D HET ROTTERDAMSCH PAROOL Zeehond en Tijger haai bereiken grote successen Regeringscrisis in België nog niet opgelost Tweede Kamer juicht het Statuut toe Paul van Zeeland kan de hem verleende opdracht niet vervullen Houtdistributie opgeheven Binnenschepen vermist Voor het pond sterling wordt devaluatie urgent geacht „Anson" en Maidstoneheide getorpedeerd Nee toch...? Heus! Katholieke vakorganisaties zijn noodzakelijk C.P.N. ziet alleen imperialisme de Ver. Staten van Geen aanval op KAB of CNV 9e Jaargang no 154 Red. en Adm. Lange Herven 141, Schiedam Tel- 69300 Abonn prljsi obi week 0,32 per kwartaal 4.10. losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER "Woensdag 6 Juli 1949, Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier-. Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: de Vries Hoofdredacteur: Vf. B, F. Schaper BRUSSEL. Paul van Zeeland, de Belgische kabinetsformateur, is niet geslaagd in zijn taak. In een onderhoud met de prins regent heeft hü deze hiervan mededeling gedaan, waarop de prins hem van zijn opdracht heeft ontheven. In een persconferentie, na afloop van de audiëntie hfj de regent verklaarde van Zeeland: „De katholieken blijven op het standpunt staan, dat de koningskwestie zonder verwijl moet worden opgelost. Op dit punt is onze houding onwrikbaar. De C.V.P. zal alle wettelijke middelen te baat nemen, welke een einde kunnen maken aan bet koningsprobleem." Aan het besluit van van Zeeland om zijn opdracht ter beschikking te stellen, ging een laatste poging vooraf om de liberalen van inzicht te doen veranderen. Daartoe ontving de voorzitter van deze partij. Roger Motz, Dinsdagmorgen een uitnodi ging om de besprekingen te herope nen over de vorming van een twee partijen regerinc. te weten van ka tholieken cn liberalen. De laatst en ■wezen dit voorstel echter van de hand met het bekende gevolg, dat van Zeeland zich heeft moeten te rugtrekken. KRIJGSGEVANGENEN Schok voor MacArthnr Lange maanden, jaren zelfs, heeft men in twijfel verkeerd over het lot van de tienduizenden Ja panse soldaten, die tegen het einde van de tweede wereldoorlog, toen de Sowjet Unie deelnam aan de laatste fase van de strijd tegen Nippon, in Mandsjoerije krijgsge vangen werden gemaakt. Thans keren de mcesten van hen huiswaarts. Evenals de Duitse krijgsgevangenen hebben ztj in de jaren van hun gevangenschap een intensieve training in de commu nistische ideologie doorgemaakt. Heeft deze scholing op de Duitsers, naar gebleken is, slechts weinig in druk gemaakt, des te meer zijn de Japanners daarvoor vatbaar ge bleken. Heeft generaal Mac Arthur, de commandant van de Amerikaanse beze ttingstroep en voorzien, dat de voormalige fas cistische strijders in vier jaar tijds bekeerd zouden zijn tot trouwe aanhangers van de Stalinistische leer? Hoe het zg, voor de huis waarts kerende krijgsgevangenen toestemming verkrijgen door te reizen, moeten zij eerst „wederop- voedingslessen" volgen in de kam pen. waar zij worden ontvangen. Sedert het einde van de vorige week verlaten de eerst© groepen deze_ kampen op weg naar hun haardsteden en wreed verstoren zij de illusie, dat ztf deze wederopvoe- dingslessen ter harte hebben geno men. De treinen waarmede zij rei zen zijn overdekt met leuzen, die getuigen van hun gehechtheid aan de kermis die zij in de Russische kampen hebben opgedaan en revo- Iutionnaire liederen weerklinken aan de stations waar zrj door duizenden geestverwanten worden verwel komd. Na de schok, die het MacAxthur moet hebben gegeven, dat bij de verkiezingen in Januari van dit jaar de communisten hun zeteltal in het parhmaent van 4 op 35 wis ten te brengen, moet dit hem wel een nieuwe teleurstelling te weeg hebben gebracht. De vraag is ge wettigd of hij niet zichzelf en Washington aan een gevaarlijke illusie heeft- overgegeven wanneer hij keer op keer verklaarde, dat Japan een onwankelbare voorpost zou zijn in de verdediging van Amerika? In het zoeklicht Motz deelde de pers na dit be sluit mede: „Wij blijven van me ning, dat de koningskwestie geen voorrang toekomt boven de oplos sing van financiële en economische vraagstukken." Het is nog niet bekend aan wie de regent thans opdracht zal verstrek ken om een kabinet te vormen. Uit Genève verneemt United Press, dat koning Leopold van Bel gië afwijzend blijft staan tegenover do gedachte van troonsafstand ten gunste van zijn zoon, ^kroonprins Soudewiin. Hiertoe was door som mige katholieken pressie uitgeoe fend. omdat 2ij hierin een mogelijk heid zagen de koningskwestie uit de wereld te helpen. Anderszijds zegt men, dat Leopold weinig er voer voelt, om voor de terugkeer naar zijn land slechts te steunen op een enkele partij, die bovendien niet over de absolute meerderheid beschikt. Een referen dum over de koningskwestie achten Kringen rondom de koning al even min aantrekkelijk, omdat daardoor de politieke verdeeldheid tussen Vlamingen en Walen zou worden verdiept. DE ANSONdie door de Neder landse onderzeeboot Zeehond volkomen verrast en getorpe deerd werd. In de werkelijk heid zou dit wapenfeit de Brit ten een slagschip van 35.000 tons hebben gekost en het ver lies ervan zou het gehele con vooi zie onze beschrijving hiernaast in de war hebben gebracht. In Engeland melk weer op de bon LONDEN Na 15 waken vrij te zijn verkocht, is melk in Enge land weer op de bon gekomen, al dus heeft de Britse minister van Voedselvoorziening gisteravond be kend gemaakt. Oorzaak van deze maatregel is, de geringe melkpro ductie, als gevolg van de droogte. Verlaging verwacht van de bouwkosten DEN KAAG. Na acht Jaar is Dinsdag de distributie'Van hout op geheven. Nadat geleidelijk de toe wijzing per woning van zes via acht tot tien kubieke meter was opge voerd, kan men thans weer 't voor oorlogse gebruik van veertien m3 per woning verwachten. Dit geeft o.a. 't voordeel dat op 't gebied van isolering en warmtegeleiding geen dure vervangingsmiddelen nodig Zijn. Ook andere factoren zuilen er, naar men in de* kringen van de Nederlandse Houtbond aanneemt, toe leiden dat de bouwkostenzul len dalen. Koel en tamelijk droog Weersverwachting tot Don derdagavond: Voor de Noordelijke provin cies: Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk en kele lichte buitjes. Matige tot krachtige wind tussen Noord- West en Noord, Weinig veran dering van temperatuur. Voor het overige deel van het land: Wisselende bewolking, maar overwegend droog weer. Zwakke tot matige wind tussen West en Noord. Weinig veran dering van temperatuur. ENKHUIZEN. Hedennacht om half twee werd te Enk hui? en bericht ontvangen uit Schokkerhaven {Noordoostpolder), dat een sleep boot, daartoe genoodzaakt door de storm, haar sleep van twee vaartui gen had losgegooid, na de vrouwen en kinderen van boord te hebben genomen. Nadat deze vrouwen cn kinderen in Schokkerhaven aan wal waren gebracht is de sleepboot weer uitgevaren, doch zü is er nog niet in geslaagd de beide vaartuigen terug te vinden. De Enkhuizer polftfe te water is eveneens uitgevaren doch heeft tot nu toe evenmin resultaat mogen boeken. naar het congres werd gezonden, bevat een verklaring, dat een her waardering van de valuta van som mige „niet nader aangeduide Europese landen" gewenst zou kun nen zijn om de handel van deze landen naar het dollargebied uit te breiden. NEW YORK. Het „Journal of Commerce" meldt, dat de Ameri kaanse regering nog steeds overtuigd is, dat Engeland zonder dralen tot devaluatie van het pond sterling moet overgaan. Voorts meldt het blad nog uit Washington, dat het Amerikaanse Congres wellicht zou eisen, dat de hulp van de E.C.A. aan Engeland zal worden stopgezet of aanzien lijk verminderd, totdat Engeland „ophoudt met het bilaterisme en met bet toepassen van economische sancties tegenover de Ver. Staten." In antwoord op vragen in het Australische Parlement over de houding van de Australische rege ring inzake devaluatie van het pond, heeft de Australische minis ter-president verklaard, dat in en kele landen „devaluatie had geleid tot een aanzienlijke verbetering". Waarnemers beschouwen deze ver klaring van de Australische minis ter-president als een aanduiding, dat hij bij de aanstaande bespre kingen van ministers van het Brit se Gemenebest te Londen een ruim begrip zal tonen wat betreft het devsluatleprobleem. En uit het verslag van de natio nale economische adviesraad van president Truman, dat gisteren Sinds Maandagmorgen vliegtuigen van het grote Westelijke Unie-eonvooi de eerste Franse onderzeeboten signaleerden in de Westelijke mond van het Kanaal, een acht schepen sterk convooi en 23 heel moderne vliegkampschepen, kruisers en jagers, van het escorte, hebben zij ze onafgebroken belaagd. Een tweede maal zal het niet licht vallen Een sterke onderzeevloot van 13 Franse, Nederlandse en Britse bo ten voer van de ingang van het Ka naal tot op de hoogte van Bordeaux klaar voor de aanval en de vlieg tuigen der witte aanvalsvloot wa ren doorlopend in actie om de rou te van het convooi in het oog te houden. Sunderlands van de kust en verkenners van de „Implacable", het vlaggeschip van admiraal Mc- Grigor en de leider van het escorte, waren echter onophoudelijk in de lucht. Tot tegen zes uur waren reeds vier van de viif Franse aanvallers gesignaleerd. Veel gelukkiger wa ren de beide Nederlandse onder zeeboten „Zeehond" en „Tijger- haai", die om drie uur onder water waren gegaan en tegen half zeven, bewesten Ouessant het escorte hoorden naderen. De taak der Ne derlandse boten was deze keer wel veel zwaarder dan op de uitreis naar Penzance. Het convooi ging thans schuil achter een dichte haag van jager- en vliegtuigbescher- ming, die een ontzagwekkende ac tiviteit aan de dag legde. Onophou delijk waren er vliegtuigen, als de „Zeehond" even de periscoop bo ven de wateroppervlakte stak om de positie vast te stellen. Een blauw jager escorte vormde een gesloten front met hun onderwa ter-zoekers. Toch kwam reeds veertig minuten na het in actie overgaan van het escorte de „Zee hond" zigzaggend ongemerkt door de verdedigingslijn gebroken. Het grote ogenblik Eerst tegen half acht meende men op de blauwe vloot een peris coop te hebben gezien. Toen was het echter al te laat, want de „Zee hond" was reeds in het hart van het convooi doorgedrongen, - waar „Als jij vandaag het huishou den doet en de baby ver zorgt," zei mevrouw Coleman te Tiverton (Devon) tot haar man, „zal ik de preek voor je schrij ven". „Goed," antwoordde do minee Coleman, „er luistert toch niemand naar". Hij had het mis: de kerk liep vol en de me nigte to as diep-ontroerd De non-stop-express van Exeter naar Honden moet bij Andover fluiten ter waarschu wing van een of ander blokhuis. Maar eergisteravond kwam da trein fluitende te Londen bin nen. Vijftig kilometer lang was de stoomaanvoer naar de fluit niet af te snijden geweest. Het stoomverlies deed de trein 5 minuten over tijd zijn. Een kikker van 2 kilo en (met uitgestrekte poten70 centimeter lengte kwaakt op het ogenblik zijn Afrikaanse kikkerleed uit in dc Jardin des Plantes te ParijsHet is een Rana Goliath, een uiterst zeld zaam beest. Geen enkele ande re dierentuin heeft er een. Dc Enola Gay van waaruit in Augustus 1945 de atoom bom op HïTosjima is geworpen is aan het Luchtvaartmuseum van Chicago cadeau gedaan. hij onbereikbaar was voor de blau we jagers, die in het centrum geen vrije hand meer hadden. Om half acht de eerste echte torpedo gelan ceerd, die het 35.000 ton metende slagschip „Anson" de roos van het convooi feilloos trof. Uit het situatie-overzicht van admiraal McGrlgor bleek dit volledig succes. Toen de „Zeehond" de volgende minuut boven water kwam, was h:j midden tussen het convooi. Het was een onvergetelijk gezicht deze tien tallen oorlogsbodems heen en weer te zien manoeuvreren in de stra lende zon, bekommerd om de „Tij- gerhaai" te ontgaan. pok deze heeft echter de vlieg tuigen misleid en is vermoedelijk ongemerkt het escorte ontgaan, waarop met succes een bekroonde aanval op de „Maidstone" werd uitgevoerd. Dit is wel een zeer goede prestatie van de Nederland se onderzeeërs. Van de Britse schepen werden er in de Golf van Biscaye drie van de zes door escorteurs ont dekt. Twee andere hadden echter voor zover ik kon nagaan volledig succes. Intussen was het zwaarste deel van de Westelijke-Unie-vloot, waaronder het vliegdekschip „Ar- romanches" en „Theseus" naar het Zuiden gestoomd, waar Dinsdag morgen onder commando van rearadmiral M, J. Mansbergh een grote luchtaanval op het convooi en het escorte werd uitgevoerd. De aangevallenen werden echter zwaar verdedigd door 'vliegtuigen van de „Implacable", die door ad miraal McGrjgor zelf werden ge leid. Daar in het Zuiden van de Golf van Biscaye speelden zich de grootste marine-luchtmanoeu- vres af, die ooit zijn gehouden en die voor de training van Zee- en Luchtstrijdkrachten van de Weste lijke Unie 'an onschatbare beteke nis zijn. Na deze indrukwekkende aanval die van negen tot twaalf uur duurde, werd de aanvallende „bovenwatervloot" met het escorte en het convooi verenigd. Twee carriers, zeven kruisers waaronder de „Tromp" en twee destroyers werden nu aan -de be scherming van het convooi toege voegd, aldus een buitengewoon zware verdediging vormend, waar op opnieu1 de onderzeeboten hun krachten mochten beproeven. Weer voeren de Britten gedurende de nacht met gedoofde lichten, doch wijdopen menselijke en mechani sche ogen. Nederlandse onderzeeboten zijn Woensdagmorgen tot de aanval overgegaan. De commandant is zich echter zeer wel bewust, dat de kans om er thans wederom door heen te komen, behalve van kunde, voor een groot deel ook van gun stige omstandigheden afhangt. KLM-vliegtuig mag via India reizen NEW DELKL Als bewijs van goodwill ten opzichte van de 15 Amerikaanse journalisten, die Indo nesië bezoeken, heeft de regering van India toestemming verleend, dat het KLM-toestel, waarmede zij terugreizen, over India mag vliegen. Begroting landbouw-egali- satiefonds aangenomen DEN HAAG. Hedenmiddag heeft de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming de begroting 1949 van het landbouw-egalisa- tiefonds aangenomen. De motie-Droesen waarin de re gering gevraagd werd een hogere ïeveringsprijs voor de melk vast te stellen werd op verzoek van de steller der motie aangehouden, aangezien over deze kwestie nog besprekingen worden gevoerd. Met vrachtauto te water en verdronken 's-HERrOGENBOSCH. Maan. dagavond, toen de 26-jarige J. S. uit Vught in een garage aan de Han delskade te Den Bosch een vracht wagen wilde starten, reed de wagen plots achteruit. Jn zijn vaart verniel de de auto de garagedeur en reed de kade af. De bestuurder, die nog trachtte te remmen kwam echter met de vrachtauto zo ongelukkig in het water terecht dat hij is verdron gen. S. was pas een week gehuwd. NEDERLANDS EPISCOPAAT VERKLAART: DEN HAAG. Kardinaal De Jong, de aartsbisschop van Utrecht, heeft nogmaals namens het gehele Nederlandse Episcopaat verklaard, de katho lieke stands- en vakorganisaties noodzakelijk te vinden, zo meldt „De Volkskrant". Hü doet daarom een beroep op de katholieke werkgevers om het bestuur van hun organisatie te steunen bij zyn streven, alle katholieke werkgevers samen te brengen In de Algemene Katholieke Werkgevers vereniging. Samenwerking met andere groepen is mogelijk In de brief, die kardinaal De Jong zond aan de katholieke werkgevers, heet het verder: „Heeft de standsorganisatie tot taak om richtlijnen voor het hande len van de ondernemers in hun grondslagen te leren kennen en in hun naleving te bevorderen, zij kan deze verheven roeping niet vervul len zonder de hulp van principiële vakverenigingen. De redding uit de noden, waarin de wereld thans ver keert, vraagt ook van de werkge vers, dat zij het economisch-maat- schappeliike leven, op welk terrein zij zulke verantwoordelijke posten bekleden, deelachtig maken aan de gezegende invloed der Kerk en de door haar behoede natuur-rechtelij- ke normen." „De ervaring heeft geleerd, dat door de levensbeschouwelijk gefun deerde vakorganisatie, zowel van ar beiders als van ondernemers, gunsti ge gevolgen zijn te weeg gebracht ten aanzien van de inhoud van net georganiseerd overleg en van de so ciale en economische wetgeving," vervolgt de kardinaal, „Nu in de plannen hier te lande ten aanzien van de Publick-rechtelijke Bedrijfs organisatie aan de vakverenigingen zulk een belangrijke rol wordt toe gekend, achten wij de principiële vakorganisatie van bijzondere bete kenis." „De vorming en versterking van de confessionele werkgevers vakorgani satie betekenen een machtige steun voor de principiële vakbeweging der arbeiders, alsook van andere groepe ringen in het economisch-sociaal le ven als middenstand en landbouw. Indien in wijde kring de zegenrijke invloed der confessionele organisatie met name aan arbeïderszijde wordt ingezien, Is het toch niet moeilijk de conclusie te trekken, dat ook aan ondemcmcrszfjde de principiële vakverenigingen daadwerkelijk be horen te worden voorgestaan." „Aan de gehele vaderlandse ge meenschap strekt dit ten zegen daar zodoende een dam wordt opgewor pen. tegen destructieve krachten, zo als deze met name van communisti sche zijde dreigen." Kardinaal De Jong verklaart ten slotte, dat samenwerking met andere groepen natuurlijk mogelijk is, als de katholieken maar principieel er aan vast houden, dat zjj hun eigen vakverband bezitten. „Merdeka" publiceert een interview met dr. Dices. BATAVIA Het Republikeinse dagblad „Merdeka" publiceert een interview van de thans in Neder land vertoevende hoofdredacteur van dit blad de hoer Diah, met de minister-president Dr. Drees. Dr. Drees hoopte, dat de Repu bliek zo spoedig mogelijk een be sluit zou nemen ten aanzien van de deelneming aan de Ronde Tafelcon ferentie. Hij noemde 1 Augustus als richtdatum voor de aanvang van de conferentie en hoopte, dat deze niet langer dan twee maanden zou du ren. De souvereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Stalen van Indo nesië zou dan voor 1 Januari kun nen geschieden. Quarantaine opgeheven in kamp Loosdrecht HILVERSUM De quarantaine in het marine-opleidingskamp Hilversum is hedenmorgen opge heven, Het is tot één geval van nek kramp beperkt gebleven. Uitbrei ding heeft zich niet voorgedaan. Het énige slachtoffer wordt ver pleegd in het militair hospitaal te Utrecht. Succesvolle proefboring naar aardolie EMMEN, In de omgeving van Stieltjeskanaal zijn door de Neder landse Aardolie Maatschappij twee nieuwe putten geboord. Eén put hiervan toont aan, dat de produc tieve laag van het Sehoonebeker veld zich in Westelijke richting voortzet. Binnenkort zal met een derde proefboring een begin, worden gemaakt. De Raad van Europa (Van onze parlementaire redacteur) De publieke tribune was gistermiddag „uitverkocht", toen de Tweede Kamer de behandeling begon van het Statuut van de Raad van Europa, dat op 5 Mei j.I. te Londen Is ondertekend. De Raad zal bestaan uit het Comité van Ministers, dat in politieke zaken eenstemmig moet zijn en uit de Raadgevende Vergadering, die aanbevelingen kan doen over Europese zaken behalve defensie-aangelegenbeden mits het Comité van Minis ters met de behandeling accoord gaat. In deze vergadering wordt hoofde lijk gestemd en niet per land en er is een meerderheid van twee derde vereist. Zij kan commissies van onderzoek en voorbereiding instellen. Er zal verder een permanent secretariaat zijn, dat zowel voor het Comité van Ministers dient als voor de Raadgevende Vergadering, Het is gevestigd in Straatsburg, dat hierdoor de symbolische hoofdstad van het Verenigd Europa is geworden, waarvan Zwitserland zich afzijdig heeft gehouden evenals Rusland en zijn satellïetlanden, terwyl over de toelating van Tur kije, Griekenland en Spanje nog nader zal worden brslisl, niettemin de mening te huldigen, Luistervergunning met C omwisselen De directeur-generaal der FTT maakt bekend, dat bezitters van een radio-luistervergunning met de sericletfcer G er op in het tijdvak van 516 Juli deze vergunning moeten omwisselen. Waarschuwing legen het „zwarte schaap" Spanje De K.V.P. stuurde gisteren niet haar internationale specialist de heer Serrarens in hét vuur, doch haar jongste vrouwelijk lid, de Nij meegse lerares mej. Klompé, die een zeer verdienstelijk debuut maakte met haar hooggestemd be toog over de nieuwe vorm van Euro pese samenwerking, welke naar haar mening getoetst moet worden aan wat Gods plan is geweest met de mens en de Schepping. Voor haar vloeide daaruit voort, dat de liefde moet prevaleren boven het formele recht en dat individu zowel als ge meenschap bereid moeten zijn om offers te brengen. In geen geval mag de nieuwe Europese gemeenschap neerkomen op een nivellering. Wat Spanje aangaat, verklaarde zij geen vriendin van Franco te zijn, doch dat wij bij de beoordeling van de situatie aldaar niet te veel moeten uitgaan van Nederlandse vérhoudin gen. Wat bedoelt juffr. Klompé daar mee nu eigenlijk? vroeg later de heer Van der Goes van Na- te r s (Arb.)Moet Spanje dr nu bij of niet? Het is een totalitair land en als dat zwarte schaap op de andere wordt losgelaten betekent dat ge vaar voor infectie. Ook aan het adres van de minister had hij een klemmende vraag, omdat deze op 1 April bij de behandeling van de grenscorrecties had toegezegd, dat de Regering „binnenkort" haar me ning over het Duitse probleem aan de Kamer zou kenbaar maken, „Is „binnenkort" al voorbij. Excellen tie?" In de Raad van Europa zag spr. de mogelijkheid van nieuwe in ternationale rechtsvorming, doch dan moet in het Comité van Minis ters de eenstemmigheid worden los gelaten. Er moet een boven-natio- nale samenwerking komen, geen in ternationale naar de gewone trant. Daarom is- het ook juist, dat in de Raadgevende Vergadering per hoofd wordt gestemd cn niet per land. Naast de boven-nationale organen dient een boven-nationale controle te staan; in de Raadgevende Verga dering is het begin daarvan reeds aanwezig en daardoor de mogelijk heid, dat de Raad van Europa het centrum wordt van internationale rechtsvorming. In verschillende toonaarden gaven ook de heren Bruins Slot (A.R.), Sc hm al (C.H.) en O u d (V. en D.) hun har telijke instemming met het Statuut te kennen. De laatste, die zich voor al verheugde, datjhet Statuut was gehouden in de reële sfeer van het bereikbare, opperde de mogelijkheid om de Nederlandse delegatie naar de Raadgevende Vergadering (zes man en zes plaatsvervangers) te doen verkiezen in een verenigde vergadering van beide Kamers. De heer W e 11 e r (R.K.) baseerde 2ijn volledige instemming vooral op het feit, dat de komende Europese f adoratie zo gunstig afsteekt bh de Verenigde Naiies en de Veiligheids raad, waaraan hij een broertje dood heeft. En van de Veiligheids raad naar het Indonesische probleem il n'y a qu'um pas, en zo kon de heer Weiter bij dit onderwerp zelfs zijn hart ophalen op zijn speciale jachtterrein. Opvallend mat was de heer Wa genaar (Cj?.N.) in zijn zéér korte critiek. Minister Stikker kreeg gele- genheid om ovër zijn antwoord een nachtje te slapen. A. VERMEULEN ZEGT: AMSTERDAM. „Mijn rede, die ik in de Internationale Arbeids- conferentie te Genève hield tegen 't verbod voor kath. arbeiders om zich te organiseren in 't NW, dat 't Ne derlandse Episcopaat heeft uitge vaardigd, ïs absoluut geen aanval op de Katholieke Arbeidersbewe ging of het Christelijk Nationaal Vakverbond geweest", zegt de heor A. Vermeulen, secretaris van het NW. Gelijk wij reeds uitvoerig meldden heeft hij, voordat hij zijn rede uitsprak, geen overleg ge pleegd met de Nederlandse advi seurs. De heer Vermeulen ver klaart, dat dit overleg niet voorge schreven of gebruikelijk is. „Noch de heer Serrarens (KAB), noch de heer Fuykschot (CNV) hebben in het verleden anders gehandeld", zegt hij volgens „Het Vrije Volk". De heer Vermeulen toont zich zeer verbaasd, dat de KAB, waarop hij geen enkele aanval deed. „zo'n geweldig kabaal" maakt Hij con cludeert daaruit, dat de KAB er kennelijk belang bij heeft dat het verbod gehandhaafd blijft. Vandaag komen de besturen van de KAB. het NW en het CNV in Amsterdam bijeen om de toestand te bespreken, die is ontstaan na de rede. die de heer Vermeulen in Genève heeft gehouden. Tsjang Kai Sjefc weer in actieve politiek? NEW YORK Volgens het Amerikaanse blad World Telegram, welks speciale correspondent een intervieiv met Tsjiang Kai-Sjek heeft gehad, heeft de generalissi mus verklaard, dat hij het „revo- lutionnaire leiderschap" van het Chinese volk behoudt. Tn het interview, dat te Taipeh op Formosa werd afgenomen, ver klaarde Tsjiang, dat hij de Vere nigde Staten om steun heeft ver zocht. Tsjiang zeide dat hij niet geloof de, dat het thans te laat is om de situatie in China te redden. Hij noemde de „onjuiste indruk", dat de zaak hopeloos was, een gevolg van de communistische propa ganda. De eerste voorwaarde naar een nationalistische overwinning achtte Tsjiang het herstel van de Amerikaanse morele steun. Badpakken zijn taboe in Heemskerk aan Zee HEEMSKERK Bij verorde ning van B. en W. van Heemskerk is het voortaan verboden zich aan het strand te Heemskerk aan Zee in badpak of) te houden. Aan per sonen van 14 jaar en ouder is het tevens verboden zich in zee te be geven. ALLE TELEFOONBEZITTERS lopen de kans, dat hun vriend Jansen, die op wcgisvanNoord- I-Ioïland naar Friesland of omge keerd, hen van het IJselmcer af opbelt. Dit kandoordat de Ne derlandse Spoorwegen als ser vice voor de reizigers aan boord van de „Fan Hasselt", die tus sen Enkhuizen en Stavoren vaart een mobilofoon heeft opgesteld Via de Rijkstelefoondiensten kunnen de abonnê's over het ge hete land worden, bereikt. Ver baast u dus niet, als u plotseling ?ioart; „Hallo met Jansenop het IJselmeerV'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1