HET EOTTERDAMSCH PARCOL Millioenen veldmuizen vreten in Betuwe de velden kaal Triomftocht van Koninklijk paar door Kennemerland SB Voorbereiding voor de evacuatie van Kanton Inundatie, een probaat middel practisch onuitvoerbaar Eerst: staakt het vuren Al liet het zwijn verstek gaan, toch gezellige dag gehad Drama van Putten vindt nasleep voor het Bijzondere Hof Atoomgeheim ter sprake In Londen thans 15.509 stakers Nee toch.Heus! 9e Jaargang no. 167 Eed en Adm. Lange Haven 341, Schiedam Tel 69300 Aboun prijs i per week ƒ.8.32 per kwartaal 4.10, lósse nummers 0.09 Opgericht door dé Stichting „Hat Parool** DE (Van onze speciale verslaggever GELDERMALSEN. Als eens in het bijbelse verhaal van de sprink hanenplaag, overstromen thans in de streek bij Geldermalsen millioenen veldmuizen het land. Wie stil luistert in het veld, kan hun geritsel horen. Het ongedierte springt op zijn schoenen. Ze zijn overal en waar zij ver schijnen richten ze verwoestingen aan, die voor de boeren catastrofaal zijn. Men heeft getracht hen te bestrijden met vergiftigde graankorrels, die in muizenholletjes worden gegoten. Het resultaat is, dat er een P&a'< uur later tientallen, honderden zelfs dood of versuft te vinden zijn nabij deze plaatsen. Aan de plaag heeft dit echter geen eind gemaakt. Een ander middel, dat men heeft aangegrepen is het bevloeien van het land. Donderdag 21 Juli 1949. Uitgave N.7. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam - DJrecteurt B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper Nalatigheid van enkelen ivreekt zich op allen Bij Hedel zijn daardoor hier en daar hele st.ukken land in kleine meren veranderd, waardoor <xe muizen verdrinken en het gras reeds na een week weer op het reeds kaalgevreten vlak kan groeien. Omtrent de oorzaak van de veldmuizenplaag tast men eigenlijk nog steeds min of meer in jhet duister- De plaag schijnt in ieder geval niet op rekening van de droogte gesteld te mogen worden. Deskundigen verzekeren ons zelfs, dat er kort na oorlcgs-inundaties, toen de grond geheel „dood" was, hier en daar heftige muizenplagen gesignaleerd zijn, zonder dat er ook maar een halm voedsel voor de dieren was te vinden. Opmerkelijk is intussen, dat het voorkomen van grote hoeveelheden veldmuizen, zodat van een plaag gesproken kan worden, steeds weer gesignaleerd wordt in gebieden •waar het land minder goed wordt verzorgd; speciaal de plaatsen waar „roofbouw" wordt gepleegd, schij nen voor veldmuizen zeer geschikt te zijn. Intussen zijn de landbouwers der bedreigde en aangetaste plaatsen met deze wetenschap weinig ge baat. Zjj hebben meer aan practi- sche hulp en de Flantenziektekum dige dienst te Wageningen zit dan ook niet stil. Een groot bezwaar is. dat men voor een doeltreffende bestrijding te laat is, terwijl bovendien door de boeren weinig of geen tijd voor bestrijdingswerk valt te missen. Zo heeft verspreiding van vergiftigde graankorrels slechts op kleine schaal plaats, want om hiermee succes te kunnen boeken, moeten de korrels drie weken achtereen uitgestrooid worden, hetgeen op ongeveer 40.per ha komt- Een tweede verdelgingsmanier, waarvoor intussen reeds met het polderbestuur van Geldermalsen onderhandeld is, zou inundatie zijn, waarbij dus een bepaalde polder geheel blank wordt gezet. Daar de boeren hiertoe allen-hun toestem ming dienen te geven, evenals de verschillende landeigenaren, en rrten bovendien op het bezwaar stuit, dat de grond niet overal het zelfde niveau heeft, zodat toch nog bepaalde droge „vluchtgronden" voor .de veldmuizen zouden over blijven, is dit plan organisatorisch niet door te voeren, en dus heeft men er van af gezien. Er is, om in ieder geval te doen wat men kan, besloten tot een soort inundatie van zekere gedeel ten, waarbij men het water door middel van pompen over het land laat vloeien, heigeen weliswaar aanzienlijk duurder komt dan het strooien van gifkorrels, doch waar voor men geen arbeidskrachten no dig heeft Een voordelige bijkom stigheid is.ook, dat men bij gedeel telijke bevloeïïng behalve vernieti ging van een groot deel dér muizen en hun schadelijke holen, die zo veel plantenwortels verwoesten, tevens een mogelijkheid schept om het gras na ongeveer een week al weer te laten groeien, zodat de schade van het water in ieder geval heel wat minder is dan bij een werkelijke inundatie- Als elk jaar heeft ook nu de Plantenziektekundige dienst te Wa geningen vroeg genoeg adviezen gegeven om erger te voorkomen, doch naar men in Wageningen me dedeelt, zijn de landbouwers met het opvolgen van goede raad in vele gevallen zeer nalatig geweest en dus is de plaag ten dele aan hen zelf te wijten. De „goeden" moeten hier helaas echter met de „kwa den" lijden. Za tobt men over grote gedeelten van ons land met een veldmuizenplaag, die enorme af metingen heeft aangenomen en be halve in Brabant, vooral in de Be tuwe en rond Asperen en verdere gedeelten van de Tielerwaard, gro te schade aanricht. Het is thans nog niet mogelijk te zeggen of de met kracht ter hand „Niet- confereren en schieten tegelijk" 's-GRAVENHAGE. Van Bepu- btikeinse zijde is de suggestie gepu bliceerd, dat de Ronde Tafel Confe rentie kan aanvangen, ook indien de modaliteiten van de uitvoering van het „cease fire" nog niet zouden zijn vastgesteld, wellicht zelfs vóór de overeenstemming over het staken van het vuren, bereikt zou zijn. Bij informatie of dit standpunt in Den Haag gedeeld kan worden ver klaarde een woordvoerder van het ministerie van Overzeese Gebieds delen: '..Ik kan mij niet voorstellen, dat de Nederlandse regering bereid is aan de Ronde Tafel Conferentie deel te nemen, alvorens de order tot het staken van het vuren is. uitge vaardigd en zij de zekerheid heeft, dat dit bevel in belangrijke mate ge ëffectueerd zal zijn. Om het woord van minister Van Maarseveen tij dens diens verblijf in Indonesië te herbalen; .Men kan niet confereren en schieten tegelijk". Amsterdam—T eher an tweemaal per weck DEN HAAG. Met ingang van 1 Augustus zal de frequentie van de K.L.M.-lijn AmsterdamTehe ran worden verhoogd. Tot dusver werd éénmaal per week een dienst onderhouden. Na 1 Augustus zal tweemaal per week in beide rich tingen worden gevlogen. Op Maan dag en Donderdag zullen de Con stellations van Schiphol vertrek ken. De retourvluchten uit Tehe ran vinden plaats op "Woensdag en Zaterdag. Demachine, die op Maandag vertrekt vliegt de route Amsterdam —Damascus—Teheran v.v. Het experimenteel stadium bevindt, is voorlopig afwachten, nog de bood schap. DUITSLAND Ontmantelingsmisère DE kwestie van de ontmanteling der Duitse oorlogsindustrie dreigt een lijdensgeschiedenis zon der eind te worden.. De óofs'prdnké- lijke rplatihen,tot afbraakvan dé Duitse industrie^ Tehelsdën niets" meer of minder dan Duitslands de gradatie tot een landbouw staat. De. Russen hielden daaraan het langst vast, maar de Westelijke mogendheden kwamen er spoedig op terug, omdat zij zagen, dat men niet ongestraft 60 mjllioen mensen in het hart van Europa tot paupers kon maken. Na moeilijke en laiig- durige onderhandelingen, waarbij vooral de Britten er Fransen elkaar in de haren zaten, bereikte men ten slotte overeenstemming over een lijst, waarop ruim 400 voor demon tage bestemde Westdi tise fabrieken voorkwamen. Toen echter het plan-Marshall, dat aan de West- duitse industrie een belangrijke taak bij het herstel van Europa geeft, in werking trad, kwamen de Amerikanen met bezwaren-en een nieuw onderzoek leidde, nadat Don- den en Parijs door de E.C-A. onder druk waren gezet, tot een nieuwe vermindering van het aantal te ont mantelen fabrieken tot 159. In plaats van verheugd te zijn, dat men er op dit punt zo gemakkelijk, afkwam, hebben de Duitsers, die 1« kTf voelden, dat zij TT. i het gety mee Zoeklicht hadden, zelf deze milde behande- ling uitgekreten als een poging van'de Bruten om de Roerindustrie te vernietigen, omdat zij geen concurrentie zouden wensen. Toen acties, direct tegen de Ontmanteling gericht, geen succes hadden, vertrokken twee Duitse in dustriëlen naar Washington om daar stopzetting van de ontmanteling te bepleiten. Hun poging heeft thans in zoverre succes gehad, dat de Amerikaanse Senaatscommissie, welke de economische hulp aan Eu ropa regelt, aan de directeur van de E.C.A., Paul Hofman, opdracht heeft gegeven, de kwestie van de ontmanteling opnieuw te bestu deren. Aan Hofman is daarmede wel een bijzonder lustige taak op de schouders gelegd, want men kan er van op aan, dat de Britten en Fran sen deze maal een Amerikaans voorstel om de kwestie.der demon tage nog weer eens té bespreken, uitermate koel zullen ontvangen. (Ingez. Med.i Vijftig millioen francs boete voor Parijse, voddenrapermillionair PARIJS Jozef Joajiovici, de Uit Bessarabië geboortige Parijse voddenraper-milltonnair, is heden tot vijf jaar gevangenisstraf, natio nale onwaardigheid, een boete van 600.000 francs en verbeurdverkla ring van zijn vermogen ter waarde, van 50 millioen francs veroordeeld. In-de tenlastelegging was ver meld, dat Joanovici tijdens de oor log voorraden had geleverd aan het Duitse leger en dat hij inlichtingen had verstrekt aan de Gestapo. Joanovici, die zij" fortuin met handel in oud-ijzer heeft vergaard, werd in November 1047 in een Duits dorpje gearresteerd, nadat men een jaar lang naar hem had gezocht. Hij verklaarde, dat hij millioenen francs aan het Franse verzet had geschonken, lossommen voor ae vrijlating van verzetslieden had be taald en geallieerde vliegers had helpen ontsnappen. Terwijl Joanovici zijn proces af wachtte, vermoordden drie gemas kerde mannen zijn vrouw, die in een hinderlaag werd gelokt. Het zou een.pïbbaat middel zijn tegen de muizenplaag bij Gel dermalsen, indien men op grote schaal, zoals op deze foto, fles sen met vergiftige graankorrels in muizengaten kon gieten. Het middel is echter te omslachtig en 'te kostbaar. Ook tegen inundatie bestaan prcctische bezwaren, zo dat de veldmuizen voorlopig nog hun gang kunnen gaan. Birma heft landingsverbod voor de KLM op RANGOON. In Rangoon is of ficieel bekend gemaakt, dat Birma het verbod voor het landen van vliegtuigen van de K. L. M. te Rangoon en hst-vliegen over Bir- mees gebied heeft opgeheven. Het verbod werd in December van het vorig jaar uitgevaardigd als pro test tegen de Nederlandse politio nele actie in Indonesië. Ontsnapte gevangene door echtgenote, teruggebracht HENGELO 4-iDe Hengeloër H. zag tijdens.-werkzaamheden, in de openlucht kans om te ontsnappen uit het huis van bewaring te Alme lo. Zijn vrouw vond het echter een domme streek, want toen ze van haar verrassing over zijn plotse linge thuiskomst was bekomen, bracht ze hem naar het politiebu reau terug. Cripps zal niet worden geopereerd ZÜBICH. De kliniek, waar de Britse minister van financiën. Sir Stafford Cripps thans verblijft, heeft bekend gemaakt, dat hij niet be hoeft te worden geopereerd. Men neemt echter aan, dat hij verschei dene weken zal worden behandeld. Ontelbare bewijzen van genegenheid en sympathie HAARLEM. Van Haarlem nit hoeft H.M. de Koningin Woensdag er bezoek aan Kennemerland ge bracht, althans aan dat deel van deze streek, dat vlak aan 't Noord- zeekanaal ligt en waar zich plaats jes bevinden als Velsen, IJmulden en Beverwijk. En overal waar de Koningin en de Prins, verschenen, hetzij in de visafslag te IJmuicte», hetzij in Velsen, waar zij een krans neerlegden aan de voet van het ver- DEN BOSCH. In de Drunense' duinen, een uitgestrekt heuvelachtig 'gebied in Noord-Brabant, werd een drijfjacht gehouden op de wilde zwijnen, die al enige tijd deze streek onveilig maken. De boeren klagen steen en been, want de beesten, die na de brand van het Keichswald m 1947 hierheen gekomen zijn, vertrap pen het koren en wroeten in de aardappelvelden. 's Morgens vroeg trokken jagers cr op uit. Van alle windstreken wa ren zij gekomen om te trachten tij- Verdere stijging van temperatuur Weersverwachting, medege deeld door het KNMI te De Bilt, geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. Gedurende de nacht: veel be wolking maar overwegend droog weer en minder lage tempera turen dan de afgelopen nacht. Morgen overdag: geleidelijke afnemende bewolking, droog weer. Verdere stijging van tem peratuur, vooral in het binnen land. Meest zwakke wind. 22 JuU: Zon op 4.46. on dei 20.46; Maan op 0.45. onder 10.44. Tegen H. W. Fernau vijftien jaar geëist AMSTERDAM, Het drama, dat in October 1944 plaats vonö In het Velnwse dorpje Putten vond Woens dagmorgen een nasleep voor het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof, waar de SS-Obersturmfaehrer H. W. Fernau terecht stond, wiens taak het is geweest de mannelijke bewo ners van dit ongelukkige plaatsje oVBr te brengen naar het concentra tiekamp te Amersfoort. ■In een door hem gehouden toe spraak in de kerk, waar de mannen bijeen waren gedreven^ heeft Fernau o a. gezegd: „Ik ben blij, dat ik met verantwoordelijk ben voor de daden van mijn chefs". Niettegenstaande dat is zijn optreden volgens de getuigenverklaringen van een van de mannen, die uit dit transport wist te ontsnappen vrij grof ge weest Fernau werd voorts ten laste ge legd, dat hij te Rhenen vijf inwo ners heeft gefusilleerd en' dat hij heeft deelgenomen aan razzias in UddeV Amersfoort, Laren, Hilver sum, Busstun, Nieuw Millingen en Zeist. Er werden in deze zaak tien ge tuigen gehoord, waaronder ver scheidene SS-ers en enkele inwoners van Putten. Fernau, die in de eerste "wereld oorlog een hoge onderscheiding kreeg, is afkomstig uit Doorn. Hij kwam namelijk in 1919 naar Neder land om als kamerdienaar in dienst te treden, van ex-keizer Wilhelm. Hit bekleedde die betrekking tot aan de dood van de ex-keizer in 1941 en trouwde een Nederlandse vrouw. De procureur-fiscaal, mr. Rohling zei ïn zijn requisitoir, dat de ver dachte, uit dank voor de gastvrij heid, die hij en zijn meester in Ne derland hadden genoten, oorlogs misdadiger werd en zich aan Neder landers vergreep. Tegen de bevelen van zijn commandant te Rhenen, die de procureur-fiscaal opdrachten tot moord noemde, heeft hij zich niet verzet Mede door zijn toedoen zijn velen omgekomen. Op grond hier van eiste de procureur-fiscaal een gevangenisstraf voor de tijd van vijftien jaar. De verdediger mr. Haakman uit Amsterdam bracht naar voren, dat Fernau van de nationaal-sociahsti- sche geestesgesteldheid en de misda digheid daarvan nooit iets begrepen had, omdat hij er in zijn Doornse afzondering nooit mee td maken had gehad. Hij drong daarom op clemen tie aan. Het hof, dat gepresideerd werd door mr. F. R. Mijnlieff, zal 27 Juli uitspraak doen- dens een grote drijfjacht enkele beesten neer te leggen. Meer dan zestig boerenzoons en kampeerders uit de omtrek drongen zich door de bossen en het struikgewas om ae zwijnen op te jagen. De jagers, ongeveer 39_ in getal, hadden een langgerekte rij gevormd om de beesten op te vangen en neer te schieten. De hele dag doorkruis ten de drijvers de bossen op de voet gevolgd door een legertje journalis ten en fotografen, maar niemand zag kans een wild zwijn in het vizier te krijgen. Wel rapporteerden enige 'drijvers, dat zij twee wilde zwijnen hadden gezien, maar deze waren op de vlucht geslagen.... in de ver keerde richting. Tot in de avonduren bleef ieder op zijn post, maar.geen enkel zwijn liet zich zien. Deze beesten zijn zeer slim en hebben een uitstekend reuk-; orgaan. Men laat het er echter met bij zitten en spoedig zullen de ja gers opnieuw uittrekken om de boe ren, die rond Waalwijk, Loon op Zand en Drunen wonen te trachten van de plaag te verlossen. Dagenlang verheugden de jagers en de drijvers er zich op om nu eindelijk eens met die wilde zwijnen af te rekenen, 's Och tends vroeg gaf jachtopziener Jan Aarts zijn laofste instructies. Naar schatting zou het aantal slachtoffers onder de wilde zwij nen liggen tussen 25 en 50. Aan het eind van de dag luidde de balans: een konijn en een eek hoorn. Blijkbaar waren de zwij nen zolang even ergens anders heen getrokken. Amerikanen aarzejqn Britten in vertrouwen te nemen WASHINGTON. Hoge Ameri kaanse regerings- en militaire au toriteiten, onder wie generaal Eisenhower en minister Acheson kwamen gisteren bijeen om te trachten «en oplossing te vinden voor de „atoom-betrekkingen" met Canada en Groot-Britannië. Eisen hower vergezelde de minister van Defensie naar een vergadering van de Senaatscommissie voor atoom energie. Voorts waren tal van an dere "militaire experts en regerings personen aanwezig. Voor de ver gadering een aanvang nam, werden er ongewone veiligheids maatrege len getroffen. Twee' speciale poli- tie-agenten van het Kapitool kre gen de opdracht er zorg voor te dragen, dat cr geen journalisten of fotografen te dicht bij de deur zouden komen. Alle ramen en blin den van de kleine zaal, waarin de vergadering gehouden werd, waren gesltoen. Volgens Arthur Krock, Washing- tons correspondent van de „New York Times" .is de meerderheid van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie bereid bet Brit se verzoek om bepaalde inlichtin- gen over dc vervaardiging van de atoombom in- te willigen. De cor respondent zegt, dat het Ameri kaanse ministerie van Buitenland se Zaken, een zelfde standpunt in neemt. In het Congres daarentegen zmi de meerderheid der leden ge kant zijn tegen uitlevering van het fabricagegeheim van de atoombom aan Engeland. Kaptein terecht gesteld Eigen berichtgeving) DEN HAAG. Hedenmorgen om half 2even is Cornells .T. Kaptein, tijdens de bezetting lid van de S.S. cn leider van het beruchte Neder landse commando van het Judenre- ferat, op de Waalsdorpervlakte te Den Haag terechtgesteld. Kaptein werd door het Bijzon:»; der Gerechtshof ter dood veroor deeld- Dinsdagavond kwam bij Kaptein hetbericht binnen, dat zowel zijn verzoek om gratie als zijn request om revisie van het vonnis to krij gen, waren afgewezen. In die nacht werd door. zijn verdediger nog een nieuw request opgemaakt. Hex afwijzende bericht hierop kwam gisteravond laat binnen. Hedeomor- I gen had de executie plaats in te genwoordigheid van O. M, mr, C, Dyserinck, destijds procureur-fiscaal t bij het Bijzonder Gerechtshof. zetsmonument of bij het veilingge bouw te Beverwijk, kregen zu de geestdriftige hulde van een enthou siaste bevolking üi ontvangst te ne men, die zich op zijn best had uit gedost en de vlag had uitgestoken ter ere van het koninklijke bezoek. Overat op hun rondrit ontvingen Koningin. Juliana en Prins Bern- hard de uiteenlopendste bewijzen van genegenheid en sympathie en toen. de koninklijke auto tenslotte weer de weg naar Haarlem insloeg bevatte hij tal van geschenken, die onderweg aan het koninklijk paar waren overhandigd, In IJmuidon was het een heilbot van anderhalve meter' lang, met een oranje lintie aan zijn staart, die de Koningin wat groot vond voor een gezin van. zes personen en daarom doorstuurde naar een weeshuis in de Noord- Hollandse hoofdstad; in Beverwijk was het een historie van Kenne merland, die door de burgemeester zelf geschreven was en bij het yei- linggebóuw' vafi dè Kwekers" waren het vier doosjes aardbeien voor de prinsesjes, die natuurlijk, evenals het overige, in dank werden aan vaard. In Velsen bezochten de Koningin en de Prins het huisje van het echtpaar 't Padje, dat vónd, dat zij „heel gewone" mensen waren. En Robbie, een der kleine patiënten van het Rode Kruisziekenhuis in» Beverwijk, dacht er net zo over, nadat hij de Prins zijn bouquetje zelfgeplukte bloemen had geschon ken. De rest van de dag brachten de beide vorstelijke personen weer in Haarlem door, waar hun rijtoer, onder ideale weersomstandigheden een ware zegetocht is geworden. Bij het stadhuis brachtén 1500 school kinderen'een zanghulde en-daar binnen hield Haarlems burgemees ter een enthousiaste toespraak, waarin hij de vreugde der bevol king over dit koninklijke bezoek vertolkte. Daarna werd de tocht door vrolijk versierde straten voort gezet en ook hier werd men meer malen opgehouden omdat kinderen of volwassenen bloemen kwamen aanbieden. Stamp- en stampvol waren de straten en onafgebroken hebben de Haarlemmers hun ko ningin. toegejuicht, totdat zij tegen half zes 's avonds weer naar Soest- dïjk vertrok. KONINGIN JULIANA en Prins Bemhard brachten Woensdag een bezoek aan Velsen. Bij aeze gelegenheid werd o.m, de red dingsboot „Nceltjc Jacöba aan de loskadc bezichtigd. Schipper v. d. JVfeulen wijst liet konmklyk paar op enige bijzonderheden, van de boot. Regering in conflict niet Raad voor Havenarbeid LONDEN. Er is verschil van mening gerezen tussen de Engelse regering" en de Nationale Raad voor Havenarbeid over een poging van de raad, een einde te maken aan dc staking in de Londense havens. De raad heeft de arbeiders aan geraden het werk te hervatten met do waarschuwing, dat anders het gevaar bestond, dat het plan voor de havenarbeid, waarin hun een wekelijks inkomen gegarandeerd wordt, gevaar Liep. Zes-uur ta deze -mededeling van de raad is er een verklaring. Uit gevaardigd door de regering, waar in gezegd wordt, dat dc raad op getreden was zonder machtiging van de nood-commissie en dat deze commissie „in het geheel niet had overwogen om stappen te nemen, om een einde te maken aan :het nationale plan voor de havenar beid", verklaarde Lord Ammon, de voorzitter van de raad, die is sa mengesteld uit vertegenwoordigers vun werkgevers en vakbonden. Hij deelde mee, dat exemplaren van de waarschuwing toch aan elk der stakers gezonden zullen wor den. ondanks het dementi, van de regering, In het Lagerhuis heeft een der leiders van de oppositie de regering over haar houding aan de tand ge voeld. De Raad voor Havenarbeid heeft bekendgemaakt, dat het aantal stakers thans 15.509 bedraagt. De regering heeft Woensdag 2000 soldaten naar de havens gezonden, zodat het totaal aantal hiervan thans is gestegen tot 0000 man. Het bestuur van dc C.G.T., het door de communisten beheerste Franse vakverbond, heeft een op-' roep tot alle Franse havenarbeiders gericht om geen ladingen van schc- -pen te lossen, d'ie door politie o£ troepen in Londen aan boord zün. gebracht NEW DELHI. Door de hevige regenval in India zijn vier perso nen, gedood en 6 personen gewond. Twee kinderen, die onder een spoorwegviaduct speelden, kwamen in een geul terecht en verdronken. Een vreemdeling, die hen trachtte té redden, onderging hetzelfde lot. Voorts is een huis ingestort, waarbij een persoon om het leven kwam en 6 anderen werden ge wond. In de afgelopen twaalf uur viel 19 cM. regen.. Communistische legers heroveren ICian KANTON. De rode troepen van generaal Lioe Fo-Tsjen bereiden zich voor op een machtig offensief tegen de aan een spoorwegknoop- punt gelegen stad Tsjoetjou, 35 mijl ten zuiden van Tsjangtsja gelegen. Hun voorhoeden hebben Pingkiang bereikt, dat vijftig mijl noordooste lijk van Tsjangtsja ligt. Kian, dat aanvankelijk door de nationalisten was heroverd, is weer in communis tische handen gevallen. Volgens be richten uit Hongkong heeft de na tionalistische regering voorbereidin gen getroffen voor de evacuatie der burgerbevolking uit Kanton. Nationalistische vliegtuigen heb ben een' aanval ondernomen op Nan king en op andere punten van het snel veranderende front. De centrale en. oostelijke colonnes van de rode legers trekken thans In zuidelijke en westelijke richting door Hoenao en Kangsi en deze* strijdmachten zijn elkaar thans tot op zestig kilometer genaderd. Dc nationalistische troe pen hebben het noordelijkste punt van de spoorweg KantonHankou, dat zich tot dusver nog in hun han den bevond, prijs gegeven. In Tsjangtsja Is alles rustig. Het schijnt de bedoeling der communis ten te Zijn, een stoot in zuidelijke richting te doen naar Hengjang, in westelijke richting op te marcheren om dan uiteindelijk in zuidelijke richting Kwangst binnen te rukken Daarbij zouden zij 2ieh allereerst kunnen verzekeren van Lingling, vanwaar een rechte weg naar Kwel- lin leidt dat 150 kilometer verder naar het zuidwesten is gelegen. Berichten uit Kanton melden, dat generalissimus Tajang Kai .Sjck de Amerikaanse gezant Lewis Clark heeft ontvangen. Te Foetsjou zijn versterkingen uit Formosa gearri veerd. - Vijf leiders van de Roemeen se ondergrondse, die op 25 Juni door het militaire tribunaal van Timisoara ter dood veroordeeld waren, zijn op 16 Juli terechtge steld, aldus is officieel bekend ge maakt. Dc Duitsers, die twee jaar geleden nog hongertochten naar he£. platteland maakten, worden al weer tc dik. Volgens de „Abendpost" is da vraag naar vermageringspillen cn cor- scttea sterk gestegen. „De Russen waren dc eersten die de grondslagen legden voor dc zee- cn nvierscheep- vaarl", aldus verklaarde admi raal Nikolai Bitowsky gisteren voor radio-Moskou. Waarschyn- lijk is Peter de Grote naar Zacv.dam gekomen om dc Hol landers de scheepsbouw tc le ren. In de buurt van Bochum in hei Roergebied zUn by hat puinruimen de overblijfselen gevonden van een nederzetting, die, naar men vermoedtdateert uit de tijd van 2000 jaar v. Chr. Frankrijk wordt als artistie ke natie geremd door zijn verleden, oordeelt de „Daily Herald". Volgens het flritse blad hebben de jonge Franse schil ders en schrijvers wel een uit stekende smaak, maar geen eigen ideeën.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1