HET ROTTERDAMSCH PAROOL Bijna anderhalf milliard dollar voor militaire hulp Otto Strasser, kameleon der Duitse politiek duikt weer op Ook „goede" Duitsers door het „kwade" aangetast Panter en gorilla leveren gruwelijk gevecht in circus Verenigde Staten hebben sterke vrienden nodig Minder warm i Willy Croes gestart Nederlandse dame krijgt bezoek van welgemanierde beer r Nee toch. Heus r - -•* Alle „echt-Duitse" elementen scharen zich geestdriftig achter hem V J Opde kpMiel Z.O. Azië 9e Jaargang no. 172 Bed en Adm. Lange Herren 141. Schiedam Tel 69300 Abonn prijsi per week f 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummert 0.09 Opgericht door de Stichting «Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 26 Juli 1949, Ultgava N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdcmsche Bank te Rotterdam Dlrecteun B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. P. Schaper TRUMAN VRAAGT HET CONGRES In bet zoeklicht BELGIE Eyskens' dilemma Ware het niet, dat de Belgische katholieken de verkiezingsstrijd zo scherp hadden gevoerd onder de leuze „terugkeer van Leopold"; ware het niet, dat de socialisten zich evenzeer hadden vastgebeten in de strijd voor het tegendeel; ware het ten slotte niet, dat de li beralen (en met succes) de strijd om de stembus hadden gevoerd met als inzet verlaging' van de be lastingdruk; misschien dat het dan niet zo moeilijk zou zijn te komen tot de vorming van een nieuw ka binet. Zoals de zaken nu staan be staat er helaas slechts op één punt eensgezindheid en wel daarover, dat er zo spoedig mogelijk een eind moet komen aan de regering loosheid. Dit alteen echter is geen basis voor een accoord. De kansen van de huidige kabi netsformateur, Gaston Eyskens. hoogleraar* aan de katholieke universiteit te Leuven en mi nister van fi- nanciën en vice- premier in het demissionaire kabi net Spaak schijnen beter, dan die van zijn voorganger van Zeeland. Eyskens behoort tot de linkervleu gel van de katholieke partij; zijn financiële beleid heeft over het al gemeen de instemming gehad van de socialisten en voor wat de ko ningskwestie betreft, zou hij tot het compromis neigen, dat de wet van 1945, die vastlegde, dat Leo pold III zich in de onmogelijkheid bevindt zijn waardigheden uit te oefenen, zal worden ingetrokken, (welwillendheid der socialisten te genover dë katholieken). De laat- sten zouden dan afzien van hun eis tot onmiddellijk herstel van de Koning in zijn functies (gebaar van de katholieken tegenover so cialisten en liberalen). De konings kwestie zou in dit geval geregeld worden bij volksstemming in bet komende najaar. Rest echter, last not least, de be zwaren, die de liberalen gevoelen tegen deelneming aan een regering Eyskéns. Want hoe zullen zij zit ting kunnen nemen in de regering van een man tegen wiens finan cieel beleid hun voornaamste ar gumenten in de verkiezingsstrijd waren gericht; zonder bij hun kie zersvolk de indruk te wekken, van verraad van aan' hen gedane be loften. Al zien de kansen vóoir Eys kens er dus beter-liit dan-dig van Van Zeeland, die een orthodox royalistisch standpunt innam, de moeilijkheden zijn nog geenszins overwonnen. WASHINGTON. Het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken dringt aan op spoedige goedkeuring door het Congres van het plan tot het leveren van wapenen ter waarde van 1.45 milliard dollar aan vrije naties, ten einde de „geleidelijke agressie" van Rusland, die zou kunnen leiden tot een nienwe wereldoorlog» tot staan te brengen- Het State Department geeft deze uiteenzetting in een rapport, dat ge voegd is bij een verzoek van president Tnunan aan het Congres, om het grote wapenpro gram aan te nemen. In het rapport wordt uiteengezet, hoe het programma zal functionneren en wat het, naar de regering hoopt, zal uitwerken am Rusland in toom te houden en de kracht der vrije naties om weerstand te bieden aan agressie op te bouwen. Qet rapport waarschuwt plechtig, dat Ieder uitstel In -de goedkeuring van het progran^ „onze kans om in vrede te,leven en te werken" kan verminderen. Voorts uit het rapport de waarschuwing, dat de Ver. Sta ten zich niet kunnen beperken tot nationale verdediging. „Wö hebben ook vrienden nodig, sterke vrienden om ons te helpen onze veiligheid te verdedigen." Ruim 1 milliard dollar voor West-Europa De militaire hulp wordt aldus gesplitst: 1. De Westeuropese leden van het Atlantisch Pact zouden ruim 1 milliard dollar ontvangen; 2. Griekenland, Turkije, Iran, de Philippijnen en Korea krijgen 300 mlllioen dollar; 3. Een speciaal noodfonds van 45 millioen dollar moet worden gevormd voor on voorziene omstandigheden; 4. de administratieve kosten van het program vereisen 11 millioen dol lar. Atoomwapens of geheime in formaties betreffende de atocmon- derzDekingen zullen niet aan an dere landen worden verstrekt. Het rapport windt er geen doek jes om, dat Rusland zulk een wa penprogramma heeft noodzakelijk gemaakt. Het rapport is doorspekt met opmerkingen over JSuslands obstructie-tactiek en misbruik van het veto-recht in de VN." en over „Ruslands verwarrende invloed by het aanvallen van de wereldmaat schappij". De Ver. Staten, zo wordt verze kerd, steunen nog altijd ten volle dè V.N. en de principes van die or ganisatie, maar de grote harmonie tussen de mogendheden heeft zich na het einde van de oorlog niet verwezenlijkt» „In plaats daarvan - hebben- depolitiek e -agresei e erf de expansionistische doeleinden vari de Sovjet-Unie, gepaard gaande met een kwaadaardige groei van het internationale communisme. THOMAS MANN SPREEKT IN FRANKFURT: Zelfoverwinning nodig voor mijn terugkeer Na een afwezigheid van zestien jaar heeft de grote, 74-jarige schrij ver Thomas Mann, auteur van „Der Zauberberg", van „Dr. Faustus" en van vele boeken, die jarenlang in het Derde Rijk verboden zijn ge weest, weer voet op Duitse bodem gezet. Hij. is naar Frankfurt gereisd om daar de hem toegekende Goethe- prijs jn ontvangst te nemen, die hij naar hij verklaarde heeft aan vaard om daarmee in nood verke rende publicisten te kunnen steu nen. Precies op de dag af tweehonderd jaar nadat Goethe in deze stad was geboren heeft hij gisteravond in de Frankfurter Paulskirche een- rede uitgesproken, die men in zekere zid zou kunnen beschouwen als de offi ciële opening van het „Goethe jaar'". In zekere zinl Want Thomas Mann zelf heeft zijn toespraak zeker niet zo opgevat. Nadat' hij door Oberbür- germeister Walter Kolb welkom was geheten, zei hij: „Wie gedacht mocht hebben, dat ik hier zonder mder een causerie over Goethe zou komen houden heeft zich vergist. Daarvoor is er te veel gebeurd". THOMAS MANN. Weersverwachting, medege deeld door het KNMI te de Bilt, geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond (opgemaakt te tien uur). Veranderlijke bewolking met hier en daar een regen- of on weersbui. Aanvankelijk zwakke wind uit uiteenlopende richtin gen, later zwakke tot matige wind op de meeste plaatsen;-uit Westelijke richtingen. Vooral in de Noordelijke helft van het land minder warm. (Auteurs rechten voorbehouden KNMI). 27 Juli: Zon op 4.53, onder 20.39; Maan op 6.32, onder 21.56. „Wie na zo lange tijd in de ver banning te hebben geleefd in zijn vaderland terugkeert", zo vervolg de hij, „beleeft wonderlijke ogen blikken. Weinig kon ik vermoeden, dat ik, toen ik op 11 Februari 1933 naar Zwitserland reisde om daar een. lezing te houden; op weg was "migrant te worden", Thpmas Mann zei voorts, dat het z,i. verkeerd was om Van het goede en het kwade Duitsland te spreken, van het Duitsland, waar men niets mee gemeen wilde hebben en van het „andere" Duitsland, want ook in het „goede" Duitsland vond men veel van het .kwade". Op een afstand Men heeft mij wel verweten, al dus Thomas Mann, dat ik, die bui ten Duitsland leelde, de moeilijkhe den daar, de gebeurtenissen, die dr plaats hadden, niet meer kon aan voelen en begrijpen. „Ik kan u ver zekeren, dat ik misschien juist in de positie van de toeschouwer op een afstand, scherper kon zien, dan ve len van u. De geschiedenis heeft de bevestiging gebracht van hetgeen ik altijd heb gezegd," Thomas Mann, zei ook, dat het geen. lafheid was, die hem dr van weerhouden had dadelijk na de oor log naar Duitsland terug te keren. Evenmin was hij ten opzichte van Duitsland van haatgevoelens ver vuld. Er was een simpeler reden. Er was tijd nodig geweest, hij had iets in zichzelf moeten overwinnen. Over Goethe zei hij tenslotte, dat de grote dichter een lichtend voor beeld voor alle Duitsers was. waar van men zich helaas ver verwijderd had, maar waarop men zich opnieuw moest bezinnen. Thomas Mann is van plan naar Weimar te gaan om een onder scheiding in ontvangst te nemen, hem door een cornmunistisch-lite- ïaire organisatie aangeboden. Willy startte onder ideale weers omstandigheden. Ondanks het vrij vroege uur waren talrijke vacantie gangers op het strand bijeenge stroomd om de Nederlandse zwem ster uitgeleide te doen. Trainer Temme, die het Kanaal destijds xn beide richtingen .overzwom, bege leidt haar in de motorboot „June Rose", die haar ook van Dover naar Gris Nez had gebracht. Onmiddellijk nadat de motor boot aankwam, stapte Willy Croes van Rijsel over in een kleine boot, die haar naar het strand bracht. Zij was uitgerust met een water dichte rubber bril en een water dicht polshorloge, enkele ponden vet waren op haar huid uitge smeerd. HARRY S. TRUMAN nieuwe vrees en onzekerheid in de wereld teweeg gebracht" Het uiteindelijke doel van het program is de versterking van de politieke stabiliteit door militaire en economische maatregelen. Het onmiddellijke doel Is binnen de kortst mogelijke tijd een effectieve, macht 'opte bouwen/ öië'jrfstaafrs de interne orde te handhaven en het hoofd te bieden aan agressie van buiten. Munitie en artillerie kunnen onmiddellijk uit de be staande voorraden geleverd wor den. Kleine wapens, mortieren, speciale voertuigen, tanks en sche pen kunnen na een werktijd van vier h zes maanden geleverd wor- den. Zie verder pag. 3 Bouwvergunning van gemeenten blijft eis DEN HAAG. De publicaties over het verlenen van een algemene ryksgoedkeuring voor bouwwerken, waarmede een bedrag van ten hoog ste 500 is gemoeid, hebben hier en daar aanleiding- gegeven tot misver stand. De hier bedoelde maatregel heeft alleen tot gevolg, dat voor de ze werken in het vervolg een afzon derlijke rtfksgoedkeuring niet langer wordt vereist. Dat betekent dus niet, zoals sommigen blijkbaar menen, dat nu ook de normale ge meentelijke bouwvergunning kan worden gemist. Evenals dat vóór de oorlog het geval was, zal men in het algemeen ook voor de uitvoering van kleine bouwwerken de medewerking van de gemeentelijke technische dien sten behoeven. De Portugese premier, Sala- zar, heeft in de nationale verga dering verklaard, dat zich naar zijn mening geen moeilijkheden zouden voordoen bij de ratificatie van het Atlantisch Pact. Hij zou gaarne zien, dat ook Spanje ia het verdrag v.-erd opgenomen, NEW YORK. Vierhonderd be- vrouw Scherhaag had hij de soep- Vierhonderd verschrikte toe schouwers te Spokane (VS) wa ren er in het circus getuige van dat door een nalatigheid van een oppasser de panter Jackie de twee keer zo zware gorilla Ba- rangtu te lijf ging. Hun strijd duurde twee en een half uur en eindigde in een nederlaag voor de gorilla. Het dier moest wor den afgemaakt. Van Royen-Rum-overeen- komst in het K.N.I.P. BATAVIA. In het KNIP (h'et voorlopige Republikeinse parle ment) is gisteren, het debat begon nen over de Van RoyenRum- overeenkomst van 7 Mei. De ver gadering werd door 20 leden bijge woond, van wie er negen aan het debat deelnemen. De heer Sjam- suddin van de PNI (de Nationale Indonesische Partij) en Sundjoto van de Boerenpartij "verklaarden, dat hun partijen de regering steun den. Verwacht wordt, dat de rege ring voldoende steun van de ande re partijen zal krijgen om haar po litiek uit te voeren. zoekers van een rondreizend circus, dat zijn tenten in Spokane in de staat Washington had opgeslagen, hebben Zondag enige ijselijke uren beleefd, doordat eer» zwarte panter in de arena, waar juist een 145 kilo wegende gorilla zijn kunsten ver toonde, wist door te dringen. Met een sprong wierp de panter zich op de gorilla en een woedend gevecht begon, dat ondanks; alle pogingen van het personeel om de dieren te scheiden, twee uren duurde. De go rilla trachtte zich met zijn enorme armen tegen de woeste razernij, van de panter te beschermen, maar ten slotte scheurde het roofdier hem een arm van het lijf. Toen maakte Ruby Smith, trainer.en eigenaar van. de troep, nadat eerst het publiek uit de tent verwijderd was, met drie scho ten een einde aan het leven van de hartverscheurende kreten slakende gorilla. De panter werd eindelijk tot rust gebracht, doordat men in chloro form gedrenkte doeken in de arena wierp. Minder gruwelijk is de geschiede nis, welke dë 74-jarige mevrouw Ca therïha. Scherhaag tuts Amsterdam, dié ^arie^maafld'ënm" Am erika- lo geert, met een beer beleefde.- Het volgende speelde zich af: de heer en mevrouw Eitél, uit Chicago, bij wie mevrouw Scherhaag haar vacantie doorbrengt bezitten een buitenhuis in een veriaten streek van Wiscon sin en daar gingen zij met hun Ne derlandse gasten heen. Na een paar moesten zij echter terugkeren naar Chicago en lieten mevrouw Scherhaag achter onder de hoede van de huisbewaarder en zijn vrouw, die in een apart huis, ongeveer 309 meter verderop, wonen. Toen kwam de beer. Eerst kwam hij krabbelen aan de achterdeur en keek door de ramen naar binnen. Mevrouw Scherhaag verdreef hem door te roepen en alle lampen aan te draaien. Twee nachten later, om ongeveer 2 uur. werd mevrouw Scherhaag wakker door een verschrikkelijk la waai. „Er vielen borden naar bene den", vertelde zij, „en er was een vreselijk gestommel. Toen ik naar buiten keek zag ik de beer het huis in en uit rennen, terwijl hij elke keer iets uit de ijskast nam, wat hij dan buiten ging opeten." De beer had de buitendeur uit de hengsels geslagen. Het ruige dier consumeerde een stuk gebraden var kensvlees. twaalf eieren, een pond boter en een pan soep. Volgens tre pan naar buiten gedragen zonder een druppel te morsen. Als dessert nut tigde bruintje een chocoladetaart, die door mevrouw Scherhaag gebak ken was. „Hü zag er vreedzaam uit en at met veel smaak," verklaarde me-* vrouw Scherhaag. „Ik was helemaal niet bang. Tenslotte ging hy weg."' Inmiddels had de huisbewaarder echter enige jachtopzieners gewaar schuwd. die na hun aankomst de beer op ongeveer 15 meter van het landhuis neerschoten. De familie Eitel is nu van plan om het dier, dat bijna twee meter lang is en 180 pond weegt, op te laten zetten. Zij hebben wel trek in een beren biefstuk, maar mevrouw Scherhaag zegt: „Het was zo'n welgemanierde beer en ik vind het afschuwelijk, dat hij doodgeschoten is. Ik zou er geen stukje van door mijn keel kunnen krijgen." Prijs van zeep van heden af vrij ^.DEN-HAAG;- ---..-Blijkens -een-,tii de Staatscourant van 25 Juli op genomen beschikking van. de mi nister van Economische Zaken worden met ingang van 26 Juli 1949 de prijzen van zeep, was- en reinigingsmiddelen vrijgelaten. Tot deze vrijlating kan worden over gegaan, omdat het aanbod zo ruim is, dat voor prijsverhoging geen ■vrees meer behoeft te bestaan-Met ingang van 2 Augustus zijn de prijzen voor de verhuur van en de besteldiensten met klein materieel, (bakfietsen enz.) vrij. Europese assemblee onder Edouard Herriot PARIJS. De voorbereidende commissie van de Raad van Europa heeft te Pa rijs bekend gemaakt, dat Edouard Herriot, voorzitter van deFran- se Nationale Vergadering en burge meester van Lyon, bereid is als voor zitter te fun geren op de eerste bij eenkomst van de Europese Assemblee te Straatsburg op 10 Augustus, totdat zij haar voorzitter gekozen zal hebben. Het rapport van de voorbereidende commissie zal aan de president van de Europese Ministerraad, die Augustus, te Straatsburg-^bijeen komt, overhandigd'worden. r»~f«s82C«; (Van onze correspondent) DUSSELDORF. Otto Strassju-'s naam wordt weer telkens genoemd dat geeft te denken. Vroeger waren er twee S trass erts, die voortdurend in opspraak waren: mi Is er nog maar één over, want Gregor werd in Juni 1934, toen Hitier ineens gewelddadig: opruiming- hield onder alle mensen die gevaarlijk voor hem konden worden, vermoord door Hitler's trawanten. Dat ge schiedde in die lugubere nacht, toen ook Hitler's oude compagniescom mandant Röhm, ex-rijkskanselier Schleicher en een paar honderd ande ren werden neergeknald. Gregor Strasser viel, Otto kon zich redden. In München wordt zijn hoofdkwartier ingericht De Strasser*a hadden Hitier dicht aan het hart gelegentenminste dat dacht men. want toen de FUhrer zich van Gregor Strasser ontdeed, had hg eerst een hysteri sche aanval verwerkt, waarbij tra nen geen gebrek, zodat alle toe schouwers wel tot de conclusie moesten komen dat Hitier, om Duitsland-te redden, een lap uit zijn eigen hart scheurde. Van vele markten thuis Otto, wiens naam tegenwoordig telkens weer wordt genoemd, o.m. omdat de leden van de Bund für deutsche Emeuerung reeds een grote woning te München voor hem inrichten, opdat hij in September-in een in. alle opzichten „opgemaakt bed" zal kunnen rollen, deze Ot to is al dertig jaren lang een veel besproken man geweest, primo, omdat hij als „brave Beier" (de Beleren zijn van huis-uit meestal streng-kathoïiek) openlyk socialist dorst te worden, en nog wel links- socialist Secundo voerde hy tijdens de Rapp-Putsch van 1920 een sociaal democratisch arbeiderscorps aan „om het gevaar van rechts met de wapenen in de hand tegemoet te treden". Zijn broer Gregor bracht hem met Hitler in aanraking, toen deze uit de gevangenis van Lands berg op der Warte was ontslagen, de gevangenis waar Mein Kampf was ontstaan. Otto. de links-socialist, bekeerde rich op slag tot vurig nationaal-so- clalist, werd medewerker aan Goeb- bels' VÖlkischer Beobachter en dat 'alles nóg tomelozer dan zijn „illus tere" voorbeelden. Zó tomeloos. t de partijleiding van NSDAP hem lastig begon te vinden. ZÓ lastig, dat hij in 1930 met majoor Buch- rucker de „Knokploeg van revolu- tionnaire Nazi's" oprichtte, die Bit- lerlaanser deed dan Hitler zelf; daarmede tekende Otto Strasser a. h. w. vrijwillig zijn eigen doodvon nis. Loutering in Canada? Hitier kwam volledig aan de macht (Januari 1933) en Otto wist wat dat betekende. Dus week Otto uit naar Wenen, trachtte Oostenrijk te waarschuwen en te wapenen te gen de naderende Hitleriaanse over heersing, verloor zijn broer by de nazi-Bartholomaeusnacht van 10 Juni '34, en werd- door Goebbels op een krijsende manier van zijn Duit serschap vervallen verklaard. Opge jaagd en vervolgd door agenten van de Gestano vluchtte Ottb Strasser heel Oostenrijk door naar Tsjecho- slowakije en vandaar naar Frank rijk, Zwitserland en Engeland, om ten slotte uit te wijken naar de Nieuwe Wereld. In het rumoer van de tweede we reldoorlog gingen de naam van en de herinnering aan Otto Strasser helemaal verloren, maar Mei 1945 was nog niet voorbij, of men vernam van een wonderlijke Bond voor Duitslands Vernieuwing en daarvan bleek „ene" Strasser-domiciliërende- in-Canada de .stichter te zijn; vol gens het prospectus van de Bond was deze stichter-leider een „totaal veranderde Otto Strasser, een ge louterde nationale held. die zich wil opofferen voor het herstel van een Duitse Bondsstaat op christelijk- Zwitserse grondslag". Maar de ge allieerde zone-autoriteiten waren van meet-af- niet op hem gesteld; hun opvatting is: „Laat deze gelou terde nationale held rustig In Ca nada blijven en doorgaan met loute ringen!" (Zie verder pag. 4) Schweitzer op thuisreis NEW YORK. Aan boord van ;de Nieuw-Amsterdam die gisteren uit New York naar Southampton, en Rotterdam is vertrokken bevindt zich de bekende filosoof en zende ling-arts dr. Albert Schweitzer met rijn echtgenote. In een stadstuintje te San- ford in Engeland, daalden acht parachutes, met een com pleet zwaar kanon, munitie en oen jeep. De zending was door het vliegtuig verkeerd bezorgd. Een en anjler was bestemd voor een naburig vliegveld. Ook in Ame- rika is het warm. Emil Meyer in New Jersey heeft in de strijd hierte gen de hulp in geroepen van 'n badkuip, waar mede hij uit va ren gaat. Zijn wastobbe heeft dit voor op een goede boot, dat hij naar belie ven de afvoer kan openen en water kan laten binnenstromen om de afkoeling compleet te maken. Een politieagent, die Zon dagmorgen in Parijs zijn ron de maakte ontdekte op de Bou levard St. Jacques een kleine verzakking. Hij stampte er eens op met de voet en er kwam een gat van twee by een meter aan het licht. Thans is het verkeer omgelegd, de ondergrondse min dert vaart in deze buurt en misschien moet de gehele buurt worden ontruimd voor nader onderzoek. Charles Brown in Califomië, oud 82 jaar, zou dezer dagen zijn 62-jarig huuielyks/eest wie ren. Hij moest de feestelijkhe den uitstellen, omdat hij met mazelen onder de wol moest. In Marseille waarschuwden op een nacht omwonenden van een kantoorgebouw, dat zij vreemde geluiden hoorden. On derzoek wees uit, dat een inbre ker had gepoogd de kluis te forceren. De inbreker werd eveneens ingerekend. Hij was vermoeid van het zware werk voor de kluis iit slaap gevallen. Nieuwe roem voor de Russi sche uitvinders! Sergei Le- bedef heeft reeds tn 2909 de synthetische rubber uitgevon denaldusTass. De Duitsers aapten zijn ontdekking na en patenteerden deze in 1910. Britse regering heeft geen devaluatieplannen LONDEN. Lord Addison, de Lord Privy Seal, heeft gisteren in het Hogerhuis verklaard, dat de Britse regering „generlei voorne men koestert om over. te gaan tot het onbezonnen experiment van devaluatie van het pond sterling." Hij zeide dit in een debat over de economische toestand naar aanlei ding van een opmerking van lord Brand, een vooraanstaand bankier, die beweerde, dat de wereld* het vertrouwen in het Engelse pond aan het verliezen is. Ieder het zijne EEN dapper man, die zomaar zonder een spoor van aarzeling en zonder met z'n ogen te knippe ren zijn hoofd ter beschikking stelt. Minister Lieftinck is zo'n dapper man. Toen een onderne mende spaarpottenfabrikant hem vroeg het hoofd van zijne excel lentie voor het vervaardigen van spaarpotten te mogen gebruiken, beeft de minister grootmoedig toe gestemd. Zoiets moet men niet uit vlakken. Dit wijst toch wel ergens op en hoewel het alterminst, in Korrelschrij veris bedoeling ligt om de diepere beweegredenen, die on getwijfeld een psychologische ach tergrond hebben, op te sporen» meent hij toch wel van heroïsme te moeten spreken als iemand, of hij nu minister is of niet, zijn hoofd wegschenkt om er een ge bruiksvoorwerp van te laten ma ken in porselein of papier-maché. Wat dit allemaal al niet voor ge volgen kan hebben.... Daar staat dan het hoofd van zijne excellen tie op de schoorsteen of op de commode of misschien, erin, maar het staat er, het ernstige hoofd met de omrande brilleglazen en de nu eens vermanende en dan weer ver schrikte blik. Vermanend om toch vooral het hoofd, het lege hoofd wel te verstaan, te gedenken met dubbeltjes en kwartjes; verschrikt, als men er te laog onverschillig aan voorbij gegaan is. Die fabri kant is natuurlijk een slimmerik» zo een, die rusteloos zoekt naar daverende stunts. Nu, een stunt is het, dat hoofd. Nog een grotere stunt is het randschrift met de woorden: Ieder het zijne. Nee, nu heeft de fabrikant het onderste uit de kan willen halen. Hij is gaan moraliseren en dat had hij beslist niet moeten doen. Wie wel eens een Duits concentratiekamp van binnen heeft gezien, zal nooit de ingang vergeten, Die ingang be stond meestal uit een fraaie poort en boven die poort stond: Jedem das seine. Kijk, daar had je het nu: wie binnen die poort verzeild raakte, kreeg precies wat het toe kwam- Daar was niets aan te doen. Je moest je daar maar mee verzoe nen. En nu komt daar die super spaarpot en zegt hetzelfde. Nee, toch niet, want het. dubbeltje of kwartje, dat de vlijtige spaarder in de gleuf stopt, komt in... Lief- tinck's schedel! Het is een reden om bekommerd en bedroefd te worden. Ieder het zijne, zegt de minister en hij glimlacht verstelen ais er weer een geldstuk in zijn schedel rolt- U ziet, hij windt er geen doekjes om. Hij zegt het openhartig. Op deze ^manier ko men wij, de" adSpifant-Spaai-ders. voor een afschuwelijk gewetens conflict te staan. Is dat geld, dat wij in 2ijn schedel stoppen, nu voor ons of voor hem? De spaar pot geeft geen antwoord. Het hoofd van zijne excellentie kijkt ons sphinxachtig aan en zwijgt. Alleen dat vermaledijde rand schrift laat aan duidelijkheid niets te wensen over. En het ergste is, dat het door geen andere tekst te vervangen is, want wat er ook op staat, het komt in de schedel van Lieftinck. Alles is voor hem! Dit is cru, dit is afschuwelijk, dit is'niet te dragen. Daar had zyne excellen tie rekening mee moeten houden. De associaties, die aan het tradi tionele varken zijn verbonden,, zijn nu eenmaal anders en niet verge lijkbaar. Zodat Korrelschrijver zich maar bij het varken zal hou den. Gevecht tussen bandieten en politie op Sicilië PALERMO. Een groep van vijf politiebeambten heeft met ge weren en handgranaten een ge vecht yan een half uur gevoerd met Siciliaanse bandieten van de bende van Salvatore Giulano. De vijf politiemannen keerden terug van een inspectietocht. Zdj zagen halmen in een suikerrietveld bewegen en vermoedden een hin derlaag. Toen zij het vuur open den werd dat beantwoord. Na een half uur trokken de bandieten 2ich terug. Giulano heeft intussen aan de politie laten wéten dat hij een „openlijke strijd" zou ontketenen als zijn gearresteerde familieleden en vrienden niet werden vrijgela ten. Lord Sempill pleit voor samenwerking in LONDEN, Lord Sempill zal morgen in het Britse Hogerhuis 'a pleidooi houden voor een gezamen lijke bestrijding van het commu nisme in Zuid-Oost-Azië door de Britse, Franse en Nederlandse re geringen. Lord Sempill heeft in 't Hogerhuis een motie ingediend, waarin de aandacht van de rege ring wordt gevestigd op „de dwin gende noodzaak voor het voeren, van een meer afgerond beleid op politiek en economisch gebied in Zuid-Oost-Azië en in het gebied van de Stille Oceaan in het alge meen." Naar verluidt denkt Lord Sempill niet alleen aan een samen werking van Groot Brittannïë met Nederland en Frankrijk, maar ook aan samenwerking met Australië, Nieuw Zeeland, India, Pakistan en Ceylon. Lord Sempill maakt deel uit van een kring, welke haar be langstelling speciaal op Malakka en Frans Indo-China heeft gericht, doch ook, zij.het in mindere mate, op Indonesië. Staatsloterij DEN HAAG.Bij de 6e trek king, 5de klasse van de 507ste Staatsloterij, is de prijs van. 10.000 gevallen op lot 18104.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1