HET ROTTERMMSCH PAROOL KLM WEER OP OUDE ROUTE NAAR BATAVIA Bestemming: bouw arbeiderswoningen, rationalisatie bodemproductie Ernstige vechtpartij in Amsterdamse raad Amerikaanse politiek Indonesië veroordeeld m Het overvliegverbod is door Pakistan opgeheven ,,Ik dacht niet aan sabotage" NMIS 98 ct. Vaticaan dreigt met zwaarste straf voor R.K. communisten Maar de wegen terug blijven open Rouwbeklag van de Koningin V. Lagerhuis achter de regering inzake noodtoestand ,Budgetaire toekomst gunstig" Laatste eer voor slachtoffers van de „Franeker" Nee toch...? Heus! V. Koninklijk paar dankt Nederlandse bevolking Te gortig Gortzak Seegers (CPN) door tien rechercheurs na harde strijd uit de zaal verwijderd 9e Jaargang no. 161 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn prilst per week 0.32 per kwartaal 4,10, lo3se nummer# 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Donderdag 14 Juli 19.49. Uiigave N.V. De Nieuwe Perj Postgiio 398644 Bankiert Amsterdamscho Bank ts Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper KARACHI. Het verbod voor het overvliegen van het territoir van Pakistan door Nederlandse vliegtuigen, dat op 24 December door de regering van Pakistan was afgekondigd, zal met ingang'van Donderdag worden opgeheven. Er was verleden mhand reeds sprake van opheffing van het ver bod, nadat de Indonesische repu blikeinse regering te Djokja zou zijn teruggekeerd. Pakistan had, als een speciaal gebaar jegens de Verenigde Naties, het verbod reeds opgeheven voor de Inmiddels ver ongelukte „Franeker", hetgeen eveneens was geschied door de re gering van India. Mrs. Brandon zegt thans: NEW YORK Mrs. Brandon van de „New York Herald Tribu ne" heeft zelf een eind gemaakt aan de geruchten, dat zij geweigerd zou hebben verder dan Singapore te vliegen, omdat zij het voorge voel had, dat er iets zou gebeuren, zij heeft thans te Hongkong ver klaard, dat zij géén sabotage ver moedde en met het plan had de gehele terugreis mei het gezelschap te maken, daar zij gebonden was door een overeenkomst, die haar verplicht drie maanden in het Verre Oosten te blijven. KLM-perschef verwerpt de mogelijkheid van sabotage BOMBAY Doelende op de uitlating van mrs. Dorothy Bran don, heeft de heer A. G, T, Hardy, perschef van de KX.M. voor India en het Verre Oosten verklaard, dat er geen enkele reden is om bij het ongeluk met de „Franeker" aan sabotage te denken. Hardy, een voormalig K.L.M.- piloot, zei, dat naar zijn opvatting, noch de bestuurder, noch het vlieg tuig enige schuld treft en dat hier slechts sprake is van een ongeluk. Verklaring van Moh. Rum Nog dit jaar souvereine staten van Indonesië BATAVIA. Mohammed Rum, de leider var de Republikeinse de legatie, heeft een verklaring afge legd, waarin hij uiting gaf aan zijn vertrouwen, dat de Rondetaf elcon-, ferentie in Den Haag op 1 Augus tus zal beginnen en dat de souve reine, onafhankelijke Verenigde Staten van Indonesië voor het ein de van het jaar zullen bestaan. Rum zei voorts, dat het herstel van de Republikeinse regering te Djokja een van de belangrijkste stappen was tot de oplossing van het Indonesische probleem, dat tact, wijsheid en discretie vergt. Volgens Rum is de eenheid onder het volk van Indonesië sterk. Er bestaat een gezonde politieke at mosfeer en ingewikkelde vraag stukken, zoals dat van de staking der vijandelijkheden, worden ern stig bestudeerd. De KLM te s-Gravenhage heeft het bovenstaande bevestigd voor zover het betreft het gedeelte over de algemene opheffing van het ver. bod tot overvliegen van het terri toir van Pakistan. Naar wij verder van de zijde van de KLM vernemen, is er geen sprake geweest van een weigering om het landingsverbod voor de Franeker te Karachi op te heffen, omdat de KLM geen desbetreffend verzoek aan de regering van Pakis tan had gedaan. De route over Bombay was ge kozen door de Amerikaanse jour nalisten, die ook het oponthoud te New Delhi hadden gewenst. Het antwoord van India's re gering, waarbij deze toestand op India's gebied te landen, wa* in eerste aanleg tot de Amerikaanse journalisten gericht. De KLM zal van Vrüdag 15 Juli a.s. af de tot dusverre gevolgde noodroute Am ster dam-Cairo-Aden- Mauritius-Batavia v.v. verlaten, teneinde Indonesië met Nederland te verbinden over de route: Am- sterdam-Cairo-Karachi-Bangkok- Ëatavia v.v„ daarbij India, dat het vliegverbod nog niet heeft opge heven, vermijdende. Dr. Van Royen zal bezoek aan Djokja brengen BATAVIA. De Nederlandse delegatie heeft bekend gemaakt, dat dr. van Royen een uitnodiging ontving voor een bezoek aan Djok ja op Zondag a.s. Dr. van Royen heeft de uitnodiging aanvaard, die hem gelegenheid zal bieden kennis te maken met de republikeinse lei ders, waarmede hij tot dusver nog niet in contact kwam. Het is de bedoeling, dat enkele leden van de Nederlandse delegatie dr. van Royen op zijn reis naar Djokja vergezellen, o.tn. dr. Koets en mr. Blom. Tientallen zullen misschien zeggen dat zij voldoende pannen hebben, maar deze aanbieding is voor de dui zenden, die over niet meer dan het hoognodige be schikken. Maak nu Uw keuken volle dig met emailie voor prijzen, die gisteren nog ondenkbaar waren. Pan16cm.3.« Braadpan 20 cm. Jk14 Nest von pannen L9:96 Dit zijn nog maar enkele voorbeelden uit de enorme partij emailie, die vanaf Vrijdagmorgen 9 uur wordt verkocht KoeM U eoU 2 flacons Capri Eau de Cologne voor -MATHENES5ERLAAN (DI)K?!CHX) J VATICAANSTAD. Het Vaticaan heeft Woensdagavond gedreigd katholieken, die willige aanhangers van het communisme zijn, in de ban te doen. waartoe de Heilige Stoel zich het recht voorbehoudt". In de motivering van de beslui ten zegt de congregatie, dat het communisme materialistisch en anti-christelijk is en communisten of met hen sympathiserenden geen katholieken kunnen zijn, daar het communisme God en Zyn kerk vijandig gezind is. De besluiten van de congregatie werden op een vergadering van 28 Juni genomen. Zij werden twee dagen later door de Paus goedge keurd, die machtiging gaf tot pu blicatie. Het decreet opentechter onmid dellijk weer de deur voor terug- keerstot -de kerk>door te verklaren, dat degenen, die hun meningen herzien, weer allen worden toege laten. Het Vaticaan heeft ook gedreigd alle katholieken, die het commu nisme trachten te rechtvaardigen of die zijn literatuur drukken, verspreiden of lezen, de heilige sacramenten te onthouden, Deze drastische maatregel werd geno men door het hoogste kerkelijke orgaan voor geloofszaken, de hei lige congregatie van het heilig of ficie. Het besluit werd gepubli ceerd in 'het "o'fficiële 'orgaan van het Vaticaan. De congregatie 'overwoog 'vier kwesties: 1) is het katholieken geoorloofd communist te zijn of het commu nisme door de vingers te zien?; 2) is het hun toegestaan commu nistische literatuur te drukken, te verspreiden of te lezen?; 3) indien katholieken schuldig zijn aan de eerste twee daden, kunnen zij dan tot de sacramenten worden toegelaten?; 4) kunnen katholieken, die wil lige communisten zijn, in de ban worden gedaan? Het antwoord op de eerste drie vragen was „neen" op de vierde „ja". Wat de excommunicatie betreft verklaarde du congregatie, dat werkelijke communisten „ketters zijn tegen bet katholieke geloof en aan excommunicatie bloot staan, Koningin Juliana heeft het volgende telegram gezonden aan de familieleden van de Amerikaanse journalisten, die by het vliegtuigongeluk van de Franeker zyn omgekomen: „Ik zend u dit blijk van mijn dfepstgevoeld medeleven met uw groot verlies. Uw echtgenoot en zijn kame raden zijn gestorven bij de uit voering van de nobele taak om voorlichting te geven aan een verwarde wereld. Zijn en hun heengaan betekent een ernstig verlies voor bun beroep en voor de gehele wereld. w,g. Juliana" Dr. Schumacher, leider van de Duitse sociaaldemocraten, heeft de Britse labourpartij voorgesteld een conferentie te houden ter bespreking van de ontmanteling in de Britse zóne. De Zuid-Afrikaanse regering heeft aan d0 V.N. meegedeeld, dat zij in het vervolg geen rapport meer zal uitbrengen -over het bestuur van Zuid-West-Afrika door de Unie. Londense havenstakingen LONDEN De Britse premier, Clement Aiüee. heeft Woensdag het Lagerhuis gevraagd de noodbepalingen van de regering met betrekking tot de Londense havenstaking goed te keuren. „De toestand is zodanig, dat zij de economie van dit land in een critieke periode van zijn geschiedenis ernstige schade kan toebrengen," aldus Attlee Stakingsbeweging grijpt nog steeds om zich heen Volgens Attlee was er geen ver betering in de toestand waar te nemen. Er waren 13528 arbeiders in staking en 11.000 aan het werk. Attlee verklaarde verder, dat Enge- land niets te maken had met het geschil tussen de twee Canadese zeeliedenbonden, en hij besloot zijn betoog met een. oproep aan de ha venarbeiders aan het werk te gaan en zich niet te laten, betrekken in een geschil, waar zij niets mee te maken hadden. Het Lagerhuis heeft daarop met 435 tegen 4 stemmen de proclamatie van de noodtoestand in Engeland, bedoeld om de Londense havensta king te breken onderschreven An thony Eden steunde de regerings maatregel namens de conservatie ven, hoewel hij verklaarde, dat zijn partij zeker voorbehoud maakte tav de wijze waarop de regering de si tuatie had aangepakt. Ook een communist voerde het woord, dpch toen hij uit het Jahan- n es-evangelie begon te citeren, werd hij door rumoer overstemd. Met ingang van heden zullen 4500 man troepen in de Londense havens worden gebruikt voor het lossen van schepen en de bediening der haven-installaties; gisteren werden 2305 militairen voor deze werk zaamheden gebruikt. De minister van Arbeid, George Isaacs, vroeg in een radio-rede: „Ik stel de vraag, wie de bootwer kers moeten steunen? Moeten zij hun land in zijn huidige noodtoe stand bijstaan of moeten, zij de com munisten helpen, die deze gelegen heid willen aangrijpen om het land schade te berokkenen en onheil te veroorzaken?" „Wy willen de staking doorzet tenondanks dreigementen van de regeringSteek je hand maar op als je Jt daar mee eens bent", zeide de stakingsleider, die in het Londense Victoria-park, in de wijk Bethnal Green, het woord voer de. Prompt ging van verreweg de meestert d^ha^ omhoog. Het besluit'was gevallen en zo komt het, dat het Londense conflict nog muurvast zit (Van onze verslaggever) DEN HAAG De heer Brown, een der naaste medewerkers van dr Hunter en diens voorganger Va lentine, verklaarde tijdens de pers conferentie gisteren in het ECA- gebouw gehouden, dat de ECA de Hoop had gekoesterd dat de OEEC- landen waartoe ook Nederland behoort in het afgelopen jaar er in geslaagd zouden zijn hun begro tingen In evenwicht te brengen. Zoals bekend is dat In Nederland nog niet gelukt. De heer Brown constateerde echter, dat de budge- taire positie van Nederland sedert 1948 veel beter is geworden, en dat de voorzichten voor de volgende be groting gunstig zijn. BOMBAY Onder een gestage regen rijn heden de lijken van vijf der met de Franeker omgekomen Amerikaanse journalisten op een Hindoese lijkverbrandingsplaats gecremeerd. De eerste kist, die met olie werd besmeerd en in de drie meter hoee vlammen werd geplaatst, was die van mej. Elsie Dick. De kisten van Nat E arrows, Newton, Hulen en Branyon volgden. Waarschijnlijk zullen de stoffelijke resten van Moorad en Mahoney heden gecremeerd worden. Dr Pattabhï Sïtaramajja, de voor zitter van het Indiase congres, heeft te Ms dras uitdrukking gegeven aat, zrn diepe bedroefheid over het on geluk. Hij betuigde zijn „diepste medeleven met de Nederlandse en Amerikaanse regering". De „Madras Hindu" schreef: „Het is des te tragischer, dat de ramt» geschiedt, nu de vooruitzichten op een Nederlands-Indonesische over eenstemming heter zijn dan vele maanden te voren het geval is ge weest". Er is „ïn het geheel geen grond" voor het vermoeden, dat de KLM Constellation Franeker ten gevolge van sabotage is verongelukt, aldus heeft A G. T Hardy. d<* ners- en nubticitehschef van de KLM vonr India en het Verre Oosten, te Bom bay tegenover verslaggevers ver klaard. Vlammen van 3 m hoog verteren de kisten Geestelijken van de Rooms-Katho- lieke. Methodistische en Presbyte riaanse kerken verrichtten de rouw diensten. omdat het niet mogelijk was de godsdienst' van èlk der ver ongelukten vast te stellen. De dienst werd door vele Amerikaanse en In- dia'.se functionarissen bijgewoond. De stoffelijke overschotten van- Knickerbocker en Colvlng werden volgens de Christelijke riten op een begraafplaats te Bombay begraven. Aan de vijf overige Amerikanen is de laatste eer nog niet bewezen, omdat men over hen nog geen in structies uit de Verenigde Staten had ontvangen. Op verzoek van Dean Acheson, de Amerikaanse minister vèn bui tenlandse zaken, zal de as van de gecremeerden naar Amerika wor den overgebracht. Er zijn nog acht lijken op de heu vel van Ghatkopar gevonden. Donderdag zsï het officiële onder zoek naar de oorzaak van het on geluk beginnen. In de eerste week van Augustus zal Canada zijn grootste land-lueht- manoeuvres in vredestijd houden: luchtlandingstroepen en eenheden vande luchtmacht zullen in Alaska oefenen. ONZE MARSHALL-POT AANGEBOORD (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Gisteren is tijdens een bijeenkomst in het gebouw van de FCA-missie door dr._ Clarence Hunter officieel bekend ge maakt, dat Nederland 240 millioen gulden mag verbruiken van de 328 millioen die door de Nederlandse importeurs zijn betaald voor ontvangen Marshall-goederen. Tijdens dezelfde bijeenkomst deelde de Nederlandse vertegenwoordiger, drs E. H. v. d. Beugel, mede. dat de Nederlandse regering zich thans bezig houdt met het opstellen van voorstellen voor het gebruik van de tweede post tegenwaarden, welke met het restant van nu wordt geschat op ongeveer 575 mil lioen gulden tegen het tijdstip waarop de regering er over hoopt te kunnen beschikken. Dat zal waarschijnlijk tegen het eind van het jaar zijn. De 240 millioen, welke thans ter beschikking zijn gekomen, zullen worden gebruikt voor de financie ring van projecten, waarvoor op de begroting voor het lopende jaar reeds bedragen zijn gevoteerd door het parlement Een deel van deze werken is zelfs reeds uitgevoerd. Dat thans het z.g. local-currency account voor de financiering van deze werken kan worden gebruikt, betekent in feite, dat de staats schuld over 1949 met 240 millioen minder zal toenemen dan aanvan kelijk is verwacht. Het gebruik van deze gelden zal dus op indirecte wijze tot een vermindering van on ze staatsschuld met dit bedrag lei den. De 240 millioen uit het local- currency account sullen worden ge bruikt ter dekking Van de kosten van vier gewichtige -objecten. Veruit het belangrijkste van dit complex is de financiering met 181 millioen van de wederopbouw vooral van arbeiderswoningen -L in de zwaarst getroffen gebieden. Daarbij staan voorop, Llmlmnr, Walcheren en de Betuwe, terwijl de steden, welke er in de sterkste mate van zullen profiteren, Rotter dam, Arnhem en Nijmegen zijn. Een bedrag van ruim 30 millioen ia vervolgens uitgetrokken voor de drooglegging van het IJsselmeer, Zo heet het althans in de officiële mededelingen van dr Hunter. 'Het moet ons van het hart, dat deze mededelingen, welke dr Hunter blijkbaar op gezag van de Neder landse autoriteiten, heeft gedaan,' niet helemaal to the point zijn. Im mers, drs van den Beugel verklaar de op onze vraag of hieruit inder daad mag worden afgeleid, dat thans egt, berin zal worden gemaakt met de Oost-Zuidoostpolder, daar naar zijn stellige overtuiging het geld slechts voor het m cultuurbrengen van de Noordoostpolder zal worden gebruikt. Intussen betekent ook dit toch nog altijd dat op de kortst mogelijke termijn een bevredigende opbrengst van de nieuw gewonnen bodem te verwachten is, waardoor Nederland voor zijn voedselvoor ziening meer op zijn eigen produc tie zal kunnen steunen. Ook de andere 28 millioen zullen voor investering in de landbouw en voor agrarische ontwikkeling wor den gebruikt. Ruim 17 miUinen worden gestoken inde verbetering en drooglegging van reeds in ge bruik zijnde landerijen, hetgeen tot een oroductieverhoging moet lei den, die zoden aan de dijk zet. En de resterende 10,5 millioen sullen worden gestoken in de herdistri- butïe van landbouwgronden op Walcheren, hetgeen er vooral door een economisch effieienter uitgifte van gronden in vergelijking met de vooroorlogse toestanden, toe kan bijdragen, dat veel sterkere en meer gezonde landbouwbedrijven kunnen worden gevormd. In Moskou is een professor, die al veertig jaar lang de planeet Mars bestudeert. heeft ontdekt, dat Mars een vlakte bezit, .dje elk 'jaar rood kleurt. Volgens hem kunnen dit alleen maar bloemetjes, waarschijnlijk papavers of viooltjes, zijn. In Maart 1950 komt Mars heel dicht bij de aardeDat wordt een gouden tijd voor deze verrekijker. In Portugal is het kurkdroog, evenals in dc Zuid-Afrikaan se havenstad East Londen (maar daarover straks). De po litie van Lissabon heeft zeer precieze instructies gekregen om vast te stellen of de rokjes der baadsters wel van behoor lijke lengte zijn. En de heren badpakken moeten het grootste deel van de borst bedekken. In East of London is het wa ter zo schaars dat men in de café's wordt verzocht zijn whiskey met spuitwater in plaats van met gewoon water te verdunnen. Van dat prikkel water is nog een aardig voor raadjehet laatste is haast op. De café'3 in Amerikadie' aanvankelijk klanten lokten met de mededeling „Hizr kunt u naar de televisie kijken" ko men hiervan bijna allemaal te rug. De omzetten namelijk ste gen niet maar daalden. Want stelden de eigenaars teleurge steld vast: wie kijkt drinkt niet. SOESTDUK. Het secretariaat van H.M. de Koningin deelt ons mede: Zeer getroffen door het hartelijk medeteven met het 12 Vz-jarig hu welijksfeest betuigen H.M. de Ko ningin en Z.K.H. de Prins der Ne derlanden hun diepgevoelde dank aan allen, die hier te lande, over zee en elders hebben bijgedragen tot het nationale geschenk, alsmede aan allen, die hebben deelgenomen aan de beide defile's, die op hen zulk een onvergetelijke indruk hebben gemaakt Ook hen, die door het zenden van brieven of telegrammen met gelukwensen of op andere wijze een blyfc tien medeleven hebben gegeven, danken zij langs deze weg zeer hartelijk. De kazerne te Bordeaux, hoofd kwartier van het Franse Zuid-Wes- tdlijke leger commando, is Woens dagavond door brand volkomen ver woest De oorzaak van de brand is nog niet bekend. •Tl J IE niet sterk is moet slim. VV zijn, maar als je noch sterk noch slim bent, zoals met de com munisten het geval is, gaat men uit wanhoop met stoelen smijten. En zo kon men gisteren in de Am sterdamse gemeenteraad de intro ductie zien van gans nieuwe me thoden op communistisch-demo cratische leest geschoeid. Zij hebben het ook wel moeilijk, de jongens van Gortzak. Bij de verkiezingen sloegen ze een figuur en om dit geslagen figuur te red den, gaan ze voort met figuren slaan. Daar hebben we het geval-Gou- zenko, oftewel „Het ijzeren gor dijn", een film over de Sovjet Unie, waarin een voorstelling wordt gegeven die niet strookt met dc rozengeur-maneschijn-verhalen van Paul de Groot, Gortzak en Seegers. E.i zo de film mogelijk een matige belangstelling had ge trokken omdat het helemaal niet zo'n beste film is, de bioscoopex ploitanten hebben er nu een goeie aan. De communisten hebben een reclame gemaakt met stinkbommen en scheldwoorden beter dan de beste Amerikaanse advertising manager zou kunnen bedenken. Zij maken dezelfde fout als de N.S.B.-ers vijftien jaar geleden maakten toen rij, zwart gehemd en hooggelaarsd binnen en buiten de bioscopen brulden dat „Heldenker- mis" van het doek gescheurd moest worden. Dat was even belachelijk als de actie van de communisten nu en wanneer men zich de voor gangster van „De V/aarheid" her innert, waren het juist de com munisten die toen zagen hoe dom Musserts bengeltjes waren. Maar boven alles onverstandig en blijk gevend van onmacht en onwil is het óm in een instelling der democratie zoals de gemeen teraad en dan nog wel die van de hoofdstad des lands met stoelen te gaan gooien. Dit neemt geen Nederlander. Dit wenst geen Nederlander. Een hartig woord, een emotionele uitlating, een scheldwoord of een verdachtmaking, het kan er alle maal (eigenlijk niet) nog mee door. Maar de democratie geweld aan doen door met wapens of meubi lair trachten gelijk te krijgen waar men zo kennelijk in het ongelijk en in de minderheid is, is ons zb vreemd, dat men alleen kan zeg gen: „Dat Is te gortig, Gortzak!" (Van onze Amsterdamse AMSTERDAM. Woensdag 2.05 nor opende burgemeester d'AiJly de vergadering van de Amsterdamse ge meenteraad en precies drie minuten later schorste de voorzitter de ritting, omdat de gemoederen toen al zo ver hit waren, dat van een normale ver gadering geen sprake meer kon zijn. Aanleiding daartoe was een. motie, Ingediend door de heer Van Wijk (comm.) waarin het „beestachtig en bloedig optreden" van de politie b0 de „demonstraties" in en voor het Amsterdamse Klalto-lheater. waar „Het Rzeren gordijn" draait, werd afgekeurd. De voorzitter zei, dat hij over het optreden van de politie in het alge meen steeds gaarne alle inlichtingen, verstrekt, alhoewel hij daartoe met Postiruum artikel van omgekomen journalist WASHINGTON Het Ameri- kaanse blad „Washington Daily News" (een van de „Scnpps Howard"-bladen) publiceerde Woensdag het eerste van een reeks van vijf artikelen van de met de „Franeker" omgekomen correspon dent Burton Heath, De artikelen zullen alle posthuum verschijnen. De titel van het eerste artikel, op gemaakt over de gehele frontpagi na, luidt: „Onze blunder in Indo nesië", Schrijver constateert: „De diplomatie van de Verenigde Staten heeft een andere zeer grote blunder in het Verre Oosten begaan. Nadat wij China verloren hebben, gaven wy nu opnieuw aan Moskou de gelegenheid, waarop het zat to wachten, om In Indonesië een ge bied dat zal blijken de sleutel te zijn in een Paeifie-oorlog door te dringen. Onlangs hebben wtf door micjdel der V.N. de Nederlanders gedwongen Indonesië vrijheid te geven op een zo snelle en plotse linge wijze, dat in de komende v(jf jaren, waarin beslist zal worden over het al of niet uitbreken van een derde wereldoorlog, er in Indo nesië geen stabiele regering zal zijn, Wjj hebben onze steun verleend aan de minst democratische en minst Westers gezinde groep in de Archi pel door hen een overheersende po sitie te geven in de komende nieuwe regering." De schrijver is verder van mening dat de Westerse democratieën groot belang hebben b(j een stabiele re gering in Indonesië. Deze zou in staat moeten zjjn een Sowjet-agres- sie te weerstaan en b(j een werke lijke aanval een beroep te doen op de militaire kracht van het Wes ten. Er was een kans om in Indo nesië een dergelijke regering te krygen, aldus Burton Heath, maar de Verenigde Staten hebben deze gelegenheid welbewust laten voorbjj gaan. Auto te water gereden, twee doden DEN BOSCH Bij een sluis in de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch is hedenmorgen een bestuurder van een personenauto door de afsluiting gereden bij de brug aan de Zuid- Willemsvaart, terwijl deze brug omhoog stond. Op zjjn kop stortte de wagen in het water. Men slaagde er in een elfjarig meisje te redden. De andere inzittenden uit Waalwijk, de ouders van het kind, bleken he laas verdronken, nadat men de wa gen na veel moeite naar boven had gehaold. De oom aak is vermoede lijk, dat de bestuurder met de ver keerssituatie ter plaatse onbekend was. Overwegend droog weer Weersverwachting, medege deeld door het KNMI te de Bilt, geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond (opgemaakt te 10 uur). Vannacht op verschillende plaatsen tijdelijk mist. Morgen - overdag wisselende bewolking. Overwegend droog weer. Zwak ke tot matige wind tussen West en Zuid. Weinig verandering van temperatuur. (Auteurs rechten voorbehouden ,KNMIV 15 juli: Zon op 4.37. onder 20-54 Maan op 23.16, onder 10.11, is verplicht. Maar in dit geval wilde hij een uitzondering maken. „Het optreden van de politie is volkomen, gewettigd," zei de burgemeester, „en ik stel voor, dat de raad overgaat tot de orde van de dag." Voor de burgmeester de hamer kon laten vallen, schreeuwde da heer Seegers (comm.)? „U heeft het recht niet, dat te doen, U gaat uw bevoegd heid te buiten." De voorzitter bleef hameren, ont nam de heer Seegers het woord, die echter bleef schreeuwen. En binnen enkele seconden was het zo'n tumult, dat de voorzitter zich verplicht zag de vergadering te schorsen. Heropenen en schorsen. Om vijf voor halfdrïe werd de ver gadering heropend, maar onmiddel lijk begon het geschreeuw van de communisten opnieuw. Te midden van al het tumult rof felde de voorzitter de hamer en toen dat niet hielp, werd na twee minuten de vergadering opnieuw geschorst. Na heropening van de vergadering het lawaai ging onverminderd voort bleek de heer Seegers nog niet bereid rich aan de leiding van de voorzitter te onderwegen. Daar op kwamen ongeveer tien recher cheurs de zaal binnen en de burge meester gelastte hen de heer Seegers te verwijderen, „Ze krijgen hem niet!" schreeuw den de fractiegenoten van de heer Seegers, die rustig bleef zitten. Alle communisten schaarden zich om de stoel van de heer Seegers en toen de rechercheurs hem wilden meenemen, was binnen weinige ogenblikken een complete vechtpartij ontbrand. De communisten sloegen met de vuist, met tassen, zelfs met stoelen. De andere raadsleden trachtten tussen beide te komen, doch tevergeefs. Toen trokken de politiemannen de gummiknuppels en links en rechts vielen harde klappen. Ten slotte was er in de communistische hoek van de raadzaal zo'n onbeschrijfelijke wan orde kermend van pyn hepen een paar communisten weg, maar de rest blééf vechten dat een der recher cheurs zijn revolver trok. Blijkbaar toch geschrokken door dit optreden, liet de heer Seegers zich ten slotte wegleiden. Inmiddels had de voorzitter de vergadering nu voor de derde maal weer ge schorst. De communist Van Santen heeft tijdens de vechtpartij een re chercheur in het gelaat gebeten. Hij is daarop met een gummiknuppel ge slagen. Om kwart over 3 heropende de voorzitter de vergadering alleen om mede te delen, dat hij had besloten de vergadering tot 4 uur te schorsen. Als de vergadering om vier uur wordt hervat is het aanvankelijk nog wel rumoerig, maar tot vechtpartijen komt het niet meer. Van Wijk legt namens de CPN-fraetie een verkla ring af, waarin hij mededeelt, dat zyn fractie niet meer zal deelnemen, aan de beraadslagingen. De commu nisten verlaten de zaal en dan slaagt mr. d'Ailly erin binnen 35 minuten, een agenda van 39 hamerstukken af te werken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1