öpgt/t#''1 m HET ROTTERDAMSCH PAROOL Regering zegeviert in debat over Indonesië De on-geïdentificeerde doden van „Franeker" in massagraf Niet of.óf maar enèn Engeland zal nog soberder moeten gaan leven Vrijdag 15 Juli 1949 Gedachtewisseling in de Kamer voor de Ronde-tafelconferentie «ALVE PRIJZgN DJOKJA AANVAARDT VAN ROYEN—RUM ACCÖORD De Prins eerde te SliedrecHt de „crosslïners" Een hunner lag op 'n brancard Snoep komt weer op de bon en rantsoen suiker wordt verlaagd Vliegtuigongeluk te Bombay Op Knickerbocker's graf komt treffende spreuk g— -N Vee tochHeus! Groenten-export op Duitsland kost veel deviezen Reeds grote hap uit de 450.000 dollar 9 - Jaargang no. 162 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abona prljsi per week f 032 per kwartaal 4,10, tosee nummers 0.09 Opgericht door de Stichting «Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644Bankier* Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur. B. de Vries Hoofdredacteur; W. B. P. Schaper (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Gisteravond om half acht, na twee dagen geheime beraadslaging over de Indonesische kwestie, las de Voorzitter van de Tweede Kamer in het openbaar de volgende verklaring voor: „De Kamer heeft met instemming kennis genomen van de mededeling van de Regering, dat over de overeenkomsten van 22 Juni 1949, wanneer deze ook door de Republikeinse Regering bekrachtigd zijn, en vóór de Ronde-Tafelconferentie, een openbare gedachtenwisse- ïing tussen Regering en Kamer zal kunnen plaatsvinden; dat verdere punten van belang eerst op de Ronde-Tafelconferentie zelf aan de orde zjillen komen dat bij de vorenbedoelde openbare gedachten wisseling de Regering de Kamer zal inlich ten over de uitvoering van de „cease fire"-overeenkomst in Indonesië." Hieraan werd nog toegevoegd: «De Kamer verklaart zich by herhaling voor de snelle totstandkoming van vrtle en souverelne Verenigde Staten van Indonesië, gevormd door gelijkwaardige deelstaten op de grondslag van een onbelemmerd zelfbeschikkingsrecht der Indonesische volkeren." driessen, genoopt 'om een verzoening der standpunten na te streven. Men kan er van overtuigd zijn, dat deze gewezen vakbondsbestuurder ook zelf wel duidelijk heeft ingezien, dat in de omstandigheden van hot ogenblik een kabinetscrisis een gro te ramp voor ons land zou zijn. Niet alleen omdat dit in bet buitenland zou zijn begrepen als een verloo chening van de overeenkomsten van 22 Juni. welke de internationale positie, van ons land belangrijk ver sterkt hebben, maar ook omdat het de vraag zou zijn. vooral als de Marshall-hulp erdoor in gevaar zou komen, in hoeverre bij een nieuw kabinet de in de laatste jaren ver worven sociale zekerheden veilig zouden zijn. Over het verloop der debatten en de omstandigheden, .waaronder de verklaring is geboren, zijn officieel geen bijzonderheden bekend._ Wie de gedachte koestert, dat zij een compromis is, zal de plank wel niet ver mis slaan. Doch dit neemt niet weg, dat voor zover zichtbaar is, de Regering ongehavend uit de strijd Is gekomen en dat de ont wikkeling van de toestand in Indo nesië niet door een parlementair votum is doorkruist Wanneer het feit zelf van het debat met gesloten deuren in Indonesië en ïn de we reld geen ongewenste reacties ver wekt. staat nu de Ronde-Tafelcon ferentie in Den "Haag voor de deur. Het. wachten is slechts op het uit voeren van de overeenkomst inzake het «staakt het, vuren" door de •Rep'u bUkeins&^aegering.---:. Romme kreeg zijn zin niet Op het eerste gezicht is deze 'ver klaring 'wel een mager resultaat van twee dagen geheim debat over een voor de toekomst van Neder land en van Indonesië zo' belang rijke kwestie als de Van Royen- Rum-overeenkomsten en "de komen de Ronde-Tafelconferentie. Men zou zelfs, met deze verklaring in han den, geneigd zijn om over het debat, en wat aan critiek op de Regering daaraan vooraf ging in parlement en pers, te spreken als over „een storm in een glas water". De drie punten immers van de met instem ming begroete médedeling van de Regering zijn in onze parlementaire democratie zulke' vanzelfsprekend heden. dat de Regering ongetwijfeld ook bereid was om zé ronder aan drang van dé zijde der Kamer toe te zeggen. Dat was ook bekend bij hen. die de Regering dit debat hebben opge drongen. Zij. hadden, althans prof. Romme, daarmede dan ook bedoe lingen van verdere strekking, tot zelfs 'n kabinetscrisis toe. En daar om moet men de betekenis van deze conclusie op het. debat ook.niet af meten naar de algemeenheden, wel ke er staan, doch naar hetgeen er had kunnen staan, indien de Regering de nederlaag had geleden, die sommigen al bij voorbaat als waarschijnlijk aannamen. Dat de heer Romme. de voorzitter der KVP-fractje, van dit kabinet af wilde, ik geen geheim. Doch de te genkrachten-in de fractie, met als centrum de in zijn optreden uiterst bescheiden, doch geenszins van overtuigingskracht gespeende fi guur van haar nieuwe Indonesische specialist, de heer De Graaf, hebben de voorzitter der KVP, de heer An- fÖHZÉ! Als wij nu alleen maar ver tellen dat dit een éénper soons opklapbed is, met een gezondheidsspiraal, met 15 jaar garantie en dat ieder een die er f 45.- voor be taalde, goedkoop uitgeweest isj bent U dan overtuigd van het ongehoorde van deze aanbieding Zaterdag 9 uur begint de verkoop van deze opklap-, bedden en U betaalt geen i 45,-, maar Nu koopt -U ook ean' wotmairas één- mq qq persoons, voor O O* «MATHENESSERLAAN (DIJKZICHT)-! BATAVIA. Het Republikeinse kabinet heeft Donderdagavond te Djokja het Van RoyenRum ac- coord aanvaard. Bet heeft nog geen beslissing genomen over de uit vaardiging van het bevel staakt bet vuren. - Het Republikeinse kabinet heeft nog geen beslissing genomen om trent het tijdstip, waarop de order „Staakt het vuren" zal worden ge geven, Dit zal geschieden zodra de ultvoeringsvoorschriften zijn be paald op een ontmoeting van beide delegaties. ONBEWAAKTE OVER WEG VRAAGT DODE Auto bij Kethel op trein gereden Hedenmorgen om acht uur is op de onbewaakte overweg van de Oudedijk bij Kethel een vracht auto van Öe firina Poot en Bade, bestuurd door de 43-jarige chauf feur T. Bóer uit Rotterdam, in bot sing gekomen met de Scandlnavië- express. De auto werd 40 meter meegesleurd en totaal vernield. De chauffeur werd gedood. Na een korte onderbreking kon dè trein de reis vervolgen. - Vijftien Portugezen, die beschul digd worden van communistische propaganda, zijn in Lissabon ver oordeeld. De hoogste straffen, die opgelegd werden, waren 4 jaar dwangarbeid en 15 jaar .opsluiting in .gen.strafkolonie,, r SLIEDRECHT; Donderdag kwam Z.K.H.Prins Bernhard naar Sliédrecht, dat in de bezettingsjaren 19441945 het centrum van de „Crosslin ers" van bezet naar bevrijd ^Nederlands gebied'" vormde, qm aan 57 ondergrondse strijders medailles, verbonden aan de hun' reeds eerder, verleende koninklijke onderscheidingen uit te reiken. Voor deze plechtige uitreiking bestond zeer grote belangstelling. De prins maakte met zijn gevolg eerst een rijtoer door enige straten der uitbreiding, langs welke weg honderden stonden opgesteld, die de prins enthousiast toejuichten. Op het terrein aan de Merwesin- gel aangekomen, speelde de Ko ninklijke Militaire .Kapel onder leiding van Rocus van Yperen het Wilhelmus, waarna de prins de daar opgestelde staande troepen inspecteerde. Hij richtte zich ver volgens tot de verzetstrijders. Het was ..voor hem. „een bijzondere grote vreugde door H-M. "de Ko ningin in de gelegenheid te worden gesteld deze onderscheidingen uit te reiken. Deze plaats is vol bijzon dere betekenis, omdat van hieruit het contact werd onderhouden tus sen bezet en bevrijd gebied door middel van crossings". De prins dacht „gaarne terug aan de dagen van spanning toen onze beste krachten voor de bevrijding van het vaderland werden ingezet. Toen u in die tijd vrijwillig begon met uw gevaarlijk werk, heeft geen uwer aan onderscheidingen gedacht. Ik beschouw het als een voorrecht u thans deze onderschei ding te mogen uitreiken. Ik moet erkennen, dat velen van u niet die waardering ontvangen hebben, die. ik hun persoonlijk zou willen toe kennen, maar ik zal mij bij die be slissing neerleggen. Ik dank u voor hetgeen gij hebt gepresteerd. Gij zyt'een voorbeeld vóór het Neder landse volk en de gehele wereld Half millioen voor nieuw vacantie-oord van NYV AMSTERDAM. Op het NW- congres te Amsterdam is,' na een korte inleiding van de nieuwe ver- bondsvoorzitter, de heer H. Ooster huis, een resolutie inzake Verenigd Europa aangenomen, waarin de vergadering ;aan het verbon dsbe- stuur opdraagt, nationaal zowel als internationaal de actie voor een Verenigd Europa naar vermogen moreel en materieel te steunen. Na afloop van het zakelijk ge deelte van het congres was Don derdagmórgen de grote zaal van Krasnapolsky in feestelijk kleed getooid. Overal waren bloemstuk ken opgesteld en de bestuurstafel had plaats gemaakt voor een gezel lig zitje, waaraan scheidende en nieuwe verbondsbestuurders met hun echtgenoten hadden plaats ge nomen. Talrijke sprekers hebben het woord gevoerd, o.m. Herman van Gelder, die namens de jongeren sprak en meedeelde, dat de jeugd als' eerste bijdrage in het Kupers- fonds 'n bedrag van ruim 168.000 zal storten bestemd voor de bouw van een nieuw groot vacantieoord, dat de naam Kupersüord zal dra gen. De heer Van den Bom deelde namens de aangesloten bonden mee, dat .de r espectievelljke pen ningmeesters een bedrag van 337.000 bijeen hadden gebracht om het voor de bouw benodigde halve milllpeh vol te maken. De heer 'C. van der Lende ont ving 7000,bestemd voor het .stichten van een naar hem ge noemde studiebibliotheek in het Kupersoord. DEN HAAG. Met het s.S. Si- bajak dat 23 Juli a.s. van Rotter dam naar Indonesië vertrekt kan zeepost verzonden worden mits deze .uiterlijk 21 Juli wordt gepost. Iets meer vlees, als pleister op de wonde LONDEN Om het Britse dol lartekort het hoofd te bieden/aldus de minister; van financiën Cripps in het Lagerhuis, is het land genood zaakt veranderingen aan to brengen in het levensmiddelenpakket. Snoep goed, dttt eédert korte -rijd van-de bon is, zal weer in de dïstribntie worden opgenomen. Het rantsoen suiker zal worden verlaagd en ge bracht worden van 280 gram per week op 225 gram in dezelfde pe- riodè. Daarentegen kan het rantsoen aan vl,ees, 'boter en vet warden ver hoogd, doordat Engeland de aan kopen daarvoor grotendeels in Ar gentinië kan doen en dit land geen betaling in. dollars verlangt. Plaatselijke buien Weersverwachting, medege deeld dóór het KNMI te De Bilt, geldig van Vrijdagavond tot Za terdagavond (opgemaakt te 10 uur). Half'tot zwaar, bewolkt met plaatselijk enkele regenbuien, hier en daar met onweer. Meest, zwakke wind hoofdzakelijk uit richtingen tussen Oost en Zuid. Iri het binnenland overdag iets lagere temperaturen. 16 Juli: Zon op 4.38, onder 20.53, Maan op 23.25, onder 11.22. NadatPrinsBernhard' het Ko ninklijk Besluit tot toekenning der onderscheidingen had voorgelezen, ving .hy met. de uitreiking aan.- Onder de 57 gedecoreerden, bevond zich mejuffrouw M. C. van Gruns- ven, uit Geffen (N.-Br.). Deze had 16 crossings met goed gevolg ach ter de rug, doch de I7e crossing werd haar noodlottig. Bij kwakkel- weer in de winter 1944-1945 gleed zij op het ijs uit en kwam, zo onr. gelukkig terecht, dat 'zij een der nekwervels beschadigde.. Door. deze. val werd zij gedeeltelijk verlamd. De prins reikte haar de onderschei ding uit, terwijl zij op een bran card lag, ,en. onderhield zichenige ogenblikken ™et haar. Na de de coratie werd door de troepen onder leiding van majoor Huyskes voor Prins Bernhard en de gedecoreer den gedefileerd. Om ongeveer 16.30 uur 'keerde de prins met zijn gevolg na een korts rijtoer door de uitbreiding naar Soestdijk terug. Met tabak ziet het er echter slecht uit. Op een bedrag van 440 millioen dollar, dat voor de aankoop hiervan was uitgetrokken, wordt een vermindering toegepast van 80 millioen dollar. Andere dingen waardoor het Britse volk de terug slag van de ongunstige economische balans zal ervaren ri)'n: minder timmerhout, minder papier, minder ,non-fg.p:o^.mëtóerLéeii. wöücht. ook minder benzine. in totaal zal Engeland zijn dollar aankopen met 25 procent moeten besnoeien, én deze brengen van 1.600 millioen dollar in 1948 op 1.200 millioen dollar In dit jaar. Voor de rede waarin Cripps deze mededelingen deed bestond bijzon der- grote belangstelling in het La gerhuis. Even deed zich een scherp incident voor tussen de minister en de leider van de oppositie, Winston Churchill, toen Cripps, zinspelende op de aanstaande nationalisatie van de staalindustrie ïn Engeland zeide: „De'aanmoedigingen, die uit deze nationalisaties voortvloeien,.veroor loven ons...,.." Op dat moment vloog Churchill op en riep uit: „U gelooft 'zelf niet wat U zegt." Cripps bleef het antwoord niet schuldig en zeide: „Ik hoop, dat de heer Churchill geen last heeft van de warmte. Op zijn manieren af te gaan'schijnt dat echter toch wel een. beetje het geval te zijn." IN DE NAASTE OMGEVING van het University College Hos pital te Londen werd een bom van 2250 pond gevondendie waarschijnlijk in 2941 door een Duits vliegtuig' is. uitgeworpen. Onmiddellijk maakte men een begin met de evacuatie van de 345 patiënten-. Twee zusters kij ken belangstellend naar het uit graven van de anontplofte bom. Pas voor privé-reizen naar België DEN HAAG. Naar aanleiding van vragen, die hieromtrent regel matig worden gesteld, delen wij mede, dat voor prïve-reizen naar België en Luxemburg nog steeds een paspoart wordt vereist Dit paspoort dient afgegeven, of verlengd te zijn na 1 Jan, '46, doch mag sindsdien zyn verlopen. 'Slechts.zü,,die in groepen..reizen 'hebben onder bepaalde voorwaar den geien paspoort nodig en kun nen gebruik maken van een zgn. collectieve lijst. Fompbenzine voortaan 25,5 cent DEN HAAG. De -oliemaat-, schappijen ln Nederland hebben be sloten met Ingang van 15 Juli a.s. de prijs van de benzine „aan'de pomp" te verlagen «van 26 ct. op 25J4 cent per liter. BOMBAT. Ruim tweehonderd personen woonden Donderdag in het Stadhuis van Bombay een herdenkingsdienst bij voor de slachtoffers van de Franeker. De vlaggen van de Verenigde Staten, Engeland, Canada, China en Nederland waren halfstok gehesen. Geestelijken van vier godsdiens ten spraken een kort woord in deze dienst, die onder leiding stond van Joachim Alva, sheriff van Bom bay. Ook waren aanwezig: Loy Hen derson, Amerikaans ambassadeur in r India, dr. B. J. Slingenberg, se cretaris van de Nederlandse am bassade, Wang Joeng Ti, Chinees consul, M. E. Allen, eerste secreta ris van de Hoge Commissie van het Verenigd Koninkrijk in.Bombay en P. H. Tirion, algemeen vertegen woordiger van de KLM voor India en het Oosten. De stoffelijke resten van alle Amerikanen die bij de ramp, om het leven kwamen, zyn geïdenti ficeerd, met'uitzondering van die van Burton Heath van Newspaper Enterprises Association, en Charles Gratke van de Christian Science Monitor. .Drie lijken zijn nog niet gebor gen van de pïaats'.van het ongeluk. De heer Tirion deelde mede, dat de regering van India en de KLM waarschijnlijk een gemeenschappe lijk rapport over het onderzoek zullen uitgeven. Hij voegde hier aan toe dat het waarschijnlijk nog minstens een week zal duren voor dat dit rapport gereed is, want de voortdurende regen belemmert het onderzoek. Op het Europese kerkhof te Bombay zullen heden de overige slachtoffers, geïdentificeerd of niet, in een massagraf een laatste rust plaats vinden. De begrafenis van de Ameri kaanse journalist Knickerbocker is eveneens tot heden uitgesteld. De familie van Knickerbocker heeft te kennen gegeven dat zij gaarne zou zien dat de volgende woorden óp de-grafsteen van-de overledene geplaatst zouden wor den: „Hier rust een goed mens- Hij "was een waar christen. Hij kende medelijden:?.' Nederland stelt prijs op hulp van Amerikaanse deskundigen DEN HAAG. 1De Nederlandse minister van buitenlandss, zaken heeft de Amerikaanse ambassadeur- dr.. Baruch medegedeeld, dat de Nederlandse regering, deelneming van Amerikaanse deskundigen aan het onderzoek naar het ongeluk met de „Franeker" zeer zou; verwelko men. Behalve de reeds door ons ge noemde leden, maken van de Ne- derandse commissie van. deskundi gen ook nog deel Uit prof. dr. ir. Van de Maas van de technische hogeschool te Delft en prof. dr. Ve iling Meinesz, hoofddirecteur van het Meteorologisch Instituut te De Bilt. De groep Nederlandse lucht- vaartdeskundigen en K.L.M.-verte- genwaordigers is uit Amsterdam te Bombay aangekomen. Het vliegtuig, .waarin het gezel schap was gezeten, vloog voor-de landing op het vliegveld Santa Cruz over de plek, waar de „Fra neker" :is neergestort Men begaf zich na aankomst terstond haar het ziekenhuis om de Nederlandse slachtoffers te identificeren. Bonnen voor werkkleding DEN HAAG. Het C.D.K. deelt mede, dat de bonnen voor werkkle ding H, 16 en L 16 tot nader order geldig zijn voor het kopen van werk kleding. De bonnen H 13 t.m. H 15 en L 13 t.m. L 15 blijven voorlopig geldig. Een Turk beweert de resten te hebben gevonden van de ark. van Noach op een plaats, 12 da gen gaans van Tokatin Noord Anatollë. Een op teér gelijkende substantie heeft het vaartuig goed in stand gehouden: Een tweede Turk echter - heeft Noachs schip vrijwel gelijktijdig gevonden bij Mar- ain.in Z.O. Turkije. Ook dit vaartuig is poecL geconserveerd. Er zijn drie kamers in, waarvan een 'n kleine kapel moei zijn- geweest. Vier Amerikanen zoe ken de ark échter nog steeds in ■de buurt van de berg Ararat, eveneens in Turkije. -x- Fritz Bückel, een Oostenrijks: talengenie heeft een nieuw soort esperanto verzonnen. Hij noemt het „Una" en .beweert, dat men het in twee uur kan leren. Dwars over de VS, van New York naar Los Angelos, is 'een „luchtstfaat" aangelegd voor amateur-vliegeniers. On derweg passeert men 5000 .gro- tere en kleinere gemeenten, waarvan de naambordjes uni form in letters van vijf meter hoogte is aangegeven. Langs de route zijn overat landingsplaat sen, reparatiebedrijven en ver blijven voor nachtlogies inge richt. MEN KRUGT de indruk, als men de telegrammen geloven mag over de artikelen van de om gekomen journalisten die thans posthuum gepubliceerd worden, dat de Amerikaanse politiek ten op zichte van Nederland en Indonesië overstag zal moeten gaan. In zekér opzicht is het eerste resultaat van de zo ongelukkig afgelopen good will missie een andere en betere voorlichting van het Amerikaanse publiek, hetgeen ha enige tgd tot resultaat zal hebben, dat de Ame rikaanse buitenlandse politiek ge makkelijker haar koers kan bepalen zonder de remmende bindingen met een publieke opinie, die totnogtoe in het geheel niet of nauwelijks wilde weten van enige concessie aan de Nederlandse opvattingen. Wan neer men op deze beperkte schaal wil spreken van een overstag gaan der Amerikaanse politiek, kan men dit wel zo stenien. Doch men hoede zich voor de foutieve verwachting dat Amerika thans precies anders zou denken over de Indonesische aangelegen heid, die weliswaar sterk verband houdt met Nederland, maar in ster kere mate met Azië. Men bega niet de fout te menen, dat -de grondtoon van de politiek van de Verenigde Staten grondig bestudeerd en weloverwogen als zjj is - in wezen veranderd zou worden door een zeer belangrijke, doch slechts het detail van de tactiek rakende op heldering van de publieke opinie door Amerika's journalistièke fine fleur. Deze grondtoon was en zal blijven die, welke neergelegd is in de Act of Independence, waarin het wezen'van de Amerikaanse, opvat tingen voor altijd is verankerd. En wil men niet zo ver teruggaan, dan kan men de moderne herbevestiging daarvan vinden in het Atlantic Charter van. 1945 en Amerika's ge dragingen ten opzichte van de Pm- lippijnen. Do fouten die thans vryeiyk in Amerika worden gesignaleerd be treffen de aanpak, slaan op de ver keerde beoordeling door Amerika van de Nederlandse bedoelingen, die vertroebeld als zQ werden door onze eigen schuld en ons. eigen gé- krakeel in Amerika werden op gevat als een. voortzetting der kolo niale periode, waartegen men ge kant is als tegen elk ander wezens vreemd element.- Doordoor heeft de, Amerikaanse politiek zich, meer dan nuttig Was, georiënteerd op Djokja en de gelui den die uit de Republiek kwamen. Daardoor' was .het ook mogelijk (men kan bgna zeggen.: voor dö binnenlandse afzet noodzakelijk) dat de U.N.C.I.- rapporten voor Djokja gunstig:geWeurd naar Ame rika .werden gezonden. Wanneer de bü Bombay omge komen. Amerikanen hun landge noten thans wijzen op het commu nistisch gevaar in Indonesië, dat slechts bedwongen kan worden door een breed en eensgezind front, dan betekent dit dat men in Amerika vooral niet moet denken dat Indo nesië, dat Djokja het wel in orde brengt. De waarschuwing is gericht tot al diegenen die menen dat Neder land in Indonesië niets te maken heeft, dat men ook zonder ons het wel klaar speelt Doch evenzeer is rij gericht tot hen, die zouden geloven dat Neder land het alleen wel af-kan. die niet of onvoldoende inzien dat er vrijwel geen probleem in-deze wereld meer is, en zeker niet het Indonesische, dat ook niet de gehele wereld raakt. Wat de Amerikanen moeten leren: beter begrip van ónzé, Ne derlandse, taak, geidt mutatis mu tandis ook voor ons: beter begrip van hun, van de taak der Indo nesiërs. Het is niet óf... óf, maar: èn... èn. Duikers zoeken verder in wrak van de Roermond DEN HAAG. Duikers hebben heder. bij Bari het lichaam van de 14-jarige Willem van Dort uit het wrak van de KLM-Constellation Roermond uit de zee opgehaald. Dit is het 25ste stoffelijk overschot dat sinds het ongeluk nu drie we ken geleden naar boven is ge bracht. De duikers pogen nog het wrak te lichten en de acht lichamen, die nog,vermist worden haar de opper vlakte te brengen. Het stoffelijk overschot van de mede omgekomen telegrafist Post, zal heden te 13.30 uur, na een rouw dienst in de protestantse kerk te Overschie, op de begraafplaats „Hof- zicht" aldaar ter car de worden be steld. Er zal een delegatie van de vlieghaven Schiphol bij deze begra fenis aanwezig zijn, terwijl de heer J. van Son het hoofdkantoor te Den Haag zal vertegenwoordigen. VENLO. De eerste dag van de hervatting van de groentenexpórt naar Duitsland ging gepaard met enorme aanvoeren óp de Vehlose vei ling, Er deden zich in het oog lopende prijsverschillen voor. Op het ogenblik zijn de Duitsers voor dit product „selfsupporting". Het dervïezenpotje van ruim 450,000 dollar is reeds na een dag meSeiia verband met de aanvoeren elders duchtig aangesproken. Iedere dag moeten de exporteurs aan het Be drijfschap Groenten en Fruit op-, gave doen van het in dollars uit- - gedrukte factuurbedrag van het óp die dag geëxporteerde. Naar wft vernemen zal via de radio 's mor gens om zeven uur voortaan "be kend gemaakt worden of er in ver band met de beschikbare deviezen die dag export van groenten zal zijn. .Bloemkool eerste soort voor Duitsland behaalde tie maximum prijs van 42cent, terwijl hetzelfde product voor het binnenland niet hoger dan 15 cent kwam. Voor to maten, waren deze cijfers resp. 50 en 30 cent per 'kilogram. Duitsland vroeg vooral bloemkool, tomaten, komkommers en peen; 2.500 tuin bonen moesten worden doorge draaid, omdat de minimumprijs uitbleef. Verschillende duizenden, kisten kropsla ondergingen even eens, dit lot en werden door de tuinders weer mede naar het veld genomen om daar als bemesting te dienen- Slechts, "bij aanhoudende droogte zül er nog een kans be staan voor. sla-export. WILLEMSTAD. Gouverneur Peters zal Dinsdag per. vUegtuig naar Nederland vertrekken voor al gemeen overleg. Hy wordt verge zeld door zfjn echtgenote.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1