HET ROTTERDAMSCH PAROOL Huisartsen eisen verhoging van ziekenfonds-honoraria Belgische linkerzijde wijkt niet voor katholieke druk Scherpe taal op congres der KAB te Enschede Saluutschoten weerklinken voor de Britse kust Georgi Dimitrof overleden sanatorium m Ultimatum aan fondsen eindigt op 15 .Juli Katholieke arbeiders in het NW plegen verset tegen de bisschoppen Sukarno cs op 6 Juli terug? II Prins Bernhard inspecteert Nederlandse eenheden in de vioolmanoeuvres De warmtenadelen zijn er al: droogte en sprinkhanen In Nederland is het nog best! Koningskwestie Van Zeekinds grootste handicap Gezongen afscheid van Pierre Monteux Verwierf zijn grootste bekendheid door felle woordenstrijd met Goering .J 9e Jaargang no. 152 Red en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn prtjst per week 0.32 per kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parooï" DE SCHIEDAMMER Maandag 4 Juli 1949. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries 'Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van onze speciale verslaggever) UTRECHT. De Nederlandse artsen eisen verhoging van het hono rarium, dat zïj van de ziekenfondsen ontvangen. Nü is dat honorarium f 4.68 "per verzekerd gezinslid voor niet apotheek-houdende artsen en voor apotheek-houdende dokters f 7,68. De Vereniging van Huisartsen, die een onderdeel ïs van de Maatschappij ter bevordering van de geneeskunst, eist van de ziekenfondsen een algehele verhoging van de honoraria met f-.32, zodat deze zouden worden respectievelijk f 5.en f 8.Als deze eisen niet worden Ingewilligd zijn de artsen van plan op 15 Juli de ziekenfonds-patiënten niet meer als zodanig te behande len, maar f 1.— per visite te vragen en, voor apotheek-houdende artsen, f 1.per recept. De ziekenfondsen hebben hon standpunt ten aanzien van deze eisen nog niet bepaald, dat zal wel binnen enkele dagen moeten ge schieden, omdat het ultimatum van de artsen op 13 Juli afloopt. Geen werkelijk conflict? Het schijnt echter, dat de artsen het liiet tot een werkeljjk conflict willen laten komen, wan, naar men ons van welingelichte zijde mee deelde, heeft de Vereniging van Huisartsen een voorstel gedaan aan de ziekenfondsen om een. commissie van drie economen te benoemen: één door de artsen, één door de zie kenfondsen en de derde door deze beide samen. De commissie zou een onderzoek moeten instellen naar het inkomen van de artsen. Deze heb ben zich, naar men ons meedeelde, bij voorbaat neergelegd bij de be slissing van deze commissie. Het bestuur van de Centrale Bond van Ziekenhuizen toont zich nog al verbaasd over dit laatste voorstel van de artsen, omdat de Bond al enkele jaren geléden had voorgesteld een dergelijke commis sie te benoemen. Toen, en ook Ia- ter waren de artsen er vierkant tegen, zei men ons. Als de artsen nu met .dit. voorstel komen zullen de ziekenondsen zich. daartegen niet velzetten. Zij.toch zouden wel eens 'precies vastgesteld willen zien de verhouding tussen, het zie- kenondshonorarium, dat de huis artsen ontvangen, en het inkomen dat zy genieten uit hun particu liere praktijk. j Prijsbeheersing Bü; voorbaat echter heeft het de partement van Economische Za ken, zowel aan de arsten als aan de ziekenfondsen laten weten, dat Iedere wijziging in de hoogte valt het honorarium goedgekeurd moet worden door de prijsbeheersïng. De. ziekenfondsen voelen deze. me dedeling-als ^een soort" rem' oP ver hoging van de honoraria. Dat het departement deze mede deling desd -vloeit, volgens de Bond van Ziekenondsen voort uit de vrij moeilijke financiële positie der ziekenfondsen, die de laatste jaren steeds slechter is geworden door de verhoogde kosten voor ziekenhuis- en sanatur ium-ver ple ging. JUDITH CO PLO H zou als em ployee van het departement van oorlog sLukken uit geheime do cumenten hebben overgetypt, volgens haar eigen zeggen „om er een komische roman over te schrijven", maar ualgens de staatsaanfclcger, om ze door te geven aan de spion Goebitsjev. die bij de TJ.N.O. werkte. Judith Coplon houdt haar onschuld vol „Ik hield van Goebitttfev, maar sp'tonnagewerk deed ik niet voor hem!" De gewraakte stukken zijn inderdaad geschikt voor een ko mische roman.Judith's zwaar ste straf kan 13 jaar gevangenis luarden met 30.000 gulden boete. Medische verzorging niet in gevaar door actie der dokters Ontevredenheid over hun inkomen is aanleiding voor de artsen tot het stellen van hun eisen. Zij voeren aan, dat het honorarium, dat zij van de ziekenfondsen krijgen, beslist te laag Is. Zr} hebben vastgesteld, dat ieder verzekerd gezinslid jaarlijks gemiddeld zes visites bij de dokter maakt of van de arts thuis ont vangt- Voor deze zes visites krijgen de niet-apotheekhoudende artsen dus per visite 0.78. Dit achten zfj to gering. Bewust- van hun verantwoorde lijkheid tep opzichte van de volks gezondheid hebben do artsen niet besloten de ziekenfonds-patiënten niet meer te behandelen, maar na 13 Juli willen zij ze beschouwen als een soort particuliere patiënt, die dan per visite en per recept veel minder betaalt dan de normale par ticuliere patiënt, d.w.z. f 1,00. DE BRUYN OVER KWESTIE-VERMEULEN ENSCHEDE. „WÜ, leden van de katholieke arbeiders beweging zoeken de strïjfl niet, raaar evenmin zullen wü hem "uILde weg gaan, Trouw aan onze Idealen, weten wij, dat onze plaats Is in de KAB, Tot het NW zeggen wjj, nu de doorbraakpoging van na de oorlog is mislukt, gebrulkc men geen andere middelen om te trachten de KAB in dlserediet te'brengen." Voorzitter -A. C. de Bruyn van, de. f TT In hst I» zoeklicht Ic -/ r DIMITROF Met mantel der liefde In zijn samenvatting van het pro ces van de Rijksdagbrand in Berlijn in 1933, bewees een Amerikaans dagblad Dïmitrof de eer, dat hij de „enige man was, die kans had ge zien Goering in het openbaar rood te laten aanlopen van machteloze woede." De houding van de Bulgaar, die toen zijn leven dankte aan de Russische nationaliteit, die hem tij dens het proces werd toegekend, heeft toen algemene bewondering afgedwongen, en hem, revolutionnair agitator van zijn vijftiende jaar af, voor het eerst in het internationale nieuws gebracht. Hij is het geble ven. Daarna door zijn benoeming tot leider van de Komintern, voor ganger van de te- Igenwoordigc Ko- minform en ook in het laatste jaar dit keer tot vier- maal toe. Eerst door de sympa thie, die hij aan de dag legde voor de vorming van een Balkan federatie, samen met bet Zuid.Slavië van Ti to, dan door de biecht, dat deze po litieke constructie zondig was en de belofte van beterschap, nadat het Kremlin hem heeft doen weten, dat de Sowjdt Unie een dergel«ke fede ratie onwelgevallig is. Vervolgens wordt de aandacht op hem gericht door zijn ziekte, waarvoor hij her stel gaat zoeken fn de Sowjet Unie en ditmaal door het bericht van zijn overlijden, in een sanatorium in de Sowjet Unie. Iets van de gevoelens van verbon denheid tussen hem en Tito klinkt door in de bewoordjnsen ,.wij zijn diep bedroef over dc dood van deze grote strijder" die gebezigd worden in het eondoieantie-tele- gram, dat Tito bij dit verscheiden heeft gezonden naar de Eulgaarse hoofdstad Sofia, welke stad de laat ste maanden weinig anders dan boze brieven en protesttelegrammen uit Belgrado ontvipg. De vergif te" is, die Stalin aan .Di mitrof schonk moge blijken uit het grootscheepse rouwbetoon in de Sowjet Unie bij aele°<;nlieiH van zijn overlijden en-niet het minst door dat Stalin met andere leden van het presidium van de Sowjet Unie Zaterdagavond de wacht bij de dode heeft betrokken alvorens het stof felijk overschot werdovergebracht naar Sofia. Zo ooit. dan geldt blijkbaar hier voor beide groepen, die sedert jaar op leven en dood van elkaar zijn gescheiden door de barst die is getrokken in de communistische in ternationale: van de doden niets dan goeds. Het blijft zonnig Weersverwachting geldig tot Dinsdagavond. Voor-'de westelijke provincies: droogv en overwegend zonnig weer; in de ochtend snel stij gende temperatuur, maar later op de dag binnendringen van koelere lucht bij wind van zee. Voor de rest van het land: droog, zonnig en warm tot zeer warm weer. Zwakke wind uit zuidelijke richtingen. K.AJ3. woorden- tot"'de rooms-kattiDliekén uit Twentbe, die Zondag naar Enschede waren ge trokken om samen het zestigjarig bestaan te vieren van deze afdeling, van de K_A.B„ en over hun hoofden heen tot het N.V.V., met welke or ganisatie zich een conflict voordoet, sedert dc uitlatingen van de heer Vermeulen op het internationaal ar- beidscongres te Genève. „Wat zich dezer dagen te Genève heeft afgespeeld," aldus de heer De Bruyn. „kan ter lering en ter .waar schuwing gelden. Het verbod om op straffe van onthouding der sacra menten lid te worden van het N.V.V. wordt als oen ondragelijke inmen ging in het beginsel van vrijheid van vereniging beschouwd. Dat ver klaart de mau, die mede op onze voordracht als arhcidersgedelegeer- de naar Genève werd gezonden. De kwestie is er intussen, volgens spre ker niet gemakkelijker op geworden, doordat naar het schijnt het Neder lands vakverbond de daad van zijn bestuurder dekt. In het vervolg van zijn rede wees de heer De Bruyn erop, dat het N.V.V. heeft doen weten, dat het weigert samen met de KA.B. deel uit te maken van delegaties, die naar Engeland en Amerika zullen reizen, om daar de vakverenigings toestanden te bestuderen. Hij besloot met de woorden: „De heren van het N.V.V. dienen zich te hoeden voor teleurstellingen. Wij willen bevorderen, dat die hun worden bespaard, door op tc merken, dat de K.AJB.-leiding zich bij de pro paganda nimmer op bet bisschoppe lijk verbod beroept. De bisschoppen hebben in hun laatste brief doen we ten, dat het katholieke plicht is, zich bij een katholieke organisatie aan te sluiten. -Wie zich op andere wijze organiseert, pleegt verzet tegen de bisschoppen." Na de heer de Bruyn voerde nog kardinaal De Jong het Woord. Hij sprak van het zegenrijk werk, dat de K.A.B. tot stand heeft gebracht en uitte woorden van lof over de grondleggers van deze katholieke organisatie. GROTE SCHRIK AAN EGMONDS STRAND Militaire vliegtuigen racen op 20 m hoogte EGMOND Twee onverant woordelijke militaire vliegeniers hebben Zondagmiddag duizenden mensen aan het strand tussen Camperduin en IJmuiden een lievige schrik bezorgd. De vliegers achten het nodig tot drie maal toe in hun twee-motorige, razend snel le toestellen op ongeveer twintig meter hoogte over het strand te scheren. Hullende kinderen dron gen zich tegen hun angstige moe ders aan en menige vader heeft hartige woorden geuit over dit „stuntvliegen" van de beide piloten. Op sommige plaatsen bereikte de' onrust een graad, die een paniek stemming benaderde, Dat er geen ongelukken zijn gebeurd is te dan ken aan het rustige optreden van vele mannen, die, hoewel zelf ook danig "eschrokken, hun vrouwen en kinderen kalmeerden. Maar de verontwaardiging over deze uiterst gevaarlijke vliegerij was alge meen. Urenlang hebben de tienduizen den stedelingen, die, aangelokt door het heerlijke zomerweer, ver koeling zochten aan zee, gesproken over de ramp, die had kunnen ge beuren als een der machines on klaar was geraakt. Er zouden zeker honderden slachtoffers zijn geweest, als een vliegtuig, in zijn razende vaart» in de dicht opeen gepakte menigte was gestort. Het is noodzakelijk, dat de jonge militaire piloten vertrouwd raken met de allersnelste gevechtsvlieg tuigen, raaar. dat zij het overbe volkte strarid'als oefenterrein uit kiezen moet toch wel als hoogst onverantwoordelijk worden aange merkt. Vooral .als men weet, dat het Rykrtuchtvaart-reglement bet verbiedt lager te vliegen dfen 200 meter, een voorschrift dat in vre destijd ook geldt voor militaire vliegtuigen. ADMIRAAL SIR RHODERICK McGRIGORopperbevelhebber der Britse thuisvloot, en com mandant van de gecombineerde vlootocfeningen der Westerse Unie, in gesprek met Nederland se officieren aan boord van het Nederlandse vlaggeschip „Hr. Ms. Tromp", tijdens zijn bezoek aandeze kruiser. Achter hem flinks) Schout bij Nacht J. J, Willinge, commandant van het Nederlandse eskader, dat deel neemt aan deze manoeuvres. Exercise Verity", de eerste uau deze aard in de geschiedenis D JOK JA. Sukarno, Hatta en de andere Republikeinse prominenten, die thans nog Op Banka vertoeven, kunnen op zes Juli naar Djokja te rugkeren,, al dus heeft de Sultan van Djokja in eert Zondag aan; de Repu blikeinse delegatie verzonden- brief medegedeeld, In deze brief, zo seint Aneta's correspondent, nodigt de sul tan alle consuls generaal en leden van de UNCÏ-uit om de terugkeer bij te wonen. Dè correspondent meldt voorts 'dat in de stad waar thans rust en orde heersen, erebo- gen wprdert opgericht, en. slagzinnen aangébfacHri waarin de Republikein se regering.-iiiiSirord^ verwelkomd in haar- doof'liStaö^ Republikeiuse delegatie naar noodregering BATAVIA. Een uit drie perso nen bestaande Republikeinse dele gatie dié Zondag naar Bukittinggi, de voormalige Republikeinse hoofd stad. van Sumatra zou vertrekken om contact op te nemen mét de lei der van de noodregering, Sjafrud- din, zal eerst heden vertrekken. De Italiaanse regering heeft te Home cn Washington opnieuw diplo matieke besprekingen gevoerd over de toekomstige status van zijn vroegere koloniën. Op nauwelijks honderd meter hoogte heeft prins Bernhard gister middag in zijn Douglas boven de vloot van de Westelijke TJnle een ere rondje gemaakt, alvorens het toestel landde op Culdrose, het vliegveld bü Penzance. Een half uur later, na een tocht door het feestelijk ver sierde plaatsje» ging de prins aan boord van de sloep van admiraal McGrigor, waarop voor deze gelegenheid de rood-witte-blauwe vlag met de drie sterren was gehesen, welke de prins als inspecteur-generaal van de vloot voert. verblijf van de vloot in Penzance. Jammer slechts, dat daarbij de fout werd gemaakt, dat alleen Neder landse journalisten bij de aankomst van prins Bernhard op de Tromp waren uitgenodigd, terwijl ook na herhaaldelijk aandringen de bui tenlandse pers, die zeer grote be langstelling voor de komst van de prins had. niet werd uitgenodigd. Op de Tromp» het vlaggeschip van sehout-bij-nacht Willinge, had den intussen de commandanten van alle Nederlandse schepen en hun oudste officieren zich verzameld en zich in carré op het achterdek op-, gesteld. Om kwart voor vijf meerde de sloep met de prins langs de Tromp. Een erewacht van adelbors ten stond opgesteld bij de trap. Schout bij nacht Willinge verwel komde de prins en stilde de com mandanten aan hem voor. Na de inspectie van de erewacht was het formele gedeelte afgelopen en trok ken de vlootcommandant en zijn hoge gast zich met de commandan ten van de Nederlandse schepen' te rug in een gezellig samenzijn, waar de prins grote belangstelling toonde voor de resultaten van de oefenin gen in de afgelopen week. Tot bij achten bleef de prins op de Tromp, waar om zes uur een zeer druk bezochte cocktail-party werd gehouden. Tientallen sloepen met hoge officieren van de vloot meerden aan boord van de Tromp, o.a. ook een met admiraal McGrigor aan boord. Om vijf voor acht nadat de admiraal naar tzijnImplacable was teruggekeerd, vertrok ook* 3e prins naar het schip van de Britse admiraal. Daar heeft de prins met de leiders van de vloot het diner gebruikt .en de avond en nacht doorgebracht. Daar- werd hem ook het saluut van 21 schoten gebracht. Intussen was, terwijl de prins Op de Tromp vertoefde, ook veldmaar schalk Montgomery op de Implaca ble gearriveerd. Met de prins was hij gisteravond en vannacht de gast van McGrigor. Maandagmorgen, toen een deel van de vloot met de Nederlandse onderzeeboten voorop, reeds was uitgevaren, hebben beide hoge gasten de vloot weer verlaten, waarbij een einde was gekomen aan een der hoogtepunten van het In geheel Wesl-Europa. en Noorfl-Amerika heeft men het lekker warm tot minder lekker en zeer waTm. In Nederland boft men totnogtoe door koelte brengende zeewinden, maar droog is hel hier ook en die droogte wordt door de tuinders niet zo gewaardeerd als door de hooiboeren, de vacantïegangcrs en de (jsjesverkopers. In Zwitserland is er 73% minder regen gev=*ilen dan gewoon lijk, terwijl de zon er 64 uur meer geschenen heeft dan in andere jaren in het begin van Juli. P a r ij s, met al zijn asfalt, puft, want daar daalt het kwik niet be neden de 80 graden. Portugal en Spanje klagen, dat er bij hen een hittegolf heerst, die een ramp wordt voor gewassen zoals aardappelen, maïs en voor de druiven en olijven. De mensen sle pen 's avonds hun beddegoed naar buiten en slapen in de open lucht. Aan de SpaansPortugese grens, te BRUSSEL. „"Wfl liberalen zijn het niet eens met de katholieke kabinetsformateur Van Zeeland, wanneer hü zegt, dat dis koningskwestie als eerste op de agenda staat om tot oplossing- te worden gebracht", met depe woorden wees Roger Motz, dc voorzitter van de Belgische liberale party het voorste! van Van Zeeland van de hand om deel te nemen aan een door hem te vormen regering. Daarmede heeft, na de socialistische ook de tweede partü met wie de katholiek Van Zeeland hoopte in zee te kunnen gaan, afwijzend beschikt op zijn voorstellen. Het besluit der liberalen viel met algemene stemmen in een vergade ring van de partijraad. In de motie, waarin dit besluit wordt kenbaar gemaakt hee: het: aangezien de christelijke volkspartij (katholiek) bij de laatste verkiezingen slechts 43 procent der stemmen van het kiezerscorps op zich heeft weten te verenigen, kan deze partij niet be weren de wil te vertegenwoordigen van de Belgische bevolking. De liberale partij is daarom van oor deel, dat bet gevaarlijk en in strijd met de belangen van het land zou zijn ,ten aanzien van de konings kwestie geforceerde beslissingen te nemen, welke niet gesteund wor-. den door een brede parlementaire meerderheid. Zaterdagavond tijdens een pers conferentie, deelde van Zeeland mede, dat zijn partij vandaag de situatie, die het gevolg is van de weigerachtige houding van socia listen en liberalen onder het oog zal zien. Naar men te Brussel aan neemt, zal dan tevens worden be slist, of van Zeeland zijn opdracht san de prins-regent zal teruggeven, of dat hij zal trachten een min derheidsregering te vormen, die uitsluitend uit katholieken zal be staan. De voorzitter van de S.V.P., de heer August de Schrijver heeft tij dens het weekeinde een bezoek ge bracht aan Zwitserland, waarbij hij koning Leopold verslag heeft uitgebracht van de ontwikkeling in de koningskwestie en door de ka tholieken beraamde stappen heeft toegelicht. Zondagmiddag arriveer de hij weer op het vliegveld Meis broek in België. Hij weigerde iets over het doel en het resultaat van zijn reis mede te delen. Het is journalisten in Brussel opgevallen, dat de Schrijver naar Zwitserland vertrok na een onder houd met van Zeeland. 1 Aleintejö, zou het al 104 graden Fahrenheit zijn geweest!.... Waar men ook met warmtepro- blcmen zit?, te Londen, want de watervoorziening is lelijk in de war. Tuintje-sproeien mag niet meer, tennisbanen nat-houden is verboden, en voor auto's afspoelen gaat men op de bon; maar men verge te niet, dat Engeland reeds zijn 24ste volkomen regenloze dag beleeft. Loudspeaker- auto's rijden overal rond, om tot de uiterste zuinigheid met water met melk aan te manen. Putten die nog nooit hebben droog-gestaan. le véren geen druppel meer. De Theems voert geen afval meer mee naar zee. Amerika, d.w.z. Ovcgon en Ca lif ornië wordt door sprinkhanen-be zocht. Het front van de „als een goederentrein rommelende wolk" is 65 km. breed en 120 km. lang. De mensen, vluchten voor de insecten, vluchten met hun vee, want de sprinkhanen eten alle veevoer op. Bij het zwemmen verdronken 36 koeltezoekers en. 6 mensen bezwe ken aan zonnesteek. Op de buitenlandse corresponden ten heeft dat een bijzonder onaan gename indruk gemaakt Vermel den wij verder nog dat admiraal McGrigor, die onlangs van vlagge schip veranderde en daartoe een vliegkampschip in plaats van het oude vlaggeschip koos, ons Zater dag tijdens een persconferentie zei dat deze grootste vlootconcentratie sedert het vertoon in de baai van Tokio vooral ten doel heeft de' we reld te laten zien dat onze strijd krachten zullen samenwerken in geval van agressie. Een luchtfoto van enige eenhe den, die deelnemen aan de NVest- Europese vlOötmanoeuvres in de Golf van Biscaye. AMSTERDAM. Met een open- luchtuitvoering van een deel van de opera Carmen in concertvorm de Amsterdamse Leiösekade was de zaal, het trottoir het podium heeft dc Nederlandse Opera Zater dagavond afscheid genomen van zijn gastdirigent, Pierre Monteux. De leider van het operaorkest en koor was Nico Hogcndonk, de or kestbode, reeds jarenlang een goe de vriend van Pierre Monteux. Pierre Monteux dankte met enke le woorden voor de bijzondere gestd en besloot met te zeggen, dat hij „de volgende maal de repetities op deze plaats 2a] houden". Met «ca- stevige handdruk voor alle manlij ke en een Franse zoen voor alle vrouwelijke orkest- cn koorleden nam hij afscheid. Mét het KLM-lijnvliegtuig ver trok Pierre Monteux later op de avond naar New York. Weer bommen op Sjanghai SJANGHAI. Nationalistische bommenwerpers hebben deze stad Zondag drie maal aangevallen, met het doel de stad van de buitenwe reld te isoleren door vernieling van het radiostation, dat zich in een Noord-Wcstcüjk buitenwijk bevindt. Er werden ongeveer 20 bommen ge worpen. Het station werd echter niet noemenswaard beschadigd. Als het hier toorm is, is Ue£ in Amerika altijd warmerTe Co lumbus in "Ohio ^wemmen" de witte verkeerslijnen in liet week- stoorden asfalt weg bij 94 gra den Fahrenheit MOSKOU Zaterdag is in het Bodikha-sar atorium in deze stad op 67-jarige leeftijd overleden Georgi Dimitrof, premier van Bul garije en vooraanstaande figuur uit de internationale communistl- ■sche beweging. Blijkens het com munigué, dat na zijn overlijden werd uitgegeven, was „onvoldoen de furctionneren van de lever" de doodsoorzaak. Aan de verklaring wordt toegevoegd, dat de medici hebben vastgesteld, dat de Bul gaarse eerste minister jaTsnlang heeft geleden aan aderverkalking en suikerziekte. Per speciale trein wordt het stof felijk overschot van Moskou naar Sofia vervoerd. De begrafenis zal vermoedelijk Zaterdag of Zondag plaats vinden. Het stoffelijk overschot van Di mitrof is Zaterdag overgebrach" van het sanatorium naar het huls der vakverenigingen, waar hettot Zondagmiddag was opgebaard. In Moskou was veel rouwvertoon, de dagbladen wijdden vele kolommen aan de levensbeschrijving van de overledene, die door de „Prawda1 ten voorbeeld -wordt gesteld aan „alle strijders voor democratie en communisme". Het artikel, dat on der meer dooi Stalin was onderte kend, eindigde met de woorden „vaarwel aan onze gestorven vriend en strijdmakker". De radiostations in Oost Europa besteedden eveneens veel aandacht aan de persoon van Dimitrof, er werd rouwmuziek uitgezonden en sommige zenders onderbraken hun programma's voor enkele uren. Opvallend was, dat de Zuid Sla vische zender in Belgrado aan vankelijk de mededeling van het overlijden van Dimitrof behandel de aks snippernieuws, tussen aller lei andere berichten. Zondag heeft maarschalk Tito echter persoonlijk een rouwtelegram gezonden aan de •waarnemende Bulgaarse premier Kolarof. Ook de Zuid Slavische dagbladen volgden toen de nieuwe lijn en bevatten uitvoerige bijzon derheden over de plaats die Dimi trof in het verleden heeft ingeno men. Men repte hierin niet van de politieke vriendschap die hem aan vankelijk, ver boni-met Tito en die later, na ingrijpen van Moskou, verloren ging. Dimitrof werd geboren 18 Juni 1882. Van zijn jonge jaren af trad hij op als revolutionnair. Hij was secretaris van de communistische internationale van 1S35 tot 1943 en Bulgaars minister-president sedert 23 November 1946. In 1946 werd Dimitrof onder scheiden met de orde van Lenin. In Januari 1948 kwam hij echter met Moskou in botsing toen hij in' een openbare rede zijn ideeën ont wikkelde over een balkanfederatie. Op 12-jarige leeftijd verliet Di mitrof de school eh trad in dienst bij een drukkerij. Toen hij 18 was, werd hij gekozen tot secretaris van de bond van typografen. Hij was toen reeds sterk revolutionnair ge- i neigd. In-1913 werd hïj in het Bul- j f.aarse parlement gekozen. HU ageerde hevig tegen de deelneming van Bulgarije aan de eerste we reldoorlog aan de zijde van de cen trale mogendheden. Hij leefde on der een aangenomen naam in Bul garije. Na ccn mislukte communis tische upstand. jor Dimitrof in I92S geleid, vluchtte hij het land uit en werd bij verstek ter dood veroordeeld. In 1926 werd hij we derom ter dood veroordeeld, be schuldigd van medeplichtigheid aan een ontploffing in de kathe draal van Sofia. In 1929 begaf Dimitrof zich naar Berlijn, waar hij leefde onder de naam van dr. Rudolf Hcdiger. Tien dagen na de brand, die het rijks daggebouw verwoestte, werd bij met twee andere Bulgaarse com munisten, Po pof cn Tanef, gearres teerd. Dimitrof weigerde een advo caat en verkoos zichzelf te verde digen. In het proces onderwierp Dimitrof van de beklaagdenbank uit meedogenloos de Nazi-getuigen aan een verhoor en bracht zijn be schuldigers, waaronder Goering, in verlegenheid. IR April werd bekend gemaakt dat Kolarof, vice-president en mi nister van buitenlandse zaken, Dimitrofs laak had overgenomen tijdens diens ziekteverlof. Ni'P toch 'f Heus! In New Mexico woont een kluizenaar van 125 jaar, die: tegen een wandeling van pEm. 100 kilometer niet opziet en die. zijn voortreffelijke gezondheid meent te danken te hebben dan 't feit dat fcy altijd ongetrouwd' is gebleven. Hij heet David Ro mero en hij woont bij Alamo- gordo. D? heer Orihueld uit Lima (Peru) werd door een Zon-. dagsrijder omver geworpen; hij bleef gewond, liggen en riep om' hulp. Die huip werd hém gebo-'_ den door drie mannen, die hem om oft-saroaritaonse wijze van', alles beroofden en hem voor' oud vuil Heten liggen. Korporaalske May Lacey van het Engelse V.H.K. ging Zon dag in zee zwemmen bij Brigh ton, keerde na 10 mimiten terug en zeide tot haar verloofde c.s.; „Al zijn ictj ondertrouuid, toch - ga ik liever nog wat van de we- reld zien. Blijven jullie maar- zwemmen, ik kom dadelijk te rug." Toen zij terug kwam. had- zij getekend voor een jaar diénst in het Verre Oosten, Haar ver loofde-bruidegom zuchtte„Oh, zo is zij nu eenmaal. Dat lapt ze mij nog wel een paar keer!" Een advertentie in een uni-1 versiteitsblad uit Missoula (Montana, USA) verméldt: „Te_ koov 2 persoonsauto, prima gé- schikt voor uitstapjes. Eigenaar heeft thans een wagen nodig met baby-caravan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1