetroffen", aldus ver klaarde de minister aan de aan wezige vertegenwoordigers van de pers. „Overal heeft meu thans het Idee op wc- te zijn naar de defini tieve oplossing van het Indonesi sche probleem." Ik heb gedurende mijn tiendaags bezoek contact gehad met velerlei instanties. In de eerste plaats na tuurlijk met de Hoge Vertegen woordiger van de Kroon en met de pre-federale regering, voorts met de gedelegeerden van de H.V.K. in de verschillende deelstaten, die tot dit doel naar Batavia waren ge komen. verder mét het algemeen hoofdkwartier en verschillende le geronderdelen, met vice-admiraal Finke, met de leden van de B.F.O. In het -bijzonder de vertegenwoordi gers van Sumatra, Mansur- Abdul- mahk en Abbas, met Republikeinse leiders, waarvan er enige bij mijn. afscheid op het vliegveld aanwezig waren, met kerkelijke autoriteiten, vertegenwoordigers van. onderne mersorganisaties enz. Dit alles was voor mg uiterst instructief." Op een desbetreffende vraag 'verklaarde de minister, dat naar zgn vaate vertrouwen de republi keinse leiders alles zullen doen wat in hun yermogen Is om een alge hele oplossing van het probleem te bespoedigen en de Ronde Tafel Conferentie ie doen aanvangen op de .iStreefdatum" X Augustus. Ge vraagd of. de vertegenwoordigers van Sumatra zullen deelnemen aan hét In ter-Indonesisch gesprek D jok ja antwoordde de minister: „Natuurlijk hebben w|j hierover met elkaar gesproken. Het ligt echter niet op mijn weg hierover mededelingen te doen," De minister besloot met .zijn eer bied uit te spreken voor de houding van onze troepen: „Natuurlijk wil len zij het er allen levend afbren- ëcj}< maar, zoals een aalmoezenier mij zeide, is er bij hen nooit enige aarzeling wanneer zij op patrouille moeten gaan." Ter begroeting waren op het vliegveld aanwezig mevr. Van Willy L^ges. staat op 19 Juli terecht AMSTERDAM. Op Dinsdag IS Juli zal voor het Bijzonder Ge rechtshof terecht staan Willy La- ges, de ex-chef va-n de Sicherbeits- dienst in de hoofdstad. Er zijn niet minder dan 102 getuigen opgeroe pen. Willy Jbages is beschuldigd van vrijwel alle misdaden, die een lid van de bezettende macht tegen Nederlanders kon verrichten: fu sillades, Silberianne-moorden, op zettelijke brandstichting, Joden vervolging, razzia's, roof er. opzet telijke mishandeling. Tekort van 2 milliard op Amerikaanse begroting WASHINGTON. Da Amerï- kaanse minister van Financiën, John W. Snyder, heeft meegedeeld, dat het begrotingsjaar 19481949 voor. de V.S. eindigde met een tekort van 1.811.440.047. dollar. Uit de slotcijfers van het op 30 Juni geëindigde begrotingsjaar blijkt, dat de uitgaven stegen tot een recordcijfer voor vredestijd van 40.057.107.857 dollar, waarbij dan rekening gehouden is met alle uit gaven voor hulpverlening aan het buitenland. De inkomsten daalden tot het laagste punt sedert vijf ja ren (38,345.667.810 dollars). Het"te kort was bijna drie keer zo groot als president Truman in Januari verwachtte. Ai Slechts 7000 aanmeldin gen voor Nationale Reserve DEN HAAG. De directeur van de Nationale Reserve, luit.-kol. Le Fèvre de Monti guy, heeft verklaard, dat tot op -heden zich ongeveer 7.900 personen voor de Nationale Reserve hebben gemeld. In dit aantal zag hij geen reden tot optimisme. Men kan er alleen uit leren, dat er enige te kening begint ie komen, zonder ilat nog algemeen de noodzaak wordt in gezien van deelneming aan een van de vrijwilligers-organisaües. Dc ste den Den Haag en Dordrecht hebben in het aantal aanmeldingen een groot aandeel. Wat de provincies be treft kan gezegd worden dat de pro vincie Noord-Holland de laatste tgfdt een flink aantal vrijwilligers heeft opgebracht. Ook in Friesland en Overijssel ïs het aantal aanmeldin gen in stijgende lijn. Gisteravond om kwart over zeven hield de staatssecretaris van oorlog, mr. Fokkema Andreae, over Hilver sum II een radiorede, waarin hij na mens de regering dc-aandacht van het Nederlandse volk vroeg voor de deelneming aan een der vrijwilli ge rs-orga ni saties, welke ter verste viging van 's lands veiligheid door de overheid in het leven zijn geroe pen. Spr. verklaarde zich niet voldaan over het aantal aanméldingen. Hij merkte o.a. op: „U zult zich herinne ren, dat de regering de verbanden ten behoeve van de vrijwillige on dersteuning der nationale weer kracht in het leven riep na de ge beurtenissen inTsjechoslowakije. Wij mensen vergeten echter spoedig. Toen de gevaren minder in het oog lopend waren geworden, won de ge dachte veld, dat het met ons niet zoki vaart zou lopen. Ik zou tegen deze mentaliteit van gezapige rust met kracht willen waarschuwen. Niet dagelijks worden er duidelijke tekenen aan de wand geschreven, gelijk in Praag ge schiedde, maar ooi: al worden deze niet voor een ieder zichtbaar, daar om zijn de gevaren er nog wel. Wie meent, dat de wereld sedert de laat ste 1% jaar tot eéh louter beeld van orde, rust en vrede ïs uitgegroeid, vergist zich. De. ernst van de oom standigheden .binnen en buiten onze grenzen vraagt om een blijvende waakzaamheid en om de verdedi- gingswil van ons allen. In dit opzicht is er sedert „Praag" in wezen niets veranderd." MOTOR VAN DE ROER MOND" GEBORGEN. Duikers, bezig met het bergen van de wrakstukken der KLM-Constel- laiion „Roermond", die bij Bari verongelukte, brengen een van de motoren van het -ulieptwig naar de oppervlakte in de haven van Bari. Te veel aanvragen premie woningsplitsing DEN HAAG. Ib de eerste helft van dit jaar is via de gemeentebesturen bij het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting een zó grote stroom van aanvragen voor een premie voor "woningsplitsing ingekomen, dat de mi nister zich genoodzaakt heeft gezien aan de gemeentebesturen te verzoeken na 1 Juli tot nader order geen nieuwe aanvragen door te zenden. Teneinde de normale behandeling en afwikkeling van- de thans ingediende aam-ragen niet in gevaar te brengen moeten de gemeentebesturen nieuwe vertoeken, om een premie dus voorlo pig In portefeuille houden. Indien op de begroting van 1850 ten behoeve van woningsplitsing opnieuw een bedrag wordt uitgetrokken, kan dit allereerst worden aangewend ter voldoening aan de aanvragen, die door de gemeentebe sturen in volgorde van ontvangst zijn hewanrd. Dit betekent dus niet, dat aan de toepassing van de premieregeling een einde is gekomen, de maatregel" bedoelt slechts te bevorderen, dat deze toepassing binnen het raam van het toegestane begrotingscrediet mogelijk blijft. Maarseveen en kinderen, de minis ters Drees, Götzen en Spitzen en de heer Vigeveno, waarnemend chef politieke zaken van het de partement van Buitenlandse Za ken, namens de minister van Bui tenlandse Zaken, dr- Bannier, ge committeerde voor Indonesische zaken en de heer Rebel, hoofd van de afdeling publiek contact van het departement van O.G, Met minister Van Maarseveen arriveerden mr. Van der Valk, raadsadviseur in algemene dienst en kolonel Van Gulik, hoofd van de afdeling militaire zaken van het departement van O.G. DEN HAAG. De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Kon. Landmacht. Gesneuveld 26 Mei 194S: korp. H. M. van Lier, Ven- lo; tussen 4 Januari cn 10 Juni, na vermissing sold. Ie kL G. A. Tenge, Utrecht. 15 Juni 1949: sold. H. Dek ker, Groningen, sold. J. J. M. Goze- ling, Amsterdam: sold. J. H. Her berts, Hardenberg; 16 Juni 1949: sold. P. den Boer, 's Gravenzande, huzaar P. Groenenboom, Rhoon <ZH)' sold. A. H. C. Haymakers, Helmond, korp. A. J. van Schijndel, Dordrecht, sold. H. H. G, Simons, Heerlen.; 19 Juni 1949: huzaar C. F. Cools, 's Graven- hage, sold. G. Fokker, Laren (NH), huzaar J. T. M. Hovius, Amsterdam, sold. Ie kï. P. J. Lock, Alkmaar, korp. L. Meurink, 's Graveahage, hu. zaar G. H. de Ruyter, Zutphen. KN.I.L,: Gesneuveld 24 Juni 1949: onderlt. infie A. R. W. dé Vries, Us- selmuiden. Dit is een hotel met niet minder dan 45.000 „bedden", voor bijen wel te verstaan. Het is ontworpen en gebouwd door mr. Williams in Florida en voorzien van alle gemakken, tot een automatische lift toe. Zes t.b.c.-patiénten in het Britse stadje Twickenham kregen te horen, dat zij nog slechts een jaar te leven had den. Dat is bijna 20 jaar gele den en de eerste van hen is thans inderdaad gestorven ten gevolge van een auto-onge luk. De Amerikanen hebben een glas uitgevonden, dat de eigenschap heeft tijdelijk de wil tot weckten- te verlammen. Een democratische afgevaardig de noemde het wapen doeltref fender en- vooral humaner aan de atoombom. In de herfst- en wintercata- lopi van de Amerikaanse fir ma's, die op postbestelling wer ken, zijn prijsverlagingen opge nomen, die tot -40 procent gaan. Een katoenen jurkje kost nog maar 1.98 dollar, een koelkast 114.55 dollar (Van een cmzer verslaggevers) DEN IIAAG Degelijk had de Haagse politie zich voorbereid voor eventuele moeilijkheden, welke zouden kunnen ontstaan bjj de vertoning van de film „Het IJzeren Gord\jn". Deze film, die In twee Haagso bio scopen haar première beleefde, had Immers reeds In verschillende steden aanleiding gegeven tot ongeregeldheden. Daarom stonden zowel voor „Asta" als voor „M^ttopole": agentem gcpnstec.rd^ t^rwyi^ook in het theater verschillende politiemensen aanwezig waren. Deze voorzorgs maatregel bleek niet voorbarig te z4jn geweest, want in beide bioscopen hebben zich ongeregeldheden voorgedaan, die de arrestatie van verschil lende personen tot gevolg had. .hier eer. pnrtij pamfletten in be- P Oil tie maakt vele fslag, waarin geprotesteerd werd tegen het vertonen van dé film en arrestanten De middagvoorstellingen van de ze film verliepen normaal in beide theaters. De voorstelling van 7 uur in Metropole echter werd herhaal delijk onderbroken door mannen en vrouwen, die door de zaal rie" pen: „Leugenaars, fascisten, oor logsophitsers". Politie in burger maakte korte metten met deze de monstranten al moest af en toe de gummislok gebruikt worden om de ordeverstoorders buiten de zaal te krijgen. De situatie tijdens deze voorstel ling spitste zich toe, toen enkele personen met ammoniak gingen gooien. De doordringende lucht stichtte enige verwarring, reden waarom de voorstelling moest wor den onderbroken. Dc daders weiden toen snei uit het theater verwijderd. Zeven personen werden gearres teerd. Met behulp van parfum werd de atmosfeer weer opgeklaard. Het publiek, dat zeer geëmotioneerd raakte, applaudiseerde na afloop van de film. Buiten deden zich geen ongeregeldheden voor. In de avondvoorstelling van 9 uur werd nog een arrestant gemaakt in Metropole. Ook nam de politie Vijftiende departement is „uit de lucht gegrepen" (Vsn onae parlementaire redacteur) DEN HAAG. Bij de behande ling van de begroting van O. K. erj XV. in de Eerste Kamer heeft vooral de heer Cramer. (Arb.) problemen aangeroerd, die op het terrein van verschillende departementen liggen: de jeugd-werkloosheid en de fa brieksarbeid voor meisjes. Het is be kend, dat er op het ogenblik een in terdepartementale commissie aan het werk is om op deze en andere terreinen, waarmee verschillende ministers bemoeienis hebben, tot een nauwere samenwerking te ko men. „De Volkskrant" heeft daaruit de conclusie getrokken, dat deze sa menwerking zal leiden tot een sa menvoeging. van diensten en zelfs tot vorming van een vijftiende mi nisterie. Bij de betrokken instanties, waar uiteraard aan een samenwer king tussen verschillende departe menten ten aanzien van de hier aan de orde zijnde problemen.o.a. de jeugdzorg, de vrije-tijdsbesteding, de volkskunst, film, radio grote waarde wordt gehecht is van der gelijke ver-strekkende plannen niets be k'e n d. Ronduit werd ons gezegd dat deze volkomen uit de lucht gegrepen zyn, iri het bij zonder het vijftiende departement, dat „De Volkskrant'' in hét nabije, verschiet meeat te zien. Vliegongeluk in Australië: achttien doden PERTH. Een Douglas „DC 3"- vllegtuig is, zeer kort na het op stegen van een vliegveld te Perth, neergestort, Het toestel vloog tn brand, waarbij alle 18 inzittenden door verbranding om het leven kwa men. Het vliegtuig had een uit vier koppen bestaande bemanning aan boord; de 14 andere slachtoffers waren passagiers. waarin het publiek- verzocht werd de beide bioscopen te boycotten. Een deel der pamfletten was onder tekend door de 'vereniging „Neder land—USSR"., Ook werden nog twee stinkbommen, die nog niet waren gebruikt, en twee flesjes, waarin zoutzuur gezeten had, in be slag genomen. Asta toonde een ietwat rustiger beeld, al kwamen ook hier inciden ten voor, In de eerste avondvoor stelling werden twee mannen en twee vrouwen, die de orde ver stoorden -met geschreeuw, gearres teerd. Een van hen had een met carbolineum gevulde eierschaal naar het projectiedoek gegooid, dat daardoor beschadigd werd. Een. vrouw, die eveneens werd gearres teerd, had drie flesjes met zoutzuur bij zich. Naar wij van de politie vernemen, zijn de gearresteerde personen tegen middernacht weer in vrijheid gesteld. Alleen de man, die in Asta het projectiescherm be schadigde, blijft voorlopig in arrest. Ook de volgende dagen zal de politie in beide theaters voorzorgs maatregelen nemen. Kapers voor dé VARA RECHT DER KERK NIET AANGEVOCHTEN HILVERSUM „Vermeulen heeft in Genève het recht van eni ge kerkelijke overheid om uit overwegingen van zielszorg de ge lovigen bepaalde dingen te ver bieden in principe niet aangevoch ten," zei de N.V.V.-voorzitter E. Kupers Vrijdagavond' voor de. V.A.R.A.-mic-'ufoon. „Het bezwaar van het N.V.V.-bestuur is, dat het Nederlandse Episcopaat door de wijze, waarop het van dit recht ge bruik maakt en toetreding tot het N.V.V. verbiedt, een grievend on recht begaat. En dat niet alleen: het tast daardoor ons inziens in feite ook de vrijheid van organisa tie aan," liet hij er op volgen. De haer Ilupers legde er de na druk op, dat het N.V.V. nooit een marxistische of materialistische wereldbeschouwing heeft aange hangen of gepropageerd. 'Het heeft, zo zei hij, ook nóóit iets gedaan of geschreven, dat tegen- het geloof was gericht. Het wordt steeds meer een algemene vakbeweging, door dat arbeiders toetreden, die niet van geloof en kerk zijn vervreemd. De katholieke arbeider kan niet kiezen -tussen' de" kérk en het N.V.V., zoals hij kiest tussen twee voetbalclubs, zei de heer. Kupers verder, „Door hem voor die keuze te stellen oefent mén in feite de vreselijkste pr issié op: hem uit en bréngt men hem "in een afschinve-- lijk gewetensconflict." De heer Kupers meent, dat in alle opwinding, die er door de rede van Vermeulen vooral in katholie ke kring 's ontstaan, iets kunst matigs git. „Als het standpunt van hen, die nu tegen Vermeulens rede zo te keer gaan, sterk is bestaat er geen aanleiding voor zoveel ru moer," zei hij en hij besloot met te verklaren, dat het N.V.V. niet zal ophouden te betogen, dat. het ver bod onrechtvaardig en grievend is voor het N.V.V;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1