Vrom opgelucht e/?27P°' tndlichter regelmatig gebruik van Vrifbasik Portugal geteisterd door een verzengende hitte Veehandelaren in Goes bijeen SCHEEPVAART RadH)-orosramma MARKTBERICHTEN Vrijdag 8 Juli 1949 Het kwik vliegt tot 158 graden omhoog LISSABON. Een vreemdsoor tige hittegolfdie twee minuten duurde en het kwik in de thermo meters tot 158 graden Fahrenheit omhoogzond, heeft vandaag het kustgebied van Centraal Portugal geteisterd c» grote aantallen vissen cn vogels gedood en tal van men sen op straat doen bezwijmen. Het natuurverschijnsel kwam na een orkaan, die over Noord-Portu- gal trok en wijnranken afrukte, olijfgaarden en maïsvelden vernie tigde en het Midandela-gobied on der water zette. De hitte pijnigde als „tongen vüurs"; zij kwam terwijl honder den vrouwen zich op het markt plein bevonden om inkopente doen. Velen vielen op straat neer. Sommigen, die geloofden dat het einde van de wereld was gekomen, knielden in de schaduw in gebed neer. De verzengende hittegolf drong door tpt Coimbra, 50 kilometer landinwaarts, waar zich soortgel ij- kc tonelen afspeelden. De Mondego, die te Figueira in de Atlantische Oceaan uitmondt, kwam: op verschillende plaatsen tussen Coimbra én de Oceaan droog te liggen. In het dorp Granja Olmeiro stikten milliocnen 'vissen in de. modder die snel in een hele zandbank veranderde. De stank van de dode vis en de duizenden stuks pluimvee die on der de hitte bezweken, was zo on draaglijk, dat vele dorpelingen naar Coimbra of Figueira trokken om daar de nacht door te brengen. Een woordvoerdef der marine te Figueira zeide dat tijdens het ver schijnsel een temperatuur van 158 graclen werd geregistreerd. Na twee minuten nam de hitte af, doch de temperatuur bleef boven de 100 graden. Terwijl Centraal-Porlugal leed door de hitte en door gebrek aan water, werd het Mirandela-gebied in het noorden door stormen onder water gezet. Op het vliegveld- van Mirandela werden vliegtuigen ver nield en in de gehele streek leden db gewassen grote schade. In de stad Souzei, 78 mijl ten Oosten van Lissabon, stierven op ee grote boerderij duizenden kip pen, eenden en ganzen. De meteorologische dienst waar schuwde,-dat er misschien nog meer onweersstormen komen, doch de inwoners van Lissabon riskeer; den dat liever dan te trachten in hun moordend hete huizen te sla pen; zij bleven allen buiten de nacht doorbrengen. Krijgen vrije organisaties weinig te betekenen? GOES. Woensdag begon in Goes de 23ste algemene ledenver gadering van de Nederlandse Bond van Veehandelaren: "In zijn ope ningswoord zei de voorzitter, de heer J. P. van der Stoel optimis- tisch te zijn ten aanzh van de op heffing van de vleesdistributie bin nen een jaar. Ook wat betreft de export van gebruik:-vee zag hij goede vooruitzichten. Uit het jaarverslag bleek o.m., dat in 1948 ca 19500 dieren werden uitgevoerd, ter waarde, van «bijna 17!/2 millioen gulden. Men besloot dë jaarvergaderi g in 1950 in Over ijssel te houden. Hierna sprak dr. J. Buter, secre taris van de Onderbedrijfsgroep Groothandel voedselvoorziening en aanverwante gebieden, over nieuwe bedrijfsorganisatie- en. de veehandel" De. spreker betoogde, dat het, bedrijfsleven zeer huiverig staat tegenover het-Wetsontwerp op de publiekrechtelijke bedrijfsorga nisatie?maar-dat d'e -Kamer het ze ker zal aannemen. De veehandel zal voor dé vraag komen te staan, aldus despreker, of men zelfstan dig zal kunnen, werken of via een bedrijfssehap. De staatssecretaris van Économische Zaken had in een gesprek met dr. Buter. opgemerkt, dat hij geloofde, dat de vrije orga nisaties weinig ie betekenen zullen krijgen, wat betekent, dat ze. een soort kiescollege worden. Dr. Buter was van-mening, dat de veehandel zeker deze richting niet uit moet. Toch was hij van mening, dat ver schillende bonden en takken van veehandel moet blijven samenwer ken. Hij deed de suggestie een be drijfssehap te mal nt, dat als het ware een sehaduworganisatie wordt van de vrije organisaties. De spre ker besloot zijn inleiding met de opmerking, dat de veehandel de de richting uit moet van de vrije handel cn derhalve de organisatie zeber niet moet laten schieten. SpartaHermes DVS in Spijkenisse Zaterdag spelen Sparta en Hermes D.V.S. een vriendschappelijke wedstrijd in Spilkenisse in verband1 met de vie, ring van het 12 te-jarig huwelijk van het vorstelijk paar. De elftallen ko men in de volgende sterke combinatie uit: Sparta: doel Kouwen. achter van Niêmviand en Njjsaen midden Van OJvén. v. d. Water en Zuidgeest.' voor: Doornhcim, van Munster. Feljen, Ben- ningsbüf en Buskop, Hermes D.V-S.: doel van Diest achter v- ti. Most en Th. Janse. midden: v. d. Vlies van Toor en N. Jansen,, voor L. Ja use, van Lont. Roels. Lenpkeck cn Joh. Heljs- ler. Het vorig jaar speelden beide clubs eveneens een vriendschappelijke wedstrijd in Splikenisse. Militaire zwemploegen Kopenhagen Na aftooD van de door de dienst R.A.O, te Hilversum georganiseerde militaire zwemkampioenen werd de oloeg we3ke Nederland op de interge- allieercre zwemkainpioenschappen. die od 20 en 21 Augustus te Kopenhagen zuilen behouden worden, als volgt samengesteld 100 meier vrije slag dames: hoofd- marva I. de Bood, Amsterdam. 100 me ter schoolslag dames: hoofdmaiva E; Neeter. Amsterdam. 100 meter vrije slag heren: sold. W. van Dijk Ermeio. 100 meter rugslag: korp. J. Krober, Dordrecht. 200 meter schoolslag; zie kenverpleger J. vap Daatselaar. Hil versum. 400 meter vrije alag: sold. W. tc Kloese. Amsterdam. 1500 meier vrije slag: sold. G. van Rooy, Amersfoort. Kchoonsprlnger» heren: marinier W. Kettier, Deelen, - Nationale reserve thans ook open voor OVW-ers DEN HAAG. Opnieuw Is enige verruiming gegeven aan de moge lijkheid. tot toetreding bij de natio-- nale reserve, Volgens de tot nu toe geldende bepalingen betreffende de lichtingen 1941 t,m. 1944 werden al leen de niet volledig geoefenden van deze lichtingen toegelaten tot de na tionale reserve en werd dienstne ming in dit verband niet toegestaan aan gewezen oorlogsvrijwilligers en aan hen, die reeds als dienstplichti gen zijn-of-zullen worden ingedeeld bij de Koninklijke Marine. Door een nieuwe bepaling vervalt thans de uitzondering voor gewezen oorlogsvrijwilligers. Allen, diebeho ren tot de lichtingen 1941 tm. 1943 en. dus thans niet dienstplichtig zijn, alsmede zij, die behoren tot de lich ting 1944 en dus thans buitengewoon dienstplichtig zijn, kunnen een vrij willige verbintenis sluiten bij de nationale reserve. Uitgezonderd blijven slechts enige kleine groepen van Intellectuele be roepen. WARSCHAU. Radio-Warschau meldt, dat de Poolse regering- de gehele uitvoer naar Zuid-Slavi§ heeft stopgezet. Ter, verklaring hiervan deelt do radio mede, dat in de laatste maanden is gebleken, dat Zuid- Slavië niet wil* voldoen aan zyn verplichtingen tot het zenden van goederen, die het beloofde en die Polen nodig heeft. Aangekomen schepen 6 Juli IN SPE Colchester Rijnlioyd Waalha ven, ledig; HASEWINT HuU Rijnlioyd Waalhaven. ledigDOLLARD. Mlddles- bro Wagenborg Parkkade, ledig: DIN- KEL Londen James binnenhaven ce ment; W. C. Frohne Sundsvall Rljn lloyd Merwehaven. cellulose; ALDABI Buenos Aires Nlev Goudriaan Lcklta-- ven, si.MOD JOKE RTQ Antwerpen Hu,vs Lloydkade, st.: PRINSES BEA TRIX Harwich Hoek van Holland; REMMERT StraJstmd Invotra Spoorha. ven, kali. TROMPENBURGH Stock- holm Muiier Merwehaven, st.: LIGUR Dieppe Vinke Waalhaven, ledig; VE NUS Huil Holschcr 2e Kathaven, bui zen; ANTWERP Harwich Hoek van HollandFERROLAND Narvik Ham- merstein Waalhaven, erts: TRAQUAIR Amsterdam. Burger IJsclhaven. ledig DA COSTA West Hartlepool Rijnlioyd Waalhaven, ledig-, EILIAN HILL Wight Lenders Waalhaven. ledig; 7 Juli CONSTANCE Bahrein Ruys pakhuis- eesteren Pemis olie;AMERICAN JUDGE New York United States Lines Merwehaven. st.; ORANJEPOLDER Londen Muller Jobshaven, st.QUEN- TIN Grangemouth Burger IJ se! haven, st:; NATO. Amsterdam Rijnlioyd Waal haven, ledigBLACK FALCON Ant werpen Nievelt Goudriaan Lekhaven, st.: CORNELIA B. Gothenburg Niev Goudriaan Waalhaven, st.ARNHEM Hsrwieh Hudig Pletcrs Hoek van Hol land; MORELIA Vancouver Cornelder. Lekhaven, st.; THESEUS Triest Hudig Veder Lekhaven; st.:- ORANJE NAS SAU Londen Muller Jobskade, st. ORANJE Hamburg Niev Goudriaan Usclhaven. st.AALSUM Antwerpen HBB Lijn Schiehavcn, St.; GRUNO Londen Argosies 2e Kei haven, suiker. VIENNA. Harwich Hoek van Holland; ELISABETH. Teignmouth Schellen Waalhaven, klei; BELTINGE, Chatham' Erhard Dekkers Waalhaven, ledig; E. en A. SCHEER, Karlshamn- Ruys Waalha ven, hout; HELEN, Londen R.K.C. Mer wehaven, .stg.; STAD HAARLEM, Lu- lea Halcyon VI a ar dingen, erts: DENEB, Ooole Damco Waalhaven, kolen; ELIN, Hora New York Nleyelt Goudriaan Lek- have'n, pass, on stg.; SOMESSEN BROOK, Antwerpen Furness Waalha ven, ledig; MAYGLEN. Oporto Ham- mersteln Jobshaven, stg. Vertrokken schepen 6 Jnli KONINGIN EMMA, Harwieh; O. B.'SO. RENSEN. Bremen; OLWE, Preston; IMPORT, Lissabon cn Antwerpen; NIMROD, New Castle: HEDDA" DAN, Rostock; MERAK Bo'ness: PRINS WILLEM II, Cuba; TYRO, Drogheda; PETER REED, Patras; WE5TLAND. Hamburg SKARAAS. 'Antwerpen SU MATRA, Londen; CHRYSANTHEMUM. Narvik; FIDUCIA, Boston L.; PINGUÏN Hull; MELITO. Swansea-. DINA, New castle: BLUE BOY, Londen; MAT THEW, Warnemunde; MONT GASPg, Montreal; CARDRONA, Hull; CATELI Middlesbro; RAPID. Hamburg via Ant werpen BATAVIER II, LondenAL- GENIB Bayres via AntwerpenVINJO- RI Hull; SHERINGHAM. Harwieh; WALLSEND, Sunderland; S1LVAPLA- NA, Gotenborg. EMPIRE WANSEECK. HarwiehJACOB OORBURG. Ham burg.,-DUKE OF YORK, HarwiehUNI HuU. 7 Juli GARTMAR. PurEeet; RUTENFIELL. Montreal; PENVENAN. Santander; BAARN. Hamburg-. SUNN AN LAND. GothenburgANTWERP. Harwieh MEGARA. Rouaan. Wind Noord, matige koelte, matige zéé. zwaar bewolkt. rijnhaven. St.' Vaiery: chela- TEOS, Gibraltar; TEESWOOD. Bo'ness: MARIE KERK. Hamburg; PARAAT. Delfzijl; NANNY, Delfzijl; QR AN MORE, Bo'ness. Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië GROOTE BEER uitg. 6 op 300 mijl O. van Kaap Cuardafuie. JOH AN VAN OLDENBARNEVELT uitg. p 7 vm. Ouessani n Port Said. KOTA INTEN thuis P 6 nam. 10 U. Pantellaris, vaart met verminderde snelheid, en wordt daarom eerst 18 Juli te R'dam verw. ORANJE uitg. p 6 nam. €.30 u Finis- terre n Ville Franche. WILLEM RUYS uitg. 6 nam". 2.20 uur v Suez n Singapore. ZUIDERKRUIS thuis p 7 vm. Addu .Atoll (Maladiven) n Aden, 25 Juli te R'dam verw. Grote vaart ALCOR 3 te Porto AlegreALDABI6 nam. v Buenos Ayrcs te R'dam; AAL SUM 7 v Antwerpen te R'damALGE- NIB n Buenos Ayrcs 7 te Antwerpen -. ARIADNE 4 v Adrazan n CataniaAL. CYONE, p 6 nam. Wight n R'dam; ALMDUK n Vera Cruz 6 op 400 mijl ONQ van Bermuda: ALMKERK n Frc- mantle 6 op 150 mijl West van Keeling eilanden; AMSTELDIEP p 6 Mindanao n Tarakati: AMSTELSTAD 6 v- Ras Tanura n Ras el Mishaab: ABBEDIJK G V New York.-n Trinidad: AGAMEM NON 7 te DemeraraALCHIBA 7 v Ras Tanura n Koweit; ALGORAB n Porto Alegre t nam. te St. Vincent c.v.; AM- STELLAND uitg. 7 te Santos; AMSTEL VEEN 7 te Mobile; ABBEKERK thuis 6 I© FremantleAMSTELKERK 5 te La gos. ANDIJK - 2 te Galveston. ALCYONE" 7 nam 6 uur te R'dam verw. AM STELKERK. 7 te Port Harcourt. ALA- MAK 7 v Antwerpen Narvik. AR NEDIJK thuis p 6 nam.. Scilly n Ant werpen. 10 teR'dam verw. AVERDIJK 5 te Philadelphia. ATLAS 5 v Oporta n A'dflm. EERLAGE 4 te SoerabajaBAARN 6 vm. v. R'dam n HamburgBLOEM FONTEIN 6v East London n Port Eli sabeth; BOSKOOP 5 te Curacao; BLQMMERSDUK n New York 6 op 660 mijl West v Scilly; BONTEKOE 6 v Macassar n Menadó; BOSCHFONTEIN uitg. voer G nam. In het Suezkanaal: BRITSUM p 7 vrh. Kaap Sao Vincenle n West Italië; BREDA thuis op 750 mijl West v Madeira, 15 Juli te A'dam. verw. COTTICA thuis 6 op SCO mijl ZW van San Miguel (Azoren). 16 te A'dam verw. - CONGOSTROpM uitg; 7v. Antwer pen1 n Bordeaux. DRACO 5 v Gdynia n A'dam i DA- J-ERDIJK uitg. -p 7 Flores (Azoren) n Cristobal; DRENTE uitg. 7 te Sngapore: DANAE G te Gibraltar. DANAE. 8- v Gibraltar n -Cadiz. DRACO p 7 Holtenau n A'dam. EEMDIJK thus 7 te ntwerpen, 10 te R'dam verw'. GOUWE 6 te Roumo. HUGO DE GROOT n Kaapstad 6 op 401) mijl WNW van deze haven; HERSI- LIA 6 v Ciudad Trujiilo Antwerpen 27 te A'dam verw. HYDRA n Trinidad fi nam. op 500 mijl ONO van deze ha ven, HERA- .6 y A'dam n Hamburg. HE CUBA 7 'te Maracaibo. JUPITER 5 te Savona; JOBSHAVEN 6 nam. te Ceuta. JACOB CATS p 7 Brunsbuttel paar KOTA .AGOENG 6 te Men ado gean kerd; KLTPFONTEÏN n Kaapstad 6 op 1200 mijl N.W. van deze ha ven. KEILEHAVEN, 6 v. St. Vincent c.v. n. West-Afrika. LAMMERS VAN TOORENBURG 7 te AmbonLANGKOEAS uitg. p 7 Point de Galle n Bclawan DeliLIM BURG p 7 vm Natai <Braz.) n.Los An- DRECHT p 6 Casqvets n Italië. MELAMPUS thuis G v Fort Soedan. 24 te A'dam verw.; MERWEDÉ thuis 6 v Spezia; MAAS 6 nam. te Paramari bo: MOLENKERK thuis 6 op 380 mijï W. ten N. van Minikoy. ct 4- Aug. te R'dam verw.; midas 5 v Barcelona n San Fellu MAASHAVEN 4 v Mated! n Boma; MODJOKERTO 8 nam. v Ant werpen te R'dam; MAASKEKK 6 v Duala tl Lagus; MADOEEA uitg. p 7 vm. Elba Cape (Rode Zee) n Colombo; MATARAM thuis 6 Dp 300 mijl Z. ten O. van Point de G^lle, 26 te R'dam verw.MU1DERKERK 8 v Konakry n Freetown, MAR1EKERK, v. R'dam n. Hamburg 7 v.m. 0.50 uur in zee; MERWEDE, thuis 7 te Genua; MEERKERK, thuis 7 van- Hongkong: MIDAS, 6 v. San Feliu naar AUcante. NOORDAM thuis 6 op 60ö mijl O. ten Z. .van 'Kaap Race, li te R'dam verw, NESTOR 7 te Breinen; NOORDWUK, 6 v, Lissabon n. Casablanca; NOORDAM, 10/11 middernacht te R'dam verw. ont scheping li Jult v.m. 8 uur, OBERON p 7 nam. Kaap Hattetas n New YorkOVERIJSEL 0 te Tarakan. OSSENDRECHT, p. 7 Holtenau, 0 vm. 10 uur te R'dam verw. POELAU LAUT thuis p 7 het Ander- Het scheen dat Terry Ring een /an die zonderlinge wezens was dje. oekend staan als „particuliere de tectives". Hij kende alle politiemen sen en zij kenden hem; maar er aeerste geen wederzijdse sympathie tussen hen. De grappen waren on omwonden stekelig. Hij had zich blijkbaar opgewerkt uit de modder van achterbuurten, waar hij, ondanks rijn grotere voor spoed, nog steeds woonde, Hij was acht-en-twintig en was circusclown geweest en badmeester, bookmaker op de renbaan en' opzichter in een. vieeswarenfabriek. landloper, be- roeps-base-ball-speler. "\zésd agenren- ner en, gedurende korte .tijcL iigu- rant ïn HólIyworö(£':''Eva' "vöiïd het vreemd dat een man, die zo jong was. al zo veel geweest was; hij had wel vroeg moeten beginnen, dacht zij; zij voelde een eigenaar dig medelijden met hem. Hoe hij aan zijn tegenwoordige baantje kwam was niet duidelijk, daar -de onthullingen daarover te zeer uit eenliepen. Maar inspecteur Queen kwam al tijd terug met een klein zakelijk vraagje; hoe het kwam dat geen van de twee dienstboden hem het huis had zien binnenkomen hoe het kwam dat er geen voetafdruk- ken waren 'in de zachte aarde on der het dak, waar de „indringer" ongetwijfeld terecht was gekomen bij zijn vlucht wat Terry er eigenlijk te maken had. „Wees nu eens een brave jonger. Terry," zei inspecteur Queen gemoedelijk. „Ik ben altijd een vriend van je ge weest. Wat had je hier te maken?" „Ik had een afspraakje met Ka ren". „Dat meisje O'Mara zegt dat je er vorige week ook bent geweest". „Toen had ik ook een afspraakje met haar", zei Terry met een knip oogje naar de inspecteur; cn zij lachten allebei en de inspecteur knikte alsof hij er alles van begreep, maar al die tijd gingen zijn scherpe oogjes van Terry naar Eva eii dan naar Kinoemé en tenslotte weer naar Eva. „En u, Miss MacClure heeft u helemaal niets gehoord in de twin tig minuten dat u. hier zat een uitroep, een snik, een woord, wat dan ook?" Eva schudde van neen: zij zag Terry Ring achter de inspecteur naar haar staan kijken. „Ik zat een boek te lezen. en te denken." „Dus niet echt te lezen, hè?" vroeg het óude heertje vriendelijk. „Ik.ik had net met mijn ver loofde de datum van mijn trouwen vastgesteld, ziet u," zuchtte Eva. „Daarom-—" „Ja, 'natuurlijk;: Dat begrijp ik. Zo doof als een pot natuurlijk. Jammer, jammer. Er -moët' iotfr geluld-zijn- geweest." Hij ging weg en Eva zag Terry Ring met hem meegaan, de slaapka mer inDe slaapkamer. De angst greep haar aan.' Die prullemand.die halve schaar was in de mand gevallen. Was er papier in de mand? Het scheen ja, toch. Misschien zouden ze het niet zien.. Maar Eva wist dat de politie altijd alles vond. Zij zouden ogenblikke lijk weten dat het een wapen was. Zij hadden er al naar lopen zoeken. Er was altijd een kans dat de moor- Ie naar zijn wapen had achtergela ten. Als ze hen maar durfde vol gen Terry Ring was dé slaapkamer binnengegaan en niemand had hem tegengehouden. Hij werd geduld. Zelfs geen journalist was nog toege laten zij hoorde ze beneden in het huis te keer- gaan. Maar Terry Ring liep rond als als een soort half god met een speciale dispensatie van I [het politic-bureau, zy moesten wel l vertrouwen in hem hebben, anders zouden zij niet Of zouden ze mis schien juist?.Misschien verdach ten zij hem! Misschien wachtten rij tot hij. zich zou verraden.... Eva huiverde. Alles wat hij gezegd had was dat hij om vijf uur een bespreking met Karen zou hebben dat scheen de kleine inspecteur veelbetekenend te vinden en dat, toen hij vlak voor Guilfoyle binnenkwam, de voordeur open had gestaan (wat door Geneva O'Mara ontkend werd). Hij had het lijk gevonden en Miss MacClure in een staat van halve bewusteloosheid Hij had geprobeerd het hoofdbureau op te bellen, en dat was alles. Eva had haar verhaal pasklaar ge maakt naar het zijne. Zij had Karen een bezoek willen brengen. Kinoe- mé had baar gezegd dat Karen aan het schrijven was. zij had gewacht in de zitkamer en toen zij hoorde dat de telefoon belde en niemand antwoorddewas zij de slaapkamer binnengegaan,- omdat zij "dacht dat Karèniets was overkomen. Bijna ^anstodds JwÉS--tÖöï 'Térry Ring ge-' komen, Zij stelden Klhoemé vragen, en het mensje vertelde van het briefpapier dat zaj Juist had gebracht toen Eva kwam. Zij vroegen aan Eva of het schrift op de verfrommelde brief dat van Karen was. Zij hadden in de slaapkamer blijkbaar geen. ander briefpapier gevonden. Maar die helft van dat schaartje, dacht Eva. Hadden zij het nu gevon den? Zij leunde achterover op de divan, tc ellendig om langer te den ken. Inspecteur Queen stond voor haar en zei; „Miss MacClure." Eva keek op. Hij stond haar met een vriende lijk gezicht aan te kijken, naast hem stond een man met een soort inkt kussen en kleine velletjes gemerkt papier. Nu was het zo ver. Het was zo ver! Wat zei hij? Zij deed wanhopig haar best om het te begrijpen. <Wordt vervolgd) halvegraadskanaa»- (Maladiven) n 'Aden 20 te A'dam verw.; FOLYDORUS 7 vm te Soerabaja; POLYPHEMUS 6 nam. te Kopenhagen; PRINS ALEXANDER thuis 6 op 500 asij] west v Scilly, 11' t« R'dam verw. PRINS WILLEM VAN ORANJE. 6 te iontrea!;- POSEIDON, 7 te Curacao; PRINS WILLEM IV, thuis p. 6 Cape Race, 19 te R'dam verw.; PEINS WIL LEM V. naar Montreal 6 op 700 m|jl O. N.O, van Cape Race. RAKI uitg. 7 te Port Said; REMPANG 6 v Batavia n Cheriboa- ROTTI 6 te Koweit; RUYS 6 v Batavia n Manilla RIJN 7. te LancianaRADJA n Kaah- stad G op 600 mijl N.W. van Fernando Noronha; RIJNLAND thuis 6 -te Las Palmas, 13 te A'dcm verw. RIJNLAND thuis 6 v Las primas.- SOCRATES 6 v San Antonio n Anto- fagasta: 5 AL AT IG A 7 te Singapore; SCHIE uitg. p 5-6 'f nachts Fimsterre n Madeira, SCHIEDIJK n Colombo en New York 6 op 540 mijl Oost v Foint de Galle r SQESTDTJK p 7 Kaap Guar- dafui n Belaw^n Deli en Java: SOM- tlELSDIJK n Port aid en Java 6 op €50 mijl west v Flores (Azoren).; STENTOR p 7 Ciöraltar n Algiers; SUMATRA thuis 7 te Djeddah. ia te A'dara verw.; S ALL AND thuis p 7 vm Rio Grande do Sul n Las Palmas, 25 te A'dam verw.; STAD LEIDEN uitg; p 7 Strest Messiri3 n AIcXandrië. stad HAARLEM 7 v Lulea te Vlaar- dtneen. STAD ALKMAAR vertrekt 13 v. ImmiïiEham n Hampton Roads. STAD ARNHEM 7 v Gdansk Nederland. STREEFKERK uitg. 7. tc Madras. SCHIEDIJK r> 7" Don dra Head (Cey lon' n Cniombo ra New York. TKESEUS 7 v Triest te R'dam- TJT- PONDOK 4 -te Port Elisabeth TEGEL BERG 5 tc Sinyaoore; TJÏBADAK 7 te Macsssar: TITUS G te Izmir; TJTT- JALENKA 6 te Hongkong: TOSATtI uitg. p 6 nam. 10 uur. Quessant r. Mar- «i.le; TARAKAN p 7 nam. Kaap Otter- dafui n Djibouti en New York TIB A p 7 Pernambuco n Santosr TRITON 7 te Puerto Plata. T£TUS 6 te. Stamboiil. - VULCANUS 5 v Tel Aviv n Setubat: VAN OUTSHOORN 7 vm te Soerabjja VAN RIEMSDIJK 6 v Singapore n Pe- nang; VOLENDAM thuis 6 op 1000 mUl West v Scilly, VOLENDAM WAIÖ ALONG 6 lingo; WESTLAND h R|o de Janeiro G op 150 mijl Z.IV. van Lissabon. WJXSUM G v San Juan r Ciudad Trujiilo. WATERLAND uitg. 8 v' Re cife n Rio de Janeiro.-WAAL 7 ter red» van La Guavra. USSEL 4 v La Guayra n Guanta. ZEEMAN n Kaapstad 6. on 1000 mijl WNW van deze havenZEELAND n Houston 6 nam. op 300 mijl WNW van Key West. Korte vaart ALICE. 2 tc Bo'ness: ACTIEF, 6 te Umea: ALGARVE. 5 v. Stralsund n. Delfzijl: ATT S.. 7 v. Vianna n. Guern sey; ALCYONE. 7 te Bordeaux: AUDA- CIA. 6 v. Boston L. n. Goole. BRANDARIS, p. 6 Brunsbuttel n. A'dam; BLUE BOY, 7 te Londen; BREM, 6G te Oporto; BERNISSE. fi v.. Swansea n, A'dam; BARENRSZ, 5 te Fafso; BILL S.. 7 te Sables d'Olonne; BIERVLIET, 7 te A'dam; BRINDA, 7 te A'dam. COOLHAVEN, 4 te Tcnerifle: CON-. STANT, 6 v. Grangemouth n." Delft, DEPA 6 te Londen; DA CAPO pass. 5 Gibraltar naar Genua; DENI 5 van Wilhelmsbafen naar West Hartlepool; DGGGEESBANK 5 van Kopenhagen nr. Stettin; DE RUYtEr 6 te Emden. ECHO, 6 van Belfast naar Drogheda; ELISA pass. 5 Gibraltar naar Marseille; ELO 5 van Fïederica naar Aarhus: ERNA 5 te Kopenhagen: EBEN HAE- ZER 6 van Svendborg naar Sodcrtelje; EXPRESS G van Rouaan naar A'dam, FIDUCIA 7 te Boston Line; FERQCIA 5 te Kalrnar. GLORY V Goole tl Itzehoe: GAAS- STERLAND 6 te KingsïynnGLASHA VEN 6 te MalmÖ. HONDSRUG 5 te Londen; HORST 4 te. Grangemouth- HADA 2 v Bordeaux n Nantes: HASKERLAND 6 te Kings ïynn:,HENK 6 te Londen; HAST I 6 V Goole. n Emden HOOGLAND 6 te Stet tin.'' IMPORT 7 te Antwerpen; IN ORDE 6 .te Bre.men.; JOHANNA TE VELDE 5 V FoWey n; R'dam: JULIA MARY 6 v Saffi n Mar seille. - KONINGIN JULIANA 3 te Bo'ness: KONINGSHAVEN 5 te Napels: KUWI p 6 Brunsbuettel n Frederlela. LIES 5 te Sanenaes; LEUVEHAVEN 1 te Antwerpen. MARGRIETHA 7 te VlisstngenMAD- JOE p 6 Dungeness oni de West: MA- RIETJE 'Bolsmer 5 te Goole (repareert schade); MAYSTAR 4 tc Sfax; MAAR- TJE 6 te A'dam: MARTINI 4 te Kopen hagen: MIKA 5 te Kopenhagen; MAR. VA 5 v Fowey n A'dam. NA5SAUHAVEN, 6 te Antwerpen; NETTIE, 6 te Ornsviken; NOTTING HAM, 6 v. Goole n. Harlingen: NE DERLAND, 6 v. Rouaan n. Aarhus; NUENBURGH. 6 te Stockhulcn. PRIMA, 6 v. Delfzijl n. Kotka: PHOE NIX. 6 v, A'dam n. Hamburg: PRIN SENGRACHT, 7 te A'dam. ROSEMARIE. S te A'dam; RIAN. S te Londen; RAPID, 7 te Antwerpen. SPARTA, 4 te Middlesbro: SUMATRA, 7 te Londen; SAMBRE, 6 te Parijs; SI- HIUS, 6 te Swansea; SOEMBA, 6 te Rouaan; SEAHAM, 7 v, Harlingen n. Goole: SILVRETTA, S v. Malmo n. Thorshavn. Tankvaart■-. ANTONIA, 2 te Port Swettenham; BARENDRECHT, p. 1 Ras aI-:Hacfd n. Kuweit 1 CHAMA, 4 te Cebu; CORYDA, 6 V. Ca- sablauca n. Curasao; CERONIA, 6 v. acao h. Lissabon. ORDRECHT, n. "Liverpool 7 op 200 mtji Z.W. van Lissabon. ENA, p. 7 Port Soedan (Rode Zeé) n. Ismailte ibij Suez): ESSO ROTTERDAM, n. Aruba 6 op 210 mijl WJN.W. van Flnisterrc; ETREMA. n„ Lond's End v.o. 6 op 420 mijl W.N.W. ,van Flores (Azo- ren). MONICA, 6 v. Rouaan n. Londen; MAKPESSA,- p, 7 het-eiland Masirah u. Abadan. OLEUM 3 -te DublinOVULA 2 v Pa lo Samboe n-Poro. PERNA n Havre op 300 mijl Z.W. van - Flores .(Azoren) PAPENDRECHT 7 v Abadan n Engeland, SAIDJA p 7 NAtvinateiL n -Fladjoe; - STA NV AC Fchdopo 8 v Moessi Rivier n Tandjong OebanSUNETTA p .7 -vrru Finistcrre n Aden. - TATUA 4 ie Singapore; TAND HAVEN I 7 te Tandjong Oeban. WOENSDRECHT. n" Curacao 6 óp 240 mijl Wzw van Flores (Azoren). Siciiiaanse bandietfconing verbreekt omsingeling PALERMO. Sal va tore Giuiiano, de Siciiiaanse bandietenkoning, is uitgebroken uit...een. „stalen ring", die de Italiaanse politistroepen met behulp .van- tanks om zijn schuil plaats in dé bergen hebben gelegd, Naar gemeld heeft Giuiiano zich bij de Labruzzo-bende.gevoegd. Giuliano, een boerenzoon, die de dood van bijna 80 gendarmes op zijn. geweten heeft, viqg kort na de be- vrijdin s,van zijn eiland van de Duit sers zijn bandietenloopbaan aan, toen hijverschil van mehing kreeg met de politie over het-betalen yan belasting op een zak tarwe. De Franse.taal ne.emt een steeds" ruimere plaats iii. bij de betrekkin gen onder de.Joden in,Israël.-Da re- gering geeft het vóorbeeld en-ziet van de Engelse taal af. Alle officiële documenten zijn in het Hebreeuws en ih het Frans gesteld. DONDERDAGAVOND NATIONAAL PROGRAMMA OVEB BEIDE ZENDERS 13.— klok 19.01 toespraak prof, Kra nenburg 19.10 Promenade ork. 19.30 klankbeeld over de 4 prinsesjes -20.— •s 20.05 gevar. prog. 21.— 't Huys in 't Bosch 21.30 omroepork. .22,15 al bum 1937 23.— nn'6 23-15 koninklijke mlltaire kapel23,4524.kaoropna-, men van Nederl. liederen VRIJDAG 8. JULI 1949 HILVERSUM I (KRO) 7.— Tiws" .7.15 ochtendgymnastiek 7.30 ork.' v d Scala te Milaan 7.45 morgengebed. - 8.— nws 8,15 gr. pl. 9.werken van Mendels sohn 10.— voordracht 10.20 gr. pl. 11. De Zonnebloem 11.35 als de ziele lui stert 11.45 Quatuor Vocal Russe 12. Angelus 12.03 zangrecital 12.30 land-, en tuinbouw. 12.33 TT races te Assen 12.40 met Boer Biet de kaasmarkt op 12.55 .Zonnewijzer 13.— nws 13.20 Amu- sementsork. 13^50 op de korrel 14. Parijs studentenkoor 14.25 Tutti frutti- 14.55 Metropole ork- 15,25 viool, violon cel en ptano 16.— De Zonnebloem 17. na 'schooltijd 17.15 -kinderkoor .17.45 wat het buitenland leest 18.Engelse en Amerikaanse songs 18.20 actualitei-" ten 18.30 reg- ultz HILVERSUM II (VARA) 7.— nws- 7.1 B gr. pL 8-nws 8.15 muziek van..; Smetana 850 voor de vróuw 9'.—y.ka- tnermuziek 10.— -thuis 10,05 morgenwij ding 10.20 New Mayfair ork. 10.30 voor -de>vrowvMlQ.48 r bariton -.ert, plano-11.10 voordracht 11.30 orgelspel 12.— AVRO) Joop Walvis orgel 12.30 land- en tuin bouw 12.33 sport en prognose 12.45 ork. van Jacques Helian 13.— nws 13.15: Klaverblad 14.— kookkunst 14.20 ka- merork. 15.— ons volk ln zijn dichters 15.20 kamerork. 16.— (VARA) Jan Vo gel 16.30 tussen twaalf en zestien 17.— omroepkoor 17.20 wfl en de muziek; 18.— nws 18.15 VARA-felicitatics 18.45 5 lives tri -kwartet. Veiling Berkel en Rodenrijs. Woens dag 6 Juli '49: platkomkommexs 1 A fi—9, I 6—13. II 6—8, III 6; ka&hom- kommers 1 26—38, n 15—24 Hl 9—17;. bloemkool 1 A 15—28, le sxt 813, 2e srt 6—12; sla le srt 1,50—3.40: perziken1 4.10—16; meloenen 48. alles per ioo stuks: tomaten A 2.607.70. B 2.70 stamprinscssebonen 12&—131; snijbonen 100: grote bonen 12.1013.40; andijvie 5; waspeen 6; kroten 6.206.50 alles per 100 kg: rabarber 8; peen 612, alles per 100 bos; zwarte bessen 105; aalbessen ?740; peulen 42, alles pep 100 kg. i15 woorden t 2.iedere 5 woorden meer t 0.50 Te koop gevraagd Handelaar in gebruikte goede ren vraagt te koop huisraad» Meding, dekens, ledikanten, naaimachines enz, enz, Telef. Oiad gondii! Zilvèr-Juwelen. De hoogste prijs betaalt één oud vertrouwd adres. H. J. Bcrkclouw, Jonker Fransstr. 30 B. Bovenhuis. Wij vragen gedragen herenkle ding thans tel. 318B8- Koppe, Bergselnan 136 A. R'dam. j Te koop aangsb. j Garderobekastcn l8o hoog, 120 breed 97.50. Toogledikan- ten 2 meter lang 67.50, Om bouwen 27.50. Meubelmakerij De Rode Pui. Sint Mariastraat 120. Aangeb. imitatie Perz. tapijt 2x3 m. Etalage-lampen, spoel bak, J. Piket, Math.weg 12, lei. 37922. D.L. motorlaarzcn, rijbroek m. vest. kl. m. 30. Officierspet f 10. Gr. zw. sch. 39 f 10. H. pullover kl. m. 7.50. Man- telcost. d. bl. f 25.-. Snelllnelc- straat 36 B. Te koop tandem L g. st. piatte piano 135. d. en h. polsh. Wandklok, Weegschaal in gl. kast. Trompet lxst. Clarinet 1. st. Banjo en gitaar. H. demi, kl. sl, pers. Mathenesseriaan 334. Kaptafel, 2-deurs spiegelkast (massief eiken), slaapbank, S stalen 1 pers, ledikanten met spiraal, nachtkast. 2 ktoelen on uitschuif tafel 200. Ook a£z. Pruveniersplein 3 A. Opklapbeflden alleen bij ons door gehele fabrieksaankoop, 2 pers, fijn net 44.50. -2 pers. divanbed koopt u beslist ner gens f 34.50. M. Maar en en Zn. Noordplein 11 en 1. Ruime keuze! Lage prijzen' Meubelen, opklapbedden. om bouwen enz, v. Oudheusden Bedden- en Meubelhuis Ideaal" Goudseplein, hoek v. d. Werff- straat» Teh 26157. Ge]e boxers, blauwe keesjes, ruwh, foxjes, spaniels, ehow chows. Airedaile terrier. Louwev, J. Catsstr. 126. Toe Micntje loop even r Verschoor in de le Middelland, straat C8 om een halfje kren tenbrood met een rolletje spijs er In d 50 ct. en 100 gr. klets koppen, met amandelen en noot d 25 ct. O ja en dan ook nog 100 gr. bokkenpootjes 35 ct, wordt ook thuis bezorgd. Tel. 36101. Aangeb. Kodak 35 gekoppelde kleinbeetdcamcra, lens 3.5 in paraattas met Albadazoeker en toebeh. a-g.n.n. f 300. F. Lie- vense. Nachtegaallasn 10, Rot terdam (N.). Tel. 81417. Te koop een grijs bereucos- iuum f 30, sl. post. en wit tropen-cosiuum. Lindhout, Beukeisweg 40. Na 8 uur. Onthoud één ding' Jekker lams vlees haalt u alleen bij een spec, lacnsslag. Jae. de Vries. Beyerlandselaan 143. TeL 74630, vanouds bekend. Te koop aangeboden kinder wagen, in prima staat. Gevr. strandwagen met kap. Zonne bloemstraat 11 A. Tel. 49235. Tc koop verende slaapbank of zitbank f 20. Nieuw! Rietveld, Zwaanshals 69 B (boven). IJskoudH! Stopen 5 en 10 liter bier In jjs 75 ct per li ter. aan huis bezorgd. Slijterij Fe eters. Scheepstimmermans laan 14. TeL 21652. Dames! Door het dragen van ons „Elja" rubbereorset be houdt u uw jeugdvorm. Het meest ideale corset! Corsetten- fabriek Vfotoria. Zwart Janstr. R'dam. Hoogstraat 143. Schiedam. Opklapbedden. Fijn netwerk met 15 jaar garantie 62.50. Omhouwen eiken f 47.Ve rende bedstellenN2 persoons m. 10 jaar schriftelijke garantie 15&.~. „Dé Meubelbeurs", Grote Visserijstraat 810, Rot terdam. Tel. 38763. Zakkcnstopmachïnes te koop, Adler ƒ.275,- en Singer f 250,-, met garantie. Groen's Naaima chinehandel, Vierambachtsstr. 114. telefoon 36653, c h a c o I a de ver ma ge rings b o n.b ons l'W ,B ij a p o l h e k e r 5'j,e.,n"- e f;k-«^d,e d.r o g.is\e n ..iI;25" per doos - In de weekreclame i Cohen's beroemde biesjes 20 ct p. 100 gr. Spec, aanbevolen Arnh. meisjes. 24 ct. p, 100 gr. Co hen's alom bekende roombo ter koek 55 cfc. 1.10, f 2,20. 3,60 p. st. Gemakkelijk op reis mede tc nemen. L. Co hen's Banketbakkerij, Lusthaf- •sat 64, Tel. 28848. Bezorging door gch. stad en randgem. op elk gewenst uur. Sport vissers 1 Het adres v de verfijnde hengelaar is Sehuur- man's Sporthuis, le Pijnacker- straat -46. R'dam. Tel. 47905. U koopt prettig in een zaak met grote sortering, Stofzuigers, Ruime keuze nieuwste modellen. Alle be kende merken, w.o. Holland Electro, Rubli, Waldorp, Efa, Protos enz. Landurige ga- overieg. De Stofzuigerbeurs. rantie. Betaling desgewenst in Vierambaehtsstraat &8. R'dam. Tel.. 37279. Speciale Protos service. Meubelen, Grote sortering ge bruikte meubelen voorradig. Lage prijzen. Van Wingerden. d. Takstraat G. Tel. 27673. Von Burg „De Concurrent", Rubbersnoer 18 ct, stekkers 19 ct, reclamefittingen 39 ct, 1001 artikelen meerl Handel en grootbedrijven korting. Vraagt om prijs. Nwe Binnenweg 260, Noordmolenstraat 45, Rochus- senstraat 42, 2e Middelland- straat 19. Te koop z,g.a.n. damesrijwiel 67,50, stofzuiger' 27,50. v. d. Sluysstr. 54. Billijk ter overname; mooi so lide. huiskamerameubl.. best. uit: 2 fauteuils. 4 stoelen, ovale uitschuiftafei en dressoir, te vens 4 fauteuils en ronde tafel. Na 7 uur. 2e Virulystraat 6a. Naaimachines te koop ge- Auto's m, of 7,. chauffeur. Bin- vraagd. Alle soorten en mer ken. Defect geen. bezwaar Groen's Naaimachinehandel, Vierambachtsstr. 114. Tel, Iedere man een Phihshave v,a. 1,40 p. w., stofzuigers, alle merken v.a. 2,p. w„ radio's v.a. 5,— p. w., zonder voor uitbetaling. „EIra", Zwart Jan straat 38a. Licht motorrijwiel, klein defect 100,—; radio 40.—, herenrij wiel f 35,-gramofoon t 10, jongensrijwiel f 60,—. Cronje- straat 47, 3 x bellen. Boxers ènz.! Goudbruine boxer pups, airedale terriers, cocker spaniels, blauwe dwergkeesjes, Gamojeed, alle pups. Speciaal adres scheren, trimmen, v ouds Jac. Blazer, dier- en gelhandel, G. J. Mulderstr. 33. Tel. 39832. Lamsvlees! Specialiteit in Jams vlees, Verkrijgbaar bij S. Sta kenburg, rund-, lams- en var kensslagerij annex fijne vlees waren, Jacob Catsstraat 76a. bij Noordmolenstraat, Tel. 49708. Lamsvlees! Specialiteit in Jams vlees. Verkrijgbaar bij S. Sta kenburg, rund-, lams- en var kensslagerij annex fijne vlees waren, Jacob Catsstraat 76a, bij Noordmolenslraat. Tel. 49708. Lamsvlees! Specialiteit ln lams vlees, Verkrijgbaar hij S. Sta kenburg. rund-, lams- en var kensslagerij annex fijne vlees waren, Jacob Catsstraat 76a. bij Noordmolenstraat, Tel. 49703. Auto's, Motoren en Rijwielen Prima herenrljwicl 45. We gens omstandigheden. Baroni- straat 6 A. H'berg, D. J. Mul der. nen- cn buitenland, prima ma. teriaal'. Molenaars. Anna Pau- Iownastraat 62, Tel. 30525- 84407. vraag niet hoe bet kan, maar profiteer er van! Autoped met draad spaakwielen en ballon- banden f 27.50. De beste mer ken rijwielen van f 167.5(1, klaar voor de weg met 1 jaar volledige garantie. Kinderfiet sen enz. enz. le kwaliteit! Laagste prijs! Mo tor paleis. Sc'nepcnstraat UI. ït'darr.. D. cn 11. rijwielen v.a. f 3ÖB.25, huitenb. 3.60. binnenb. 1.35. Burgers, ENR. Simplex, Mag neet, B.S.A. Grote voorraad. Vollebregt's 3 zaken. Zaagmo lendrift 35; Mathenesserdljk. hoek Mathenesscrwcg; Beyer landselaan. 7—S. Te koop herenrijwiel compl. met dynamo en lamp 35. C. v. Haasteren. Zaagmolenka de 31. 2g hands carrier te koop. Bos, Scbiedamseweg 499, Oud Ma- thenesse. - Luxe 6-pers. auto te huur van part., per dag en langer. Borchsatelaan 67. Té koop B.M.W. 1939 350 c.c. Te zien Weizlehtstr. 25, bij Beukeisweg. Vaartuigen Zeilbootje te koop aangeb. Te bevr. Kleiweg IDS. Tel. 48448. Muziekinstrumenten Duitse kruissnarlge concert plano, massief eikenhouten kast, kan ook dectr. bespeeld «vorden, t.a.b. Oudendijk 90 Te lefoon 20B11. Te huur gevraagd Gevraagd met I Aug. tc Rot terdam eenvoudig net kosUtuls voor jongeman, werkzaam bij B.P.M, Geen was. Br. aan T. J. v. d. Landen, Julianaweg 64. Melissant, Goerec cn Ovcrflak. kee. f Ts huur aangeboden Te huur gcm. kamer en slaap kamer; te koop motorrijwiel. Simplex, 175 cc. Na 8 uur. Jac. Catsstraat 141, R'dam Noord, Aangeb. Rott We t gestoffeer de voorkamer gebruik v.- keuken, voor dame alleen b. h.h, Br. no. 9 kiosk Math.lam Vacanticverblijven Te huur gevr. kampeerhulsje, onverschillig waar, 6 personen, van 23 Jult tot 6 Augustus, Brieven met priJsopgaal K. Luiten, Nicuwenhoornstr, 44. Personeel gevraagd Knaap "s garagebedrijf vraagt prima Ie en 2e monteurs aan Coolhaven 156. Voor direct gevr. verpleeghulp. Verpleeginrichting, Math.laan 343. Bij Atelier Ab Schrijver is plaats voor leerling-re dame- schil der. Snellemansstraat 14. 's Avonds: Bergweg 214. Klein atelier vraagt mach. stiksters en aankomend- Spoed! Hoog loon. Aanra. Bingleystr, 37a. Voor direct gevraagd flinke hulp in de huishouding voo^ hele dagen. Hilbror», Vieram- bachtstraat 13 A. Tel. 31787. Personeel aangeb. Boekhouder met S.P.D. en studie acc. vraagt admin. werk. hoofd adm.. ook loonadm.. eor- resp.. belasting e.d. Br. letter F.L. kiosk Middelland plein. Alleenstaande dame, 48 jaar, b.z.a. voor dc huishouding bij heer alleen of klein gezin. Br. no, 4035 bur. van .dit blad. B.z.a. net persoon m.b.l. voor administratie of loopwerk, 2 a 3 dagen p. w. Br. no. 4033 bur. blad. Woningruil IVoningrull? "W. Smits zorgt voor uw complete verhuizing. Tegen zeer billijke prijs. Al leen. Zwaanshals 235. Tel. 43484. Huwelijk Jongem. 23 j. z.s.k.m. met net meisje 2024 jr. Br. met foto (erewoord retour) no. 137 bur. blad. Lessen Rijbewijs nodig7 Voor goed onderricht autorijschool ..Pala ce". Rijd met nieuw materi aal. Schled^ingel 133. Telefoon 38312. Spec, curaus voor dames. Autorijschool Succes. Vlug uw rijbewijs. Bei op 41097. Adres vanouds Jacob Catsstraat 16 (N). Gratis theorie. Bondsautorijschoo] D. v. Ros- sum. rijdt m. nieuw lesmate- rlaaL Rotterdamsedijk 164. Tel G0990. Thans ook Harddra- versstrant 43 (Bijdorp), Gev. sedert 1929. A.N.W.B. Bonds-auto-motorrij school Eversteyn. de oude ver trouwde school met de beken- do gele leswagens. Dcsgew. wordt u thuis gehaald en ge bracht. VicJierstrast 32. Telef. 731SI). Henegouwer laan G. Tel. 3G66G. Diversen Kamgaren oostuums naar maat v.a. 195.—. le klas afwerking, moderne coupe. Spoedige afle vering, Maas. Ciaes de Vriese- .aan 75. Tel. 30415. R'dam. Mcubclrcparaties en overtrek, ken v, stoelen, fauteuils mei moquette, verrichten R:esmey- er en Van Eyk. ,1e Pijnacker- straat 25. Tel. 83541. Verhuizingen en meubelver- voer van cn naar alle plaatsen tegen zeer lage prijzen. Jac. Middeihock. Math, dijk 173, tel. 34373 en Statenwcg 5 -C. Tel. 49894, Sleutels. Wjj maken sleutels voor alle sloten. Ook auto sleutels. Van Gils. Zwaauelxals 378. le huls v.a. Noerdpleln. Tel. 469S7. Gevr. een sportlef meisje leeft. 18—20 J. met flets om te kam peren. daar vriendin door om standigheden buitenland gaal. alles betaald 30 Juli—13 Aug. Br. no. 4032 bur, blad. Wie kan echtpaar, man gebrek kig. 1 Aug. naar Eibergen. tegen vergoeding mee laten rij den. Tel, 346S4. Voor ledereen 3 X de bonnen- waarde.- Corned beef 12(J ct, per ons (3 ons op X bon) wordt verkocht op Vrijdag v,a. B uur Boeiemstr. 34,' Zaterdag v.a. 8 nur Afrlkaanderplein. Vette bouillon p. L. of mee*: Zaterdag a.s. v.a. 8 uur Boe- zemstr. 34. Woensdag a.s. v.a. 8 uur Airikaandcrplcin.- Don derdag a.B. v.a. P uur Voorha ven 45. Tel. 22452. Vlot muzikaal persoon zoekt dito vriend, 1820 jaar. Br. no. 142 bur. van dit blad. Kinderwagens, kappen over trekken. chromen, spuiten, stof feren, billijke prijzen. J. Kooy- man. Zwaanshals 153. Tel. 83652, 2 netto jongens, 21 jaar (Ned. Herv,}.. zoeken 2 nette vlotte meisjes (17—19 J.) o£ clubje met jongens en meisjes om trektochten te maken. (Liefst. In het bezit wan fiets). Br. m, foto no. 139 bur. v. d. blad. Een goed diner soep, aard., groente, L50, vlees, pudding of ijs bij Gerard's Ca feteria, StatlonsBingel 12 (bij 8 lij dorptunnel). 1 Jongeman. 28 jaar, zoekt een1 muzikale vriend.Br. no. 3034 bur. van dit blad. 3 jonge katjes zoeken goed te- huls. Gezond, gewend aan Fe lix' Kattenbrood. Berglustlaan 29a. Gelieve geen geld of goederen al te geven aan J. A. Verwaal van Geerensteyn, daar door mij niets wórdt betaald. L. A. Ver waai.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1