HET EOTTEEDAMSCH PAROOL Luchtbrug naar Berlijn wordt buiten gebruik gesteld VS bombarderen en Europa verdedigt de kusten Nederland tast diep in de zak voor noodlijdend kind i Voorraden in pakhuizen strekken Dollar lening reeds voor vijf maanden Nee toch.Heus V voor ons land iNederlands haringvisserijbedrijf stelt minimum-marktprijs vast Hattem ziet weer schepenen schout en schandpaal Schreieder over Englandspiel DIT WEEKEINDE: Toenemende kans op een regenzondag De 12 Atlantisch Pact-landen wachten op bevelhebber 9e Jaargang, no. 176 Eed- en Adm. Lange Herven 141, Schiedam Tel. 693QD Abonn prljsi per week 0-32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Zaterdag 30 Juli 1949. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche BemJc te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; W. B. F- Schapet BERLIJN. Met ingang van Maandag wordt de omvang van het ver voer naar en van Berlijn via de luchtbrug geleidelijk'verminderd, zulks als gevolg van de gunstige voorraadspositie in de voormalige Daitse hoofdstad, aldus is door het Amerikaanse en Britse militaire bestuur be kend gemaakt. De voorraden voor de Berlijnse bevolking, opgebouwd sinds de Russen op 12 Mei de blokkade staakten, zifn toereikend voor vyf maanden. Het gemiddelde vervoer per luchtbrug bedroeg 8000 ton per dag. De aanvoer per as en te water bedraagt thans dagelijks 20.000 ton. De normale Berlijnse behoefte ligt tussen 12.000 en 15.000 tori. 215 „retourtjes" naar de maan Volgens mededelingen van ge allieerde zijde zal slechts een kern van vliegtuigen en manschapen int Duitsland achterblijven, voldoende om een nooddienst naar Berlijn te beginnen, zo geval de Russen op nieuw tot de blokkade mochten overgaan. Deze nooddienst zal in dat geval blijven functionneren tot het ogenblik, dat de hoofdmacht der geallieerde luchtvloot naar Duitsland isteruggekeerd. Om in training te blijven en nieuwe be manningen met de luchtbrugprac- tjjk op de hoogte te brengen, zul len de vliegtuigen van de genoem de kerngroep op Berlijn langs de beproefde route blijven vliegen en eventueel voorraden naar de ^tad over brengén. De luchtbrug werd "op 26 Juni 1048 in werking gesteld, een week nadat de Sowjets de blokkade van Berlijn waren begonnen. Op die dag landden twéé vliegende forten van het type B-17'op het vlieg veld Tempelhof in de Amerikaanse sector met noodvoorraden voor de Berlijners, De luchtvloot breidde zich geleidelijk uit tot 380 vlieg tuigen,, die'bij dag en nacht en bij elke weersgesteldheid op de Ber lijnse vliegvelden neerstreken. De dagelijkse aanvoer bedroeg ten slotte gemiddeld ruim achtduizend ton. Een hoogtepunt werd bereikt op Goede Vrijdag van dit jaar toen bij een operatie die men de „Paas- parade" noemde 12.940 ton aan voedsel en steenkool naar de bases in de driesectoren van Berlijn werd overgebracht. Tijdens de 398 dagen van haar bestaan hebben de vliegtuigen van de luchtbrug ruimhonderd mil lioen mijl afgelegd, hetgeen onge veer overeenkomt met 215 „retour tjes" naar, de maan. Gedurende die periode wérd ruim 'twee hiiJliden ton aan voorraden afgeleverd- 66 mensen Tieten het leven ih dienst- Van de „airlift": 31 Amerikanen, 28 Britten en 7 Duitsers. De,piloten volbrachten hun taak onverstoor baar, ondanks het feit dat de Rus sen het nodig oordeelden In de nauwe luchtcorridors manoeuvres te gaan houden, bestaande onder meer. uit luchtacrobatiek en schiet oefeningen met scherpe patronen en granaten: Volgens Britse officials is het de bedoeling dat de dienst begin Sep tember practïsch geheel gestaakt zal zijn. 'BELGIE Ook onze antipode Terwijl ons land door een groot 'geboorteoverschot .(17.9), 't hoog ste van geheel Europa, aan de top staat en te kampen heeft met dé problemen die daaraan vast zitten, „zoals industrialisatie en emigratie, staan onze Beneluxpartners B'elgië en Luxemburg bijna onderaan de ladder met respectievelijk over schotten van 5.2 enJ3% en. wor-, stelen met de gevolgen daérvan. Dit verschijnsel vindt zijn oor- 'zaak in een laag geboortecijfer, dat in 1948 was 17,5 (Nederland. 25.3 maar ook in een hoog sterftecijfer te weten" 12.6 (ons land 7.4 Daarbij komt, dat deze sterfte voor een belangrijk deel valt in de zeer jeugdige be volkingsgroep. De zuigelingensterf te, ten gevolge van onvoldoends prenatale en natale zorg is in Bel gië twee keer zo hoog. als in ons ïn het zoeklicht hoog als ra or I land. J De palitiek'doe 1 in dit statisch overzichfzijn in c'doet statische fzfj trede bij de ver melding van het feit, dat de be volkingsaanwas in Vlaams België aanzienlijk hoger is dan in Wallo nië. Voor Vlaanderen is hetcijfer over 1948 8,4 voor Wallonië slechts. 2 Deze ontwikkeling heeft er toe •bijgedragen dat de "Vlaamse kwestie steeds meer zijn oplossing nadert, maar tevens dat de Frans sprekende Belgen zich be dreigt gaan gevoelen en dat daar door de Vlaamse kwestie verandert in een Waalse. Typerend is in dit verband, dat Sn tegenstelling tot Vlaanderen •waar evenals ten onzent een nij pend woningtekort bestaat, Wallo nië deze zorg niet kent. Om een evenwichtiger bevol kingsbeeld te verkrijgen, streeft de regering naar soortgelijke maatre gelen als Frankrijk in de dertiger jaren trof, met name, aanmoedi ging van gezinsvorming en facili teiten voor gezinnen van drie of meer kindéren. Tijdelijk regen Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Zaterdagavond to't Zondagavond: Vanavond opklarend, van nacht weer toenemende bewol king gevolgd door regen, het eerst in hei. Noordwesten, later in het Zuidoosten van het land. Morgen in, de loop van de .dag enkele verspreide opklaringen. Weinig verandering in tempera tuur. Aanvankelijk afnemende, later matige tot krachtige en langs de Waddenkust mogelijk harde wind tussen Zuidwest en West'. 31 Juli; Zon op 4.59, onder 20.33; Maan op 12.25. onder 22.4B, 1 Aug.: Zon op 5.00. onder 2G.31; Maan op 13.53, onder 23.04. ,,'t Zal me niet gebeuren, dat mijn zoon bang is voor water". Tot dusverre heeft papa Jack Pyland uit Dallas (V.S.) geen klagen. Hier springt Jackie Jr., oud 24 -maanden, van drie me ter hoogte in het bassin. Het arme wurm is al sedert zijn ne gende maand in training. Een Russisch zeekapitein die met zijn schip in, Rotterdam heeft- gelegen heeft, volgens een Russisch dagblad, 'verteld', dat in ons land alleen maar „slechte wijn en bloemen zojider bon te koop zijn". Verder 'souden we erg boos zijn op Amerika, dat ons heeft gedwongen 'schoenen van bordkarton te kopen. De Amerikaanse eqpnoom dr. Moulton voorspelt zijn land een bevolking die tweejnaal zo groot is met 'n levensstandaard die achtmaal zo hoog is binnen 100 ja ar, mits er geen oorlog komt Donderdag hadden alle ge meenteambtenaren van New Y-ork vrijaf, omdat het te heel was om iets te doen. De brand weer echter mocht niet nadr Het nummer van vandaag van het Italiaanse, weekblad „Oggi" is in beslap genomen, omdat het een foto bevat van Churchill in badbroekje. Toen de maatregel werd afgekondigd waren echter al 20.000 exem plaren op de trein naarZuid- Italië. Boer Vierboom in Leüthen in Gelderland is zo zindelijk, dat hij. de koeienstal en zelfs de koebeestenzelf met een. stof zuiger bewerkt. Hij doet dit met het oog op de hygiëneStof en haar dat anders bij kammen rondvliegt komt nu keurig in de stofzuiger en naar het schijnt vinden- de dieren de zuigbehan- deling heel plezierig. WASHINGTON De Wereld bank heeft zojuist een lening van 15 mïllioen dollar aan Nederland verstrekt voor het kopen van uit rusting in dc V.S., Zwitserland en België voor de industriële opbouw. De lening verstrekt ten behoeve van 24 verschillende projecten, welke zo zegt de bank, „praetisch elke sector van de Nederlandse in- du-jtrie betreffen." Ecu functionaris van de tfank heeft verklaard, dat in totaal voor een waarde van tachtig millioen dollar ïn de projecten wordt geïn vesteerd, waarvan ongeveer 18 millioen reeds is besteed. Na het verstrekken van de lening moet nog een tegenwaarde van ongeveer 47 millioen dollar worden verkre gen in guldens, ponden sterling en andere zwakke valuta's uit Neder landse oron. De lening zal worden gegeven in dollars en Zwitserse en Belgische francs. De functionaris voegde er aan toe, dat Nederland na voltooiing der projecten een jaarlijkse be sparing verwacht van ongeveer 38.300.000 dullar ïn buitenlandse valuta, waarvan 24.700.000 in ster ke valuta (voornamelijk Ameri kaanse dollars en Belgische frs.) Hittegolf in V.S. maakt 29 slachtoffers De hittegolf, welke op het ogen blik de V.S. teistert, heeft in de af gelopen 24 uur 11 slachtoffers ge ëist, waardoor het aantal doden ten gevolge van de abnormaal hoge temperaturen tot 29 gestegen is. In verband met de hitte werden gisteren tal van kantoren en werk plaatsen in verschillende steden gesloten. Bluefield in West Virgi nia, dat reeds jarenlang reclame maakt voor zijn „air conditioned" klimaat, gaat financieel onder de hitte gebukt. Deze stad schenkt gratis limonade, indien het kwik boven de 32 graden Celsius stijgt. De hitte op Woensdag kostte de stad 16.000 glazen limonade. Daar gisteren de temperaturen nog ho ger waren, hebben de vroede vade ren prompt bepaald, dat indien de hitte langer dan twee dagen aan houdt, volstaan zal worden met een dag gratis limonade verstrek king. Chinezen bezetten Amerikaans consulaat iu Sjanghai WASHINGTON. Meer dan twte honderd Chinezen hebben de kan toren van het Amerikaanse consu- kracht bij te zetten aan hun eisen tot betaling van achterstallige Io nen door de Amerikaanse marine, aldus meldt het Amerikaanse Minis terie van Buitenlandse Zaken. In een officieel telegram van het consulaat-generaal wordt gezegd, dat de staf van het consulaat ver hinderd werd het gebouw te betre den of te verlaten en dat de politie weigerde tussen beide te komen- DrL honderd man Chinese com munistische troepen hebben giste ren, bij het aanbreken van de dag, een aanval uitgevoerd op een in de nabijheid van de Portugese kolonie Macao gelegen hoofdltwartier der nationalisten: de aanvallers slaag den erin zich met de wapenen van het garnizoen uit de voeten te maken. OOK HAND van de cadetten van H.M.S. St. Vincent ral in Portsmouth een aandeel in het programma van de Marine Da gen" van 30 Juli tol 2 Augustus leveren. Een klein meiske kijkt tijdens de generale repetitie vol bewondering naar'de grote trom, waaruit een matroos zo'n mach tig geluid weet te halen. Werkverdeling van generaal Bradley WASHINGTON. Aan do voor avond van zijn vertrek naar Europa heeft de stafchef van het Ameri kaanse leger, generaal Bradley, in een getuigenis voor de commissie voor buitenlandse zaken van het Huis van afgevaardigden 'n uiteen zetting gegeven van een uit vijf pun ten bestaand plan voor de verdedi ging van het Noord-Atlantisch ge bied. Generaal Bradley zei. dat dc in het plan vervatte aanbevelingen ge baseerd waren op het principe, dat de man in de beste positie het werk zal deen, waarvoor hjj het meest ge schikt is. Het ptan luidt: 1. De V.S. zullen worden belast Minister Schokking niet naar Indonesië DEN HAAG. Naar wij van officiële zijde vernemen, heeft het plan bestaan dat de minister van oorlog en van marine rar. Schok king zich voor korte tijd naar In donesië zou begeven, met name voor de regeling van enkele demo bilisatie aangelegenheden. De mi nister heeft echter voorlopig van de reis afgezien, ip verband met drukke ambtsbezigheden. Hatta naar New Delhi De Republikeinse premier van Indonesië, Mohammed Hatta. wordt op 6 Augustus voor een driedaags bezoek in New Delhi verwacht. Hatta, die de gast zal zijn- van mi nister-president Pandit Nehroe, zet na afloop van zijn bezoek - aan de hoofdstad van India zijn reis naar Den Haag voort, om daar deel te nemen aan de Ronde Tafelconfe rentie. Proefneming met geheel nieuwe regeling IJMUTDEN. Tussen de Vereni ging van Reders van Vissersvaar tuigen en de Unie Verkeer zijn lang durige besprekingen gevoerd over de overproductie van verse haring en het bewerkstelligen van een ge lijke opbrengst voor haring van een zelfde kwaliteit over het gehele sei zoen tot 31 Dec. 1949. De ïn goed overleg en loyale samenwerking overeengekomeo regeling aldus het gisteren gezamenlijk uitgegeven communiqué gaat uit van de ge dachte. dat de huidige produc tiecapaciteit een marktovcrschot laat zien zodat maatregelen die nen te worden genomen om een inzakken van de markt tot ver beneden de kostprijs te voorko men. waardoor het gevaar dat een deel van dé vloot zou moeten wor den opgelegd. kan worden bezworen. Daartoe is een minim urn-markt prijs vastgesteld: de verse haring, die deze prijs niet opbrengt, wordt eigendom van de gezamenlijke pro ducenten en wordt in hoofdzaak be sterad voor verwerking tot vismeel, een product waar ons land dringend behoefte aan heeft voor agrarische doeleinden. DEN HAAG. -De tJNAC-actie, gevolg van de oproep der Verenigde Naties om het noodlijdende bind te helpen, is voor wat Nederland be treft geëindigd. Helaas kon dit niet anders. De Algemene Vergadering van de V.N. heeft beslist, dat verdere geldinzamelingen ten goede moeten komen aan het Intern. Kinder Noodfonds en dit hetekent, dat voortaan afgerekend zal moeten worden in deviezen, die wij niet bezitten- Maar Ia at-gen eraaTirr*S janghai"bezet*om °P het reeds gepresteerde mag ons volk trots zijn. Vijf en veertig landen U.*» J L..n 11.1 mfln HM tlA nn Tlr^nhfnn ^an YF9n PÏII1T1 Bovendien wordt de aanvoer be perkt door de schepen periodiek een reis ter verse vis in plaats van ter verse haring te laten maken, waar door tegelijkertijd een blijvende aanvoer van verse vis ook tijdens het haringseizoen wordt gewaar borgd. Ten aanzien van de opvaren den van de vloot, wier inkomsten deels bestaan uit een percentage van de opbrengst der vis, is overeenge komen. dat voor alle aangevoerde verse haring, de minimum prijs als opbrengst wordtgegarandeerd, ech ter wordt voorts ook voor de be manning. de egalisatie-gedachte toe gepast, daar ter compensatie in het verschil in opbrengst tussen de mi nimumprijs en de prijs als grond stof voor vismeel een aftrek van de besomming wordt toegepast. In een aantal vergaderingen onder leiding van de Unie Verkeer is door vertegenwoordigers van de opva renden machtiging verleend deze voor het visserijbedrijf geheel nieu we regeling als proef over het tijd vak van 25 Juli tot 31 Dec. 1949 te aanvaarden, tezamen met enkele andere details. Door een goed we derzijds begrip tussen de reders en. de vakbonden is op deze wijze con structief werk verricht voor de in standhouding van de nationale ha- ringindustrie. Gratieverzoek van Drost afgewezen DEN HAAG. Bij K.B. is af wijzend beschikt op het gratiever zoek van E. C- Drost, tot de dood- straf veroordeeld bij sententie van j door het organiseren van voorstel de Groninger Kamer van het Bij-1 linjen. hot verrichten van allerlei zondera Gerechtshof te Leeuwarden, vrijwillige werkzaamheden en op Het vonnis is inmiddels voltrok- vele andere vindingrijke manieren. een flink bedrag bijeenbracht „VESTINGH AAN DE IESSEL" 650 JAAR Middeleeuwse sfeer tijdens de feestweek (Van een onzer verslaggevers) HATTEM. Zij, die volgende week een bezoek brengen aan Hat tem op de Veluwe zullen de vreemde gewaarwording krijgen, dat vader Tijd een grapje met hen uithaalt en dat zij op welke manier dan ook plotseling ver plaatst 2xjn in de middeleeuwen. De herinneringen daaraan waren toch altijd al sterk levend in dit oude vestingstadje met zijn frag menten van de vroegere, muren, zijn boerderijen binnen de wallen, zijn merkwaardige panden en zijn stadhuis uit de 16e eeuw. Maar in de komende dagen zal men er ni^t alleen de Dijkpoort zien en die overblijfselen van een roemrijk verleden, die'de trots van de hui dige Hattemers uit maken, maar ook de Derrepoort en de Homoet- sepoort, die in werkelijkheid al lang verdwenen zijn. Schout en schepenen zullen weer het dagelijks bestuur der gemeen te in handen hebben en een poor- tetswacht zal hen terzijde staan bij het handhaven van de orde.'Op de markt zal men weer de schand paal kunnen, aantreffen voor ieder, die voor .de Schout en zijn rakkers met voldoende ontzag heeft en in- plaats van auto's en motorfietsen, zal een. oude postkoets, compleet met postillon en hoorn, door Hat- tems straten, rijden. Dit alles, om dat het dit jaar juist 550 jaar ge-, leden is, dat Hattem van Graaf Reinoud I van Gelre stadsrechten kreeg en de Hattemmers dat feit willen vieren met een groot feest iti middeïéeuwse sfeer, j De juiste datum van Reinouds schenking is niet bekend. Vast staat 'slechts, dat hjj in October valt. De Hattemers hebben echter gemeend, dat de zomermaanden zich beter voor feestviering lenen dan het in hhs klimaat wat kille najaar en hebben .bovendien de stille hoop, dat in Augustus tal van vacantiegangers een bezoek aan cle 650-jarige zullen brengen, temeer waar zij toch al bij de toeristen, vanwege haar fraaie ligging en schone omgeving een uitstekende reputatie geniet, Openluchtspel In de feestweek, die Maandag begint, zal een- groots openlucht spel worden opgevoerd, waarvoor de stof ontleend is aan Hattems boeiende geschiedenis. Was deze j venden lijve door' de straten van .vestingh aan de Iessel" niet be- het stadje gaan Misschien zullen trekken in de strijd tussen Gelre zij. -als hun-bezigheden dit even ei: bet Oversticht, in de Tachtig- i toelaten, ook een bezoek brengen jarige Oorlog, in de woelingen van aan het stadhuis, waar een expo- de Patriottentijd? Is zij niet eens sitie wordt gehouden van de doe- een bloeiende Hanzestad geweestken van de bekende schilder Jan en woonde de verloofde van de Voerman, die heel 2ijn leven in later zo beroemde generaal Daen- Hattem heeft gewoond en die met dels niet binnen haar muren, tot- zijn penselen uiting heeft gegeven dat zij door haar a.s. man ge- aan zijn liefde voor het stadje, dat schaakt werd door een poortje, zij hielpen groot maken. namen aan de TJNAC-actie deel en brachten tezamen «en som van ruim 30 millioen dollar bijeen. Hiervan leverde het naar verhouding kleine Nederland een aandeel van anderhalf millioen gulden. voor minder rijk bedeelde kaxnera- I den in het buitenland, verdient woorden van lof. Van het door de Nederlanders ingezamelde bedrag zal 15% voor hulp aan de jeugd in eigen land worden besteed, 30% is bestemd voor kinderhulp in de overzeese gebiedsdelen. Hoe dit geld zal wor den besteed maakt op het ogenblik nog een punt van overleg uit. De resterende 55%, die bestemd zijn voor hulp aan kinderen in het bui tenland, worden grotendeels be steed om de tijdelijke opneming van kinderen uit het buitenland in ons land mogelijk te maken. Ker kelijke en particuliere organisaties hebben hiervoor een uitstekend apparaat opgebouwd en UNAC financiert dit werk. Reeds zijn dui zenden kinderen, die ondervoed waren of in bijzonder moeilijke sociale omstandigheden verkeer den, naar ons land gekomen Ten sJotte zond het Nederlands UNAG-comité in enkele gevallen voedsel naar het buitenland: dui zend vaten haring, geschonken door de redersverenigingen voor de Nederlandse haringvisserij, werden naar Polen gezonden. Ook Griekenland kreeg duizend vaten haring, die door UNAC werden aangekocht en kort geleden werd zestig ton voedsel verzonden ten behoeve van noodlijdende kinderen in Aken. In verband met de beëindiging van de eigenlijke UNAC-actie richtten prof. Kranenburg, voorzit ter van het Nederlandse comité, de heer Trygve Lie, secretaris-gene raal van de V.N, en minister Joe- kes gisteren vla de radio woorden van dank tot het Nederlandse volk. UNAC-actie bracht 1,5 millioen op Deze som werd verkregen door de hartelijke medewerking van honderden plaatselijke comitc's, tienduizenden arbeiders, die .over werk verrichtten voor het goede doel of een gedeelte van het loon afstonden: directies van bedrijven, die algemeen het op deze wijze verzamelde bedrag verdubbelden, veehouders, die gedurende 14 da gen een halve cent per ingeleverde kg. melk afstonden, bioscoop-di recties, die een collecte mogelijk maakten bij de vertoning van de film „Achter de Wolken" en tallo zen, die ieder naar draagkracht hun bijdrage stortten en dij. dik wijls deden in de vorm van een dag loon of salaris. Ook de jeugd, die De Dijkpoort, één van de drie middeleeuwse poortgebouwen in; Hattem, die bewaard zijn ge- bleven, dat deHattemersnu nog jaltijd aan de vreemdelingen laten zien? Het zal ons niets verbazen wan- neer zij en haar gemaal en andere prominente figuren uit Hattems historie de. volgende week in le- Jhr. Van Starkcnborgh Stathouwer naar de V.S. Met het m.s. Westerdam van dé HAL is vanmorgen naar de Ver enigde Staten vertrokken Jhr. dr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachower, "oud gouverneur-gene raal van Ned. Oost Indie en oud ambassadeur in Parijs. Eveneens, met dit schip reist ba ron dr. C. van Boetzelaer van Oos terhout, "ambassadeur te Parijs met echtgenote naar Amerika. Instelling watersteatsraad DEN HAAG. Een wetsontwerp is ingediend lot het invoegen van een nieuweparagraaf in de water staatswet. Deze houdt in de instel ling van een waterstaatsraad van ten hoogste acht leden, welke de mi nister van verkeer en waterstaat van advies dient over waterstaats- aangelegenheden. Uitgesloten van de bemoeiing van de nieuwe water staatsraad zijn de aangelegen heden. welke behoren tot het terrein van de Zuiderzeeraad, die gehand haafd wordt. Ook minister Joïmson pleit voor militaire hulp WASHINGTON. De'Amerikaan se minister van Defensie, Louis Johnson,-die gisteren voor de com missie van buitenlandse zaken uit -.hgt - Huis van.Afgevaardigden.„is. vérFchéhén." verklaarde bij dia gé levenheid dat tenzij onmiddellijk wapens naar West-Europa worden gezonden, de Verenigde Staten uit eindelijk gedwongen zullen zijn die landen te bevrijden. „Nu is het ogenblik van handelen gekomen, wanneer wy het verlies aan men senlevens willen voorkomen dat een dergelijke bevrijding zal kos ten." Johnson legde deze verkla ring af ter ondersteuning van Tru man's program voor de bewape ning van Europa. Op een vraag van een van de commissieleden, antwoordde de minister, dat in het kader van het hulpprogramma geen Amerikaanse troepen naar Europa meer worden gezonden. AMSTERDAM, Josef Schreie der, kroongetuige in het proces te gen Anton van der Waals en sinds dien als ongewenste vreemdeling over onze grens gezet, heeft het manuscript gereed voor een boek van zeventien hoofdstukken en 350 bladzijden, dat tot titel draagt: „Niederland im Banne des Englandspiels". Het is de bedoeling, dat dit bóek in Zwitserland of in België wordt gedrukt en van daaruit in ons land wordt geëxporteerd. Sehreieder, die in Mtinchen verblijf houdt, is namelijk bevreesd, dat de Neder landse Bank geen toestemming zou geven de opbrengst naar Duits land uit te voeren, wanneer het werk in Nederland zou worden ge drukte Wordt het in België of Zwitserland gedrukt, dan hoopt hij een Nederlandse importverpmning te kunnen krijgen. Een deel van de opbrengst zou worden besteed voor het delgen van een particu liere schuld van 4000.die Schreieder in ons land heeft Of de autoriteitien aan deze transactie hun toestemming zullen geven, is de vraag. met het bombarderen van strategi sche doelen. 2. De Amerikaanse marine en de zeemogendheden van de Westelijke Unie zullen de belangrijkste opera ties ter zee uitvoeren, met inbegrip van bet schoonhouden van de zee wegen. De landen van de Westelijke Unie en de andere landen zullen zelf hun havens en kusten verdedigen. 8. Erkend wordt, dat de kern van de luchtmacht zal komen uit Ameri ka. geholpen door andere landen, naarmate zij in staat zijn te mobili seren. 4. Engeland, Frankrijk en nabijge legen landen zullen voor het groot ste deel aanvallen en bombarde menten op korte afstand en de luchtverdediging voor hun rekening nemen. De V.S. zullen de tactische (tactical) luchtmacht voor hun eigen grond- en marinestrijdkrachten en voor de Amerikaanse verdediging behouden. 5. Andere landen zullen voorname lijk bijzondere missies vervullen, naar gelang van hun ligging ieh op zichte van het mogelijke strijdto- DeeL Naar aanleiding van de verant woordelijkheid der V.S. voor bom bardementen op strategische doelen, zei Bradley: „Wij hebben in dit land herhaaldelijk erkend, dat in de ge meenschappelijke verdediging voor op moet staan ons vermogen om de atoombom af te werpen." Het belangrijkste van de algehele strategie is, dat wanneer elk land in staat is zichzelf te verdedigen als onderdeel van een collectief strate gisch plan. er een formidabele macht zal zijn. In de afgelopen 24 uur zijn de vooruitzichten voor het weekeinde er niet beter op geworden. In het binnenland is de temperatuur één d twee graden gedaald; de tempe ratuursverschillen tussen het bin nenland en de kust zijn slechts ge ring. De afkoeling van de hogere luchtlagen heeft zich echter verder voortgezet en de lucht boven ons land is dientengevolge weer min der stabiel opgebouwd- Gisteren is er een flink wolken dek gékamen met af en toe ettig2 regen of een los onweersbuitje. In de buurt van IJsland bevindt zich een depressie, die naar het oosten trekt, maar tevens snel op lost. Van de Golf nan Biscaye tot aan Groenland strekt zich een ge bied van hoge luchtdruk uit. Dat betekent: voor de Zaterdag wat op klaring, en verbetering. Maar ten Wésten daarvanbéiündt zich op de oceaan een nieuwe depressie, die de barometerstand doet dalen. Het centrum hiervan bevond zich Vrij dagavond 1700 km. ten westen van Ierland en trok met een snelheid van 35 km. per uur naar het oos ten. Het frontenstelsel hiervan na dert echter met groter snelheid en zal tegen Zondag ons land dicht zijn genaderd. De kans op regen is hierdoor ten zeerste toegenomen. Shirley France (16 jaar), wil het Kanaal over LONDEN. De „Shirley May Fran ce Corporation", die zich rond een Amerikaanse adspirant-kanaalzwem- $ter heeft gevormd, is uit Amerika in Engeland aangekomen. De aan komst ging gepaard met een golf van. publiciteit, die de zestienjarige Shir ley schuw 'tegen de aanwezige ver slaggevers deed zeggen: „Ik kan ge woon niet verliezen". Over ongeveer 10 dagen zal Shir ley de strijd tegen het verraderlijke Kanaal aanbinden, zij zal starten van Kaap Gris Nez. Zij wordt terzijde gestaan door een zakenmanager en pers-agent, een coach, een trainer, een chape- rone en een vriend alles gefinan cierd door grote zaken. Vanavond Vertrekt het gezelschapnaar Dover, waar Shirley voor de beroemde krijtkust zal trainen. De corporatie kwam in Southampton aan met de Nieuw Amsterdam. Fer trein ging het daarop naar Londen, waar een legertje van fotografen en journalis ten op het perron stond te wachten. Haigh: geen hoger beroep LONDEN. John George Haigh, de veertigjarige „directeur van een, maatschappij", die negen moorden zou hebben begaan, waarbij hij de stoffelijke overschotten van zijn slachtoffers in een scherp zuur tot oplossing bracht en die ter dood werd veroordeeld wegens de bewe zen moord op de rijke weduwe Olive Durand Deacon, is niet in hoger be roep gegaan van het tegen hem uit gesproken vonnis; hij is hiertoe tot Vrijdagavond 12 uur in de gelegen heid geweest LONDEN. Goed ingelichte Britse en Europese diplomaten verwachten dat een Amerikaan tot leider van de legers der 12 Atlan tisch Pact-landen zal worden be noemd. Zij verklaarden vandaag dat deze kwestie waarschijnlijk be sproken zal worden in de komende tien dagen waarin de Amerikaanse stafchefs met hoge Europese mili taire leiders in Frankfort,' Londen, Parijs en Wenen zullen confereren. De woordvoerders verdiepten zich niet in gissingen wie benoemd zou worden. Wel zeiden zij dat de Europese Pact-landen vermoede lijk de benoeming van iedere rede lijk te aanvaarden candidaat zul len goedkeuren. Volgens Britse militaire experts in Londen zal de nieuwe comman dant waarschijnlijk van de lucht macht zijn. De vier Amerikaanse militaire leiders, generaal Omar Bradley (leger), admiraal Louis Denfield (vloot), generaal Hoyt Vandenberg (luchtmacht), en generaal A. M. Gruenter (hoofd van. de gecombi neerde staf) vertrokken Vrijdag uit Washington met bestemming Frankfort. Dinsdag, Woensdag en Donder dag blijven zij in Londen, waarna zij naar Parijs en Wenen zullen, gaan. Zij zullen besprekingen voeren, (dit weet men reeds) over de or ganisatie van het defensie-appa raat van het Atlantisch Pact, de stand der Amerikaanse bezettings troepen in Europa en de situatie op het Europese vasteland. Volgens de woordvoerders zal veldmaarschalk lord Montgomery, opperbevelhebber van de legers der Brussels Pact-landen, in Len de.. of Parijs met de Amerikaanse leiders overleggen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1