D HET ROTTERDAMSCH PAROOL Britten zullen zuiniger moeten worden met hun dollars Grenadiers en Jagers defileren voor het koninklijk gezin Sir Stafford Cripps denkt niet aan devaluatie Marine-Firefly neergestort Onderhandelingen over Leopold zitten muurvast r n Nee toch.Heus1 k.J DEBAT INDONESIË VOLGENDE WEEK Geestdriftige ontvangst voor Sukarno in Djokja "Herstel van Republiek signaal om de strijd voort te zetten Mijnwerkersfonds is in gevaar door oude belastingschuld Viering 120 jarig bestaan van beide regimenten 9e Jaargang no. 155 Bed en Adra. Lange Haven 141. Schiedam Tel 69300 Abonn prijs per weet 0.32 per kwartaal 4.10. losse nummers 0 09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" M. SCHIEDAMMER Donderdag 7 Juli 19491 Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankien Amsterdamscbe Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vrie» Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper HET ENGELSE HUISHOUDBOEKJE KLOPT NÏET LONDEN Wij zijn aan onze laatste dollars toe. Er resten ons nog 1.834.000.000 dollar en wanneer wy bedenken, dat er in het eerste kwar taal van dit jaar 324.000.000 zijn afgegaan en In het tweede kwartaal zelfs S 628.000.000, ^an is het duidelijk, dat onze pot met deze begerens waardige Amerikaanse munt spoedig, wellicht zelfs binnen het jaar, zal zyn uitgeput. A t, eerste maatregel heeft de regering tiaar om besloten een rem op deze uitgaven te zetten, door oen „stand-still" in te stellen op onze dollaruitgaven, met andere woorden door hiertoe alleen toestemming te geven, Indien hiervoor een dringend nationaal belang aanwezig is. Dit is in het kort de inhoud van eveneens opvoeren en de moeilijk- de gisteren door de Britse minister heden van de Bnt&e economie van financiën Sir Stafford Cripps in het Jagerhuis afgelegde verklaring over ,de financiële moeilijkheden waarmede Groot-Brittannië heeft te kampen. De minister voegde eraan toe, onder gejuich van het Dager huis, dat de Britse regering „geen enkel plan koestert tot devaluatie van het pond sterling". Het debat van het huis over de verklaring van de minister zal de volgende week plaats vinden, wan neer deze intussen besprekingen heeft gevoerd met de Amerikaanse minister van financiën, John Sny der, die momenteel West-Europa bereist en zijn collega's van (ie Britse dominions. Sir Stafford hoopte dan ook meer bijzonderheden te kunnen geven over de aard van de dollar-beperkingen, die Groot- Brittannië zich moet getroosten. De minister zette uiteen, dat de Britse moeilgkhcden een gevolg zijn van de daling van de vraag naar Britse producten in de dollargebie- den, in het bij zonde, in de Verenig de Staten. De prijzen zijn daar, in vergelijking tot het peil van na de oorlog, vrij 3cherp gedaald, zodat de Britse exportgoederen er relatief duurder zijn geworden. „De tijd, dat wij vrij gemakkelijk konden expor teren dank zij een bijna ongelimi teerde vraag, is voorbij. Wg zullen weer concurrerend moeten worden," aldus de minister. Hij verzocht elke onderdaan van het koninkrijk zjjn medewerking te verlenen aan de regering in de huidige moeilijk heden. Wat betreft het peil van lonen en prijzen en de arbeidsproductiviteit, zefde Cripps, dat de regering geen loonsverlagingen wenst. Toch zal het Britse product goedkoper moe ten worden. Dit zal moeten worden bereikt door een hogere mate van efficiency bij de productie. In geen geval echter zou gehoor gegeven kunnen uworden aan po gingen om de lonen te verhogen. Dit zou de prijzen der producten In het zoeklicht DEVALUATIE Is tweemaal twee vier? Er doet een anecdote de ronde van, naar wij menen, Clemenceau over zijn onderhandelingen met de Britten, na de eerste wereldoorlog. Toen de discussie al uren had ve- duurd en de Engelsman nog aldoor niet van toegeven wist, riep hij ten einde raad uit: „Maar meneer, U zult me toch toegeven, dat twee maal twee vier is! De Brit ant woordde hem onverstoord: „Neen, ik wil liever eerst de zaak nog wat doorpraten". Ziedaar, in hoofdtrekken, de po sitie waarin de Britse financiële goochelaar sir Stafford Cripps, zich bevindt tegenover velen der voor naamste monetaire experts van het Europese vasteland en uit de V.S. Zij vertellen Cripps het simpele verhaal, dat zijn- land moet im porteren om te eten en te produ ceren en dat het moet exporteren om zich weer voedsel en nieuwe grondstoffen te verschaffen. Als, wat zich nu voor doet, de prijs van het Britse export product te hoog is op de interna tionale markt, wel, devalueer dan het pond sterling, en automatisch komt de prfc's van Britse goederen op een niveau, waar het kan con curreren tegen de dollar. Tot zover dan het eerste gedeelte van de parallel met de bovenaan gehaalde anecdote. Het tweede ge deelte bestaat daarin, dat Cripps zegt: „Neen, dat zie ik anders". Als Engeland de waarde van het pond verlaagt, betekent dat ook, dat het minder voor zij'n pond zal kunnen kopen dan thans bet geval is. Dit zou dus toch weer de prijs van het eindproduct doen stijgen en de op lossing der moeilijkheden dus geen stap naderbij brengen. En als de voorstanders van devaluatie hem tegenwerpen, dat ondanks dit ver weer de Finnen dezer dagen wel tot devaluatie zijn besloten, dan ant woordt hij hen, dat dit land minder dan. Engeland afhankelijk ia van import, zodat daar de voordelen van devaluatie wel opwegen tegen de nadelen. Er zullen deze week nog vele harde noten moeten worden ge kraakt. Generalissimus Tsjang Kai Sjek, Li Tsoeng Jen, waarnemend presi dent, en andere Chinese nationalis tische leiders hebben in een mani fest medegedeeld, dat de oorlog meedogenloos zal worden voortge zet „om China's integriteit te be waren' Hogere temperaturen Weersverwachting tot Vrij dagavond: Nu en dan overdrijvende wol kenvelden en óverwegend droog weer. In het Noorden van het land matige wind uit Noorde lijke richtingen, elders meest zwakke wind. Overdag iets ho gere temp eraturen. slechts vergroten. Het zou dan nog moeilijker worden de export te hanabaven en dit op zijn beurt weer zou leiden tot een verlaging van de algemene levensstandaard, zodat de Engelsman dan met meer geld toch nog minder goederen zou kun nen kopen. Hoewel de minister niet specifi ceerde, welke beperkingen op de dollaruitgaven in de eerate plaats zouden moeten woruen toegepast, meent men, dat hg hierbij het oog had op uitgaven voor tabak, tarwe, katoen en benzine. Waarnemer is gedood LONDEN- Naar eerst Woens dagavond is bekend gemaakt, is Dinsdag tijdens de gecombineerde manoeuvres van de vloot en lucht strijdkrachten der Westelijke Unie een firefly-vliegtuig van de Neder landse marine in zee gestort. De piloot F. Langenbach kon door een Britse torpedojager worden gered, doch de waarnemer Mari- nus Hendrik van Brcem uit Eindhoven kon niet worden ge vonden, zodat men moet aanne men, dat hij verdronken is. Het toestel verongelukte, toen het op het Britse vliegdekschip „Theseus" wilde landen. Volgens een Columbiaans blad is in Columbia een vijfling ter we reld gekomen. De babies maken het wel, doch men is bezorgd om dd moeder. Van Cauwelaert (katholiek) heiast met inwinnen van inlichtingen BRUSSEL. De Belgische prins riaamste moeilijkheid, die hierbij regent heeft Frans van Cauwe laert belast met een informatieve taak met betrekking tot de vor ming van een nieuwe regering. De opdracht aan van Cauwelaert, een katholiek, is niet, om een nieuwe regering samen te stellen, maar om het terrein te verkennen om een basis te vinden, waarop in een later tijdstip hijzelf of een ander door de prins zal kunnen worden belast met de formatie van een nieuw kabinet. Politieke kringen in Brussel me nen, dat van Cauwelaert, die een minder radicaal standpunt inneemt met betrekking tot de konings kwestie als Paul van Zeeland, zal pogen een compromis te vinden, op grondslag waarvan althans een van de twee anti-Leopold gezinde partijen, de socialisten en de libe ralen, bereid zullen zijn met de katholieken, samen te werken. Volgens van Cauwelaerts eigen woorden is zijn opdracht: „Het verzamelen van inlichtingen, die de taak van de toekomstige forma teur lomnen verlichten." Ingewijde kringen in Brussel ge ven van Cauwelaert een betere kans voor het bereiken van een overeenkomst dan van Zeeland, Zij zeggen, dat, terwij! de laatste offi cieel nog doende was om te trach ten een regering samen te stellen, van Cauwelaert reeds informeel met de demissionnaire premier Spaak confereerde om een oplos sing te vinden voor de netelige koningskwestie. Naar United. Press uit Brussel verneemt zou Spaak op zich heb ben. genomen zijn partijbestuur te overreden tot een volksreferendum over de koningskwestie. De voor- moet worden overwonnen is de vaststelling van het percentage der stemmen, dat als minimum gesteld moet worden om te gelden als een vertrouwensuitspraak in de ko ning. Zowel socialisten als liberalen achten een minimum van tussen 70 en 80 procent een vereiste. Des kundigen achtten het echter on waarschijnlijk, dat de koning bij de huidige politieke'1' situatie in België meer dan 62 procent der uit te brengen stemmen op zich zou verenigen. Öm gratis limonade van staatswege te krijgenmoetu naar Vfest-Vvrginla en wel naar de hooggelegen stad, Blue field. Maar de thermometer moet er boven de 33 graden Celsius stij gen, anders niet. Een warm Lui lekkerland, niet? Te Herford in Duitsland ts een zitbank die in een laan tje onder een lantaren staat, zo vaak weggesleept naar een mtn- der opvallende plek, dat thans de sekure autoriteiten hst open- luchtmeubel met 'n zware ket ting aan de lantarenpaal heb ben vastgelegd -» De rijkste kond ter wereld is te Victoria in Brits Colum bia overleden, tien jaar oud. Zijn meesteres had hem meer dan een half miUlocn gulden nagelaten„opdat hij altijd \Op een mensenbed zou slapen en in 'n mensenbad gebaad zou kun nen worden" In een Washingtonse etalage wandelt een normale dame (d.w.z. van normale afmetin gen) rond in een enorme par fumflacon, doch de kijkers zien, dan)c zü allerlei Eenzen, een ivandelaarster van 3 centimeter in een gewoon flaconnetje kuie ren. •X- Te Zanesvilla in Ohio heeft een man, Raymond Emmert, 45 dagen vrijwillig in een toe geworpen graf doorgebracht, om aan geld voor boeken te ko men. Eenmaal is zijn recette ge stolen en eenmaal -wierp iemand een brandend peukje door de luchtkokerwaardoor de matras van de zonderling ulmn dreigde te vatten. Emmert's verdiensten belopen 800 dollar. Montgomery: Gecombineerde manoeu vres in 1950 als het kan) ook voor landmacht HET KANAAL. Veldmaarschalk Montgomery, de opperbevelhebber van de strijdkrachten der "Westelijke Unie, heeft aan baord van het vlag- geschip „Implacable" tijdens de oefe ningen verklaard te hopen, dat er volgend jaar gezamenlijke oefenin gen zullen worden gehouden door de strijdkrachten van alle landen van het Atlantische Pact. De thans gehouden oefeningen hebben volgens de veldmaarschalk bewezen, dat de West-Europese lan den kunnen samenwerken. DEN HAAG. In de gistermid dag gehouden vergadering van de Tweede Kamer heeft de voorzitter meegedeeld, dat de Regering op het ogenblik een openbaar debat over de Van Royen-Rum-overeenkomst voorbarig vindt. Zij wil de Kamer wel in de gelegenheid stellen tot een ge dachten wisseling in geheime zitting, maar niet op dit ogenblik. De voorzitter trok hieruit de con clusie. dat in ieder geval de volgen de week deze gedachtenwïsseling zal kunnen plaatsvinden. Hetzij in aen openbare, hetzij in een gesloten sitting. Van verschillende zijden werd het standpunt van de regering dat een debat nu voorbarig zou zijn, betwist, doch tenslotte legde men zich neer bij het voorstel van de voorzitter. De volgende week zal dus het Indonesisch debat te ver wachten zijn Hierbij is echter niet met zekerheid mee te delen, of het debat openbaar dan wel geheim zal rijn. DJOKJA. Het geroep van Mer- deka en het wilde gejuich van een menigte van duizenden Indonesiërs begroette Woensdag ir Sukarno langs de weg van het vliegveld Ma- guwo naar Djokja, bij gelegenheid van zijn terugkeer naar de Republi keinse hoofdstad na een verblijf van zeven maanden elders in Indonesië. Sukarno reisde met Hadji Agus Sa- lim, Mohammed Hatta en andere Re publikeinse hoogwaardigheidsbekle ders van Banka naar Maguwo aan boord van een vliegtuig van de Ame rikaanse luchtmacht, dat ten dienste is gesteld van de Commissie van de Verenigde Naties voor Indo nesië. Het gezelschap werd op het vliegveld begroet door de sultan van Djokja, Hamenku Buwono, leden van de UNCI en vele Republikeinse functionarissen. Onder de vertegen woordigers van de pers bevonden zich, op last van de sultan van Djokja, geen Nederlanders. De vertegenwoordiger van het persbureau Associated Press bericht, dat de Republikeinse soldaten over het ^algemeen een povere indruk maken. Merendeels zijn zij barre voets en dragen door hen zelf geïm proviseerde uniformen. Voor zijn paleis aangekomen reik te Sukarno aan de commandant van de militaire wacht de reeds ver schoten rood-witte vlag uit, die de '•Ssg f r* ''f De 5 defensieministers bijeen op 15 Juli DEN HAAG. De secretaris generaal van de permanente-com missie van het verdrag van Brussel, deelt mede, dat de ministers ver antwoordelijk voor de verdediging van de vijf landen, hun vijfde pe riodieke bijeenkomst zullen houden te Luxemburg op 15 Juli a.s. De laatste bijeenkomst van deze ministers werd begin April in Den Haag gehouden. Verwacht wordt, dat de ministers in Luxemburg verslagen zullen worden aangeboden van het comi té van opperbevelhebbers aan het hoofd waarvan, Montgomery staat, over de gecombineerde manoeuvres die thans worden gehouden. Voorzittersvakgroep assurantiemakelaars DEN HAAG. Bij beschikking van de minister van financiën zijn op voordracht van het dagelijks be stuur van de hoofdgroep „Verzeke ring" en in overleg met de staats secretaris van economische "zaken, benoemd, respectievelijk tot voor zitter en tot plaatsvervangende voorzitters van de bedrijfsgroep „Assurantie-Makelaars, Bezorgers en Agenten"; de heren H. Posthu- ma, wonende te Leeuwarden, mr. Th. B. ten Kate, wonende te Rot terdam en C. W. van Calcar, wo nende te Groningen. Hittegolf in Amerika eist 132 doden De hittegolf in de Ver. Staten, heeft tot nu toe 132 slachtoffers Vele slachtoffers bezweken aan een zonnesteek en hartaanvallen. Het einde van de hittegolf is nog niet in zicht. Bernard Barucb, de bekende Amerikaanse staat'man. is Woens dagavond met de „Queen Elisabeth" in Southampton aangekomen voor een vacantïe in Europg. Hij zal tijdens zijn verblijf van twee weken in Londen een bezoek aan Winston Churchill brengen, Republikeinen op 17 Mei 1945 hesen in Batavia, toen zij dc onafhanke lijkheid proclameerden. Er werd een minuut stilte in acht genomen, toen de vlag statig langs de vlaggemasi omhoog ging. Daarop hield Sukarno een rede van vijf minuten, waann lnj ver klaarde: „Het herstel van de Repu bliek is het signaal om de strijd voort te zetten. De Republiek is her rezen als het resultaat van twee fac toren. In de eerste plaats de strijd van bet volk en ten tweede door de hulp van vrienden in de internatio nale wereld." Agressiever nog was de rede van Iskander Tedjasufcmana. vice-voor- zitter van het Republikeinse parle ment. Deze zeide: „Wij zijn van plan de strijd vanuit Djokjs voort te zet ten. Wij moeten de zelfgenoegzaam heid vermijden te denken, dat al leen Djokja de Republiek is." Ondanks dreigementen van com munistische zijde, hebben zij zich op deze dag niet vertoond in de straten van Djokja. Er was een grote poli tiemacht op de been om de rust te handhaven. Naar aanleiding van de terugkeer van de Republikeinen naar Djokja heeft de UNCI een telegram gezon den aan de Veiligheidsraad, Hierin wordt gezegd, dat de terugkeer der Republikeinen geen ongeregeldhe den ten gevolge heeft gehad. Vijf en vijftig Britse bioscopen hebben besloten het journaal uit hun programma's te schrappen. Een der directeuren zeide dat men tot de conclusie was gekomen dat het publiek zich stierlijk bij de jour naals verveelt, AAN HET HAVENBEKKEN B. te Duisburg-Ruhrort bevindt zich het grootste kolensorteerbe- drij] can Europa. Niet minder dan vier schepen kunnen hier gelijktijdig worden geladen met een capaciteit van 10.000 ton per dag. De steenkool, die met spoor wagons wordt aangevoerd, wordt automatisch gesorteerd en via lopende banden in de schepen gestort. Officieren Van landmacht in Indonesië dienen ontslagverzoek in BATAVIA. De territoriaal te- vens troepeccommandant in Mid den Java en commandant van de B-divisie, de generaal-majoor J. K. Meyer, ia voornemens, per 1 Octo ber met pensioen te gaan. Het Su- rabajase dagblad „De vrije Pers" meldt in verband met deze ontslag aanvraag, dat generaal Meyer zeer teleurgesteld was over de overeen komst van 7 Mei, betreffende de terugtrekking van de Nederlandse troepen, maar dat hij niet op bet criiieke ogenblik de troepen in de steek wilde laten en besloot, de ontruiming van de residentie Djok ja zelf tot uitvoering te brengen. „De vrye Pers" meldt voorts, dat de kolonel D. R. A. van Langen, de militaire commandant van Djok ja en commandant van de T-briga- de, ontslag uit de militaire dienst beeft gevraagd. Van bevoegde militaire zijde te Batavia vernemen wij nog, dat ge neraal Meyer reeds in September zal vertrekken. DEN HAAG. In een aanvullen de begroting op de Begroting van Oorlog voor 1948 wordt voor dat jaar een bedrag van ƒ3,687.000 ge vraagd voor de-kosten van kleding, uitrusting en opleiding van de Na tionale Reserve, du Grensbewaking, enz. Binnenkort zal ook voor 1949 een aanvullende begroting worden ingediend. Fiscus vordert 1*4 mïllioen gulden AMSTERDAMDe belasting-inspectie ïn het district Heerlen heeft een ontdekking gedaan, die aan de fiscus een bate kan opleveren van ongeveer één. en een kwart millioen gulden. 20 meldt het Amsterdamse dagblad „Het Parool". Er bestaat in de mijnstreek een Fonds voor So ciale Voorzieningen ten behoeve van arbeiders in dienst van de Staats mijnen, dat naar de letter van de wet over de jaren 1941 tot en met 1948 een belastingschuld heeft ten bedrage van het zo juist genoemde bedrag. Dit fonds exploiteert een aantal werkplaatsen, waarin o.a. Inva lide mijnwerkers arbeid vinden. Het sociale werk van het fonds wordt gefinancierd uit de winst, die deze werkverschaffingsinrichtingen op leveren. Maar juist omdat hier winst wordt gemaakt, valt de exploite rende stichting onder de vennootschapsbelasting c *2 ondernemings- belasting. Minister kan gunstige beslissing nemen Het invorderen van de achter stallige belastingschuld staat echter gelijk met een nekslag voor het De ramp van de Krakatau in 1883 is nog lang niet vergeten een eilandje, midden in Straat Java verdween met man en muis en nog weken later viel in geheel Indonesië as-poeder neer en ging de zon nog bloedkleu- rig onder. Sindsdien ontstond een nieuwe kegel, die soms ver vaarlijke rookwolken uitstiet. Een oude kozdkkenkolonel, W, A. Petrosjevski observeert de verschillende vulkanische ver schijnselen van het nieuwe'Kra- katau-eilandje Anale Kraka tau, het Kind van de Krakatau nataefceurifi in opdracht van de Nederlandse regering; negen helpers staan hem bijOok de hierbij afgebeelde Merapi wordt telkens door hem. geobserveerd, omdat het nog maar 19 jaar ge leden is, dat een felle uitbar- ting van deze vulkaan aan 1300 Javanen het leven kostte en vele desa's onder lava be dolf. Jongens stichten brand in kleine fabriek AMSTERDAM. Woensdagavond bemerkten voorbijgangers vlammen aan de achterzijde van een drietal loodsen aan de Weesperzïjde te Am sterdam. waarin een. fabriekje is ge vestigd voor betonnen platen. Het vuur greep snel om zich heen en in enkele ogenblikken stonden alle drie loodsen, in lichterlaaie. De brandweer kon niet verhinderen, dat het gehele bedrijf uitbrandde. Slechts een 4-tons vrachtauto kon tijdig onbeschadigd uit een der lood sen worden gesleept. De zaagmachi nes en tegelpersen %verden vernield. Men meent, dat de brand is ver oorzaakt doqr met vuur spelende jongens. (Van onze speciale verslaggever Hoog boven het witte paleis van Soestdijk wieken de reigers heen en weer, alsof de natuur mee wil instemmen met het défilé, dat van daag wordt gehouden voor het Koninklijk Gezin, dat vandaag in huise lijke kring het koperen huwelijksfeest viert. Dat défilé wordt gehouden ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van de garderegimenten Grenadiers en Jagers. Dit samenvallen van de beide herdenkingsdagen »s natuurlijk louter toeval, maar het gevolg er van is, dat de feestdag in het Koninklijk Gezin daardoor naar buiten toch nog een feestelijk accent kreeg. Er waren nog heel wat toeschou wers naar de straatweg gelokt en menige groep van vacantiegangers, die in de omgeving enige verpozing zochten nemen dit défilé en passant mee. Prinses Irene slaat de voorberei dingen voor dit militaire schouw spel in bijzijn van mejuffrouw H. Sneller ai geruime tijd van tevo ren gade. En als het zover is dat de troepen eenmaal voorbij trekken heeft vooral de kleine Marijke, in haar lichtblauwe manteltje schik in het geval. Zy staat geen ogenblik stil en danst van pret op de tonen van de vrolijke marsmuziek, die de Kort. Militaire Kapel op het grasveld tegenover de hoofdingang opgesteld onder leiding van Ro- kus van Yperen ten gehore brengt. Beatrix, als de oudste zuster, treedt op als een zorgzaam moedertje. Zij houdt haar jongste zusje bjf de schoudertjes en neemt haar van tijd tot tijd op de arm. Om klokslag halfelf treden de Koningin en de Prinses Konin gin Juliana in lichtgroen toilet en grijze mantel, Prins Bernhard in de gala-uniform van de Grenadiers naar buiten om de erewacht, be staande uit een compagnie van het garderegiment Irene Brigade te in specteren. Als zij daarmee gereed zijn komen ook de Prinsesjes op 't bordes. Zij kijken geïnteresseerd toe naar het onberispelijke langs trekken van de troepen. Irene in haar blauwe manteltje en Margriet in haar witte bontjasje alsof zij stram in de houding staat. De Kon. Militaire Kapel, vooraf gegaan door de drumband van dit muziekcorps, marcheert de paleis tuin binnen onder de tanen van het onsterfelijke „Turf in je ransel", de mai*s van de jubilerende regimen ten. De parade-corrjmandant, de luit.— kol. A. F. J. B r u m m e r, die thans commandant is van het in structie-bataljon van de Grenadiers en Jagers wordt op het bordes ge nodigd, evenals Luit.-kol, R. A. v. Holthoon van de Grenadiers en gasten, w.o. vele reünisten van de Jagers, Op het grasveld tegenover de paleisingang staan verscheidene gasten, w.o. vele reünisten van de jubilerende regimenten in hun ou de uniformen met het groen en blauw, en een aantal oorlogsge wonden. Op het bordes zijn ook de Staatssecretaris van oorlog, mr. W. H. Fockema AnJreae, de bevelheb ber van het le Militaire Gewest aanwezig. fZie verder pag. 4) "je DEN HAAG. H.M. Koningin- Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, die zich Vrijdag a.s., ter gelegenheid van het aan bieden van het nationaal huldeblijk, naar Den Haag zullen begeven, zul len daar, per auto vanuit Soestdijk komende, tussen 14.00 uur en 34.15 uur kunnen worden verwacht. Van het viaduct te Voorburg zal, langs de Laan van Nieuw Oosteinde en het Bezuidenhout, naar het in gangshek van het Huis ten Bosch, tegenover de Haagse IJsclub, wor den gereden. Na de aanbieding, die omstreeks half vier beëindigd zal zijn, zal de terugrit langs dezelfde route worden aanvaard. Fonds voor Sociale Voorzieningen. Het bestuur van deze instelling en zijn rechtskundige adviseur, mr. J. H. van Doorne uit Utrecht, nemen aan, dat de belasting-inspectie fis caal-technisch gesproken gelijk heeft en dat volgens de bepalingen van de wet de belasting moet wor den voldaan. Maar toch betwijfelt men o£ de minister zijn goedkeu ring zal hechten aan de invorde ring te meer, omdat er een „vnj- stollingsbccbïkking" bestaat, die bij een enigermate soepele toepas sing ook dit Fonds voor Sociale Voorzieningen ten goede zou kun nen komen. In de loop der jaren heeft dit fonds zijn bemoeiingen uitgestrekt over een voortdurend groter worg den d aantal terreinen van maat schappelijke werkzaamheid o.a.: de gezinsverzorging bij ziekte, de kraamvrouwenverpleging, de uit zending van kinderen naar vacan- tielehuizen, school-, tuin. en speel tuinwerk, volkstujnbouw, het scheppen van gelegenheid tot ont spanning en culturele ontwikke ling, de verstrekking van kleding en schoeisel, de stichting van bad en zwemgclegenheden. EIGEN ATELIERS Al deze vormen van sociale acti viteit worden gefinancierd uit de opbrengst van een eonfeetie-ate- ikr. een atelier voor de vervaardi ging van regenkleding, een klei- atelier, waar ceramiek wordt ge maakt van zeer goede kwaliteit en de exploitatie van winkels op de mijnen „Emma" en „Hendrik". Ook uit het beheer van zeven melkhui zen bloeien baten voort ter verster king van het fonds. Alle gemaakte winsten 'komen ten goede aan de arbeiders. Het laat zich gemakkelijk begrij pen, dat een stopzetting van het vruchtdragende werk van het fonds grote ontsteltenis zou teweegbren gen In de mijnstreek De bestuur ders hopen da nook, dat de minis ter een beslissing zal nemen, die het fonds in staat zal stellen, zijn belangrijke taak op de oude voet voort te zetten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1