Zierikzee steekt zich in feestgewaad en het staat haar goed I f r Historische poorten en gevels vormen natuurlijk decorum „Een poorter die zich respecteert is tijdens 't feest gecostumeerd' Toen al J Naoorlogs herstelprogramma van de Lïoyd voltooid Blitarmaakt de rij van nieuwe schepen vol FILMS VAN DEZE WEEK Capitol Lutusca Cineac Victoria Colosseum Luxor Arena Op de kohhei Zaterdag 30 Juli 1949 EEN zomermiddag in Zierikzee: tot blinkens toe geschrobde straten, gevels uit n platenboek, poorten dromend van een groot verleden. En een toren, plomp maar stoer, boven rommelige daken uit. De zon over het stedeke: dat maakt het water in de haven nog donkerder en de tint van het dakenrood lichter, de tred van de schaarse wandelaars trager maar de klanken van het carillon ijler, luchtiger, speelser. Is dit frisse, gave stadje elf eeuwen oud? \ier jaar geleden stond in deze zelfde straten het gras nog op kniehoogte. Het water was de huizen binnengespoeld, zout water, dat vloeren en wanden aantastte. Het had niet veel langer moeten duren: hadden de gevels het ge houden en waren de poorten bestand geweèst tegen het zeezout? Het duurde geen dag langer dan nodig was. In korte tijd waren de gevolgen van de inun datie verdwenen. En Zierikzee kon zich opmaken voor het feest. I) AT Is in een paar regels neerge- J-^ schreven maar niemand leide daaruit af, dat het dan wel niet zo erg geweest zal zijn mët dat water. Te weinigen wisten, dat het op Wal cheren niet erger was dan op Schou- wen-Duiveland- Slechts hebben de Noord-Zeeuwen geen tam-tam ge maakt, geen boomplantdagen geor ganiseerd of ministers uitgenodigd té komen kijken. Zij hebben een spa genomen en het slik uit de huizen geschept. Zij hebben het land met gips bemest en gezaaid zodra het kon. Dat is een hels karwei geweest maar zij hebben het gepresteerd, een beetje terzijde van de publieke be langstelling, maar niet minder hard nekkig dan de Walcherense boeren. In deze droge dagen wil het zout we! eens boven komen, de nog te weini ge bomen staan er nog schriel en pover bij. Maar overigens lijkt de oorlog alweer lang geleden. En in het stadje Zierikzee is er vrijwel niets meer van te bespeuren. Het heeft de storm doorstaan. Met glans. Die glans valt op deze zomermid dag over de statige Nobelpoort, •waaronderdoor ge het stadje binnen wandelt. Kijk, leidekkers zijn er be zig aan de spitsen en de indrukwek kende deuren zijn kennelijk pas ge- leden opgeschilderd in de stadskleu ren, rood en 2wart- Die glans valt over de geveltjes, die al net zo keu rig ïn de verf zitten; bet wordt im mers groot feest in de stad? De straatjes zijn nauw en bochtig. Hoed af voor die buschauffeurs, die zon der ongelukken draaien om levens gevaarlijke hoekjes heen. Maar zon der die straatjes zou Zierikzee niet zijn wat het elf eeuwen is geweest: de parel van Zeeland, die Middel burg en Veere in schoonheid over treft. Dat moét op z'n voordeligst uitkomen, als straks duizenden vreemdelingen door die straatjes zullen kuieren. Vandaar deze alom tegenwoordige neiging tot schrobben en schilderen. Een duur opknappertje GE wandelt over de Dam, de oude haven langs. Heeft daar voor de Noord-Havenpoort niet een brandweerkazerne gestaan? *'t Is waar, het ding is afgebroken en het zicht op de poort is veel verbeterd. In de haven wordt nog druk ge bouwd aan de kademuren. Dat werk komt helaas niet klaar voos de feest- week, maar het wordt zover afge-. maakt, dat de lichters en de kranen, die ervoor nodig zijn, voor een week kunnen worden verwijderd; het zou immers al te veel ontsieren? Zelfs de stedemaagd krijgt een beurt, het lijkt een verfijnde make-up en waar lijk, ze wint aan bekoorlijkheid. Het oud roest rond het stadsplantsoen. ïs verdwenen. Hier en daar wordt een boompje bijgeplant of een rijtje dahlia's. Een stad trekt het feest kleed aan. En het staat haar bizon der goed. Helaas Is dit gewaad wat aan de dure kant. Wie oude gebouwen een opknappertje wil geven, ontdekt dc ene gebrekkigheid na de andere. Aan de Zuid-Havenpoort is niet veel ge daan, veel te weinig eigenlijk, maar het kostte nog altijd 13000., Het herstel van de haven is een millioe- nenwerk en niemand vindt het vreemd dat het er niet afkan, zo in eens. Maar niettemin heeft het stads bestuur de zaak op bescheiden schaal ter hand genomen. De burgers ble ven niet achter, gaven de gevels een streekje. 't Is allemaal een beetje provisorisch maar daar is niets aan te doen. Zierikzee zal zo goed mo gelijk voor de dag komen, dat staat vast. DIT naarstig geschrob en geschil der is nog maar een deel van de voorpret. We komen langs de haven. Twee kleine meisjes spelen bandje- klap: het hoort b£f het volksdansen. Keel de Zierïkzeese schooljeugd I heeft daar een tik van beet. Onder wijzers en onderwijzeressen moedi gen het laan. leren, hoe je de Drie- kusman moet dansen. En jong en oud trekt in bussen het eiland op, zelfs Brabant in om de herleefde folklore te propageren. Ze gaan in costuum en. nemen hellebaardiers mee. Zo leeft heel de streek mee met het feest van het oude Zirizea. Over costuums gesproken, enige tijd geleden is er een officieel raads besluit afgekomen, waarbij werd be paald dat het gehele gemeentebe stuur Schuurbeque Boeye incluis, zich ïn historische kledij zal steken als het feest daar is. Dat heeft de burgerij prompt overgenomen en huis aan huis zijn moeders bezig aan het vervaardigen van historische kleding. De heer Abeleven, artistiek leider van de feestelijkheden, heeft het ontworpen en alle Zierikzeeë- naars gaan zich tooien met wambui zen en keurzen, zoals die drie tot elf eeuwen geleden werden gedragen. Een kijkje door de Noord-Ha venpoort op oude haven. te menigte werden, de geuzen in Zierikzee verwelkomd en de geest drift beloofde veel goeds voor de stemming in de feestweek, die nu is aangebroken. Zelfs uit Amerika P)E belangstelling buiten de stad l-/ is enorm. Zelfs in Amerika is het bekend, dat Zierikzee elfhon derd jaar bestaat. Er is een film over het stadje de Oceaan over ge gaan en men verwacht ook uit de Nieuwe Wereld bezoekers. Zo is het zeker dat een 86-jarige dame uit Chicago overkomt. Zij heeft tot haar veertiende jaar in Zierikzee ge woond en wil het feest niet missen. Waar al die bezoekers moeten overnachten? Dat heeft de commis sie, die dit moest regelen, heel wat 1 Natuurlijk wordt de stad versierd, zij het tamelijk sober en eigenlijk is dat maar goed ook want is Zierik zee zonder kunstmatig versiersel niet schoon genoeg? De historische gebouwen, de schilderachtige gevels komen in floodlight; wil men nog moqïer decorum voor dit historische feest? Een hoogtepunt in deze tijd"van. voorpret was het binnenhalen van een oud kanon, enige weken geleden. Het moest uit Middelburg komen en dies togen Zierikzeese" geuzen in pontificaal naar de Zeeuwse hoofd stad, die luisterrijk op stelten werd gezet. Met veel vertoon, muziek en feestelijk gejoel van een dichtgepak- Zierikzee op z'n best: een poort, een bruggetje, wat rommelige huisjes en stil water, dat mee- droomt van het grote verleden Lv*'Jl -ziv1"-', 4 v Zo'n statige gevel is ift Zierik zee geen uitzonderingDit tnas eens een patriciërswoning, maar ook in de smalle straatjes zijn prachtige gevels te bewonderen. hoofdbrekens gekost. Natuurlijk zul len de veerboten wel heel wat fa milieleden van Zierikzeeënaars op het eiland afzetten; vrijwel iedereen krijgt logé's. Hotelruimte is zeer schaars. Dus heeft de burgerij stro zakken en dekens gekregen en zijn dc boeren in dc omtrek bewogen, zoveel mogelijk mensen op te ne men, Er zijn kampen ingericht voor wie met een tent wil komen en de Schelde is breed genoeg om al de jachten te bergen, die ongetwijfeld een prachtige tocht over het Zeeuw se water willen combineren met een bezoek aan de feestende stad. De R.T.M. legt extra diensten In om de feestgangers te vervoeren. - -ï, VtfHMI Het veer ZijpeAnna Jacobapolder zal op de drukke uren iedere twin tig minuten varen, het voetveer om de tien minuten. De tramdienst Zijpe—Zierikzee wordt versterkt want net zal niet goed mogelijk zijn, de talrijke autobussen over te zetten; ze zullen wgj bij Anna Jaco bapolder geparkeerd moeten wor den. Dan komen er extra diensten van Rotterdam uit op Dinsdag' en Vrijdag en zullen er nachtboten varen van Donderdag op Vrijdag en van Zaterdag op Zondag. Speciaal voor deze gelegenheid is er op de hoek van de Mol een VW- kiosk gebouwd, waar vreemdelingen volledig zullen kunnen worden in gelicht over wat in Zierikzee te zien en te doen is. Maandenlang hebben sub-commis sies enhet feest-comité werk ge had om alles voor elkaar te krijgen. Maar nu zijn alle dingen gereed; het feest kan beginnen. En iedereen is welkom. Prima programma WAT er allemaal gebeuren gaat? Het heeft Ln de „Feestende Poorter" gestaan, een periodiek dat al sedert September van het vorig jaar iedereen op de hoogte houdt van de vorderingen van de plannen. De eerste exemplaren worden nu al door verzamelaars opgekocht voor.. ƒ125.-—! En nu prijkt het in de feestgids. "We vermelden slechts het voornaamste, toch al een respec tabele lijst. Vandaag houdt de burgemeester een herdenkingsrede in de Grote Kerk, De historische tentoonstelling, samengesteld uit Zierikzees bezit (en dat is de moeite waard!>, wordt geopend. Er is een officiële receptie en vanavond voeren leerlingen en oud-leerlingen van het lyceum, dat dit jaar tachtig jaar bestaat, een re vue op. Morgen wordt *het elf- Al in de zestiende eeuw schreef de geleerde doctor Lemmius, dat Zierickzee onder Zierick eerst heeft begonnen te krij- ghen het aensien van eene stads ende dat de versamelingen van ghehuchten ende huysen, in den jare 948, met eene muyr ende vesten stjn versterekt ende be vrijdt gheworden". In 1248 kreeg Zierikzee stads rechten. Omstreeks 1400 had het meer grote schepen in de vaart dan enige andere stad in Holland. honderd-jarig bestaan "der stad in de kerken herdacht. Maandag kan de stampvolle stad de ogen uitkijken naar de sprook jesoptocht, waarin fleurig uitgedoste kinderen sprookjesfiguren zullen uitbeelden en volkswijsjes (Ik heb m'n wagen volgeladen..). In de avonduren voeren op de verlichte trappen van de Grote Kerk lyceum leerlingen een rhythmisch spel uit: Een avond op de Olympus. Dd historische optocht belooft een hoogtepunt te worden. Zo groot was de belangstelling, dat men heeft moeten selecteren: de kop en de staart van de stoet zouden in het kleine stadje elkaar in het vaarwa ter gezeten hebben. Voornaamste onderwerpen van deze optocht rijn de drie belegeringen, die Zicrikzde heeft moeten trotseren: 1302 door de Vlamingen, 1576 door de Span jaarden, en 1940, de Duitsers. De re bel Jan Renesse, die Zierikzee plat brandde, zal persoonlijk meerijden en een groot aantal historische figu ren meer. De trits van feestelijkheden vindt zijn bekroning in het herdenkings- spel Herlevend Verleden", dat Za terdagavond wordt opgevoerd met de Noord-Havenpoort en de Zuid- Havenpoort, die door het karakteris tieke ophaalbruggeje zijn .verbon den, als achtergrond. Er komen tri bunes aan weerszijden van de oude haven, zodat zoveel mogelijk toe schouwers van het schouwspel zul len kunnen genieten. En voorts: ergens buiten het stad je wordt Oud-Zierikzee geënsce neerd, geheel en stile, met een cir- cusje en wat kermisattracties erbij. De Swiss-dancers, Alpinisten uit Sankt Moritz, komen jodelen en vendelzwaaien. Een eerste klasser uit de K.N.V.B. «al een voetbalwed strijd spelen tegen een Belgische ploeg. Er komt een motorsterrit en een zeilwedstrijd, waarbij de Ko ninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas uit Rotterdam een deel van de organisatie voor haar reke ning heeft genomen. En natuurlijk komt er muziek, vooral veel muziek; De Koninklijke Militaire Kapel, Hermandad uit Rotterdam enz. Op een culturele avond zingt de Zierik zeese Oratorium vereniging met be geleiding van de Kralingse Orkest vereniging ,De Confrarie Sint Se- bastïaan uit Gent, een oud schut tersgilde, komt en burgemeester en schepenen komen mee. Ret wordt druk in Zierikzee, heel druk en heel feestelijk. Geen won der, elfhonderd jaarl ROTTERDAM is voor alles een havenstad; de haven is, zoals ontelbare malen Is geschreven en gezegd, de kurk, waarop de Maasstad drijft Terwijl de Stad nog slechts in een beginstadium van wederopbouw ver keert, zijn de vernielde havens zo goed als hersteld en hebben de grote Rotterdamse rederijen hun vloten nagenoeg weer op vooroorlogs peil kunnen brengen. De Koninklijke Kotterdamsche Lloyd heeft thans haar na-ooriogs herstelprogramma voltooid met het in de vaart br.engen van het vracht- en passagiersschip „BUtar". extra uitgerust met vier pelgrims-1 keukens, w.o. een speciale rystkeu- ken met vijf grote rijstketels. Aan de ventilatie van de verblij ven Is bijzondere zorg besteed; do Blitar heeft kostbare teakhouten dekken, waarover zonnetenten kun nen worden gespannen. De pel grims hebben eigen douche-kamers, hospitalen en een apotheek, zodat hun verzorging niets te wensen overlaat. Door deze sp< 'ale pelgrims-aeco- modatie weegt het schip 250 a 300 ton zwaarder dan normaal. Jaarlijks wordt slechts één pel grimsreis naar Mekka gedaan, waarvoor dus schepen als de Blitar en de Langkoeas zulk een kostbare extra-uitrusting moeten hebben. Het in de vaart 'brengen van deze pelgrimsschepen dient men dan ook te beschouwen als een stuk Nederlandse goodwill jegens de bevolking van Indo nesië, wier hoogste ideaal het is een pelgrimstocht naar Mek ka te maken en zo de „hemel" te verdienen". De Blitar, die nu Maandag voor een lange reis langs -scheidene Indonesische havens, ui. Rotterdam vertrekt, zal o.m. een lama, acht kalkoenen, twee hokken met gan zen, twee poema's en een. ponny meenemen. Deze dieren zijn afkom stig uit Diergaarde-Blijdorp en zijn bestemd voor de „wederopbouw" van de Bataviasehc dierentuin. Ook een achttal rasbonden maakt de reis mee, zodat de bemanning zich op deze eerste reis stellig niet be hoeft te vervelen. Meer schepen dan vóór de oorlog In vier jaar fcjjds is de vloot van de Lloyd door nieuwbouw en aan koop uitgebreid met niet minder dan 20 schepen. Na de bevrijding waren er nog twaalf schepen over van de 31, die men in 1939 bezat In dit jaar bestond de vloot uit vjjf passagiersschepen en 295.000 ton draagvermogen aan vracht- en vracht- en passagiersschepen. Van deze beide laatstgenoemde typen bezit de Lloyd thans 343.000 ton draagvermogen, waarmee het peil van voor de oorlog met 78.000 ton is overtroffen. Het herstei van. de afdeling pas sagiersschepen is minder vlot ge gaan, maar dit is een wereldver schijnsel, dat door de enorm hoge bouwkosten van deze schepen wordt verklaard. Een Willem Rujjs zou op het ogenblik meer dan 60 mlllioen gulden kosten. Het vrachtschip met passagiers- accomodatie is op het ogenblik troef in de wereld en eveneens bij de Lloyd. Het m.s, „Blitar is er het laatste voorbeeld van. Een Lloyd- schip, dat dezelfde naam droeg, ging in April 1943 op de Atlantische Oceaan met 26 opvarenden, o.w. de gezagvoerder, kapitein W. B. Knip, ten onder. Om de gevallen bemannings leden te exen en hun nagedach tenis levend te houden, werd aan het nieuwste schip ook de naam „Blitar" gegeven. Boven dien zal aan boord van de nieu- de „Blitar" een gedenkplaat worden aangebracht met de na men van alle slachtoffers van het eerste schip van die naam. Het m.s. Blitar, gebouwd bij Wil ton Feyenoord Schiedam, dat Maan dag zijn maiden-trip naar Indone sië aanvangt, is het laatste van een vijftal schepen, dat kort na de be vrijding bij drie Nederlandse wer ven door de K.R..L. werd besteld. Het heeft een draagvermogen van ruim 12.000 ton en is van hetzelfde type als de reeds eerder door ons beschreven nieuwe schepen Garoet, Slamat, Mataram cn Langkoeas. Pelgrimsschip De bovenbouw is echter anders, daar de Blitar, evenals de Lang- koeas, een zg. pelgrimsschip is. Deze schepen kunnen elk ongeveer 1400 pelgrims (van Indonesië naar Mekka) vervoeren en bovendien 26 passagiers, ondergebracht in com fortabele twee-persoonshuttan. Als pergrimsschip is de Blitar Het wonderkind De Italiaanse film Het Wonderkind (La grande Aurore), beseheidenlijk weg gestopt in 't matineeprogramma voor alle leeftijden, verdient stellig meer aan dacht dan de ditmaal zeer nederige bloscooppubllciteit haar heeft willen schenken, meer aandacht ook in ieder geval dan het Oostenrijkse operette- niemendalletje Minandel, dat {nu jn avond voorstellingen j reeds de derde week is ingegaan. Na de première Vrijdagmiddag, was er overigens al sprake van dat Het Won derkind volgende week inderdaad tot hoofdfilm gepromoveerd zou worden. Terecht, naar wij menen, want in het al tamelijk kaalgcgetcn genre muziek film Is dit een goed geslaagd, fris en heel onderhoudend werk. Het vertelt m min af meer gekleurde vorm de curieuze bliksemcarrière van Plerino Gamba, het negenjarig kind-dlrigentje, dat nu sinds enkele Jaren met z'n flu welen pakje, kanten kraagje en witte sokjes bejubeld wordt op de Internatio nale eoneertpodia. Merkwaardig, dat men bij al deze actualiteit niet geschroomd heeft van de familie-omstandigheden, van dit Jonge Italiaanse fenomeen een ruimschoots romantische beschrijving te geven, die toch niet geheel bezijden do werkelijk heid kan zijn en daarom op het Indiscrete af is. De regie van deze film, waarin Gamba zelf meespeelt, had G, M. Scotcse, Muziek door het symphome- erkest van Milaan, Tarzan in de Gouden Stad U heeft de laatste dagen zoveel over mensapen kunnen lezen in de krant dat het voor de variatie wel aardig is, nu eens over aapmensen te schrijven. Van deze nog niet gedetermineerde diersoort of mensensoort? is Tarzan tot op heden onbetwist de populairste ver tegenwoordiger. Over de voor deze legendarische figuur noodzakelijke lichaamsvormen schijnt Johrtny Weïssmuller nog steeds te beschikken. Hij is nu, als we 't zo zeggen mogen, aan zijn tweede film- vrouw bezig, een nieuwe Jane in de liefelijke gestalte van Bt-enda Joyce. Een nieuwe lente, een nieuw geluid (bij Tarzan), zou men denken? Och, dat hebben wij niet nu direct kunnen ont dekken in „Tarzan in de gouden, stad". Maar zj], die een zwak hebben voor mensapen en voor Tarzan ln het bijzon der, zullen echter opnieuw smullen van zijn avonturen in die geheimzinnige, door krijgshaftige schone .maagden' be volkte stad Jn de jungle, waarin bijna alles goud is wat blinkt. Niet, dat Tar zan daar zijn gespierde vingers naar uitstrekt, maar wel een stelletje hande laren en onderzoekers, dat prompt door die amazones in de luren wordt gelegd. Slechts de aanwezigheid van Boy - u kent hem wel bij die gevangen goud- beJuste knapen, brengt Tarzan er toe, even een .ommetje* te maken in het oerwoud. En dan speelt hij op onaan vechtbare manier voor redder, zowel van zijn zoontje Boy als van het bezit en de geheimen van de amazonen-stad. Millionnair in nood Of het moeilijk is ln een. maand de somma van 1 mtllioen dollarn uit te ge ven, hebben we ons eigenlijk nooit af gevraagd, maar het omkeren van de wetten van logica en economie kèn na tuurlijk een handige Inzet van een kluchtfilm zijn. Regisseur Allan Dwan heeft erg z'n best gedaan op dit gege ven, misschien wel wat al te veel, zodat de gekste grillen van de met geld smij tende Dennis O'Keefe op de duur nau welijks enige verrassing meer kunnen teweeg brengen. Mischn Au er js ook met meer geheel de oude en Helen Walker onderscheidt zich door middel matigheid. Een komische film, die ve len stellig zal kunnen vermaken. Pinoecliio Die Disney en zijn medetekenaars zijn aardige, bekwame jongens, fanta sierijke artisten en handige showmen tevens. Al menig vreugdevol uur heb ben wij aan hen te danken, denk maar eens aan de talrijke Mickey Mouse Luchtbrug naar Pimlico Het doet goed de wereldpolitiek en de diplomatie, gewoonlijk met uitge streken ernst bedreven, eens met ty pisch Engelse humor op de hak geno men te zien, Om tot haar persiflage te komen heeft de Rank-organisaUe een zeer fan tastisch verhaal laten verfilmen. In de Londense wijk Pimlico ontploft na de oorlog bij de opruimingswerkzaamhe den een bom eri uit de diepe krater die daardoor ontstaat komen documenten te voorschijn en waaruit blijkt dat die wijk Bourgondisch grondgebied is en dat eeuwig moet blijven. Nu de bewoners zich Bourgondiërs weten, proclameren zij een onafhanke lijke staat, een staat zonder distributie, met export naar Engeland. De verwik kelingen die hieruit ontstaan heeft re- iilmpjcs en de grotere als Sneeuwwit je, Bambi Fantasia cn Saludos Amigos, Pinocchio ontstond ra Sneeuwwitje, 1939—'40. Bij de kabouterfilm verge leken kan men van een vooruitgang spreken, maar het sentiment ln Bambi is gevoeliger, wat niet wegneemt dat pinocchio toch een alleraardigste en knappe film is, met zeldzaam rake vondsten. Misschien weet u dat Pinoc chio do naam ts van een marionet, een houten pop, die, omdat zim maker het zo vurig wenst, door een fee tot leven wordt gewekt, met de belofte dat hij een echt jongetje zal worden als hij zich goed gedraagt. Een krekel biedt aan als geweten voor hem te fungeren bij de keuze tussen goed en kwaad. Als Pinocchio niet luistert naar de stem van zijn geweten cn voor verlei delijke aanbiedingen bezwijkt, inplants van zijn plicht te doen, gebeuren er vreselijke dingen, maar tenslotte geeft de levende pop toch blijk van helden moed en opofferingsgezindheid, zodat de fee een echt jongetje van hem maakt. Een prachtig sprookje voor grote ..jensen, die er dank zij Disney's vin- dingrijkhezd en humor oen kostelijk uur aan beleven, maar kost voor jonge kinderen Is het niet, vanwege de dwin gende moraal, die boasdoeners met de vreselijkste gevolgen bedreigt. De op voedkunde van: als jc stout bent stop ik je in de kast cn daar zal de boze wolf je wel „ophappen", behoort, naar men hopen mag, lot een gruwelijk ver leden. Onder lledlng van Cruys Voorberg hebben bekende acteurs de Nederland se tekst gesproken en wel zo voortref felijk, dat men het zich nauwelijks be terkan voorstellen. Scène uit „Luchtbrug naar Pimlico glsecur Henry Cornelius heel grappig verteld. Vooral als „Engeland" repre sailles gaat nemen, de grens sluit, om dc BourgondiSrs door uithongering tot overgave te dwingen, zodat deze alleen dank zij een „luchtbrug" stand kun nen houden, wemelt het verhaal van speldeprikken op welbekende toestan den. in de wereld. Het is een sport op zichzelf zoveel mogelijk van deze steekjes te voelen, een wedstrijd, die het Engelse publiek waarschijnlijk wel van het Nederlandse zal winnen. Woningbouw op het Noordereiland Aan de Prins Hendriklaan op het westelijk gedeelte van het Noordereiland wordt Maandag a.s. een aanvang gemaakt met de bouw van een woningblok van 67 woningen in vier woonlagen. Bouwer ïs de heer G. C. van Bekkum, architect de heer D, Dur- rer. De woningen, die drie tot vier kamers tellen, zullen waarschijn lijk volgend voorjaar gereed rijn. COMPETITIE KNZB le klas, dames: RDZODZ 60 Van zwart naar. wit HET volmaakt bonloze tijdperk schijnt in zicht te komen. Een. periode van om en nabij tien jaar bonnenleed wordt afgesloten. "Wij merken het nauwelijks. Schier on merkbaar zijn wij erin gegroeid, schier onmerkbaar groeien wij er weer uit. Zo gaat het wel meer ut het leven. Hoewel het, nog geens zins wil zeggen, dat wij nu meteen uit alle mogelijke problemen zijn, daarvoor zit er teveel aan vast, is de definitieve entree ïn het bon- r.enloze, distributïevrije tijdperk toch wel iets om zich op te verheu gen. Niet in het minst, omdat nu aan het begeleidende verschijnsel, de zwarte handel, zulk een vernie tigende slag wordt toegebracht. Uit mededelingen, die Korrel schrijver van de economische re cherche 'mocht" ontvangen, blijkt, dat het aantal processen verbaal, dat de laatste tijd tegen zwarte handelaren is opgemaakt, heel sterk is teruggelopen; het is zelfs geen vierde gedeelte meer van de zelfde periode in het vorige jaar. Duidelijk wordt aangetoond hoe het getij voor de zwarte handel aan het verlopen is. Zullen de he ren nu ook dc bakens verzetten? Er is niet veel keus. Er is eigen lijk maar één keus: de zwarte pie ten zullen aan het werk moeten, uitgezonderd misschien die enkele grote knapen in het vak, die zo veel hebben verdiend, dat 2e het nog wel een poosje kunnen uitzin gen. Maar de rest ziet zijn inkom stenbron zo radicaal afgesneden, dat hij de handen uit de mouwen moet steken om brood op de plank te krijgen. Met koffie of kaas is op het ogenblik niet voel meer te verdie nen; bovendien komen deze artike len ook spoedig vrij. Het belenen, van bonkaarten door huisvrouwen bij zwarthandelaren komt zeker nog voor, maar allang niet meer in die mate van ongeveer een jaar geleden, toen een bonkaart veer tig gulden opbracht tegen thans tien. Nee, de gouden tijd loopt op zijn einde. Zelfs in de sigaretten, zit geen handel meer en al worden er in de haven nog ettelijke Ame- rikaantjes en Engelsen gesmok keld, het zijn niet meer die enorme hoeveelheden van vorig jaar, toen het om millioenen stuks ging. De prijs van. zo'n pakje import is trouwens al gedaald tot f 1.20. Het zal voor de heren, die in de zwarte handel een slordige bom duiten hebben verdiend, niet mee vallen zich aan de veranderde om standigheden aan te passen. Het smijten met geld raakt over. Kor relschrijver weet, dat deze lieden een vertering van f 57 met een briefje van honderd honoreerden en dan tot de kellner zeiden: laat de rest maar zitten! Ja, wat moet zo'n man gaan beginnen met nor maal werk, dat normaal wordt be taald? De meeste, bij de politie be kende typen, zijn afkerig van vast werk. Het zijn de beroepsleeglo pers, de profiteurs van het duister. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat deze mensen, nu er geen grote bedragen meer te verdienen zijn, tot diefstal en inbraak hun toe vlucht zullen nemen. Een ander deel zoekt losse arbeid in de ha ven of probeert op de markten handel te drijven. Dit is voorname lijk de categorie der kleine zwarte handelaren, die het zwaarst wordt getroffen. En de groten? De groten zijn er nog. Zij hebben veel geld verdiend en kunnen er eventjes te gen. Voor die groten is er altijd werk aan de winkel. Ze rijden in glimmende super-de-luxe-wagens en bezitten zeer bijzondere con necties. Het is voor de politie heel erg moeilijk om dit gespuis te pak ken te krijgen. Vanwege de zeer bijzondere connecties. Zij zullen altijd in leven weten te blijven, distributie of geen distributie. Dat is de ies van het tienjarig bonnen tijdperk. Alleen wij, de gewone mensen, kijken in deze dagen niet verder dan ons neus lang is en verheugen ons over de volmaakte bonloos- heid. WQt voor ons, gewone men sen, ook het verstandigste is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3