Het lichte toerrijwiel is overal in Europa mode Overvolle Jeugdherberg en een halfleeg asyl Nederland met z'n zwaresolide karretjes ten achter Detaiiiistenlijst Leopold III, koppig volhouder België drijft naar referendum Niet filmen daar! Protest tegen Fox-contract Rotterdam moet vakantiegangers kunnen herbergen onvoldoende voor trekkers Radioprogramma Zaterdag 30 Juli 1949 P zo'n zware, zwarte trapfiets krijgen ze mij niet meer; dank je feestelijk! Ik houd het op mijn lekker-licht toer- fietsje, groengelakt en met gebogen sportstuur." En weg was de jongeman met zijn vernietigend oordeel 'over de klassieke Nederlandse fiets; de fiets, die sedert tientallen van jaren van uiterlijk niet veranderd is. Zijn de nationale rijwielfabrikanten zo conservatief, of heeft het publiek nooit anders gewild dan de betrekkelijk zware en solide, zwartgelakte karretjes, waarop je desnoods kinderen en boodschappen kunt vervoeren? Het buitenland lacht om onze klassieke, deftige fietsen. Toekomst aan fiets met hulpmotor? „Ik had hier laatst een jonge Zwitser", vertelt de eigenaar van een grote rijwielstalling. „Die jon gen liet zijn blik eens gaan langs de voile rijwielrekken en zei toen met een meewaardig glimlachtje: rijdenddoodkisten, die zwartge lakte fietsen van jullie!" Trots toonde hij zijn eigen licht gebouwd fietsje, bruinrood gelakt; smalle, blinkende velgen van dur- aiuminium en verchroomd, gebo gen stuur en drie-versnellingsnaaf. Met één hand tilde hij het karretje met gemak van de grond. En toch sterk hoor! zei die Zwitser. Hij had er een tocht van meer dan 1000 km. op gemaakt, over alle mogelijke wegen, zonder het min ste mankément, af en toe een lek- keband niet meegerekend. Wanneer die Zwitserse toerist wat beter in de stalling had rond gekeken, had hij er stellig heel wat kleurige toerfietsen, zoals de zijne, aangetroffen. Maar hun aan tal en zo is het nog in het al gemeen gaat verloren in de massa van de ouderwetse, zwart gelakte fietsen. Toch gaat er een andere wind waaien verzekert ons de eigenaar van de rijwielstalling: de jeugd de jonge mensen onder 25 jaar vertonen grote belangstelling voor de lichte sportfiets. Wij kun nen zelfs wel zeggen, dat bijna niemand onder de 25, een „klas sieke" fiets meer koopt. Dc ouderen geven hieraan door gaans nog de voorkeur; ze zijn conservatiever van aard, Hun be zwaar tegen de sportfiets geldt voornamelijk het gebogen stuur, waardoor de houding op de fiets eveneens meer gebhgen wordt. Die houding past vele oudere mensen niet; ze vinden dat wa .t,,ordinair", hoewel men in het buitenland juist verbaasd staat en lacht over onze „kaarsrechte" fietshouding. Vorm-vemieuwing In Engeland. België en Frankrijk, in Zweden en Zwitserland, geeft de lichte sportfiets de toon aan. Daar leggende grpte..fabrieken,en ook de kleineeigenbouwers, ,zich steeds meer toe op de vorm-ver- nieuwïng van het rijwiel. Van de grote auto-fabrieken vin_ den wij het heel normaal, dat zij ieder jaar met een nieuw model aan de markt, komen. Waarom, zou den we dit dan ook niet van de rij wielf abrieken verwachten, te meer, daar de evolutie van de fiets feitelijk tientallen jaren heeft stilgestaan? In het buitenland legt men grote zorg aan dag voor het uiterlijk van de fiets en men schroomt daarbij niet, met klassieke vormen radicaal te breken. Een voorbeeld? Zie de veranderingen in de frame- bcuw van de fiets. Gekruiste of parallel-buizen komen, steeds meer in zwang. Elk overbodig gewicht wordt verwijderd: de velgen wor den van licht dur-aluminium, de spatborden van celluloid en straks zelfs van plastic. De ouderwetse kettingkasten worden vervangen door geoliede kettingsrandjes. Op de rijwiel-tentoonstellingen in Brussel en Londen kon men zelfs al fietsen zien met ingebouwd rijwielslot; bagagedrager en lan- taarnhaak als sierlijke onderdelen van het frame. Ook aan de detaillering van de fiets wordt veel meer aandacht besteed: fietsen met ingebouwde horloges, kilometer- en snelheids meters zijn geen zeldzaamheid meer. In Nederland zijn nog slechts de eerste schuchtere pogingen gedaan, tot de ontwikkeling van nieuwe rUwiel-modellen. Dikwijls bleken de vernieuwingen geen -verbeterin gen. Ons land dreigt achter te ra- Marktberickten VEIUNGBERICHT BERKEL Kaskomkommers I 2629, II 20—22, III 17—18, Flatglas kom kommers I A 17—27, I 14—30, II 11—23, III 5—18; Bloemkool I A 6-23, le srt. 4—16, 2e srt. 46, Sla 1, srt. 1.80—7.30, 2c srt. 2—3.50, Perziken 1.3024, Meloenen, 31— 83 p 100 st; Tomaten A 32-55, B31- 54, C 25-53 p 100 kg; Pruimen 2.40 —3.70 p. 100 stuks, Stok Priusesse- bonen 35—50, Stam Prinseseb. 22 -39, Pronkbonen 13—26, Snijbo nen 3863, Grote bonen 44,70 Waspeen 512.40 Doperwten 27— 35, Rabarber 4, Kroten 5—6.30 p. 100 kg.; Peen 6.4015.60, Slderij bos; SlaveÜen. 13.5015 p kist; 5.20—5.60, Peterselie 6.30 p. 100 Augurken 22, Appelen 1627 per 100 kilo. In te leveren bonnen/coupures door slagers in de week van 1 t.m. 6 Augus tus 1949: VLEES: 222 vlees, 242 vlees, S vlees, T vlees, rts bon a.s. moeders (3 rts.), S vlees. T vlees (2 rts.), 221 vlees, 223 vlees, 241 vlees, 243 vlees, rts. boa H 51 (1 rts.). Afgifte ontv. bewijs MD 242-09 met vleeszegels. Coupures X 417, C 1139. C 1140. Afgif te om. bewijs MD 242-10 met vleesze. gels. VLEESWAREN: zie onderstaand. In te leveren bonnen door detaillsten in het tijdvak van 1 t.m. 13 Augustus 1949: KOFFIE: 227 alg., rts bon H 16 rts.). Afgifte coupure C 1120. KAAS: 226 alg., 232 alg., S kaas (2 rts.), 234 alg., rteb, H 36 (1 rta.). Afgif te coupure C 1121. VLEESWAREN: Dezelfde bonnen als voor vlees. Afgifte coupures C 1139, C 1140. ken bij het buitenland; de grote rijwielfabrikanten hier. dtirvjwi nog niet over tc schakelen op de nieu we ontwikkeling en dat zou ons straks (in Bcnelux-verband) wel eens kunnen berouwen. Het blijft echter een feit, dat de klassieke Nederlandse fiets in haar soort g°ed en degelijk is. Maar het is de vraag, of zij zich in de be staande vormen zal kunnen hand haven. Je ziet al heel wat fietsen-met hulpmotor, zoals Solex en Mos quito, al zijn we ook op dit gebied nog achter bij andere landen, zo als Frankrijk. Vooral de Solex-fietsen worden hier steeds meer populair. Voor mensen, die dagelijks niet al te grote afstanden moeten afleggen, zijn de fietsen met hulpmotor een ware uitkomst. Vooral, nu ze sinds kort officieel tot de fietsen gerc- .kend worden. De motortjes, die een aandrijving hebben op de voorband ontwikkelen een snel heid van ruim 2D km. en het ben zineverbruik is 1 liter op 100 km. De Mosquito hulpmotor heeft het voordeel, dat ze onder de trap as van elk rijwiel gemonteerd kan worden. De Mosquito rijdt ook iets sneller dan de Solex en bo- vendien kan de snelheid geregeld worden. Een geheel Nederlands product is de „Speedwheel", een motortje, dat in de voorvork wordt op gehangen en directe voorwiel-aan- chijving heeft. De motor wekt te vens de stroom op voor de lan taarn, waardoor geen urmri" gestejd. rijwielen met hulpmotor te verkopen en tevens eenvoudige re paraties uit te voeren. Het ontbreekt nog aan voldoende service-stations voor de fietsen met motor. De rijwielhandelaren en -reparateurs zouden, volgens hun eigen inzicht, in dit tekort het beste kunnen voorzien. Zo is er dus nu reeds een stille strijd ontbrand, die wel getuigt van de verrassende evolutie, die het rijwiel thans ook in Nederland doormaakt. Amerikanen winnen de „Kleine Olympiade" STOCKHOLM Amerika won met 238% tegen 224% p. de athle- tiek-landenwedstrijd Scandinavië- Vet\ Staten, de belangrijkste die sinds de Londense Olympische spelen is gehouden. De uitslag bleef lang onzeker. Toen er nog slechts twee nummers verwerkt moesten worden, stonden de Scan- dinaviërs nog met 2 punten voor. Op de cersle dag waren zij ver uitgelopen, maar toen waren de typische Amerikaanse specialitei ten nog niet alle aan de beurt ge weest, En die gaven tenslotte de doorslag. Op de derde dag waren ongeveer 27.009 toeschouwers in net Bislet stadion aanwezig. De Amerikaan Mathias won de tienkamp met 7346 punten vóór de IJslander Claussen, die 7197 pun ten verzamelde. „Coupe Andries Blitz" nog niet uitgerreikt (Eigen bericht) De jury van de wedstrijd om de Cou pe Andries Blitz heeft thans als haar oordeel uitgesproken, dat de Fransman George Cormier, die met zijn ballon een afstand van 150 km heeft afgelegd, moet worden beschouwd als de winnaar van de „Coupe" De tweede, tierde en vierde plaats worden bezet door de Ne derlanders C. de Vos Klootwijk. J. Boes man en mevrouw Boesman De vijfde en zesde plaats worden ingenomen door de Fransen P. Jacquet en A. Dolluss. De pros zal eerst worden toegewezen, nadat over ongeveer vier wekpn de sportcommassarissen de rapporten van de deelnemers hebben gecontróleerd Verwacht wordt nu eindelijk ook. dat het conflict uit de wedstrijd van het vorig jaar beslist zal worden ten gunste van de Zwitser Eberhardt, die de groot ste afstand aflegde. Door een protest van de Fransman Jacquet, die tweede werd kon deze coupe destijds niet wor den uitgereikt. Het protest richtte zich tegen het feit, dat Eberhardt een niet- v er zegel de zak ballast aan boord had, die echter volgens waarnemers by de landing nog het volle gewicht had. Het Franse protest zal nu vermoedelijk w den afgewezen. STEEDS MAAR REGEN OP LINGIADE De Nederlandse dames oogsten veel succes STOCKHOLM. Nadat ze gislffr- morgen hun modderige pakjes ge wassen hadden ze hadden het zelf moeten doen, omdat de Stockholm- se wasserijen, na de zondvloed van Donderdag, handen te kort kwamen zag men de gymnasten van 15 verschillende landen 's middags an dermaal in actie voor de Lingiade in het stadion. En weer plensde de regen neer. Hoogtepunten waren oefeningen aan paard en brug van Zweedse. Engelse en Schotse scho lieren, een nummer rhythmische gymnastiek door Australische meis jes en, niet te vergeten, een de monstratie van Indische „Yoga" en „Malkamb", zijnde oefeningen op een gladde evenwichlsbalk met dwarsstuk. Ook de Nederlandse meisjes onder leiding van mevrouw Jdanne van der Most hadden veel succes, o.m. met een fraaie tamboe- rijndans. Tegen 10 uur gisteravond hield de regen op en konden de Fransen, al hoewel de wolken nog laag hingen boven het stadion, zonder nat te worden hun volksdansen uitvoeren. De grootste tegenslag hadden de 5.000 Zweedse huisvrouwen, wier demonstratie een dag uitgesteld moest worden, omdat ze 's middags in de stortbuien niet hadden kunnen repeteren. Acht mijl 'van het stadion, in de voorstad Bromma, was gisteravond de brandweer nog altijd bozig met het redden van voorradc 'rit de overstroomde kelders v- rila's. Urenlang was er 1 millim# - regen per minuut gevallen. De beste resultaten werden De- reikt in de 400 m„ waarmee de ont moeting sloot. Mal Ehitfield finishte in 46.3 sec. gevolgd door Frank Fox met 47.7 sec. Een tweede toppresta tie werd verricht door de Ameri kaan F. Gordion iu het discuswer pen. Hij wierp 55.57 meter, waarmee hij het wereldrecord van de Italiaan Consolini (55.33 m.) verbeterde. In de herfst van het volgend jaar zal een revanche ontmoeting worden gehouden in Minneapolis. Zweden heeft geprotesteerd tegen het nieuw wereldrecord kogelstoten, dat de Amerikaan James Fuchs met een afstand van 17.79 m, vestigde. De jury heeft echter verklaard, dat omtrent de geldigheid van het record geen twijfel bestaat. Prijzen tentoonstelling „Gouden Handen" Op de nationale tentoonstelling „Gouden Handen" te Ede verwierf de Nederlandse Vereniging voor Mo delbouwers te Amsterdam de eerste speciale tentoonstellingsprijs, de tweede was voor de miniatuur ker mis van de heer T. den Uijl uit Gor- ■kura. Bij de groepsinzendingen was de eerste prijs eveneens voor de Ne derlandse Vereniging van Model bouwers en de tweede voor de per soneelsvereniging der Nederlandse Spoorwegen. Ook in de technische grotapen ging de Nederlandse Ver eniging van Modelbouwers aan i^e spits". Bij de schildersjen-expositie kende de jury de volgende prijzen toe: 1 H Scheuer, Dén Haag (landschap bij Wijhe)2. F S. Majoor, Amster dam (stilleven)3. mevr. J. M, Kloet. Den Haag (stilleven). Aquarellen, te keningen en grafiek: 1. F. Bust, Nue- non (tekening): 2. D.„ Buijgers, Am sterdam (stilleven met eieren): 3. H Alkemk. Den Haag (bloemen stille ven); 4. W. C. M. van Wacgemngen. Arnhem (pailret). rechts een sportmodel met gebogen stuur. Links de „klassieke" fiets. dynamo meer nodig is. Dit model is echter nog niet in de handel. Inmiddels is er bij de rijwiel handel verzet gerezen tegen het feit, dat de fietsen met hulpmotor tot nu toe uitsluitend verkocht worden door de motorhandel. Men acht dit niet billijk nu_ de fiets met hulpmotor officieel niet meer tot dc motorrijwielen behoort. De erkende en gediplomeerde rij- wielhandelaar-stallinghouder moet zo wordt in deze kringen ge zegd in de gelegenheid worden Aantal t.b.c.-gevallen nog steeds zeer hoog DEN HAAG. Aan het *45ste jaarverslag over 1948 van de Neder landse centrale vereniging tot be strijding der tuberculose is het vol gende ontleend: In 1945 v/as het sterftecijfer voor de tuberculose gestegen tot 85.9. in 1946 bedroeg dit nog 46.9, in 1947 was hét reeds gedaald tot 37.3 en thans is het 28.3, aldus meldt het 45ste jaarverslag van de Ned. Ver. tot bestrijding van Tuberculose. Het aantal sterfgevallen bedroeg in 1948: 2770. De sterfte aan longtuber- culose vertoont volgens deze voor lopige cijfers van het Centraal Bu reau voor de Statistiek een dalen de lijn, en is zelfs lager dan in 1339, toen het sterftecijfer het laagste was, dat ooit in Nederlandwas voorgekomen. Het aantal ziektege vallen is evenwel nog zeer hoog. In dit verslagjaar waren bjj de dis- trictsconsultatiebureaux totaal 17.947 nieuwe lijders aan actieve tubercu lose ingeschreven. De gevolgen voor de toekomst van dit hoge ziekte- cijfer zullen ernstig kunnen zjjn, vooral daar vele patiënten, die be smettelijk voor hun omgeving zyo, nog dikwijls lang moeten wachten, alvorens zij in bet sanatorium kun nen worden opgenomen. Er is dan ook voor de tuberculose-bestrijding grote activiteit nodig. Luchtpost naar Indonesië weer normaal DEN HAAG- Vier maal per week vliegt de post thans weer naar Indonesië over de oude snelle route. Elke Maandag, Woensdag, Donderdag en Zaterdag vertreiu een machine van Schiphol. De beperkingen, die in de afge lopen maanden noodzakelijk wa ren, zijn opgeheven. s Dit wil dus zeggen, dat thans weer postpakketten per luchtpost kunnen worden verzonden en dat voor portvrije verzending en ver zending tegen binnenlands tarief de brieven weer 10 gram mogen wegen i.p.v. 5 gram. Behalve de bestaande tarieven ;an postpakketten tot 500 gram en 000 gram is nog een tussentarief ingevoerd voor een pakket tot 750 gram. Roden en blauwen trekken weer ten strijde DEN HAAG Op 2, 3 en 4 Aug. worden in het Oosten van ons land weer legermanoeuvres gehouden. Deze zijn echter nog niet te verge lijken met die welke voor de oor log de aandacht trokken. Men kan thans eigenlijk beter spreken van de eerste Icgeroefeningen op iets grotere schaal, welke na de herop bouw van ons leger worden gehou den. In dit verband is het begrip „Operatie Phoenix" wel op zijn plaats. Luitenant-generaal A. T. C. Op- somer, commandant van de strijd krachten te velde, die met zjjn staf het plan voor deze oefeningen heeft uitgewerkt, deed daarover gisteren enkele algemene.medede lingen. Men moet de komende „strijd" zo zien, dat deze een oefe ning is voor enkele hogere staven, een oefening voor de troepen in onderlinge samenwerking en ook een oefening voor de verschillende wapens, zoals b.v. de luchtstrijd krachten. In totaal zullen ongeveer 6.000 tot 7.000 man eraan deelnemen. Het wordt weer een strijd tussen de rode en de blauwe troepen. De algemene „oorlogstoestand" is dat de rode troepen in opmars zijn in Zuidelijke richting, Oostelijk van de IJssel. Zij zijn in hevige gevechten gewikkeld met blauwe troepen. Rood won gedurende de laatste dagen moeizaam terrein en is op 28 Juli tot staan gebracht in de algemene lijn Olst-Raalte-Almelo. In de eerste dagen in Augustus zal men ni» kunnen zien hoe de strijd zich verder zal ontwikkelen. De rode troepen zijn herkenbaar aan de baret met helmnetje, de blauwe aan de helm. De oefeningen zullen worden bijgewoond door vele militaire at tache's, en door verschillende ver tegenwoordigers van de geallieerde staven. EEN wrange kwestie blijft de koningskwestie in Belgie. Langzaam sukkelt zij naar een op lossing, die waarschijnlijk de te rugkeer van de koning zijn zal Zu is wat ingewikkelder dan zij velen zal toeschijnen. De koning heeft zijn situatie met juist overzien, toen hy het bevel over de troepen op zich riam, en met de troepen capituleerde. Maar dit kan geen reden zijn hem ver wijderd te houden van de troon. Heel velen van hen, in alle kam pen, die hu weer een grote rol spe len in de Belgische politiek, heb ben dit foutieve inzicht met hem gedeeld. Algemeen is men bereid, te erkennen dat de koning, ook al heeft hij ook later nog fouten be gaan, altijd met goed-vaderlandse bedoelingen heeft gehandeld. Zijp eer is niet langer met dit geschil gemoeid. Zijn huwelijk kan uiteraard voor de socialistische oppositie, die fet tegenover hem staat, evenmin een reden zijn om zijn terugkeer tegen te houden. De oorzaaje van het conflict moet dieper liggen en ligt ook dieper. Dit is de achtergrond: Het parlementaire stelsel was enige jaren voor de oorlog vastge- gevers, zeker door hem met de beste bedoelingen gekozen, die niet onbedenkelijk werden gevon den. Daartoe hoorde in de eerste plaats een socialist, Hendrik de Man, zeker iemand van grote be kwaamheid, maar met de mentali teit van een gezaglievend Duits professor. Hij leeft nu als balling in Zwitserland, en kan, om zijn ge drag tijdens de bezetting, onmoge lijk terugkeren. Dit alles had tengevolge, dat reeds voor de oorlog de aanvanke lijke populariteit van Leopold III zeer had geleden. Men overdreef stellig zijn neiging tot autoritaris me, maar onbegrijpelijk was dit wantrouwen niet. Dat leeft nu voort. Men weet dat lopen, doordat de verkiezingen een evenwicht van tegenstrijdige krach ten opleverden. Dat was in België veel erger dan in ons land. Het parlement leek soms niet meer tn slaat tot werken. Een ervaren en wijs koning hati kunnen pogen leiding te geven tn de goede richting. Maar Leopold IU was nóch ervaren, nóch, het moet worden gezegd, wijs. Hij meende te zeer, zijn eigen gezag tegenover deze wantoestand te moeten plaat sen. Hij was niet soepel, veeleer eigengereid. Zijn omgeving dwong geen respect af, en bracht hem ze ker niet op de goede weg. Niet en kel tot de parlementaire politiek bepaalde zich de invloed van die omgeving, zij bracht ook onrust in de leiding van het leger, waar be kende aanvoerders voor vrij duis tere hofinvloeden moesten wijken, De koning had politieke raad- Maar het teas de prins Het gesnor van een filmtoestel veroorzaakte Donderdag enige op schudding in de tuinen van Buckingham Palace, waar zich op dat ogenblik een officiële plechtig heid voltrok waarbij het Britse Koninklijke paar en Koningin Ju liana aanwezig waren. Toen men toesnelde om de schuldige even tueel bij de kraag te grijpen ontdek te men dat het prins Bernhard was, die rustig doorging met zijn film opnamen. NEW YOKK. John R., Andu, oprichter en voormalig president van de Indonesian League of America, en Odie Rothie, die hem als president opvolgde, hebben een krachtig protest laten horen tegen het z-g- Fox-contract, dat getekend werd door dr. Sumitro en drie an dere leiders en dat, zo verklaren zij, een werkelijk handelsmonopo- lie over Indonesië verleent aan Matthew Fox en andere Ameri kaanse zakenlieden voor een perio de van 15 jaar. Wij vernemen, aldus Andu en Rothie. dat de heer Fox reeds bijna een millioen dollar voorschoot voor het betalen van kosten in de ver. Staten. Een deel van dit geld werd verkwist aan persoonlijke luxe, dure appartementen, een grote vil la op Long Island voor dr. Sumitro, verscheidene auto's en drie grote kantoren die bezet werden met Amerikanen en waar 'Indonesiërs koel warden ontvangen. Wij stéllen ons zo vervolgt het protest - in hevige mate te weer tegen enige poging het Fox contract op te leggen aan de toe komstige federale regering van de republiek der Verenigde Staten van Indonesië of het Indonesische volk met de in Amerika gemaakte schulden te belasten. De publicatie van het Fox-contract heeft de In donesische zaak geschaad. Zelfs het Statedepartement heeft het con tract in het openbaar verworpen. Wij vertrouwen, dat de leiders in Indonesië zich niet voor de gek laten houden en deze rampzalige overeenkomst niet ratificeren, JONGENS EN MEISJES (en ook ouderen) m luchtig trek- kerscostuum, op zwaar bepakte fietsen, zyn in de vacantïe- tijd een normaal verschijnsel in het Rotterdamse straatbeeld. Een groot deel van deze categorie vacantiegangers trekt van de ene stad naar de andere en overnacht doorgaans daar, waar dit het goedkoopst is: in de Jeugdherbergen. Cl /mi/J staan, dat vaak alleen met een OlQ'dp^QlG^GllilGlu, flinke portemonnaie is op te lossen. asyj voor zwervers en- daklozen. In het gebouw aan dc Schiedamseam- De Rotterdamse Jeugdherberg gel (vroeger distributiekantoor), aan d6 Lambertusstraat is welis- zijn slaapzalen met keurige bed- waar voor het gros van de trek- den (van lakens voorzien), lino kers na enig vragen en zoeken te leum op de vloer en voorzien van vinden, maar dit neemt niet weg, vaste wastafels. Er is oen slaap- dat het er in deze weken drukker zaal voor 45 mannen en een voor is dan in menig groot hotel. 21 vrouwen, terwijl nog een derde O* -i n aaa zaal in reserve is. Een moderne Men verwacht dit jaar 8 a,10.000 ]{0Ujcen ontbreekt niet in deze ge- gasten, afkomstig uit Nederland mccntclijke instelling, die door het maar voor een niet gering percen- des Heils wordt geëxploi- tage ook uit Europa en zelfs an- tcerd* dere werelddelen. Wjj hebben reeds eerder gewezen op het gemis aan gezelligheid in de Rotterdamse Jeugdherberg. Er hoeft geen hotel-comfort aamvezig te zijn in alle Nederlandse Jeugdherbergen zijn kribben maar toch zou er in de slaap- en convcr- satiezalen daar in de Lambertus- straat met wat geld en goede smaak een heel wat prettiger sfeer geschapen kunnen worden. Er is sinds kort een nieuwe herbergvader en deze schijnt met de beste voor nemens bezield. Inmiddels nemen de trekkers ge noegen met wat zo vinden; ze zyn nLet erg verwend en het ergste wat hun kan overkomen is, wanneer alle bedden zijn bezet en zij ver geefs om onderdak hebben aange klopt, Dit schijnt de laatste tijd in het hoogseizoen nog wel eens voor te komen. De teleurgestelden komen dan voor een probleem te Destijds werd dit asyl als een noodzakelijkheid voor Rotterdam beschouwd. Di* is het nog steeds maar wij menen toch op enige op» merkelijke feiten te mogen wijzen: het asyl is sinds de oprichting in het vorig jaar, nooit geheel bezet geweest. In dc mannenzaal sliepen soms 3 tot 4 man per nacht, maar er waren ook nachten met 25 sla pers (er is echter plaat3 voor 45 personen). Echte zwervers maken van de bezoekers slechts ccn ge ring percentage uit; het merendeel bestaat uit daklozen (op straat gezet) of mensen, die op zoek naar werk, van stad tot stad trekken. De vrouwenzaal met 21 bedden is doorgaans nog veel minder be zet. Hieruit zou men kunnen af leiden, dat het asyl eerder te groot dan tc klein van opzet is geweest. De Rotterdamse Jeugdherberg daar- Elders bedden teveel entcgcn, met veel minder comfort dan het nachtasyl, is in de zomer- Rotterdam bezit een voorbeeldig maanden dikwijls vol of cr is zelfs plaats tekort. Zou het nu niet mogelijk zyn een deel van de overtollige slaapgele genheid in het nachtasyl nuttig te maken gedurende de zomervacan- tic? Trekkers, die In de Jeugdher berg geen plaats meer kunnen krijgen, of zicli 's avonds na tien uur melden (wanneer de poort ge sloten Is), zou het asyl voor één nacht kunnen herbergen. Uit hy giënisch oogpunt behoeven zij voor het asyl niet huiverig te z(|n. Het is zelfs te betreuren, dat Rotterdam geen Jeugdherberg be zit op ccn plaats in het hartje van de stad en met een zelfde keurige inrichting, als het nacht asyl aan de Schiedamscsingel. De zwervers worden verwend, krijgen behalve een goed bed nog gratis eten toe, maar voor de in ternationale jeugd is een „uitge woonde" school in een achteraf- straatje blikbaar goed genoeg. Geen goede reclame voor een voor uitstrevende stad als Rotetrdam! sdoor Dr. M. v. Blankenstein de koning koppig is, en verwacht daarvan niet het beste in de op positiekringen, die zowel de meer derheid der liberalen als de socia listen omvatten. Ook. onder de ka tholieken gaan velen niet met lust en vreugde mee met hun partij. Zo ziet men: onregeerbaarheid. was een der oorzaken van de on populariteit van de koning. En nu veroorzaakt die onpopulariteit on regeerbaarheid, die anders niet meer zou hebben bestaan. Het schijnt naar een referendum toe te drijven. Enkel echter als een peiling van de openbare mening, ter voorlichting van 't parlement. Want de Belgische constitutie, waaraan men niet getornd wil zien, legt de beslissing in handen van de volksvertegenwoordiging. Nu erkent de koning zelf: Hij wil alleen terugkeren als een be langrijke meerderheid te zijnen, gunste stemt. Dat is juist. Een ko ning kan niet, zonder ongelukken te veroorzaken voor zijn dynastie en voor zijn land, steunen op de helft plus een. De oppositie wil tut weten hoe groot de koning zelf zich die meerderheid voorstelt. Wordt men het daarover eens, dan zou nu links groter bereidheid tot het aanvaarden van een volks stemming bestaan dan kort gele den waarschijnlijk leek. Een overeenkomst op dit punt lijkt dus de oplossing. De katholie ken zouden, door hun meerderheid in de verenigde Kamer en Senaat, een herstel van de koning kunnen afdwingen. Maar aan' dit gevaarlij ke experiment zal ook Leopold zelf zich niet willen wagen. De ka tholieke leiders hebben daarvoor wel te veel verantwoordelijkheids gevoel. Zo ziet het politieke oorlogster rein in België er uit. Een beslissing kan niet lang meer op zich laten wachten. In de Jeugdherberg slapen de trekkers in kribben op de harde strozak. maar in het nachtasyl slopen de zwervers tussen Lakens. Ais uw de strozakken alle bezet zijn, dan moet het toch mogelijk zijn, dat teleurgestelden in het asyl tussen de lakens mogen slapen. Daar is plaats genoeg en Rotter dam dient gastvrij te zijn! HILVERSUM I (KRO) 18.— PhlUl. ork 38,05 actualiteiten 18.15 jouraa lt stiek weekoverzicht 18.30 reg. ultr. 18.— mvs 19.15 de boeien van St. Pie- ter 19.25 De Zevenklapper 19.45 reg. Ullz 20.nws 20.05 jeugdherbergbe- zoek 20.20 lichtbaken 20,45 Praags radio symph. ork. 2i.— zomersproeten 21.45 kruisklankpuzzle 22.— omroepork. 22.30 vrd lulden de Zondag In 23.— nws 23.30 —24.— Fhilh. ork. HILVERSUM II (VARA> 18— nwa 18 [5 pop. liedjes cn melodietjes 18, artistieke staalkaart 1830 Soesterberg 20— nws 2005 dinren --an de dag 20.12 Varia 20.15 toesprasi Wim Verhagen 20.20 Cor Steun 20 45 Mrandprog. 21.45 socialistisch commentaar 22,Stradiva- sextet 22.25 mensen die wij wel eens ontmoeten 22 40 Marcel Thielemans 23.— nws 23.15—24.— gr. RL ZONDAG 31 JULI 1940 HILVERSUM I 8.— nws 8.15 Musicraft Kamerorkest. 8.30 Morgenwijding 9.15 Geestelijke liederen 9,30 Nws 9.45 Piant» 0 55 Inleiding Hoogmis 10— Hoogmt3 11.30 Clavecimbel 11.40 Symph.orkest 12 15 Apologie 12.35 Gr. pl, 12.40 Lunch concert 12.55 Zonnewijzer 13.Nwa 13.20 Lunchconcert 13.45 Uit het boek der boeken 14— Viool en piano 14.35 Gesprekken met kunstenaars 14.45 Wec- nv tsio Reportage Internationale autoraces 16 25 Vespers 17.Oecumenische studio- cllenst IC.SO Reg. uitz. 19.— Eenstemmige psalmen 18.15 Ds Straatsma 18.30 Nws 1D.45 Gabrlele GattJ, sopraan 19.50 in 't Boeckhuys 20.05 Solomon 20.12 Uit en Thuis 22.37 Actualiteiten 22.45 Avondgebed 23Nws 23.15 Avondcon cert HILVERSUM II 8.— Nws 8.15 Post- duJvenberictvten 8 18 Soc, strijdlied 8.20 Berl Philh. ork es t 8.30 voor de tuin 8 45 Barcarole 9.10 Postduivenberlchten 915 Men vraagt en wij draaien 9.45 Geestelijk leven 10.— Vacantiehalfuur- tje 10 30 Kerkdienst 11.45 Tussen kerk en wereld 12.Gr. pl. 12.30 Zondag club 1240 Sandor Vidak plano 13. Nws 13.15 Mededelingen 13.20 Elsa Sig- ftiss, Deense zangeres 13 50 Even afre kenen 14 Viool, Guila Bustabo 18. Zangklassc „Noord" 16.30 Wekelijkse sportrevue 17.05 Leedy trio 17.30 „Har- monla" 1".5D Pianosoll 18.— Nws 18.15 Sport 18 30 Wim lbo: ..Alleen voor U" 19Radiolympus IS30 Paul Godwin en Benedict Sllberman 20.— Nws 20,05 Reporlagedienst 20.15 Gr. pl, 21, ..De Uitkomst" vrolijk luisterspel'21.40 De Speeldoos 22.Weer wat nieuws 22.30 Musicorda 23.— Nws 23.15 Gr. pl. MAANDAG t AUGUSTUS 1949 HILVERSUM I 7.— Nws 7.15 Gymn, 7.30 Praags Radio Syraph. orkest 7.45 Woord voor de dag 8.Nws 8.15 Te Dcurn Laudamus 8,45 YehudL Menuhln 8.15 Ochtendbezoek 930 Radio Philh, orkest lfl 30 Morgendienst 11 Londens Strijkorkest 11.20 Van oude en nietrwe schrijvers 11.40 Pianorecital 12.10 Regi nald Dixon 12.30 Mededelingen 12,33 Koor 13 Nws 13 15 Mandolmata 13.45 Gr pl 14.— Uitz. voor dc schooljeugd 14.35 Arturo Toscanim 15.30 Ned. kerk muziek 16.— Bijbellezing 1645 Chicago Symph. orkest 17.Het Kleuterklokje klingelt 17.15 Ensemble ..Selecta" 17.45 Rcg. uitz 1B.— Gr. pL 18.15 Sport 18.30 Reg. uitz. HILVERSUM I 13.— Nws 19.15 Onder de Leeslamp 19 30 Actueel geluid 19-45 Plano 20.Nws 20.15 Kerkconcert 21. In een nieuwe tijd rond de oude we reldzee 2120 Met hand en plaat 22,15 Sweelinck kwarlct 22.45 Avondover denking 23.— Nws 23.15 Berliner' Phil- harmontker 23.50 Gr. pl. HILVERSUM JI 1Nws 7.15 Operet te Varia 8.Nws 8 15 Ochtendgroet 8.55 Koitc gesprekken van Vrouw tot Vrouw 9— Melodien \*an Eric Coates 9.30 Wa terstanden 9.35 Danshedje 10Morgen wijding io 15 Arbeidsvitaminen 10.50 Enige Ierse liedjes 11.— Op de Uitkfjk 11.15 Kerk rn Torenktanken 12.Lyra- trlo 12.30 Mededelingen 12.33 In *t Spi onnetje 12.38 Melodie uit Mexico 13.— Nws 1315 Mevr. de Leeuw van Rees 13,20 Het Orkest van Pie.t van Dijk 13.50 Vere Lynn 14Wat gaat er om In de wereld 14.20 Gram. muz. 15.— Bonbounièrc 16Solisten concert 16.45 Latijnse muziekculturen 17.50 Hoort zegt het voort 17.45 Home on the range 18.— Nws 18.15 Sport 18.20 Gr. pl. 18.30 Radio filmkrant. HILVERSUM II 10.— Les gars de Pa ris 10 30 Nws 19 35 In het radiozoek- licht 19.45 Het BBC Symph. orkest 21. Het diamanten collier, hoorspel 21.30 Melodie cn Rhythme 22.— Voetstappen en gongslagen voordracht 22.15 Zomer avondmelodie 23.N\VS 23,15 Swing Corner.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 5