HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 Europa hoopt op 1.4 milliard dollar meer dan VS wil geven r Kolendistributie wordt het volgend jaar opgeheven GALAT«EE Overeenkomst in zicht te Djokja Senaat stuurt wetsontwerp naar begrotingscommissie terug Na 20 minuten van hun gram af Italiaanse senatoren slaags bij 33 graden Celsius Nee toch...? Heus! VJ Nationale reserve zal lOO.OOOman sterk moeten worden V Wat „Gouden Handen" wrochten in vrije tijd Bonnenlijst Opperbevel der VS naar Europa Mr. Schokking naar Indonesië 9e Jaargang no. 174 Eed en Adm. Langa Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn prijst par weelc 0.32 per kwartaal f 4.10. losse nummers 0.09 Opgericht door de stichting «Het Parool" DE SCHIEDAMMER Donderdag 28 Juli 19.49! Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankieri Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur* B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper BATAVIA De crisis in de on derhandelineen te Djokja, die dreigden een einde te maken aan de pogingen om tot overeenstem ming te komen inzake de order tot het staken van het vuren, is vol gens United Press geëindigd, aldus delen hooggeplaatste autoriteiten, die vandaag uit Djokja naar Bata via terugkeerden, mede. De Nederlandse en Republikein se delegaties zijn nu druk doende met het uitwerken van de techni sche details en worden hierin ter zijde gestaan door de Commissie .voor Indonesië van de Verenigde Naties. Verwacht wordt, het accoord betreffende het staken van het vu ren gedurende het weekeinde te Batavia zal worden ondertekend. Alle gedelegeerden, die zich nu nog in Djokja bevinden, zullen in de loop van morgen =.i Zaterdag naar Batavia terugkeren. Naar vernomen wordt, behelst het compromis een nauwkeurige afbakening van verschillende ge bieden in Indonesisch en Neder lands territoir, waar de wapenstil stand in acht genomen zal worden. MARSHALLHULP- MOEILIJKHEDEN Aan tyge? ontsnapt, door bijen gedood ME DAN Een Javaanse arbei der op de onderneming Tabah Batu te Simelugun werd aangeval len door een bijenzwerm en ge vaarlijk gestoken. Nadat hij zich met moeite van de bijenzwerm had weten te ontdoen, naderde een tijger, die hem bedreigde. De on gelukkige wist zich door een snelle ren ook van deze aanvaller te be vrijden. Twee dagen later echter overleed hij in het ziekenhuis van Balimbingan, tengevolge van de opgelopen bijensteken. Strooptochten van Duitse inbrekers in ons land ALMELO. Twee Duitsers, die clandestien de Nederlandse grens hadden overschreden, hebben in de afgelopen dagen een serie inbraken gppleegd in Overijssel, waarbij veel tafelzilver en "gelei werd ontvreemd. Zij hebben in nauwelijks een week vijf inbraken gepleegd in villa's en hotels te Dalfsen Lemelerveid en Rijssen. Gisteren ontdekte een wachtmees ter van de rijkspolitie te Delden na bij de brug over bet Twerrte-Rijnka- caal de beide mannen. Hij sommeer de hen halt te houden, doch ze vie len hem aan. Er ontstond een hevig gevecht, waarbij de wachtmeester zijn pistool leegschoot en een van de inbrekars de politieman met een stuk ijzer sloeg, waarbij diens p'ols verwond werd. Toen de wachtmees ter assistentie kreeg van omwonen den kozen beiden bet hazenpad. Een van hen kon worden gegrepen na dat een landbouwer hem met een jachtgeweer in een been geschoten had. Hij bekende de inbraken. Hij had nog een hoeveelheid tafelzilver In zijn bezit. Tot op heden is het nog niet gelukt de tweede inbreker te grijpen. Nederlandse auto gleed in Noorwegen van pont OSLO. De heer G. Borchardt. confectiefabrikant te Amsterdam, die met vacantïe in Noorwegen is, heeft Dinsdag zijn splinternieuwe auto verloren, toen deze nabij Har- da nger van de pont in de Vetlefjord gleed. De wagen ligt 24 meter diep onder water. Duikers, die ter plaatse zijn aangekomen, zullen trachten de auto le lichten. Communistische en links-socialis tische afgevaardigden hadden de christen-democratische minister van binnenlandse zaken Mario Scel- ROME. Tweehonderd Italiaanse senatoren zijn gedurende twintig minuten in hun vergaderzaal slaags geweest. Aanleiding hiertoe vormden de besprekingen over de kortgeleden beëindigde staking van de land- houwarbeïders. De gevechten braken uit, nadat de senaat bijna de gehele dag in zitting was geweest en het hnmeur der senatoren steeds slechter was geworden, ook door de benauwde warmte in de zaal {33° Celsius). ba ervan beschuldigd een tactiek van „de sterke arm" tegen de stakers te hebben toegepast Hier op antwoordde minister Scelha dat 'dit noodzakelijk was geweest om de communistische „terreur-groepen" te bestrijden, die werkwilligen had den geïntimideerd. Op een gegeven ogenblik werd van de banken der communistische afgevaardigden „moordenaar" ge roepen, waarop de christen-demo cratische senator Albino Donati vinnig reageerde met de woorden: „Er wordt op de communistische jramofoon wel eens een andere plaat afgedraaid, doch de klanken, die ten gehore worden gebracht, zijn altijd dezelfde". Dit was aam leiding voor een. aantal senatoren der hiervoor genoemde partijen zich van hun zetels te verheffen en een algemeen gevecht te laten ont staan. De senatoren sloegen er blinde lings op los, daarbij elkander woe dend uitscheldend» inktpotten, dos siers en stoelen werden als projec tielen gebruikt. Boden trachtten de vechtenden te scheiden, doch elke keer, dat zij dit probeerden, werden zij door een verenigd front van senatoren terug geslagen. Na twintig minuten be gon de strijd te luwen, waarvan vice-voorzitter Guiseppe Alberti gebruik maakte om de zitting te schorsen. Door personeel voor het verle nen van eerste hulp dat tydens vergaderingen van de Italiaanse se naat altijd gereed staat om, zo no dig, de helpende hand te bieden werd een aantal senatoren behan deld voor verwondingen van gerin ge aard. FRANKRIJK Gerommel in habinet Het kabinet Queuille, dat het met veel passen en meten en een levensduur van ruim tien. maan den, tot houder van. het duurrecord van de na-oorlogse Franse kabi netten heeft gebracht is weer eens in moeilijkheden. En toch is het probleem, dat het fragiele bestel van de regering belaagt niet rneer dan een politieke bananenschil. De oorzaak ligt in het vaorne- men van de socialistische minister van arbeid Daniel Mayer, een va- cantietoeslag toe te kennen aan de employe's van de dienst voor so ciale zaken. Hij zou hiertoe hebben besloten, zonder dat eerst de mi nisterraad als geheel hierover zijn mening bad -1111 kunnen ken baar maken. Dit heeft de rech terzijde van de coalitie ge griefd. Paul In het zoeklicht Reynaud, die al eens minister van financiën is geweest, is haar woord voerder, en hij baseert zijn tegen stand, waarbij hij zelfs dreigt, dat zijn politieke vrienden de regering zullen verlaten, hierop» dat de toe kenning van deze vacantietoeslag een precedent schept, dat uitein delijk zal leiden tot een kostenver hoging in de industrie en daardoor zijn invloed zal doen gelden op de stabilisatie van de Franse econo mie en prijsverlaging en geldsane- ring illusoir maakt. Een oplossing voor de moeilijk heden is nog niet gevonden. Mayer houdt voet bij stuk en Queuille' tracht de vrede te herstellen door een compenserende bezuiniging op de dienst voor sociale verzekering van een milliard francs in. 't voor uitzicht te stellen. Misschien loopt alles nog met 'n sisser af. Met een krachtig commu nistisch blok ter linker en een even machtsbegerig Gaullistisch blok ter rechterzijde blijft er ook niet veel ruimte over tot politiek manoeu vreren. (Ing. Med.) In Wenen wil men een film gaan maken van de laatste dagen van Hitier. Het enige wat nog ontbreekt, is de man die Hitier moet vertolken. Er wa ren vijf candidaten, die hun uiterlijk mee hadden. Overigens bleek icyïen Adolf onnavolg baar. Een ex-SS'er heeft ingebro ken in het paleis van de ko ning van Noorwegen, toen de familie een uitstapje maakte naar DrontheimHij ont vreemdde een aantal ■papieren, die toebehoorden aan kroon prins Olaf. Wedden om een glas bier, dat ik het durf" „Durf je toch niet," was het antwoord en daarop klom Stephen Franczak uit Minneapolis, VS, in een 100 WASHINGTON. De Amerikaanse Senaat besloot gisteren met al gemene stemmen voor het tweede jaar van het Europese Herstelpro gramma, dat op 1 Juli begonnen is, een bedrag van 3.628.380.000 dollar uit te trekken. Onlangs heeft het Huls van Afgevaardigden zün goed keuring gehecht aan het toewijzen van een bedrag van 3.568,470.000 dollar voor dit doel, welk bedrag zo nodig in 10maand zou mogen worden uitgegeven. Thans moet getracht worden tussen beide besluiten een compromis te vinden, maar zover Is men nog niet, want later be sloot de Senaat het gehele wetsontwerp betreffende de Marshall-hulp in het tweede jaar van het Europese Herstelprogramma terug te zen den aan zijn begrotingscommissie, zodat er nog van alles kan gebeuren. Daartoe werd overgegaan wegens verwikkelingen, waarin men verstrikt was geraakt als gevolg van een amendement, dat tot strekking had de E.C.A. te verplichten, anderhalf milliard dollar te besteden voor het kopen van Amerikaanse overschotten van landbouwproducten. Vast staat inmiddels wel, dat zelfs wanneer het Congres zich ten slotte toch nog wat royaler ge draagt. geenszins zal kunnen wor den voldaan aan de wensen der Westeuropese Marshall-land cu. Britse economische am Dienaren hebben gisteren medegedeeld, dat de aanvragen van alle Westeuro pese deelnemers aan het herstel programma voor een deel van de dollarhulp, die in 1949/50 beschik baar zal zijn, waarschijnlijk in to taal de toe te wijzen gelden met 1,4 milliard dollar zullen overtref fen. De Britse dollarbehoeften, 1,5 milliard dollar, maken meer dan 40 procent uit van de 3,7 milliard, die naar verwacht wordt het Ameri kaanse Congres zal toestaan. De Organisatie voor Europese Econo mische Samenwerking zal het be drag van de door elk land aange vraagde hulp niet bekend maken voor de werkelijke verdeling, ma«u de aanvragen voor 1949 50 der andere deelnemers zijn naar ver luidt de volgende: (in millioeaen dollars) Oostenrijk 209,9, België en Luxemburg 312,5, Denemarken 115, Frankrijk 880, Triest 17, Grie kenland 190. Ierland 64, IJsland 8,5, Italië 559,2, Noorwegen 120,6, Nederland (met inbegrip van Indonesië) 424,4, Portugal 51, Zweden 58, Turkije 112, Bizonië 400,6, Franse zone 120,8. De leiders van de meeste conti nentale delegaties naar de O.E.E.S. weigerden commentaar te leveren op de eergisteren door Engeland gedane aanvraag voor nog 400 tnïl- lioeni dollar» Een woordvoerder van het Fran se ministerie van Buitenlandse Zaken zeide niet te geloven, dat het mogelijk zou zijn aan het Brit se verzoek te voldoen. meter hoge antennemast. Hij haalde er ruim twee uur aller lei kunsten uit, voor de politie hem kon bewegen naar beneden te komen. Een Engelsman, Claude Lane in Barnet bij Londen, is 20 verzot op trams, dat hij in zijn tuin een traject van 50 meter heeft aangelegd, waarop hij met een miniatuurtram die passa giers kan vervoeren, kan rond rijden. Dr. J. P. Fockema Andreae overleden. UTRECHT Woensdagavond om 9 uur ia ia het Diaconessenhuis overleden dr. J. F: Fockema An dreae, oud-burgemeester van Utrecht en oud-commisaaris van de Koningin in de provincie Groningen. Tamelijk koel "Weersverwachting geldig van Donderdagavond tot Vrijdag avond: Wisselend bewolkt met enke le regenbuien. Matige en over dag af en tie vrij krachtige wind uit Westelijke richtingen. Nog iets lagere temperaturen. 2e Juli: Zon op 4.56, onder 20.381 Maan op 8.32, onder 22.22. Spoedig vorming eerste vrij willigersbataljon (Van onze verslaggever) TEUGE. Wil de Nationale Re serve kunnen voldoen aan de haar gestelde taken, dan zal dit plaats vervangende leger in de toekomst ongeveer 100.000 man sterk moe ten zijn, aldus de voorlopige schat ting van luitenant kolonel Th. Stolts» welke hfj uitsprak tijdens een bijeenkomst in het trainings kamp Teuge. De taak van de Na tionale Reserve zal zijn, de terri toriale bescherming van Neder land: daaronder vallen gevechts operaties, handhaving van rust en orde achter eventuele frontlijnen, beveiliging van vitale verkeers knooppunten en industrieën, be diening van luchtdoelbattenjen, luchtwachtdienst etc. Door deze taken binnen de eigen grenzen op zich te nemen: zal het gewone le ger veel méér kunnen worden vrij gemaakt voor optreden in het gro tere West-Europese verdedigings plan. Uit deze opsomming schijnt een uitbreiding van de taak der N.R. naar voren te komen. Tot voor twee maanden hep de aanmelding voor de Nationale Re serve nogal traag, zo gaf lt. kolo nel Stolts toe: de laatste twee maanden zijn er echter plotseling 2.000 man ingeschreven, zodat de sterkte op dit ogenblik 9-000 man is, waarvan 10 pet, uit studenten bestaat. Intussen neemt dat niet weg, dat in het licht van de nodig ge oordeelde sterkte van de nationale reserve, dit aantal nog zeer klem is. De heer Stolts hoopt, dat de toe loop groter zal worden nu de Na tionale Reserve haar contacten met de vitale bedrijven heeft gelegd. Met de Nederlandse Spoorwegen en de Staatsmijnen zijn reeds be sprekingen aan de gang welke er op gericht zijn, de beveiliging van het spoorwegnet, de stations, em placementen, het seinweaen, etc. op te dragen aan eenheden van de Nationale Reserve die geheel uit personeel van de Nederlandse Spoorwegen kunnen worden ge: vormd. Dat zelfde poogt men bij de staats- en particuliere mijnen te bereiken. Reserve officieren bij NS en mijnen zullen daar met de leiding van die eenheden worden belast. Binnenkort zal aan de minister van oorlog een voorstel worden voorgelegd, dat dodr de leiding van de Nationale Reserve is uitge werkt in samenwerking met de Nederlandse verkeersbonden en -organisaties. Dat is dan het plan voor de oprichting van een vrij willige motoxdienst, waarin vrij willigers met auto of motor en a' zullen worden opgenomen. Met de bonden en organisaties op verkeers gebied is een regeling uitgewerkt voor vergoeding en. voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de auto's of motoren welke de vrij willigers zelf meebrengen. Lt. kol. Stolts deelde nog mede, dat binnenkort het eerste bataljon van de Nationale Reserve gevormd zal worden, uit de vrijwilligers van Den Haag en de randgemeen ten waar de aanmelding het sterkst is geweest. Dit bataljon zal onge veer 1.000 man sterk zijn. ELF UUR hadden Jan van der Linden en Pieter Meerburg utt Maastricht er voor nodig om met hun kano, de „Holland", het Kanaal over te steken tus sen Calais en Dover, het gebied waar Jcort voor hen Willy Croes van Rijssel faalde by haar poging hetKanaal over te zwemmen. Van der Linden, links op de foto, een student en Meerburg, een dominee, rechts arriveerden Dinsdagmiddag om vijf uur in Dover aan de Prins van Wales-pier. Vacantiegan- gers verwenden hen met aller lei lekkers en vooral^voor een hartige hap waren zy heel er kentelijk. Geen wonder trou wens als je, sedert je by Calais bent scheep gegaan, uitsluitend hebt geleefd op suikerklontjes. Herziening rechtspositie der. gehuwde ..vrouw DEN HAAG. Naar het A.N.P. verneemt, wordt bij het ministe rie van justitie een wetsontwerp voorbereid tot opheffing van de bandelingsombekwaamheid der ge huwde vrouw. Dienst Legercontacten had geen schuld DEN HAAG. Het Tweede Ka- merlid Van der Goes van Naters had minister v. Maarseveen schrif telijke vragen gesteld naar aanlei ding van het feit, dat in de Frean- gerbode een voor Kamerleden be ledigend artikel was verschenen onder de kop: „Territoriaal com mando West-Ja va, redactie: Dienst voor Legercontacten. Uit het ant woord van de minister blijkt, dat bedoeld artikel afkomstig was van. de redactie van de Preangerbode en abusievelijk geplaatst onder vo rengenoemde kop. Opdracht is ge geven om er op toe te zien, dat in de rubriek van de dienst legercon tacten geen redactionele bijdragen, zullen worden opgenomen, tenzij met voorkennis en goedkeuring van die dienst. Victoria kondigt de noodtoestand af MELBOURNE. In de staat Vic- toria is de noodtoestand afgekon digd, nadat de communistische zee- liedenbond elke arbeid ten behoeve van de stëenkolenimport geweigerd had. Men zit dringend om de inge voerde steenkool verlegen, nu de Australische mijnwerkersstaking reeds vijf weken duurt. De regering van de staat Victoria, die de nood toestand heeft uitgevaardigd, waar schuwt de bestuursleden van de bedoelde bond dat zij tot straffen, van maximaal duizend Australische ponden veroordeeld kunnen worden, wanneer de aangesloten leden in hun weigering blijven volharden. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. Het stookseizoen 1949/J950 zal het laatste zijn. waarvoor een brandstoffenkaart is uifgereikt. Het ligt in de bedoeling de kolen- distrlbatie in de loop van het volgende jaar op te heffen. Aldus de heer H. J. van Galen Last, voorzitter van de Bond van Nederlandse Hande laren in Brandstoffen, op een vergadering die deze vereniging Woensdag in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht heeft gehouden. H(j voegde hieraan toe» dat dit niet betekent, dat de branüstofpositïe van ons land al weer gunstig kan worden genoemd en dat bij een teruglopen van de productie, deze plannen waarschijnlijk zouden moeten worden uit gesteld. Dit seizoen hoogstens twee eenheden cokes zonder bon EDE STELT TEN TOON In een gesprek, dat wij na af loop van de vergadering met de bondssecretaris, -de heer H. Heïj- koop hadden, bleek ons, dat de toestand in de brandstoffenhandel nog maar een heel geringe verbe tering vertoont. Toen besprekin gen werden gevoerd of de kolen- distributie reeds met ingang van het komende seizoen zou kunnen worden afgeschaft, hebben de Ne derlandse brandstoffenhandelaren dan ook geadviseerd, vooralsnog niet tot deze maatregel over te gaan. Momenteel is net zo, dat gas- en hoogovencokes vrij verkrijgbaar zijn. Dit betekent voor de verbrui ker uiteraard een verbetering, maar hij zal er goed aan doen zich hiervan niet al te veel voor te stellen. Er is geen sprake van, dat men net zoveel cokes zal kunnen kopen als men wil en naar schat ting zal de hoeveelheid zonder bon te verkrijgen cokes hoogstens één a twee eenheden, dat wil dus zeggen twee a vier mud bedragen. Dit is echter vooral daarom toch zeer verheugend, omdat cokes en eier kolen samen een mengsel vormen, dat ook heel goed in een haard kan worden gestookt, omdat de cokes de roet vorming van de eier kolen tegengaan. Dientengevolge zullen velen zich dus in de komen de winter iets beter kunnen red den dan in de winters, die wij achter de rug hebben. Het is ech ter dringend geboden, dat onze ko- Bioscopen in Gouda sluiten hun deuren GOUDA. De zware druk van dé vermakelijkheidsbelasting heeft de drie bioscoopondernemers in Gouda genoodzaakt voorlopig hun zaken te sluiten, Gouda heeft het tarief voor vermakelijkheden tot 20% der ont vangsten verlaagd, doch het tarief voor bioscoopvoorstellingen op 35% gehandhaafd. De ontvangsten van de bioscopen In Gouda zyn in het laatste half jaar dermate verminderd, dat*de onder nemers het niet langer verantwoord achten om op deze basis verddr te werken. lenproductie zich in stijgende lijn blijft ontwikkelen. Ondanks dat het einde der distributie dus nu in zicht is, bestaat er volstrekt nog geen reden tot optimisme. Ter vergadering sprak de heer Van Galen Last voorts over de toe stand die zou ontstaan na het ver dwijnen van de vakgroep en de te rugkeer der vrije organisatie. Hij deelde mede, dat het orgaan der "brandstoffenhandelaren in de toe komst weer een bondsuitgave zou worden en sprak zijn vreugde uit over de sterke toeneming van het ledental in de afgelopen anderhalf jaar. Hij roemde tenslotte de samen werking tussen de Bond en het Rjjkskoienbureau en sneed vervol gens diverse organisatorische kwes ties aan. De vergadering droeg in hoofdzaak een huishoudelijk karak ter. (Ingez. Med.) pakje Elk der volgende bonnen geeft voor het tijdvak van 31 Juli t.m. 13 Augustus 1949, recht op het kopen van: VOEDINGSMIDDELENKAARTEN M9 241 Vlees: 109 gram vlees 242 Vlees: 300 gram vlees 243 Vlees: 100 gram vlees 214 Algemeen: 250 gram rijst 246 Algemeen: 200 gram kaas Of 250 gram korstloze kaas 254 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZD, MD, MH 909 (bUz. arbeid a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter T. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 29 Juli worden ge bruikt. De niet-aangewezea bonnen 224. 225, 228, 229, 230, 231, 233, 235, 236. 237, 238, 239 van de bonkaarten 905 kunnen worden vernietigd.' Men rekent op duizenden bezoekers per dag (Van onze speciale verslaggever) Van vandaag 28 Juli tot en met 6 Aug, a.s. is de tentoonstelling Gouden Handen te Ede geopend. Men rekent op tienduizenden be zoekers. Dat wil dus zeggen, op- enige duizenden per dag.' De tentoonstelling „Gouden Handen" is uitermate veelzijdig. Niet alleen, dat er producten van allerlei orde en makelij te zien zijn; naast het knutselwerk, dat -uitsluitend uit eigen liefhebberij ontstaat is er ook arbeid, die met de genezing van patiënten samen hangt z.g. „arbeidstherapie" en „huisvlijt", 'n R'damse inrichting Iaat zien, wat er door lichamelijk gebrekkigen, zelfs door hen, die totaal verkeerd geplaatste handen hebben, wordt gepresteerd. Sommige arbeid heeft met het dagelijkse werk van de betrokke ne contact. Maar het meeste kuntselwerk heeft toch niets te maken met de dagelijkse arbeid van de betrok kene. Er is ook een huisvlijt, die nog tot de typische volkskunst ge rekend kan worden. Zo zagen wij messenheften van allerlei vorm op kunstige wijze ge sneden in hout. Men kan gerust aannemen, dat de paardeknecht uit Souburg, die deze dingen welke aan de kunst van natuurvolken herinnert, voortgebouwd heeft op een heel oude traditie, Niet iedere khutseiaar is daar om ook een kunstenaar, al meent hij dat' soms misschien, en kan hij ook nog zo kunstig en knap te werk gaan. Vooral op het ge bied van schilderijen worden er heel wat croüts te zien gegeven, zeer middelmatige werkstukken, op grove imitaties en prullaria af. Schilderijen Maar er is een speciale afdeling schilderijen, ingericht in de boven zaal van de Reehorst, waar zeer acceptabel werk te zien wordt ge geven. Op deze afdeling ziet men ook het werkstuk van een decorateur, T. A. A. Goosen uit Alkmaar, die in 500 uur het prachtige kerkorgel WASHINGTON. Het Ameri kaanse militaire opperbevel za! Vrijdag per vliegtuig naar Europa gaan om het program tot militaire hulp aan het buitenland te bespre ken met de opperbevelhebbers van de landen van het Atlantisch Pact, De commandanten, zo is meege deeld, zullen met Europese mili taire opperbevelhebbers bespre kingen voeren over „de voorgestel de militaire organisatie onder het Atlantisch Pact" en „zich op de hoogte stellen van de huidige toestand in Europa". De opperbe velhebbers zijn generaal Omar Bradley (leger), admiraal Louis Denfeld (marine) en generaal Hoyt Vandenberg (luchtmacht) Zij zullen een bezoek brengen aan Frankfort, Londen, Parijs en We nen en na ongeveer tien dagen naar huis terugkeren. ,.De beperkte tijd laat geen be zoek aan iedere Europese onder tekenaar van het pact toe", zo is meegedeeld. „Gehoopt wordt ech ter, dat besprekingen met militaire vertegenwoordigers van leden sta ten van het Atlantisch Pact kun nen worden gearrangeerd in de plaatsen die de opperbevelhebbers aan doen". Het Nederlandse chefs van sta ven-comité, de omgeving van ge neraal Kruis en kringen van „Bui tenlandse Zaken" ontkennen alle iets van 'het bezoek te hebben af geweten. Mocht er een ontmoeting met de Nederlandse legerautoriteiten ko men, dan verwacht men zulks te Londen of te Fontainebleau. van de St. Bavo in suiker heeft vervaardigd op een zo verbluffend geraffineerde wijze, dat men in derdaad van het pronkstuk der tentoonstelling spreken mag! Maar men mag de afzonderlijke inzending van de Ned. Ver. van Modelbouwers in het Souterrein van de Reehorst niet achteloos voorbijgaan. Vernuft en geduld van deze seheeps- en locomotief bouwers op kleine schaal culmine ren wellicht in de complete Neder landse vloot, welke de heer E. D, van "Wijngaarden uit Naarden ge heel overeenkomstig de werkelijke types heeft samengesteld. Men staat verbluft, als men hoort dat de heer H. H. BetónvÜle uit Utrecht, die een model van „De Norman- diê" vervaardigde, voor de patrijs poorten 1.000 koperen ringetjes gebruikt heeft uit linnen knopen. Wij mogen ook de reconstructie van het oude raadhuis van Dordrecht niet voorbijgaan, waar in de heer C. F. Fanmau 128-000 „steentjes" van hout heeft ver werkt en 35.000 leitjes van geoxy- deerd theelood. En om het klokke- spel authentiek te krijgen is hij zelfs naar een klokkengieterij op bezoek geweest! Wij noemen verder inzendingen, van de Spoorwegen, de F.T.T., grote fabrieken, de Luchtvaart- school Ypenbuxg (met het z.g» Linktoestel}, sanatoria, scholen, weefïnrïchtingen etc. Aan de tentoonstelling worden vele attracties verbonden (o.a. te levisie!) en op het gazon, waarom heen de expositie-tenten gerang schikt staan kan men een treinrit meemaken achter een miniatuur locomotief van maximaal 6 atm., die een vervoerscapaciteit heeft van 12 personen en die door de heer A. Schoenmakers ook in vrije tijd is geconstrueerd. (Eigen bericht). DEN HAAG De Nederlandss minister van oorlog en marine, mr, WUIem Schokking-, koestert het voornemen in de loop van Augustus naar Batavia te vertrekken. De be doeling van zijn bezoek is volgens officieuze mededelingen, dat de mi nister besprekingen zal voeren met de legercommandant in Indonesië, generaal Buurman van Vreden en met de leiding van het departe ment van oorlog van de voorlopige !ederale regering. Tevens wordt echter in Den Haag medege deeld, dat de mi nister in geen ge val zal vertrek ken voor tussen Nederland en de Republiek volle dige overeen stemming is ver kregen over de uitwerking van ie overeenkomst; „Staakt het vuren". Hoewel nadrukkelijk wordt ont kend, dat de minister In Indonesië besprekingen zal gaan voeren, over de vorming van het federale leger, wordt huir uit do stellige verzeke ring, dat de minister niet zal ver trekken voor de cease fire-overeen- komst geheel is uitgewerkt, de con clusie getrokken, dat minister Schokking wanneer hij gaat in con tact zal treden met de republikein se regering. Indien de reis van mi nister Schokking doorgaat zal hy vermoedelijk omstreeks half Au gustus vertrekken. Van zijn ver blijf in Indonesië zou de minister gebruik maken om nauw contact op te nemen met de Nederlandse troe pen in Indonesië.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1