Di HET ROTTERDAMSCH PAROL Pakhuis in Amsterdam door enorme brand verwoest Wie morgen fietst op Urk krijgt last met de politie Churchill's conservatieven openen aanval op Labour Huren per 1 Januari 1950 17y2 procent omhoog? r Zandvoortse tram ramt bus met Rotterdammers Metershoge vlammen en zware rookwolken op Prinseneiland mm Regering ziet af van heffing van een nieuwe huurbelasting Motorgeronk luidt vliegweek op Ypenburg in VISSERMAN BLIJFT VISSERMAN" Nee toch...? Heus! Veertien personen gewond bij een botsing te Zandvoort Koninklijk gezin in Londen Onze verliezen in Indonesië 9e Jaargang no, 170 Eed en Adm, Lange Haven 141. Schiedam TeL 69300 Abonn prij*.- per week 0.32 per kwartaal 4,10, loses nummers f 009 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Zaterdag 23 Juli 1949 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier* Amsterdamscbg Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vrlei Hoofdredacteur: W, B. P. Schaper AMSTERDAM. Voor de tweede maal dit jaar heeft een felle brand gewoed in een van de zeventiende eeuwse pakhuizen op het Prinsen eiland te Amsterdam, Vlakbij de plaats waar In Maart J-l. drie oude pakhuizen, de nummers 81, 83 en 85 in vlammen opgingen werd Vrijdag middag een dubbel pakhuis op nummer 75 volkomen in de as gelegd. Dc brand ontstond omstreeks half vier en ging direct gepaard met metershoge vlammen en enorme rookwolken, die tot vier in de stad zichtbaar waren. In het pand was gevestigd de raëuhelspaitinrichtïng van de firma Wegter en er waren voorraden cellulose en grote aantallen meubels opgeslagen, waarin het vuur maar al te gretig voedsel vond. waaronder twee ladderwagens met grote spoed naar het Prinseneiland, waar op dat ogenblik de bovenste verdieping vanhet .pakhuis brand de.. Kort na vier,.uur arriveerde ook dedrijvende spuit Jan van der Heyden", die de dikke straal uit het waterkanon op de vuurzee richtte. De vlammen waren toen inmiddels al doorgedrongen tot de overige verdiepingen, waar zich een bleekwaterfabriek en een brillen- slijperij bevonden Het terrein van de brand fs ge legen in een van de oudste delen van de hoofdstad. De nauwe straat jes en de toegestroomde menigte, maakten de taak van dé brandweer niet gemakkelijk, v maar toen de brand op zijn hevigst woedde, was ook het blussingswerk in volle gang. Uitbreiding van de brand was in deze buurt niet denkbeeldig. Daar om werden via de pakhuizen aan de achterzijde en naast het bran dende pereeej stralen geleid om het vuur van alle kanten te' kunnen aantasten. In een aan de achter zijde gelegen pakhuis werd een be gin van brand ontdekt, dat echter onmiddellijk in de kiem werd ge smoord. Onder leiding van commandeur D. Doets gingen vijftig brandweer lieden het vuur te "lijf; Zij bedien- iWeer 'n 17e-eeuws perceel volkomen in de as gelegd Men vermoedt, dat de brand ont staan is, doordat een schilder, die in het pakhuis werkzaamheden ver richtte, bij het afbranden van een deur onvoorzichtig tewerk is ge gaan. Duizenden buurtgenoten heb ben van dé kaden aan de overzüde Van het Prinseneiland, waar zij een prachtig overzicht hadden, de blus. s'ngswerkzaantheden gade gesla gen. De brandweer werd spoedig na het uitbreken van de brand via een brandmelder en drie telefoontjes gewaarschuwd. Onmiddellijk rukte zij met groot materieel uit. Van de posten Haarlemmerplein, Bazen- gracht, Honthoxststraat en Prinsen gracht reden de brandweerauto's, den zich van derticr stralen en twee waterkanonnen, aie elk 1500 liter water per minuut in de vlam men wierpen, Topgevel ingestort Ongeveer een half uur na het be gin van de brand liet de brandweer het terrein voor het pakhuis ont ruimen, omdat het gevaar niet denkbeeldig was, dat de brede top gevel omlaag zou storten. Nauwe lijks hadden de brandwachts zich teruggetrokken en was de ladder wagen weggereden of de gevel kwam Inderdaad met donderend geraas naar beneden. Tevens stort te het dak gedeeltelijk in. Het werk van de -brandweer, die eerst door kleine raampjes en openstaande deuren het vuur had moeten be strijden, werd hierdoor vergemak kelijkt. Zij kon nu van de daken der belendende pakhuizen en van brandladders ai enorme watermas sa's in het brandende pakhuis wer pen. Toen bovendien het waterka non van de „Jan van der Heyden". dat 4000 liter water per minuut verwerkt, in de strijd werd gewor pen, moesten de vlammen wijken. Even na half vijf kon het-sein „brand meester" worden gegeven en begon mep met het nabiussings- werk, dat nog geruime tijd in 'be slag zou nemen. De omvang van de materiële schade is nog niet be kend. Behalve cellulose en meubelen, bevonden zich op een der verdie pingen van het pakhuis ook zeer brandbare materialen, 'die werden gébruikt voor het bouwen van ten-, toonstellingsstands. De schilder, die in het pakhuis werkte, heeft aan de recherche verklaard, dat hij op de eerste ver dieping met een steekvlam een binnendeur afbrandde. Toen een andere deur werd geopend ont stond tocht. De steekvlam boog af en sloeg in een stapel oude auto banden, die onmiddellijk begonnen te branden. AMERIKA- En mi militaire hulp JJE goedkeuring van het Atlanti- sché'Pact door de Amerikaanse Senaat betekent, dat thans in vre destijd nauwe militaire banden tus sen de Verenigde Staten en de lan den yan West-Europa zijn gelegd iets, dat zowel hier als aande overzijde van de oceaan in overeen stemming wordt geacht met de har de werkelijkheid van deze eeuw van atoombommen, rond-de-wereld- vliegende supertorten .en bestuur bare projectielen. Het doel van deze alliantie :tussen twaalf landen is tot een machtsconcentratie te ko men, welke zo sterk is, dat 'n even tuele agressor en als zodanig be schouwt men de Sowjet-Unie zich wel trwee maal zal bedenken, vóór bijtot een aanval overgaat. President Tru- ln het zoeklicht man en de leiders van de. andere elf landen zeggen, dat het pact in overeenstemming is met de doel stellingen van de Verenigde Naties. Of evenwel de Verenigde Naties door de overeen komst versterkt of verzwakt zullen worden zal afhangen van de vraag, of.de Amerikanen op de lange duur de Verenigde Naties of het pact zélve zullen gebruiken als het voor naamste middel van faun buiten landse politiek. Om het pact kracht bij te zetten wil de regering-Tru- man. voor ongeveer 3 milliard gul den wapens leveren aan de Euro pese leden van het pact In het Con gres bestaan daartegen aanzienlijk grotere bezwaren dan tegen het pact zelve. Ten dele komt dit verzet van de zijde' der verstokte isolationisten onder aanvoering van senator Taft, maar er zijn ook volksvertegenwoor digers, die geloven, dat het zenden van grote hoeveelheden wapenen naar Europa Moskou tot een wan hoopsdaad zou kunnen bewegen. Verder speelt de teruggang in de Amerikaanse economie een zekere xqL Desondanks is ook de aanvaar ding van een wet op militaire hulp verlening zo goed als zeker. Daar vóór is namelijk slechts een eenvou dige meerderheid nodig en niet, zo als voor de goedkeuring van het pact, een meerderheid van twee derden. Aanvankelijk tamelijk zonnig Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van. Zaterdagavond tot Zondagavond'- DE BILT, 23 Juli Vannacht plaatselijk nevel-of mist. Mor- genoverdag aanvankelijk droog en over het algemeen zonnig weer, maar later van het Noord- Westen uit toenemende bewol king met» hier en daar enkele onweersbuien. In de Noord- Westelijke helft van het land in de middag binnendringen van koelere lucht, elders ongeveer dezelfde temperatuur als van daag. Meest zwakke wind hoofd zakelijk uit Noordelijke richtin gen, 24 Juli: Zon op 4,49. onder 20.43: Maan op 3.35, onder 21.13. 25 Juli: Zon op 4.50. onder 20.42 j Maan op 2.21, onder 20.38. Verkiezingsprogramma belooft gedeeltelijke opheffing nationalisatie JLOKrasN-, WtatonCSurclim'8 cpnservatleve-pm-iyxjieqf.t haar'ver kiezingsprogramma voor 1950 ge publiceerd. Het is neergelegd In een 8tule van 20.000 woorden en draagt de titel: „De juiste weg voor Groot- Brlttannië. Churchill schreef het voorwoord en noemt hierin de ver kiezingen van het volgende jaar de allerbelangrijkste In de geschie denis van Engeland. De Conservatieve partij kondigt aan, dat zij de volgende punten ten uitvoer zal brengen, wanneer zij de meerderheid zaï verkrijgen; 1. Het nationalisatie-plan van de Labour-party zal stopgezet worden; 2. Een gedeelte van het vervoer over de weg, dat thans genationa-, lisecrd is, zal in privé- of gemeen telijke eigendom teruggegeven wor den; 3. Het Nationale Gezondheidsplan zal voortgezet worden, doch de efficiency zal vergroot en de kosten zullen verminderd worden; 4. Het Hogerhuis zal hervormd worden, in die zin, dat ook per- sonen, die geen erfelijke titel heb ben, er lid van kunnen worden; 5. De landen van het Britse Gemenebest zuilen prioriteit genie ten op het punt van handel, beleg gingen en immigratie; 6. De Kolenraad en de besturen de organen- van een aantal gena tionaliseerde industrieën, o.a. van de luchtlijnen, spoorwegen, licht-, gas- en energiebedrijven en de Bank van Engeland, zulen aan een nauwkeurig' onderzoek onderwor pen worden. Over de Engels-Amerikaanse be trekkingen wordt gezegd; Een conservatieve regering zal steeds nauwere samenwerking en innige relaties tussen orfze beide landen bevorderen, zowel in econo- Labour wint tussentijdse verkiezing WEST LEEDS. In Wesl Leeds is gisteren een speciale tussentijdse verkiezing gehouden voor een vace rende zetel in het Lagerhuis. Geko zen werd de Labour-candidaat T. C. Pannell, die 4109 stemmen meer op zijn naam verzamelde dan de con servatieve candidaat Bernard Ma ther. In 1945 kreeg de Labourparty in dit district een meerderheid van 14.135 stemmen. URK, geographisch één met het vasteland, ma ar hoe lang nog geestelijk een eilandje in de Zui derzee? mische als in culturele zaken. Ook zullen de conservatieven „Engeland zijn grootheid hergeven en moed en vertrouwen schenken aan dever bijsterde wereld". Over Duitsland'wordt in de ver klaring het volgende gezegd: moetende. ^einde^ke^yer- eniging vahÖbgt- en Wëst-Duits- land onder ogen zien...... het Duit se vraagstuk Is het kernpunt van het Europese vraagstuk". Ten slotte vermeldt het program ma nog, dat de conservatieven, wanneer zy weer aan de macht ko men, een einde zullen maken aan de oorlog in Griekenland, een defi nitieve regeling met Israel en de Arabische landen zullen bevorde ren, Hongkong zullen verdedigen en een krachtige politiek zullen voeren- te^en de communisten op Malakka, De minister van verkeer, mr. D. WC G. Spitzen, knipte Vrijdag op Ypenburg het lint door, en open de daarmede de I SLY, de Inter nationale Luchtvaart Show Ypenburg. Aansluitend maakte de heer Spitzen (met bril) een rondgang op-Het terrein. (Eigen berichtgeving) DEN HAAG - Naar wjj vernemen zijn aan de regering vérstrekkende voorstellen voorgelegd met betrekking tot de huren. Volgens deze voor stellen zouden de huren niet zoals werd verwacht met 25 tot 30%, doch met 17^% omhoog gaan, en wel vermoedelijk aan het eind va® dit jaar. Daar staat echter tegenover dat volgens dit voorstel zou worden af gezien van liet aanvankelijk voor nemen, een deel van de hogere huursommen als bclastingpennin- gen naar de schatkist te doen vloeien om er uitgaven in het be lang van de woningbouw en de we deropbouw mee te financieren. Niet duidelijk is nog of de huurverhoging dan zal, worden toe gestaan voor alle huurprijzen. Daaraan bestaat nog twijfel, vooral omdat voor nieuw-gebouwde huizen Dartele „vliegen" houden Dakota op (Van een onzer verslaggevers) YPENBURG, De gezagvoerder ia de glinsterende -Dakota, die gis termiddag tegen vijven boven het vliegveld Ypenburg verscheen, zat enigszins verwonderd te kijken toen bij van de verkeerstoren de mededeling kreeg dat hij voorlopig niet kon landen. En hij wilde toch we] graag naar beneden want als men helemaal uit Johannesburg komt is het zelfs yoor een rasechte piloot een verademing als het doel is bereikt. Er tolden echter diverse kleine kistjes benéden hem speels in het rond en deze „vliegen" moes ten eerst de. grond hebben opge zocht of zich hebben verwijderd voordat de grote vogel kon neer strijken. Toen konden de inzittenden van de 0.0.-3^ eveneens deelnemen aan de. feestelijke; stemming die op de grond heerste, maar de opening van de Internationale Luchtvaart Show Ypenburg kortweg I.L.S.Y. die samen gaat met een vlieg week, hadden zij gemist. Zojuist had de minister van verkeer en water staat, mr. D. G. W. Spitzen het bre de rood-wit-blauw lint doorgeknipt met een schaar die hem door een charmante stewardess op een sier- kussen was aangeboden. Maar. öerst was het stil geféést - bavèri- 'en dp Ypenburg want i-diverse1 sprekers waren op het podium geklommen om op het belang yan de luchtvaart- ten toot stelligst? wijzen. De waar nemend voorzitter van de Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart,, de heer C. Kolff had het over dö grote vooruit gang van de luchtvaart en waarom het nuttig is het publiek steeds na der tot de luchtvaart te brengen. Als deze tentoonstelling een succes wordt is het de bedoeling er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. j De ouderen heeft de luchtvaart I nodig als passagiers, de jongeren om hun ambities te kunnen uitleven, was de mening van de minister. Hiervoor is nodig de belangstelling voor de vliegerij te verdiepen. Hij achtte het onbevredigend dat Ne derland nog steeds te weinig jonge lui kan leveren voor de luchtvaart, waarmede hij. niets ten nadele wilde zeggen van de buitenlandse piloten. Hij hoopte op vergrote en blijven de belangstelling voor onze lucht vaart. De vele burgerlijke en militaire autoriteiten maakten een rondgang over het tentoonstellingsterrein, zo wel binnen als buiten en diverse piloten kozenmet hun sportvlieg- tuigen hel luchtruim waarmede zij in de wijde omtrek bekend maakten dat de vliegweek op Ypenburg was begonnen. Ondertussen arriveerden uit diverse windstreken buiten landse sportvliegers, die 's morgens waren gestart voor de Benelux- rondvlucht. Gisteravond werden deze gasten in de raadszaal aan de Javastraat door het Haagse gemeen tebestuur ontvangen, waarbij de wnd. burgemeester, ir. Ffiber als gastheer optrad. de huurprijzen a? hoger zijn dan voor dezelfde typen welke vóór de oorlog zijn gebouwd. Wel is in het voorstel opgenomen, dat ook de onderhuren evenredig zuilen worden, verhoogd en dat de huiseigenaren op de prijzen van die onderhuren meer invloed zullen kunnen doen gelden. Aangezien uit de verhoging van de huren onmiddellijk zou voortvloeien, dat de heffingen voor de personele belastingen omhoog zouden gaan, hetgeen geenszins de bedoeling is, wordt eveneens voor gesteld, dat het bedrag van de huurwaarde, dat buiten de aanslag blijft, zal worden verhoogd. Het Is nog niet duidelijk, op welke wijze de regering zich voorstelt, de gevolgen op te vangen van een der gelijke maatregel. Immers vooral de loontrekkende bevolking kampt reeds met zovele moeilijkheden in haar strijd om inkomsten en uit gaven in een evenwicht te houden, dat een huurverhoging zonder ver hoging van de inkomsten een on mogelijkheid moet worden genoemd. (Zie verder pag. 4) Abetz tot twintig jaar veroordeeld PARIJS, ■•••-%-Overeenkomstig de eis is Otto Abetz, die gedurende de oorlog ambassadeur van' Duitsland te Parijs was, door een Frans mili tair gerechtshof wegens' oorlogs misdaden tot twintig jaar dwang arbeid veroordeeld. Hem is boven dien verboden Frans grondgebied te betreden gedurende een periode van twintig jaar, nadat hij zijn gevangenisstraf zal hebben uitge zeten. Voorts werd de confiscatie bevolen van een grote som geld en goud, die Abetz bij zqn arrestatie in zijn bezit had. (Van een onzer verslaggevers) p 1 SB URK Een verkeersbord langs de weg door de Noord- Oost-Polder bU Urk heeft ons naar hier gedreven; een rond c .v<-~- bord met een zwarte fiets op witte achtergrond, waarom- heeu een rode cirkel en daaronder de mededeling „Verboden voor rijwielen van Zaterdag 24 pur tot Zondag 24 uur", met andere woorden: „Niet fietsen cp Zondag". Ons land heeft een verrassend rijke collectie ran gebods- en verbodsbepalingen voor alle dagen van de week, maar dit bord is in zyn soort een unicum. Daarom stapten wjj in Kampen in de autobus om dwars door de N.O.-poIder, het nieuwe land, dat de ploeg heeft veroverd op het v-issersnefc, naar het oude Urk te reizen! Urk, dat is een 'langgestrekte heuvel van keileem aan de kim van. de polder, een, grote paimekoek, waarop tegen de kerk en een paar verwaaide bomen een plukje hulzen staat. De mensen die daar wonen," er ritten er een pa_jr in de bus, onderscheiden zich van de andere medereizigers. Zij T'in in zich zelf gekeerd, bewust van. wat hen scheidt van hen, die hun hun. Zuiderzee roofden. m Kampen bemerkt de toerist, die 'de Zondag heeft 'ge kozen om per autobus Urk te bezoeken, dat dia verbinding op deze dag niet bestaat. Als hij op deze dag na een fietstocht door de polder op Urk aangeland, zich in een uitspanning 20u willen ver kwikken by- een glas limonade, zal hij alle deuren gesloten vinden. Ja, wanneer hem het ongeluk zou treffen op het voormalige eiland te worden overvallen door een regenbui, dan zal hij geen schuilplaats vinden, tenzij een medelijdend hart voor hem- zijn huisdeur opent. Als climax van. dit alles echter zal de Zondagsfïetser, wanneer hij in zijn onschuld door de straten van het pittoreske Urk peddelt, de veld wachter zijn hand zien heffen en hem horen toevoegen: „Weet U niet, dat U hier niet...?" en als alles goed afloopt deze daaraan horen toe voegen: „En dit is de laatste keer, dat ik U waarschuw, de volgende keer..." En hij zal zijn weg moeten vervolgen met zjjn fiets aan de hand, zolang hij zien. op Urker .territorium bevindt. Urk houdt het gelaat naar de zee gewend, niet naar dat nieuwerwetse iJsselmeer, maar naar de Zuiderzee en de Noordzee. Deze gemeenschap van 4500, eilancjers heeft met mis- noemen de djjk zien groeien naar de vaste wal. Het heeft het nauwe lijks kunnen verkroppen, dat achter die d|jk de grond droog viel en „die anderen" een brók van hun Zuider zee beploegden en erop uitzaaiden, want „visserman blijft visserman". Urk heeft zijn eigen code van ge boden en. gebruiken. De arbeider in de polder moge ander vertier ken nen dan hij. De eerste moge ont spanning vinden bij vertoningen van films, de rechtschapen Urker mijdt deze nieuwigheid. Het eiland verzet zich tegen wat de inpoldering aan nieuws heeft in ert heeft met overtuiging ge- voor het verbod om auto's leven. En in de defensie daarvan de gemeente toe te laten, heeft het gegrepen naar wapenen, maatregel overigens, die ge- waardoor (tijdelijk?) het „welkom wettigd wordt, doordat'de nauwe, vreemdeling" het onderspit heeft kronkelige straatjes en stegen geen moeten delven tggen het „scheer' je autoverkeer toelaten. Auto's moe- weg", r- Het Britse ministerie van bin nenlandse zaken heeft 10 Augustus vastgesteld als datum waarop John George Haïgh, de man die ne gen mensen vermoord heeft en de lijken in zout2uur oploste, zal wor den opgehangen. - De Duitsers denken nog steeds, dat Berlijn en niet Bonn hun hoofdstad moet wor denBij een stemminggeorga niseerd door de Amerikaanse regeringbleek, dat in de Ame rikaanse zöne 17 procent en in Bremen 93 procent van de be volking voor Berlijn is. Het grootste schrikbeeld van Zuid-Afrika is de droogte, die het land op de duur in een woestijn dreigt te veranderen In de stad East-Londen is het watergebrek al zo ontstellend, dat men deze onmisbare vloei stof per tankschip van elders moet betrekken, wat de inwo ners 300.000 gulden per maand kost. De eigenaardigste winkel ter wereld is waarschijnlijk die van Margaret Scherbaum in New York. Zij verkoopt vlin ders, waarvan zij er 15.000 met een totale waarde van 100.000 gulden in voorraad heeft. Het diertje op de foto is de Drurya Antimachus, de grootste vlin der, die men kent. ZAND VOORT. Vrijdagmiddag om kwart over -vijf is een autobus van de Rotterdamse Reiscentrale, die bestuurd werd door de heer D. Jcrissen, op een overweg te Zandvoort door een motorwagen van da Noord- en Zuid-Hollandse Tramwegmaatscbappü gegrepen en van ach teren open gereten. Veertien inzittenden, allen Rotterdammers, raakten gewond. Van zes hunner liet zich de toestand aanvankelijk zeer ernstig aanzien. 'Toen men ze echter naar ziekenhuizen in Haarlem had ge transporteerd, bleek aldaar, dat hun verwondingen, nogal meevielen. Al leen mevrouw. J. van Scoters^Donker is er.'zeer ernstig aan toe; Zy heeft een schedclbasisfractuur en wordt thans verpleegd ln-hetrDiaconessen-» MAANDAG is het wasdag op Urk, dan spant man dwars over de straat de drooglijnen en wis selt de laatste nieuwtjes uit ten buiten het dorp standplaats Kie zen en wie naar Urk wil, wandele dc rest. Een week of vijftien geleden oor deelde men, dat het niet langer nodig was, dat dc autobus Urk ook op Zondagen met Overijssel var- bindt en voor een week vervol maakte de visserman het kunst matige isolement door het fietsver- bod voor de Zondag. Er gaan, ook op het eiland stemmen op, die zich afvragen of deze maatregel tegen fietsers niet te ver gaat. Geschiedde dit uit hoofde van de veiligheid op het eiland, of omdat de fietsers aan stoot gaven aan de kerkelijke ge voelens van de Urker? Weinigen, die dat geloven. Urk wil zichzelf blijven,, zjjn leven "van eeuwen en eeuwen voort- Z. zitplaatsen volkomen verwrongen Hat gezelschap Rotterdammers had een bezoek gebracht aan Schip hol en wilde, op de terugweg nog een kijkje gaan nemen bij het ge strande Zweedse schip „C. A. Banck". dat op het Bloemendaalse strand ligt. Het schijnt, dat de be stuurder van de bus niet goed op de hoogte was van de situatie ter plaatse en daarom onvoldoende aandacht besteedde aan het slinger- seir. bij de overweg aan de Bent- veldseweg, dat in beweging komt en gaat bellen wanneer de blauwe tram nadert. De chauffeur zag de tram pas op het allerlaatste ogenblik en trachtte door vol gas te geven een botsing te voorkomen. Dit mocht echter niet meer gelukken. De voorste wagen van de zware tram-trein greep de bus aan de rechter zijkant en drukte de wagen van de over weg. Do buswand werd openge scheurd en zes zitplaatsen werden een verwrongen massa. Voorbijgan gers hoorden het gekreun van de slachtoffers opstijgen uit het ver nielde. voertuig. Van alle kanten kwam onmiddel lijk hulp opdagen. Onder leiding van de corpschef van de Zand voortse politie, de heer Vreman, die juist uit IJmuiden kwam aan rijden. werden de gewonden he- vrijd. Het bleek, dat zich in de bus 25 passagiers bevonden, waarvan elf met de schrik vrijkwamen. Zie kenauto's uit Haarlem en Zand- voort brachten zes mensen naar de ziekenhuizen. De acht licht gewon- den werd ter plaatse eerste hulp verleend. In de Diaconessenstichting te Haarlem bevindt zich thans, behal ve mevrouw Van Seeters-Donker ook haar echtgenoot, die een nier bloeding heeft. Ook de heer H. Noort. die rijn sleutelbeen brak 'ordt daar thans verpleegd. De overige Rotterdammers, die naar zickeninrichtingen werden vervoerd konden naar Rotterdam worden vervoerd. In de bus bevonden zich ook de 24-jarige dochter van het echtpaar Van Seeters en haar man. die zich beiden naav Rotterdam hebben kunnen begeven. Prins neemt deel aan "f National Horse Show LONDEN. Koningin Juliana en Prins Bernhard z|jn met de twea oudste prinsesjes Beatrix en Irene Vrijdagmiddag in Londen aangeko men om de opening bij te wonen, van het Britse nationale concours hippigue in het White City Stadion. Deze jaarlijkse „National Horse Show" begon met een. z.g. B-3pring- concours, waaraan alleen de buiten landse ruiters konden deelnemen. Prins Bernhard kwam uit met de zes-jarige „Veronique". „Veroni- que" wierp v^'f hindernissen ora en de prins notéerde 24 fouten, waar door h? niet in de prijzen viel. Na de rit verklaarde Prins Bern hard: „Ik ben oen groot liefhebber van de ruitersport. Wat de fouten betreft, zij zijn door mg gemaakt en niet door „Veronique". Vandaag neemt de prins deel aan de „Welcome Parade" voor buiten landse inschrijvers. Dg koningin en de prinsesjes zijn hierbij in het stadion aanwezig. Koningin Juliana zal Maandag naar Nederland terug keren. De prinsesjes zullen, echter nog in Engeland blijven om de dres suur en springproeven te zien, waaraan hun vader met drie paar den zal meedoen. Het concours is het grootste, dat sinds de oorlog in Engeland ia ge houden. In totaal nemen 1.125 paarden deel. Republikeinse delegatie voor de Rondetafel conferentie BATAVIA. Van officiële zijde ■wordt vernomen, dat de Republi keinse delegatie naar de Ronde tafelconferentie als volgt zal zijn samengesteld: Mohammed Hatta, Sujono Hadinoto, voorzitter van de P.N.L, AK-Sastroamidjojo, minister van onderwijs, Djuanda, minister van verkeer en waterstaat, Leime- na, minister van gezondheid, prof. Supomo, lid van de Republikeinse delegatie en Mohyamin. Volgens betrouwbare Republi keinse kringen i? te verwachten, dat Sjahrir of AH Budiardjo nog'in de delegatie 2ullen worden opge nomen. Een besluit hierover is nog niet gevallen. Aan de delegatie zul len enige leden als staf worden toegevoegd. De delegatie en de staf zullen bestaan uit ongeveer dertig man. DEN HAAG. De regering maakt bekend, dat' tot haar leed wezen de volgende verliezen in Indonesië zün gerapporteerd: Kon. Landmacht: sold. P. Dub belman, uit Lage Zwaluwe; sold. G. M. F.. J. Mutsers, uit Someren; sold. J, Frederïks, uit Odoom; sold. Ie kl. S„ Schaafsma. Barradeel (Fr.); 2e It. G. N, Cobelcos, uit Haarlem; 2e It. F. W. Dercksen, uit Apeldoorn; sold. F. H. Lelieveld, uit Loosduinen; 2e It R. Postuma, uit Brunssum; sold. G. A. de Ruy- ter. uit Nijmegen. Koninklijk Ned.-lnd. leger; Chin, mil. sold. Kwee Sie Ba; Amb, korp. infie. A. Bastiaan; Amb. sold. Ie kl. infie J. Pattij; sold. 2e kl. infie E. Struwer; korp. infie T. Vesters allen afkomstig, uit Indonesië. IJsland ratificeert het Atlantisch pact REYKJAVIK» IJsland heeft als negende van de betrokken staten het Atlantische pact geratificeerd. Het pact is nog niet goedgekeurd door de parlementen van Nederland, Frankrijk ea Italië,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1