n 4] ROMI GOED APPELSAP ft B <%lpU*-6AAe,v/ HET GROTE VACANTIENUMMER m Gel uk te l eg ra in. Twee kansen op deze priizen ÖiUBKEGT DE KUNSTHAL ?oor één kwartje! Brood-, Beschuit- en Banketbakker VERSCHIJNT VOLGENDE WEEK WOENSDAG! OUDERS A WONINGRUIL L. J. BOELEN VACANTIE-programma Rotterdamse Semeersctiasi H- H. Felderhof AFWEZIG P. A. de Zeeuw r MONOPOLE THEATER j DAS DREIfVIADERLHAUS tijna elke Rotterdamse vrouw kan er goed uitzien! JjZ'dai gereg chemisch reinigen! 1323 staat het best op een ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■A'* le prijs: 2® prijs: van: DE *- 1894 |^,1949 GARAGE-INVENTARIS GESLAAGD Ziet is du66<d qasZa&qfl! SIMON DE WIT N-V. O. Machinefabriek Rcineveld BEDR1JFMEMM 8 Zaterdag 30 Juli 1949 Arts voor longziekten AFWEZIG tot 21 Augustus. Arts SCHIEKADE 120 Gedurende Augustus AFWEZIG. maand Augustus tandarts Vaam.: doktersteïefoon 22000. DINSDAG 2 AUGUSTUS 8 uur v.m. Dagtocht naar de Veluwe, Nunspeet, Vierhou ten. Prvjs 6,50 p. p. 10 30 uur. Luxor, Kruiskade, Film ..Pinocchto". Entree 25 ct. 1.30 en 3.30 uur nm.: Speeltuin Kromme Zandweg. 2 kinder voorstellingen „Levend Speel goed" door het NederL Jeugd toneel. Entrée 15 ct. 8 uur nm.Rtviérehal. Opera concert uitgevoerd door Rot terdams Operakoor o.l.v. Nico Singels. Entree 0.50 p. p. Kaarten en ïmlchtmgcn bij de Rotterd. Gemeenschap. Mathe- nessertaan 408 en bg de adres sen. vermeld in het programma boekje. hetwelk verkrijgbaar Is a 10 et. bij de boekhandel, de kiosken en de vakcentrales. ZV-c cdrrrfr^ftr ij? can urbuden door dr Fa. C. JAMIX. ANTIQUITEITEN MATHENESSERWEG 54 TELEFOON 30915 SCHILDERIJEN AANGEBODEN: WINKELHUIS met WONING aan de Kruiskade, overna me goederen, inventaris. Br no. 4155 Bur, v. d. blad. Hiermede betuigen wij onze dank aan de Directie 1 van het door wier medewerking de bustocht van 21 Juli voor de volle J00 geslaagd mag heten. HETf PERSONEEL. g SCHOUWBURG Rp De RESIDENTIE OPERETTE presenteert v.a. 2 Aug. a.s. iedere avond 8 uur tin de Nederlandse taal) 1 en 8 Augustus zijn besloten voorstellingen. 't Wordi Augustus, En dan kijken de meeste vrouwerv haar japonnen eens aan. Heel vaak sturen ze dia nü naar een chemische igasserij. En daarom raden we U aar speciaal deze maand Uw zomer- en winterjaponnen chemisch te laten reinigen. Want de onderstaande chemische wasserijen wijden zich gehéél aan de gespecialiseerde reiniging van japonnen. Profiteer hiervan. Het resultaat zal U werkelijk verrassen. En de prijs zal aangenaam in de oren klinken! D< onderstaande chemisch* uxustryen garavtieren c«n naifaim/iigt hehanr&Zins VAN ALPHEN I TÉMPQ BORGK SCHEPER IDEAAL I ROELOFF DE PAUW - {SCHIEDAM) ONTSIEREND HA VERDWIJNT Na gebruik van de Muriel M*y> behandeling, die 'de overtollige Karen verwijdert op gelaat, armen of benen zonder enig nadeel voor de huid- Zend O"* onderstaande bon >n of schrijf deze over. voeg 25 et. aan postzegels bij en U ontvangt vrijblijvend inlichtingen in geslo ten blanco couvert. Afd.Ho- 335 J de Carpcntiersif. 165 Hang Naam AdrrS Plaau Voor Uic anlicoord by gaand 2> <"l oan postzegels. \C; 3-353 VermetdUwadresookop-de envelop Advsrteei regelmaiic Als U zelf niet in <}e gelegenheid bent op een hoogtijdag van een Uwer familie leden, vrienden of kennissen persoonlijk Uw gelukwensen aan te bieden, b-v. om dat TJ met vacantie bent, laat U dan waardig vertegenwoordigen. Gebruikt voor Uw felicitatie bij een ver loving, huwelijk, geboorte, examen of jubileum, bet fleurige geluktelegramfor- mulier. Het verhoogt de feestvreugde-., en U steunt tevens een goed doel. De netto- opbrengst van het extra recht (binnenland 40 cent, buitenland 50 cent) komt namelijk ten goede aan de ven Nederland. Amerikaanse doctoren constateerden: Juist nu Advsrteren ttn Gtraèn auto. 11 Sport, mtl ten jaar gillis rijlen, gebaseerd op 10.000 km. De Niwin bsljjll U* winningen tan bakker, ruide niet, vacant its, enz. tol 13600.-perfaat 3® prijs: «en ioenderpaik, in l« ridilen in ore Heg mei da winner lot een muimur» 12000.-. Misschien is het morgen Uw geluksdag wel. Wie weel,,.. Voor 25 cent koopt U een Ni win-lot met 2 kansen op een der duizenden prachtige prijzenI De netto-opbrengst komt ten goede aan onze overzee. Doe dus mee! Niwln-lofen zijn in het gehele land verkrjjgbaar bi] de adressen kenbaar aan hei ballonnen-affiche. Goedgekeurd bij hesluH d. Min Jusi.d i. 26 Juli 1949, 2e aid. A no. 2035. 4EO.000 loten. Trekking vóór 31 Dee. 1949. Hrwin, Koninginnegracht 25, Den Ha eg, Gire 5IIQQQ, bij 2 van de 3 vrouwen! In Amerika hebben 1285 vrouwen de Palmolive Schoonheidskuur gedaan onder controle van 36 doctoren. Twee var» de drie vrouwen hadden reeds na 14 dagen een mooiere huid en teint. Dit is de Palmolive Schoon heidskuur: Was Uw gezicht met Palmolive Zeep. Masseer Uw huid slechts één minuut met het wel- dadig-zachte Palmolive-schuim. Daarna afspoelen- Doe dit 3 keer per dag! Twee weken lang! mmum S»M .Smakelijker is de opinie van de voort durend groeiende kring van Ro mi-ge bruikers. Roms kl eurwedstrijd Van verwachting kloppende harten bij de jeugd. „O©1 Publicatie: Centraal Bureau v, d, Tuinbouwveilingen De K.L.M. vraagt voor het vliegveld Schiphol DRAAIERS FRAISERS RONDSLIJPERS SolllcHailes aan Personeelszaken Schiphol. Barak 120- Na oproep warden reiskosten vergoed. Fabriek v. bakkerijgrondstoffen vraagt een alleszins bekwame Br. no. 243 bureau van dit blad. Wij ontvingen een dikke brief uit de bossen van HInkepinkeloo van al onze medewerkers: Zijn zeer druk bezig met voorbereidingen voor vacantie-uitgave. Rob zal verhaal ver tellen over uitvinding van Prudon en. over iets, dat we door de patrijspoort van het zeilschip „De Vrijheid" kunnen zien, Belinda heeft vee! te zeggen over haar geschiedenis op vreemde ling-boerderij. Hebben veel moeite met india nen opperhoofd Rode Stier, die hier in de bos sen naar tegenstanders zoekt, die er niet zijn. Hij heeft Oscar al twee keer gevangen, maar hij is drie keer weer ontsnapt! Liau-Li heeft een verzameling foto's van jarige kinderen en Sneeuwvlok richt zijn honden af om achter Don Kabalos aan te sturen. Bobbelman Ügt uit te rusten van het in zijn pen klimmen en heeft een stapel briefjes klaar liggen. We kunnen nu al zeggen dat het een pracht Augustusnum mer wordt! Laat Iedereen zorgen er een te krij gen, vooral de jongens, die een voetbal willen winnen in onze nieuwe wedstrijd. Groeten van ROB, KETELBINKIE, SNEEUWVLOK, RODE STIER, JACK, OOM BOB EN ALLE ANDERENl MEININGER'S Piano- en Orgelhandel N.V. Vakkundig - Concurrerend t Alléén Erasmusstr. 64—66 Telefoon 41691 AANGEBODEN: met werkplaats en groot af gesloten open terrein, Rijks weg. Br. 4154 bur. v. d- bi. en dus als beloning een fiets van VOLLEBREGT R'DAM - TEL. 40768ZAAGMOtEN- DRfFT 33-41, MATHEN DIJK hoek MATHEN- WEG (Hï, brug). 8EUERLANDSEL 5-7-9 V. Als Uw zoon van sefhooï komt en interesse heeft voor het kruiden iersvak, schrijft U ons dit en wij nodigen hem gaarne uit voor een persoonlijke kennismaking. In ons bedrijf leiden wij hem geheel op tot een goed vakman, terwijl er goede promotiekansen zijn. Alle le verkopers, filiaalchefs en hogere functies zijn uit eigen medewerkers gekozen. Goede sa larisregeling. Schriftelijke sollicitaties te richten aan Personeelsafdeling, Postbus 2 te Zaandam. dooi* U5*m ffleul<J^k 1093- Gespannen volgden Ts[cng en ik het gevecht van Daanlfe. De motorboot schepte water en ver dween in de diepte en een ogenblik was er niets te zien dan wat geborrel op het water.... Toen kwa men de hoofden van Li-Tang en Li-Hark boven en de twee zwommen zo snel mogelijk naar de oever. Daant|e kwam ook, iets later en we zagen meteen dat zijn boze bui uitgewerkt was. Hij zag er vermoeid en geschrokken uit, die onderdompeling had hem af- gekoeld. .„Blub", spetterde hij: /rWat is er gebeurd?" Hij was zo onthutst, dat hij vergat te zwemmen en begon te zinken. We waren maar net op tijd met ons bootje bij hem om hem veilig binnen boord te trekke" 'iap gedaan, Daantje," juichte ikt „Je hebt in je onze yljand onschadelijk gemaakt. Dat hod ct achter je gezocht 1" „Dikke vriend was ze>- ijiote held," verklaarde ook Sjang. Maatr de held zat verschrikt rond te kijken en mompelde dat hij honger had... We vervolgden onze reis en_een uur later stuurde Sjang ons bootje een Jdeïne zijrivier in. „Piek van draken-ei niet ver meer," zet hij toen we tussen de rotsen door zeilden.- „Wij dadelijk aan land gaan!" a in speciale verpakking 9 Beschikbaar te Deventer eind Aug, begin September, nieuw gebouwde VRIJE HUIZEN bev. 2 woonka mers. 3 slaapkamers, keuken, zolder, kelder, tuin met schuur. Huurprijs 289.— per jaar. Gegadigden met een ong. gelijkwaardige woning on verschillig in welke plaats, gelieven te reflecteren onder no.. 35374 Red, Advies Advert, Bureau „Die Haghe", Plein 11, Den Haag. De te DELFT t voor spoedige Indiensttreding ifrssisletil aan de liefst W.L Delll om ondef deskundige leiding de be drijfsorganisatie te. moderniseren. Gegadigden die enkele jaren bedrljfspraclijk moeten hebben, dienen zich te onderwerpen aan een psycho- technisch onderzoek. Bij gebleken geschiktheid mogelijk. is een goede levenspositie föseshanilij! gesclircWB soil, te richten aan fle Directie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 8