Zweedse treinmoorden waren „maar ongevallen PTT heeft het tempo opgevoerd LEUKE SHORTS Alcohol um de treinmoordenaar Natuur en kunst hand in hand Sons beek '49" geopend H I ER IS UW 1 geniale seconde 99 vlijtige uren en ROOSTER; 1001 verloren dagen 's Avonds gepost, 's morgens overal besteld Onthutsende poëzie, gevoed door schuldbesef GERRIT ACHTERBERG bevecht tijd, ruimte en dood Op de Iwhhsl 4 Maandag 4 Juli 1949 (Van onze Scandinavische correspondent) Sedert 1WÏ werd Zweden gehuld In een groot mvsierie» waar vele be woners van net vrije Und; politiemannen, rechercheurs, agenten van opsporingsdiensten, psychiaters, ja aelfs heldereenden rich het hoofd over «555 gebroken, fn dc Joop van de v«f jaar rieten er osnul|jk SO mensen nu njdende treinen, waarvan er 37 werden gedood, 49 gewond, leratfj er 5 zonder kleerscheuren afkwamen. Speciaal dc avond- en nachtsneltrelnen waren berucht. De laatste slachtoffers waren een 55-jarige ingenieur Bela Balint uit Malmö en een politie-agent uit Halmstadt- De politieman overleef de het ongeluk en kwam ernstig gewond in een ziekenhuis te lig gen, waar de recherche bem vru- weï dagelijks aan een verhoor on derwierp. De politieman bleek ech ter het geheugen te hebben verlo ren en gaf slechts verwarde verba len ten beste, die het polilie-appa- raat op een dwaalspoor brachten Ook de lijkschouwing van de om gekomen ingenieur leverde slechts raadselen op. Het bleek dat de man het eerst met de benen en daarna met het hoofd op de spoorbaan was neergekomen, hetgeen het vermoe den deed rijzen, dat het slachtoffer uit het portier was geduwd. Als hij eruit was gevallen, zo stelde men vast, zou hij eerst met het hoofd op de haan hebben moeten neerko men omdat de mens niet de kracht bezit, als een kat op de pootjes te recht te komen. „Natuur en kunst gaan hier iand in hand. Het gaat er om de beeldhouwkunst nader tot het grote publiek tel brengen". Aldus de man van het initiatief tot de grote beeldhouwtentoostelkng ..Sonsbeek 1949", de wethouder H. Al, A. Klompe bij de officiële opening Vnidag j.I. Deze plech tigheid geschiedde in tegenwoor digheid van vele autoriteiten, o.w de minister van O. K. en W., de Franse en Belgische ambassadeurs, de vertegenwoordiger van de Brit se Consul en vele leden van het Ere-comité. De heer Klompe memoreerde in verband met de voorbereiding spe ciaal de deskundige en actieve me dewerking van de Ned. Kring van Beeldhouwers. Hildo Krop, voor zitter var deze organisatie, sprak over de waarde van de tentoon stelling voor de cultuur. Vervol gens sprak Jtr. Sandberg als voor zitter van de Ned. Federatie van Beroepsverenigingen van Kunste naars. Minister Rutten hield een rede, waarna ook de burgemeester van Arnhem een kort woord sprak. De inzendingen {ruim 200) zijn beperkt gebleven tot de West- en Noord-Eurcpese landen. Het park telt meer dan 90 beelden. Het to taal verzekerde bedrag beloopt één millïoen gulden. Operatie degen" behoort weer tot verleden LONDEN. De luchtoperatïe .Foil** (degen) de gecombineerde iuchtmanoeuvre waaraan ook vlieg tuigen van de Nederlandse lucht strijdkrachten deelnamen, is Zondag na een nachtelijke aanval op het Zuiden, het Midden en het Oosten van Engeland besloten met de grootste concentratie bommenwer pers, die sedert bet einde van de oorlog boven Engeland is waarge nomen. Het lawaai van het „ge vecht'' hield de Londenaars geruime tijd wakker. Hoge officieren van de Britse luchtmacht geloven, dat zij reeds aanzienlijke vorderingen gemaakt hebben wat betreft het probleem van het afslaan van een aanval, on dernomen door straal bommenwer pers, die op grote hoogte en bijna zo snel als het geluid vliegen. Men was van mening, dat men de grondslag had gelegd voor een aan zienlijk verbeterd systeem van luchtverdediging. Pool bij aanrijding te Ede gedood EDE. Zaterdagmiddag om- ireeks half zes verbet een wlelrij- er het voorplein van het bïoscoop- heater Reehorst bij het station Ede Wagunrtgen. Bij de ui int lie» hij corst e»-n van links komende lusj auto passeren, doch bij net overste ken van de weg bemerkte hij blijk baar niet, dat een .van de andere zij de naderende autobus van de Ned. Buurtspoorweg Mij, vlakbij was. De man werd door de zware bus gegrepen en vrijwel op slag gedood. Het bleek de 24-jarige Pool T. Albin te zijn, werkzaam op de AKTJ te Ede. Het stoffelijk overschot werd overgebracht naar de sectiekamer van het hoofdbureau van politie. Mijnstaking ontwricht Australische economie CANBERRA, De eerste-minis- ter van Australië, Chifley, heeft in een radiorede verklaard, dat het economisch leven van het land een algehele ontwrichting nadert als ge volg van de mijnstaking, die reeds een^week duurt. Bijna een half millioen arbeiders 1 zijn zonder werk gekomen door de staking van 23.000 mijnwerkers, die hDger loon en betere arbeidsvoor waarden wensen. „Er kon geen slechter tijdstip voor de actie zijn gekozen1', aldus de premier. De sta kende mijnwerkers zullen tegen de regering een gerechtelijke procedu re aanhangig maken over de rechts geldigheid van de nationale noodwet die de banktegoeden van de staken de mijnwerkersvakbondea heeft be vroren. Siciliaanse bandieten toeren zich weer FARLERMO.- Zwaargevra- pende Italiaanse politie is Zondag op Sicilië* met tanks en pantser wagens een nieuwe razzia begon nen naar aanleiding van het dood schieten van vier politieagenten door bandieten, die, naar men aan neemt, tot de bende van Salvatore Gïuliano behoren. Te Portello Delia Paglia bij Pa lermo liep een politie-jeep in een hinderlaag en de inzittenden wer den met handgranaten en tommy- gunc bestookt. Vier politie-agen- ten werden daarbij gedood en drie gewond. Alle bandieten wisten te ontsnappen. In de laatste twee jaren zijn bijna tachtig politie-agenten op Sicilië door bandieten gedood. Stucadoorsstaking aan de Zaan weer voorbij ZAANDAM. De stakicg van de stucadoors in de Zaanstreek is opgeheven. Met ingang van van daag hebben de stucadoors in de Zaanstreek na acht weken staking het werk hervat. In_ diverse be sprekingen tussen beide partijen gevoerd werden voor_ de stuca doors gunstiger arbeidsvoorwaar den bereikt. Publieke sensatie Het publiek heefx van de myste ries met grote belangstelling ken nis genomen en toen de politie op roepen plaatste voor getuigen kwa men er allerlei gewichtige mensen die verhalen opdisten, roet zulk een ernst, dat de politie er inderdaad geloof aan hechtte. Zo hadden rei zigers een „vreemd-starende man" ontmoet, die steeds in zichzelf sprak, bitter voor zich heen lachte en soms opstond om door de passa ges te wandelen. „Vreemd starende" mensen of beter loensende passagiers hebben het sinds dat fabeltje slecht gehad. Altijd was er wel een reiziger die meende dat die „schele meneer" zo verdacht deed en er prompt de stationsbeambten en de politie in kende. De argeloze reizigers wer den dan tot vervelens toe onder vraagd en altijd moest de politie erkennen dat ze wel „vreemd ke ken" maar van de pnns-geen- kwaad wisten. Een helderziende had weer wat anders: hij had een openbaring „gezien" van een 40 a 50-jarige man die op de achterste bank in de laatste coupé van de laatste wagen zat, vervolgens op- In Parijs beslagneming gelast van de film „Het IJzeren Gordijn" PARIJS. Een Farijse rechtbank heeft de inbeslagneming gelast van de anti-Russische film „Het IJzeren Gordijn", omdat er muzikale passa ges in gebruikt worden van de Rus sische componisten Sjostakowitsj, Prokofief en anderen, zonder dat zij hiervoor toestemming hebben gege ven. De klacht is gegrond op een Franse wet van 1703 ter bescher ming van artistieke en literaire be zit Geheel-onthouders vergaderen LEEUWARDEN. Zaterdagavond en Zondag kwam de algemene Ne derlandse geheelonthouders bond (ANGOB) in jaarvergadering bij een te Leeuwarden. De voorzitter wees op het vermeerderde alcohol- verbruik, waardoor een. Intensiever propaganda vereist wordt. Men be sloot het volgend jaar te Beekbergen te vergaderen. stond en in de corridor een portier raam opende. In die tijd zou hi er een „om zeep" hebben gehol pen. Het gevolg alleen was, dat niemand meer Ln de laatste coupe van de achterste wagen Wilde zit ten. De oplossing Thans is het mysterie ineens op- gelast en het gehele drama kan „nuchter" bezien teruggebracht worden tot een statistiek} e, waarin de alcohol een grote rol heeft ge speeld (tot dusver niet nuchter meer dus) Van de 90 mensen die uit de trein vielen was er slechts in twee gevallen van misdaad spra ke, en in beide gevallen is de zaak geheel tot klaarheid gebracht en de schuldige gestraft. In het ene geval verraste een treinbeambte een dief in een goederenwagen, De dief sloeg de beambte bewusteloos en smeet hem uit de trein. In het an dere geval hield een reiziger een drinkgelag roet twee andere reizi gers Het eindigde ermee dat de beide laatstgenoemden zyn porte feuille stalen en hem de coupe deur uitgooiden. Over het alge meen genomen heeft de drank een rol in vele dezer gevallen gespeeld In elk geval is het slachtoffer m 24 gevallen onder min of meerdere invloed van drank geweest. Van ae 90 gevallen svaren er II zelfmoord, wellicht zelfs meer. In 13 gevallen sprongen reizigers de trein uit toen ze ontdekten dat ze in de verkeer de trein zaten De overige gevallen waren oorzaak van ongelukken we gens grote onvoorzichtigheid. In Zweden slaapt men er weer wat geruster door en in de treinen kunnen „vreemd-starende" mom pelende en wandelende reizigers weer zonder risicio's reizen. Na wekenlange onderhandelingen schijnt thans een wapen stilstandsover- eenkomst tussen Syrië en Israel in zicht te zfjn. Werkend aan de hand van de voorstellen van dr. Bunche, de vroegere bemiddelaar van de V.N. in Palestina, zyn delegaties van belde landen op een vergadering ergens aan de Syrisch-Iraehsche grens tot een ba- sis-aecoord gekomen. 1 ALS U EENS UITVINDE R WERD Verwenste tijdrekening STEL, dat u zomaar wande- tleleud in een park of zittend achter een biertje ineens een reuze vondst doet: een broodzaag- machine, een stratosfecr-ademhnal. machine, een haargrocïolie-met- speciale-gieter, liet doet er niet toe wat, maar een vinding, een baanbrekende gedachte. U behoort dan meteen lot dat leger van voortrekkers, diie in hun vrije tyd de wereld vooruitbrengen. U wordt ineens de begaafde artist of blijkt dat altijd al geweest te zijn. Koitom u blijft natuurlijk de eenvoudige, bescheiden man van weleer. Maar zo helemaal van binnen natuurlijk toch vindt u zichzelf nu wel een beetje belang rijk. Het was toch met zo maar iets het, was een vondst, belang rijker dan het ei van Columbus wellicht of eigenlijk welzeker En dat juist u dat geniale idee moest hebben. Een half leven ge sleten achter de werkbank, op de kantoorkruk m de trein (met ac te! as).en nu ineens dit! Na- tuurhik heeft u meteen genoeg van die kruk of die tas, De uit vinder, de artist is ontwaakt. De eerste tijd gaat bet nog wel. U wandelt met meer, u drinkt geen biertjes meer. U mijdt vrienden, cafe's en zo. Men ziet u slechts scharrelen op de markt. Natuurlijk ook nog wel op uw werk maar dat is eigenlijk verloren tijd U leeft daar helemaal boven op zolder of achter in de schuur met het bordje Laboratorium. Daar zwoegt u in stilte hele week-ends, avon den en nachten Het is passen, monteren, demonteren, meten vij len, flmke woorden gebruiken, weer vylen_ meten en zuchten. En (Van een onzer verslaggevers) Het ïs na de bevrijding een gewoonte geworden om bü vrijwel alles vergelijkingen te maken met voor 1940. Vooroorlogs is voor velen een bijna ideale toestand. Mag dit In sommige gevallen opgaan, b|j het postvervoer zeker niet; want met hel binnenlands postvervoer zijn we op het ogenblik verder dan ooit te voren. Het ziet ernaar uit, dat de ideale toestand thans nagenoeg bereikt is. Het nachtpostnet sluit ais een bus, zodat we practïscb kunnen zeggen, dat brieven, 's avonds gepost, overal in het land de vol gende ochtend reeds besteld worden. En voor een groot deel van Nederland geldt reeds, dat correspondentie, 's morgens voor de eerste lichting gepost, nog in de middagbestelling de geadresseerde bereikt. NACHTPOSTTREINEN RAZEN DOOR HET LAND Alle correspondentie, die 's avonds voor een bepaalde tijd, aangegeven bij de brievenbussen, gepost is wordt verwerkt via dc nachtposttreinen. Deze lichtingstijd is tamelijk vroeg gesteld, omdat de nachtposttreinen goederentremen zijn, waarin de postrijtuigen meerijden. Dit bete kent, dat op de tussenstations vaak oponthouden zijn van twintig minu ten tot een half uur voor laden en lossen van goederen en voor range ren. De postmensen, die in deze trei nen He bergen brieven verwerken, zijn. gelukkig met deze ruime wacht tijd want anders zouden zij nooit in staat zijn hun werk op tiid klaar ie hebben. Hun arbeid bestaat niet al leen uit het vervoeren van zakken post, integendeel. Talrijke zakken met post, die U op een station ziet mladen, moet in de wagens worden leeggestort en gesorteerd. En dat moet razend snel gebeuren, want op het eerstvolgende station staan an dere postmensen te wachten om dd correspondentie voor hun gebied in ontvangst te nemen. Daar de zakken met post daarna nog vaak met auto's verder ver voerd moeten worden naar de eind bestemming is het «duidelijk, dat het nachtpostschema nauwkeurig moet kloppen. Dat doet het dan ook. Maar te versnellen valt er met veel meer. Het is daarom niet waarschijnlijk, dat de aansluitende buslichting nog wat verlaat zal worden. Wel is er nog een mogelijkheid, dat de nacht- nen Wat eerder op de plaats Canadese studenten naar ons land QUEBEC. Ongeveer 1400 Ame rikaanse en 48 Canadese studenten zijn op weg naar Europa om daar deze zomer te studeren en te reizen. De Canadezen zullen vijf weken disputen houden op het kasteel Bou- vigne bij Breda. Zeventig studenten uit Engeland, Frankrijk. Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken. Finland, West Duitsland Zwitserland en Italië zul len eveneens aan deze disputen deel nemen. fpEN GROTE PRODUCTIVITEIT hoe imponerend deze soms ook kan zijn is geen waarborg voor een groot dichterschap. Het poëtische oeuvre van S. Vestdijk b.v., wiens qualiteiten (die wij zeker viet onderschatteni niet irt de eerste plaats op het gebied van de poezie liggen, bewijst deze stelling. En met een handvol verzen is M. Vasalts een groot dichteres. Bij Gerrit Achterbergwiens ongewone vruchtbaar heid na de oorlog een tiental dichtbundels opleuerde, gaan productivi teit en grootheid echter hand in hand. Geen dichter is zo duidelijk alleen maar dichter als hij. Niet alleen dat hij nooit één regel proza heeft ge schreven zelfs zijn brieven zijn kort en aan critieken heeft hij zich nooit gewaagd de wijzewaarop hij het woord hanteert, het laadt met spanningen, het een dubbel-zinnig karakter geeft, is typisch dich terlijk. Hij leeft altijd naar het volgende vers toe; hij maakt soms zelfs de indruk uitsluitend te existeren om uit het leven (en de dood) poë tische munt te slaanNadat hij éénmaal zijn thema, of het thema hém had gevonden, is hij op zoek gegaan naar wegen om zijn onderwerp te verdiepen en over te brengen op alle processen die zich tussen hemel en aarde afspelen. Zijn thema bleek onuitputtelijk te, zijn. eeuwigheid kunnen ondergaan In een tydeloos moment, niemand 15 in staat dit moment te bestendigen. van bestemming komen. De post heeft echter niet vol doende aan de nachtpostdienst Daarom werd voor correspondentie, die te laat was voor de nachttrei nen, een dagpostnet ontworpen. Dit moet er voor zorgen, dat correspon dentie, die 's morgens voor de eer ste buslichting wordt gepost, in het hele land nog in de middagbestel ling wordt bezorgd. En detee ide ale toestand is thans, roede dank zij de nieuwe dienstregeling van de Spoorwegen, reeds aardig bena derd. Voor de eindpunten in het hoge Noorden, Limburg en Zt eland was het met zo eenvoudig, omdat de post eerst naar de centra moet worden vervoerd en vandaar naar de uithoeken doorgezonden. Maar het is toch mogelijk gebleken er voor te zorgen, dat vrijwel alle plaatsen, tot de kleinste gehuchten toe, 's morgens een mogelijkheid van postafvoer hebben met de ga rantie. dat die post in de raiddag- bes telling van dezelfde dag de ge adresseerde bereikt, waar ook in het land. Uiteraard ligt het tijdstip van de eerste buslichting in die uiterste delen van het land vroeger dan ln steden als Utrecht, Rotter dam of Den Haag. Het wil echter heel wat zeggen om zo'n snelle overkomst te garanderen. Hemelsbreed is bijvoorbeeld de afstand MiddelburgHaamstede maar een sprongetje. De post moet echter de omweg maken van Mid delburg, via Bergen op Zoom en St. Philipsland, pontveer bij Zijpe, om bij het trammetje te komen en dan moet men nog eerst helemaal door Schouwen en Duiveland voordat men in Haamstede ïs. Om 12 uur gaat de post uit Middelburg, maar ze komt op tijd. Behalve een volmaakt 'nacbtnet heeft de PTT dus een nagenoeg vol waardig dagnet. welke tezamen uniek zijn in de wereld. En. de energie kennende van dit staats bedrijf kan men er van overtuigd zijn, dat het uiterste zal worden ge daan, opdat binnen niet al te lange tijd de toestand van het binnen lands postvervoer helemaal ideaal zal zijn. Kafka herinneren, dat de hoofdfi guur Josef K. zich schuldig gevoelt, nog roor er van enige nader te definiëren schuld sprake is en dat hij de positie van verdachte als een natuurlijke on dergaat. Ook bfj Achterberg is de cau saliteit als het ware omgekeerd. Nog voor er van enig misdrijf sprake Is. in zijn eerste bimdel „AFVAART". ligt fcg reeds voor het gericht: zijn schuld moet eigenlijk achteraf worden „gelegi timeerd" door een daad. Wordt hij door het volbrengen van die daad inderdaad schuldig, tegelijk wordt hem de moge lijkheid gegeven zich van die schuld te kwijten. Wat is er gebeurd? Aan het verbond tussen man en vrouw, hoe vol maakt het ook mag zijn, kleeft altijd de onvolkomenheid, die inhaerent is aan Iedere menselijke verhouding. De dichter moge zich een ogenblik een blijvende unificatie verbeelden, na het: woeden der extase vallen beide uit de kosmos terug, ieder op zjjn eigen be staan. Tijd. ruimte, dood. blijken de onoverwinnelijke tegenstanders, tegen wie men altijd weer de nederlaag lij rit. Mag men- ln een liefdeservaring de N' 'U IS HET ACHTEBBERG'S ..KRANK ZINNIGHEID" de tijd te willen doen stilstaan, de sterfelijkheid te wil len opheffen. Met de dood van de ge liefde heeft de schuld zijn intrede ge daan, maar tegelijk de mogelijkheid het element van vergankelijkheid uit de verhouding te elimineren- Als het de dichter zou mogen lukken de ge liefde terug te roepen m het vers, waarin zijn eigen ccuwigheidsverlan- gen Is neergeslagen en waarm verle den, heden en toekomst onscheidbaar in elkaar schuiven, dan heeft hij t|jd en dood overwonnen. In een aantal ge dichten ziet men hem don ook de tijd terugdraaien naar het moment der vereniging en tot een uit het leven ge lichte verabsoluteerde tijd maken. De schuldvraag speelt nu geen col meer, omdat hij de geliefde ontwron gen heeft aan de dood en gestuwd in het levende organisme van een gedicht, waarin zij, als het vers werkelijk eeuwigheidswaarde heeft, niet meer kan sterven. Htj heeft haar cn zij hem „eeuwigheid voor tnd" gegeven. Ach terberg wordt dus beheerst door de rnaehtswaan, zijn verhouding tot de geliefde (toen zij nog leefde) in de bloedslag van het vers voor altijd te herstellen: alleen zó kan hij wraak ne men op dc dood en de worm van de tijd vernietigen. Hij zoekt naar een welhaast concrete ontmoeting. wat minder moeilijk is dan het schijnt, om dat haar wezen ai het stoffelijke en geestelijke heeft doordrongen. De le venskracht. die zij eenmaal bezat, heeft zich meegedeeld aan het heelal; het is zijn opgave het woord met die kracht te laden. Liggen de geliefden in werke lijkheid verder uit elkaar dan oost en west, tegelijk zijn de bestanddelen der vrouw verwilderd tot de bereikbaar heid van gras en bloemen: zij is de humus geworden, die de ganse aarde vernieuwt. Zrj is er ook anders. Zij rebelleert in zijn bloed en zq schrijnt in zijn ge heugen. De stoel, waarop zij zat. de tafel die zij gereed maakte, zeggen weliswaar dat z(J is heengegaan, maar sterker bevestigen zij haar tegenwoor digheid. Glanst zij nog niet ergens in door: Ed. Hoornik de wateren die eens haar heeld weer kaatsten en keert zij met terug in de spiegel, die dood stond na haar ver dwijnen; bloeit zij niet in zij» ogen en verschijnt zij niet achter dichte leden ln zijn dromen? Op het netvlies van een willekeurige voorbijganger heeft een maal haar beeld gerust; Achterberg rust met, voor hjj die passant terugvindt om haar aan hem te ontnemen. Haar lichaam is vergaan onder de zoden; ln een uiterst ..lichamelijke" poëzie deinst Achterberg er met voor terug gangen te boren naar dit graf om in zijn ont hutsende gedicht ook over het bederf te triomferen. Rij Achterberg'» pogingen ook de laatste muren te slechten, dringt zicb weer de vergelijking met Kaf ka op. Evenmin als het Josef K. ooit lukt de; hoogste rechter te bereiken, evenmin lukt het Achterberg veel meer te vin den dan schijngestalten. Moge het vers het bitterst en het meest zijn. wat de mens is gegeven, het slaat geen water Een Tsjeehoslowaakse delegatie onder vice-premier Fierhnger zal Dins dag naar Moskou vertrekken om een tentoonstelling van Tsjechoslowaakse industrieën aldaar bij te wonen. ■uit de rots. Het doet het altijd bijna. En als het het wonder zou bewerkstel ligen. zou het dat met betrekking tot de maker niet langer doen dan voor de duur van het gedicht. Zoals de dichter na het éénworden met de geliefde tij dens haar leven weer onderhorig werd aau de wetten van het bestaan, zo houdt, wanneer de krachttoer van het gedicht, waarmee hij die wetten ioo- chenstrafte, is erncht. de unificatie op; maar op datzelfde moment heeft hij ook iets toegevoegd aan die schep ping. waarvan by hoopt dat het on sterfelijk zal zijp: het gedicht. Smeekte Pygmalion, dat het door zijn handen gevormde beeld sou gaan leven. Achter berg gelooft, dat hij met het vers de geliefde ook het leven, althans bestand delen van dat leven heeft teruggeschon ken. waartegen de dood niets kan be ginnen. Heb ik tot hiertoe getracht het thema van Achterberg's poëzie te benaderen, van die poëzie zelf heb ik nog niets gezegd Maar is iedere cri ticus met gedoemd altijd om de poezie heen te praten, omdat ook in dit gevai het woord niet bestaat, dat met haar samenvalt, tenzij het zelf weer poezie zou worden Heeft het zin naar aan leiding van het werk van Achterberg le spreken over de enorme spanning waarmee de metaforen in het kracht veld van het vers liggen, over de wijze waarop deze magiër de taaj tot haar uiterste mogelijkheden, experimente rend nagaat, over zijn magistrale beel den, over de nieuwe woordverbindin gen. die ais lyttsche verstillmgen het vers doen glanzen- bioedleeuwerik, huistederte. bloelgeluk. maar soms ook een vreemde beklemming teweeg bren gen doodklimaat, stadvermogen? Men behoeft slechts een van zijn bundels op te slaan en in de inhoud titels te lezen als N.V.. Dossier. Telefunken, Kraakbeen, om te begrijpen hoe hij met nuchtere realia, ze in het verband dvnngend van zqn gegeven, tot werke lijkheden komt, waarin enkel de adel de toon aangeeft een werkwijze die trouwens kenmerkend is voor de ge hele moderne poëzie van Nühoff tot Lehmann. Wie oren heeft om ta boren, neme kennis van deze gedichten. Gerrit Achterberg: Crypto- gamen (A. A. M. Stols): Sphinx (A. A. M. Stols); En Jezus schreef in 't Zand ID. A. Daamen's Uitge vers My); Euridice (Het Spectrum); Energie {C. A. J. van Dishoeck). al maar paffen, de ene sigaar(et) na de andere Dat hoort allemaal bij de 99 fo transpiratie, waar Edison over spreekt. Maar u doet het met bezieling, want u brengt met uw vinding de mens toch een sprong vooruit. Wie dat mocht onderschatten wordt nim mer in uw heiligdom toegelaten. Dat voorrecht is weggelegd voor de fijnproevers, die u en uw vondst naar waarde schatten, Weken duurt dat zuchten en meten, want hot valt niet mee. die snelschuier of duikboot of wat was het ook weer. Het idee moet toch even tastbaar gemaakt worden op ware grootte of een verkleind mo del. Midden op een Zondag de stelselmatig door u geschonden rustdag kunt u met zo'n afwe- rige oogopslag naar beneden ko men. U vrouw weet het wel. U komt heus niet zomaar weer op tyd voor het eten. Verbeten fluis tert u: „Nog wat onderdelen no dig weer alles verprutst leen me een pop uit de huishoudkas, dan ga ik nog even naar de markt". U krijgt dan vanzelfsprekend ter. antwoord: „Maar man het is Zondag, dan is er geen markt. Was maar vast je handen, dan gaan we aan tafel. Maar neen hoor. onze Gregoriaanse tijdrekening dc schuld van deze vertraging verwensend, bestijgt u de trap weer, voorzien van een nieuwe voorraad sigaren of andere zenuw- bezwerende middelen. Boven stort u zich opnieuw tussen de onwillige hulpwerktuigen op het product i» wording Een moedeloosheidsmannetje be sluipt u soms verraderlijk en fluistert m uw vermoeide oor: „Pak dat gammele ding op en smüt het dwars door de ruiten, smijt het weg WEG, VER V/EG. Maar u doorstaat de aanval. Zo gauw laat u zich niet uit het veld van eer slaan. Gelukkig heeft n m dia tijd van noeste vlijt nog geen flauw idee welk een lange lijdens weg u en uw vinding wacht. 0 denkt er bijna te zijn en dat schenkt u de kracht. Gelukkig maar. En daarom zullen wij die lij densgeschiedenis maar geheim houden tot een volgend artikel. De woorden van de grote uit vinder waren: „Uitvinden is 1 inspiratie en 99 transpiratie". Het oponthoud van de tremen op de stations is tot een minimum teruggebracht. Het inladen van de postzakken in de rijtuigen mag dan ook niet te Zang duren. Het kost de postmannen menig zweetdruppeltje Een traditie hersteld WIJ beleven in deze dagen te Rotterdam het herstel van de Vrijwillige brandweer. De mannen met hun brandblusmaterieel, hun spuiten en ladderwagens, die wij zo lang roet hun luidruchtigheid en enthousiasme in het stadsbeeld heb ben gemist, zijn teruggekeerd. Zo heeft de gemeenteraad het enkele jaren geleden besloten. Wie zich de debatten uit die tyd herinnert, weet, dat er lang en veel over die terug keer is gepraat. Dat was te voor zien. Wie over de brandweer begint, raakt een zwakke plek in het hart van de Rotterdammers, die op het gebied van branden blussen op een unieke traditie kunnen bogen. En zo is er toen veel gesproken over uit sluitend beroepsbrandweer of een kern van beroepsbrandweer, ver sterkt met vrijwilligers. De meer derheid van de Raad sprak zich uit voor de laatste vorm, die een be sparing oplevert van ongeveer een milUoen gulden, maar de vroede vaderen brachten tegelijk tot uit drukking wat in het grootste deel van de Rotterdamse burgcry leefde. Men 3tan zich afvragen of een vrijwillige brandweer nog wel in het beeld van een moderne stad past, zeker m een stad als de onze, waar een nieuw centrum zal verrijzen met grote, trotse gebouwen. En men kan zich ook afvragen of een vrywilllge brandweer wel in over eenstemming is te brengen roet de efficiency en de vlotte geest van. de twintigste eeuw, waar een gespecia liseerde beroepsbrandweer toch de meest geeigende vorm is voor een bliksemsnel mgrypen. Deze gedach ten zijn ongetwijfeld juist, maar wie ze aanvaardt, miskent daarmede de gevoelens van de burgerij- Want de vrywillige is een uiting van burger zin en ze dankt daaraan haar popu lariteit. Het zonder meer opzijzetten van dit instituut, alleen uit het oog puntvan doelmatigheid, waarvoor de vrijwillige zich overigens nooit heeft behoeven te schamen, zou nooit en zeker niet op dit moment, zjjn be grepen. Wat de Raad besloot, be sloot hij met zijn hart. Het is met helemaal de oude vry- willige brandweer, die thans is te ruggekeerd. Zij heeft een verjon gingskuur ondergaan en de sterkte is ingekrompen. Zy is gemoderni seerd en dit was wel nodig, want het oude materieel had zwaar ge leden. Zoals het vroeger was, is het dus thans met meer. Tafrelen als uit een spektakelstuk, waaraan wij voorheen 20 gewend waren, hebben opgehouden te bestaan en Zijn toe gevoegd aan de aan evenementen zo ryke geschiedenis van dit merk waardige instituut, dat zo nauw is verbonden met het leven en streven van onze stad. Alleen de paraatheid, daarvan zijn wij overtuigd, is de zelfde gebleven. Meer verlangen wy ook eigenlijk niet. Paraatheid en een goede samenwerking met de be roepsbrandweer, die de terugkeer der vrijwilligers o, jalousie de métier met met onverdeeld ge noegen heeft gadegeslagen. Maar als het beroepscorps sportief is, en waarom zou het dit niet zyn, kan er uit de samenwerking iets goeds groeien. Tot heil van onze stad! Dr. Valentine op thuisreis AMSTERDAM. Met een KLM- vliegtuig is Zondagavond naar de Verenigde Staten teruggekeerd dr, Alan Valentine, voormalig hoofd van de missie voor Marshall-hulp in. Nederland, die naar bekend iij ons iand intussen is opgevolgd door dr. Clarence E. Hunter. Dr. Valentine werd op Schiphol onder meer uitge leide gedaan door dr. Hirschfeld na mens de Nederlandse regering en door talloze leden van de Ameri kaanse ambassade in ons land. Legaties van Brazilië en Finland verplaatst DEN HAAG. De kanselarij van de Finse legatie is verhuisd naar Lange Voorhout 58a alhier. De Braziliaanse legatie is met ingang van 30 Juni overgeplaatst van Lange Voorhout 58a naar Adriaan Goedkooplaan 5, eveneens te dezer stede. f2IJ sport en aan het strand, zullen onze sportieve dames graag zo'n aardig broekje dra gen, dat met de drie stolpplooi en van voren en één can de ach# terkant geheel de indruk maakt van een rokje. Voor de tennis baan verdient smetteloos wit de vooikeur, voor de fiets en het kamp een stevige effen stof maar voor strandgebruik komen ook allerlei vrolijk gekleurde en bonf bedrukte stofjes in aan merking. De lengte neemt u vol gens eigen smaak, waarbij ook de leeftijd een grote rol speelt. Als u de lijnen van been- en zijnaden in dezelfde richting doortrektkunt u dit patroon ook gebruiken voor een broek rok op normale rokleygte. We maken in de achterbaan tjes de bijschuiners waarna we X op vallend de plooien in rijgen. De voorplooien worden over een lengte van 22 cm dicht gestikt, de achterplooien over 25 cm. Het onderschietje voor de knoopsluiting in de linker zij naad icordt gevoerd. Gebruikt u ritssluiting, dan vervalt dit. Been- en zijnaden en daarna de middennaad sluiten. De boven kant werkt u aan de binnen kant met een reep stof af, of u zet hem net als bij een rokje op een tailleband. U heeft nodig b£? een taillewijdte van 74 d 76 cm. viermaal de hoogte bij stof van 80 cm. of twee maal bij stof van 130 cm breed. In de plooien kunt u zo nodig een naad ver bergen. ELLA BEZEM ER a /g va w. 6f yo o 4 ■ff- s/-30 S3- T.W.f^ Af6c.M.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4