§1§ C D Wij vierden Nieuwjaar 1727 in 'n kraton SCHIEKANTTEKENINGEN SCHILDERS BANKETBAKKERIJ „HET WESTEN" Op Hart Lebaran kun je alles goedmaken AGENDA verfris U dan met DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Hditiececktec De kinderen genoten in het jubilerende Witte Dorp SCHIEDAM MONOPOLE THEATER Het Lied van de Woestijn W. VAN NOORTWÏJK ZN. Koeriersters Donderdag 28 Juli 1949 NEE, heus we wisten 't werkelijk niet. We kwamen met de oprechte bedoeling alleen maar 'n kijkje te nemen in de „kraton" en een praatje te maken met de heer Wolvekamp. En toen deze door de telefoon vroeg of we hera konden ver staan, want hij moest zacht spreken omdat er 'n redenaar aan 't woord was, hadden we eerlijk nog niets door. 't Werd ons pas duidelijk toen we onder *n vlaggendak door de drie trappen van de hal aan de Lloydkade opgeklommen waren. Op het por taal zaten de djongos gehurkt de gamelan te betokkelen. Zonder verdere pourparlers werden we in 'n zaaltje vol met feestelijk uitgedoste Indonesische mannen en vrouwen ge loodst, op een stoel ge2et en op 'n levensgrote rijsttafel» de slametan, onthaald. De echte hadji's vasten dertig dagen lang ACH, waarom vermeldde ons trouwe zakboekje, dat zulke voor treffelijke informaties bevat om trent -de waterstanden van Delf zijl, de maximaal toegelaten wiel druk op de brug bij Santander en de bezoekuren van de Dalai Lama van Tibet, ach waarom vertelde dat solide gedocumenteerde vest- zak-encyclopedietje ons nu juist niet, dat 't vandaag Dinsdag 26 Juli 1949 Nieuwjaar was voor de volgelingen van Mohamed? Ban waren we niet 10 ongenood op een feest komen binnenvallen, waar overigens iedereen één en al gast vrijheid en vriendelijkheid was. Dan hadden wij ook die volumi neuze rijsttafel niet hoeven te ver werken, die met de tropische hitte rondom ons en een pas in onwe tendheid verorberd twaalfuurtje in ons werkelijk wat zwaar op de maag iag. Mohamedaans Nieuwjaar, Hari Lebaran, de dag waarop je vader, moeder, broer, zus ooms, vrienden en kennissen veel heil en zegen gaat wensen, maar vooral: goea gaat maken, wat je in *t afgelopen jaar allemaal voor lelijke dingen gezegd en gedaan hebt- Op deze dag is daar alle gelegenheid voor, alles vergeven cn vergeten, schoon schip maken. Met de inwendige mens is dat al gebeurd. Dertig dagen lang hebben de zuivere belijders van Allah van zonsopgang 4 uur tot 's avonds 6 geen hapje mogen eten, geen slokje drinken. Boelan Poeasa .heet deze maand voor de Indonesiërs; na tuurlijk zijn ze* niet allemaal zo vast ÏQ dz vastenïeer, maar de echte vallen. Toean Folkam heeft er slag van met deze mensen om te gaan. Hij noemt ze, altijd bij hun naam en hu hoeft maar zelden „echt op te treden". En aan de vriendelijke groet, die hy overal op onze tocht door de „kraton" ontving, kon men wel merken, da! hu bij de Indonesiërs gezien is- „Je moet natuurlijk altiid goed opletten, zegt hij. In de beuken bij voorbeeld is het al *n paar maal gebeurd dat de kokki's 'n gaskraan opendraaien en pas een minuut of tien later met een brandende lu cifer aan komen dragen". Feest tot diep in de ochtend MAAR daarover praten we van daag niet. Vandaag is 't Lebaran. In de hoek speelt 'n krontjongband, schattige donkere kindertjes rolle bollen over de vloer, de mannen roken hun Gold Flake- en Chester field-strootjes, de vrouwen snoe pen uit de tientallen koekjesscha len. Eu vanavond van 10 uur af tot de volgende morgen 6 uur is er op 't podium de „loedroefc", Ma- doerees toneel met dans, een onaf gebroken reeks van stukjes, waar in meestal echtbreuk gepleegd en gewroken wordt en een clown zon der rol voortdurend door heen zweeft. Zo viert Indonesië feest in de Rotterdamse „kraton".. F 1 hm s Passage: Da. 9, Za. en Zo. 1.45, 4.15, 7, 9.30 u; Gevangen van het verleden (elke leeft.). Monopole: Da. 2, 7, 9, Za. 2. 5, 7, 9. Zo. 3, 5. 7, 9 u: ,jDe hand van het gezag" en „Mexicaanse ro vers" (14 jr.). .Tenniskampioenschappen in Schiedam Ook Woensdag worden er op Spieringshoek weer wedstrijden gespeeld voor de Schiedamse ten niskampioenschappen. De resulta. ten waren: H BoterenLrood C. BuschmannH Reinen. H Zander 46 62 64. J HazewinkelL Hoogendoorn 2—8 06. F. Dwa ter L. SmeiikD Ingelse J. Jansen 6—0 62. G Bernard J StaalG Hofman G d Vlies 63 6—0. Mevr, Nolet mevr, Tavornemevr. Bek kers mej. Beukers 26 16. Mevr. MelchiorStaal—mej. J. Ekker 3S 7—5 64. A. KunzeJ Wijlacher 16 6—3 79. mevr, v. Asten—mej. Vos 7—5 6—3. W Melchers—J den Hoed 68 6-1 3—8. E Stapel—H de Nijs Bik 64 63. T. van Deveenter Lambermont 61 6—3. T van De venter L SmelikE Stapel H de Nijs Bik B—1 6—4. De Lofstem op bezoek bij „Zonnegloren" Het Chr. Gem. Koor „De Lof- stem'.',, bracht Dinsdag een bezoek aan het Sanatorium „Zonneglo ren" te Soest, waar ook acht Schie dammers vertoeven; in em 4-tal paviljoens werd gezongen. Onder leiding van de directrice werd de nieuwe aanbouw bezich tigd en ontvingen de leden enigs zins een indruk wat voor verple ging Vein 400 patiënten komt kij ken, UITREIKING DIPLOMA'S AMBACHTSSCHOOL Vrijdagmiddag om, drie uur zal er in Musis Sacrum uitreiking zijn van diploma's van de Ambachts school, terwijl tevens de promoties dan plaatsvinden. Burgerlijke stand Hubertus N, z v D de Jong en J A Meivogel. Theadora M, d v C v Leeuwen en G J Schermer. Hendricus L A, z v H L de Vette en Ch, Verlaan. Cornelia A, z v A Offerman dn M Boomsluiter. Johannes P, z v M A Leerentveld en M Hoegee. Andreas P J, z v J J M Meijer èn C J'v Dorp. Wil lem A, z v H H Schruijer en A C v d Pijl. Anna F, d v C den Uijl en J A de Bakker. Overleden: J Kruit 35 j. vr. v. A JB Vervoort. Ïi8| Exposities in Delft In museum „Het Prinsenhof' te Delft wordt van 3 tot 31 Augustus een tentoonstelling „Het Japanse Landschap in de houtsnijkunst" ge houden. Op 23 October volgt een ten toonstelling „De Bijbel in het licht der opgravingen" en op 3 Novem ber 'n expositie van Engelse jacht- schildexijen. 145, Kees en 02af we ten ook wel, dat ze eed gewaagd avontuur te gomoet gaan, maar ze moeten du toch probe ren. Gelukkig heeft de sloep een Iatijnzeü en er js een vaatje drinkwa ter en een bus scheeps beschuit aan boord Ook vinden ze nog een klein kompas Met behulp daarvan zetten ze hun koers uit, want ze mo gen de jonk van kapi tein Barker niet miszei- Jen. Dagenlang varen ze in Oostelijke richting, maar er duikt geen zeil op aan de horizon Tel kens veranderen ze van koers en ze zoeken zien drijven en dan wordt het duidelijk, welk kennen: ze zijn afkomstig van de Jonk. En de hele zee in dit gebied af, doch zonder drama zich hier heeft afgespeeld... Want naar overlevenden behoeven ze niet te zoe- cesuitaat. Tot ze op zekere dag wrakstukken het is niet moeilijk de wrakstukken te her- ken, want het wemelt hier van de haaien. De Nieuwe Koers een week er tussen uit De jonge socialisten, verenigd in de Rotterdamse Nieuwe Koers, ont plooien ook in deze zomermaanden zoveel activiteiten, dat het lijkt of ze niet van ophouden weten. Dat weten ze kennelijk wel, want Za terdag gaan ze, om eens een. week je uit te rusten, met v ele jonge vrienden uit de Partij van de Ar beid naar het grote kampterrein van de stichting voor Zon en Vr-- held te Vierhouten, waar zij saen met geestverwanten uit het bui tenland een kamp zullen houden. Afscheidsavond leerlingen Ambachtsschool Der traditie getrouw is aan de ge diplomeerde leerlingen van de am bachtsschool Tamboerstraat met hun ouders een afscheidsavond aange boden. Nadat de directeur de heer K. A. Boogh de avond had geopend wer den vlot enige totfnelstukjes, enige nummers mu2iek en enkele turn oefeningen, alles door leerlingen van de school, uitgevoerd. Met een afscheidswoord van de directeur en een tombola, met. van op de school gemaakte werkstukjes als prijzen, werd de goed avond besloten. hadji's die de tocht naar Mekka hebben gemaakt, houden zich er toch wel aan. 't Jaartal klopte niet NU, op deze Nieuwjaarsdag hebben ze hun schade kunnen in halen, Op het in vlaggen gedra peerde welkomstschild bij de in gang stond „Gelukkig Indisch Nieuwjaar I Hidjarak 1890". Dat laatste jaartal klopte niet helemaal,, maar géén van de djongos of man doers kon ons precies verteilen, welk nieuwjaar ze nu eigenlijk vierden. De encyclopedie leerde ons, dat 622 n. Chr. de Mohame- daanse jaartelling begint: Hed- schra, de uittocht van Mohamed uit Mekka naar Medina, In onze tijdrekening was het dus 1727, Maar 1727 of 1890, voor de feeste lijk gestemde, glunderende Inland se Lloydbedienden maakte dat geen punt van bespreking uit. Die zaten, net als wij, aan hun slame- tan, rijst, vis, kip, rundvlees, scha- pebout» kruiden, komkommer en wat er verder nog voor ondefi nieerbare dilieate5sen in de slame- tan verborgen waren. Een gedeelte van hen had hun echtgenoten dikwijls baboes uit Den Haag, en kinderen over laten i komen. Ze zaten daar vrolijk aan' de lange overladen tafels, in frisse baadjes en de mooiste sarongs. An dere Indonesiërs, die niet bij de Lloyd werkzaam zijn, waren ook genood, leden van de Perkoempoe- ian Indonesia en ook zagen we de mooie danseres Devi Kartinï uit de Vorstenlanden, met 'n grote rode anjelier in het haar, „Toean Polkam" NATUURLIJK ontbrak de „va der van de kraton" niet, de heer A. Wolvekamp, toean „Polkam", de chef van het Aziatisch Lloyd-per- soneel, die zijn vacantïe even had onderbroken om bij de feestelijk heden aanwezig te zijn. Die vertel de ons, dat hij de scepter zwaan over soms wel 600 Indonesiërs (ais de Willem-Ruys bijv. tegelijk met andere schepen binnen is), die bier in het gebouw aan de Lloyd kade huisvesting vinden. De „kra ton", zoals deze afdeling beter be kend is, is na de oorlog grondig opgeknapt, in lichte kleuren ge verfd, van een moderne grote keu ken voorzien met gaskachels en drie enorme rijstbatterijen, van een ziekenzaal, douchecellen, slaapzalen, cantine, ja zelfs een moskee. Die troffen we aan in een niet geheel wel"1" :kende kamer. In een hoek stond -ien soort koepel décor met een ster en 'n maansik kel gericht naar 't Oosten. Een kleedje ervoor en de gelovige heeft z'n oord van gebed en meditatie. Alleen de Koran ontbreekt De heer Wolvekamp heeft er al dik wijls om gevraagd, maar de jon gens vergeten 'm telkens mee te brengen. De slaapzalen maakten 'n niet onordelijke indruk, maar sanering en controle door Nederlands per soneel is wel steedsnodig. In hoofdzaak huizen hier Madoerezen pi. Javanen uit de omtrek van Soel rabaja; hun aantal varieert tussen 150 en 400 en er is steeds 'n vaste reserve van 40 man voor ziektege- Dit is een van de zelfgemaakte gamelansdie de hele dag hun vreemde muziek, laten klinken in de „ffraton". De Indonesiërs ne men dit instrument steeds met zich mee, waarheen ze ook gaan. ROTTERDAM Rotterdams muziek- en zangconeours De jaarlijkse wedstrijden, uitge schreven door het comité „Remu- zanco" zullen voor de 19e maal plaats vinden Vrijdag en Zaterdag 's avonds om zes uur *in de grote concertzaal van „Lommer rijk". Kosteloze inenting tegen pokken Gedurende de maand Augustus bestaat gelegenheid tot het laten inenten tegen pokken van kinde ren onder de 2 jaar uitsluitend 's Maandags van 11.3012 uur in het Centraal Gebouw voor de Volksgezondheid, Baan 170, kamer 320 (3e étage), stamkaart van het kind meebrengen. USA-torpelojagers naar Rotterdam Op Vrijdag 29 Juli zullen twee Amerikaanse torpedoboot jagers de Samuel B. Roberts en de O'Hare een niet-officieel bezoek brengen aan de Roterdamse haven. Hel zijn moderne schepen van 2400 ton en een bemanning .van 350 koppen. Tezelfdertijd brengt de zware Amerikaanse kruiser „Colombus" een bezoek aan. Amsterdam. Agent redde drenkelinge uit de Waalhaven Woensdagmiddag was de 13-jarige A. de R. Uit de Goereesestraat m de Waalhaven aan het baden. Het meis je kon echter niet zwemmen en op een gegeven ogenblik voelde ze geen grond meer en. verdween gillende onder water. De agent S. Numan, die daar zijn vrije tijd doorbracht, noorde het gegil en dook direct in het water. Hij slaagde er in de dren kelinge op het droge te brengen, maar kwam daarbij in aanraking met een steen. Hij liep snijwonden op aan borst en benen. Het meisje had geen nadelige gevolgen van haar duik tegen wil en dank. xamens Aan de School voor Scheeps- werktuigkundigen (machinisten- school) te Rotterdam slaagden voor het eindoplima A.M. de Rotter dammers P. M. van Doorne, C. J. de Groot, H. van der Haa,k, A. A. Kaptein, B. W. Lok, R. Kuiper, J, Meyburg, G, W. Nijhof G, J. de Reus, J. H. J. W. van der Schaaf, A. Vermaat, A. A. Zwanenburg en J. L. van der Graaf; verder J. Berkhout te Vlaardingen. Voor het einddiploma B.M. slaagden de rot terdammers J. R. de Boer, C. Kool, "W. A. J. M. van Lier, J. G. P. Molten, R. J. Nikerk, H. J. Ruts, C. B. Slinkert en J. G van der "Wijk; verder G. Brussard en D. J. Mulder, te Vlaardingen. In Den Haag slaagde voor het examen M.O. Handelswetenschappen A. de Heer, J. Lagerwaard te Rotterdam. VOORTAAN HOGE HAKKEN? Dit is dan Daan, Daantje liever, want hij is wel een kop kleiner dan een gewone loteling, Daantje die niet tegen plagen kon. Ondermaat se mannen schijnen vaak het doel wit te zijn van jenneru, lauw, maar het is zo en doe er maar eens wat tegen. Daantje deed er wat tegen toen hem de gal overliep, doch hij deed nu precies het verkeerde er tegen grof werd hij en trapperig met zijn korte beentjes tegen zijn belager en dan komt dat weten wij hier onder elkander nu zo langzamer hand wel dan komt Leiden in last. En wat vernemen wij nu om trent de toedracht van deze zaak? Wij horen dat het weer die rooie Henk, die rare schavotdanser is geweest, die het 'm geflikt heeft. Met dat pesüiaukie had Daan het al meer aan de stok *"»had, vanwe ge Corrie, naar wie nsten Henk zowel als Daan b mrven had, maar laat die kleine Daan het nou winnen en een vaste verkering uit de strijd slepen. Nou, sinds die dag had Henk al menig schamper woord op Daantje losgelaten zo Lu het voorbijgaan, vooral als Corry er bij was, In het begin van de verkering waren Daantje en Corry precies even groot en.als zij Henk tegenkwa men, was het strijk en zet: kijk 's an, anderhalf bij anderhalf, mooi span voor een bokkewagen, of iets in die geest. Dat was de tijd ge weest dat Corry schoenen met plat te hakken droeg, op speciaal ver zoek van Daan wel te verstaan, en ge voelt wel waarom. Het ene paar met de zeer hoge hakken, dat zij ter compensatie had aangeschaft, droeg zij alleen als ze zonder Daantje uitging. Zo op steiten. mo gen wij wel zeggen, kwam Corry op die kwade avond haar korte verloofde-tegen. Samen Hepen zij op en wie kwam daar opeens van Fjde ingeslenterd? itooie Henk, de jenner, en hij lach te al spottend uit de verte. Bij het passeren zei de plager; ha die Daan, wacht effe, dan zal ik een stoof voor je halen, ken je Corrv een zoentje geven, Daan weet nu eigenlijk niet meer precies hoe het kwam dat hij in eens zo giftig werd op die Henk, misschien omdat hij zich bij ande re plagerijtjes steeds beheerst had, maar goed, die avond was hij ver schrikkelijk driftig geworden 'en luid schreeuwend aan het schelden en beledigen gegaan. Daan bloos de, toen de rechter voorlas wat hij er allemaal had uitgekraamd en ny gaf grif toe dat hij die Henk lelijk geschopt had. Hij bleef maar gemeen staan lachen» edelachtbare, zei Daan en toen werd ik zo vuil, dat ik hem een trap in zijn buik gaf. Bizon der hoos was de rechter niet op Daantje en behalve de twee tientjes boete gaf hij de klei ne man de bemoedigende verzeke ring mee, dat het helemaal geen schande is geen lange slungel te zijn, ja dat er veel grote mannen zijn geweest die klein van stuk waren. Getroost vertrok Daan en het zou ons niets verwonderen als Corry toestemming kreeg voortaan te allen tijde schoenen' met hoge hakken te dragen. Opheldering gevraagd,. Reeds geruime tijd ge leden is in ons land de Nationale Reserve opge richt, een vrijwilligers corps, dat geschoeid op militaire basis, bedoeld is als een soort hulptroepen, weïke de regering ten dienste zullen staan wan neer dit op een gegeven ogenblik nodig mocht blijken. Ondanks het zit ting nemen van vooraan staande personen uit de voornaamste politieke groeperingen, heeft de Nationale Reserve nog vrijwel in geen enkele plaats de verwachte grote deelname kunnen ver krijgen. In Schiedam be droeg het aantal corpsle den zo omstreeks dertig man. Om de deelname te sti muleren heeft men voor kort hef van zeker© zijde zelfs zo voor menen ts moeten stellen, dat wan neer niet voldoende man schappen tot dit vrijwil ligerscorps zouden toetre den, het wel eens kon go- beuren, dat de regering genoodzaakt zou zijn de lichtinger, die door de oorlogsomstandigheden nimmer zijn opgeroepen, alsnog .de dienstplicht te laten vervullen. In de Tweede Kamer zijn hier over destijds vragen ge steld, waarop geantwoord is, dat dit thans geenszins in de bedoeling ligt. We schrijven thans al weer enkele maanden la ter en alle misplaatste propaganda voor de Na tionale Reserve, die in middels in uniform ook hier aan het oefenen is geslagen, dachten wij reeds lang verdwenen. In Schiedam blijkt het ech ter anders. Dezer dagen vervoegde z*"h bij een lezer in de Prof. Kam. Onneslaan een heer, die voorgaf namens het Bureau Militaire Za ken van de gemeente, op te treden. De man had bij zich een lijst, waarop de namen waren vermeld van stadgenoten, die be hoorden tot de z.g. oor- ïogslïchtingen. Onze lezer, die thans 27 jaar is en vader van een kind, werd gevraagd, of hij niet ge negen was zich aan te melden voor de Nationale Reserve, Dit bleek niet het geval te zijn. Nadat tevergeefs de voordelen van het dienstnerane in de Nationale Reserve bo ven het risico van het op roepen -in werkelijke mi litaire dienst waren afge schilderd, vertrok de man met de duistere mede deling „dat men dus ge noodzaakt zou zijn een krpisje achter de naam te plaatsen'.(l) "Wij zouden het gemeen tebestuur in ,de eerste plaats, maar ook het cos mïté Nationale Reserve, dat bij deze affaire toch nauw betrokken moet zijn, enkele vragen willen voorleggen, waarop o.i. een duidelijk antwoord niet mag uitblijven: 1. Geschieden bezoeken als hierboven vermeld, inderdaad door een amb tenaar of wordt er aiieeu maar met een officiële instantie geschermd om wat meer indruk te ma ken? 2. Acht men de wijze» waarop deze werfactie in Schiedam geschiedt, niet volkomen ontoelaatbaar in een democratisch be stel? Wij hebben hier slechts een enkel geval aange roerd, doch uit gesprek ken is ons gebleken, dat het door ons gesignaleer de niet op zichzelf staat. Dat men spoedig ophel dering moge verschaffen over deze onverkwikke lijke geeschiedenis. Onze gemeenschap èn de Na tionale Reserve zullen er mee gebaat zijn. Bijzondere schoei Woensdagavond is Schie_ kanter op zoek geweest naar prof. Casimirschool, waar tentoonstelling was van werk der leerlingen. Het valt niet mee om de B-L.O.-school te vinden, want oud en klein ligt het gebouw verschoten In de binnenstad achter een muur. Binnen was er heel wat te bekijken in de lo kalen, waarin langs de wanden en in banken ver scheidene werkstukken en het leesmateriaal stonden uitgestald. De bezoekers en dat waren er vele kregen een- goede indruk van de belangrijke taak, die deze school bij de opvoeding van 150 geestelijk minder ontwikkelde kinderen te vervullen heeft Daarom is het dubbel te betreu ren, dat de bestaande school in onze stad onvol doende ruimte bied om alle kinderen op te van gen. Wanneer meneer Penning vandaag met een lege school zou zitten, zou hij morgen alle banken reeds weer kunnen vullen met eën deel van de op de wachtlijst geplaatste kinderen op te roepen.» Als niet in de naaste toekomst de plannen voor een nieuwe school zullen worden verwezenlijkt, zal Schiedam het nog gerui me tijd moeten aanzien, dat talrijke kinderen, die op de gewone lagere school niet thuis horen en ook niet in staat zijn. om straks het onderwijs aan de school voor Individueel Onderwijs te volgen, voor hun verdere leven de ge volgen van een gemis aan dit bijzondere onderwijs zullen moeten dragen. Onze stad, die op dit ge bied een Van de zwaarste taken In het land heeft, zou zich hier zeker wel eens wat meer en beter op mogen bezinnen. Maar ook de ouderen kregen hun deel Het weer is het Witte Dorp tot dusverre buitengewoon gunstig ge zind geweest, en de kinderen In de eerste plaats hebben daarvan gepro fiteerd. Dinsdagmiddag bij de kinderspelen, en de volgende dag bij de optocht. Maar ook de ouderen hebben hun. deel gehad. Op Vreelust werd Dinsdagavond een voetbalwedstrijd gespeeld tussen H.W.D. en een veteranenelftal. De beide ploegen waren aan elkaar gewaagd; de uit slag werd 44. Tenslotte wisten de veteranen door strafschoppen te winnen. Prijswinnaars van de optocht Dinsdag werden ook de versie ringen door de jury beoordeeld. Er waren twee afdelingen, de versier de winkels en de versierde woon huizen. Bij de eerste groep kreeg „Ophir" de eerste prijs, de kruide nier de tweede. Het brandspuit huisje ontving een eervolle vermel ding. De jury was van mening, dat het huis van. „Opa" Harreman in de Eemerstraat 15 het mooist ver sierd was. De oude baas kreeg tra nen in de ogen, toen hij hoorde, dat hij de eerste prijs had gewon nen, met lof van de jury." 'k Heb er ook erg mijn best op gedaan," zegt hij. De andere vier prijzen gingen naar Dremmelaarstraat 13, Galjoenstraat 11, Baardsestraat 28 en Aakstraat 6. Woensdagmiddag was het voor de kinderen van het dorp weer groot feest. Er stond een optocht op het programma, waaraan prijzen voor de aardigste groepen en cos tumes waren verbonden. Geloof maar, dat de moeders heel wat werk hebben gehad, om al die mooie en leuke pakjes te maken. De stoet trok het hele dorp door en in alle straten kwamen de mensen kijken naar het bonte schouwspel van al die verklede opgetogen kleuters. Een politiejeep reed aan het hoofd, maar hjj hoorde ook al bij de optocht. Het was nJ. een grote speelgoedauto, waarin twee miniatuur-agenten zaten. Daarop volgden kabouters, elfen, schoor steenvegers, boertjes, boerinnetjes, cowboys, Chinezen; kortom alle landen en streken van de wereld waren vertegenwoordigd. Bij het podium aan de „brink" werden tenslotte de prijzen bekend ge maakt. We willen graag geloven, dat de taak van de jury niet ge makkelijk was. De eerste indivi duele prijs kreeg „Roodkapje met de wolf", voorgesteld door een gro te wolfshond. Een Indiaantje van misschien twee turven hoog, dat dapper met zijn strijdbijl zwaaide, kreeg de tweede prijs; een piraat en een „Maggi-meisje" de derde en vierde. Een Chinees en een Javaans meisje gingen 'met de eerste prijs voor paren strijken. Andere win naars waren een boertje en een boerinnetje, een cowboy met zijn gevangene, en de twee'agentjes in hun jeep. De eerste groepsprijs, tenslotte, werd behaald door een „prins en prinses" met hun gevolg. De elfjes met hun ragfijne jurkjes kregen de tweede, de schoonmakers, waartoe 1 Opoe B-rinkhaus95 jaar, en opoe Hollander, 92 jaar, kijken met veel plezier naar de kinderop- tocht, gistermiddag in het Witte Dorp gehouden. ook de schoorsteenvegers behoor den, de derde, en een stel Volen- dammertjes de vierde prijs. Nadat al deze winnaars op de foto waren gezet, werden de kinderen, in het brandspuithuisje onthaald op si naasappels en andere lekkere din gen. Vergadering F.I.K. Zaterdagavond vergadert de in ternationale organisatie de FIK te Amsterdam waarin ö.a. spelregel wijziging zal worden besproken. Verder komen internationale pro blemen aan de orde. '•Voor Neder land zullen vertegenwoordigd zyn de heren S. A. Wilson, dr. H, Ger- ding en J. van Driel; voor België Ch. Zijs en V. Vereecken en voor Engeland, mej. Davis en G. Wal bancke. VRIJDAG 29 JULI t.m. MAANDAG 1 AUGUSTUS DENNIS MORGAN in Desert Song Een gemaskerde ruiter, een romantisch meisje een sensatie in TECHNICOLOR Toegang 14 jaar DINSDAG NIEUW PROGRAMMA bakt a.s. VRIJDAG en ZATERDAG voor reclame: Y poiid KLEINGOED voor 50 cent Y pond CITROENSPRITS voor 55 cent VAN AL ONZE SOORTEN" KOEKJES RUIME SORTERING GEBAK EN TAARTEN ZIE ETALAGES! ZIE ETALAGES! AUTOMAAT EN IJSVERKOOP tot 's avonds 11 uur ST. LIDUINA6TRAAT 49 TELEFOON 67586 Bekroond te 's-Gravenhage Voor 15.— aan bons EEN TAART NAAR KEUZE GEVRAAGD VOOR GERUIME TUD WERK. Fa. W. J. MARKS ZOON Broersvest 167 Oostsïngel 100 SCHIEDAM. Aangeboden: aquarium 1,7 x 59 x 40 met tafel. Aans, Aleidastraat 28b. Schiedam. Te koop: Weckketel, com pleet, en 75 liter glazen 30.- Den Held. B.K. Laan 222b. Spoedig gevr. door jongem. eenv, xit-sTaapk. m, pens. Br. met cond; nr. S 5 bur. v.d. foL Vrvjbank, "Vlaardingerdijk 300. Verkoop geitenvlees. Vrijdag 9 uur; prijs 2.50 zonder been en- met been 2.30. Verkoper Baks. Te koop: donkerbl. klnderw. laag Engels model. A. Smit, Boylesiraat 10B. Een bej. wed.i vraagt bezig heden.. voor de avonduren. 50 ct. per avond. Br. no. S 6 bur. v, d. blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2