J HET ROTTERDAMSCH PAROOL I Mannen van Kota Inten thuis! Ons land verlangt geen voorkeurspositie Willy Lages tracht zijn schuld af te wentelen Minister Stikker: Nederland kan zich in het Pact veilig voelen Handhaving van tijdschema Nee toch.Heus! Achteruitstelling van onze havenbelangen reden tot krachtig verweer Ten laste legging 2 meter lang Omzet van Unilever-eoncern met f 1.477.454 gestegen Tweede Kamer keurt agitatie af inzake oorlogs pleegkinderen Overzicht over 1948 bemoedigend genoemd Onze verliezen in Indonesië Zonder Amerika kan West-Europa geen wereldcatastrofe onmogelijk maken Haigh tot strop veroordeeld 9e Jaargang no. 166 Red. en Aduu Langa Haven 141, Schledcgn TeL 69300 Abonn prljs: per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Woensdag 20 Juli 1949. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankieri Amsterdamsdie Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper Geneeskundige dienst verzet bergen werk AMERSFOORT. De ontsmet ting van de passagiers van de Kota Inten in het quarantaïnevérblijf te Amersfoort loopt verrassend goed. Men had zich voorgenomen om per dag 400 militairen te ontsmetten. De Militaire Geneeskundige Dienst heeft kans gezien dit aantal te ver dubbelen, zodat Dinsdag 800 man juichend Amersfoort verlieten^ om zich zo snel mogelijk naar huis te begeven. Vandaag zullen de overi gen worden ontsmet, zodat, ruim schoots binnen de voorgenomen tijd van drie dagen, allen geholpen zul len zijn. Voor deze vlotte afxverking komt ongetwijfeld de MGD öen woord van lof toe. Alles is correct verlopen en de 1603 mannen, die een tikje teleurgesteld naar Amersfoort gingen, zitten nu spoedig allemaal tevreden bij hun verwanten aan ta fel. Donderdag wordt het personeel ontsmet en dan gaat het quarantai- neverbhjf op slot. Achter het hek de gerepatrieer- den, die op ontsmetting wachten. Voor het hek de verwantendie vaak van verve zijn gekomen om hun man of broer vast even te zien. Zo zag men het op de Leus- derweg te Amersfoort hij de ka zerne. Maar vandaag zijn alle ge- repatrieerden ontsmet en naar hun eigen woningen terugge- gekeerd. Ronde tafel-conferentie BATAVIA. Alhier is versche nen een officieel communiqué naar aanleiding van het bezoek van dr. van Royen aan Djokja. In dit stuk stelt de regering vast, dat het be zoek geheel aan het doel heeft be antwoord. In verschillende officiële en in-officiële ontmoetingen heeft men tal van hangende kwesties nader kunnen bespreken. In het communiqué wordt er aan herinnerd, dat de aanvang van de Ronde-tafelconferentie op een la ter tijdstip zal moeten plaats vin den, dan aanvankelijk was gepro jecteerd. Desondanks hopen beide delega ties dat het bestaande tijdschema, dat uitgaat van de duur van twee maanden voor de conferentie en vervolgens een termijn van zes weken voor ratificatie van hetgeen te Den Haag zal worden overeen gekomen, zal kunnen worden ge handhaafd, teneinde te geraken tot de voorgenomen souvereiniteits- overdracht voor het einde van het jaar. TOKIO. Bij een aardverschui ving te Kuamoto op het eiland 'Kioesjoe, zijn twintig' personen le vend begraven. Elf andere personen, die eveneens waren bedolven, kon den nog bijtijds door reddingsploe gen in veiligheid worden gebracht. AMERIKA Voor beslissende keuze Zullen de V.S. en Engeland het nauwe bondgenootschap handha ven, dat zij in de oorlog aangin gen? Het antwoord op deze vraag moet van de Amerkanen komen. Het volgende is namelijk het geval: op de conferentie, die president Truman eind vorige week met de Amerikaanse politieke en militaire kopstukken in Blair House hield, is de kwestie ter sprake gekomen, of de Amerikanen hun kennis om trent de atoomenergie ten volle met Engeland en in mindere mate met Canada moeten delen, of niet. Het vraagstuk is_ actueel geworden, doordat de Britten ua hun eigen atoomenergie-program ma thans een punt hebben bereikt, waarop zij genoodzaakt zijn aan spraak te maken op een aanzienlijk deel van het uranium uit de Bel gische Congo, dat de Amerikanen tot nu toe practisch alleen ontvin gen, maar waarvan volgens een in de oorlog gesloten overeenkomst ook de Britten desgewenst een flinke portie kunnen aankopen. Stelt Amerika In hei zoeklicht alle sinds de oorlog nieuwver- worven kennis omtrent het ma ken van atomi- sche wapens ter beschikking van de Britten, dan kunnen de laatsten afzien van hun recht op het Congo-uranium in de wetenschap, dat men met een land, waarmede men de diepste militai re geheimen deelt, in werkelijkheid één is. Besluiten de Amerikanen daarentegen, dat de atoombom de nieuwe, in 1948 ontwikkelde de grootste schat van de V.S. is, die angstvallig moet worden be waakt, dan is de kans groot, dat Engeland niet slechts zijn aandeel van het uranium opeist, maar bo vendien bij de verdere ontwikke ling van de bom samenwerking zoekt met enige Westeuropese sta ten. Daardoor zou tussen de V.S. en de Sowjet-Ume een „derde macht" gevormd worden, een denk beeld, dat in het bijzonder in ze kere Franse kringen populair is. De Amerikanen hebben het ant woord nog niet gegeven. In zekere zin houdt het gehele, allerbelang rijkste probleem verband met de kwestie van het isolationisme. "Wellicht, dat men daarom in Ame- rika's afwijzing van het isolatio nisme in de oorlog een vingerwij zing voor de aard van de te nemen beslissing mag zien. Later warmer Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. Tamelijk heldere en koele nacht met plaatselijk mist .en weinig wind. Morgen ovérdag*. toenemende bewolking met op enkele plaatsen voornamelijk in het Noord-Westen van het land enige lichte regen, zwakke tot matige wind tussen West en Zuid en hogere temperatuur dan vandaag. 21 Juli: Zon op 4.44, onder 20.47; Maan op 0.18. onder 17.29. Laagvliegende machines waren Engelse jagers DEN HAAG. Op vragen van het kamerlid Vermeer {F. v. d, A.) heeft de minister van oorlog geant woord, dat de vliegtuigen, die op Zondag 3 Juli op zeer geringe hoog te boven het Nederlandse strand hebben gevlogen, Engelse tweemo- torige schroef jagers vsn het type „Seahornet" zijn geweest. Met de Engelse militaire luchtvaartattaché is' overleg gepleegd om herhaling te voorkomen. De laatste bunkers van de „W^stwall" zijn thans ge sloopt. Het opblazen van de eens zo beroemde Siegfriedlinie, waaraan van 1936 tot 1939 door 2 millioen Duitsers is gewerkt heeft 30 millioen gulden gekost. De beroemde filmactrice Mae West heeft van een luxe- kotel In Hew York 1 millioen gulden schadevergoeding geëist, omdat zij over een kapot kleed je in de badkamer is gevallen ten gevolge waarvan zij voor lopig niet kan optreden. Peter Chandler Pringle In Johannesburg heeft giste ren de 119 kaarsjes van zijn enorme .verjaardagstaart.uitge blazenPringle, die beweert de oudste blanïce man ter wereld te zijn, heeft nog een volkomen rimpelloos gezicht. Zuiveringsrechters in Duits land hebben slechte toe komstmogelijkheden. Bij werk gevers, die overbodig geworden personeel van de zuiverings rechtbanken en -hoven in dienst nemen, worden prompt de rui ten ingegooid. Het is veiliger een baantje aan een veroordeel de nazi te geven. Vermindering Marshall hulp zou dwaas zijn CHICAGO. „Wij moeten er op toezien, dat het met veel moeite en. strijd herwonnen economische her stel van andere vrije landen met stagneert en teniet wordt gedaan, doordat gevoelens van wanhoop de overhand verkrijgen. Een van de meest dwaze dingen, die wij thans zouden kunnen doen, is het verla gen van. de bedragen, beschikbaar gesteld voor de bevordering van het Europese her-stel. Indien wij dit zouden doen, zouden wij opzettelijK de vorderingen op de weg naar vrede en vrijheid teniet doen,- die wij met zoveel moeite hebben gemaakt. Slechts de communisten zouden er voordeel van hebben, indien wij een dergelijke kortzichtige politiek zou den. bedrijven." Aldus heeft presi dent Truman gisteren verklaard in een rede tot de „Shriners Conven tion" te Chicago. NEDERLANDSE REGERING OVER DUITSLAND (Van onze perlem elitaire redacteur) DEN HAAG. Aan het slot van een nota over het Duitse vraagstuk aan de Tweede Kamer, legt minister Stikker nog eens bijzondere nadruk op twee van de belangrijkste kanten van het Dültse vraagstuk. Dit zijn het veiligheidsvraagstuk en de inschakeling van Duitsland in de economische samenwerking. Gezien (ie ervaringen met Duitsland in de twintigste eeuw staat het veiligheidsvraagstuk voorop, dat vooralsnog permanente waak zaamheid vereist. Voor een krachtig West-Europa is de inschakeling van Duitsland of althans van West-Duïtsland een on ontkoombaar vereiste. Zonder mede werking van Duitsland bestaat fei telijk geen kans op een volledig West-Europees herstel en West-Eu- ropese veiligheid. Herstel van de Nederlands-Duitse betrekkingen kan een belangrijke bijdrage vormen tot de inschakeling van Duitsland in het Europese eco nomische leven. Een dergelijk her stel zal meer dan enige vorm van schade-vergoeding kunnen bijdragen tot herstel van de door Duitsland in Nederland aangerichte schade. De ontstellende omvang van deze schade zou Nederland goede gronden kunnen opleveren om bij het econo misch herstel een voorkeurspositie te verlangen, doch de regering meent, dat daarmede geen. bijdrage geleverd zou worden voor de samen werking met andere volkeren. Zij meent echter wel te mogen eisen, dat de feitelijke achterstelling van de Nederlandse belangen bij die van an dere geallieerden onverwijld een einde neemt. Mede op grond van het vervangen van het geallieerde militaire bestuur door een geallieerd burgerlijk toe zicht meent de minister de hoop te mogen koesteren, dat spoedig verbe teringen worden gebracht in de toe standen, waaromtrent Nederland ge rechtvaardigde klachten heeft. Zij heeft hier in het bijzonder het oog op de politiek der geallieerden om het verkeer naar het Duitse ach terland van Nederland in het bijzon der over de Duitse havens te leiden, op de voorkeurtarieven op de Duitse spoorwegen en de achterstelling van Nederlandse schepen in het Duitse binnenlandse verkeer. Verder is nog geen regeling getrof fen voor de Nederlandse kapitaalbe- langen in Duitsland, die becijferd worden op 166fif millioen rijksmark naar de waarde van 1938. AMSTERDAM. ,,Jawohl'\ antwoordde Krimlnalrat Willy hedenmorgen op de eerste vraag van de president van het Amsterdamse hof, die wilde weten of de beklaagde voldoende de Nederlandse taal verstaat. „Stelt D er misschien prijs op te antwoorden lp het Duits?" was de tweede vraag. „Ich bitte danim", was Lages1 stramme antwoord. Na deze inleiding kon het proces tegen een der meest beruchte figu ren uit de bezettingstijd een aan vang nemen met de voorlezing van de dagvaarding van bijna twee meter lengte, waarin Lages onder meer ten laste worden gelegd fusil lades, brandstichting, razzia's, mis handelingen, Silbertannemoorden, plunderingen en wederrechtelijke inbeslagnemingen. In snelle opeenvolging nam de president prof. Van Hamel een zevental verbalisanten, die in de zaak Lages getuigen of de verdach te zelf hebben gehoord, de eed af, en wendde zich vervolgens weer tot Lages. President: „Wat is tn het alge meen, nu u daar op terugziet, uw opvatting over wat u ten laste wordt gelegd? Voelt u zich schul dig of met? U behoeft daarop nog geen antwoord te geven. Overlegt u goed wat u zegt." Lages: „Jawel, daar kan lk wel op antwoorden. Ik huldig de op vatting, dat ik als Duits soldaat mijn plicht moest vervullen." Lages gaf de meeste onderdelen van de telastelegging toe. „Heb ik van het begin af toegegeven." „Niet geheel juist." „Das stimmt," waren zijn korte antwoorden. Hij - achtte zich niet persoonlijk verantwoorde lijk voor de Jodendeportaties. Het concern Lever Brothers en Unilever heeft in zijn N.V. en Limited in 1948 voor 6.601,778.000 omgezet tegen 5.124.324.000 in 1947. doordat de grondstoffenvoorziening veel ruimer is geworden. De export uit Nederland bedroeg 82 millioen tegen 37 millioen in 1947. Aldus lezen wij in het jaar overzicht. vetter, bedraagt bijna 20 millioen ton (boter inbegrepen): toch is per hoofd van de bevolking nog minder beschikbaar dan in 1938: in West Europa is bijvoorbeeld het gebruik 30% minder en in West Duitsland zelfs 73% minder dan voor de oor log. De omzetten in West Europa zijn altijd nog het grootst. Het aantal der bij pensioen- o£ voorzieningsfondsen aangesloten per sonen is toegenomen met plxn. 1800 tot 49.100 per einde 1948; het ver mogen dezer fondsen beloopt thans 306.389.000 gulden, (op 19.896.000 gulden na buiten het bedrijf be legd). (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Een droevige erfenis van de oorlog is het zeer groot aantal kinderen, dat ouderloos achtergebleven is. Om bij de voorziening in hun voogdij door de rech ter te adviseren is op grond van het Besluit Oorlogspleeg kinderen een speciale commis sie ingesteld. Daarbij heeft het adviseren inzake de voogdij van kinderen van Joodse origine in do commissie tot grote moeilijk heden aanleiding gegeven» welk© geleid hehben tot uit treding van de orthodox-Jood se leden, die van mening zijn dat de van oorsprong Jood se kinderen, die verweesd ach tergebleven zyn, zonder uitzon dering onder Joodse voogdij moeten worden geplaatst (De andere Joodse leden z$n blgven zitten). By de behandeling van het wetsontwerp tot afschaf fing van het Besluit Oorlogs pleegkinderen Is gisteren in de Tweede Kamer nog eens het licht op deze pynlyke kwestie gevallen, Daarbij bleek, dat men in de Kamer algemeen het belang van de betrokken kinderen vooropstel de. Sommigen zyn op zeer jeug dige leeftijd in het niet-Joodse pleeggezin gekomen en daarmede zo vergroeid, dat het verbreken van de ontstane band onverant woordelijk zou zijn. De - heer Stokvis (C.P.N.), wilde zelfs als regel stellen, dat kinderen, die nog geen vier jaar oud waren, toen ze bij de pleeg ouders verzorging vonden, daar ook verder zullen blijven. Hij noemde gedwongen ver joding even verderfelijk als gedwongen ontjoding. De heer Bruins Slot (AR) wees de agitatie van Joodse zijde nadrukkelijk af, ter wijl mej. Wttewaal van Stoettwegen zich bepaalde tot het constateren van een tever gaande gevoeligheid aan die zijde. Moj. Tendeloo (Arb.) vond de eis, dat ieder Joods oorlogs pleegkind in een Joods milieu be hoort op te groeien, ongemotiveerd. Minister W ij e r s moest daarop ontkennend antwoorden. Hij ver heugde zich, dat de arbeid van de commissie bij de Kamer zoveel waardering had gevonden. Zonder hoofdelijke stemming keurde de Kamer het wetsontwerp goed, hetgeen tevens betekent, dat de leden der commissie, aan welke voorlopig de voogdij over een aan- taL kinderen was toegewezen, een voogdijvereniging zullen vormen om deze voogdij te kunnen blijven uitoefenen. De resultaten over het lopende boekjaar zijn bevredigend té noe men, behalve in de Verenigde Sta ten, waar de prijzen van oliën en vetten scherp zijn gedaald. Behalve de gebruikelijke afschrij vingen zijn wederorh ten laste van de winst bedragen gereserveerd voor vervanging van vaste activa, en wel bij de N.V. 15.200.000, tegen 17.500.000 in 1947, en bij Limited 2.650-000 pond sterling tegen 2.000.009 pond sterling in 1947. Voorts zyn de reserves verhoogd: bij de N.V. met 20.000.000 gulden te gen 10 millioen in 1947, en by Limi ted met 2.265.O00 pond sterling tegen 3.235.000 p.s. in 1947. De in het lopende boekjaar be haalde resultaten worden bevredi gend geacht, behal.ve in de Verenig de Staten van Amerika. De in 1948 in Duitsland behaalde winst overtreft de in 1946 en 1947 geleden verliezen; in Oostenrijk werd wederom winst behaald. Met betrekking tot de schadever goeding wegens nationalisatie der bedrijven in Tsjechoslowakije, Joe goslavië, Roemenië en Polen zijn de finitieve resultaten nog niet be reikt. De onderhandelingen over de verkoop der Unilever-belangen in Hongarije zyn in 1949 begonnen. De omzetten in spïjsvetten en zeep vertonen een algemene stijging; naar toiletartikelen en bevroren le vensmiddelen neemt hier en daar de vraag af. Nieuwe middelen zh*n opgenomen door uitgifte van obligation om nieuwe belangen te financieren en de efficiëntie der fabrieken door modernisering en verdere mechani satie te verhogen. De wereldproductie van oliën en „Er zijn, God betere het, 70.000 Jo den weggevoerd," merkte de presi dent op. „Het aantal is my niet bekend.' antwoordde Lages, „maar het ge schiedde in opdracht van Den Haag." Om even over 11 uur werd de nog in Duits uniform geklede 38-jarige Krirainal-sekretar Frïedricb Chris tian Viebabn, een vroegere onderge schikte van Lages, voor de getuigen- mierofoon geleid. De president on dervroeg hem over de fusillering in Amsterdam op 25 Maart 1944. Vie- bahn kreeg tot deze executie „zeer besliste opdracht" van Lages, dié hem er bij had gezegd, dat het bevel van Rautcr was 'als represaille voor het doodschieten van een Duitser in Beverwijk. Hierna wordt Viebahn aan de tand gevoeld in hoeverre La ges streng was of niet ,eii Lages zelf in hoeverre hij Den Haag telkens een Vorschlag of een Vorlage had gegeven voor execu ties. Lages hield het °P Vorlagen, maar ging niet met de vertaling „suggesties" accoord. Breed-uit vertelt hij hoe hij een driftig generaal ervan heeft weer houden van IJmuiden uit Bever wijk plat te schieten, maar bij de gruwelijke bijzonderheden over het vermoorden van 15 illegalen te Amsterdam wordt hjj toch stiller en onzekerder Zie verder pag. -> INTER-INDONESISCH OVERLEG BEGONNEN BATAVIA. Het Ïnter-Indone- sisch overleg Is Dinsdag te Djokja begonnen. De conferentie zal wor den gevolgd door een bespreking te Batavia voor de uitwerking der bijzonderheden van de plannen voor de Verenigde Staten van In donesië. Men verwacht moeilijkheden hij de overreding der verspreide groe pen Republikeinen om het vuren te staken. Mohammed Natsir heef' echter verklaard, dat zeker een order tot staken van het vuren zal worden uitgevaardigd. Aan het parlement van Eire is een wetsontwerp voorgelegd ter na tionalisatie van de openbare ver voersdiensten, langs weg, kanaal en spoor, met uitzondering van die, welke in bezit zijn van de grote Noord-Ierse Spoorwegmaatschappij. GEEN VERMAAK IN DE HOLL. SCHOUWBURG AMSTERDAM De Stichting „Hollandse Schouwburg" deelt mee, dat by akte, heden voor nota ris E. Spier te Amsterdam verle den, het gebouw Hollandse Schouw burg aan de Plantage Middenlaan te Amsterdam is overgedragen aan genoemde stichting. In de akte staat uitdrukkelijk vermeld, dat het geboaw niet meer voor vermaaksdoeleinden mag wor den gebruikt. Over de toekomstige bestemming van het gebouw hoopt het stich tingsbestuur zo spoedig mogelijk nadere mededelingen te doen. KR1M1NALRAT WiUy Lages eens de beruchte chef van de SD voor het Amsterdamse Bij zondere Gerechtshof. Foto Lages in gesprek met zijn ver dediger mr. Veenstra. Het pro ces zal vermoedelijk vier dagen duren. DEN HAAG. De regering maakt bekend, dat tot haar.Ieedwe- zen de volgende verliezen in Indo nesië rijn gerapporteerd: Kon, Landm.: Tussen 12 April en 27 Mei, na vermissing; sold. S. J. van Thiel, Prjnacker; 12 Juni 1949: sold. G. A: Verweij, Zwammerdam; 18 Juni 1949: sold. G. Groeneveld, Epe; 19 Juni: sold.. A. v. d. Vorm, Pijnacker; tussen 3 en 7 Juli 1949, na vermissing: serg. maj. adm. F. Looïj, Rotterdam; serg. J. Wenders, Vaals; 6 Juli 1949: wachtmeester G. van Gorkom, Deventer; 7 Juli 1949: sold. P. Bex, Maastricht: sold. H. M. Bouman, Waalwijk; majoor- veldprediker C. van Breugcl, Zuid- land; 8 Juli 1949: korp. P. J. Booi, Kerkwerve (Z.); sold. G, D. Meppe- link, Zwartsluis; vaandrig A. van Polaanen, Rotterdam; 10 Juli 1949: sold.le KI. S. Bergakker, Herwijnen (Gld,); korp. G, Ruiter, Rotterdam: 11 Juli 1949: serg. J. G. B. Beek man, 's-Gravenhage; 12 Juli 1949: sold. A. Kanselaar, Apeldoorn. Koninklijk Ned.-Ind. Leger: 26 Juni 1949: mil. sold, 2e kl. Sndan, stbnr, 18248/8; 27 Juni: Men. korp. 27 Juni: Men. korp. H. Tular, sold. Ie kl. Infie H. H. Varkevisser; 29 Juni 1949: korp. infié E. G. Soelf- ner; 30 Juni 1949: Mad. sold. 2e kh infie Sarkawi; Mad. sold. 2e kl. in fie Mohrimin; 1 Juli 1949: Men. sold. 2e kl. J. Kirojan; 2 Juli 1949: Arab. sold. 2e kl. infie Isilawane- beasy, allen afkomstig uit Indo nesië. TWEEDE KAMER AANVAARDT ATLANTISCH PACT Dertien koeien door de bliksem gedood DENEKAMP. -- Tijdens onweer zijn in een weiland behorende tot het buitengoed ,,Singraven" alhier dertien melkkoeien door de blik sem getroffen en gedood. (Van onze parlementaire redacteur) De goedkeuring van het Atlantisch Pact door de Tweede Kamer met 65 tegen 7 communistische stemmeen was gistermiddag een minder indruk wekkende gebeurtenis dan In verband met de belangrijke consequenties van het verdrag gewenst ware geweest. Dat er maar 72 Kamerleden de moeite hadden genomen om by de stemming aanwezig te zijn was op zich zelf al weinig bevredigend en minister Stikker had in zijn beantwoording der sprekers helaas nagelaten om nu eens flink wam te lopen voor deze internationale samenwerking, die zo'n belangrijke ideologische grondslag heeft, nï de verdediging der democratische vrijheden. Plichtmatig las hij de door zijn ambtenaren opgeschreven plechtige zinnen voor, die van enthousiasme en idealisme geheel gespeend waren. In grote trekken kwam zijn be toog op het volgende neer. De wel denkende landen kunnen er geen vyede mede hebben, dat de organisa tie der Verenigde Naties geen waar borg voor de vrede kan geven, om dat de grote mogendheden zich niet behoeven te onderwerpen aan maat regelen, die hun niet welgevallig zijn. Met zijn vijven zijn zij perma nente leden van de Veiligheidsraad en het veto van één hunner is vol doende om maatregelen tot het be houd van de vrede te torpederen. Het is Sowjet-Rusland. dat aoor het misbruiken van het veto-recht ver hindert dat er vredeswaarborgen tot stand komen. West-Europa heeft met het Ver drag van Brussel daaruit de conse quenties getrokken. Het besef, dat West-Europa zonder Amerika er niet in slagen kan om een wereldcata- strofe onmogelijk te maken, gepaard met een natuurlijke onderlinge ver bondenheid, heeft er toe geleid, dat hef Pact van Brussel is uitgemond in het Atlantisch Pact. Dit is gebaseerd op artikel 51 van het Handvest der VIN., dat het recht op zelfverdediging erkent. De landen zijn gerechtigd om die zelfverdediging collectief te orga niseren. Gezamenlijke actie is alleen geoorloofd tegen aanval doch niet tegen bedreiging. Bij een collectieve actie moet de Veiligheidsraad on middellijk gewaarschuwd worden; zij moet gestaakt worden als de Vei ligheidsraad daadwerkelijk gaat op treden. Er is niet alleen een negatieve aanleiding tot het sluiten van het Pact, nL het te kort schieten van de Verenigde Naties, doch hef is ook de vrucht van de ontwikkeling van de samenwerking tussen, de democrati sche landen. Nederland kan zich in dat Pact veilig voelen, veiliger dan wanneer het niet zou bestaan. Er zullen financiële en economische of fers gebracht moeten worden om het bondgenootschap ook militair sterk te maken. Het hoogste orgaan in het Pact, de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, heeft een civiel karakter, het Comité van Defensie is hieraan ondergeschikt. Amerika en Frankrijk achten net gewenst, dat de opneming van nieuwe partners goedgekeurd moet worden door de parlementen der aangesloten landen. Voor Nederland zou deze procedure aantrekkelijk zyn, o.a. met het oog op Spanje. Of Nederland zijn verplichtingen tegen over Indonesië, tegenover het Ver drag van Brussel en tegenover hot Atlantisch Pact zal kunnen nako men. hangt voor een belangrijk deel af van de ontwikkeling m Indonesië. Als door maatregelen van verdrag partners de ontwikkeling in Indone sië vertraagt wordt dc minister doelde bier on het embargo door En geland en Amerika gelegd op wa penen voor Indonesië treft Ne derland niet dc blaam als het dan zijn verplichtingen niet kan nako men. doch de betrokken regeringen. De hulp van Amerika volgens het Pact zal niet worden verleend aan een land, waartegenover de Veilig heidsraad tot maatregelen is overge gaan. Aan het adres van de Kamerleden, die vreesden, dat de aanbouw van de vloot het gedrang zou komen, deed de minister de toezegging, dat de zes torpedojagers, tot welker aanbouw reeds eerder was besloten, in de tweede helft van dit jaar zul len worden aanbesteed. Voordat de minister sprak had de heer Dc Groot (CP.N.) de lelie blanke onschuld van Sowjet-Rus land betoogd. Bij de replieken merk te de heer De Kadt (Arb.) op, dat men met de communisten eigenlijk niet kan debatteren, want de man die vandaag op de katheder staat om de beginselen van hun leer te ver kondigen, kan morgen, als imperia list of politiespion uitgebannen wor den. Glimlachend verlaat de 39-Jarige John George Haigh het gerechts gebouw in Lewesnadat rechter Humphreys hem zojuist ter dood veroordeeld heeft wegens moord op de 69-jarige weduwe Durand —Deacon. Op de terechtzitting verklaarde Haigh, dat hij behal ve de misdaad, waarvoor hij te rechtstond, nog acht andere moorden op zyn geweten had. LONDEN. John George Haigh, de „zwavelzuur-moordenaar", die vijf vrouwen en vier mannen van het leven beroofde, vervolgons hun bloed dronk en daarna hun lijken oploste, is door een jury te Lewes (Sussex) schuldig bevonden aan moord. De uit elf mannen en een vrouw bestaande jury oordeelde, dat de verdachte niet krankzinnig was en weck in haar mening dienaangaande af van de verdediging. De jury had zich voor het nemen van het besluit slechts achttien minuten terug ge trokken. De procureur-generaal Sir Hart ley Shawcross, die als officier van justitie optrad, noemde Haigh's mis drijf „een "walgelijke geschiedenis van een in koelen bloede begane moord, met het oogmerk voordeel uit de dood van zijn slachtoffers te trekken." De 81-jarige rechter Humphreys heeft Haigh daarop onmiddellijk tot dc dood door de strop veroordeeld. Prijs voor Bert Nienhuis Op haar laatste vergadering heeft de Vereniging Quellinus, een vereniging tot steun aan de kunst nijverheid, besloten een Quellinus* prijs in te stellen. Deze prijs Is door de voorzitter, de heer Hulshof voor de eerste maal uitgereikt aan de pottenbakker Bert Nienhuis. Nederlandse vliegtuigen en schepen mogen Ceylon weer aandoen DEN HAAG. De regering van Ceylon heeft met Ingang van Woensdag 20 Juli het verbod aan Nederlandse schepen en vliegtuigen om Ceylon aan te doen. weer op geheven, zulks op verzoek van de Nederlandse regering en op grond van ontvangen inlichtingen, dat de Nederlandse regering en de Re publiek een bevredigende over eenkomst hebben bereikt. Het verhod werd, zoals bekend, uitgevaardigd als protest tegen de tweede politiële actie tegen de Re publiek. Tsjechische regering waar schuwt de priesters PRAAG. De Tsjechoslowaakse regering heeft Dinsdag alle Rooms- Katholieke priesters gewaarschuwd, dat vergeldingsmaatregelen op grote schaal tegen hen. cn hun vol gelingen zouden worden genomen, indien enigerlei poging werd ge daan om de bedreiging van het Va- ticaan met excommunicatie t.a.v. Katholieke leden van de communis tische partij ten uitvoer tc leggen. Ongeveer 80 priesters hebben, een bespreking gehad met verte genwoordigers van het ministerie van onderwijs te Praag. De pries ters zou gezegd zyn, dat dit „een. laatste waarschuwing" was. Katholieke meerderheid in Belgische Senaat BRUSSEL. Na de verkiezing van gecoöpteerde leden van de Bel gische Senaat is dit lichaam als volgt samengesteld: Katholieken 92 zetels, socialisten 53, liberalen 24 en com munisten zes. De Katholieken heb ben hier dus een absolute meerder heid van 9 zetels. In de Kamer van afgevaardigden, waar de Katholieken 105 zetels be zetten, komen zij er enkele tekort voor een absolute meerderheid. De socialisten bezetten hier 66 zetels, de liberalen 30 en de communisten 12. SEATTLE Acht mannen zyn. gedood, toen hedei morgen in Seattle in de V.S. een tweemotorig vliegtuig kort na het opstijgen neer stortte. Het toestel kwam terecht op een huizencomplex, dat nog in aan bouw is. Een brand, die daarop uit brak, richtte grote schade aan. De twintig andere inzittenden van het vliegtuig werden zwaar gewond. k

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1