Een halfwas timmerman C H.C.C. 2-Hermes-D.V.S. eindigde in een draw J ^KRU/NI& JONKER Vertegenwoordiger Weer 'n century van ff. Stolk DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB S.V.Y. ontving een gouden plak uit handen van Lotsy De Xaverianen waren weer eens bij hun Schiedamse vrienden 't Was 'nen plesant geval, zulle Om. de Parool-wisselbeker AGENDA MONOPOLE THEATER' MET REVOLVER EN ZWEEP 2 Maandag 4 Juli 1949 De voorspelling- dat Hermes uit de uitwedstrijd tegen het tweede elftal van de Grote Haagse wel I of 2 punten be machtigen kon, is uitgekomen. Ce wedstrijd eindigde namelijk in een draw. Het was een draw, die wel in het voordeel van Her mes uitviel. Achteraf beschouwd bleek het jammer te zqn geweest, dat onze stadgenoten in hun innings tame Ink traag gescoord hebben. Zq hadden namelrjk voor hun totaal van 195 runs 3 uur en 26 minuten speeltijd gebruikt, zodat er voor de H.H.C. nog slechts 3 uur en 4 minuten over schoot. Een zeer groot aandeel in dit totaal var» 195 runs had Stolk, die hiervan 101 runs voor z\jn rekening nam. Hiermede be haalde deze batsman reeds zjjn tweede century in dit seizoen. Hoewel ook nu weder zyr. mmngs door geen enkele kans ontsierd werd, vonden w*y zijn century i tegen Haarlem m Bloemendaal iets gaver. Hij demonstreerde gisteren niet alle slagen, vooral de late-cut, die hij toch zo goed traag werd de score opgevoerd, hetgeen van HH.C.-öjde te be grijpen was. Veel belangrijks valt er uit deze H.H.C.-innings niet te vermelden, of het moest dan zijn, dat Tettelaar achter elkaar drie vangen deed. Op zeker ogenblik n$. de thee waren er 78 runs voor het verlies van 7 wickets. Met nog ruim een uur speeltijd zat er dus voor onze stadgenoten nog een goede kans op een overwinning in, De H.C.C.-batsmen W. Arendsen de Wolff en Af. Schuur hebben hier echter een stokje voor gestoken, Zq lieten van alle ,H-C.C.'ers het aantrekkelijkste cricket zien. Voor al Arendsen de Wolff vergaarde door mooie off-slagen een aantal runs. Schuur had niet over geluk te klagen; verschillende ballen van Scheffer scheerden langs zijn off- stump, terwijl h(j ook op deze bow ler enige eenvoudige vangkansen in de slip gaf, die echter niet ge accepteerd werden. Hierdoor slaag de Hennes er niet in, een wending aan de strijd te geven. De tijd ver streek meer en meer en er kwam verder geen scheiding. Zeven mi nuten voor de speeltijd verstreken was gaf Noiet het op (waarom?). Arendsen de Wolff en M. Schuur bleven met resp. 31 en 34 not out. Het bowlen van Hermes was de gehele innings goed gebleven. Het beheerst, ontbrak. Hoofdiatetak f,ekle0 ïoed Z03<Ii;r nwer' v Tflrflmi»,* nrac rti»T oof pnto-o moet dit echter worden toege schreven aan het bowlen van de Haagse. Dit was namelijk over het algemeen aan de langzame kant, werkelqk snelle bowlers waren er met hg. Aan de andere kant profiteerde Stolk toch ook weer van dit bowlen, door enige formidabele zessen te slaan, o.a. over de tribune en recht voor uit Op dit grote veld toch wel het vermelden waard. Opmerke lijk was, dat hg in deze innings zeer veel runs aan de leg-side heeft gescoord. Een zeer ver moeiende dag voor deze bats- man, die, nadat hq reeds meer dan 3 uur op de mat had ver toefd, in aansluiting daarop nog 3 uur moest gaan fielden. Pret tig deed het aan, dat de jeugd van H.H.C. hem bij het verlaten van het veld een ware ovatie bracht. Toen de century-maker met A. v. d. Ende op de mat was, ging net scoren aanvankelijk zeer snel. Dit geschiedde vooral door toedoen van de zeer aanvallend spelende v. d. Ende. Hij begon reeds direct het bowlen onder handen te nemen en scoorde verschillende boundaries. Het moest een waarschuwing voor hem zqn, toen luj op zeker ogen blik een bal hoog in de lucht speel de, die op gelukkige wijze tussen enige fielders terecht kwam. Even daarna dreef hq echter een bal kei hard recht vooruit en werd in het verre veld met een hand door Schuur gevangen (29). Met v. d. Sloot op de mat werd het tempo van scoren zeer gedrukt. Beide batsmen namen op het zuivere bowlen geen enkel risico. Toen v. de Ende uitging, wees de telegraaf een score aan van 42 runs. Heel lang duurde het, voordat dit totaal opgelopen was tot 75. Vlak voor de lunch echter, profiteerden de beide batsmen van. optredende vermoeid heid bij de bowlers en begonnen het scorings-tempo op te voeren. Toen er voor de lunch gestopt werd en er dus een kleine 2 uur was gespeeld, waren er 98 runs op het hord. Na de lunch kwam eerst op 123 een scheiding, v. d. Sloot werd gevangen. Hij had op zeer rustige en uiterst nuttige wijze 32 runs aan het totaal toegevoegd. Na de val van dit wicket is het vooral Stolk geweest, die er voor gezorgd heeft, dat de telegraaf bleef draaien. Van de andere batsmen kwam namelijk alleen Scheepma ker met precies 10 runs in de dub bele cijfers. De helft van de speel tijd was reeds overschreden en No- let was dan ook gedwongen om even voor drie uur de Hermes-in nings te sluiten op een totaal van 195 runs voor het verlies van 7 wickets. De innings van de HË.C. begon reeds direct met de val van een wicket, De openingsbatsman W. Rietdijk, die juist een appeal voor l.b.w. overleefd had, deed op de volgende slaw-bal van Scheffer een wilde zwaai en zag zijn off- stump duikelen. Het bleek reeds spoedig, dat de H.C.C.'ers geen enkel risico zouden nemen. Er werd zeer voorzichtig gespeeld en, het was voor de toeschouwers dan ook niet bepaald aantrekkelijk Cricket. Desondanks slaagden de bowlers van Hermes afwisselend er in, een wicket te veroveren. Zeer Schiedam slaat HHC voor de tweede maal Begunstigd door mooi weer heb ben de Schiedammers Zondag van een prachtige honkbaldag kunnen genieten. Er waren heel wat be zoekers naar Boshoek getrokken om daar getuige te zijn van de re turn wedstrijd SchiedamHHC en naar onze mening hebben ze een aardige en aantrekkelijke strijd te zien gekregen, alhoewel de Haar- lammers wel wat te zwak waren om het werkelijk echt spannend te maken. De Schiedammers hebben steeds een voorsprong gehad en hun 189 overwinning was dan ook ten volle verdiend. In het veld werden nogal eens fouten gemaakt vooral door H.H.C. en daar ook het slagwerk van de Schiedam mers beter was dan dat van de be zoekers, kon een overwinning niet uitblijven. Piet Smit Jr. deed en kele keurige vangen in het verre linkerveld, terwijl aan slag J. Heyster en G- v. Pelt door enkele mooie honkslagen opvielen, terwijl v. d. Kooy een bijzonder verre klap gaf, die echter net fout ging. Al met al hebben de Schiedam mers voor een prachtige overwin ning en voor een goede propagan da van de honkbalsport gezorgd. Waterpolo-wedstrijd SZCMaas Vanavond om acht uur speelt SZC 1 In het gemeentebad tegen het Botter dam se Maas. Het eerste treffen tussen de belde ploegen bij het begin der com petitie eindigde m gelijk spel. In eigen bad zs er voor onze stadgenoten ze^er kan» op een overwinning. De wedstrijd wordt gevolgd door de ontmoeting SZC 2— LAC l in Botterdam. Verder ver meldt het programma voor Woensdag de wedstrijd Zwijndreoht 2—SZC 3. Jammer was het, dat enige vang kansen gemist werden. De gedetailleerde cijfers van deze match waren: Hermes-D.V S. eerste Innings 195 runs voor het verlies van 7 wic kets. Hiervan kwamen in de dub bele cqfers: H. Stolk 101 not out; A v, d. Ende 29; W. v. d. Sloot 32 en A. Scheep maker 10. Hierbij is het vermelden wel waard, dat de uitstekende wic ketkeeper van H.H.C.. R. Colthoff, slechts 1 bye doorliet. Bowlingcgfers H.C.C.: A. Schuur 121F. Menschaar 4— 78; O. Planten 2-55; H. Kleyn 0— 18; W. Arendsen de Wolff 011; S. J. Helmel 010. H.C.C, 2 eerste innings 142 runs voor het verlies van eveneens 7 wickets, Hier kwamen S. Heimei roet 26, R. Colthoff met 12, E, J. A. Schil! met 12, W. Arendsen de "Wolff met 31 not out en M. Schuur met 34 not out in de dubbele cq- fers. Bowlingcijfers Hermes-D.V.S.: P. v. d. Hammen 223, J. Scheffer 2—43. C. Tebbelaar 0—17, R. Del- low 243. Tweede elftal In de running Het tweede elftal herstelde zich van de eerste nederlaag, die verle den week tegen Quick geleden werd. Gisteren was het Leidse L.C.C. aan de Damlaan op bezoek. Dit elftal, dat tot een van de koplopers in de tweede klasse A behoort, werd door de Schiedammers overtuigend ge slagen. Hermes 2, dat verleden week slechts 47 runs wist te scoren, sloot thans op een totaal van 249 runs voor 9 wickets haar innings. De grote rungetters uit dit totaal waren L. van Ameyden 20, A. van "(Vieringen 10, S. y. d. Schouw 42, A. Meilof 46, H. van Meurs 13, J. Bravenboer 40, E. v. d. Pol 37 not out. L.C.C. stelde hier 130 runs tegen over, die in hoofdzaak door de eer ste vyf batsmen gescoord werden. Van 124 voor 5 werd het namelijk innings voor 130 runs. De wickets werden genomen door: H. van Meurs 334; P. Borsboom 1-47; A. Melief 2—37 en S. v. d. Schouw 33. Hermes-D.V.S. 3 behaalde haar eerste overwinning door in Voor> burg met een verschil van 3 runs in de meerderheid te blijven tegen de club van die naam. Zaterdagmiddag-competitie R.C.B. V.O.C. 4—Hermes-D.V.S. 4. Gewon nen door V.O.C. 4 met 75 runs. Her mes-D.V.S. 4 26 runs, V.O.C. 4 101 runs. Hermes-D.V.S. 5Sparta 4. Gewon nen door Hermes-D.V.S. 5 met 51 runs. Hermes-D.V.S. 5 116 runs. Sparta 4 65 runs. 124. De Japanners aan boord van da „Zephir" i hebben de koers van de j jonk nauwkeurig g volgd. Ze wachten ge- I duldig hun kansen af; I ui dit druk bevaren water lijkt het Moetsji- Foetsjj niet wenselys het schip aan te vallen, maar ze moeten de jonk ra de gaten big ven hou den Wanneer een Ame rikaans linieschip aan stuurboord oploopt, worden de Jappen een beetje nerveus, maar Moetsji-Faetsjl stelt non mannen gerust. Op die mogelijkheid heeft hjj gerekend. Hij laat de gevangenen aan dek ko- zijn vriendelijkste stem, „en ik dacht, dat u Barker antwoordt niet; hij begrijpt wel, dat men en dwingt kapitein Barker en zyn man- het wel eens prettig zoudt vinden om de frisse de Jap heus niet uit menslievendheid handelt, nen naar de brug te gaan, „U heeft nu zo lang zeelucht weer eens in te ademen." Kapitein Maar wat wordt er van hem verwacht? benedendeks gezeten, kapitein", zegt hij met CLUBVOORBEELD VAN GOEDE GEEST Over drukte was er ook bij de laatste van de reeks recepties, wel ke S.V.V. hield ter gelegenheid van behaalde kampioenschappen, niet te klagen. Alle eerste-klassers van het Westen hadden onder aanvoe ring van de heer "W. Koolhaas, die 'ook de Zwaluwen vertegenwoor digde, acte de presence gegeven, wethouder mr. P. van Bochove ver tegenwoordigde het gemeentebe stuur van Schiedam en er waren, nog zovele anderen, die ook een korte gelukwens uitspraken en ge schenken aanboden. De voornaam ste gast was Zaterdagmiddag in het Schiedamse Corner House on getwijfeld de bondsvoorzitter van. de K.N.V.B., de heer Lotsy, die niet alleen zijn gelukwensen nog eens kwam aanbieden, maar ook de gouden K-N.V.B.-medaille had mee genomen om deze aanvoerder de Brum ter hand te stellen. Voor de eerste maal is het weer een gouden medaille, zodat de betiteling „gou den plakhier weer meer dan ooit op zijn plaats was. De heer Lotsy is met het Neder lands elftal naar het Noorden ge weest en de geest onder de ploeg was uitstekend, zegt hij. In een deel van de pers heeft hij echter dingen over spelers gelezen, die volkomen onjuist zijn. Ook schreef men dat het spelpeil door de vrsterkte de gradatie gevaarlijk ging zakken. Nooit worden er echter zo weinig straffen uitgedeeld als nu. „Ik begin wel eens te vrezen, zo merkte de heer Lotsy op, dat er langzamerhand m onze voetbal maatschappij krachten zijn geko men, die een richting in willen stu ren, die wij niet wensen. Gelukkig was de heer Lotsy op weg naar Schiedam toen hij dit alles nog eens overdacht en zijn vertrouwen in de voetbal-toekomst van Neder land kreeg weer vastere grond, naar hij zide, toen hij zich gaande wist naar S.V.V., de club, die met zovele andere clubs een oase vormt in het Nederlandse voebtalleven en welker elftal en organisatie hij ten voorbeeld stelde. Een kwart eeuw geleden voetbalde Lotsy in Schie dam tegen S.V.V.-ers, die toen ook al namen als Maltha en Könemann droegen, een bewijs, hoe goed de band tussen spelers en club steeds was en is. Het was zelden met zo veel genoegen, dat de K.N.V.B. de kampioensmedaille uitreikte als dit maal aan S.V.V,'Nadat Arie de Bruyn het kostbare kleinood in ontvangst had genomen, heeft voor zitter C. Maltha de dank van de vereniging uitgesproken. Wij heb ben steeds getracht de club te zijn en te blijven, die we waren toen we in de Ned. Voètbalbond getre den zijn, zo sprak hij. Behalve de heer Lotsy en de "Westelijke eerste klassers, die een terreinklok zdllen aanbieden, voerde o.a. ook nog Kees van Hassrit, de man van de Zilveren Bal-commissie, het woord. De heer Maltha zegde hem deel name ook voor de komende wea- sirijden weer toe. Verder spraken nog de heer A H. Weekenstroo voor de K.N.V.B., afdeling Rotter dam. die mst een plaquette kwam aandragen, de heer M. Dronkers namens Hermes.D.V.S, de heren Landaal van A.G.O.V.V., Bakker van De Volewijckers en de heer de Grooth voor de 2e, 3e, 4e klassers. U gaf Nijmegen voetbal, zoals we dat in jaren niet hebben gezien, sprak de heer Wijers van de afde ling Nijmegen van de KJST.V.B. In specteur van politie H. Will ems van Bever en kwam. gewoonte getrouw even namens de politie-sportver eniging en de heer W. Oranje voor „Orpheus", de Schiedamse mannen» zangvereniging. De heer Slotboom kwam namens de Utrechtse tweede klassers met een. bijdrage voor een massertafel aandragen. Een van de vele S.V.V.-supporters is de heerN. Dols in Amsterdam. Hij was zo en thousiast over het succes van zijn club, dat hij voor alle elf speiers ball-point pennen liet maken, voor deze gelegenheid speciaal vervaar dig in de rood-gröene kleuren. De heer Maltha heeft voor dit cadeau en de vele andere hartelijk dank gezegd en toen was dan eiddenjk gelegenheid voor de vele andere aanwezigen om het bestuur en de spelers de hand te komen drukken. DWS ontvangt Deense handballers Als inzet van de herdenking van het tienjarig bestaan van de Schiedamse handbalvereniging D.W.S, zal de Schie damse club Woensdagavond op het Bos- hoekterrein een wedstrijd spelen tegen de Deense handbalpioeg Frederiksburg uit Kopenhagen. De wecütrija vangt om acht uur aan. Als voorwedstrijd van deze beJangryke handbalontmoeting, waarbij ook de schooljeugd weer in grote getale aanwezig zal kunnen zijn, vindt er om zeven uur een. ontmoeting plaats tussen de dames van D.W S, en Olympla rot Ben Haag. Het Deense Frederiksburg behoort tot de sterkste elftallen van Denemarken en bezet momenteel de tweede-plaats in de eerste klasse. Bij een vorig oezoek aan Nederland wera met flinke cijfers van de sterkste clubs gewennen. Opval lend was toen vooral hun weergaloze baltechmek en snelheid. Men geeft de Denen, geen onverdiende eer, wanneer men hen hoger schat dan het Zweedse „Heim", dat D.W.S, vorig jaar mocht ontvangen. De D W.S.-gelederen worden voor deze wedstrijd extra versterkt door twee International», afkomstig uit Deö Haag. Het belooft een zeer interessante en spannende strijd te worden! „Mrs. Miniver" weer terug in Passage Van heden af tot en met Donderdag avond geeft het Passage-theater een reprise van de bekende film „Mrs. Mini- ver", waarin Greer Garson en Walter Pidgeon de rol van hun leven spelen. Natuurlijk kent bijna ieder zo lang zamerhand deze film, doch dat zal voor velen ook voor ons geen bezwaar zijn om nog een» te gaan kijken naar dat simpele, maar toch zo echt-mense- Ujke oorlogsverhaal van een Engelse familie op het platteland, die tot een symbool werd van zovele gezinnen uit de laatste oorlog, Schiedam heeft weer een magirusladder In de brandweerkazerne aan de Singel staat weer de trots van de Schiedamse brandweer, de magi- rusladder. Meer dan vier jaar heeft het moeten duren voor de ladder, die door de Duitsers was gestolen, en in Berlijn als oud roest werd teruggevonden, weer in gebruik kon worden genomen. In Heiligerlee heeft men de ge legenheid te baat genomen om verschillende verbeteringen aan te brengen. Nog enkele dingen moe ten worden nagekeken, maar bin nen een paar weken zal het dan toch zover zijn dat de brandweer, wanneer het moet, met de magi- rusladder kan uitrukken. Jaarvergadering SYV Op Maandag, 18 Juli, zal S.V.V. in het Gebouw voor Chr Soc. Belangen de jaarvergadering houden. Naar wij ver nemen zal de heer J. C. van D(Jk wegens drukke werkzaamheden tussentijds af treden al* bestuurslid. Drie Jaar lang heeft de heer Van Dijk zitting gehad In het beatuur, doch ook voordien was hij reeds in andere functies lange tijd actief voor S.V.V. Zaterdagavond heeft de Schiedamse toneelgroep „Comedia" het seizoen be sloten met een opvoering van de klucht ,H*t begon in een gracht",, geschreven door Wlm Dumont. Ook nu was de regie weer in handen van de heer H, J. Saas. Zoals alle uitgaande mensen Zondag, profiteerden ook de Lïerse muzikanten, de Xaverianen, ten volle van het prachtige zomerweer bij het bezoek, dat zij Zondag aan ome stad brachten. Vier volgeladen autobussen voerden hen aan, de mannen en de vrouwen, want bij zo'n bezoek aan oude vrienden trekt de hele Xaverlanen-familie mee. Even na elf uur stapten de eerste Zuiderburen de zaal van De Seinpost bin nen, waar koffie geserveerd werd. Er werden handen gedrukt en groe ten gewisseld, kortom het was er ai spoedig een ware familie reünie, waaraan de keurige uniformen van de gastheren van O.B.K. een bij zonder cachet gaven. dektent Is maar een stapje en zo zaten de Xaverianen dan ook al spoedig achter hun lessenaars. Een nalatigheid was hier zeer zeker het gebrek aan zitplaatsen, waardoor toehorende Lierenaren en Schie dammers genoodzaakt waren gedu rende het concert in de brandende zon. te blijven staan of onder de bomen de reigers uit te dagen. Na de tocht door de stad keerde het voltallige gezelschap weer te rug naar de Broersvest, waar eerst om kwart voor negen de deuren van de autobussen achter de laat ste Lierenaren werd gesloten. Toen ging het terug naar huis, waar nu straks natuurlijk O.B.K. weer ver wacht wordt. Hier prepareert men zich echter eerst op het achtdaags bezoek van een Deens muziekcorps. Op Vrijdag, 15 Juli. arriveren deze gasten van O.B.K. Honderd en vijftig Lierenaren waren geschaard rond de lange ta fels, toen de heer K. F. van Pelt, voorzitter van OJB.K. hen allen een heel hartelijk welkom toeriep in Schiedam. Ket contact met Lier is altijd erg prettig geweest en O.B.K, wil niets liever dan de vriend schapsbanden, welke gelegd zijn, zo lang mogelijk bestendigen. We ken nen mekoar goed genoeg, zei de voorzitter van de Xaverianen, de heer De Vries, vanaf het kleine to neeltje tot de zaal. Maakt er 'nen oangenoame en plesante dag van", raadde hij een ieder nog aan. Die raad is niet m de wind geslagen toen er wat tijd beschikbaar was om in de boezem van de O.B.K.-ge- zinnen nog eens wat onder ons te zijn. Maar voor het zover was, werd er eerst gezamenlijk onder de to nen van vrolijke muziek opge marcheerd naar het tijdelijk monu ment in de Plantage, waar de heer De Vries een krans neerlegde. De volksliederen van de beide landen besloten deze plechtigheid, die in de zomerse stad nog heel wat be langstellenden trok. Van het monument naar de mu- Excelsior verloor van Sparta Zondag speelde Excelsior tegen Sparta op het terrein van Sparta te Rotterdam. De Schiedammers wisten het mei tot een overwinning te brengen. Zij begonnen, mei batten, en scoorden 83 runs, waarvan N. van Huet een zeer goede 47. Bowlingcijfers van Sparta v, d. Linde 823, L. de Bruin 2—19. Sparta riskeerde niets en de score ging dan ook zeer, zeer langzaam. Na ongeveer 2 uur batten werd het totaal van Excelsior bereikt. Het eindtotaal van Sparta werd 157, waarvan L. Borrsni 39, H. Wennd- ker 33, J. Sonneveld 10, L. de Bruin 15, Schilthuïs 21 en Smeets 18. Twee batsmen gingen run out en de oven- ge wickets 'werden, genomen door J. Dries die 31 overs unchanged bowl de. Hij had met 855 fraaie cijfers. Tevens nam hij gisteren zijn 100ste wicket in eerste klas cricket. Duiven uit Orleans De Postduif nam deel aan <fen wedvlucht Orleans, afstand 480 km. De lossing vond om 5 45 plaats. Toen de eerste duif in Schiedam arriveer de was het 13 5153- De laatste was 14-33.51 in het hok terug- De uitslag was: D. v. d. Tuin 1; W- J. Jansen 2, 13: J. Freu Co. 3; C. de Graaf 4; L. Crama 5; J. Heyster 6; P. de Kuuk Co. 7, 9; P. Verheugen Co. 8, 25; K. Levering 10; L. A. Verhaeren 11, 12, 14, 23, 27; H. J. Jansen 15, 19, 21, 22, 26; A. Suttorp 16, 18; K. Muilwijk 17, 20; Gebr. Vis 24. OPSTELLING FREDERIKSBERG (DENEMARKEN) Borge Skott, 21 jr.; Arne Hansen, 34 jr.; Cay Svendsen, 21 jr.; Bent Vaguer, 21 jr.; Christian Smaakjer, 23 jr.; Erik Aurelius, 23 jr.: Mogens Petersen, 21 jr.; Egon Gundal, 28 jr.; Ole Vittus, 20 jr.; Allan Lysholm, 22 jr.; Bent Bundgaafd, 21 jr. Leiders: Leo Gyntler. 37 jr. (voor zitter); Holger Elkjaer, 40 jr. OPSTELLING DWS W. db Ronde; G. Voogt; J, Rijne- ke (CWP); P. Reurling; A. Mout; J. Zijdeveld; J. van Lint; T. Goedhart; A. Sigmond; J. Walker (Olympia); J. ten Bosch. Namens het Lierse vpuziekcorps De Xaverianen legde de heer De Vries Zondagmiddag om twaalf uur bloemen nan de voet van het kruis voor het tydelyk monu ment voor de gevallenen in de Kop van de Plantage. Terwijl de vaandels van Xaverianen en O.B.K. negenspeelden de corp sen de volksliederen van Belgiè en Nederland lngezMed.J WSraUCTEVRS-WPlOHA K.KA.C. AUTORIJSCHOOL WALDO Gasinstallatie explodeert SCHOONHOVEN. Toen een knecht van de grossier J. Stalen burg te Schoonhoven Zondag avond een gasinstallatie wilde con troleren, die gebruikt wordt voor het rijpen van bananen, deed zich een hevige ontploffing voor. Een der omwonenden slaagde er in de knecht de 30-jarige H. Hoen koop uit Polsbroek, uit de ravage te halen. H., die aan handen en gelaat deerlijk gewond was, is in ernstige toestand naar het ziekenhuis te Gouda vervoerd. De achtergevel van het gebouw Is geheel weggeslagen. De zijwan den zijn zodanig ontzet, dat de er naast gelegen woningen gedeelte lijk onbruikbaar werden. RECTIFICATIE In de week-end brief van onze correspondent uit Bretagne zijn te gen het slot 2 instrumenten ver wisseld: de biniou is de Bretonse doedelzak en de bombarde is de Bietonse trompet. Films: Passage-theater: Da. 2, 7, 9, uur, Za en Zo. 1.45, 4.15. 7 en 9.30 u: Mr. Minivor (14 jr.). Monopole. Da. 2, 7, 9, Za. 2, 5, 7, 9, Zo. 3, 5, 7, 9 u: 2 maal 2 is twee (elke leeft.). Vergaderingen: 4 Juli .Stadhuis, 7 30 u: Begro- tmgsvergadenng Gemeenteraad. Sport: 6 Juli. Boshoek-terrein, 8 uur: Handbalwedstryd D.W.S.—Fre- denksberg (Denemarken). 7 Juli, Plantage: 5-30 u: Start Amateurs voor Ronde van Schiedam; 6.30 uur; Start be roepsrenners. Burgerlijke Stand GEBOREN: Marianne D. L-, d. v, W. de Ligt en L. Snoek; Pauolo B-, T. H. H. D, Ottolini en C. M. Wie- chert. OVERLEDEN: J. Ravesteijn, 58 j.J M. v. d. Burg, 13 j. HERLEVING HANDEL OOST-WEST MOSKOU Er zijn tekenen die erop wijzen, aldus meldt Associated Press, dat de voorwaarden voor uit breiding van de handel tussen de Sowjet-Unie en het Westen gunsti ger zijn dan ooit in de naoorlogse pe riode het geval geweest is. De Russen hebben zojuist bespre kingen gehouden met twee Britse graan experts en voeren thans be sprekingen met een Franse Handels- groep de eerste Franse handels delegatie die Moskou sedert het ein de van de oorlog bezoekt Economische waarnemers van al hier gestationneerde Westelijke mis sies geloven dat deze houding niet voor een enkel land maar voor alle West-Europese landen geldt De Sowjet-pers meldt stijgende productie van industrie en landbouw m de USSR., hetgeen erop schijnt te wijzen dat de Russen de buiten landse klanten meer dan voorheen aan te bieden hebben. VISSERIJ Binnengekomen VI. 132, H. Flug- ge, 8 last en 4 kustvlssers, f 2155. OjVT DE PAROOL-WlüS&Lkic.A.&ti Zondagmorgen startten van Het Hoofd de 24 deelnemers aan de zeilwedstrijden van de vereni ging „De Nieuwe Waterweg". De route teas heen en weer naar Den BrielEerst laat in de avond keerde men in de thuishaven terug. Het Amerikaanse ministerie van landbouw heeft bekend gemaakt, d3t voor de dne maanden, die op l Juli zyn begonnen., 16.148 250 kilogram vlees is toegewezen voor export naar ver schillende landen, waaronder Neder land. De Italiaanse premier, Alcide de Gasperi, heeft Zaterdag een vergade ring van reders en afgevaardigden van de bond van zeelieden bijeengeroepen. De zeeiiedenstakfng in Italië duurt reeds 16 dagen. Het congres vnn de Italiaanse so ciale beweg.ng, die doorgaans be schouwd wordt als een neo-fasdstische beweging, heeft besloten, dat men niet lid scan ziin van de beweging en te vens van de vrijmetselarij VLAARDINGEN Vacantia in eigen stad Er komt al weer tekening In de plannen van het Vacanüe-comttè 1949, dat tot in de nacht aan het vergaderen is geslagen. Veel voor bereiding vragen deze weken, doch als de tekenen niet bedriegen zal het weer jammer zQn reeds plannen te hebben gemaakt, want in eigen stad zal er heel wat te beleven zijn. Vrijdag 5 Augustus om 8 uur 's avonds worden voor het stadhuis de weken officieel opengesteld door het hq-en van de vlag, gevolgd door muziek en zang met tot slot vuur werk op het feestterrein. 's Zaterdags brengt cns.de ronde van Vlaardingen door de V.R.C, „De Coureur" en de opening van een schilderijen- en oudheidkundige tentoonstelling in het Handelsge bouw. Verder bevat het programma een openluchttoncclavond door het Zuid- Nederlands Toneelgezelschap, een avond met radio-artisten, w.o. Mr. Doodle, Albert de Booy enz., een voetbalwedstrijd tussen twee eerste klassers, een boottocht naar Oos terhout, een autotocht naar Brussel, één naar Alkmaar, Bergen, Schoor! en Kamperduin, fietstochten, hen gelsport, watervreugd, enz. De jeugd krygt m de Vacantie Jeugdweek elke dag gelegenheid onder gelelde naar Hoek Van Hol land te gaan met de trein van 9,35 uit Vlaardingen en om 18.20 weer uit de Hoek. Men bekqkt nog een voorstel om te komen tot verlichting van het Hof. Als dat eens te verwerkelijken zou zqn! Wel staat reeds vast, dat op 20 Augustus de Kon. Militaire Kapel naar Vlaardingen komt voor de sluiting. Vlaardingen bouwt, de jeugd bouwt mee Op Zaterdag 9 Juli spelen de bij de Vlaardingse Jeugd Gemeenschap aangesloten organisaties een stads- spel, dat tot doel heeft Vlaardingen te bouwen, zoals het in het jaar 2000 zal sij'n. Het spel vangt aan in 'de stad van heden. In kleine groepjes zullen de leden der organisaties door de straten trekken en kennis nemen van Vlaardingen. Zij zullen in de ge schiedenis vorsen, maar tevens de toekomst bezien. En uit de heden daagse stad zullen zy de bouwste nen aandragen voor Vlaardingen anno 2000. Het tweede gedeelte van het spel speelt in het VFC-sportpark. Hier worden alle delen voor de nieuwe stad aangebracht en in een spel, waaraan ca. 1500 jongens en meis jes deel zullen nemen, zien we de hedendaagse toestand en hoe hier uit de wil en de kracht geboren wordt om Vlaardingen groter te maken. Als slot wordt voor de Vlaar dingse bevolking een maquette sa mengesteld van onze stad over 50 jaar. Een en ander vindt plaats in het kader van de bescheiden feestvie ring ter gelegenheid van het Kope ren Bruiloftsfeest van H.M. de Ko ningin en Z.K.H. Prins Bernhard. Er zullen deze dagen geen andere bijzondere gebeurtenissen plaats vinden. SCHIEDAM Dinsdag 5 t/m Donderdag 7 Juli ZWEEPSLAG „LARUE" Wie is de geheimzinnige leider. EXTRA HET BLOEMEN MYSTERIE (Scotland Yard is op jacht). Toegang 14 jaar. VEILINGGEBOUW PLEIN EENDRAGT11.TUINLAAN Op MAANDAG II en DINSDAG 12 JULI 1949, aanv, voorm. 10 uur, t.o.v. Notaris A. S. H. A. BI^AISSE: INBOEDEL VEILING waarbij: fraaie wortelnoten porseleinkast, sa lonameublement, kussenkast, old-finish en ma honie slaapkamers. old-Ximsh zitkamer en vele andere meubelen, Perzische tapijten w.b. zeer fraaie Afghanistan, 2.80 x 5 M„ in prima staat; luxe en huish. artikelen, Friese staartklok, gouden cn zilveren sieraden, textiel, gardero bes enz. KIJKDAGEN: Vrijdag 8 en Zaterdag 9 Juh 204 uur. NJB, Dagelijks kunnen goederen worden ingezonden of op verzoek aan huis worden afgehaald. TEL.69651- SCHIEDAM-C. Biedt zich aan een vertegenwoordiger lij, gedistilleerd, goede referenties, in bezit van eigen AutD. Brieven onder letters S.T.B. bureau van dit blad. GEVRAAGD: EEKEND MET BURGERWERK. Zich aan te melden na 7 uur Amalia van Solmrstr. 27b.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2