mm 1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Hevig noodweer teistert ons land Plaatselijk regen en zo West-Europese Unie werkt aan haar defensie Praag kondigt vernietiging van R.K.-kerk aan Hemelvuur doodt twee mensen en legt boerderijen in as rr „Kota Inten" in quarantaine in Rotterdam aangekomen Via Mauritius Maar de protestcommissie gaat niet over een nacht ijs Wee toch...? Heus! Massa-meeting in Londen 9e Jaargang no. 164 Eed en Adra. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn prijst per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool** DE SCHIEDAMMER Maandag 18 Juli 1945 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 358644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper DEN HAAG. Twee doden, vier platgebrande boerderijen, een ver nield winkelpand en stagnatie van het treinverkeer dat zijn de ge volgen geweest van het noodweer, dat gedurende het afgelopen week einde verschillende delen van ons land heeft geheisterd. Overijsel werd het zwaarst getroffen. In de dorpen Deumingen, hoordijk, Hellendoorn en Teuge stond de brandweer machteloos tegen de felle branden, door het hemelvuur veroorzaakt. Maar in Gelderland spookte het niet veel minder en ook delen van Noord- en Zuid-Holland en Utrecht kregen hun deel van de zware onweders. 'BNGELANDS stakingsprobleem De scherpe maatregelen, die de Britse regering genomen heeft om de wilde staking in de Londense havens te breken, schijnen de on willige arbeiders veeleer in hun misverstand te sterken, dan hen tot betere inzichten te bréngen. Toch kan geen objectief oordelend mens beweren, dat deze maatrege len niet ten volle gerechtvaardigd zijn. Het is te gek, dat de Londense Stakers eert .weinig verheffend me ningsverschil tussen twee Cana dese vakverenigingen belangrijker achten, dan de hoogst -ernstige economische moeilijkheden van het eigen land. Nog ernstiger ls het, dat de arbeiders klaarblijke- lük meer vertrouwen stellen in |Jn bet j Zoeklicht communistische agitatoren dan in.hun eigen lei ders, Daarmede immers wordt een zeer gevaarlijk probleem bloot gelegd, waarmede elke socialisti sche regering, door de nationalisa ties zelve tot ondernemer en werk gever in het groot geworden, zich vroeg of laat zai hebben bezig te houden. De kwestie is, dat de vak- verenigingsléiders, vroeger enkel en alleen de kampioenen van de kleine man, thans tegelijk de plicht hebben, de socialistische regering naar vermogen te steunen. Dit schijnt bij de arbeidersmassa de indruk gewekt te hébben, dat. haar leiders niet,meer, zoals in het vér leden, geheel aan haar zijde staan, "Wenst de Britse en iedere ande re andere:socialistische regering verdere stakingen van de soort, üïe thans het werk in de 'Londens* havens heeft lamgelegd, te voorko men, dan zal, zjj /moeten zoeken naar. middelen, welke hef vertrou wen tussen de vakverenigingslei ders en de leden kunnen herstel len. LOGBOEK GEVONDEN VAN DE „FRANEICER" ij Alle slachtoffers thans f geborgen BOMBAY. Regeringsfunctio narissen van India en Nederlandse deskundigen hebben een grondig onderzoek ingesteld op .de plaats, waar de /Franeker' is veronge lukt. Na vijf uur zoeken zijn bet radiologbpek, de hoogtemeter en de snelheidsmeter gevonden.'Het log boek is wei gehavend door regen en moddermaar is toch nog lees baar. De plaatsvervangend directeur- generaal van de burgerluchtvaart van, India, de heer K.-II Raha, staat aan het hoofd van de com missie van onderzoek. Men ver wacht, dat de Amerikaanse lucht- vaartdeskunóige J. I. G. Baker- Vickers bij het onderzoek aanwezig zal zijn,--- De stoffelijke resten van alle 45 slachtoffers zijn thans geborgen.. Vijf doden bij vliegongeluk in Berlijn BERLIJN. Een Britse Has tings van de luchtbrug is Zaterdag bij het opstijgen van het vliegveld Tegel te Berlijn neergestort 'en verbrand. Vijf leden der beman ning kwamen om hét leven. .Het toestel gleed af op sen hoogte van ruim 16 meter en plof-, te op de grond. Het ongeval ge-: beurde te negen uur -Duitsetijd; Vijf lijken gorden uit het wrak ge haald, dat meer dan een half uur brandde. Het was een machine van de R.A.F., die een lading voor "West-Duitsland bevatte. Twee Britse piloten bij vliegtuigbotsing gedood MACCLESFUELD (Cheshire) Twee Britse jachtvliegtuigen van het type „Seafire" zijn Zaterdag, tijdens mist 'en regen, boven heu velachtig terrein in de ^nabijheid van Macclesfueld, in Cheshire, in botsinggekomen. De beide piloten zijn om het leven gekomen. Franse Dakota verongelukt CAIRO. Een Franse militaire Dakota is bij Mersa Matroë, 270 km. ten westen van Alexandria, in brand gevlogen en neergestort. De negen inzittenden kwamen om het leven, Nog enkele buien Weersverwachting, medege deeld door het KN'MI te De Bilt, geldig van Maandagavond toe Dinsdagavond. Afnemend buiig. Overwegend zwaar bewolkt, maar afnemend buiig. Zwakke tot matige Weste lijke tot Noordwestelijke wind. Koeler. (Auteursrechten voorbehou den, KNMI). 19 Juli: Zon op 4.42, onder 20,50j Maan op o.oo, onder 14,56, Treinverkeer op drie plaatsen gestagneerd De hevigste onweder- woedden Zaterdagmiddag in het oosten van ons land. Te Deurningeff, gemeen te Weerselo in Overijsel, sloeg „de bliksem enige malen in- De boer derijen van de landbouwers Olde- kalter en Ten Thije gingen in vlammen op. De 23-jarfge mej. c. Oldekalter werd door de bliksem getroffen en op slag gedood, In de Achterhoekse buurtschap Noordijk, gemeente Neede, trof.de bliksem in zijn woning de 48-jarige fabrieks arbeider A. D. Haarman. Hij over leed na korte tijd. Zondagmiddag trok over Neede opnieuw een on-,, weersbui. De bliksem sloeg in de groente- en 'fruitwinkel van de heer Kistemaker, die geheel uitbrandde. In de gemeente Hellendoorn in Overijsel sloeg de bliksem in de boerderij van de landbouwer Hed- der aan de weg van Hellendoorn naar Ommen. De boerderij werd geheel verwoest. De inboedel, land bouwmachines en voorraden hooi en graan gingen verloren. In de buurtschap Haarle bij Hellendoorn sloeg de bliksem in een hooiberg, die eveneens volkomen afbrandde. Kort maar hevig was het onweer, dat Zaterdagmiddag boven Teuge losbarstte en dat gepaard ging met hevige regenval. De bliksem sloeg in de. boerderij van de landbouwer H. J. Teunissen, zodat onmiddel-r lijk de hooizolder vlam vatte waar op vijftien voer hooi was opgesla gen. Spoedig stond bet gehele pand in lichterlaaie. De brandweren uit Teuge en Apeldoorn, die gezamen lijk "de strijd tegen het vuur aan- bondden, konden weinig meer doen dan, - een nabijgelegen perceel en eent grote schuur beschermen. De boerderij brandde tot de grond toe af. Van de inboedel kon slechts eendeel worden gered. Ook boven Uithoorn en omge ving woedde Zaterdag een zeer zwaar onweer. De bliksem sloeg in een hooiberg, van de heer Eïkelen- boorn ie Mijdrecht. De Dithoomsc brandweer wns spoedig ter plaatse en wist grote schade te voorkomen. Treïnstagnatie De stagnatie in- het treinverkeer begon Zaterdagmiddag om 12 uur, toen de bliksem tussen Voorhout en Leiden in de electrische bovenlei ding sloeg. Een der sporen werd stroomloos en tot bij half vier moést tussen Warmond en Leiden over enkel spoor worden gereden. Tussen Culemborg en Schalkwijk raakten, tengevolge van. bliksemin slag, beide sporen versperd.Om half zes was één-spoor weer berijdbaar gemaakt-voor stoom- en dieselelec- trische tractie. De door een electri sche locomotief getrokken expres, die om kwartvoor vier uit Utrecht moest vertrekken in de richting EindhovenRoermond-Maastricht werd via Arnhem naar Roermond en Maastricht geleid. Aangezien het traject Nijmegen—Roermond niet geelectrificeerd is, moest de trein ran Arnhem tot Maastricht door een stoomlocomotief worden getrok ken. Kort voor acht uur kon het baanvak CulemborgSchalkwijk weer dubbelspoiig electriseh wor den bereden en was het treinver keer weer op. de normale wijze mo gelijk. Omstreeks tien voor zes viel Za terdagmiddag. vermoedelijk ook tengevolge van blikseminslag, een spoor uit tussen Utrecht en Woer den- Het verkeer op dit traject was om kwart voor .elf weer normaaL Bij hét onweer boven Culem borg sloeg de bliksem in een boer derij op de Rietveld, waarbij ech ter alleen het dak werd bescha digd. Enige bomen moesten het ont gelden en ook het luchtnet werd nog ergens geraakt. Persoonlijke ongevallen deden zich hier niet voor. Van Cauwelaert krijgt ook geen steun van de liberalen BRUSSEL De Belgische Llbe- rale Partg heeft.thans Van Ca uwe- laerts voorstellen, verworpen. Met bijna algemene stemmen is een motie aangenomen, waarin wordt gezegd, dat zij geen steun, en goedkeuring kan geven aan het pro gramma van Van Cauwelaert, maar wel aan een regering, die voor alles en met spoed een programma1 van economisch herstel,, strijd tegen de geleide economie, strijd tegen de werkloosheid en van andere punten zou uitvoeren. De liberalen zijn van mening, dat óók de koningskwestie zo spoedig mogelijk moet worden opgelost, maar dat zulk een oplossing een sfeer van nationalè eendracht ver eist en dus niet kan worden bereikt „tijdens een politieke crisis." Zij wensen dat de komende regering, na met de koning zelf contact te hebben opgenomen, streeft naai eeiv oplossing, die rondom de troon de nationale eenheid zal brengen. Export van groenten naar Duitsland weer hervat DEN HAAG Anders dan aan vankelijk werd verwacht, kan de export van groenten naar Duits land, die dezer dagen werd onder broken, heden worden hervat. Dr. van Roven Zondag te Djokja aangekomen DJOKJA Zondagochtend tegen half elf is het KLM-toestel met het :ezelschap onder leiding van dr. fan Royen aangekomen op Magu- wo, het vliegveld van Djókja, waar het werd verwelkomd door de te Djokja aanwezige leden der Repu blikeinse delegatie. Ter ere van de Nederlandse gasten is Zondagavond een receptie gegeven. Koorddanser maakt dode" lijke val van 40 meter "WENEN. De kleermaker en amateur-acrobaat Eiseman is gis teravond voor 500C toeschouwers van, een hoogte van 40 meter op de oever van het Donaükanaal te pletter geVallen. Zoals iedere avond poogde hij per fiets het. Kanaal over te steken, over een tussen twee huizen gespannen draad, ter-' wijl zijn dochter schrijlings op zijn rug zat. Beiden zijn kort na hun overbrenging naar het ziekenhuis overleden. De menigte verkeerde in .paniekstemming. Talrijke men sen vielen flauw. Manschappen rechtstreeks naar Amersfoort over gebracht ter ontsmetting - ROTTERDAM. Hel veelbe- sproken schip met 1600 man repa triërende militairen aan boord, de „Kota Inten", is in het vaderland terug. Eigenlijk was in verband met de incubatietijd de aankomst op Maandagochtend vastgesteld, maar Zaterdagavond om II uur kreeg de kapitein opdracht full speed naar/Rotterdam op te sto men. Te elfder ure had zich name lijk een geval van appendicitis aan boord voorgedaan en de toestand van de patiënt- maakte spoedig operatief ingrijpen noodzakelijk. Zo arriveerde de „Kota Inten" dan Zondagmorgen, vroeg reeds aan de Uoydkade. Nadat de patiënt van boord was gehaald ging het schip weer-los'van de kant, nog steeds met de, quarantainevlag in top. En eerst hedenochtend had de ontscheping van passagiers en. be manning .-plaats.1.' De troepen werden verwelkomd namens de regering door/minister JW-. F.J3 chokkingn - v; Met Rode. _kxuisauto1s werden spoedig de eetsteri reeds naar Amersfoort'gereden," om daar ont smet te-worden: Per dag zullen er 400 man -behandeld kunnen wor den en dan onmiddellijk naar huis kunnen terugkeren. Het 'strijd- •krachtenprogram zal telkens de namen noemen van hen, die naar huis komen. 1 Van 18 tot 22" Juli zal elke avond via het radio-programma van de Nederlandse strijdkrachten tussen 18.30 en 19-OO.i uur aangekondigd worden, welke: militairen de vol gende da^ vanuit Amersfoort naar huis zullen terugkeren. In de loop van de morgen zijn de ongeveer/1600 opvarenden in het quarantaine kamp van de in- fanterie-kazemë aan. de Leusder- weg te Amersfoort aangekomen. Het vervoer geschiedde van Rot terdam uit met auto's. Vier colon nes bereikten ...om ongeveer half twaalf Amersfoort, waarmede wel het grootste deel der gerepatrleer- den was gearriveerd. Speciale zorg werd besteed aan een aantal zie ken, die met afzonderlijke voertui gen naar het ontsmettingskamp werden overgebracht. Met dé ont- Op de noodroute van Amster dam via Mauritius naar Batavia, die Van 16. Januari j.l. tot 15 Juli is gevolgd, heeft de KLM in to taal 67 uit- en 63 thuisvluchten gedaan. Ongeveer 2:000.000 km zijn hier bij door. dé Vliegende Hollanders afgelegd, '1-.791 passagiers werden over deze ruim 15.000 km lange route vervoerd, alsmede 254.618 kg post, vracht en bagage. FRIESE ZEILER ALS MENSENREDDER (Van een onzer verslaggevers) WARMOND. Elke sport heeft haar protestcommissie. Ook la Warmond zitten enkele heren over paperassen gebogen, om met elkaar te overleggen of de klacht van die-of-die gegrond is..Ergens, op een papiertje, staat de naam Mulder. R. Mulder uit Langweer, een plaatsje ergens ln Friesland. De heren kunnen het niet eens worden. Als ze naar hun gemoed te werk gaan, dan... ja dan... maar reglementen zijn reglementen... dus Zö kijken zorgelijk, fronsen wenkbrauwenOndertussen trekt Mulder aan afn pijpje en denkt aan die onweerslucht, die Zaterdagochtend plotseling kwam opzetten. Een zwarte bank, die" langzaam omhoog schoof, juist toen de slanke Valken het Zweiland opgingen. Ach ter hen kwam de bui opzetten en het ging dus vrij snel voor de wind naar de eerste boei. In het Norremeer, waar het behoorlijk kan. spoken ont lastte zich de onweersbui met harde slagregens. De wind wakkerde niet erg aan, maar er kwam een harde vlaag over de plassen enin enke le seconden was het gebeurd. Vijf boten, waarvan de stuurlui de schroot strak hadden aangetrokken, liepen in een minimum van tijd vol water en verdwenen in. de golven. De zeilers tjoèpten over boord en grepen wat zij grijpen konden Een eind verderop gingde Fries Mulder met zijn „Rirette". Hij neu riede een deuntje, want het ging goed met z'n bootje. Het onweer kon hem niet deren. Plotseling keek hij achterom, want hij hoorde ge-1 schreeuw. Hij zag boten kapsiezen. zeilers spartelen en zonder zich een ogenblik te bedenken wendde hij de steven en. koerste naar de schipbreu kelingen. Hij kwam net op tiid om een van hen, die met z'n voet m een schroot verward was geraakt, uit een netelige positie te redden. Mulder kreeg spoedig assistentie van andere zeilers en het incident was gauw ver geten. Een nat pak is nu eenmaal het risico van het zeilen. MaarMul der was z'n mooie plaats en z'n kans op de overwinning kwijt en hij meende, dat hij het recht had op een nieuwe kans. Dat is .billijk niet waar?. Ach, de heren van de pro testcommissie waren niet onwillig, zij hadden alleerl een, paar uur tijd no dig om het vaör en tegen van de billijkheid af te wegen. Maar toen zij eenmaal besloten om de Fries z'n zin te geven, was er ook geen speld meer tussen te krijgen.O zo 1 smetting is onmiddellijk begonnen, zodat vermoedelijk morgen reeds de eerste militairen naar familie en verwanten, kunnen terugkeren. Er was veel publiek op de been om de aankomst in Amersfoort gade te slaan. Nader vernemen wij, dat het juiste aantal der militairen in qua rantaine is 1603. Niemand mag' de kazerne in of uit. Ook een gedeelte van het per soneel van de telefooncentrale is ingeënt. Zij mogen evenmin uit het gebouw, waar de mannen zijn on dergebracht. De eerste groep zal morgen reeds naar huis kunnen reizen. Men hoopt, dat de laatsten Vrijdag eveneens zullen kunnen vertrekken. HKET prinses; Wilhelmina ontvangt dr. John Mott -DEN HAAG -^'Zaterdagmorgen hoeft H.K.H. Prinae3 Withelmina dr John Mott, de bekende Amerikaanse voorman op zendingsgebied, die het vorige jaar te Amsterdam op het congres van de wereldraad der ker ken tot ere-voorzatter van deze raad werd benoemd, "ontvangen. Engeland wil atoom bommen hebben NEW YORK Volgens Edwin James van de „New York Times" heeft Groot-Brittannië nogmaals, verzocht om een aantal Ameri kaanse atoomhommen of een hoe veelheid materiaal,waaruit snel atoombommen gemaakt zouden kunnen worden. Edwin James ver klaart, dat deze kwestie besproken is op een geheime bijeenkomst van Truman en vooraanstaande Ameri kaanse politici. De Britten hebben,, volgens James, wel de technische kennis, doch niet de nodige outil lage voor de vervaardiging van atoombommen. Een jaar geleden zou de Britse regering reeds een dergelijk verzoek tot de Ameri kaanse regering gericht hebben, doch "zonder resultaat. 't Regende. Of eigenlijk is dat niet het juists woord. 't Flensde, stroomde, goot En 's morgens hadden wij daar nog geen flauwe notie van. Een handvol abonné's had ons opgebeld en gevraagd wat de vooruitzichten waren. Va- cantiegartgers natuurlijk, die in de rats zatenl Maar we stelden hen gerust, 't Zou best meevallen, zeiden we. Plaatselijk regen en zo, hé en je daar maar lekker niks van aantrekken. We hadden dat allemaal gewetensvol en een tikkeltje zelfverzekerd gezegd. We waren naar huis gegaan en hadden er verder niet meer aan gedacht. Iedere week gaan er nu mensen met vacantie en dl die mensen vragen zich bezorgd af hoe het met 't weer zal gaan. Dat is te begrijpen. En toen begon de lucht de betrekken, oj liever, de lucht kreeg zo'n nare, vieze en verraderlijke kleur. Er vielen een paar droppels. Nou, wat denk je dan, zo'n regentje kan niks geen kwaad. De droppels rijgen zich aaneen tot streepjes. En nog even later is het het of er schuine, strak gespannen touwtjes voar het venster staan. Dan wordt het in teressant en ga je kijken. Opeens schieten die tele foontjes van de abonné's in je ge dachten. Of je .herinnert je een goede kennis, die ook met raccntie gaat. Arme lieden, die hebben pech vandaag... De straten zijn opeens leeg geworden. Het asfalt glimt en de keien glimmen. Er staan een paar eenzame auto's en die glimmen ook. Langs de trottoirs begint het te koken, en te kolken. Er slaat damp uit de straat. Nee, nu zijn het bellen, prachtige bellen, die1 uit elkaar spatten op een uitgelaten en wilde manier. Hoe eenzaam en mis troostig ziet zo'n straat er uit, hoe droevig wenen de bomen. Langzaam trekt de bui voorbij. Het wordt lichter. We kunnen weer lezen binnenskamers. Maar dat duurt niet lang. Nauwelijks is het droog of het begint opnieuw. Eerst droppels, dan streepjes, eindelijk touwtjes en bel len. 't Plenst. En de enige troost is, dat het allemaal hard nodig is. Een lafenis voor de aarde, die versmacht Achter het IJzeren Gordijn .leven 59.854.000 katholieken, van wie 21 miUioen in Polen 5.5-rmlUoen in Tsjechoslowakije, 8 mi Ulo en in de Sowjet-Unie, 7 mïllioen in Hongarije en 6 mil- Koen. in Zuid-Slavië. Ouerhodig geworden door de enorme inuoer van. uracht- wagejts worden in.. PaarJ, (Kattp- '"ptöuinciëf' ézels verkocht'voor een kwartje. Helen Rose, een bekende mode-ontwerpster in Holly wood, heeft verklaard, dat de Franse mode „bezig is de mo raal van de Amerikaanse vrouw te ontmijnen". Volgens de Iswestiadén ken de Amerikanen in Pa rijs. dat daar alles geoorloofd is. „Zij leggen hun voeten op de café-tafels en kijken naar iedere passerende vrouw, zoals een paardenkoopman naar paarden kijkt", beweert het Russische blad. ln-Bloemfontein hebben drie zeer eigenaardige dieren hun twaalfde verjaardag gevierd: kruisingen tussen een Afrikaan se leeuw en een Bengaalse tij ger. De dieren zien er uit als leeuwenmaar zij gedragen zich als tijgers. Zij eten als tijgers vallen zondereden aan en heb ben scherpe,'lange nagels. Een detachement Portugese troepen is naar het Verre Oos ten vertrokken om de Portugese neutraliteit in China te handhaven. Gezamenlijke verdediging en standaardisering LUXEMBURG. De ministers van landsverdediging der by het verdrag van Brussel aangesloten landen hebben in Luxemburg over eenstemming bereikt over aanvul lende plannen inzake de wapenpro ductie cn maatregelen tot het op voeren van de doeltreffendheid van hun militaire macht. Zij hebben hun goedkeuring gehecht aan een ge zamenlijk plan voor de verdediging van de vjjf landen en z(jn het eens geworden over de bes to combinatie van hun productiemogelijkheden. De ministers hebben zich bezig gehouden met de vraag, hoe door modernisering en toepassing van de nieuwste wetenschappelijke me thoden, de bewapeningen van dc be trokken mogendheden kunnen wor den verbeterd en de kosten niette min zo laag mogelijk kunnen wor den gehouden. Voorts hebben zij strategische problemen bestudeerd, teneinde het grootst mogelijke nut te trekken uit de beschikbare strijdkrachten. Hierbij zijn ook de verdedigingslinies naderbekeken. De conferentie heeft op de mili taire problemen het beginsel van het Marshall-plan toegepast en on derzocht op welke manier eigen hulp kan worden georganiseerd. De omstandigheid, dat men niets weet van de 'steun, die in het kader van het Atlantisch pact van de Ver enigde Staten kan worden ver wacht, heeft gemaakt, dat een deel van de plannen vaag moest blijven. Bij het nagaan van de strijdkrach ten, die beschikbaar zijn, lieten de ministers de militaire verplichtin gen van hun landen huiten Europa de revue passeren. Wat de standaardisering van de uitrusting betreft: men wil een on derlinge uitwisseling van onderde len in de naaste toekomst mogelijk maken. Zo zal bijvoorbeeld de elec trische stroom op de vjjf vloten van gelijke sterkte zijn en zullen, door standaardisering van rubberslan gen, Franse kruisers door Britse vaartuigen van brandstof kunnen worden voorzien. De Amerikaanse en Canadese of ficieren, die aan elk stadium van het voorbereidende werk hebben' deelgenomen, waren als gewoonlijk als waarnemers op de conferentie aanwezig. De eerstvolgende gewone bijeenkomst zal in October te Lon den of Parijs plaats vindén. Vanaf morgen KLM weer via Karachi BATAVIA Van de zijde der KLM werd alhier medegedeeld, dat de eerste Constellation, welke via Karachi naar Nederland zal vlie gen, Dinsdag van Kemajoran zal vertrekken. De daarop volgende- vliegtuigen vertrekken van Batavia, op Woensdag, Donderdag en Zater- KLM MAG OOK WEER OVER INDIA VLIEGEN DEN HAAG. De regering, van India heeft aan de K.L.M. wederom de nodige faciliteiten verleend om de luchtverbindlng Nederland—In donesië via de oude route te her stellen. Hiermede volgt dit land het initiatief van Pakistan van enkele dagen geleden. De K.L.M. zal daar om van. 2D Juli af haar driemaal wekelijkse dienst.- weer uitvoeren over Cairo, Basrah, Karachi, Cal cutta, Bangkok, Singapore (twee maal per week) naar Batavia, PRAAG, De katholieke geestelijkheid in Tsjechoslowaktfe houdt dapper stand in vele kerken van het land, onder andere in de St. Vituskathedraal in Praag, is .gisteren een proclamatie voorgelezen, waarin scherp stelling wordt genomen tegen het optreden van de zogenaamde Katholieke Actie. Desondanks gelooft Renter's correspondent, dat de Tsjechoslowaakse regering, die het pauselijk decreet van de vorige week als een oorlogs verklaring- heeft opgenomen, alles in 'het werk' zal stellen om elk spoor, van katholieke invloed in het land uit .te wissen, in Praag verwacht men het einde van de Rooms-katholieke kerk in Tsjechoslowaktje althans in materieel opzicht. zet tegen Maarten Luther en Galli- leï en thans zweert hij samen met de: Amerikaanse imperialisten, tegen de vrede en vrijheid der volkexen." In Zuid-Slavië verwacht men een ver scherping van de zenuwoorlog van het Tito-regiem tegen, dekerk. Betrekkelijk gematigd was de reactie van de Italiaanse communis- tenleider Togliatti. die gisteren in' een rede o.m. verklaarde: „In het, afgelopen jaar zijn krach ten van <3e reactie in alle vormen tegen ons tezamen gebracht. Wij zul len er niet voor buigen. De opmars der arbeiders gaat voort onder de banier van een partij, welke zal vechten voor hun vrijheid en voor sociale rechtvaardigheid". Na Togliatti hield de secretaris van de afdeling Rome der communisti sche partij. Aldo Natoli. een scherper rede. Hij noemde de stap van het Vaticaan „hatelijk, dom en onmach tig". De communisten waren er niet door verrast. Het was een „manifes tatie, geïnspireerd door kapitalisti sche machten die een overheersende en monopolistische positie willen handhaven om de arbeidende klasse er onder te houden". Geestelijkheid vecht dapper door De proclamatie luidt: „Wij geestelijken zijn de laatste tijd verontrust door publicaties van de Katholieke Actie, waaruit men de indruk zal kunnen krijgen, dat wij ze goedkeuren. Wij verklaren, dat wij trouw zullen blijven, wat de gevol gen daarvan ook mogen zijn. Wij weigeren de Katholieke Actie goed te keuren, omdat zulks onmogelijk is zonder de bisschoppen. Wij zijn voor-, standers van een accoord op de voor waarden, die door de bisschoppen in hun laatste herderlijke schrijven zijn uiteengezet. Het doet ons genoegen, dat de katholieken hierover een van zin zijn en wij verwijzen naar de grondwet in naam van de godsdienst vrijheid, Wij stellen de belangen van God boven die van de mens". De uiting van hun loyaliteit jegens de bisschoppen is het antwoord van de geestelijken op de door de rege ring aangekondigde politiek tot iso lering van de bisschoppen van hun diocesen en het afsnijden van de kerk van Rome. In een circulaire van die Tsjechi sche communistische partij, die he den in Westerse handen is gekomen, wordt een „oorlog zonder compro mis" verklaard aan „onze grootste vijand, de kerk". In het_ manifest wordt betoogd, dat het plicht is „de vijand te vernietigen", teneinde het land volledig communistisch te ma ken cn in het bijzonder de collectivi satie van de boerenbedrijven tegen het verzet der boeren in te voltooien. Ook in de andere landen achter het IJzeren Gordijn is de reactie op hef. pauselijke decreet zeer scherp. In Hongarije veroordelen alle bladen bet decreet en schrijven o.a.: „In het verleden bood de Heilige Stoel ver- Stakende havenarbeiders op Trafalgarsquare LONDEN. Tienduizend men sen zijn Zondag op Trafalgar- square te Londen bijeengekomen om te luisteren naar protestrede voeringen op een massa-bijeen komst van havenarbeiders, die be trokken zijn bij de kwestie, welke tot afkondiging van de noodtoe stand in Engeland heeft geleid. Zeventienhonderd van de ruim veertienduizend stakende haven arbeiders begaven zich in optocht naar het plein, onder meevoering van vakverenigingsvaandels. Ook de stakende Canadese zeelieden van de „Beaverbrae" en de „Ar- gomont", de twee schepen welke de stakers niet willen lossen, na men aan de optocht deel. Ch-mffeurs en transportarbeiders van de Spitalfield-hallen in Oost- Londen hebben een verzoek van de stakende Canadese zeelieden om geen door militairen behandelde partijen groenten'en fruit meer te vervoeren afgewezen. De regering heeft Zaterdag de leiders van de vakbonden van ha venarbeiders bijeengeroepen om te trachteneen einde te maken aan de staking in de Thcemshavens. Cripps is ziek en zal naar Zwitserland gaan LONDEN. Sir Stafford Cripps, de 60-jarige Engelse minister van' financjën, zal Dinsdag a.s. naar Zwitserland gaan, om daar in .een, kliniek te Zurich een speciale be handeling te ondergaan, die enkele weken zal duren. Hijzal worden vervangen door Attlee, die „First Lord of the Treasury" is. Cripps Lgdt aan een ontsteking: van de dikke darm. Hij is daarvoor reeds enige malen behandeld. Hjj heeft zijn vertrek zo lang mogelijk uitgesteld om de conferentie van de ministers van financiën -van het gemenebest tot het einde toe te kunnen bijwonen. Nieuwe staking verwacht in Antwerpse haven BRUSSEL. Socialistische vak verenigingen hebben aan de Autn werpse havenarbeiders strooibiljet ten uitgereikt, waarin een. „daad werkelijke actie" wordt aangekon digd, waarvan het tijdstip nader zal worden meegedeeld. Volgens „De Standaard" heeft het Antwerpse havencomité ge weigerd in te gaan op eisen der vakverenigingen betreffende 'een aanvullend pensioen en zou de aangekondigde actie neerkomen'op een staking. De staking in de bouwvakken in Antwerpen, Kortrijk en Turnhout omvat thans J 4.000 arbeiders. De Russische gedelegeerde bij de VN, Jacob Malik is met de „Queen Elizabeth" naar Curagau. vertrokken. Malik is op weg naar Moskou, waarna hij zijn vacantie- zal doorbrengen in de Kaukasus. f 25.000 is er uit DEN HAAG Bij de 507e loterij,1 5e. klasse, le lijst,, is de f 25.000 gevallen op nr. 4873.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1