HET ROTTERDAMSCH PAROOL Vijf en twintig goederenwagens schots en scheef over de rails bij Ede Frankrijk zweert bij een Rijnfront Engeland wenst vier fronten Rijtuigen stapelen zich driehoog op en vernielen de bovenleiding Maatschappijfondsen tegen versplintering Iwmmi Vrijdag 29 Juli 1949 Overeenkomst bereikt te Djokja Schade, aan materieel loopt de tonnen m Voorlopig verkeer over enkel spoor „Het communisme exploiteert elke zwakheid" Atoomkwestie in acuut stadium Uniforme contributie moet het stelsel van premieheffing vervangen Eén soort verzekerden in J Amerikaanse staf moet beslissen in Frans-Britse controverse DIT WEEKEINDE Veel bewolking maar weinig neerslag Russen hebben atoombom 9e Jaargang no. 175 Bed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Aboon.prtjis per week 0,32 per kwartaal 4,10, loss* nummer o 0.09 Opgericht door de Stichting «Het Parad" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Badderi Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur: B. de-Vrfes Hooldredacteur: Vf. B. F. Schaper 'r- BATAVIA Nederland en de Republiek hebben heden, met be- middelinf van de U.N.C.I. een de finitieve overeenstemming: bereikt over het accoord tot het staken var» varen. In «*<»n eemeenschappelljk uitge geven verklaring wordt meege deeld, dat een spoedig einde der vijandelijkheden kan worden ver wacht, Br, van Royen is. uit Djogja te Batavia teruggekeerd. Op het vlieg veld deed hij tegenóver de pers me dedeling van bovenstaande «wi- menlijk communiqué. De delegaties keerden met vliegtuigen te Batavia teru. het UNCI-westel stapten, be de leden van de UNCI, ojn. -Wl Hatta, de sultan van Djokia. Sultan Sjahrlr. Het KLM-toestel, dat eni ge minuten later lankwam, ver voerde dr. Van Royen en de leden van de Nederlandse en Republi keinse delegaties. Ook kolonel Dja- tikusumo van de Republikeinse ge nerale staf reisde, me. Dr. van Royen deelde mede, dat hij verwachtte in de loop van de volgende week uit Indonesië te kunnen vertrekken. EDE Afgelopen nacht tegen vier uur is nabfl het station EdeWageningen een uit zestig wagons bestaande goederen trein, die om 3.15 nur uit Utrecht in de richting Arnhem was vertrokken ontspoord. Tengevolge van het warmlopen van een as raakte een vetpot van de twintigste wagon los, waardoor de wagen aït de rails liep. Niet minder dan vijfentwintig wagons achter het gederailleerde voer tuig kwamen schots en scheef over de spoorbaan te staan. Tal van voertuig kantelden en in het middendeel van het ontspoorde treindeel was de ravage compleet Hier schoven de wagons eerst in elkaar en stapelden zich daarna driehoog op. De bovenste wagon raakte de electrische bovenleiding, zodat kortsluiting ontstond en de berg wagons, waarvan enkele leeg en anderen gevuld waren met pa pier en vodden, spoedig in lichter laaie stond. Acheson bepleit militaire hulp aan West-Europa WASHINGTON. De Ameri- kaanse' minister van Buitenlandse Zaken. Dean Acheson, heeft er gis teren met grote ernst bij het Con gres op aangedrongen, 2ijn volle dige goedkeuring te geven aan het bewapeningsprogram, groot 1430 millioen dollar, als middel om de Sowjet-Unie de kans te ontnemen, (InQrz Miert.) Waarom de beste spiraal- matras in onze Opruiming? Omdat U dan aan de kwa liteit niet meer kunt twijfelen. Een patent gexondheids- iplraal van roestvrij materiaal met 15 jaar garantie is een begrip. (Er Is ook maar één loort goud)- En U weet dat zo'n twee-persoons spiraal met garantie nooit onder de f. 50.— wordt verkocht. Zaterdag om 9 uur kunt U één van hen zijn die méér dan f.- 25.— besparen, want deze spiraal koopt U dan niet voorf^&9:. maar voor Voor hen die zo bij-de- hand zijn om de waarde van dit koopje In te xien, hebbén wij een twee-pers. matrasslel, drle-delig met 2 kapok kussens/ SQ voor 1 MATHENESSERLAAN tDUKZICHÏ) Kans op een regenbui Weersverwachting geldig van .Vrijdagavond, tot Zaterdag avond: Wisselend bewolkt met enke- Ie verspreid optredende regen buien. Matige en af en toe vrij krachtige wind, aanvankelijk uit Westelijke richting, later tussen West en Noord-West. Ongeveer dezelfde temperatuur ■als vandaag. 30 Juli; Zon op 4.57 onder 2054; Maan Of> 10.69, onder 22.34. de vrjje landen van "West-Europa te overrompelen. „Wanneer de politieke agressie faalt, zoals zij tot nu toe gefaald heeft in West-Europa, proberen de totalitaire regimes dikwijls hun oogmerken te bereiken met mili taire middelen, speciaal wanneer zij van mening zijn, dat een effec tieve tegenstand niet. mogelijk is," aldus Acheson, die de strijd der regering voor het volledige pro gram thans begonnen is. Hij waar schuwde de commissie van buiten landse zaken van 't Huis van Afge vaardigden, dat een ingebreke blij ven bij. het verschaffen van mili taire hulp aan de bevriende landen een aanval kan uitlokken van „de grootste combinatie van militaire macht in vredestijd, die de wereld ooit aanschouwd heeft". Acheson zeide: „Wij kennen de richtlijnen, die de agressie in het verleden gevolgd heeft. Een gang- sternatuur is gewoon slechts op zekere dingen te gokken. Haar slachtoffers zijn de zwakken en de on voorbereiden en zij is afkerig van het vooruitzicht te moeten vechten tegen een gealarmeerde gemeenschap." De minister gaf de commissie te verstaan, dat een in vasie van West-Europa totale oor log zou betekenen, waarbij de aan valler het zou moeten opnemen tegen de verenigde krachten van de landen van het Atlantisch Ver drag. „Geen enkel land zal die keuze doen, tenzij het van de over- winning overtuigd is." zei hij. „Het is de bedoeling van dit program, te verzekeren, dat een succesvolle, snelle en betrekkelijk gemakke lijke militaire actie van een i sof onmogelijk zal zijn en 't spel te gevaarlijk zal maken om het te ondernemen". Acheson wees er op, tdat eer falen bij het verlenen van mili taire hulp een omverwerping van de krachtige Amerikaanse buiten landse politiek zou betekenen. „Een omverwerping van de koers, die wij tot nu toe met zo goed ge volg hebben genomen, zal een aan moediging zijn voor diegenen, die door ecu onophoudelijke druk al degenen willen intimideren overrompelen, die zich tegen de in voering van een vreemd en ver foeilijk systeem verzetten. Het strookt niet met het Amerikaanse karakter om. een eens gekozen koers halverwege op te geven," verklaarde Acheson, Ten slotte betoogde hij, dat er in de wereld heden ten dage twee on verbiddelijke factoren, zijn waar té nemen: West-Europa is niet bij machte zichzelf 'te verdedigen te gen een grootscheepse gewapende overval en Rusland beschikt over de grootste militaire macht in vre destijd uit de wereldgeschiedenis, oefent toezicht uit op zijn buren en volgt een politiek, die elk bewijs van zwakheid bij anderen exploi teert. De combinatie van deze net- de factoren," zo verklaarde Ache son, „heeft een ziekelijke en alles doordringende atmosfeer van on veiligheid in West-Europa gescha pen. De vrees is gerechtvaardigd. Het gevaar is wezenlijk, hoezeer sommigen ook zullen trachten te bewijzen, dat het -niet bestaat." De Edese brandweer was snel ter plaatse en heeft direct nadat de stroom op de bovenleiding was uitgeschakeld, het blussingswerk aangevangen. De ravage is enorm. Overal had den de ontspoorde wagens diepe groeven getrokken.' Aanvankelijk waren beide sporèn geblokkeerd. De bovenleiding van één spoor werd over een aanzienlijke afstand vernield". Rails waren afgeknapt, kromgetrokken of staken als as perges in de lucht. Het blussingswerk nam vele uren in beslag en toen de vlammen wa ren gedoofd lag midden op de spoorbaan een stapel verwrongen ijzer. Eén spoor is inmiddels vrij ge maakt, doch het zal enkele dagen duren, alvorens het verkeer over twee sporen kan worden hervat. Als bijzonderheid kan medege deeld worden, dat drie tankwagens vlak voor de eerste ontspoorde wa. gon gevuld waren met 65 ton ben zine. Deze wagons bleven in de rails, ware het anders gegaan, de gevolgen zouden veel ernstiger zijn geweest. "Voor zovermogelijk is men he denmorgen om half zes met de op ruimingswerkzaamheden begonnen, nadat ongevallenwagens uit Arn hem waren gearriveerd. Een afstand vah ruim 250 meter zal moeten/.worden vrijgemaakt. Persoonlijke ■- ongevallen kwamen niet voor. Het treinverkeer is van morgen over één spoor met stoom- tractie hervat. Later kon electrlsch materiaal worden gebruikt. De materiële schade loopt in de tonnen. Reizigers zullen op ver traging moeten rekenen. Zondag zijn de Marshall dollars op WASHINGTON. Functionaris- sen van de E.C.A. verklaarden van daag, dat de verstrekking van aan koopmachtigingen waarschijnlijk Zondag na middernacht zal-moeten worden gestaakt, tenzij de Senaat de E.C-A.-begroting voor 1949/50 goed keurt, öf het Congres het verlenen van een nieuw ovêrbruggingsvoor- schot toestaat. Op het ogenblik schijnt het twij felachtig, of dó" Senaat,, die eergiste ren het wetsontwerp ter herover weging aan de begrotingscommissie heeft teruggezonden, dit ontwerp tijdig genoeg zal terugontvangen om nog voor Zondag een beslis sing te kunnen nemen. WASHINGTON. President Tru man maakt bekend, dat hij de procu reur-generaal Tom Ciark verzocht heelt rechter in het Opperste Ame rikaanse Hof te worden. WASHINGTON. President Tru man heeft' medegedeeld, dat met Britse en Canadese autoriteiten be sprekingen zullen worden gevoerd over fundamentele kwesties, die ver band honden met de politiek óp lan ge termijn op het gebied van de atoomenergie. In een voorbereide verklaring zei Truman: ,Tn Januari 1948 bereikten de drie regelingen Ivan de V.S.. En geland en Canada) overeenstemming over een modus vivendi, welke voot- zag in samenwerking tussen de drie landen, met inbegrip van de uitwis seling van wetenschappelijke en technische inlichtingen op bepaalde aangeduide gebieden en samenwer king in aangelegenheden van ge meenschappelijk belang betreffende de levering van grondstoffen. Deze regelingen zijn beperkt wat omvang betreft. Het is noodzakelijk de toekomst te bezien, waarbij reke ning moet worden gehouden met de vorderingen, die op dit gebied door de drie landen zijn gemaakt en de status quo, te handhaven, zo: Iaiïg men bezig is met besprekingen. Wij zijn daarom van plan met het Ver enigd Koninkrijk en Canada enige fundamentele kwesties te onderzoe ken, welke ten grondslag liggen aan dc wil tot een politiek op lange ter mijn op dit gebied. Dit zijn kwes ties, waarover wij na de onderzoe kende besprekingen verder overleg moeten plegen met het congres. De ze onderzoekende besprekingen houden niet in. dat men ten aanzien van deze kwesties overeenkomsten of verplichtingen aangaat met de Engelsen en Canadezen. De bespre kingen met de Engelsen en Canade zen gaan vooraf aan verder overleg met het congres". Oók op 7 en 14 Augustus geen Zondagsrijverbod DEN HAAG Naar het van de K.N.A.C. vernomen wordt, zal het Zondagsrijverbod ook voor de Zon dagen 7 en 14 Augustus.niet gel den. De oude Noormannenzouden zich verstoord afwenden, als zij getuige hadden kunnen zijn van de reconstructie vanpde-tocht, die zij vijftienhonderd jaar ge leden maakten naar Engelands Kusten. Toen de „Hugin" Broadstairs in Kent naderdecirkelden tiental- len plezierbootfes er om keen, vliegtuigen maakten capriolen in de lucht en duizenden vacantia- gangers zwaaiden met vlaggetjes De stoere imitatie-Noormannen lachten vriendelijk terug en borgen hun zwaarden weg. Zelfs pikten zij een paar al te enthou siaste drenkelingen cp: ZIEKENFONDSWET OP KOMST de toekomst? (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT 'Nu de Ziekenfonds wet, die het van 1941 af bestaande ziekenfondsbeslult zal vervangen, op de helling staat, uiten verschei dene organisaties wensen t.a.v. de inhoud dezer wet Zo ook de Fede ratie van Verenigde Maatschappij- ziekenfondsen —- waarbij rond drie en een kwart millioen Nederlanders zjin aangesloten die zich Donder dag tydens een persconferentie Vóór het laten bestaan van de fondsen en tegen éen volkómen unificatie van de medische verzorging uit sprak, echter met het voorbehoud, dat de thans bestaande versplinte ring op dit terrein wordt tegenge gaan. Twee belangrijke meningen staan thans tegenover elkaar: de eerste is geuit door een commissie van de Stichting van de Arbeid, die inscha keling bepfeit van het ziekenfonds wezen in het totaal der sociale ver zekering. In de andere komt tot ui ting de opvatting, dat er een zie- kenfondsregeling moet komen, die in en door .haar uitvoeringsorganen, waarborgen schept voor een unifor me en economische, verantwoorde toepassing, met, en dat is het es sentiële, behoud van de op dit ge bied uit het particuliere initiatief gegroeide organen, i.e. de zieken fondsen, hoewel daarbij concentra tie, en samenvoeging niet kunnen worden gemist. De Federatie keert zich tegen het laten, voortbestaan van de huidige vorm van premie-inning, nl, door de werk gevers, die hun werknemers bons ver strekken, welke aan de ziekenfondsen worden afgedragen. Dit stelsel is, volgens de, Federatie, zó omslachtig, dat daar-, door A het administratieve apparaat onnodig groter is dan onder het stelsel van persoonlijke contributie-afdracht, gelijk dat voor de oorlog in zwang was. De-Federatie wi) dan ook weer terug naar één soort verzekerden en niet handhaven het tegenwoordige onder scheid tussen verplicht- en vrijwillig verzekerden - en één uniforme premie van-/ 0.55 per verzekerde' boven' de 16 Jaar. Kinderen onder deze leeftijd moeten, volgens de Federatie, vrijgesteld zijn van contributie-betaling, een stelsel, dat voor de oorlog ook reeds bij vele ziekenfondsen toepassing vond. Voornaamste moUef Het voornaamste motief voor het toe passen van een uniforme contributie vindt zijn oorzaak In het feit. dat de vrijwillig verzekerden veelal ouden van dagen, invaliden en andere groepen, die niet onder het ziekenfondsenbesfuit vallen met hun bijdragen de kost-en van hun geneeskundige behandeling niet kunnen dekken. Het z.g. verevenings- fonds heeft aleen paar maal moeten bijspringen, maar dat is over enkele jaren uitgeput, De contributie van de vrijwillig verzekerden Is reeds enkele malen verhoogd zij bedraagt nu at f 0.63 per verzekerde en heeft de uiterste grens van de draagkracht dezer veelal minder draagkrachtigen bereikt. Een uniforme contributie voor alle bij ziekenfondsen aangeslotenen waarborgt, dat de vrijwillig verzekerden niet op eer kwade dag er uit zouden moeten treden, met alle grote nadelen voor de volksgezondheid, die daaraan kleven. Naast de uniforme contributie der ver zekerden moeten de reeds bestaande bijdragen van de werkgevers blijven komen. Alleen in het alleruitersie gev/il wil men een beroep doen op de over heidsfinanciën. De regeling, waarvan de Federatie voorstandster blijkt, zal, volgens haar, leiden tot grote bezuiniging op de admi nistratieve kosten. Zij denkt daarmee o.m, te bereiken dat er meer geld be schikbaar komt voor betere verzorging der preventieve geneeskunde {school- tandverzorging, rheumatiek- en t.b.e.» bestrijdlng, die ook onder de competen tie van de ziekenfondsen zouden moeten vallen), terwijl de verstrakking van de geneesmiddelen die nu toch al, in ver gelijking met het buitenland, op hoog peil staat, nog uitgebreid zou kunnen -worden. HET STRAND VAN BLOE- MENDAAL is zijn grootste at tractie kwijt. Bet Zweedse schip de C. ABanck, dat bijna vijf maanden hoog op 't strand heeft gezeten is eindelijk weer in zijn element terug. Donder dagmiddag ongeveer half zes kwam er beweging in liet schip dat de laatste tijd steeds enkele metera verder naar zee was gé- trokken; de twee zeeslepers trokken nog eens hard en onder gejuich van het vele - publiek verliet de C. A. Bancïc het strand. Zodra het schip los kwam keerde het de-steven, de kabels werden aan de voorsteven vast gemaakt en de Zweed vertrok in Zuidelijke richting. K WASHINGTON Wanneer de Amerikaanse chefs staf in Fontaine- blcaii. het militaire hoofdkwartier van de Westelijke Unie, een onder houd zullen hebben met veldmaarschalk lord Montgomery, generaal De Lattre de Tassigny en verschillende stafofficieren van Frankrijk en de Benelux, zullen hun van Franse zijde waarschijnlijk de volgende voorstellen gedaan worden: 1. Coördinatie van alle Westerse strijd krachten in Europa; 2. maatregelen ter vermijding van een eventuele strijd op verschillende fronten; 3. opstelling door de landen van het Pact van Brussel van niet minder dan veertig divisies, waarvan er direct vijf en twintig gevormd dienen te worden. Ten aanzien van dit laatste punt merken militaire experts op, dat momenteel in Europa niet meer dan twaalf Franse, negen Britse en vier Benelux-divisies in het veld staan* Deze divisies hebben een tekort aan zware bewapening, tanks en trans portmiddelen. De Fransen maken zich bezorgd, dat in geval van een gewapend conflict, de Britse.en Amerikaanse troepen per vliegtuig geëvacueerd' zullen worden naar Groot-Brittan- nïë om. hergroepering af te wach ten. De Fransen daarentegen wil len in geval van oorlog alle in Duitsland gelegen troepen terug trekken op de Rijnlinie. Besprekingen, die onlangs .door Engeland en Noorwegen zijn ge voerd, hebben geleid tot een over eenkomst, waarbij Groot-Brifctan- nië zich verbindt een aantal troe pen naar Noorwegen te sturen, in dien het tot een invasie in Noor wegen mocht komen. De Fransen zijn bang, dat deze belofte ten kos te zal gaan van het Britse oorlogs potentieel in West-Europa. Naar verluidt voelt de Britse generale staf meer voor een decen tralisatie van de troepen op ver schillende fronten, die gecoördi neerd zullen worden docrr een cen trale defensiestaf. De Britten wil len de volgende fronten vormen: 1. Een Noordatlantisch front, om de verbindingen met de zee open te houden. 2. Een Noordwest-front, om te voorkomen, dat Noorwegen.en De nemarken bezet worden,', waardoor de vijand zou beschikken over be langrijke vlieg, en viootbases. 3, Een Westeuropees front, dat gevormd zal worden door de RUn- linie. s 4. Een Middellandse-zeefroni ter bescherming van Noord-Afrika. Hetzal van de Amerikanen af hangen, tot welke strategie ten slotte zal worden besloten. De komende wet is ten departe- mente byna gereed. Men verwacht, dat zjj in het komende najaar in gediend zal worden bg. de Zieken fondsraad, die haar op, haar mérites zal moeten onderzoeken. Over het weer, dat ons de eerst komende dagen te wachten staat, valt op het ogenblik nog maar heel weinig te zeggen, omdat de weerstoestand in onze omgeving vrij onzeker is. Veel kans echter, dat het een zonnig weekeinde zal wordetf is er niet. Nog altijd be weegt zich bonen Engeland en ons land een westelijke luchtstroming. Hierin doen zich enkele storingen voor. Plaatselijk zal. er vrij veel bewolking zijn, waardoor grote kans bestaat op een enkel regen buitje. Ovèr het algemeen zal de bewolking toenemen en later ver wacht men ook enige neerslag, die echter van weinig; betekenis zal zijn. De wind zal aanvankelijk toe nemen. In de temperaturen komt maar weinig verandering Zo, alsof het niets was, heeft pre sident Truman tussen neus en lip pen dool', Donderdagavond iets heel belangrijks meegedeeld, terwfll h(j het tot de persvertegenwoordigers had over de vacature b(j het opper ste Hof der V.S. „Da Russen hebben In Siberië een atoombom tot ontploffing gebracht, dat is mjj bekend. Gaan wjj over tot de orde van de. dag Alle journalisten spitsten hun oren. Veel raadselachtigs uit do laatste «Qd werd op slag duidelijk. De Russen hebben dus een atoombom klaar gehad en zjj z4jn dus reeds druk bezig met de bestu dering van het effect ztfner ontplof fing. Amerika is sinds enige tijd niet de enige meer die het geheim van fabricage bezit de Franse kabinetscrisis tijdelijk afgewend PARIJS. De dreigende Franse kabinetscrisis schijnt afgewend, nu de vier rechtse ministers door pre mier Queuille zijn overgehaald om hun ontslagaanvraagin te trekken. Deze ministers hadden zich gekeerd tegen hgt decreet van de socialisti sche minister van Arbeid, Mayer, waarbij aan het personeel van de sociale verzekeringsdienst een va- cantiegratificatie werd toegestaan. Het bericht, dat de rechtse minis ters hun ontslagaanvraag hadden ingetrokken, werd bekend gemaakt na een bijzondere kabinetszitting, waarin een compromisregeling werd besproken. Volgens deze regeling, dient de. gratificatie in kleine be dragen over óen aantal maanden te worden terugbetaald. Het gevonden compromis wordt echter algemeen beschouwd als tij delijk en voornamelijk aanvaard met de bedoeling, het parlement het eerste behoorlijke zomerreces" sinds vier jaar te verschaffen. Dit is de eerste reactie, die wij gevoelen op het bericht dat er door bemiddeling van UNCI'tussen Ne-, derland en de Republiek een ac- coord is bereikt over het „staakt het vuren". Welzeker, dat accoord. hebben wij al meermalen verkregen :en'"Wij weten wat ér telkens van terecht is gekomen en ongetwijfeld zullen er lieden zijn die schouderophalend en met bitterheid,door ervaring geleerd, de duurzaamheid van dit accoord' in' twijfel trekken."Zij. zul len wachten op de onvolkomen heden, die zó zeker als twee maal twee vier is, aan de dag zullen treden. t».;.- Maar tóch. Iets zegt ons-dat het vandaag bereikte .accoord meer is, zelfs veel meer is, dan wat voor heen werd verkregen. In dé eerste plaats doordat het ditmaal, meer dan vroeger, niet alleen onder aus piciën van de V.N. tot stand kwam, maar vooral doordat het instituut der V.N. na de moeilijkheden vin het begin, óók enige ervaringen rij ker is geworden en derhalve dit accoord, voor zover het ook zijn pijler heeft in de internationale sfeer, steviger moet zijn.: Daar is voorts de verhelderde' positiebepa ling van de Republiek, niet in het minst door toedoen van de omge komen Amerikaanse journalisten. Er. is de kennelijke vermoeidheid hier in Indonesië om voort te gaan, steeds maar weer voort te gaan met het onnutte, elkander afmat tende querulantisme ten opzichte van formuleringen, interpretaties en detailleringen. Er is in het alge meen het inzicht, dat er veel water in velerlei wijn gegoten moet wor den, omdat er slechts één partij is, die zou kunnen verdienen aan een Pyrrhus-overwinning van Neder land of de Republiek. Eindelijk dit .accorod; en wan neer wij hiervan zeggen dat wij menen dat het meer en gezondere kansen van slagen heeft dan vroe gere overeenkomsten,:, dan bedoe len wij bovendien hier mede te zeggen dat hét tijd wordt positief te denken of- volgens 't spreek woord -Gedachten zijn Krachten. Wanneer, wij elk voor zich, ge loven in dit accoord, èn geloof opbrengen dat )meer is dan het verstandelijk afwegen van allerlei feitelijke gegevens, dan levert dit in onze kleine gemeenschap en in de ganse wereld ccn kracht op, welke de verhouding Nederland— Indonesië hard van node heeft, trouwens al jaren lang. Bij voor baat en met vooropgezet doel ont,- houde men zich van het gewicht leggen op die komende gebeurte nissen, dié in strijd zullen schijnen te zijn met dit accoor-d. Er zullen nog slachtoffers vallen over en weer, er zullen nog moorden ge registreerd worden evenals over vallen, brandstichtingen en ver nielingen, Waar bet om gaat is of de Republiek als zodanig en Ne derland van zün kant dit accoord naar beste weten kunnen uitvoe ren. Daarvoor is ons aller steun en instemming nodig. Pas dan zullen wij terecht kun nen zeggen: eindelijk. DEN HAAG Hedenavond om kwart over zeven zullen over de zender Hilversum II toespraken -vorden uitgezonden van de secre taris-generaal van de Verenigde Naties, de heer Trygve Lie, de mi nister van Sociale Zaken, mr. A. M. Joekes en de voorzitter van het Nederlands UN.A.C.-Comité, prof. mr. R. Kranenburg, met als onder werp de U.N.A.C.-Actie 1948, De heer Trygve Lie zal ben "dank woord spreken tot het Nederland se volk voor de grote steun, die ons land aan de actie heeft gegeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1