m Nijmegen brengt alle tippelaars een grootse bloemenhulde Salzburger Fest-spiele EZEÏÏ Op de laatste dag zeventien uitvallers, 316 in totaal Collectie van overweldigende schoonheid in Museum Boymans ..Dat ik dit nog mag meemaken,zegt Pim Muiier Scheie hoofdpijn n.AKKERTJE Even er uit Vacantieprijsvraag Een Zauberflötein de rotsen Usüilvwl van ssm p&iiq. mn&js zitten, SIS' -» Glansperiode der Schilderkunst '4 Zaterdag 30 Juli 1949 passen, dat het geen beroepssport wordt. Wat de vierdaagse betreft, gelo ven wij, dat de bder Muiier zich minder zorgen behoeft te maken, at was er dan ook een Amerikaan in onze nabijheid, een toerist, die met verbaasde ogen stond te kijken en ons vroeg, hoeveel die mensen daar nu mee verdienden- „Niets", zeiden wij. „Het kost hun nog geld „Niet te geloven", zei de Ameri kaan. „Waarom doen die mensen dat dan?" Dat had hij beter aan de mensen zelf kunnen vragen, aan de kinde ren, die bloemen en zoenen kregen van hun moeders, aan de moeders, cJie bloemen en zoenen kregen van hun kinderen, aan opa Dinkhuysen, did nu toch beslist voor het laatst mee heeft gedaan, aan opoe Bon tenbal uit Putten, die met haar 223 NIJMEGEN De eerste tippelaar, die gisterochtend om elf nur op de „Wedren" arriveerde, stond een beetje verlegen en onhandig niet z'n bosje bloemen onder z'n arm rond te kijken, want er was niemand om hem te ontvangen. Hg moest maar zolang op een stoeltje gaan zitten, want pas om een uur gingen de controleposten open. Zo beschouwd had hy er ver standiger aan gedaan de 55 kilometer niet in zeven uur af te leggen en beter 's middags de stad binnen kunnen komen, toen de muziek speelde en wij op de Wedren, het grote plein ïn het hartje van Nijmegen de indruk kregen, dat het weer Bevrijdingsdag was. DEVRIJDIflGSDAG, Ja io ïag het er gasteren in Nijmegen uit. Burgers en militairen, bedolven onder bloemen en kilometers lang toegejuicht door duizenden, die *s morgens vroeg al hun stoeltjes buiten hadden gezet. ïn de historie van de Vierdaagse is het niets nieuws, maar ieder jaar opnieuw komt men er van onder de indruk. Ieder jaar is de laatste dag van de Vierdaagse een feestdag. Dan werkt er na twaalf uur 's middags nie mand meer in Nijmegen. Kantoren, fabrieken, zelfs de winkels sluPen om iedereen gelegenheid te geven naar de tippelaars te kijken. Maar toch leek het alsof het nog nooit zo druk was als nu. Geen duizenden, tienduizenden stonden langs de weg om naar het binnentrekken te kij ken. dat uren achter elkaar heefi geduurd. Dit was dan het grote ogen blik, waarop vier dagén lang het oog gericht ïs geweest, het heerlijke ogenblik, waarvoor pijn en vermoeidheid werden getrotseerd. Zo Nijmegen bin nen te komen, bloemen te krij gen van familie, vrienden of van de burgers en door iedereen te worden toegejuicht of toe- geklapt Menigeen kon er zijn ogen niet droog bij houden, waterlanders kwamen te voorschijn en hij of zij behoefde er zich niet voor te scha men- De opgekropte spanning moest een uitweg hebben en het was be ter dat hef hier gebeurde dan later op de „Wedren", want dan was het risico groter dat er een. paar Rode Kruishelpers aan te pas moesten komen. Uren en uren lang trokken de stoeten voorbij, militaire detache menten voorafgegaan door muziek korpsen. groepen, verenigingen en tippelaars, die de vierdaagse op bun eentje hadden volbracht. En nie mand, niemand was vergeten, ieder een had. bloemen. De militairen droegen ze in de koppels, op de mutsen gestoken, sommigen hadden een fruitmand gekregen, die ze meetorsten. Er moet gisteren na af loop van de vierde dag in Nijmegen •wei geen bloemetje meer te krijgen zijn.geweest. Overtocht over de Maas Het centrum van de vierde dag Was Cuyck, waar de pontonniers van Geertruidenberg een ponton over het water hadden gelegd, waar door het scheepvaartverkeer voor enkele uren werd afgesloten. Het vorige jaar is aan het leggen van dit ponton nog een week gewerkt, nu was het in anderhalve dag klaar. De tachtig pontonniers, die hier een mooi stukje werk hebben gele verd, zaten tevreden naar het re sultaat daarvan td kijken. Gasten van Cuyck, die naast de burgemeester en majoor Breunese het voorbijtrekken hebben gade ge slagen waren de Belgische ambas sadeur, Z.E. Graeffe, de Belgische militaire attaché kolonel Servaes en de commandant van de Belgische parachutisten. pond wel de dikste tippelaarsier van de vierdaagse geweest zal zijn. Wie in de vestibule van de meis- jes-HBS stond, waar vier dagen lang het hoofdkwartier is geweest van dr. Avenarius en de den na de ander er kreunend zag binnen- strompelen. zou minstens op de ge dachte Zijn gekomen, dat zo'n vier daagse toch maar een bedenkelijk genoegen moet zijn. En toch is dat met zo. In de eerste plaats, vertelde ons dr. Avenarius, zijn er veel min- der uitval/ers dan de laatste jaren na dc oorlog. De mensen hebben beter voedsel, betere sokken en be tere schoenen en zijn bovenden wat misschien nog wel het belangrijkste is, beter getraind. En een blaar is heus niet iets om over te zitten kniezen, mitsdeze goed wordt behandeld. Dr. Avenarius klaagde over de kwakzalvers, die onderweg zeggen: „wat. heb je een blaar? Kom maar hier. Zal ik je wel vanaf helpen". Dan geven ze een prik en zeggen: ziezo, nou doetrie geen pijn merer. Nee, op dat moment niet, maar "s avonds liggen ze hier m bed, met infectie. Als een blaar goed wordt behandeld, dcor onze mensen, dan kun je er wel zes krijgen en toch de vierdaagse uitlopen De laatste dag bracht nog 17 uit vallers, in totaal 316. Van de 7204 zijn er dus 68S8 aangekomen. Een prachtig resultaat. (Ingez. Med.) /Vee/77 *n De Rotterdamse polittemcinnen deden het best in de Vierdaagse Aan bloemen geen gebrekmet de blaren wiel het wel mee. Hier zijn ze op de foto vereeuwigd met flap en al. Proficiatdragers van het gezag! Vader van de sport Onder de velen, die op de „Wed ren" het binnenkomen hebben gade geslagen bevond zich ook de vader van de wandelsport, Pim Muiier, die indertijd tot de oprichting van KB.L.O. de stoot heeft gegeven. We hebben de grijze sportsman nog even gesproken en gevraagd of hij tevreden was. „Het is mooi", zei de heer Muiier, „dat ik dit nog mag meemaken. Het ■was indertijd gauw op papier gezet: de reglementen voor de oprichting van de N.B.L.O., maar er hebben jaren over heen moeten gaan voor dat zoiets, wat we nu zien, mogelijk was. Enfin, net eender als met het voetbal, dat ook is uitgegroeid tot een van de populairste volkssporten. Alleen moeten we er nu voor op- De vacan tie tijd is aangebro ken. Onze administratie, die duizenden vacantie-adressen van onze lezers te verwerken krijgt, weet ex van mee te praten. Wat beleven al deze vacantie- gangers? Ons blad organiseert een prijsvraag, die u de gele genheid biedt op deze vraag een antwoord te geven. Zet uw interessantste vaeantie-ervaring op papier en stuur ons uw op stel toe. De drie beste inzendin gen belonen wij met een prijs van tien gulden. Het is niet de bedoeling, dat u een reisbe schrijving geeft. Het gaat er om, een bepaalde belevenis te beschrijven, die uw vaeanfie belangwekkend heeft gemaakt. Onze redactie fungeert als jury. Beroep op haar uitspraak is niet mogelijk- De inzendingen mogen ten hoogste driehonderd woorden bevatten en moeten gericht worden aan de Administratie van ons blad. In de linker bo venhoek van de enveloppe ver melde men het woord „Vacan tieprijsvraag". De termijn van inzending sluit 31 Augustus. (Van een eigen verslaggever) HOOGSPUITENDE fonteinen op de grote pleinen van Salzburg. In de avond is de door schijnwerpers verlichte burcht Hoher Salzburg het lichtbaken voor de late reizigers. Salzburg is in feesttooi, de rood-wxt-rode Oostenrijkse en de wit-roae Salzburger vlaggen wapperen op de StadtbrÜcke, waar een frisse wind boven de Salzach koelte brengt. De krachten van een land en een volk, dat zich zijn cultuurdragende taak bewust is, leven in deze stad, die slechts een 110.000 inwoners telt en in de maand van de Festspiele tienduizenden van heinde en ver aan trekt. Natuur en kunst, hand in hand Ook hier is hard gewerkt aan de wederopbouw, zowel aan de ge telijke als aan de materiële. In Oostenrijk is de cultuur sterk met natuur en volk verbonden. Enkele uitvoeringen worden in de apen lucht gegeven, zoals het to neelstuk Jedermann, een jaarlijkse traditie, Zondag 31 Juli op het plein voor de Dom, en Woensdag 27 Juli op de openingsavond Mo zart's opera Zauberflöte tegen het natuurlijk décor van de pl.m. 20 meter hoge rotswand op het onge veer 40 meter brede podium van de Felsenreitschule, een manege, die speciaal in deze maand tot theater is omgebouwd. Op eenvoudige houten banken zitten de toeschouwers en al is het wat koel in deze aan twee 2ijden door rotswanden, aan de andere zijden door wandelgangen van het Festspielhaus omgeven „zaal", die slechts met zeildoek overdekt is, het schijnt de in avondtoilet gesto ken dames niet te deren. Bij de heren ziet men slechts weinig smoking en overdag op straat veel shorts onder alle leeftij den en standen. Hoog op een rotspad, dat nog uitzicht biedt op de zaal, orkest bak en misschien een klein stukje van het podium, kijken een aantal inwoners of vacantiegangers onder politietoezicht gratis toe.-De accu- stiek is ideaal cn als Tamino en Pamina na de beproevingen van de inwydwgsweg onder de machtige zang van het koor der ingewijden de tempel van schoonheid cn wijs heid binnentreden, onder de stra lende gulden zon door, die de duis tere krachten van de koningin der nacht heeft overwonnen en waar boven zich in twee verdiepingen nog een 30 extra koristen bevin den, ieder in een eigen zuilenpor tiek, allen onder schitterende be lichting. gaan de gedachten over de rotsen en bergen van Salzburg, Mozart's geboorteplaats, dat „het hart van het hart der wereld" wil zijn, uit dit land met zijn. overrom pelend schone natuur, naar alle hier vertegenwoordigde landen, die zoeken naar een Europese en een intercontinentale eenheid. Mo ge het op Goethe geïnspireerde woord van bondskanselier Dr. Leo pold Figl, bij de officiële opening gesproken: „Das Unversöhnliche: hier wird 's versöhnt" misschien nog een ideële wens zyn, het zout der aarde, waar Salzburg dank zij 'n belangrijke industrie zijn naam aan dankt, kan'van. een dergelijk centrum uit. geestelijk gesproken, verder werken. Als Wilhelm Furtwangler, één der grootste dirigenten ter wereld, de dirigeerstok heeft neergelegd en de huldebetuigingen in ontvangst heeft genomen, samen met de gro te solisten Karl Schmitl-Walter, Walter Ludwig, Irmgard Seefried, Wilma Li pp en Josef Greïndl, zoekt hij in natuurlijke reactie enige ontspanning van deze prestatie, laat zijn auto nog wat op slot en begeeft zich onopgemerkt naar het restaurant „Zum goldenen Hirsch". In zijn oog leeft nog de herinne ring aan de wereld van schoonheid en wijsheid, die hij voor ons open de in samenwerking met dit gezel schap van de Ween se Staats opera, waarvan ook Nederland enkele weken geleden de praestaties leer de kennen. W. SCHMIDT. (Ingez. Med. i tegen doorzitten tyjl wlelryden en stuklopen I VACANTIE. Magisch woord. Da vermoeide werker met hoofd of handen, wat doet het er- toe? veert op en neemt de laat ste weken van zijn dagelijkse ar beid met een onvermoed gemak want straks: vacantiel Vrij-zijn. Buhen-zljn. Van een klas val klei ne Rotterdammertjes uit een buurt, die niet voor aanzienlijk doorgaat, maar die misschien juist daarom zo „gezellig Rotter dams" is, was er niet één, die zich niet op de „verkansle" ver heugde. Al gingen ze misschien niet naar Noordwijk (dat overl- gend om zijn duurte half-leeg moet zijn) ze konden nog wel naar de Hoek met Opoe; en als dat te ver was, dan hadden ze d" Kralingse Plas nog. En voor kinderen ls water water ol het nu breekt ln de branding van. de koele Noordzee, of flauwtjes kab belt aan de plaszoom. Vandaag begint de grote uit tocht. En de huizenblokken Jn aanbouw hebben rust. Geen ge tinkel van metaal op steen; de troffels liggen stil. Geen geknierp van kruiwagens over zwiepende planken. De bouwvakarbeiders hebben vacan tie. En mst hen, de meeste Nederlanders, behalve de pensionhouders, behalve de meeste huismoeders, wier zorgen voor in- en uitwendige mens van heel het gezin niet verminderen al is het nu vacantie. Vacantie betekent ledig-zijn. Maar vacantie betekent vol-zijn. Vol van vreugd om vrij beschik ken over de eigen tijd. Vol van bezigheid met liefhebberij. Of het nu afstandsmarsen zijn, of kam peer tochten, een zeil week of het lezen van dat boek waas je nooit a Ti toekwam. Vacantie, als 't goed is, vol van liefde. En liefde <s ook een van de weinige dingen waarvan nie mand vacantie begeert. Zo is mijn vacantie-wens aan u allemaal, geniet er van, ook al blijft u thuis, geniet er van dat de liefde niet leegloopt, maar voller wordt. Want de liefde is uit God. En Hi| ls de bronwel, de Oceaan, die nooit raakt uitgeput, die nieuw bezielt en kracht schenkt. Even eruit, ja? maar nooit bul ten deze liefde, die, gelukkig voor ons, geen vacantie kent. OBERMAN Spoorwegongeluk bij Ede veroorzaakt vertraging LUNTEREN. Mét man en macht zijn de Spoorwegen bezig met het opruimen van de ravage, die giste renmorgen is aangericht tengevolge van de ontsporing van de goederen trein by Ede. Twee grote kranen uit de depots Utrecht en Nijmegen zetten de gekantelde wagons naast de spoorbaan. Verwacht wordt, dat hedenavond het betreffende baan vak vrij gemaakt zal zijn, waarna begonnen kan worden met het leg gen van nieuwe rails. De oude zijn over een afstand van ongeveer 150 co eter vernield, evenals de wissels. Intussen ondervindt het treinver keer in beide richtim m nog steeds vertraging, zij het c minder dan aanvankelijk werd ivreesd, hoewel tussen De Klomp en Wolfheze op enkel spoor gereden wordt. Zelfs de electrische tractie kon weer worden ingeschakeld. ipR ums eens een drank (dat hoor je niet vaak!) en dit was een hajige, kwajige draak, een draak voi schubben en vinnen. Et kwam uit zijn neusgaten vurige rook, zijn staart was geribbeld, zyn voorpoten ook, en iedereen raakte totaal van de kook, wat moest je met zo iets beginnen Want iedere morgen om kwart over vier dan kwam hij zyn hol «it. dot vreeslijke dier, zijn ogen loerden venijnig! Hu roofde de kinderen, werkelijk waar. hü at ze, hij vrat ze met hwid en en met haar.' en iedereen vond dat verschrik kelijk naar' maar wat kon je doen? heel weinig! KINDERKRANT TOEN was er een mannetje iit die stad, die ergens een oude muizenval had, hij zei: O, ik vang 'm wel even! Toen lachten de mensen van Hi en van Ha! F) AT is niks. zei Pieter. 't Is een stuk papier. Nee, zei Mies, 't is geen papier, het beweegt. Ze zaten allebei op een hekje, vlak by de fabriek en keken naar dat 2warte vlekje by de muur, dat zich bewoog. Ik zal eens gaan kijken, zei Pieter. Hij kwam terug en hield iets in zijn hand. 't Is een mus, zei hij. 't Stomme dier is hele maal nat. Mies keek naar het kleine hoopje ellende en riep: Nat? Joh, hij zit onder de olie! En warempel, het was geen water, het beest was helemaal vettig van de olie. Zijn veertjes plakten aan elkaar, zelfs zijn oogjes waren toegekleefd. Ooöch, zei Mies, zou daar niks aan te doen zijn? En hoe komt die mus zo? Er zal ergens olie gelegen hebben, zei Pieter. Kom mee, we gaan 'm naar dokter Maartense brengen; Pff, zei Mies, dokter Maarten- se heeft wel iets anders te doen dan mussen te helpen, die in de olie hebhen gezeten. 'k Ga het toch proberen, zei Pieter, want dokter Maartense is de enige dokter, die we kennen en hij weet altijd overal raad op. De dokter is aan 't eten en zo meteen heeft hij spreekuur, zei het meisje, dat opendeed. Wat willen jullie? Ik wou 'm heslist even spre ken, zei Pieter, die de mus onder zijn jas vasthield. TTVEN later kwam dokter te -1—voorschijn, heel haastig en ge jaagd, maar toen hij het verhaal hoorde, moest hij lachen en had er eigenlijk wel pleïzïer in. Ben ik nu ook al dierenarts, zei hij, Jongens, ik heb het zo druk. maar ik zal Truus naar jullie toestu ren, die kan het wel. Truus was het aardige meisje, dat altijd hielp op het spreekuur en ze leefde helemaal mee, toen ze die arme mus zag. Och, de stumper, Z*1 Zv' i wa^ za* ten T-Tif snuffelde rond en hij rook ether halen. En toen met een stuk £fj aü dc h00rn Bcit dröaJc in een muizenval vangen, Welja! Ze lachten hem uit en ze jouwden hem net maar 't mannetj'is kalm gebleven Hij zette de muizenval onder een boom, en wat lag erin* Een schoteltje room Toen kroop hy achter de struiken En 's morgens vroeg op het zelfde uur, daar kwam weer de draak en hij sproeide weer vuur, het mannetje raakte wel wat overstuur, en de draak stond stil om te ruiken watten en dat spul uit een flesje werd de mus schoongemaakt. Het was een peuterwerk en het duur de lang. Nou is ie schoon, zei even de tijd gunnen om bij te komen. Weet je wat, neem aan de boom, (en draken, dat weet je, zijn stapel op room, daar kunnen ze zó naar verlangen!) nam een sprong! Nu zat hij er voor en hij strekte ne:n tnnn zijn tong zijn tong gleed naar binnen, het deurtje zeiPong maar mee naar huis en laat hem dan wegvliegen als hij beter is. Daar gingen ze, met de mus Daar zat i^daafzat onder Pieter z'n jas. Zie je wel, zei Pieter, dat dokter Maartense overal raad op weet. Verdraaid, zeg, hij beweegt. En werkleijk, de mus spartelde een beetje. Pieter liet hem op zyn hand zitten. Het musje probeerde te vliegen, maar het ging nog niet zo vlot. Blijf nog maar even bij ons, zei Mies, en ze namen hem gevangen! Het mannetje kwam uit de struiken vandaan Mj riep alle mensen, daar fctoameit ze aan, iaat waren die mensen verwonderd! een draak in een muizenval, wel, wei, wel! huis en zetten hem toen maakten ze portemonnaies mee naar achter op het plaatsje. De volgende morgen was de mus verdwenen. Hoe is het mo gelijk, zei Pieter, hoe bestaat het, dat dat beest weer goed i3. Er zat een mus te sjilpen in de dakgoot. Was jij het? vroeg Pieter aan hem. Maar de mus vloog weg.... uit z'n vel, ('t is werkelijk waar, hoor, wat ik vertel!) en het werden er zeker wel honderd! En t mannetje kreeg nog een sigaret en nou is het uit en nou moet je naar bed! DEN HAAG. De Haagse wa terpoloclub ZIAN is Vrijdagavond door een 51 overwinning op de HZ en PC voor de vierde maal in successie kampioen van Nederland geworden. PAROOL-KALENDER Beste jongens en meisjes, Zet dd letters van de volgende woorden: radap, dum, hapacs, rak ven in een andere volgorde dan krijg je de namen van 4 nuttige dieren. Dit was het raadsel voor Ja- pie's jeugdige vriendjes en vrien dinnetjes. De uitkomst luidt als volgt: Paard, rund, schaap, varken. Prijswinnaars zijn: Ludwien Maa- ten, Bïngleystraat 85a; Betty van Breugel, Matbenesserplein 3 a, Rot terdam. De puzzle voor de jongens en meisjes van 1115 jaar was wat moeilijker. Toch waren er tal van goede oplossingen. Na loting kwa men de volgende twee prijswinnaars uit de bus: Jetty Krommenhoek, Brielsestraat 32, Schiedam; H. A. v. d. Boogaart, Heer Gillisstraat 21 a, Rotterdam, Prettige Zondag allemaal en tot dd volgende keer. ER is deze maanden in het museum Boymans te Rotterdam, nu daar de schilderijen en tekeningen uit dc collectie van de verzamelaar D. G. van Beuningen zijn wanden siert ter ere van het eeuwfeest, on gelooflijk veel te genieten, zoveel, dat het schier onmogelijk is een bezoek, waarbij de ene indruk door de andere wordt verdrongen, te be perken tot een enkele middag. Trouwens, wie daar een paar uren in de koele zalen heeft vertoefd en gegrepen door de overweldigende schoon heid thuis nog eens rustig het genotene laat bezinken, zal onmiddellijk de behoefte in zich voelen opkomen het bezoek zo spoedig mogelijk te herhalen, zo fascinerend en grandioos is deze tentoonstelling, waarvan men zou kunnen zeggen, dat ze een museum in een museum is. Unieke verzameling van ISÖtóSIS D. G. Van Beuninsen schilderij „De drie Maria's bij het geopende graf van Christus" van "T) E collectionneur van Beunin- JaG of Hubert van E^ck> daarover gen heeft met een verbluf fende zekerheid zijn keus weten te bepalen. Met verstand en overleg is hij te werk gegaan en daarbij werd hij ongetwijfeld gesteund door een welhaast onfeilbaar gevoel voor het geniale en schone. In minder dan een halve eeuw wist hij een ver zameling op te bouwen, waarin bij na alle hoogtepunten van de_ ver schillende cultuurtijdperken in.de laatste vijfhonderd jaren, vertegen woordigd 2ijn. Een bezoek aan deze tentoonstel- Hing verandert daarom in een fan tastische reis door een tot geschie denis geworden wereld, waar men beginnende bij de primitieven met hun naïeve, doch diep-menselijke verbeeldingen, eindigt in de periode van 1800—1940, waarin de moder ne kunststromingen haar geboorte aankondigden en tot werkelijkheid werden. Van de prrimitieven (15e eeuw) bevinden zich hier een aan tal doeken en panelen van grote Vincent van Gogh's portret van Armand Roulira, valt te twisten. De kunst in de 15e. eeuw was een middel tot het doel: de religieuze opvoeding van het volk, dat grotendeels uit analpba-. beten bestond. Het schilderij ver ving het boek. Is het misschien daarom, dat deze kunst door de argeloosheid en zuiverheid zo in drukwekkend is gebleven? Reeds vragen andere doeken onze aandacht. De meester van Aix met de vorstelijke Jesaja, Quinten Met- sys met de ontroerende Madonna in Landschap, Jan Gossacrt met zyn voornaam en streng portret vaneen jonge man, Lucas van Leyden met Potiphar's vrouw en een verrukke lijk triptiehon van. een onbekende Maastrichtse meester. De meesters strijden als het ware om de voor rang. Daar zijn Jeroen Bosch en de oude Breughel met de legendarische toren van Babel, Memlinck en Grii- newald, verder Duerer, Rogier van der Weyden, de Patinir en Frans Pourbus de Oude met een zeldzaam gaaf vrouwenportret Deze kunst is doordrenkt van symboliek, over rompelend van eenvoud en uitblin kend door het technisch, meester schap. Zij vindt een waardig pen dant in de kunst der Italianen met fresco-fragmenten van Francesco del Cossa en Spinello Aretino. De renaissancistische periode is vertegenwoordigd met werk van Titiaan, Tintoretto, Ghirlandajo, Gozzoli, El Greco, Moroni e.a. Het oog triomfeert over het gebed. In de plaats van de coördinatie der figugren bij de prrimitieven treedt de compositie. De secularisatie der kunst is begonnen en niemand kan dit proces meer keren. De 17e eeuw T-T OE krachtig deze secularisatie x overal doordringt, toont de Ne derlandse schilderkunst der 17e eeuw. Het leven is ontdekt. Daar is reeds Adriaen Brouwer, modem in hart en nieren, of Frans Hals, de zwelg er in verf en kleur. Ze worden in uitbundigheid en levenshonger overtroffen door Rubens in zijn docr veel vlees gedragen allegorie- en. Maar er zijn ook ingetogener naturen als Van Goyen, Hercules Seghei$ of Jakob Ryisdael met het beste wat zij gaven aan Nederland se landschapskunst. Zo is o.a. de beroemde watermolen van Ryisdael te bewonderen. En er is Rem brandt, een naam onder de namen. Wal er dan verder is, behalve de stillevens, waarin deze 17e eeuwers zo sterk waren, behoort aan Jan Steen, Willem Kalf of "Willem van de Velde, werk, dat karakteristiek mag heten voor hun kwaliteiten. Van hier doet de bezoeker een stap naar het kabinet, met Frans- Italiaanse meesters uit de 18e eeuw. Cahrdin, Fr agon ar d, Boucher, de toonaangevende kunstenaars van de erotische boudoir-sfeer, van het poëtische element en de aesthetiek ïn de schilderkunst, meten zich met Tiepolo, Guard! en Joshua Rey nolds. De tijd schuift al dichterbij en wanneer wij de laatste zaal be treden, zijn ons de schilderstukken opeens veel meer vertrouwd, om dat de afstand in jaren niet zo groot is. Heerlijk zijn ze, die Daumiers, vijf in getal. Genadeloos is zijn spot. Dan zijn wy plotseling om ringd door de groten van het im pressionisme, Monet, Renoir, Sis- ley, maar ook Gauguin en Vincent van Gogh, wiens Armand Roulin en Cypressen zijn laatste en tragische periode voor ons doen herleven. Andere belangrijke figuren delen met hem in onze belangstelling, zo als Jongkind, Cpurbet en Ensor. Het is ondoenlijk in dit kort be stek alle kunstenaars te noemen of hun. werk in iets meer dan een aan- Detaii van Van Eyck's ,£)e drie Maria's bij het geopende graf van Christus", duiding te benaderen. Het moet wel bij een bespreking in vogel-1 vlucht blijven. Wat zou er al niet te schrijven zijn over de Italiaanse renaissance-bronzen of het prach tige beeldhouwwerk uit de ver schillende perioden! Met de hier gegeven opsomming zal het hart van elke kunstminnaar sneller gaan kloppen. Er is veel te leren en veel te bewonderen. En voor hem of haar, die aan al deze schoonheid een aandenken wil bewaren, is er altijd nog de voortreffelijk verzorg de en door Ad. Donker uitgegeven catalogus met de zeer mooi uitge voerde reproducties. B. SCHMIDT. Wereldpremière nieuwe Beetliovenfilm Zondag 31 Juli wordt te Salz- burg de wereldpremière van een nieuwe film over Ludwig van Beet hoven gegeven; draaiboek en regie; Walter KolmVeltée; muziek- arrangement; Alois Melchior, titel rol: Ewald Balser (vroeger de „Je- dermann") Verder: Marianne Schönauer en Judith Holzmeister, Weense Philharmonie, Koor Ween- se Staatsopera, Wiener S&ngerkna- ben, dirigent: Hans Knapperts- busch.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4