'China's jeugd speerpunt van de rode revolutie <iSmTn xs,'",::?; s Studenten zijn communistischer dan de communisten zelf scheepvaart Geslaagd dank zij... RESA- HILVERSUM KOERIERSTERS Zaterdag 30 Juli 1949 {Van een bijzondere correspondent) sjwslt. Ile jtusd van de Iroepen, de jetgd van de officieren! Ie ieiiS n vele gevallen, vani Mraraunistiiclw ambtenaren i„ be!angr«ke fliSfw S een bron van voortdurende verwondering voor de bevoUclnv Jm li „bévrUde- gebieden, Jeugd I, de tovrtfo^e v.n SS levomtfona!?" enthousiasme. Maar jeugd betekent ook dikwijl, onervarenheid De communisten zijn heel wat te studenten zijn tegenstander van meer geïnteresseerd bij een marx istische opvoeding van de jeugd adhblj .een bekering van lie den van middelbare Ièeftyd en ouder. Het doel is kennelijk een nieuwe generatie op te bouwen, die: de communistische leer met hart.;,en ziel is toegedaan. Slechts wanneer zij daarin slagen zo ge loven' de communisten, zal de re volutie komen te rusten op een hechte fundering. De speerpunt van de jeugdbewe ging is.; het onlangs "opgerichte Nieuw., Democratisch .Jeugdver- bond, dat thans 190.000 leden telt. Dit door de communisten beheer ste-lichaam wil de activiteit van alle,jeugdorganisaties in het com munistische, China coördineren en hen mobiliseren voor de uitvoering van! het communistische program ma. In een redevoering, die hij dezer dagen hield, drong generaal Tsjoe-Teh, de opperbevelhebber van de communistische strijdkrach ten er bij het Jeugdverbond op aan, nauwe relaties te scheppen met -jeugdbewegingen in andere Oosterse landen „in hun gemeen schappelijke strijd voor vrede en volksdemocratie in de wereld en de bevrijding van alle mensen." Van het Jeugdverbond wordt te vens verwacht, dat het een bruik bare bron van reqruten .voor ds communistische partij zal zijn. In- al le steden, die de communisten veroverd hebben, viel het meest enthousiaste welkom hun ten deel' van; de züde der studenten. In .vele gevallen waren deze jonge men-, sen nög communistischer dan de communisten zélf. Zij waren ver baasd en enigszins teleurgesteld, toen de communisten hun aan raadden, het kalm aan te'doen.. De communisten zetten de stu denten aan het werk. Gezien hun tekort aan geschoolde krachten, hebben zij een omvangrijk beroep moeten doen op de universiteiten voor politieke werkers en .propa gandisten om hun legers by de op mars naar het Zuiden te vergezel len; Deze recrutan krijgen een kor te; opleiding, die zeer effectiefis. Studenten in de technische en me dische wetenschappen worden niet aangemoedigd, zich bij de commu nistische legers aan te sluiten. Hun wordt verteld, dat zij-waar China een groot gebrek heeft aan inge nieurs en artsen, hun studie beter kunnen, voortzetten.. "f -V'"' Hoewel de .meeste-.' studenten"* sympathiek tegenover het commu nisme staan, zijn er natuurlijk uit zonderingen. Ik heb er ontmoet, die. gevlucht waren en ook enigen, die daarvan achteraf, nadat zij kennis had genomen van de toe standen in het nationalistische China, spijt hadden. Deze gevluch- de reglementering van de studen tenbeweging en van de druk, die door de communistische agitatoren wordt uitgeoefend. De 'studenten beweging, zo zeggen.zij, is nu ge heel onder contröle van de com munisten. Studentendemonstraties zijn slechts toegestaan, indien daarmede de communistische be langen. gediend worden. Een goed ding van het communis tische jeugdprogramma is. dat het de nadruk legt op dienst' aan het gewone volk. In het verleden ke ken de meeste Chinese studenten laag op handenarbeid neer. Nu worden groepen studenten uitge zonden om de boeren te helpen bij het binnenhalen van de oogst of voor het verrichten van ander werk tot algemeen nut. In Peiping werden de studenten opgeroepen om gelden te verzamelen, nodig voor het opruimen van allerlei rommel, die zich in de-straten had opgehoopt. Sommige studenten hielpen zelfs bij deze grote schoon maak. - Oudere lieden herinneren zich, dat e*" iets van dezelfde geest on~ der de studenten merkbaar was tfjdens de nationalistische opmars iisar het Noorden in het jaar 1920. Misschien zal het enthousiasme thans van langere duur zijn, maar dat moet nog afgewacht worden, Tenslotte een anecdote. De jon ge.zoon van een rijke Chinese dok ter weigerde naar huis te komen, tenzij hem werd toegestaan op een brits in de kei der te slapen. Hij verklaarde, dat het „ondemocra tisch" zou zijn, terug te keren naar de „luxe" van zijn oude kamers. Aangekomen schepen 29 Juit KOHCULA, Amsterdam, Kuiper van Dam Smeer, IJselhav,, atg.; APRICITY, Londen, A.V. Merwehav,, ledig; PRINS BERNHARD, Kul], Soetermeer. Fekkes, Parkkade, ledig; SKAGEN,. Swansea, Erh. Dekkers, Parkkade, ledig; CERES; Boston, Wagenborg, Maassluis, ledig; INGA, Calais, S.S.M., bunkeren Vonde lingen plaat; PARAAT, Gothenburg, Mauriis, Dordrecht, hout; BARENDS2, New Castle. Vermaas, Waalhaven, kolen; ESSO ROTTERDAM, Aruba, A.P.C., Pernis, olie; CRICHTOUN, Immingham, S.g.M., Maashaven, kolen; KONINGIN EMMA. Harwich, Hoek van Holland; BATAVIER I, Londen. Muller, Jobskade, stg.; FORELAND II, Immingham, S.S.M., Merwehaven, kolen; LEUTENANT LAN CELOT Dagenham, Rotrama, Waalhav., lèdt'g; - BERNARD V. Hull, RjjnUoyd, Waulhovcn, 'ledig; MET DIANA V, op sleeptouw. Goole, met kolen; DELPHI- NÜS, Karlstad, Ruys, Rijnhaven, stg. 30 Juli FLEXITY, Londen, A.V,, Merwehaven. atg.; NOORDS TAD, Sundsval. Mublo, Schiekanaal, hout; SEATERN, Ipswich, Soetermeer en Fekkes, Parkkade, ledig; ELJO, Amsterdam, van Es, Waalhaven, ledig; DELTA, Londen, Furaess, Maas haven. suiker; DETTIFOSS. Reykjavik, Sccuwon, Lekhaven, atg,; FIDCJCIA, Boston, Wagenborg, Maassluis, ledig; MARY, Londen, Ned. Zwitserse, Binnen haven, suiker; PRINS WILLEM III, Chi cago, Ant. H. Veder, iJseihaven, stg.; ALCVONE (Ital.l, Savona, Armando Farina, Waalhsven, ledig; PERO DE ALENQUEB, Lissabon, Kersten Hunik. Merwehaven, stg.; ARNHEM, Harwich, Hoek van Holland;' RONAN, New Castle, Fumes, Waalhaven, kolen; ORANJE NASSAU Landen, Muller, Jobskade; pass. stg.; ARENDSKFRK, Antwerpen, Holi. Austr.. Liin. Schiehaven, stg.; NIEUW AMSTERDAM, New York. HAL, Wilhelminakadc: DEXTEROUS, Ply mouth, Ruys, Pernis en Schiedam; SHERLTGHAM, Harwich,-Hudig Rleters, Lekhaven, atg.; FYLINGDALE;- Noord zee Ruys, Maashav., graan; WALLACE E PRATT. Londen. A.P.C.. Per nis. olie; BIRMINGHAM, Goole, S.S.M.. Spoor- haven; kolen;EMPIRE WANSBECK, Harwich, Hock van Holland, HEINZ SCHRIEWER, terbg uit zee; VICTORY LOWAN, Bahrein Vinke Per nis olie; NIOEE. Umuiden. Waalhaven ledig; KOLLANDIA, Boston Wagenbarg Parkkade ledig. Vertrokken schepen 29 .Tuil PRINSES. BEATRIX Harwich; URA NUS Adrossan; TALABOT Yokohama; KEDOE Houston; ZEEHOND Huil; ANTIQUITY Londen; BEREND n New castle; - ZEELAND Stettin; HAST III Parbs: OTTO PETERSEN Archangel; LOPFEJRSUM, Gibraltor v.o.; POOL- PARO Hull; JABA Dublin; HEINZ SCHRJEWER Gooie; AMAZONE Aben- ra; ARDENJA Gothenburg; IN O Bristol; JELO Oslo; VIBEKE MAERSK n Bre men; FOLONIA Middlesbro; AZALEA CITY-New York; AVONWOOD Lissa bon; "BORELLI New CaBtle; BLACK EAGLE New York; EMDEN Malmö; CORONA Antwerpen: EMPIRE PARKE- STON Harwich; WILJA Sanders: DUKE OF YORK, Harwich. 3ü Juli ASLAUG Dundee; -HOLDEBNES' Hull; KERMA Gibraltar; DUIVEL AND Leith; CATHARINA Newcastle. De wind Is W.N.W., matige bries, kalme, zee, bewolkte lucht. DASHWOOD. Rouaan; MAR1EKERK, Yokohama Genua! LIGUR, Rouaan; ECHO. Dublin Belfast; ANDREA COT- TA, Man a el Ahmadi; STRATTON CRAFT. Hull; ATOMICITY, Londen; ESSO. Den Haag, Aruba. •- Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië GROOTE BEER 23 te Batavia v. Se- marang. JOHAN VAN OLDENBARNEVELDT iiitg. pass.'29 v.m. Singapore. SIBAJAK uitg, n. Fart Said 29 il.40 u.:bü Kaap'Boegaronl. - WILLEM RUYS tbuia 28 om 5.30 u. op 2Qp m. W. van Sabang. WATERMAN uitg. 29 om 7.30 u. op 390 m.w. ten Z. van Minikoy. Grote Vaart ALMKERK, 29 van Melbourne naar Sydney; ALGENIB, 23 te Pemambuco; AMSTELDIJK. 23 te Singapore; ALU- DRA, 20 te Antwerpen; AALSUM, 28 v. Fart Said naar Calcutta; ALCOR, 28 te Bahia; ALAMAK, 29 van Narvik naar Antwerpen; ALDEBARAN, naar Mldd- lesbrp. pass, 23 Dnngeness; ALHBNA, naar Antwerpen,, pass. 29 v.m. Lissabon; AMSTKLPXEP. 29 te Fervang; ARENDS- KERK, 30 te Marseille; ALPHACCA, 29 van Vittoria naar Santos; ALPHAKD, n. Recife, 29 bij Las Falmas; AALSDIJK, naar Vera Cruz, 20 n.m. Op 270 mijl W. v. d. .Scillies: ALBIBEO, naar Marseille, 29 n.m. op 120 mijl N, van Kaap Portu gal; ALDESAMIN,- naar Lulea. 29 v.m. op 50 mijl Z.O. van Karlskron'a; AM STELVEEN. naar R'dam, 29 om 12 uur op 210 mijl W. v. d. SclUles; ARKEL- DUK, naar Antwerpen, 28 op 480 mijl W. v. d. Scillies, AXELDIJK, naar Ant- werpen, 29 op 480 mill N.N.W. van Flo- res (Azoren); ARNEDIJK, naar New York. 29 n.m. op Z40 mijl Z. ten W. van Kaap Race; ATLAS, 20 te Haifa. ALMKERK. 30 te Sydney Verwacht; ALCYONE, 29 te Hamburg; ABBE- KERK, 30 te Marseille; AKKRUMDIJK, 28 ie Brownsville; ALCOR, 30 v. Bahia n, R'dam; ALMDIJK, 30 v. Bahia n, R'dam; ANDIJK, it. Antwerpen, pass. 30 Vlissingen. BLiJDENDIJK 20 te Antwerpen; BOISSEVAIN 28 v. Rlo de Janeiro n. Kaapstad; BLOMMERSDLTK 28 te New York; BAIjI 20 te Aïexandrië; BAC CHUS 29 v. Maracalbo n. Barranqtilia; BAUD 30 te Singapore; BENGKALIS 30 te Belawan; BOSCHFONTEIN 29 op rede ;Van Dar Es Salam; BEVERWIJK ti. New York 29 bh* Lissabon; BORNEO n.: Batavia pass. 29 Finisterre; BRIT- SlTM n. Bona 29 -v,m". op 45 m. Z.O. van Sardinië; BOSKOOP 23 te Madeira. BOISSEVAIN, n. Kaapstad, 29 run. op 300 mijl O.Z.O. V. Rio de Janeiro; BOR NEO (H.L-), n. Houston. 29 nm. In Straat Florida; BLOEMFONTEIN, 30 te Antwerpen: DUIVEDUK, n. Antwerpen, 20 nm. op 240 m{jl N. ten O. van Flarez (Azoren);' DALERDIJK, 30 te San Fran cisco verwacht; DEED, 29 v. Genua n. Rotterdam. CrrriCA. 2S .v, Madeira ji. Barbados; CELEBES n. Belawan 29 v. op 260 m, O. van Dondrahead; COLYTTO n. R'dam 29 v.m. bij Southampton, DELFT J80 v. Bena Ventura n. Guaya- guil: DANAE 23 v. Lissabon n. Napels. EEMLAND, n» A'dam, 29 nm. op 100 mijl W. van Kaap Blanca. FRIESLAND, 29 v. New Orleans n. Panama City, GA ROET 29 v. Pcnang n. Belawan. GAASTERKERK. 30 v. A'dam n. Ant werpen. HECUBA 28 v. Ciudad Tröello n. San Juan; HILVERSUM 29 v. Brunsbuttel n. A'dam; HELENA 29 te Barbados; HESTIA 23 te Antwerpen. HBR.A,, n. Puerto Cabeilo, 29 nm, op 81» mijl O. van Bermuda's; HILVER SUM, 30 te Umuiden verwacht. INO 29 v. R'dam n. Bristol; ITTER- SUM 29 v. Muscat n. Bahrein; ILOS 29 v. Gibraltar n. Kalamata, JAPARA (KPM) 20 v. Amcerang n, Inobonto. KEDOE 29 V. R'dain n. Houston; KO- TA BAROE 29 v. Panaroekan. n. Ban- joewangi; KERTOSONO 28 te Makas sar; KOT A GEDE n. Djeddah pass. 29 Guardaful. LOPPERSUM 29 v. R'dam n. Gibral tar v.n,: LTJTTERKEFK £9 v. Port Said n. Genua: LARENBERG n. Casa blanca pass. 29 Finisterre: LAAGKERK n. Alexandria 29 v.m. op 70 W.Z.W, v. Napels; LEERSUM n. Pepel 20 N.O. v. Canarische eü.; LISSEKERK n. San. (Ingez. Med.) (Bekende schriftelijke cursus) Vraagt ons prospectus Moderne Bedrijfsadministratie Praktijk - Boekhouden - Handels- •correspond. (P.D.E.) Eva had niet verwacht, wat er nu volgde. Hij greep haar handen. „Eva!" Er was een nieuwe klank in' rijn stem. „Daar kom ik nu paa op. Wie heeft de grendel van die deur weggeschoven voor de politie kwarn? Jij of die Ring?" „Dat maakt geen verschil," zei Eva lusteloos, „Het was Mr. Ring. Hij kwam op het idee en heeft mij gered," „Wie weet er nog meer van?'' „Vader, Mr. Queen de jonge!" „Iedereen, behalve ik!" Zijn toon was bitter. „En je verwacht van me Hij keeS kwaad. „Etv wat zal er gebeuren als die inspecteur er aehter kómt?" „O- Dick," fluisterde Eva, „ik weet het niet." „Wat voert Ring in zijn schild? Waarom doet hij zo iets voor een meisje dat hij' nog nooit eerder ge zien. heeft?Of kende je hem al eerder?" „Neen Dick. Hij is alleen maar vriendelijk voor me geweest op zijn manier.". „Zijn -. manier," spotte Dr. Scott, „Jk ken die manieren. Dat achter buurt-schuim! Ik "heb_ navraag naar hem gedaan. Vriendje van iedere gangster in de hele stad. Ik weet wat hij wil. Ik ken zijn soort!" „Dick, dat is het gemeenste dat Je ooit hebt: gezegd 1" „Verdedig hem nog maar? Ik zou alleen graag weten wat voor vuilig heid mün aanstaande vrouw te wachten staat. Dar is alles!" „Hoe durf je zo tegen me te spreken!" „Vuile moordzaken Eva liet zich op het bed vallen en snikte in da kussens. „O, ga weg," snikte zij. „Ik wil je nooit meer zien. Je gelooft dat ik haar vermoord heb. Je verdenk? me ven allerlei gemene dingen met die ka- rel. die Terry. Ga weg!" Zij lag da?r, met haar hoofd in het kussen gedrukt. Niets kon haar meer schelen. Alles was, atgolopen. Hü hij was weg; dat was ook af gelopen. Zij zag nu hoe onredelijk rij tegen hem geweest was, door te verwachten dat htf haar blindelings zou geloven, zonder iets to vragen. En dan was er zijn carrière. Dat betekende alles voor hem. Nu hij zo plotseling had ontdekt dat zijn verloofde tot over haar oren in een moordzaak was verwikkeld, was het vanzelfsprekend, dat hij aan zijn toekomst dacht hoe de men sen achter zijn rug-zouden fluiste-, ren zelfs alg alles goed kwam. Eva snikte harder. Zij zag nu wat een. zelfzuchtig en bekrompen schepsel zij was geweest. Hij kon' toch ook niets doen aan die situatie waarin zij terecht was gekomen. Hij was een doodgewone man een schat,.,. En nu had rij hem voor goed weggestuurd. Nu was zelfs de kans op geluk verkeken en was er niets meer dan die verschrikkelijke, achterdochtige inspecteur. Dr. Scott ontspande zijn viiisten en drukte haar tegen zich aan. „He ben dol op je, schat. Ik ben dol op je. Ik meende er niets van. Geef me een zoen. Eva! Hou je nog van me?" „O Dick!" snikte Eva, terwijl, rij haar arm stijf om zijn hals filoeg. „Ik het is mijn schuld...." „Geen woord erover. We' zuilen- ons er, doorheen slaan samen. Lieveling, geef me een zoen." „Dick. „Als je morgen wilt trouwen „Neen! Niet voor alles alles ..Ook goed, lieveling. Zoals jij wilt. Maak je niet ongerust." Even later lag Eva stil op he' bed; hij zat nog steeds naast haar. Alleen zijn vingers bewogen, rijn koele doktersvingers die over haar slapen streelden. Zij voelde zich vredig en slaperig. Maar het gezicht van Dr. Scott stond bezorgd. HOOFDSTUK XV Ellery liet een steentje in de miniatuur-vijver vallen. „Ik heb een ontdekking gedaan waar ik mee inzit" „Ja?" „Jij hebt Karen Leith gekend, tenminste voor korte tijd. Ik weet dat je een autodidactisch en be trouwbaar psycholoog bent. Wat voor soort vrouw denk jjj dat ae was?" „Ik weet alleen wat ik in de krant heb gelezen. Beroemd schrijf ster, zowat veertig, niet onknap als je van het fletse soort houdt, erg bij. Waarom?" „M'n beste Terry. Ik wil weten wat jij zelf van haar denkt."" Terry keek naar de goudvissen, „Ze was een loentje." „Wat!" „Je hebt het me gevraagd. Ze was een loentje. Ik zou haar niet alleen hebben gelaten met de valse tanden van, mijn grootmoeder. Een valse kat. Taai en eerzuchtig als de pest. En net zo veel geweten als een advocaat van'kwaje zaken." Ëltery keek hem -verbluft aan. „Myn waarde tegenstander! Dat noem ik een karakterbeschrijving! Het is werkelijk zo." Zijn grijns trok weg. „Ik denk dat je zslf niet- weet hoe waar het Is" „Ook Dr. MacClure mag. blij zijn dat-ie haar kwijt is, Hij eou^ haar binnen drie- maanden- een-goeie op doffer verkocht hebben, als er ooit iets van gekomen was." „Daar zou je wel eens gelijk In kunnen hebben." „Als de dokter niet midden op zee had gezeten toen zij van kant werd gemaakt, zou ik zeggen dat hij het zelf heeft gedban." (Wordt vervolgd) tander pass. 20 njn. Kaap Sint Vin cent; LOOSDRECHT n- Baltimore 29 n.m. op 150 ranv Florez (Azoren); LA- WAK n. Manilla 29 op 600 m.o. ten n. "laHENBERG, fi. CasabUnca, pass. 30 Linaboy; LOPPERSUM, pa«. 30 Dover. MAEï'SUYCKER 20 v. Penang n. Sin gapore; MEERKEHK 20 te Colombo; MUI DER KERK 29 te Pointe Noir; MENTOR 29 v. Tel Aviv n. Izmir; MO- LENKERK n. Antwerpen pass. 29 n.m. v. Port Said n. Batavia; MAASR'dam Port Said n. Batavia; MAAS n. R'dam 29 n.m. op 210 tn. n.w. van Finisterre; MAASKERK n. Plymouth 29 om 12 u, op 140 n. van Kaap Ortegal; MAAS LAND n. Rio de Janeiro 29 op 3O0 m, z. .var. Kaap Verdische cil, MARIEKEBK. 30 V. R'dam n. Yokoha ma via Genua; MAASKERK. pass, 30 Ouessant. 30 te Plymouth verwacht; MERWEDE, 30 v. Hamburg n. R'dam. NIEUW AMSTERDAM 30 te R'dam; NESTOR 29 te Cyprus. OBERON 29 v. Cumana n, Farapata; OVERIJSSEL 20 v. Singapore n. Bela- wan; ORANJEFONTEIN n., Kaapstad 29 n.m. op 6(J m. n. xf. Kaap Verdi, ORE5TES, 30 te Puerto Cabeilo. PRINS JOHAN WILLEM FKISO, naar Montreal pass 29 de Scillies; PRINS WILLEM III, 30 te R'dam; PRINS WIL LEM IV, naar Montreal. 29 n.m. op 759 mijl O. van ReUe Isle; PYGMALION, 28 van Laguara naar Carupano; PHRON- TIS, naar Adam, 29 op 120 mijl W.Z.W. van Pointe de Galle: POELAULAUT. n. Londen, pass, 29 Beacby Head, POSEIDON, 23 v. New York n. Aru ba; PRINS MAURITS. n. R'dam, 20 op 550 mijl W.N.W. v. d. Scillies. RIOUW, 29 van Batavia naar Singa pore; ROEBIAH, 29 van Port Said naar Marseille; ROEP AT. 29 te Makassar: ROSSUM, naar R'darq pass. 29 n.m. Zuid Quarken: ROTTI. 29 te Khorramskar. ROTTl 30 te Basrah. SOCRATES, 20 van Port of Spain n, Antwerpen: STAD ALKMAAR. 29 te Philadelphia; STAD MAASTRICHT, 1-8 te A'dam verw,; SAMARINDA, 30 te Colombo; SINGKEP, 30 te Marseille; SLOTERDIJK. 29 van Aden, naar Suez; STENTOR, 30 te Izmir: SAL AW ATI. 29 van Batavia naar New York; SCHIE- dt.tk, naar New York, 29 n.m. o» 300 mijl O.N.O. van Kaap Race; STAD HAARLEM, naar Lulea, 29 v.m. by Stockholm. SARPEDON 29 v. Curasao r„ Mara- caibo; SALLAND 30 te A'dam; STAD ALKMAAR verm. 30 v. Philadelphia n. Nederland; stad ARNHEM verm. 4-8 v. Genua n. Cacablanca. TELAMON. 20 te Trinidad; TIBERIUS 29 te New Orleans; TJIBODAS 23 van Perth naar Singapore; TAB1NTA. naar 29 v.m. op 390 myi Z. van Guardafuü THEMISTO, naar Belle Isle, 29 v.m. 12 uur b« Bcachy Head. VALERIUS 29 v. Soerabaja n. Sema- rang. VALERIUS, 20 van Soerabaja naar Scmarang; VAN 'T HOFF, naar Balti more, 29 nun; op 540 mijl O, van Ber muda s. WAAL 30 te Caraxol; WINSUM 29 V. Maracaibo n. Trinidad; WESTERDAM 30 v. R'dam n. New York. ZEEMAN, 29 van East London naar Durban! VA AR WATERDIEPTEN Pannerden Usselkop 180, IJssclkop Mslb. haven 170, Malb. haven Wijk bij Duurstede 135. Wijk bij Duurstede Vreeswijk 145, IJsselkop Doesburg 140, Doesburg Zutphen 155, Zutphen Deven ter 155. Deventer Katarveer 2; minste diepte Waal 235. Arnhem S44 4, Nijmegen 615 —3, Lobith 838 —5; Deventer 87 l, Keulen 80 —5. Nachtvaart ver bod IJsselkop, Hevea dorp ingesteld. 31 Juli; Hoog water te Rotterdam, Ie tij 3.45 uur; 2e tij 20.47 uur. I Aug.; Hoog water te Rotterdam. Ie tij 9.23 uur; 2e tU 21.38 uur. Rijnvaart OPVAART Loblth, gepass, 29 Juli voor 18 Uut. Naar Duitsland: Xngone, Jonal; Philip pe, Sehabbe; Mezlcres. v, d. Hellen; Achilles, Kuitman; Corrie, van Alemt Egma, Koster; Ideaal, Vilt er s; Victorie, de Haan: Volstreven, Leense: Corjo, van Weel; Bonte, Hetlings; Gerhard, Schless; Hanlel 83. Gore; Unrast 1, Klein; Maria, Mol; Mercator, van Weel- den; Dieren, Schut: Delden, Boncs; Hardenbout, ter Klege; Serenltas. Lau- ler; Noella, Rekkers; Gito 2, Keijzer; Hardi, Sijbrandls: Vnlente, v, d, Leu ven; Gaan, Schulli-nburg: King Coah v. Havenbcr.ghe; Westri, Boender; Hildo-' brandt, Verbaas; Albert Cuijp. Cornells; Johan, van Oijen; Treeske, Weekse; Mo zart, Kmrie-n; Corma, Verhoeven; Bona Spes, Geervliet; Vise. Buitendijk; Norvi, Stavast; Ostade, Butjes; Horand, Koek; Vitesse 1, Veldman; Morgenster, Wijnen; Betsy, Vermeeren; Geertje, '- Hükema; El Isa, Tempelaars; Kanaal vaart 48, Lesa- ge; Anna, .Bosman;-Gerja. Serne;,.Hin de, Dtjks; Molenaar. Donek; Ferdinand Bol, de vroett; Fasto, Bonte;.Goentoer, Meijer: Tam bora, de Jong; Jega, Els- hout; Content, Wanders; Mineral 2. v. Strien; Armi. Bruins; Flat, Steenbergen; Elona. Francois; Libra, v. d. Veen: Ver trouwen. de Korte; Catharina, .van Oo- Jjen; Nijverheid, Boer tien; Maria, Leen- sen; Gretha, Wathout-, Erna, IJsebacrt; Martha, Nout;' Emanuel. Korerfenberg; Inconstant, Heuvelman; Swarozije. van Ooijen: Dagbak, Goud; Zedsovoölj, SBo- Jik; Nadbor, Drozacrek; Jurana, Josek; Bozijmir, Mitala; Scibor, Josek; Tryg- Isn, Geveling; tada, van Ooijen; Maria Elinabelh, van -Wijck; Nijmegen, van Wijck; De Hoop Geleid Ons. Versloot; Adma 2, van winecn; Tijd is geld. Rui tenberg; St, Romain. Theoij; .KUd, Car- ron; Aleida Catharina, Zwiert; Antonia, Vegina, Westerbuis; Hendrika, Klop; Tlgre, Rwmlngs: Stad Brussel, v.. Cau- teren; Marga. van Loock: S.B, 8, v. a. Wiele; Keulse Vaart 9. Wildschut; Ra cine, Klootwijk: Qrtwjn. Vorduijn: Bo- russia, Busker; Limburgia 2. Neijenhof; Seam 3. Ortelee; Revenu. Stoutjesdijk; Marcel Louis, Kieffler; Beinot, Wak ker; Trude, Neikens; Mawil, v, Eerzei; Polly 3, Wemmekcr; Immanuel, ter Ste- Naar Bazel: Badus, Haring; Leemans. Passmar.n; Auguste Therese. Buitink; Norrnannia, v. d. Werken; Rijnsehelde 21. BlommRCrt; Na vex mot or 3, V, Heij- gen; Tidno, v. Roseum; Charles Haller. van Dongen: Eemland, Swinkels; Azol- la, Spier; Valata, Rebsamcn, Edelweiss, 1, Metsen; Bellinzona. Vercauteren; De Hoop, Oosse; Palu, v. Heijghen. Naar Straatsburg: Fort de France, Hietbrink; Pax, Verschure; Johanne, Roelofs. AFVAART l.ofatth, gepass. 29 Juli voor 16 uur. Naar R'dam: Esperance, Minnes; Ma ria, TheutilBsen; H,. Stlnnes 20, Kruger; Math.- Stlnnes 14, Holbach; Bavaria, Seip; Herta, van Woercom; Augustina, Visser; Bohemia. Timmerman; Atalan- te, Klaronaar: Zuid Beveland, dc Jonge; Fiat Voluntas fi, Remie; Gelderland I, Boom; Nassau, ten Kate; Dula, Mooren; S.H.V, 04, de Reus; Albert. Laijendec- ker; Oxta, Muth; Antonia, Oerlemans; Isala. Kapp;Bcrma. de Bot; Ravonie» Vonk; Caoricornla, Emans; Saga, v.- a. Garde: van Dijk. van Wlnssen: Molier- re. Huleman; Joma, van. Weel; Prinses Juliana. Peters; Atlas. Jegen; Hakusan. Eemans; Flat Voluntas 7. Langenberg; Comptoir 27. Struik; Damco 134. Du- rinck: Emma. v. d. Graaf; Spica, Zulde- ma; Embrecht, van Rijthoven. Naar A'dam Piz Sol. Kieffer; Artemls- sia. Zwarts; Bernanda, Hartmans. Naar Dordrecht: Hendrika. Snijders. Naar Milllïigen: Isala. Veldman.. Naar NJjkerk: Onderneming, van. Dorsten. Naar Enschede: Christine, Bodewes. Naar Almelo: Enjo, Engelsma. Naar Rhénen: St. Petrus Canisius. van Steen. Naar Joure; Onderneming, de Vries. Naar Lemmer: Eben Haëzer. Teek man. Naar Moordrecht: Avontuur, van Dam. Naar. Almelo: Lamürertha Wilhelmina, Ménsink. Naar Arkel: Trebels, Vogel. Naar Enschede: Nooit Volmaakt, Sei ne. Naar Apeldoorn: Vertrouwen, Koster. Naar Harltngen: Soli Deo Gloria, de Jong. Naar TW: St. Thoresia. Engelaar. Naar den Hulst: Avontuur, ZuLdcma, Naar Zwolle: Catharina. Thouns. Naar Oosterbeek: Energie 5, v. Bon. Naar Wageningen: Marie, van Steen. Naar Venlo: Hunding, Schot. Naar Arnhem: Spes, Cazemier, Naar Kampen: Avontuur, de Rover, Naar, Den Haag; Thea, van Wijck. Naar Mlddelharnis: Klazina. van As- peren, Naar Gooi: Onderneming, de Vries, Naar Krimpen aan de Lek: Krimpen aan de Lek 2, van Dijk, Naar Arnhem: Polly 3, Koekkoek, Naar België: Nigritella, Bouwens; Flu- vlale 32, de Koster; Jan 2. v. d. Eede; Notela 4, Haecke: Rotondo, ae BruJjn; Kanna, van Duflzen; S.B, 1116, de Scheppe; Dunon, Droege;Schubroek. Vink: Gilbert, Koreman; Dou, v, d. Putten; Ocleo, v. Busache; Leonardo, Super; Watteau, Sohns: Analyse. Appol- Uus: Nago!d, Koster; Gampolungo, ReS- nfrt; Moreoto, Koch; Rosa. Lecuwen- steln. Nbht Hamburg: Roger, v. d. Vrehcn; Overijssel 2, Boon; Radar, Rotty; Pajo, Spittaal; Oneida, Goedgezelschap; Ria. Schepers, |v H-J 1—1B woorden f 2.—, Iedere 5 woorden meer f Tc koop gevraagd Gevr. een PhUlsh&ve droog- araat. Aanb, Breuk- serteerapp; hoven, PR leitrweg. 75c, f Te koop aangeb. |j Het motorpaleis heeft de beste en de goedkoopste fietsen, v,a, 1 107.50, klaar voor de weg, bovendien betaling in oyerleg. De beste waterdichte lange jas kost nog maar f 70.-—. Enorme keus lederen kleding] Pf.„. wat warm en dan moeten fietsen I Maar..,, dat .hoeft niet meer. Mosquito brengt reddingI En zuinig, naast oersterk en son de! Betaal niet te veel, de bes te autoped kost slechts f -7.50. Kaptein-Sparta-Ferrot-F.W.N. - Victoria Motorrijwielen. SlmarÜ zijspanwagons. De R™0* keus, de laagste prijs, lu Het Motorpaleis, Schepenstraat lil. Rotterdam. Rechtstreeks van de vakman. 2 fauteuils. 4 stoelen f 135. clubstellen f 225.—, i 295. Prima bekleding, geheel ve rend; Roorda, Boezemsingel 128, (tegenover Veemarkt). Tel. 74957. Behangen afgeslagen, 45 ct. per rol. Vakkundig werk. dertig jaar ervaring. Behang vanaf 48 cent per rol. H, v. d. Bos, Schinkelstraat 44a. Eiken huiskamer, 2 fauteuils, 4 stoelen, dressoir, tafel, bala tum, 2 stel overgordijnen, ta felkleed, karpet, tez. 395. In old fin. i 405.—. Hook's Woninginr.. Goudserijweg 34— 37. Opkiapbedden. maken van Uw oude spiraal of ledikant. Ook maken Wij van. Uw spiraal een conjbinatie-divanbed. twee in een "lassen, netten strekken. Vernieuwen. Alles wordt als nieuw. Nieuwe opklapbedden met dubbel geweven. 2 dellge matrassen, 2 persoons f 30.50. I Pers, f 32.00, divaribeddea f 24:9®. ledikanten, alles uit rigsn fabriek dus 30% goed koper. Bijpassende ombouw»- kasten f 2250. Gebr. Bos. Sam. Mullerstr. 9 a-b-c. Tel, 36811. Diverse merken stofzuigers v.a. 2.80 p'.W, wringers v.a. f 1.— p.w. Radio, Rijwielen; Haar den en Kachels. Gasfornuizen. Gashaarden. Gaskomforen, SIgg keukens, compleet. Condities in overleg met koper. Wink, Aelbrechtskadé 135. Bij de Hooidrift. Geslepen glazen platen, voor tafefe, theemeubels enz. Vlot te levering. E. Zevenhuizen, Glashand el Aelbreehtskolk 41. Tel, 307BD. Schuiftafels f 38.50, salontafels f 42,50, leerclubs f 79.50, haard- fauteuils i 39,50, rookfauteuils mot dubbele verende kussens f 76.—. Do Meubelbeurs, Grote Visserijstraat 8-10. R'dam. Tel. 38763. Hoge prijzen betalen wij voor goede boeken (aan huis to ontbieden). Tel. 51530. Geldkisten, met en zonder bin- nenbakje v.a, i 6.50. v. Gihj' Ijzerhandel. Zwaanshals 378, (le hui» v.a. Noordplein). Schrijfmachine aangeb. Olyr vetti kofferechrjj tmachind, Odhner rekenmachine en Olym- pia met dubbel foliowagen. Elite schrift. Jonkera, Telef. 34981, R'dam. Strandtent te koop, 1.80x1.40 m. Compleet met stokken, ha ringen enz. Adres; Voorburg straat 86b. Ucht grijs kamgaren heren- costuum, nieuw 1 m. 52 (maat werk). Na 18 uur. Lange HH- leweg 123a. Te koop. i. z, g. st. Eiken ledi kant m. Auplng matras. Werk hoven, Zoomstraat 1b, Aangeboden, 1 linnen Mahonie houten kast. 1 kapstok. 1 gro te palm en koperen, gewichten. 3 trapleren, A. v. Gemert, Pu- plllenstraat 107. Dames! ong „Elja" Rubbercor- set is vervaardigd van de bea te .materialen, steunen en ver beteren Uw figuur, Is geheel elastisch en laag in prijs. Cor- Hettenfebriek „Victoria", Zwart Janstraat 98, R'dam; Hoog straat 143, Schiedam. Te koop, massief eiken modern dubstel met 4 stoelen, ge bloemd terra moquet, z.g.n.n, Billijke prijs. Ook Zondag, Putsestraat 25. Drukbel. Glunnz fctotoBitel voor platen en pakfilm, Sxl2, foudraal en statief, vaste prijg f 100.—. Gie ren, Burg. MeLneszlaan 107, Remington schrijfmachine in pr. at. Dorpstr, 197, Capelle a, d. Ussel. Tel, 332, i p. zw. d.schoenen, a. nw., m 38. f 10.—. 2 p. beddentyk., nw, f 10.—. dames-windjack, 40 42, waterdicht, 7.50. Topper m. 42, nieuw f 15.—, Afleg z. p. Geen opkopers. Haencn, Bata- vierenstr. 23. Goed tenuis gezocht voor lief pracht hondje, 8 w. oud. bij dierenvrienden. Tegen adver» tentiekosten te bekomen, ook Zondag. Lijsterbesl. 47, Schie- broek. Tel. 49373, Te koop, goad onderhouden kinderwagen on bedje, billijke prijs. Monshouwer,. Rlederlaan 67a. Winkel. Kippen 1—5, Buf Orpinghton JD47, HolL Blauwbonte sabel- poot krialen 13- met 3 kui kens, Barzoi teef, 3 j., stamb. zeer waakz. wolfgrauwe her der. J. A, Dingemans, IVater- loostr, 129. Tel, 20838- Verkoop tegel schoorsteenman tels en tegels, Bezoekt onze toonkamer. A. Grotten, Beyer- landselaan 45. Tel. 71539. Our, goederen gevraagd Vrij huisje te koop gevraagd. Binnen grens Rotterdam met garage of met ruimte daarvoor. Voorlopig voor belegging. Br. no. 4153 bur. blad. Vaartuigen Te -koop, vargr. b.M., nieuw tuig, geheel compl. m, dekzeil. T.e.a.b. E Kring,W. de With» straat 82. Te koop, motorboot m, kajuit, S m. lang, f 50».Werf Aeo lus, Kral- Plas. Na 7 uur. Te koop, een prima zeilboot. Billijke prijs. Te bevr. Span- jaardstr, 12. Autn's, Motoren cn Rijwielen Bestel tijdig Uw rijwiel Solex. U voorkomt daardoor teleur stelling. Willy van Gent, Beeg- weg 220. Tel. 43364. D. en H, rijwielen v.a. f 107.50, buitenb. i 3,60, binnen f 1,35. Burgers. ENR, Simplex, Mag neet, BSA, Grote voorraad. Vollebregt's 3 zaken: Zaagmo- lcndrift 35. Mathenesserwog Beyeriandselaan 7fl. Br, no, 4160 bun van dit 1 Aangeboden 2-tons vrachtwa gen met chauffeur, open laad bak met huif. Tel. 44414, Rijwielframes verbouwen, ver- klethen, repareren, rrchtcn, bil lijke prijs, vlotte afwerking. Gebr, v. Vlissingen. v. d. Foei- straat 63, Tel. 50039, Te koop, „Chevrolet" 1935, pri ma wagen. Spoedl Tel. 30372. Botterdam. Radio en Gramofoon* Gratis „Philips" Radio-demon stratie in prijzen van l 105,—, t 195.—, 210.—, i 280,—, 345,— en hoger. Von Burg, Nwc Binnenweg 260; Noordmo lenstraat 45: Rochussjenstraat 42; 2c Middellandstraat 19. Radio B.B. heeft enige Philips sehipperaradio's. 2 v.. accu en met triller. Een nieuwe vinding op radiogeblcd van Holl. Inge nieurs is de Arrow S3, een han dig apparaat passend op ieder radiotoestel. Met deze Arrow 3 wordt 80% storing weggewerkt. Prijs f 14.50, exl. nanjeg. Ver der de welbekende sortering radio-onderdelen en electrise he apparaten. Amrch-, Schaaper-, Atlanta», Starline-bouwdozen, Verschillende Amsrlk. buizen leverbaar. Aanbev. F. Gfibel, 2c Rosestr. 34, Tel, 71803, Halte Hillesluls, R'dam-Z. Radiol Fhlljps, Waldorp, Erres, tevens stofzuigers, Desgewenst betaling in overleg. „Radio Soona", Schieweg 32, Tel. 48362. Muziekinstrumenten Mooi orgel en plano gevraagd. Omschrijving merk. register, prijs. Postbus 9, Maassluis. Ta huur gevraagd 1 of 2 gem. kamers met kook gelegenheid voor zakenman. >.h.b.h. Liefst Noorden. Br. letter G. Hammann Zaagmo lenstraat IB, Jong cchtp. t. kinderen zoekt 1 of 2 kamers m. kooksel. Liefst Blijdorp. Br, hO. 4l58 Bur. v. d. blad. Heer zoekt vrij ztt-slaapk, gem. of gest. Br. letter G. Kiosk Schieweg. Verpleger zoekt ruime gestoff. ongem. zit-, en/of Slaapk. z. pena. Brieven no. 4187 bur v. d. Blad. Net persoon zoekt slaapkamer m. of zonder, pens, Omtr, Westkruiskade. Br. no. 4168 Bur, v. d. Blad. Dame1 b.b.h.h. zoekt een ruime ongein, zit-slaapk. z. pens. Licfat W. of N. Br, no. 4171 bur. van dit blad. Nette Jongeman zoekt in Rot- terdam-Z. net kosthuis. Br. J. A. v. Dorp, Koninginneweg D 5, Opmeer. j Te huur aangebeden Aangob. ongem. kamer voor kantoorruimte met gebruik v. telefoon, rntlchtlngen onder Tel. na. 30685. Zulder Éruidshuls, verb, nwe sluiers. compl. - BruldstoiL (lange sluier) v. £"30. Brilidsd. en av. japonnen, zwarte he renkleding, Bontcapes. Snilts- man, Dordtselaan 60 B. Tolef, Hulp In de Huishouding ge vraagd. Br. no. 237 Bur. v. d, blad. Gevr. een flink meisje v.d. dag o£> v.d.e.n., In rustig gezin met 3 kinderen. Rcgelmsuge werk kring. Goed loon. Mevr. Huy- gens, Wllgcnlei 27, Schie- broek. Gevraagd te Schiedam flinke hulp 2u de huishouding fn gezin v. 2 pers., v.d.e.n,, v.g.g.v. Tel. 69705. Br. o. n. 4160. Gevr. sank, banketbakker of halfwas kok, enigszins bekend met banketbakkerij. Zondags vrij. Aanm. Rest. ScheJi, West- Kruiskade 65. Gevr. 2do en 3de bsnketbak- kcribcdjendo. Fa. v, d. Kolk, Nwe Binnenweg 164. Aangeboden, zljkxmer, str. wa ter en pension voor 1 of 2 pers. Oude Binnenweg 115 a. „Het Bruidshui»" verhuurt complete bruidrioiletten. chi que avondjaponnen, witte en zilvervos-capes, zwarte heren kleding. Tevens porcelein. glaswerk enz. Volk, AleidlBstr, 14b (bjj dc Mlddeïlandstrnat). Tel. 36310. Ongcmeubllcerde kamer met pension aangeb. Badkamer, w. on k. str, water. Br. no. 241 bur. blad. Direct gom. zit- en sl.k., ook Vacantl«v«ivfelljyën" BUthoven, prettig zamerverbl. m. keukengebr, 4 ners. f 50.— p,w„ v.a, 15 Aug. langer spec, pr. Br. no 240 bur blad j Personeel gevraagd Gevraagd; Dienstbode voor dag en nacht by -Engelse familie met 2 kinderen, klein huls. Hihegersberg. Moet goed met kinderen kunnen omgaan. Goe de gelegenheid voor intelligent meisje om Engels te leren. Br. No. 4H7 bur. v. d. blad. C?evraagd nette werkster voor 2 dagen p,w. Lcrmer, le Mid- deUandstraat io. Net raelfje voor 4 o£ 5 halve dagen p.w. Aanm. Tjaskerlaan ■*7, v,m. Schiebroek. KI. Account.k. vraagt vr. kan- toorbcd-, 18—20 j„ P.G., v. en kele dg. p. week voor lypen cn eebv. ndmlnlstratle. Tevens genegen enige huishoud, arbeid te verrichten. Br. no. 4170 bur. van dit blad, Buffetjuffrouw gavr. o.d, ande- ro dog. Café Yvonne, Drie- Vrlendonstr, 30. Na 8 uur. Personeel aangeb~~] Ex-verpleegster, adm. onder legd, zoekt werkkring, liefst bij arts of dokter. Br, no. 4182 bur. van dit blad. straat 47. Zaagmolen- Welke huiseigenaar woning slichting beeft geregeld werk, voor schilder. Ook witten en behangen. Br. 00. 4167 bur. v. d. blad. Netta jongeman b.z.a, als be steller in expeditiebedrijf, sjouwwerk geen bezwaar. Br. no. 4163 bur. van dit blad. B.z.a. net meisje v, bulten. 14 j. voor hele dagen, ©mg, Kra- llngen, T. de Hollander, Kort- lnndstr. 8, Nieuwerkcrk a. d. IJs»el. Woningruil Aangeb, mooie vrUc 2# et. Math.wëg 235, bev. 4 k,, keuken en veranda. Gevr. bcn.huls of belet, zelfde ruimte, Otpg. Ct. de Vrleselaan of Henergouwer- pleln. Br, no. 238 bur. V. d. bi. Et. aangeb. 4 k.. keuken, verande. vrij uitzicht, voer ben. of et. woning. Br. No. 4166 Bur. v. d. Blad. Aangeb. flat Schieweg, 5 ka- mer*. keuken, badk, e.d, voor winkelhuls met woning op goede stand. Br. no. 233 bur. var» dit bkd. Hulton wonen!Wie wil ruilen: 1/2 Herenhuis met grote tuin cn boomgaard te CbarJois te gen vrij beneden- of bovenhuis (of geheel vrij huis) te'Rotter dam of omgeving- Br. no. 4164 Bur, v, d. Bind. Wisk., mech., natk., door erv, leraar, OpL KL K5. T.H., MTS, HBS, Gymn. Br, no^ 4181 Bur. van dit blad, Ronds Auto-Motorrijschool E. de Groot. Gedipt, instructeur., Gratis theorie. Aelbrechtskade 152, R'dam. Tel, 39819—39701. Huwelijk Dame 36 j. w.5.k.m. nette heer m. goede betr,, leeft 36—40 j. Br. m. foto op erew. ret. Br. no. 4185 van dit blad. Man 45 j. klein postuur zoekt s.k.m. mot nette vrouw, 1 kind geen bezwaar. Br. No. 48. Kiosk Kruisplein. Gezond Heer, G.G. gepens, niet onbemiddeld, z.k.m. wed. 60—05 j. eigen home, enig verm, of kl. pens, te R'dam (nette stand). Br. no. 4160 van dit blad. Musicus heer 30 j. z.k,m. dame wed. 1 kind geen bezw. Br. al leen m. foto worden beant woord. no. 1197 Kiosk Schie weg. die genegen is in een winkel mee to werken,': Br. met fotn no, 1109 Kio»k Schieweg, V«rIoren Rood wollen dameivuitje gaan de van Dordtsestraatweg—Put- sebocht naar Maasbruggen, tus sen 5—0 u., 28 Juli. Tegen bel. terug te bezorgen, tel. 26921. Luthart, RusthofJaan 78 b, Verloren. 27 Juli. EHveren"dub beltjes armband met een In disch dubbeltje, gedachtenis overleden vader. Gaande v. Alb. Engelmanstr. naar Oost Kousdijk met Hjn 10 naar Heer Frankenstraat. Terug te bez. Hoeksestr, lb. mevr, Been. Lessen A.N.W.B, Bonds-auto-motorrlj- seïioo! Ever«teyn, de oude ver trouwde echooi met de beken de gele leswagens. Desgew. wordt tl thuis gehaald en ge bracht, Violierstraat 32, Telef, 73150. Henegouwerlaan 8, Tel. Gevondent Het Juiste adres ven de rijschool, waar gegarandeerd B0 procent bti de eerste proef rit slaagde; Autorijschool Feij- enoord, o.l.v. üc bekende A.N. W.B. Instructeurs: Piet Bron- Kers cn Rob Schrijver, Groene Hilledljk 233, Telefoon 73222. Desgew. gehaald en gebracht. /Vccordeonles f 5.p. m. In strumenten beschikbaar. In schrijving 10—10. Centrale Mu ziekschool, Spoorssingel 71, Verse waar van Hosselaar. Het beste vleesproduct v, uw hond cn kat. IM Bossclaar. PJeret- «tri 35. Tcï. 20016. Gevestigd abattoir. Wordt dag. thuisbe zorgd. Mot- of houtworm verdelgl^S, Mot-echt prepareren, chem. reinigen van meubelen en ta pijten. Ook ter plaatse, .Ne- cob", R'dam Tel. 46182. Instituut Ort, voorheen Hena- gouweriaan 1. Dicrgaardeaingel 93, Opleiding Steno en Typen i 3.— p. rnnd. Spoedcursus. Privaat- en cursuslessen. Bouds autorJJichool D, van Rossum, rijdt m. nieuw ieema- tcriaal. RoUerdemaedijk 184. Tel. 6M90. Thans ook Harddra- verslraat 43 (Blijdorp) Gov, sedert 1929. 2 Autorijschool W. v, Renawou- de. Erkende ervaren instruc teurs. WIJ halen* en brengen u thuis. Boergoensestr, 19. Tel, 74022. A.N.W.B. Bonds-autorUsrhool „Eureka".' Telef. 39617. Gedipl. instr. door dame of beer. J. Stolkcr, Aeibrechtskade 156B. Een Rond adres voor atitorlJles. A.N.W.B. Bonds Autorijschool „Correct", J. Wuyts, Engelse- straat 47. Tel. 3B2S3, ntjhcwljs nodig? Voor goed onderricht Auto Rljaehool Pa lace Rijdt met nieuw mate riaal. SchiecUlngcl 133, Telef 38312 Spec, cursus v dames Diversen Vacatitle vart 18 Augustus, Gerrit Lubbers. Behangerij- Stof/eerderlj, Zoomstraai 83 Tel. 46182. Uw matras slecht? Speciale repBratle-inrichtin*. Bel even op, tel, 22985. Gebr. Vermaat, Westzcc-dijk 39, it.o, V Vollen- hovenalr.) Laat ons tijdens uw vacantte uw zyden lampekap 'reinigen. U krijgt deze als nieuw terug. Beker, Vlaggemnnstr. 21a» Tel. P0621. New look. ook voor uw haar Vraagt onze nieuwste short wave permanent met olie- en crëmebehandcUng f B.50, f 10. Maison Femie,. Math,weg 58. Tel. 31273, Woonhuis, Salons ln Parijse stijl. Let op no, 68. fitofr.uiseraTiker winkelen, met I jaar gar. Reparatie aan alle merken. Vraagt vrijblij vend prijsopgaaf a, huis. Zendt briefkaart. De Ankerwikkelaar Noorderhavenkade 75 C. Rechtszaken, recherche, infor matie. echtscheiding, reques- ten enz, Sur. „Succes". Roden- rijseiaan 35b, Rotterdam. Tel. 83645. Gevestigd 1918, Kantoor uren: 620 uur, Maak uw monaden zelf. Ge draalde dressoir-, thcemcubeï- en tafelpoten, Eiken regels, triplex, -meubelplaat. Hout handel J. Walvis, Wattlerstr. 9. Verhuizingen en meubelver» voer van en naar alle plaat sen, tegen zeer lage prijzen, Jsc. Middelhoek, Math. dUk 173. Tel. 34373 en Statcnweg 5 C. Tel. 49894. Behang. Nieuwe collectie 50 et., 52 ct.. 60 ct. enz. Behanger* disponibel. Gerrlt Lubbers, Zoomstraat 83. Tel. 45102. Wordt wakker! Laat uw stoe len opnieuw overtrekken, re pareren door Joh. Bakker, 3etgweg 162—104. Tel, 40153. Vraagt prijsopgaaf. Uw veron- of kapokbed 3 de- lig maken, bijvullen met Ja- vakapok, 1 dag klaar. Ver trouwd en vakkundig adres. Seddenmagazljn C. UI jee. Hooidrift 129, Tel, 3447Ö. Hcrwelen met vacantle tot 10 Aug. Voor AUand en Jaffa bel len: 73643. Roril, sub, verte- Renwoordlger. zoekt vriend om de tweede week in Augustus de vacantie door te brengen. Br, na. 230 Bur. van dit.blad. Prijsverlaging) Wollen dekens chemisch reinigen 75 et., japon nen v.a. f 2.— Chem. Wasserij en Ververij Jansen. Hecm*- kerkstr 2, Tgj, «0945; Pijper- str. 20, Tel. 26388; Eben Haëzer- 06.' R'dam. Glas in lood, glasplaten, glas inzetten, spiegels moderrlsB.- ren. Glas verzekering. Roozen'* Glaahandel Boezemstraat 99. Tel. 2EM70. Coolsestraat 33, Tel. 39532. Verloting nuurtvcrcnigtng „Do Stokroos". Ket rijwiel i? geval» len op no. 1816. Waardcbonl Bij inlevering van deze bon, costuum bf -mantel chemisch gereinigd voor f 3.—. Jansen stoomt en verft keurigj HcemBkerkatraat 2. Tel. 80949; Pijperstraat 29. Tel. 26388; Eben Haczerstraat 65, R'dam. m i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 7