HET EOTTERDAMSCH PAROOL' Engeland maakt aanspraak op derde deel van Marshall-knip „Kromsluiten" - populaire S.D.-methode GDK krimpt in Djokj< Halve correctie is geen correctie Verhoging zou ten koste gaan van andere landen GROENTEN-EXPORT OP O .-DUITSLAND Competitie-indeling 1949-1950 K.N.V.B. gehandhaafd Spoorbrug vijf jaar in gevaar V Nee toch.Heus! Besprekingen over cease fire in ia hervat Willy Croes geeft op Onze verliezen in Indonesië Ballonvaarder Willem Pottum in Den Haag overleden Herinneringen aan een kleine man' met grote moed 9e Jaargang no. 173 Red en Adm. Lcrage Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn prljer per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummer» 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Woensdag 27 Juli 1949 •Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 o- Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper VIERDE DAG PROCES-LAGES AMSTERDAM. Een reeks van bijna 50 getuigen werd gisteren ge durende de vierde dag van het proces tegen de 48-jarige Kriminalrat Willy Lages, voormalig chef van de Sicherheitspolizei te Amsterdam, door de president van het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof gehoord over de mishandelingen, die zij bij hun verhoren door verdaehtes onder geschikten hadden ondergaan. Geen hunner was door Lages zelf mishandeld, noch verklaarde ook maar, één der talloze getuigen, die elkaar van gistermorgen 10 uur af tot 's avonds 8 uur toe met twee korte onderbrekingen, waarbij de zitting geschorst werd, voor het ge- tuigenhekje opvolgden, dat Lages bij de mishandeling in persoon aan wezig was geweest. Vijftig mishandelden passeren mr. van Hamel Lages zelf luisterde de gehele dag in het verdachtenbankje ge spannen toe naar de troosteloze opeenvolging van bijna monotoon wordende, verklaringen der mis handelde getuigen, die vrijwel allen destijds waren „kromgeslo- ten" om hen tot de een of andere bekentenis te dwingen. Kromslui- ten was blijkbaar de populairste tactiek bij de Amsterdamse Sicher heitspolizei. Dikwijls ook hadden de Duitsers niet voldoende geduld om te wachten tot de gevangene be zweek en ranselden met gummi stokken en zwepen ap de rug van de gevangene los, zodat deze be wusteloos neerviel. Dan werd hij ontdaan van—zijn boeien,^-4n -een- stoel gezet en als hij bijkwam werd hem vriendelijk een cigaret aangeboden met het verzoek nu maar te bekennen, want anders ging het spel opnieuw beginnen. Lages zelf, die zich aanvankelijk AMERIKA Koel congres Kanonnen, mortieren, tanks, mu nitie, oorlogsschepen en vliegtuigen wil president Truman binnen het kader van het bij het Amerikaanse congres aanhangig gemaakte mili taire steunprogramma leveren aan al die landen, wier veiligheid en vrijheid wordt bedreigd. „Want", zo zegt de president, „zelfs de V.S. met zijn geweldige hulpbronnen, kan zich niet de weelde veroorlo ven zich te gedragen als een klui zenaar. Het presidentiële programma richt zich in de eerste plaats op steun aan de Europese landen, die het Atlantisch Pact hebben onder tekend, maar daarnaast tot Grie kenland, Turkije, Iran, Zuid Korea en de Philippijnen, kortom tot al die gebieden, die binnen de Ame rikaanse interesse-sfeer vallen en met kans op goed effect ver dienen te wor den bijgespron- In hel zoeklicht gen, waar de eigen middelen tekort schieten. Het is in dit verband veelbeteke nend, dat China niet voorkomt op de hjst der te begunstigen landen. Sterker dan bij de debatten oVer het Atlantisch Pact, dat met een overtuigende meerderheid werd aangenomen, zal bij het komende debat de tegenstand zijn van hen, die volgens Trumans woorden „kluizenaars" zijn. Het gigantische project heeft ronduit een koele ontvangst gehad. Dit niét alleen, omdat 1450 mil- lïoen dollar heel veel geld is, maar' ook omdat men vreest, dat het pro gramma van-Truman tot agressie zal prikkelen, en dus een tegenge stelde uitwerking zal hebben van wat het beoogt. De senatoren Taft en Dulles zijn vierkant tegen en zelfs Vanden- berg, die bij het Atlantisch Pact Truman warm steunde, verklaarde zich ditmaal tegenstander. Wel wil een vermoedelijke meer derheid, dat „er iets wordt ge daan", maar men voelt meer voor een interim-regeling zolang de At lantische defensieraad niet is in gesteld, Of, zoals een commenta tor van de BBC het met andere woorden zeide: „Er gaapt een kloof tussen de hoop van de regering en de geest van het Congres". Hier en daar regen Weersverwachting geldig van Woensdagavond tot Donderdag avond: Half tot zwaar bewolkt met morgen in de Noord-Westelijke helft op de meeste plaatsen en in de Zuid-Oostelijke helft hier en daar enige regen en daarna iets koeler. Matige wind tussen Zuid en Zuid-West, 28 Juli: Zon op 4.54. onder 20.31;. Maan. op .8.03, onder 22.10. fel verweerde, deed er later op de dag het zwijgen toe, toen hij be merkte, dat geen der getuigen ooit hem bij die mishandelingen had aangetroffen. Hij ontkende ook ten stelligste er iets van af te hebben geweten en noemde ze „uiterst be treurenswaardig". Verscheidene zijner ondergeschik ten, van wie hem wel ter ore was gekomen, dat zij buiten hun boek je waren gegaan, waren volgens hem disciplinair gestraft of uit hun functie ontheven. Nadat alle Nederlandse getuigen waren gehoord, werd de zitting gisteravond besloten met het ho ren van een vijftal Duitse Krimï- nalsekretare, die volgens de getui gen de mishandelingen hadden be gaan. Althans dat was de bedoe ling. Maar nadat Emil Huehl let- terüjk-'-had-.rgezegd, -dat -hij „nog- nimmer een mishandeling had ge zien, „nog nooit van kromsluiten had gehoord" en dat er „nimmer een opdracht was gegeven gevan genen tot bekentenissen te dwin gen" en Biehahn bijna hetzelfde had verklaard zag prof. Van Hamel van het verhoor der overige Duit sers af. (Eigen berichtgeving) DENEKAMP. Men is hët er hier over eens, dat met de grenscorrecties ten aanzien van Denekamp half werk is gedaan. Om de smokkelarij, die in deze streken welig tiert, te beteugelen, wenste de Nederlandse regering, dat een weg in het grens gebied zoals dat voor 23 April was, bij ons land zou worden gevoegd. In plaats van ons,de weg in zijn gehéel toe te wijzen heeft de geallieerde commissie geadviseerd Nederland slechts een gedeelte van 2C0 meter toe te wijzen. In de maanden, die sedert 23 April zijn verstreken, is het duidelijk ge worden dat een halve oplossing geen oplossing biedt. Nederland is hiermede niet gebaat en de bewo ners aan de Duitse kant van de grens die van dit weggedeelte ge bruik moeten maken, hébben daar voor allerlei ingewikkelde paperas sen nodig. Indien er een correctie komt op de correctie, en de weg weer geheel Duits wordt, zullen hiermede geen personen voor de tweede keer van nationaliteit behoeven te wisselen. PAKIJS. Het dollarbedrag, dat Engeland in het kader van het plan-Marshall voor 1949/'5Q nodig heeft, is gestegen van 940 millioen dollar tot meer dan 1,5 milliard dollar. Dit betekent, dat Engeland ruim een derde nodig heeft van het totale bedrag, dat Amerika waarschijnlijk aan Europa ter beschikking zal stellen in het tweede jaar van het Euro pese herstelprogramma. Dinsdagmiddag taxiede de Schiedamin plaats van naar het stationsplatform naar een hangar in de Zuid-Westelijke hoek van SchipholHet toestel bracht de urnen met de as van tien der met de „Franeker!' om gekomen Amerikaanse journa listen naar ons land. Tien meterhoge kaarsen wier pen een flauw schijnsel op het stemmig fluweel waarop de ur nen werden geplaatst. En uit de autoriteitenonder wie wij de ministers Stikker en Spitzen op merkten, trad de Amerikaanse ambassadeur Herman Baruch naar voren om een krans te plaatsen aan de voet van de ka tafalk. Hedenmorgen zijn de urnen per speciaal vliegtuig naar Amerika overgebracht. Toch komt nog niet alles van de bpn DEN HAAG. Zoals reeds eer der gemeld, ligt het in de bedoeling dat per 1 October het Centraal Dis tributiekantoor enigszins zal wor den ingekrompen. Hieruit mag e ki te r geenszins worden afgeleid, dat dan ook de artikelen, die nog op de bon zijn, vrij komen. Het is zelfs denkbaar dat, al zou het C.D.K. helemaal 'ophouden te bestaan, ver schillende bedrijfsschappen of an dere lichamen de werkzaamheden, voor de inderdaad korte periode dat bvv^ levensmiddelen nog op de bon zijn, zullen over nemen. Er wordt echter bp voortduring naar gestreefd alles was nog op de bon is. vrij te geven. Data zijn thans echter nog niet te noemen. K.L.M, mag weer landen in Basra DEN HAAG. Ook Irak heeft het landingsverbod voor de KLM opgeheven. KLM-tcestellen kun nen thans Weer op het vliegveld Basra landen. Engeland, dat in het eerste jaar van het Europese Herstelprogram ma 1.239 millioen dollar kreeg toe gewezen, ontving aanzienlijk meer dan de andere deelnemende lan den en ongeveer een vierde van het totale bedrag, dat door het Congres beschikbaar was gesteld. Zijn dollarbehoefte voor 1949/'50 heeft naar verluidt opzien gebaard onder de andere deelnemende lan den, die thans gevaar lopen, dat de verdeling van de Marshall-hulp voor hen minder gunstig zal uit vallen. Het is nog niet bekend, hoeveel er in totaal beschikbaar zal zijn, doch men verwacht, dat het Amerikaanse Congres 1 mil liard dollar minder zal uittrekken dan het vorige jaar. In zijn oorspronkelijke program ma voor 1949;'50, dat tegen het einde van het vorige jaar bij de Organisatie voor Europese Econo mische samenwerking werd inge diend, beraamde Engeland zyn dol larbehoefte op 940 millioen dollar, v/elke bedrag in een herzien me morandum in Mei werd verhoogd tot 1.114 millioen dollar. In het af gelopen weekeinde werd een nieuw memorandum ingediend, waarbij Engeland verzocht zijn aandeel in de Marshall-hulp vast te stellen op rmm 1% milliard dollar. De commissie voor de herstel programma's van de Organisatie voor Europese Economische Sa menwerking heeft inmiddels deze week Engelands verzoek om meer dollars op zijn noodzakelijkheid onderzocht, en thans wordt dit ver_ zoek tezamen met de ramingen van de dollar behoeften van 15 an dere Europese landen door een werkcommlssie bestudeerd, ten DEN HAAG. Men heeft het eindelijk zover gekregen, dat nu ook groente zal worden uitgevoerd naar Oost-Duitsland. De onderhan delingen hebben ertoe geleid, dat met de Intermeer. een compensa- tiehuis van exporteurs en impor teurs te Den Haag, een ruiltrans- actie is tot stand gekomen, waar mee een bedrag van 1 millioen dol lar is gemoeid. Irt het verdrag is bepaald, dat wij tot eind Decem ber groenten zullen leveren waar tegenover door de Duitsers hoofd zakelijk textielgoederen hebben, gezet. Welke groenten zullen wor den geëxporteerd en de prijs der producten, die per week zal wor den vastgesteld, kan nog niet wor den gezegd, daar dit van het ver loop van het seizoen afhangt. De Duitsers zullen naar believen kun nen vragen en voorzover mogel-k zal dan hier geleverd worden, Wanneer de uitvoer zal aanvangen is nog niet precies te zeggen.^ Voorts zijn onderhandelingen gaande met het Öost-West-Syndi- caat te Amsterdam. Het gaat hier eveneens om een bedrag van .1 millioen dollar. Van onze zijde is reeds goedkeuring voor de uitvoer verleend, doch de Russen hebben nog geen toestemming gegeven. De Uitvoer zal, wanneer de transactie doorgaat, worden waargenomen door de ia, van Rijn in 's-Graven- zande. Men verwacht dat het nog wel enkele weken zal duren alvo rens deze overeenkomst kan wor den uitgevoerd. einde aan de raad der Organisa tie voor Europese Economische Sa menwerking voorstellen te kunnen doen over de wijze, waarop de van Amerika te ontvangen hulp moet worden verdeeld. DEN HAAG. Het bestuur van de O.V8. heeft besloten de eerste klasse Indeling voor de com petitie 1949/'50 te handhaven op zes maal tien elftallen. Aanvang 1950 zal een büzondere bondsvergadering worden gebonden waarop het com- petltievraagstuk in zün volle om vang zal worden, besproken. Niet-communisten moeten uit de EVC DEN HAAG. Naar wij verne men zal op 3i Aug. de E.V.C. in een landelijk congres te Amster dam bijeenkomen. Een op dit con gres in te dienen motie die beoogt alle niet-communistische en anti communistische leden uit de EVC te verwijderen is reeds in concept aan E.V.C.besuurders toegezonden. Volgens de voorlopige Haagse federatie van bouwvakarbeiders kan verwacht worden dat deze motie met algemene stemmen zal warden aangenomen, omdat de af gevaardigden naar dit congres niet door de afdelingen doch door het hoofdbestuur der E.V.C. zijt* aan gewezen. Verzoek om repatriëring van O.V.V.-ers DEN HAAG. In verband met bet feit, dat een aantal oorlogs-vrij- willigers niet is opgenomen in het demobilisatieschema, heeft het da gelijks bestuur van het thuisfront ,,Band Nederland-Indonesië", dat dit aantal op ongeveer 300 schat, een telegram gericht tot de minister van Oorlog met het verzoek alsnog te trachten de repatriëring van deze groep OVW-ers mogelijk té maken. IN AANWEZIGHEID van Ko ningin JulianaPrins Bemhard en Prinses Irene, hield Prinses Beatrix de Engelse baby Robin Edward Furber ten doop. De baby is het kind van de heer en mevrouw Furber, die tijdens de oorlog met het Koninklijk paar bevriend werden. Kinderen vinden bom in de Vecht bij Weesp WEESP. Een vliegtuigbom van naar schatting honderd kilo, die vermoedelijk in 1944 is afge worpen, heeft vijf jaar lang groot gevaar opgeleverd voor de spoor brug over de Vecht bij Weesp. Kinderen, die bij ^een ondiepe plaats in de rivier speelden, heb ben het gevaarlijke projectiel Woensdagmiddag opgegraven en waren bezig met hun schepjes op „dat gekke stuk ijzer" te slaan, toen een overwegwachter het ge vaar bemerkte. De Rijkspolitie te Weesp werd op de hoogte gebracht en die waarschuwde de hulpverle ningsdienst van het ministerie van binnenlandse zaken. De bom zal zo spoedig mogelijk onschadelijk wor den gemaakt. De treinen passeren de plek thans met verminderde snelheid. *- Uitgevonden: het ideale hor loge. Het is een product, dat door een Zwitserse fabriek op de markt wordt gebracht. Men behoeft het niet op te winden, want door de armbewegingen van de drager windt het zich zelf op. Binnenkort ook in Ne derland verkrijgbaar, prijs In Dagenham, een voorstad van Londen zijn vijf huizen in de as gelegd, zyermoedelijk doordat een mus een brandende sigaret metienam naar zijn nest. De Canadees Tom Rollins heeft een steur gevangen. Gewicht: 50 pond, lengte: 1.50 meter. ■¥f Tijdens het weekeinde heer ste er alarmtoestand op de Zweedse marine. Er waren twee matrozen zoek. Maandag doken ze weer op. Ze hadden 'n heer lijke tijd gehad met een motor sloep, die ze hadden .geleend" van de marine. Bruinverbrand zijn ze regelrecht naar het ca chot gebracht. Hoe wordt het weer? Minder warm maar nog niet koel In de dagelijkse verwachting van het K.NM.I. te De Bilt is heden sprake van minder warm weer en van de kans op een regen- of een onweersbuitje. Naar aanleiding hiervan hebben ioü ons me* ltct Meteorologisch Instituut in ver binding gesteld, waar men ons meedeelde, dat er weliswaar een teruggang in het weer te constate ren valt, maar dat dit niet bete kent, dat wij terstond oen periode van volmaakt ander weer zullen beleven. De situatie is op het ogenblik zo, dat uit westelijke richting lucht naar onze omgeving stroomt, die minder warm is, dat toil zeggen en kele graden lager van temperatuur dan de lucht de laatste dagen bo ven ons land is gemeest. Koel weer, of echt koud weer, zoals dat in de- ze tijd van het jaar zeer goed op kan treden, zal hierdoor niet direct ontstaan. Hoe het de volgende da gen zijn valt op dit ogenblik zeer moeilijk te zeggen. Voorlopig is er nog weinig kans op verandering, al is de weerstoestand dan minder stabiel dan de laatste dagen. Hogerhuis en Lagerhuis vechten door over nationalisatie DOTOEN. Het Britse Lager- huis heeft, in een verlammende hitte, bijna 22 uur aan één stuk door gedebatteerd over de vraag wanneer en of de Labourregering de Britse staalindustrie zal over nemen. Aan het slot van de zitting, de langste, die tijdens het Labour- bewind is gehouden, hadden de ongeschoren en slaperige afgevaar digden, de agenda afgewerkt: het ontwerp moet terug naar het Ho gerhuis. Veel afgevaardigden knapten een uiltje of trokken hun colbert uit; alleen Anthony Eden volgde de de batten in smoking met zwarte das. Het Hogerhuis kan de nationali satie-wet nog 2 jaar tegenhouden. Honderdduizend is er uit DEN HAAG. Bij de 507e staatsloterij, 5e klasse, 7e lijst, is de 100.000 gevallen op nummer 12345, Gemengd contrölelichaam in overweging DJOKJA Gisteren is in Djokja door Republikeinse en Nederlandse gedelegeerden, alsmede de leden der UNCI, bijgestaan door hun mi litaire adviseurs, een begin ge maakt met de besprekingen over het uitvaardigen van de order tot het staken van het vuren. Terwijl de betrokken partijen allen de noodzakelijkheid inzien van een zo spoedig mogelijke totstandkoming hiervan, opdat de machine voor de Ronde - Tafelconferentie te Den Haag in beweging kan worden ge- zet, was er gisteren niets, dat er op wees, dat de besprekingen spoedig zullen worden beëindigd. Alle drie leden der UNCI, de heren Cochran, Critchley en Herremans, nemen aan het overleg deel, evenals dr. Van Royen, die de leiding der on derhandelaars van Nederlandse zij de heeft. De besprekingen gaan thans over een practische uitwerking van het in de overeenkomst tussen de he ren Van Royen en Rum neergeleg de beginsel, dat do Nederlandse en de Republikeinse troepen gebieden krijgen toegewezen, waarin zij de rus en orde zullen handhaven. Het is niet onmogelijk, dat in de een of andere vorm een gezamenlijk li chaam, waaraan de Nederlanders en de Republikeinen deel zullen hebben, zal worden ingesteld, dat zal werken met bijstand van de UNCI en dat de nodige leiding zal geven aan de plaatselijke organen in de diverse streken. Indien het tot een dergelijke vorm van samenwerking komt, zal het volgens waarnemers m UNCI- kringen de vraag zijn, of het huidi ge aantal van. 40 militaire waar nemers der UNCI voldoende zal zijn. DOVER Mevr. Willy Croes— van Rijsel heeft haar poging om het Kanaal over te zwemmen gis teravond om 10 uur 30 moeten opgeven. Zij was toen bijna 14% uur onderweg en nog 3 mijl van Dover verwijderd. Nadat ze haar poging had opge geven, werd mevr. Croes—van Rijsel aan boord van de motorboot „June Rose" naar Dover gebracht, waar ze een heet bad nam en toen onmiddellijk naar bed ging. Ze was te uitgeput-om iets over haar ervaringen te vertellen. Haar trainer, de kanaalzwemmer Tomme, zeide, dat de -weercondi- ties gedurende driekwart van de overtocht zeer gunstig waren. Maar daarna raakte de zwemster vermoeid in ruw water, en toen de deining op ongeveer 3 mijl van de Engelse kust hoog werd kon ze het niet langer volhouden. Philip Mickman, de 18-jarige schooljongen, die Zondag 1.1. een poging waagde en 7 mijl voor Dover wegens ruwe zee moest op geven, heeft gisteren telkens over lange afstanden naast mevr. Croes- van Rijsel gezwommen. Vanmorgen aan het ontbijt, ver klaarde Willy CroesVan Ryssel, dat zij hoopte dit jaar nóg een po ging te doen het Kanaal over te zwemmen. Zij voelde zich thans vrij goed, maar de laatste uren van haar tocht was zij onwel geweest door het zoute water, dat zij bij woelige zee naar binnen kreeg. DE FRANSE uitvinder M, Tar- cici heeft een toestel geconstru eerd, dat het mogelijk maakt de zonnewarmte te gebruiken voor kookdoeleindcn. Het voornaam ste onderdeel van het apparaat is een enorme reflector. De pan waarin wordt gekoakt, bevindt zich in het brandpunt. De reflec tor volgt de beweging van de zon door middel van een, automa tisch werkende regulateur, die eveneens met behulp van het zonlicht functioneert. Ned. kanovaarders over het Kanaal DOVER. De twee Nederlandse kanovaarders ds. Philip Meerburg en de journalist Jan van der Lin den, beiden uit Maastricht, zijn hier Dinsdagavond gearriveerd, 11% uur nadat ze uit Calais waren vertrok ken. Al is de overtocht dus ge slaagd. de poging om het record voor de Kanaalovertocht per kano te verbeteren is niet gelukt. Dit record staat sinds 1927 met 5 uur op naam van een Fransman en werd in 1938 geëvenaard door de Brit Whitlingham. De twee Nederlanders waren op 18 Juli te Maastricht gestart en hadden via Gent, Brugge en Duin kerken de haven van Calais be reikt Van plannen om het Kanaal over te steken hadden ze voor hun vertrek niet gerept. Heden weer groenten- export naar Duitsland DEN HAAG. Het ïedrijfsschap voor groenten en fruit deelt mee, dat de export van groenten naar Duitsland heden onder de oude voorwaarden voortgang kan vinden. Aan de veilingen wordt speciaal doorgegeven, dat de tomaten tot na der order vrij geveild magen wor den. Typhoon teistert Sjanghai: twintig doden SJANGHAI Een typhoon, die het eiland Okinawa en de Chinese havenstad Sjanghai heeft geteis terd, eiste in laatstgenoemde stad volgens de laatste berichten twintig doden en zeventig gewonden. Bo vendien zijn in Sjanghai en omge ving ten gevolge van de natuur ramp 200.000 personen dakloos ge worden. „Lekkerkerk" in Rode Zee aan de grond LONDEN Volgens eeft Lloyds-be- rieht uit Aden is het 7.244 metende Ne derlandse stoomschip „Lekkerkerk'* bij .het .eiland Perim In de Kade Zee aan de grond gelopen.' In een der rui men staat meer dan twee voet water. De Lekkerkerk was onderweg van Calcutta naar Rotterdam. Het s.s. Aagtekerk heeft de gestrande Lekkerkerk in de loop van Dinsdag be reikt. Nadat de lading van ruim 1 (waarin twee voet water staat) over de andere ruimen zal zijn verdeeld, zal de Aagtekerk trachten de Lekkerkerk op sleeptouw te nemen. DEN HAAG. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Kon. Landmacht: 8 Juli 1949: sold. F. L. C«s, Am sterdam-W; 10 Juli 1949: sold. J. v. d. Peppel, Wageningen: 15 Juli 1949: korp. J. F. Woltman, Heino; 19 Juli 1949; sold. J. J. BIox, Eersel (N. Br.); sold. Ie kl. J. Hoeve, Nijeveen (Dr.), sold. P. H. van Venrooij, Heesch (N.Br.); 20 Juli 1949: sold- L. E. Ja cobs, Bleiswijk; 21 Juli 1949: sold. Ie kL G. D. Deen, Bovenkarspel, MOSKOU. Tijdens de landen- athletiekontmoeting Rusland-Tsje- choslowakije, verbeterde de Russin. Natalia Sirnitskaya het wereldre cord speerwerpen voor dames. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG, De oud-ballonvaarder Willem Pottum is 74 jaar oud overleden. Twee nuchtere regeltjes, maar van een inhoud die ettelijke mensen urenlang stof tot praten oplevert. Want de een heeft hem gekend in zijn goede Rotterdamse dagen", toen „de kapitein" dag-in dag-uit tot de verbeeldingskracht sprak, de ander als leverancier van stapels kreupel rijmpjes, die alle onnozel waren en toch iets hadden wat geen ander kon; en weer anderen kenden zijn wit-zwart reclamewerk, waarbij hij zichzelf gaarne tot model had gekozen. Romantiek, armoede en avontuur Pottum was klein van stuk, en Pot tum was mager, dus tooide Pottum zich met een enorme flambard of met een witte ntarlmepet vol goud. Als hij flaneerde over de oude Coolsirtgei. of bi] Tlvob voor de ramen zat met aller lei andere locale beroemdheden, wees men hem elkaar en hij bracht de tongen in beweging. En meer nog dan de volks rijmelaar of de reclameschilder was hij de luchtautoritelt. de ballonvaarder bij uitstek, meer dan Blériot of Farman.. En wat voor een ballon vaar der! Met wat gas een lekke ballon en een kapot te wekker, steeg Pottum op, hield rede voeringen. tot het profamun vulgus zwaaide met vlaggen en maakte als een haas dat hij weer kon dalen. Soms hees hij aan zijn sleeplijn een in de slordige lussen verward geraakte kwajongen mee (dit gebeurde o.a. te Leiden), soms verloor hij zijn roestige wekker en dan riep uij door zijn megafoon (vroeger heette dat toeter) dat de eer lijke vinder hem zijn barometer(:> aan getekend moest nasturen, terwijl hy meermalen niet eens buiten de grenzen der gemeente-van-opstijging daalde. Enfin, telkens was er „wat", en het publiek vond dat prachtig. De bladen schreven over hem als eer. kermisheld. zonder dat zij beseften dat die drukke, beweeglijke sprinkhaan werkelijk wel moed bezat, want als Pottum „geaccor deerd" had op te stijgen, steeg hij op al woeien de kapitelnsknopen van zijn uniform. Menigmaal begeleidde zijn vrouw hem- als w(i zeggen: wel honderdmaal, dan is dat niet overdreven. Dan klom. de kapitein op de rand van zijn gamme le mand cn toeterde naar beneden dat iedereen de hartelijke groeten moest hebben van zijn ballon-engel. Is Pottum 300 maal de lucht In ge weest? Misschien wel vaker. De docu- mentatie-albums. dikke plakboeken met knipsels, foto's, menu's, brieven en rljm- sels alle naarstig door hem bijgehou den tot 14 Mei JSMÜ zijn bij hét bom bardement en de brand van Rotterdam verloren gegaan. Wat is een mens zonder zijn ij delheid? Niet veel meer. Het verlies knakte Pot tum: hij werd arm. oud en tobberig. En nu is hij in een Haags rusthuis over leden en een geslacht dat hem niet gekend heeft in zijn gloriedagen leest over hem on vraagt zich af: „Was dat allemaal dan bijzonobr?" Ja, vijftien, twintig, vijfentwintig jaar geleden, in die heel andere we reld, was een Pottum een nationale be roemdheid: Men zag hem veel in gezel schap van Koos en Cees Speenhoff, Louise Fleuron eii al die anderen die toen het ..Variété" beheersten.' Maar hij was de kapitein. Hoog 1 meter 55. En zijn wlt-gouden pet maakte hem, zelfs als hij hem o"er de magere oren zakte, 30 centimeter groter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1