Attlee striemt de critici van labourregering Wij willen geen ruzie met de Russen, maar laten ons niet omlaag trekken" Geslaagde openluchtuitvoeoering van de Rotterdamse ^Turnbond BEKWAME NAAISTER SCHEEPVAART DE rtv^WE f.ïf«w DEUR Rad:o-nroffra«iiina Maandag 4 Juli 1949 MANCHESIER. Do Britse premier Clement Attlee heeft Zon dag in een rede voor een gehoor van. 8000 mwoners van deze stad Rusland aan scherpe critiek onder worpen. Hij critiseerde ook de hou ding van de communisten in En geland en van hen, die geen volle dige arbeidsprestatie leveren. „Er zijn mensen in ons land, aldus de premier, „die niets nala ten om dit land naar de onder gang te helpen. Anderen stellen hun eigen belang boven dat van hun land en hun medeburgers." Sprekende over „hen, die tot niet-officiéle stakingen overgaan," zei Attlee, dat gedachteloosheid of gebrek aan verantwoordelijkheids gevoel deze mensen tot daden brengen, die het landsbelang ern stig schaden. „De enigen, die bij deze stakin gen winnen, zijn degenen die het grote sociaal democratische expe riment in Engeland gaarne zouden zien mislukken. Zij geven niets om Engeland. Het kan hun niet sche len of het volk lijdt." „Geestelijk behoren deze men sen niet hier. Hun harten zijn el ders. Het ongeluk is echter dat het land, dat de communisten steunen, uit een oogpunt van wer kelijke vrijheid en democratie en van het ware socialisme, een van de achterlijkste landen ter wereld is." „Ik ben er zeker vna dat, wan neer de meesten van deze mannen ea vrouwen, vandaag de ware fei ten over Rusland zouden verne men, zij zouden zeggen: „Dit is geen socialistische maatschappij. Er is geen vrijheid. Het is een klassiek voorbeeld van een politie staat, evenals Rusland onder de tsaren een politiestaat was. Er is een heel duidelijk klassen-onder scheid. Er is geen vrijheid van het woord, van geweten of van de per soon. Het is collectivistisch, maar zeker niet socialistisch. Toch ge bruiken zij, die alle vrijheid-onder drukken waar zij maar kunnen, al le frasen der democratie. Ik krijg voortdurend schijnheilige resolu ties onder ogen, waarin wordt ge protesteerd tegen zogenaamde in breuken op de vrijheid in dit land" aldus Attlee. Voortgaande zeide de Britse pre mier, dat m Polen en Hongarije alleen diegenen hun eigen land mochten regeren, die Rusland voorop stelden en zieh geheel Kegeltournooi om de Parool wissel prijs Het tournooi op de Parool-kegel baan is Vrijdagavond geëindigd. Winnaar voor het eerste jaar ■werd de vereniging ADO met 2902 punten; Blij dorp wist 2803 punten te verwerven, Shell 272.0 punten-en Eva 2S14 punten. Om de voorzittershamer, beschik baar gesteld door ADO werd ge worpen door de vier voorzitters met het volgende resultaat de heer Roer" (Shell) 544 pnt., de heer Brummer (ADO) 529 pnt, de heer D. Kooren (Sva) 507 pnt., en de heer Hengeveld (Blijdorp) 4S1 pnt. Slechts een der deelnemers aan hef tournooi wist in het bezit te komen van het Parool-insigne: het was de landskampioen J. Boskus, die 637 punten behaalde met 60 ballen. Na afloop van de sportieve ont moeting vond de uitreiking van de wïsselprijs plaats. Hulde werd ge bracht aar^ de organiserende ver eniging Eva die voor een uitste kend veNoop had zorg gedragen. De heer D. Kooren bracht in een geestige toespraak dank aan de di rectie van „Het Rotterdamsch Pa rool" die door het beschikbaar stellen van een wïsselprijs dit sportgebeuren mogelijk maakte. Uitnodigingswedstrijden Rotterdamse Leeuw De Rotterdamse Leeuw heeft In de Oude Plantage te Rotterdam wedstrij den gehouden voor A-Rlassers, nieuwe lingen A en B juniores. In de wed strijd voor A klassen» waren er reeds spoedig enige uitlooppogingen van P. van Gerven e J. Dorst. Deze werden echter weldra de kop ingedrukt, DaaT- na was het den Otter, die een voor sprong wist te verkrijgen. Ook het pe- leion werd onrustig en het waren Ce- luk, Buysse en Verveer, die zich bij den Otter aansloten, waarbij ook F. Sluis zich voegde. Deze renners be zorgden na 52 ronden de groep een ronde achterstand- Intussen waren Eekele, Alblas Breedveld en de Vries uit de groep weggesprongen en na felle strijd voegden zij zich bij de uitlopers. Tenslotte lukte het aan F. Buysse, uit de kopgroep weg te komen en hij liet zich nfet meer inhalen. Het grote aantal beschikbaar ge stelde prijzen heeft de oud-wielrenner B Bitter geschonken. De uitslagen zijn: Amateurs: 100 Km: 1. A. Geluk in 2 3415, 2. R. de Vries, 3 F. Sluis. 4. H. Breedveld 5. H. Blokland. 6. M. Alblas. 7. P. Zwanen burg. e. K. Fynnaart, 9. F. van Eekele 10 R. -de Graaf. Profs: F Buysse in 2 34.15, 2. T. verveer. 3. K, den Otter, 4. F. Mos terd 5. v. van Gerven. Meuwelingen: 37 ronden: 1. C. Stout in 3.15, 2. W. Verhoeven, 3 J. Ver sluis, 4. J, de Gans, 5. C, van Don gen B A. Vugt, 7. Jtf. Leeflang. 8- 3. van Vliet, 9. C. Kederveen, 16. M. v. Gorp. A-Junioren 20 ronden: 1. A Berk hout in 38.15, 2 c Klein, 3 W. Bre- gonje. 4 A. Bachetti 5. J. Meijer, 5 J. van VUet. 7, W. den Outer. 8 D Ba zen, 9. L. Merkes. 10. B. van Elzen. B-Jupjores: 10 ronden: 1. R Wie- douw 19 minuten 2. G. van Drie!, 3 s Verhoef. 4. C. Hoogstede, 5. H Spierenburg. S C. Hartog, 7. Covers, OM HET KAMPIOENSCHAP VAN DE AFXJ- R'DAM K.N.V.B. Groen Vr'ttten heeft gisteren in zijn wedstrijd - om het kampioenschap van de afdeling Rotterdam van de K.N.V.B. van Telefoon met 20 gewonnen. Zo wel Groen Witten als Telefoon, telden tal van invallers. Het is een gezellig zomer-partijtje voetbal geworden, waai- bjj de scheidsrechter het niet moeilijk heeft gehad. Er werd heel aardig spel vertoond, gezien de temperatuur en het feit. dat de ploegen uitkwamen met spelers uit het eerste, tweede en derde elftal. Na ongeveer 10 minuten spelen ontstond uit een voorzet van rechts het eerste' doelpunt voor d« Groen. Witten. Het tweede en laatste werd eveneens voor de rust gemaakt n.U 10 minuten voor het einde van de eerste helft uit een hoekschop. Het is inderdaad een verdiende overwinning van de thuisclub geworden. dienstbaar maakten aan „de Mos- kouse clique." „Maarschalk Tito wordt aange vallen, besmeurd en geboycot, om dat hij het waagt de behoeften van zijn eigen land boven die van Rus land te stellen." Attlee besloot: „Wij hebben geen ruzie met de Russen. Wij erkennen hun reehl om zelf hun regerings systeem te kiezen. Wij zullen ech ter vastbesloten weerstand bieden aan elke poging om ons volk tot het huidige peil van Rusland om laag te trekken." Enkele personen die tijdens de rede de orde in de zaal trachtten te verstoren, werden verwijderd. DE VLAGGJ2JVPARADE. Een onderdeel van de grote opeu- Juchtdemonstratie van de Rot terdamse Turnbond Zaterdag in het Sparta-Stadion gehouden Ter gelegenheid van het 45-jarig beste gegeven en de turnsters van bestaan heeft de Rotterdamse Turn bond Zaterdag een openlucht-uit voering gegeven op het terrein van Sparta 's Middags vonden er wedstrijden plaats: driekampen, keuze-oefenin gen en rhythmische gymnastiek. Voor de avond-uitvoering had de technische commissie van de jubile rende bond, onder leiding van mej. B_ Lange jan, een programma sa mengesteld, dat elck wat wils bood. Nadat de opmars met de vele vaandels en vlaggen, het oog van de helaas weinige toeschouwers had geboeid, voerden ongeveer 15GG meisjes en jongens een serie vrge oefeningen uit, die getuigden van een goede voorbereiding, hetgeen van de vrjje oefeningen, die de heren daarna gaven, niet kan worden ge zegd. De ongeoefendheid van deze turners trad maar al te zeer aan het licht. Het turnen aan 24 bruggen door de dames maakte een betere indruk, maar door een verkeerde vlakverdeling van het terrein kwam het ensemblewerk van deze dames toch niet geheel tot zijn recht. Het zelfde was het geval met het num mer vlagzwaaien. De opstelling was te veel in de breedte gezocht, maar gelukkig vielen daarmede de grote kwaliteiten toch niet weg, zodat het geheel aangenaam aandeed. De vier. herengroepen hebben een gced nummer tafelspringen ten Zevenkamp Neptunus Gisteren heeft de BV. en A.V. Nep tunus op zbn terrein aan de Abr. van Stolkweg alhier «en chibdag'voor zijn leden Behouden, die bestond uit een zevenkamp. De winnaar van het vorige jaar W. Lucas nam ditmaal de zesae plaats In. Winnaar van de wïsselprijs werd A Luyten, 2de H. de Kreek, 3de J. verse. WATERPOLO "Hóo'fdkLas KNZBr SVH-HZPC 5-3, res, hoofdklas: SVH 2—HFC. 2 3—5 res 2e' klasfT'^SVH'-S—RZC 3 10—C. Hoofdklasse; Zlan—SVH 3—1, HZFC UZSC 3—2; res. hoofdklasse: Zian 2 SVK 2 4—2: re*. Ie klas: HZFC 2— RZC 2 4—1. VOETBAL Rotterdam: D.W. Recourt-tournool: Spartaan—DCL 8—3. HONKBAL Competitie: Sparta—Celeritas 2 22—4, Schiedam HHC 3 10—9, Laakkwar tier 2—Sparta 2 15—13, Sparta 3—Nep tunus 2 SB18. Schiedam 4—Schiedam 2 4—25 Schiedam 3—ADO IS—30, Over maas—RFC 2 1423. Kraüngen deden zich eveneens ducht gelden en heten o.m. goede salti zien. De rhythmische oefeningen voor dames vormden het sluitstuk van de avond. Er zal heel wat oefening voor nodig zijn geweest om dit num mer, dat mooie groeperingen en oefenstof te zien gaf, te doen sla gen. Het weer werkte bijzonder mee en daarom was het jammer, dat de uit voering niet in alle opzichten vol doening schonk. Vooral het tempo had wat sneller kunnen zijn. Voetballende scheids rechters De Rotterdamse Scheidsrechters- vereniging heeft in verband met haar 25-jarig bestaan een tournooi gehouden, waaraan scheidsrechters- elftallen hebben deelgenomen uit tal van plaatsen in Nederland, te weten Amsterdam, Den Haag, Rotter dam, Utrecht, Haarlem, Enschede, Leiden, Dordrecht, Deventer, Gouda, Eindhoven, Tilburg, Venlo, Almelo, Alkmaar, Gorcum, Breda, Vlaardmgen, Arnhem, Bergen op Zoom, Amersfoort, Delft, Apel doorn, Zutfen, Oss, Den Bosch, Horst en uit de Zaanstreek, Oost- Zeeuws Vlaanderen, Betuwe, Lang straat en Walcheren. Het toyrnooi was in 11 afdelfngen verdeeld en elke afdeling bestond uit 5 elftallen, die een halve com petitie hadden te spelen. De winnaars uit de verschillende groepen z\jn: groep 1: Rotterdam; groep 2: Deventer; groep 3: Gouda; groep 4; Gorcum; groep 5: Amers foort; groep 6: Apeldoorn; res.: groep A; Leiden 2, res. groep B: Dordrecht 2;-res. groep C; Lang straat; res, groep D: Dordrecht 3; res. groep E: Horst. De halve eindstrijden hadden het volgende resultaat, wat de eerste elftallen betreft: RotterdamGor cum 00> Rotterdam wint met strafschoppen; AmersfoortApel doorn 01. Eindstrijd: Rotterdam Apeldoorn 04. Halva eindstrijden reserve elftal len: Dordrecht 2Dordrecht 3 O0 Dordrecht 2 wint met strafschop pen; Gorcum 2Gorcum 3 1—-0. Dordrecht 2Gorcum 2 2O. De Brïts-Amenkaanse overeen komst betreffende de economische fu sie der Britse en Amerikaanse zones van Duitsland. Is tot 30 September ver. lengd, Funetionnarissen zijn van oor deel, dat tegen die tijd de West-Duitse regering is ingesteld en deze voorzie ning niet meer van node is. ADVERTENTIE IN ZES WEKEN VAN HANDIG MEISJE TOT Op ons modern ingericht atelier bestaat gelegen heid tot opleiding voor bekwame machinenaaisters. Direct behoorlijk loon, gunstige vooruitzichten en goede sociale voorwaarden- Stel niet uit tot na de va can tie, want 14 dagen vacantia worden doorbe taald. Komt U eens praten met de Directrice. MATHENESSEHLAAN 17 ROTTERDAM Aangekomen schepen 2 Juli TVAN. Londen v. d. Wal Bolnes, le dig; NIMROD. A'dam Rijn Lloyd Waal hav., ledig; S O TTEVILLE. Rouaan Worms Waalhav. ledig; BLUE BOY, Boston Mublo Maassluis, ledig; TRA- QUAIR, Huil Furness 2e Kathav., ko len WALENBURGH Kmgslynn Muller Parkhav. stUNI K., West Hartlepool Rijn Llovd Waalhav, ledig; ANNE- GIENA Kjoge Mublo Ben Bosch, hout. PRINSES BEATRIX. Harwich Hoek v. Halland; ZWARTE ZEE slbt Briton Ferry Maassluis- MAJORI Newcastle Rijn Lloyd Waalhav., ledig: POOLZEE, slbt. Cadiz Maassluis: EMPIRE F AIR PLAY. Antwerpen v. Es Merwehav. st.; RUNGHOLT, Ottlerbacken Spedlco Waalhav., erU. MAGDALENA. Stock holm van Ommeren Merwehav. at,; RIAN, Londen Ned. Zwitserse Binnen- hav.. suiker; ZWERVER. A'dam Mublo Stieltjeskade st. 3 Juli TYRO PAR Schellen Waalhav., klei; TOURNA Y Oslo Corn elder Lekhav. st,; CATELI Newcastle Hiln Llovd Waal hav.. ledig: ORAN MORE Middlesbro Furness Waalhav., ledig; HASKER- LAND Leith S.S.M. Jobshav.. kolen: TWIN Blvth S.S.M. Spoorhav.. kolen; GEORG FOCK Noordzee N. R.V. Park kade; SELANDIA Bangkok Comelder Lekhav. St.; RIVER FISHER Londen Erh Dekkers Waalhav.. ledig; ALGE- NÏB Hamburg N'ev Goudriaan R.D-M. St.: ZWIJNDRECHT Ernden van Om meren Schiedam, ledle; OBERFREST- DENT DELBRtTCK Kirgshamn Oud- kerk VI a ar dingen, erts; DUKE o» YORK Harwich Hock v Holland. SIG- FORS MaJmo Burger JJselhav stBA TAVIER II Londen Muller Jobskade st. en pass SIBAJAK Batavia Ruys Schze- hav nass,HOVDING Hudlksv-ill Vin- ke Rnniiav., hout* DUKE OF SPARTA Calcutta H.B.BL, Lekhav. EtVIENNA Harwich Hoek v. HollandARCH- GROVE St. Malo Niev Goudriaan Waal hav, ledig. KYLE QUEEN Londen Rün Llovd Waalhavledig; VAN GELDER, Grangemouth Vermaas Merwehav ff senTEMNAREN Freetown Vinke Merwehav., st- HEDDA DAN Rouaan Van Es VTaardingen, tedig: RUTEN- FJELL Montreal van Wankum Merwe hav. st.; PETER REED Thamshavn Kersten Huntk 2e Kathav. pyriet; TAURUS Londen James Maashav,, ce ment; GERDMOR Londen Olie Scheep vaart" Pernis. smeerolie' LIBREVILLE Houston Vitike Merwehav. st- COR- MORAN Grimbsy Rijn Llovd Waalhav., ledigSANDHAMN Golflto Muller Jobshav. bananen; MONT GASPE Montreal van Ommeren Maashav. st DE HUYTER Skelleftea Maurlts Dor drecht, hout; STREAM Fisher Londen van Ommeren Merwehav., ledig; HAR- FATHIAN Newcastle Armando Farina Waalhav., ledig; ARLINGTON Hamp ton Roads Lykes Line Waalhav., kolen; ZAAN Hamlna Maurlts Dordrecht, bout: ALES Rouaan Worms Waathav., ledig FIAT Londen RK.C. Merwehav. st.: SPRINGDALE Aberdeen Armando Farina Vlaardingen, ledig: MELROSE Abbey Hull V.H.A. Farkhav, st. en pass.; CITY OF POONA Middlesbro Hoyman Schuurman Merwehav. gt.; TALTHYBIUS Hamburg Mever Merwe hav. st.: MAZURY Gdynia Kuyper Dam Smeer IJselhav. st,GERDA LOUISE Gothenburg Erh Dekkers Merwehav.. cellulose; BRIM AN G EH San Francisco Vinke Merwehav. st KONINGIN EMMA Harwich M£j. Zeeland Hoek van Holland; MENTOR Hamburg Hudig en Veder Lekhaven stgTAMAGA Falmouth Standard A,PC. Wilton Schiedam, ledig- BEL- GRAVE Noordzee Furness Vulcaan Vlaardingen, ledig; MADJOE Newcastle Wagenborg Parkkade, ledig; ZEELAND Gdansk SSM Merwehav.. kolen. 4 Juli LE ROBUSTE slbt met 2 lichters Cherbourg Maurita Dordt; INGEBORG Hamburg N.B.K. Zwijndrecht. olie FORT Sturgean Middlesbro Armando Farina Waalhav., ledigCHARLES LY KES Houston LvkeaUnes Merwehav. stsr en graan LOANDA Londen Anth Ve der Uselhav. stgROSEMARIE Mal- mo Dammers v. d. Helden 2e Kathav., papier: STRIJPE Port Talbot van Es Merwehav, stalen platen; MEGARA Rouaan v. Ommeren Pernis, ïedig; MARVIC terug uit zee wegens motor defect Vinke Parkhav.: NEPTUNUS SfettJn James Jobshav.. hout; KOLSA- ter otterbacken Spedico 2c Kathav., erts; CAPITO "Bristol Muller Merwe hav." stg CAPITAINE Arsene GuiHeviC Rouaan Worms Waalhav., ledig; PEACH TREE STATE Houston Lenders Lekhav, stg.: WIEBE Nantes Mublo A.F.C. Per- nis hunkeren. EMPIRE WANSBECK, Harwich Hoek van Holland; STEVONIA, Cardiff n.r. v. Maashaven, kolen; RAPID, Hamburg PUILLETON "^=5 17 Zij huiverde plotseling cn wreef haar ogen. „Neem me niet kwalUk," zei zij, „Ik geloof dat ik..,, het heeft ma erg aangegrepen..., U bedoelt toch rnet dat Hij trok haar naar zich toe en draaide haar oni zodat zij in zijn Ogen moest kijken. „Ik bedoel." snauwde hij, „dat er niemand uit d;e kamer ontsnapt is omdat nie mand er uit ontsnappen kon. Ik bedoel dat je de enige bent in de hele wereld die haai gemold kan hebben!" Zijn gezicht leek nu net een vage vlek; het bruine ovaal verduisterde, verdween voor haar ogen, Richard, o, kom toch. Dick, Dick, „Dat niet alleen," ging hii mee dogenloos verder, „je zult eens zien hoe gauw de politie rijn opwach ting zal komen maken. Om vijf uur zou er een goser van het hoofd bureau bij Karen Leith komen. Het is nu twee voor vijf." Toen hoorde zij haar eigen stem, onherkenbaar en heel uit de verte, gillen: „Neen! Ik heb het niet ge daan! O, je moet me geloven! Ik heb het niet gedaan! Ik heb het niet gedaan!" Maar al die tijd zei een inwendige stem haar dat alles ineen was ge stort, dat er hierna niets meer kon zijn geen Dick, geen huwelijk, geen gelukgeen leven. I TWEEDE DEEL HOOFDSTUK VU I Heel in de verte begonnen EvaV wangen te tintelen door verwijderde Blagen. Tegelijkertijd hoorde zij vaag dat de stem van de bruine man zei: „Schei uit met die onzin. Dat stomme flauwvallen! Schei uit!" Toen hoorde zij zijn stem duide lijk, en tegelijk opende zij haar ogen en zag dat de bruine man naast haar op de vloer knielde cn haar felle, korte stompen gaf die gemeen zeer deden. „Schei uit,*' zei Eva awakjes, ter wijl zij overeind ging zitten. „Ik ben geen kind." Hü trok haar overeind en trok haar baar zich toe. Toen schudde hij haar door elkaar. „Heb je Karen Leith doodgestoken of niet? Voor uit zeg op!.... Flauwvallen!" Hij keek haar minachtend aan. Karen's slaapkamer begon opnieuw donker te worden. Haar handpal men jeukten van verlangen om hem terug te slaan, en zii moest zich ge weld aandoen om zich te beheersen. De insnanning verdreef de duister nis. „Neen," zei Eva. „Ik heb het niet gedaan." „Als je het gedaan hebt, zeg het me dan. Ik kan m'n mond houden als ik wil. Zeg op!" Hoe ver waren nu Dr MacClure. Dick Scott, dacht Eva, Zii was al leen in deue verschrikkelijk kamer met het bloed on het lijk van Karen en dete bruine man die haar bij haar ellebogen vast hield. Of neen zij was bet nu die zich aan hem vast hield. Hij voelde prettig aan. De greep van zjjn handen was warm en krachtig. „Ik heb Karen niet vermoord, dat heb ik toch al gezegd." Zij zakte tegen hem aan. „Je bent de enige. Hou me niet voor de gek. Daarvoor moet 3e vroe ger opstaan." „Als u het zo zeker weet, waarom vraagt u het dan?" Hij schudde haar opnieuw door elkaar en keek haar doordringend aan. „U moet me geloven." zuchtte Eva. „Ik kan u alleen mijn woord geven. U moet me geloven." Hij duwde haar van zich al. Zijn mond stond strak. „Idioot dat je bent" mompelde hij en Eva wist dat hij het over richzelf had. Hij begon weer rond te kijken met die snelle, lenige bewegingen die Eva al aanstonds gefascineerd hadden, „Wat gaat u doen?" fluisterde Eva. Hij sprong op de ïolderdeur toe, wikKelde zijn zakdoek om zijn hand en viel op de grendel aan als een roofdier op zijn prooi, De grendel bewoog niet. Hij veranderde van positie en trok. Er was geen be weging in te krijgen. „Vast als een muur." Hij bleef trekken. „Die zakdoek, met dat bloed er op. Vlug een beetje," „Wat?" zei Eva versuft. „Op de vloer! Vlug, Verbrand hero." „Verbranden?" herhaalde Eva. „Waarom? Waar?" „Haard in de zitkamer. Doe de deur daar eerst dicht. Gebeurt het nog!" „Maar ik heb geen ..Mijn jaszak. Vlug. sufferd!" Eva vloog. Zij kon het niet meer volden. Zelf was rij zonder wil en zonder gedachten. Zij zocht in zijn zak terwijl hij worstelde met de weerspannige grendel en vond het doosje lucifers. Zij raapte de met bloed bevlekte zakdoek bij het monogram op en liep langzaam naar de zitkamer. He^ vuur in de zitkamer was nog maar kortgeleden uitgegaan; er lag nog wat as. Het stukje katoen viel in de haard. Eva merkte dat haar vingers vo trilden dat zij driemaal een lucifer moest aanstrijken voor zij vuur kreeg. Enkele stukjes half- verkoold papier in een hoek van de haard vatten vlam ert het vuur raakte de rand van de zakdoek. Eva stond op en wankelde terug naar de slaapkamer. Zij wilde die zakdoek met het bloed van Karen niet zien branden. Zij wilde die zak doek vergeten, dat ding op de vloer, dat niet langer Karen was, dat wurgende gevoel om haar keel,... (Wordt vervolgd) Muller Parkhaven, stg.; ALPHABD, Cientuegos Nievelt Goudriaan Rijnha ven, milker: SKARAAS. Tripolis van Omroeren Pernis, olie. Vertrokken schepen 3 Juli KONINGIN EMMA. Harwich; KE- DOE, Hamburg: GEISHA, Poragrunn; VRUBURGH, Casablanca; BADZO, Boston L.; TOSARI Batavia; ALITA. Hamburg; JURA. Newcastle; GRUNO, Hamburg; WESTERDAM, New Vork; GUDRUN MAERSK. Havre. ZWAAN- TIENA, Dublin: RIO TEUCO. Havre; GEES, Newcastle: FIDUCIA, Boston L. CASTOR, Newcastle: HELEN, Londen; STENTOR, Algiers: UNI S„ Newcastle; URMAJO Hull: WINTEHSWUK, Cuba; MARSDIEP. Rostock; VEENENBURGH, Middlesbro- AMERICAN COUNSEL LOR, New York: HENK, Hull; BER NARD V, Hull; SANDENBURGH, Bor deaux; MEREL, Newcastle: NJORD, Newcastle; BAALBEK, Haugesund; NUENBURGH. Stockholm; ORANJE NASSAU. Londen.BRITSUM. Gibral tar v.oCRICHTOUN, HullCOEN. Hull: SHERINGHAM, Harwich; FAR- THREPTA, Llanelly; BURY, Huh; HAST I, Hull: CAEN. Gibraltar: JO, Dublin; EMPIRE WANjBECK, Harwich; ZEELAND, Kmgslynn ORANJEPOL DER. Londen; HORST, Grangemouth; ARNHEM, Harwich; LIBERTY, Huil: CERES. Boston L.- MARCELLA, War- nemunde; SPARTA. Middlesbro; ARENT M., HullTHAQUAIR, Huil. 3 JirtI MARVIK. Swansea; EMPIRE STATE, Bremerhaven: OLIVIAN COAST, New castle; GRAMPIAN COAST, Newcastle: ZEEHOND Newcastle; PRINSES BEA TRIX, Harwich: MECKLENBURG, Har wich: FICUS. Tampico. VIENNA. Harwich. Wind N.O., flauwe koelte, kalme zee, helder. 4 Juli IDUNA (Jacht), Bayonntr RODE ZEE, sleepboot, Proefstomen. Grote vaart ALPHARD. p. 3 Wight n, R'daro; AL GE NIB, 3 Juli van Hamburg te R'dam; ALPHARD, 4 v. Cienfuegos te R'dam; AALSUM, 4 te Antwerpen. ALAMAK, 6 te Antwerpen verw.; ALCOR, 3 te Porto Alegre; AMSTELLAND. ui tg. 2 te Rio de Janeiro; ALWAKI, 2 te Belümore. ALDABI, thuis p. 4 Finisterre. 7 te R'dam verw.; AVERDUK. 4 te New York; ABBEDIJK, 2 te New York; AB- BEKERK, thuis 6 te Freroaiitle verw ARNEDUK, thuis 3 op 120 mijl OZO van Kaap Race. ARIADNE, 30 te Famagusta; ALTJDRA, thuis 3 nam. te Aden. eind Juli te R'dam verw.; AAGTEKERK, thuis p. 3 Tasma- nie n. Fremantle; ABBEXERK, thuis 3 op 600 mijl Oost van Caymlhowe; AK- KRUMDTJK, n. Tam pa 3 op 300 mill W.Z.W. van Scllly; ALAMAK, p. 3 '6 avonds Bergen n. Antwerpen: AL CYONE, n. Nederland 3 op 900 mijl west van Scüly; ALGORAB, uitg. p. 3 nam Madeira n. St. Vincent c.v.; ALMDUK, a. Vera Cruz 3 op 420 mijl N. ten V van Floras (Azoren); ALMKERK. uitg. 3 op 300 mijl Z-Z O. van Point de Galle: ALPHERAT, n, New York 2 op 000 m»l Oost v. Cayenne; AMSTELDIEP, tl. Ta- rakan 3 op 600 mijl N.O van Samar (PhUippónen): AMSTELKERK. 4 te Ko- tonou; AMSTELSTAD, p. 3 Straat Or- muz n Ras Tanura: AMSTELVEEN, p. 4 to, Straat Florida n. Mobile; AREN- DIJK. thuis 2 op 280 mijl zuid v. Kaap Race, 10 Juli te R'dam verw.; AVER DUK V, 4 vm„ Nantucket n. New York; ALCOR, 2 v. Rio Grande do Sul n. Porto Alegre; ALDERAMIN, 3 te Free town; ALPHACCA, 3 te Rio de Janeiro; ARENDSDUK, 2 v. Montevideo n Vic toria Braz; ALCHIBA. 2 'e Bahrein. BALI, 3 te New Port News. BRITSUM, v. R'dam n Gibraltar 2 nam. irarp uur in zee; BERLAGE, 29 v. Tarakan r». Macassar; BENGKALIS. p. 3 Malta n. Alexandre en Java; BOR NEO, p. 3 de Azoren n. Halifax: BER- KEL, 3 'vm te Archangel; BLOMMERS- DIJK, p. 4 Scilly n. New York: BLIJ- DENDLTK. 2 v. New York n. Londen, 1? Juli te R'dam verw.; BOSCHFONTEIN, uitg. 2 v. Genua n. Port Satd; BAC- CHuS, p, 2 Fortaleza, n. Trinidad; BOS KOOP, 2 v. St. Austatius n. La Guayra; BAKONGAN, 4 te Macassar. COLYTTO, 1 voor Savona geankerd; CASTOR. 3 te Maracaibo; COTTICA. thuis 2 op 550 mijl N.O. van Paramaribo: CERAM, p 2 Grand Canada n. Sauda; CAMPHUYS, 2 te Menado. DELFT, uitg. 3 te Antwerpen, DANAE I v. Valencia n. A'dam. DE EERENS, 1 te Belawan Dell: DOU- RO, 28 v. Curacao n- Rio Hacha; DREN TE, uitg. 3 te Belawan Deli; DUIVEN- DIJK, thuis p. 3 Cape Lucas n. Panama; DALERDUK, uitg, 2 v. Antwerpen n, Cristobal. EEMDüK, thuis 2 op 330 mijl N. ten W. v. Flores (Azoren). FRIESLAND. 4 te Halifax. EUTERFE, 2 v. A'dam n. Lissabon; EEMDUK, thuis, 3 op 800 m(jl W. ten Z, van Sciily. GAASTERKERK, thuis, 4 v. Marseille n, Antwerpen. GAHOBT, 3 v. Tarakan n. Sorong; GROOTEKERK, 3 v. Luderitzbaai n. Kaapetad. HESTIA, 4 te Curacao. HELDER, v. New York n, Puerto Cabello 2 op 180 mijl Zuid V. Long Is land; HAARLEM, 2 te Hamburg; HE- CUFiA, 1 tB Curacao: TYDRA n. TRi- nidad 3 op 1300 niQl O.N.O, van deze haven; HELICON, 4 te New York; HE- RA, thuis te Antwerpen; HESTIA, 3 te Curacao; HILVERSUM, 4 te Sas van Gent; HUGO DE GROOT, n. Kaapstad 3 op 600 mUI Zuid v. St. Helena; HEEMSKERK, uitg. 3 te Fort Said. ITTERSUM, uitg. p 3 Kaap Palos n. Genua. JOBSHAVEN, p .4 Finisterre n, Ceuta; JOOST VAN DEN VONDEL, vertrekt 5 v. Huil n. Middlesbro. JUPITER p. Kaap de Gata n, Savona; JUPITER. P- 4 Minorca n. Savona; JAARSTROOM, 2 te Cape Falmas. KEDOE, 4 vm, te Hamburg, vertrekt vanavond weer n, R'dant; KAMER- LINGH ONNES, 3 v. Singapore n Ba tavia; KAHSIK, 3 te Macasaar: KOTA AGOENG, 4 te Balik Papan; KLIPFON TEIN, uitg. p. z de Bissagos eilanden n. Kaapstad; KOTA CEDE, 3 te Soeraba- 13. LARENBERG, p. 4 Beachy Head n. A'dam. LEUVEKBRK, ung. p. 4 Port Soedan Rode Zee n. Bombay, LIMBURG, 3 v. Rio de Janeiro n. Los Angeles: LANG- KOEAS, uitg. p. 3 Socotra n. Belawan; LAREMBERG, p. 3 Ouesssnt n. A'dam: LEERSUM. 3 te Savona; LINGE, p. 3 Dakar n Bombay: LOMSOK, 3 v. Co lombo n Bombay: LISSEKERK, 3 vm te Bandar Abbas MELISKERK, uitg.. 3 te Antwerpen; MOLENKERK, thuis, 3 te Mattanclieru MIDAS, 2 te Carthagena; MATARAM. thuis. 4 op 200 mijl Z.W. van Sabang, MOLENKERK, thuis 2 te Colombo; MEERKERK, thuis p. 3 Diemen Straat n. Hongkong; MAAS, 3 te Port of Spain. MAETSUYCKER. 2 te Singapo re: MANTO. 29 te Tampico; MADOE- RA, uitg. 3 te Port Said; MELAMPUS. thuis 4 te Djeddah; MUIDERKERK, 3 te Konakry; MATARAM, thuis 3 v. Be lawan Deli, 2? Juli te R'dam verwacht; MENTOR 3 V, Hamburg te R'dam. NIEUW HOLLAND. 3 te Port Swet- tenham; NIOBE, i te Savona: NOOR- 3 nam, te Hamburg. NIEUW AMSTER DAM, thuis 2 op 200 mijl v. Cape Sa ble; NIGERSTROOM. 2 te Port o Am- boiinNUKERK. 4 vm. te A'dam. OBERON, p. 4 Punta Galhnas n New York. ORPHEUS, 1 v. Bordeaux n La Pal- Hee; OBERON, 2 v. Maracaibo n New York; ORESTES, 2 v. Cap Haitlen n. Mobile: ORION, p 3 nam, Brunsbuttei n Helsinki, PRINS WILLEM III. 2 v. Chicoga n. Montreal; PRINS ALEXANDER, thuis, 3 op 380 mijl Oost van Kaap Race. PRINS WILLEM V p 2 nam Sciily n Montreal- FLANCIUS 4 te Medan; POELAU LAUT thuis p 3 Sabang naar Aden; POLYDORUS 3 v Batavia naar Cherlbon; POSEIDON n Curasao 2 op 176 mUI N.O, var Kaap Hatteras. PR. JOHAN WILLEM FRISQ p 3 St. Pierre n MontrealPR WILLEM VAN ORAN JE p 2 nam Miquelcn n Montreal ROELF, 2 van A'dam naar Hamburg, RONDO 2 te KhorramsharROEPAT n Belawan en Java 2 op 700 mijl West v Sabang: RIOUW n Manilla 2 op 150 mijl Z.ZW, van Gardner ml.; RHESUS thuis 30 te Singapore; RANDKERK thuis 3 op 280 mijl Z.W, van M- *»ame- des; RADJA 2 v Port of Spain r !»nap- atad; RAKI uitg 3 v Genua a lJori Said; ROEBIAH 3 v Batavia n Singa pore I RUYS 5 te Batavia verw.; RBY- NIERSZ 4 te Menado. STAD DORDRECHT, 5 te R'dam ver wacht; STAD SCHIEDAM. 3 v. Phila delphia te A'dam; STAD LEIDEN, uitg,, 3 te Genua. STAD MAASTRICHT, 3 te Genua; STRAiiO, 3 v. Kopenhagen te A'dam. STENTOR, p. 3 Dungeness n. Algiers; STRABO, i v. Kopenhagen n. A'dam; SOMMELSDUK, n, Java 3 op 140 mijl Z.Q. van Nantucket; SALAWATI, 4 nam. te Macassar; SAMARINDA, 3 ter rede van Kb weit; SAHPEDON, 3 te Mara caibo; SCHIE. uitg. p. 3 nam. Dungeness n. Madeira; SCHIEDUK, 4 te Penang: SLAMAT, thuis p. 3 Kaap GuardaiuJ n. Aden; STAD ALKMAAR, n Immingham 3 dwars van Bergen; STAD ARNHEM, 3 te Gdansk; STRAAT MALAKKA, Kaapstad 3 op 500 mijl N.O. van Tristan Da Cunha: STRAAT SOENDA, p, 4 Cape Corrientes n. Lorenzo Marques; SUMA TRA, thuis p. 3 Kaap Guardafui naar Djeddah; STAD MAASTRICHT, 3 te Genus; STAD VLAARDINGEN, p. 3 de Balearen n. Savona; SALATIGA, 3 te Rangoon; SWARTENHONDT, 3 te Soe ra ba Ja. TELEMACHUS, thuis 3 v. Aden: THA- DENS, 4 te Ambon; TIBERIUS, 3 v. New Orleans n. Grand Cayman. TOSARI, v R'dam n. Batavia 3 te Ant werpen; TASMAN, 1 te ManillaTHE SEUS, p. 2 Ouessant n. A'dam; TITUS, 1 v. Patras n. Piraeus; TABINTA, 4 te Quebec, is Juli weer te R'dam verw.; TEGELBERG, p 4 de Anamba ell, naar Singapore; TERNATE, n. Kaapstad 3 op 800 in ijl N,W, van Fernando Noronha; TIBA, n. Santos 3 op 400 mJJl Z, ten W. van St. Vincent C V.; TARAKAN, n. Dji- boti en New York p, 3 v.m. Minikoy; TJIMENTZNG, n Hongkong 3 op 500 mijl Z. ten O. van deze haven; TJIPA- LISSE, 2 te Batavia; TJIKAMPEK, p, 2 Straat Luzon n. Shimiku (Japan). UTRECHT, vertrekt 6 v. New York n. Bombay. VAN DER WAALS,_p 3 Scllly n Ant werpen; VAN *T HOFf. P- 4 v m. Durban n. Kaapstad; VEENDAM, thuis 4 van Southampton; VOLENDAM. p. 3 Cape Race n. R'dam; VAN RIE3EECK, 2 v. Soerabaja n Semarang. WATERLAND, uitg, 3 te Recife; WEL TEVREDEN. p 4 Straat Florida n. Gal veston; WESTERDAM. p 3 nam, SctUy n New York; WINTERSWIJK, p 3 nam. Wight n. Cuba; WAIWERANG, p 4 Kreta n. Batavia; WESTLAND, uitg. p. 3 Wight n Rio de Janeiro: WAAL. 2 v Puerto Cabelio n. La Guayra; WAIN- GAPOE 2 v. Batavia n Muntok. WINSUM. 4 te San Juan p.r. MSSEL. 4 te La Guayra. ZWIJNDRECHT, 3 v Emden te Schie dam: ZAAN. 3 v Hamina te Dordrecht; zeeland, p 3 de Bermuda's n. Galf Mexico; ZEEMAN, n. Kaapstad 3 op mul Z.W van St. Helena; ZONNE- WIJK, 3 v Durban n. Lorenzo Marques. ZIJPENBERG. 3 v. Bona te A'dam. Korte vaart KORTE VAART ALDEBARAN. 3 te A'dam; ANNA, 30 te Hartlepool. BADZO, 3 te Boston L'. BIRMING HAM, 3 te A'dam: BREM, 2 te Lissabon: BIERVLIET, p. 3 Brunsbuttei n. Har- lingen; BIERUM, 3 te A'dam. CERES. 3 te Boston L.; CELEBES. 1 te Garston: CONSTANT, 3 te Grange mouth; COOLHAVEN, 2 v. Casablanca n. Teneriffe DUIVEL AND, 3 te Leith; DENI, 3 te Wilhelmehafen, ELLEWOUTSDIJK, 2 v Teignmouth n. Spezia; ELLE, p. 3 Holtenau n. Mid- delfahrt; ECHO. p. 1 Dover; ELJO, p. 2 Kiel n. Frederida: ERNA, I te Duin kerken: EEMSTROOM, 3 te A'dam. FIDUCIA. 3 te Boston L.; FEROCIA, 3 te Dagenham; FRANK A2 v. Maima n. R'dam. GAASTERLAND. 3 te Leith; GLAS HAVEN, p, 3 Kiel n. Gothenburg. HELEN, 3 te Londen; HELVETIA, t te Delfzijl; HOOGLAND, 3 v A'dam n. Stettin: HEERENGRACHT, 3 te Helslng- fors; HENK, 3 te rpswich: HOUTMAN, p, 2 Holtenau n. Helsinki. IN ORDE, 3d v. Gaole n Itz«hoe. JOHANNA TE VELDE, I te Dublin; JACOBA CATHARINA. p. 3 Holtenau n, R'dam; JOZo, is vlotgekomen en lost thans te Kingslynn. KAB&L, 1 te Londen; KEMPHAAN, 2 v. Gdynia n. Abo, LEUVEHAVFN. 4 te Rouaan. Tank vaart,.. AGATHA, p. 4 Finisterre n. Singa pore; ARMÏLLA, 1 v. Abadan n.Sln- gaporc. BAREND RECHT, p. 3 Aden n. Ko- weit. CERONIA. 4 nam. te Curagao; CO- RYDA, 4 te Casablanca, daarna Curagao; CLAVELLA. 4 te Buenos Ayres; GO RILLA, 3 v. Cristobal n. Valparaiso; CLEODORA, p. 4 Straat Ormuz Koweit. DORDRECHT, n. Liverpool, 4 op 200 mijl Zuid v. La» Palmas. ETREMA, n Barton, 3 op 1200 mijl W.Z.W. van Flores (Azorenl; ENA N. ISMAIL IA. 3 op 150 mijl N.W. van So cotra; ESSE AMSTERDAM, n. Pernis, 3 op 200 myl Noord v. Sombrero Eiland. GADILA, 3 te Massowah. MIJDRECHT, 3 te New York; MACO- MA, p. 4 vm. Kreta n. PemJs; MIRZA» 2 v. Mlri n. Pladjoe; MATTHEW, 4 v. Wamemunde n. Vlaardingen; MONICA, 2 v. Manchester n. Rouaan. NEDERLAND, p. 3 Aden n. Fernla. OMALA, n. Aden, 2 op 300 mijl West van Sabang; OLEUM, 1 te Eastfiam; OVULA, 1 te Singapore. FERNA. n. Havre, 3 op 1000 mijl Z.W. van Flores (Azoren). STANVAC BENAKAT, 3 V. Moeslri- vier naar Tandjong Oeban; STANVAC PENDOFO. 3 op Moesirivier. bestemd n. Falembang; STANVAC DJIRAK, 2 v. Soengel Gerong n. Tandjong Oeban; SAIDJA, 4 te Mirt; SUNETTA. 4 v. Pur- fleet n, Aden TIBIA, 3 v. Punta Cardon n. Gibraltar, Oeban: TANKHAVEN I, 2 V, Soengei Gerong n. Tandjong Oeban. WOENSDRECHT, tt. Curacao, 3 op 38P mijl W.Z.W. van Scilly. Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië NAAR EN VAN INDONESIË GROOT E BEER, uiig. p. 4 Ferim. KOTA INTEN, thuis p. 4 Kreta. SIBAJAK, 3 v. Batavia te R'dam. WILLEM RUYS. uitg. p. 3 Malta n. Port Said. ZUIDERKRUIS, thuis 3 op 100 mijl West van Engganc eiland (eerstvolgen de aanloophavcn i% Aden). WATERSTAND 5 Juli: Hoog water te Rotterdam le tij 11.57 uur, 2e t(J VAARWATERDIEFTEN ParmerdenIJsselkop 220 IJsselkop Malb Haven 205. Malb Haver.—W!jk by Duurstede 180. Wijk bij Duurstede Vrceswyk 180. IJsselkopDoesburg 180. Doesburg— Zutphen 180. Zutphen Deventer 180 Deventer— Katerveer 230. Waterh bii Arnhem 695 6 Nijmegen 671-11 Lobith 896 - 6 Keulen 102 - IJ. Deventer 132 - 7. Bewaking IJsselkopDeventer inge steld. WAARNEMINGEN Luchtdruk 1022,(3 wind Z.Q. 2temp 19.4, max. 222 (gistermiddag 6 uur); min. 14 B (hedenmorgen uur)weers gesteldheid: onbewolkt. 5* Zaterdag is aan de Lloydkade te Rotterdam- het motorschip Sibe- roet voor rekening van de N.V. ko ninklijke paketvaart maatschappij te Amsterdam gebouwd bij de N.V. C. van der Giessen's scheepswer ven te Krimpen a. d- Lek officieel aan de rederij overgedragen. eg Het bergen van de op de Schel de gezonken lichter Damco I is op gedragen aan de N.V. H. v„ d. Ak ker bergmgs- en transportbedrijf te Rotterdam. Een duikeronderzoek heeft uitgewezen dat het merendeel van de lading kolen naast het schip ligt. gf Volgens opgave van Dirkzwa gers Scheepsagentuur N.V. ie Maassluis zijn gedurende de afge lopen week 284 schepen metende 316.107 n.r.t. de Nieuwe Waterweg binnengekomen tegen 170 schepen metende 226.443 n.r.t. m dezelfde week van het vorig jaar. Sinds 1 Januari 1949 zijn aangekomen 6302 schepen metende 3.493.110 n.T.t. te gen 4417 schepen metende 6.831.421 n.r.t in dezelfde periode van 1948. eg De Nederlandse baggervloot is dezer dagen uitgebreid .met een. nieuwe, zeer moderne zandzuiger. Het casco van deze zuiger is een. omgebouwd landingsvaartuig met de volgende afmetingen: 43.41 lang, breedte 9.14 en holte 2.68 meter. De baggennstallatie bestaat uit twee zandpompen met een buis wijdte van 50 cm., terwijl de waterpomp een buiswijdte heeft van 60 cm. De zuiger is verder voorzien van_ twee hulpmotoren voor de aandrijving van twee dynamo's van 30 kw en voorts is een dynamo van 75 kw geplaatst, welke tezamen stroom leveren voor een vijftal electrische lieren en andere hu lp werktuigen. De verlichting wordt verzorgd door een omvormer van 7.5 kw. De ma chinekamer is geheel verlicht met TL-buizen en bovendeks is een na- triumverlichting aangebracht. Europese zone Davis Cup LONDEN Alhier is de jaarlijkse algemene vergadering gehouden van de Davis cup-landen. Het voorstel van de speciale commissie om de deelne ming in de Europese zone te beperken tot 20 Europese en 4 niet Europese lan den werd met 1 stem meerderheid ver worpen Onder de huidige regeling ka" elk land inschrijven voor de Europese zo ne. ert teneinde het gedrang in die zo ne te verminderen had de speciale commissie, ingesteld op 1 Juli 1948, voorgesteLd de inschrijvtngcn te perken. be- Journalisten uitgewezen uit Tsjechoslowakije PRAAG. Godfrey Lias, de Praagse correspondent van „The Times" en Harold Melahn van de Praagse staf van United Press zijn. door de TsjechosSowaakse regering aangezegd het land te verlaten. Lias was reeds kortelings tijdens zijn vacantie meegedeeld, dat bij de regering onwelgevallig was, doch de Tsjechoslowaakse regering stond hem toe terug te keren om zijn za ken te regelen. Leids student winnaar in prijsvraag van de UNO De 22-jarige Leidse student R. van Vloten behoort tot de tien winnaars van een door de Verenigde Noties uitgeschreven internationale opstel wedstrijd, die als onderwerp had: „De verwezenlijking van de univer sele verklaring van -de rechten van de mens." Er waren Uit Nederland 23 Inzen dingen, Het Is geen toeval, dat deze can- didaat in de rechten tot de prijs winnaars behoort. Hij heeft zijn lief hebberijen, maar dat alles wordt overschaduwd door zijn belangstel ling voor het internationale leven en de internationale rechtsorde. Het ia zfjn wens, een functie bij de Verenigde Naties te krijgen Hu hoopt het volgende jaar af te stu deren en dan nog een jaar in Frank rijk of Zwitserland door te brengen om zijn bedrevenheid in de Franse taal te vergroten. Treinverkeer naar Berlijn hervat, toch complicaties BERLIJN- De eerste passagïers- txein sinds het einde van de Berlijn- se spoorwegstaking is Zondag uit de Britse sector van Berlijn naar Keulen vertrokken. In Berlijn, doet zich echter een nieuwe moeilijkheid voor. De Glienjcker Brücke, waar over een der voornaamste wegen tussen West-Berlijn en de Sowjet- zone loopt, is Zondag namelijk we gens „technische moeilijkheden en noodzakelijke reparatiewerkzaam heden" door de Sowjets voor alle verkeer gesloten. Op 't geb.ed van de Sow jet-zone is de toegang tot de brug gebarrica deerd- Een Sowjet-soldaat en tien. Oost-Duitse politiemannen houden er de wacht. Wielercriterium te Zandvoort DEN HAAG. Een week na de Tour de France zal in ons land een belangwekkende wielersportge beurtenis plaats vinden. „Touring Zandvoort" zal op Zondag 7 Au gustus onder technische leiding van „de „Kampioen" op het autocircuit een internationaal wjeler-criferxum organiseren, waarvoor nu reeds enkele bekende renners werden ge- engageerd: Middelkamp, Peters, Lakeman, Vooren, Voorting en de Best. Voorts ligt het in de bedoe- Ifng de Tour de France-ploeg te la ten starten met enkele Fransen en Belgen. Dit wielercriterium zal die dag worden voorafgegaan door een wedstrijd voor amateurs, waaraan acht Engelse renners zullen deelne- men. MAAND AGAVON» HILVERSUM I (NCRV) 19— nws 19,15 boekbespreking 18 30 actueel ge luid 19 45 reg uitz 20— nws 2D 05 prog. prol 20 15 kerkconcsrt 21.— reis verhaal 2120 gram rr.UT 2130 pop. o'- eclbesoeline 22 Sweelinckkwartet 22 30 NCRV-kwartet. 22 45 avonöover- denking 23nws 23.15 gr pi 23 45 24 avondconcert HILVERSUM II (AVRO) 19.— radio film courant 10 70 inleiding tot muziek begrip 10 45 Glasgow Orpheus Cholx 20 nws 20 05 in het radio zoeklicht 2015 Fersidenlieork 21 25 boekbespre king 2150 natlonaai vocaliste-ncon- cours 2215 voordracht 22 30 Les GarS de Fans 23— nws 23 15 bcksreportage 23 30—24 Swing Corner DINSDAG 5 JULI 1349 HILVERSUM I (KRO) 7— nws 715 ochtendgymnastiek 7 30 gr pi 7 45 mor gengebed nws B15 gr pl. 9 lichtbaken !)J>5 werken van Deli us IQ voor de kleuters 10.15 Regensburger Domkoor 10 30 schoolradio 11Zi geuner i»uriek 1130 als fle ziele luistert 11 to Bus eh kamerork 12— Angelus 12 03 sopraan en plano 12 30 land- en auinbouw 12 33 ork. zonder naam 12 55 Zonnewijzer 13nws 13 2y ork zon der naam 13 35 orgelspel 14— tenor en nlano i4 30 onder en* 15 gr. pl. Ifi De Zonnebloem 36.30 zlekenlof 37 na schooltijd 17.15 lang zullen ze leven 17.4S reg. uitz. 28 Amusementacrk. 18 20 sportnraatje 18 30 reg ultz HILVERSUM H (AVRO) 7— nws 715 gr pl. 7 50 dagopening 8 rws 8,18 gr pl. 8 55 voor de vrouw composities ven Bach's zonen 9.39 waterstanden 9 35 Aubade 10 mor- «erjwyrilng 10 15 arbeidsvitaminen 10 50 kleutertje luister 11.gr pl 1130 De Wekker 12— zangplaatjes 12.38 land en tuinbouw 1233 voor ons platteland 12 40 orgel en zang 13 nws 13.15 me dedelingen 13.20 John Renova 13 50 gr, pL 14.— met naald en schaar 14.30 ra dio-matinee 16.25 van Falestrina tot Pijper 36.40 De Schoolbel 17— Sky- masters 18.— nws 1815 Tom Erich 18.30 auverheidsonderwus.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 5