Bijenkorf WOLLiN DEKENS KOLYN OS DE OOIEVAAR VERLOREN -cüeet-eb ihm mee tepïatéti, bijna Haly<^ prijs- y\ CH, ch, Kleuter-confectie en schoentjes De nieuwe aluminium snelkoker dikke dubbele deken, maat 190 230 Blóemdessitis. Diverse kleuren, van IjWT. GEMEENTE ROTTERDAM STATENWEG 191 Blijdorp) HAURITSWEG 54 (bij Dijloigt) Maandag 4 Juli 1949, PRIMA KWALITEIT IMPORT WILTON SMEEDWERK ROESTVRIJ 22'35 cm ELECTRISCH 42,50 PERZISCHE DESSINS I x 3.00 m. J I'S. 1259.» in de malen: 1.35 x 2.00 m. 5 8 2.50 x CH-CH. I CH Schee psbahkwerk ers Klfctr. lassers gedipk Koperslagers gevraagd bij KAETH Mathenesscrlaan 406 's avonds na 7 uur. ROTTERDAM NW BINNENWEG 30 - JONGKINDSTRAAT 22 8 p it is de scheikundige formule van het vita- mine D, dat baby nodig heeft voor de opbouw van beenderstelsel en tanden. LIGA bevat voldoende vitamine D om deze opbouw te waarborgen. voort M PEfiyuui oordpry* cent. **- lw. 10 mille L,u vaLo t eaa.b.ej ederhoof dprfj s t.w.a.OOO-et b/d KL M Lluono, Kiosken, Giro 241.000 M.v.J.'Jt-lU-ïSCalSQS.lSOT.ióOS Alle'binnenkomende i gegevens duiden er op: "06u ÏÏit€iil€S's „1UVA LOTEN 60 cent,vèr voor 29 Juli verkocht" evenals de Lu va voor tfids verkocht in '35. "39 en iu '47, '48 GEMEENTELIJKE STICHTING AVONDLYCEUM erarattend: Arond-H.B.S. A. en B. Avond-Gymnasium Cursus Latijn en Grieks voor ■vallend Staatsexamen. Aid. ?vccrd in Gfm. H.U.S. 's-Graven dij fcwdl» Afd. Zuid in Gem. H.BJS- Afrikaanderptein. A«j*ang' nieuwe cursus 8 September 1949, De Rector. Dr. P. J,. Kuisnjan. ïs voor aangifte en inlichtitiiren te spreken des Donderdags van 19-21 -uur in de H.B.S. Afrikaan- derpieujDinsdags en Woensdags t* 2. h. Bergselaan 23, tel. 42S67. llttïNït KIST fill HET XIRO Iedere SwiFT-schoen i heeft vanzelfsprekend de garantie van de Swift- fabriek. Een garantie voor pasvorm, voor oerdegelijk binnenwerk en voor solide kernleren zolen. Wégena vertrek buitenland ter overname z.g.a.n. COMPLETE INBOEDEL. en diverse kledingstukken, o.a. nieuwe - SMOKING, maat 48. Na 6 uur. Boerha- velaan 77, 2e Et.. Schiedam. Personeel gevraagd Gevr. een melkbezorger, loon volgens tarief. Er. 124 bur, van dit blad. Buffetjufr. gevr, Savoybar, Nwe Binnenweg 107. Bekend heid met Engelse taal strékt tot aanbeveling. Aanm. na 4 uur* Gevraagd winkelmeisje. 16 A '17 j. Levensmiddelenbedrijf Töse- laar, Oastzeedijk 87.' Tei. 22253. Aanm. na 7 uur. Acridtusstraat 206a. Gevraagd beslist nette werkster voor Vrijdags, v.g.g.v..Aanmel den 's avonds na 7 uur. Mevr. Vrij, de Sav. Lohmanlaan 25. Voor direct gevr." nette win- keljutfrouw, fijne vleeswaren, boter en kaas; v.gvg.v. liefst met vak bekend. J. v.d." Bijl, Bergpolderplcin11. H'berg... Meisjes en Jongens v.a. 15 J. gevr. voor bakkerij-werkzaam heden. Aanm- Gebr...y .Doorn, -"htilowêg IS 5.90 en 6.90 p. m. gelegd. Belt U éven. op en wij ke rnen'met stalen. Gratis ad vies en begroting. Tel- 44518. m schoenwinkelier toont U diverse S uzi FT- modellen. TOFFEE- en CARAMELFABKIEK Buffetjuffrouw gevraagd SAVOY BAR, Nive Binnen weg 107. Bekend met Eng. taai strekt tot aanbeveling. Aanm. na 4 uur. -— LIXGEBIEeN TRICOTAGES Voor direct gevraagd: Eerste en aankomend Verkoopster met vacant ie 2e week Augustus WITTE BAZAR, Nieuwe Binnenweg 254, Telefoon 37431 Juwelen speld. Tegen hoge beloning terug te bezorgen Juffr. van Ham, Schiekade 95, Rotterdam. leeftijd circa 36 jaar, voor de pakafdeling VAST LOON" en premie. Aanmelden; ADMiRALITEITSKADE no. 9, van 812 en 25 uur. Seders 5 woorden meer l ü-50 115 woorden 2. Uitsluitend State uw eg 191 Student vraagt gedurende de maand ...Juliadministratief werk. Brieven onder 'no. 4018 bur. van dit blad. Wed., 26 j.. met een-.kind, b.s.a. als hulshoudster. Br- no. 72 .Kiosk Blommerdijkselaan. Lessen Autorijschool H. P.. Tanc, ge- dipl. K. N. A. -"C.-instructeurs, A. N. tv. B.- tondsautarUschool 'Jan SonJestraat 4 (nabij Mid- deilandstraat, Tel. "36777. - Rijbewijs nodig? Voor goed onderricht Auto Rijscbaol Pa lace. Rijdt met nieuw materi aal.Sebled.singel 133. Telefoon 38312 So«c cursus v.". dames. Amiïtrjant Dm Haag Rotterdam de ..PRESTIGE' kookt o.a. aardappelen in 8 minuten spinazie in 1 minuut bloemkool in 3 minuten Diversen Zoekt U vertrouwd adres? Bel 34759. De Beeldenfabriek Nwe Binnenweg 194. *Vult onver mengd Java-fcapok. Overtrekt met prima damast. In 1 dag klaar. Verbeter Uw figuur door on« speciaal modelcorset m. elas tieken bulksteun; v. moeilijke fig, kunnen cbrsetten naar maat en elk gewenstmodel worden gemaakt, Magazijn Pax, Witte dé Withstraat 72, tel. 28313. - Operatie overbodig door onze breukverband apparaten met automatisch rubberluchtkus sen. Grote sortering elastieken kousen v.a.J 6,—: en buikban den voor dames en-heren. Ma- garijn Pax. Witte de Withstr. 72, tel. 28319. compleet met rooster, maatbeker en handleiding Kolynos lost zeer snel op. Het fijnverdeelde schuim verdwijnt bij spoelen zonder resten achter te lateu. En of! Je kunt immers dadelijk het verschil zien, of je Kolynos gebruikt of niet. Ik zorg ervoor net als mijn Vader, later nog sterke en gezonde tanden te hebben; daarom poefs ik ook inet Kolynos. Verende bed stellen, kapokma trassen, opkiapbedden en uspi- ralen, alles met volle garantie. Vertrouwd en vakkundig adre* Beddenmagazijn C. UI jee, Hooidrift 129. Tel: 34479. Meubelreparaties en overtrek ken v. -stoelen, fauteuils- mee moquette. verrichten Hies- meyer v. Eyk, le Pijnacker- straat 25. Tel, B354I. '?.:V Auto's; Motoren en Rijwielen - hef tt'ondêr uan snelheid en gemak - nu. in gezinsmaat (inh. 5.1 UteT) Engelse BlS.'A., Toiir-. Sport- en Kfnderrijwielen.' Joh, -de 'Groot, Nwe Binnenweg-438, Tel." 37646, Ballon Autopeds 20:—. D.- en H.-rijwielen-* F 198,50. grote driewielers f 17,50,- spatborden per stel 2.25, kettingen "enz. -3,95. De-Rijwielbokser. Berg- selaan 330rTel.-44474. Voor prima stoffeerwerk met vooroorlogse bekleding; ook opnieuw overtrekken eifö;,.Wo ninginrichting G. Lubbers, Zoomstraat 83. 'Tel. 46182. FIRST THING IN THE HORNIHG Uw huwelijk gefotografeerd ia kerk en stadhuis is eenblij vende herinnering voor geh. uw leven. Vraagt inh. Foto „Dimo". Bergsingel 194a. Tel. Radio en Gramofoons (van een dag uit in de uacantie hunt u niL ten uoilc genieten, roarst de y maaltijd is feinncn enkele ^6» minuten gereed). Draagbare Radio. Batterij-ont vanger.. Zeer" mooi. Voor -boot o£ zomerhuisje 135',"Berg? selaan 253.Winkel na 3. U- Te koop prima inlcrórbon mei standaard. Verwey, Allard Piér- sonstr. 34a, Radio: Philips, Waldorp. Erres. Tevens stofzuigers;Desgewenst betaling in overleg. Radio Soons, Schieweg 32. TeL. 48352, Uw matras slecht? Speciale reparatie-inrichting. Bel' .even op' tel. 22985. Gebr. Vermaak Westzeedijk 29 (t.o. v. Vollen. hoVénstraaf) Uit Zwitserland kwamen al deze handige, nuttige practische huishoudelijke artikelen; Notenkraker Thee-eili Jf9 x' Lraa<l fff Ju om even vlug (bKti hards» JWT' a, ,b-. ff Kurken- \lv. Ew 2ond.' fff Srekkers opvou1.- 2.33 teebhderén- mE:l h°"dc' i b03r I 2.30 11.: Öl. 1.28 (Jf /jj$'Schenken, zonder morsen Wh -Alhid scherpe messen, met practïsehe Schenkkurk v\ dit aanzet apparaatje t 1f 1 24 Rechtszaken, recherche.' tnfor matie, echtscheiding,- heques- ten* enz. Bur. „Succes". iRoden- rijselaan 36b, Rotterdam,Tel. B3g45. Gevestigd 1918. Kantoor uren 9—20 uur. Muzieklnstrume nten 1071. „Komen U binnen/1 zei hef Chinese vróuw- fje er» nauwelijks waren we daar of ze trok een nog verdrietiger gezicht en liet de tranen langs-, haar wangen^ lopen. „$|cng-Hup-Ho", snikte ze: „Mijn. man. Hi[ zijn foelsjie. Geheim genootschap van Gele Lotusbloem hebbeyt hem meegeneemd„Zo/' zei, ik: „Erg duidelijk is het me niet/ Dus die twee man nen, die ik gezien heb behoorden tot die Gehei me club. En wat willen ze van Sjang-Hup.-Ho?" ,>Oh, bleke westerling," sprak de Chinese vrouw: „Zij ons helemaal van China uit achterna gereisd om won der- ei van Chinese draak af te pakken." Ik. dacht/dat ik het niet goed verstaan-had. „Hoe-noemde-U -dat. vroeg ik: „Wat voor een ei? Van een draak? Maar die bestaan..iiieti" „Deze wel/',zei de vrouw.van Sang-Hup-Ho. /Zijn voorhistorisch beest uit Blauwe bergen in China. Maar hij dood en alleen nog een ei over err Sjang-Hup-Ho, dat verbergen voor Geheim Genootschap van'.Gele Lotusbloem, die ei hebben willen. Ik moest een paar maai slikken voor ik. al de vreemde dingen,' die ik hoorde verwerken kon. „En de-plaats .y/dar. Sjang dat el verstopt heeft, vroeg ik toen: „Staat die soms op dit papier aange geven wat we in "de trommel vonden?" Mèvrouw Sjang-Hup-Ho gaf-een schreeuw van verrassing... TJ kunt de „PRESTIGE" snelkoker ~}k schriftelijkof telefonisch (27400) bestellen HÜISHOUDAFDELING 'v DE BIJENKORF 3e VERDIEPING

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 6