HET ROTTERDAMSCH PAROOL Woensdag Cease-Fire Gehavende Amethyst ontsnapt onder communistisch vuur Sultan Hamids Samen zullen wij sterk gebouw optrekken r Grote geestdrift in Londen Amerikaanse staf-chefs komen in Frankfort aan J Drieduizend nieuwe woningen in Kleinpolder-West Sinds '45 verzond Rode Kruis bergen lectuur naar Indonesië Republikeins-Federaal overleg m in Batavia voortgezet ,,Er staat nog niets vast" 9e Jaargang no. 177 Bed 8D Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel 69300 Abo an prijs» per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Maandag 1 Augustug 1949. Uitgave N.V. -De Nieuwe Pars Postgiro 398644 Bankier» Am ster dams che Bank te Rotterdam Directeur; B. .de Vries Hoofdredacteur: W. B. F* Schaper BATAVIA In een heden uitgegeven communiqué heeft de UNCI het volgende mede gedeeld: „De order tot het sta ken van de vijandelijkheden zal worden uitgevaardigd op 3 Augustus om 20.30 uur (Bata- via-tijd, d.i. 20.00 uur Djokja- tijd). De order zal enige dagen later van kracht worden op een door beide partijen aan te kondigen tijdstip." De UNCI zal nu aan de Veilig heidsraad rapport uitbrengen over de bereikte resultaten. Het communiqué van de UNCI over de staking der vijandelijk heden zet verder uiteen, dat de resultaten van het overleg zijn neergelegd in drie documenten en een Nederlands-Indonesische over eenkomst, bevattende de richtlij nen voor de uïtvoéring ervan. De eerste bevelen tot'het staken der vijandelijkheden zullen gelijktijdig worden uitgevaardigd door de Nederlandse en de Republikeinse regering aan de hun onderhebben de gewapende strijdkrachten. Deze bevelen strekken tot het treffen van alle maatregelen, nodig voor het staken der vijandelijkheden en om 'een einde te maken aan alle handelingen, die aan de andere partij schade kunnen toebrengen. In een gelijktijdig met het bevel tot het staken der vijandelijkheden uit te vaardigen gezamenlijke be kendmaking van beide regeringen, zal o.a. aan een ieder wie het aangaat worden opgedragen elke gedachte aan vijandschap en wraakoefening van zich af te zet ten, alle sporen van vrees en wan trouwen uit te wissen, zich te ont houden van dagen van sabotage, terrorisme en voorts van handelin gen. die schadelijk kunnen zijn voor de wederzijdse samenwerking en om provocaties en incidenten van welke aard ook te voorkomen. STOUT STUK VAN ENGELSE MARINE Zeldzaam staal van moed en navigatie kunst LONDEN Een stout stuk en bovendien een zeldzaam staaltje van navigatiekunst is verricht door officieren en bemanning van het Brits© fregat de „Amethyst", de Britse oorlogsbodem, die in April op de Jangtse, in de buurt van Nanking, door Chinese communis tische artillerie zwaar beschoten was. Onder onbeschrijflijke moeilijk heden slaagde de bemanning erin het schip provisorisch te herstel len en het zelfs een no«r iets gro tere snelheid te geven, dan het schip voor de beschieting bezat. Maar de communisten wilden het niet laten vertrekken, tenzij de Britten hun verontschuldiging aanboden en schadevergoeding be taalden voor bet doden van com munistische soldaten tijdens de gevechten, die de Britse oorlogs schepen in April uit zelfverdedi ging moesten leveren. In do nacht van Zaterdag op Zondag, onder bescherming van de duisternis, is de „Amethyst" onder het vuur der communistische batterijen ont snapt. Koning George was zo en thousiast, toen hii het bericht van de ontsnapping hoorde, dat hif ter stond een telegram zond met het bevel alle leden van "de bemanning een extra oorlam uit te reiken. Zaterdagavond om tien. uur, na dat de duisternis ingevallen was, lichtte de „Amethyst", die onder bevel stond van John Kerans, de ankers en stoomde in het kielzog van een Chinese rivierboot op vol le kracht stroomafwaarts. De on derneming was des te gevaarlijker, omdat de commandant slechts een 'pesmm met de staf van de West Europese militaire verdedigingsraad onder leiding van Montgomery. Ook zullen de Amerikanen Lon den bezoeken, waar zij Dinsdag middag hopen aan te komen. Tij dens hhn verblijf in Engeland zul len de drie Amerikaanse comman danten 'onder —meer een.bezoek brengen aan de Amerikaanse bases van bommenwerpers. Deze inspectie van de bases der B 29 bommenwerpers wordt zeer belangrijk geacht in verband met het feit, dat zij zozeer de nadruk hebben gelegd op strategische bombardementen door Amerikaan se strijdmachten en het gebruik van de atoombom in geval van oorlog. Generaal Bradley zeide voorts dat het gezelschap vier dagen in Duitsland zal blijven en besprekin gen voeren met de Amerikaanse bevelhebbers. Op een vraag, of de nieuwe West Duitse regering uitgenodigd zou worden om deel te nemen aan het Noord-Atlantisch Pact, zeide ge neraal Bradley: -„Voor het ogen blik niet". Ook bespreking te Londen en Fontainebleau FRANKFORT. Zaterdagmid- dag zijn alhier, komende uit New York per vliegtuig" voor een tien daagse inspectiereis door.West-, Europa aangekomen, géneraal Omar Bradley, van de Amerikaan se landmacht, admiraal Louis Den- feld van de marine en generaal Hoyt Vandenberg van de lucht macht. Vandaag zjjn de conferen ties van de militairen begonnen over de militaire organisatie van de landen van het Atlantisch Pact begonnen met een bespreking met militaire gedelegeerden van Italië en Luxemburg. Daarna zullen zij reizen naar Fontainebleau, waar zij een. ontmoeting zullen hebben KASJMIR Moeilijk plebisciet De overeenkomst over het sta ken van het vuren tussen Neder land en de Republiek Indonesië staat in Zuid-Qost-Azië niet al leen. Een dergelijk accoord is, met behulp van de Verenigde Naties, zojuist ook bereikt tussen India en Pakistan in Kasjmir. Dit is het re sultaat van zeven maanden onder handelen in een atmosfeer, die dikwijls zo gespannen was, dat het uitbreken van een oorlog op grote schaal welhaast onvermijdelijk scheen. Dat de zaken zich ten slot te ten gunste gekeerd hebben is voor een goed deel te danken aan het uitstekende werk van de bemid delingscommissie. der V.N. Toch kan deze commissie nog niet op haar lauweren 7^gaan rusten. Het ïn net I moeilijkste deel i van haar taak zoeklicht komt nog: de voorbereiding van het plebis ciet, dat moet beslissen, of Kasjmir een deel van India dan wel van Pakistan zal vormen. Vele inwo ners van Kasjmir, een land, door hoge bergketens doorsneden en be woond door verschillende volken, hebben waarschijnlijk nog nooit gehoord van het geschil tussen In dia en Pakistan. Een aanzienlijk' aantal van hen weet misschien niet eens van het bestaan van de twee onafhankelijke naties India en Pakistan af. Dit alles zal aan de bevolking in de meest uiteenlopen de talen moeten worden verklaard. En daarna zal het, in de meest af gesloten delen, van het land, nodig zijn de mensen uit te leggen, wat een stemming is en waarom een man de plicht heeft daaraan deel te nemen. Buitengewone scherp zinnigheid en geduld zijn vereist om dergelijke problemen op te los sen, maar al deze moeite zal niet voor niets geweest zijn, indien het resultaat een beslissing over Kash mir's toekomst is, die een oorlog tussen India en Pakistan verhin dert en de betrekkingen tussen de beide zusternaties verbetert. Hier en daar regen Weersverwachting geldig van Maandagavond* tot Dinsdag avond: Zwaar bewolkt met op de meeste plaatsen, vooral in het noorden van het land, tijdelijk enige regen, later hier en daar opklaringen. Matige, morgen langs de kust tot krachtig aan wakkerende wind tussen Zuid en West. Weinig verandering van temperatuur. 2 Aug.; Zon op 5.02, onder 20.29; Maan op 15.22, onder 23.25. Weer een slachtoffer van „Roermond" gevonden ROME. Associated Press bericht uit Bari, dat de tweede piloot van de KLM-constellation „Roermond", die cp 23 Juni is neergestort, is gevon den. Zijn naam is van Kuik. Het stoffelijk overschot, dat eer der in de week gevonden is, is ge ïdentificeerd als dat van het lid der bemanning A_ O. ModardL Engelse vermist na over boord te zijn gesprongen VLISSINGEN. „Vannacht wilde op de Schelde bij Vlissingen een Engelse, Kathleen Lilian. May Garcett, oud 28 jaar, die met haar echtgenoot en twee vrienden aan boord van een jahtje in moeilijk heden verkeerde, over boord sprin gen en zwemmende naar de wal gaan", zo deelde haar echtgenoot James Nelson Clark, wonende in Ipswich later mede. Hij vertelde, dat zijn echtgenote overboord gesprongen was met de mededeling, dat zij naar de kant wilde zwemmen. Dit gebeurde vannacht plm. half één op de rede van Vlissingen, ten zuiden van de buitenhaven. Het was toen juist af gaand water. Mevrouw Garcett, die goed kon zwemen beeft de wal waarschijnlijk niet bereikt. Frans schip na aanvaring gezonken ST. NAZAIRE. Het 800 ton metende Franse schip „Listrac" is Zaterdag gezonken na een botsing met het Argentijnse schip „Navie- id", dat 10.000 ton groot is. De ka pitein en de derde machinist van de „Listrac" kwamen om het le ven. Het voer met een lading me taal van Rouaan naar Swansea. De „Navierc" was onderwerg van Antwerpen naar New York. -Koningin Juliana en Prins Bern- hard zijn Zaterdag per Dakota uit Nederland naar la Roebelle in het Franse departement Charente ge gaan en verder per boot naar het eiland Hé, dat voor de Franse Westkust is gelegen. Zij zijn tot vandaag voor 'n particulier week- eind-bezoek, te les Portes op het t eiland geweest kleine kaart van de Jangtse bezat en nog nooit te voren een Brits schip het gewaagd had, zonder loods de rivier te bevaren. De ontsnapping van het schip werd eerst na een half uur door de Chinese communisten ontdekt, die onmiddellijk het artillerievuur openden. De marconist seinde toen; „Liggen onder zwaar vuur," Tien minuten later volgde een tweede telegram: „Nog steeds onder zwaar vuur," Tachtig kilometer stroom afwaarts naderde de „Amethyst" een kritiek punt, een barrière van gezonken schepen, die bestreken, werd door zwaar geschut. Om 1 uur kon de marconist seinen: „Zjjn de batterijen voorbij en gaan ver der". De volgende grote hindernis waren de forten van Woesoeng. Deze werden om half zes in de morgen zonder schade gepasseerd en pog tien minuten later kwam bij de admiraliteit in Hongkong het verlossende bericht: „Hebben ons aangesloten b|j de vloot ten Zuiden van Woesoeng. Geen scha de of slachtoffers. God save the King". In de gehele .Britse wereld heerst groot- enthousiasme over het kunststukje van de Amethyst'. Er wordt op gewezen, dat het practisch onmogelijk is, de Jang tse zonder loods te bevaren en dat het bijna ongelooflijk lijkt, dat de bemanning er in geslaagd is. het gehavende schip op volle kracht te laten varen, zonder brokken te maken. Admiraal Brind, commandant van de Britse "basis in het Verre Oosten richtte zich met de volgen de woorden tot de bemanning van de „Amethyst": „Welkom bij de vloot.'"Wtj"zijnallenriseeb trots op uw gewaagde en kunstige onder neming. Wj] verheugen ons, dat uw moed en volhardendheid met een dergelijk groot succes be kroond is. Uw gedrag en uw gedurfde ont vluchting zullen als een epos in de geschiedenis van onze vloot ge-, boekstaafd worden." India sluit onderzoek van ongeluk met de .Franeker' NEW DELHI. De door de rege ring van India ingestelde commissie van onderzoek naar het ongeluk met de „Franeker" hééft Zaterdag het onderzoek op het vliegveld Palam te Delhi besloten. Palam was het laat ste vliegveld, dat de „Franeker" voor het ongelyk aandeed. Men. verwacht publicatie van het rapport van de commissie over een dag of tien. Het Westen heeft in de laat ste tijd in het Verre Oosten veel aan prestige verloren en, wat nog erger is, ook veel aan zelf respect. Men. heeft het hoofd gebogen voor dingen, waaraan men zelf niet geloofde. Maar de dappere bemanning intn de s.Amethystweigerde een der gelijke geestesgesteldheid te aanvaarden en sloeg zich door alle moeilijkheden heen. De fo to toont het fregat, waarvan de naam zal worden geplaatst op de erelijst der Britse marine Woensdag Atlantisch Pact in Eerste Kamer DEN HAAG Het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over het Atlantisch Pact bevat geen nieuwe gezichtspunten. De nadruk wordt erop gelegd, dat het tekort schieten van de Verenigde Naties ten aanzien van het waarborgen van vrede en. veiligheid het Atlan tisch Pact nodig heeft gemaakt. Systeem en opzet van de V.N. heb ben niet gefaald, doch de wijze, waarop een der grote vijf (Rus land) dat systeem heeft toegepast (misbruik van vetorecht) noopte tot het aangaan van dit verdrag. De Memorie van Antwoord wordt vandaag erwacht, zodat Woens dag de behandeling van het ver drag in de Eerste Kamer zal kun- ï.en plaats vinden en de ratificatie deze week een feit is. Premier Spaak bezoekt koningLeopold BRUSSEL, De Belgisrite demis sionaire premier Paul Henri Spaak en twee andere socialisten zijn Zon dag vertrokken naar Zwitserland om besprekingen te voeren met ko ning Leopold. Deze delegatie zal de koning vra gen welke houding hij zal aannemen indien een referendum gehouden zal worden over de vraag of zijn terug keer op de troon gewenst wordt of niet. Patiënten van ,Kota Inten' maken het goed DEN HAAG. Over de twee militairen, die in Aden de „Kota Inten" moesten verlaten, omdat zij verschijnselen van pokken ver toonden, vernemen wij, dat hun toestand goed is. Zij zullen binnen kort naar Nederland kunnen gaan. Maj. Flinterman wil twee vliegrecords onthalzen DEN HAAG. Bij de Konlnk- lyke Nederlands© Vereniging: voor Luchtvaart is een aanvrage bin nengekomen van de commandant Van de militaire vliegbasis Leeu warden voor het maken van twee Nederlandse recordvluchten. -In de tweede helft van Augustus wü majoor-vlieger J. L. Flinterman, commandant van het 323 squadron Gloster „Meteors" een poging doen, om in een GJoster „Meteor IV" straalvliegtuig het Nederland— hoogterecord te verbeteren en een Nederlands snelheidsrecord te vestigen. Zweefvliegtuig stort neer op de Veluwe OTTERLO Achter de woning van dr. Beumer in de Dorpsstraat te Otterlo is Zaterdagmiddag om streeks kwart over vier een. zweef vliegtuig van de Kei. Ned. Vereni ging van Luchtvaart neergestort. Het toestel, de PH-171 dat toebe hoorde aan de Amsterdamse Zweefvliegdub werd bestuurd door de 49-jarige Amsterdammer F. J. Albrecht. Hij werd ernstig gewand en is met een gecompli ceerde fractuur aan het linkeron derbeen, een gecompliceerde breuk in het rechterbovenbeen en met vleeswonden naar de Boerhave- kliniek in. Amsterdam vervoerd. Het toestel is geheel vernield. De oorzaak van het ongeval is onbe kend. Republikeinse voorstellen voor toekomstig leger DJOKJA. De Republikeinse re gering heeft een ontwerp voor de veiligheid opgesteld, zoals dit op het tweede deel van de Zondag in Ba tavia aangevangen inter-Indonesi- sche conferentie wordt voorgelegd. Naar de correspondent van Aneta verneemt, zjjn de hoofdpunten hier van: 1., De legerleiding moet in Indo nesische handen zijn; 2. De T.N.I. moet de kern vor men van het toekomstige leger van de Republiek Indonesia Serikat; 3. Niet-Indonesiërs mogen in het leger worden opgenomen, indien zij het Indonesische burgerschap bezit ten. Overschie wordt dicht bevolkt stadsdeel OVERSCHIE, zo delen B. en TV. in een schrijven aan de raad mee, is te beschouwen als Ret ver- vanglngsgebïed» waarin een deel van de in Rotterdam verwoeste woningen zal worden herbouwd, Reeds is in het noordwestelijk ge deelte van de Kleinpolder-West een. wederophouwplan, omvattende circa 800 woningen, in een begin van uitvoering. Thans bieden B. en TV. de raad een plan aan voor de bouw van 2580 woningen in de Kleinpolder, ten westen van de Rijksweg naar Den Haag. Langs deze weg is een park ge projecteerd; langs de Delfshaven- sche Schie een groengordel met speelterreinen, die 'n goede schei ding zal vormen tussen het nieuwe woongebied en de fabrieken in de Spaansehepolder. De 2.580 woningen zijn verdeeld ïn verschillende woningtypen: van acht, vier en drie etages, beneden en bovenwoningen, 150 eengezins huizen, 48 flats voor alieenwonen- den en 18 woningen voor ouden van dagen. Van het 4-etage type worden de meeste, 1380 stuks ge bouwd; van het 8-etage type 557, In het bouwplan is rekening ge houden met het nog in studie zijn de ontwerp voor de hebouwing van de Kleinpolder Oost (ten Oos ten van de Rijksweg). Zo is het wijkcentrum voor het gehele Kleinpolder-gebied, gelegd ten westen van het langs de Rijksweg ontworpen park. Het wijkcentrum komt dan ongeveer in het midden van het nieuwe woongebied te lig gen, dat naar schatting 15 a 20.000 bewoners zal tellen. Een eigen ,city' In dit wijkcentrum zijn terrei nen gereserveerd voor drie kerken, een. wljkgebouw met grote en klei ne zalen voor verenigingen en met Financiële inkomsten bleven achter bij gestelde verwachtingen In de ziekenhuizen van New York liggen thans 152 personen met kinderverlamming. Dit is het hoogste cijfer sedert 1944. DEN HAAG In het Schevening- se Kurhaus was Zaterdag het Neder landse -Rode""Kruis 'bijeenin-alge mene ledenvergadering. In deze ver gadering heeft een der directeuren van het Rode Kruis een verkort jaarverslag uitgebracht, waarin hij een uiteenzetting gaf van de orga nisatie in dit tijdsbestek. Hij stelde vast. dat het Neder landse Rode Kruis met voldoening kan terugzien op een aanbeveling, gedaan aan een diplomaten-confe rentie te Genéve over de herziening der drie bestaande conventies en het tot stand komen van een nieuw ver drag, dat bescherming van de bur gerbevolking beoogt. Voorts kon spreker mededelen, dat een Koninklijk Besluit, dat het uitgeven van een Rode Krms-her- inneringskruis 1940—1945 regelt, aan het einde van dit jaar kan worden verwacht. Eind 1948 bestonden 351 afdelin gen van het Rode Kruis. In de loop van het jaar werden 15 nieuwe op gericht Het ledental, dat einde 1945 610.000 bedroeg, liep in de twee vol gende jaren terug tot 510.000. Bij de afdelingen zijn 75 ambulance-auto's BATAVIA. De hoogsteNederlandse, Republikeinse en Federale autoriteiten waren Zaterdagavond, de vooravond van het tweede gedeelte van de in ter-Indonesische conferentie, de gasten vair de bijeenkomst Federaal Overleg in de Gedong Indonesia Serikai (het voormalige gebouw van de Volksraad te Batavia). De gasten werden ontvangen door sultan Hamid, de voorzitter van dit tweede gedeelte var» de cojiferentie, waarvan het eerste zoals men zich za] herinneren te Djokjn, plaats vond. Deze ontmoetïngsbüeenkomst werd bezoehl door de H.V.K., dr. Van Royen, de secretarissen van staat, de legercommandant c-n vele Nederlandse autoriteiten, Mob, Hatta, de sultan van Djokja, Moh. Rum, de kolonel Sima'tupang, de heer Palar en talrijke a mi ere vooraanstaande Republikei nen, de leden der UNCI en het corps consulair. ZU allen hoorden het Wilhelmus en het Indonesia Raya staande aan. Zondagochtend werd in hetzelfde gebouw het tweede gedeelte der con ferentie geopend met een plenaire vergadering. Nadat de voorzitter van het co mité van ontvangst der B.F.O., de heer Abdul Rivai van Bandjar, een woord van welkom had gesproken en de vergadering het Indonesia Raya had gezongen hield de voorzitter, Sultan Hamid, een redevoering. Hij zeide: „Het is niet in de laatste plaats daarom, dat ik u van deze plaats af met eenzo' bijzondere vol doening een hartelijk welkom toe roep, daar wü zonder u niet com pleet waren en niet compleet konden zijn, hetgeen wij altijd hebben ge weten en gevoeld". Sultan Hamid zeide verder nog: „Wij zullen tezamen een sterk ge bouw optrekken voor de Verenigde Staten van Indonesië een gebouw met een goed dak en een voldoend aantal vertrekken voor allen om in te wonen, waarin wij ons veilig kun nen voelen, wij zullen -een_ bestuurs vorm weten te vinden, die ons de mogelijkheid zal bieden, in elkanders economische, sociale en militaire be hoeften te voorzien en op het dak zullen wij onze vlag hijsen als een symbool van een vrije en ware een heid en het verlangen naar vrede." Na de rede van Sultan Hamid sprak Moh. Hatta namens de Repu blikeinse delegatie een rede uit, Zonder de communisten met name te noemen, zinspeelde Hatta in het besluit van zijn rede op hen met de woorden: „Bij het ontvouwen van onze idealen zit bij my de bedoeling voor, er de nadruk op te leggen dat de democratie, geschraagd door het verantwoordelijkheidsgevoel van de gehele gemeenschap, het levenspro bleem van het Indonesische volk is. De twintigste eeuw bracht ons een ideologische stroming, die de gehele wereld vanuit een centraal punt zou willen beheersen en in vele landen ia de invloed dier stroming zeer groot. Wordt deze stroming ook in Indo nesië de overheersende, dan zal de door ons verworven vrijheid ver dwijnen en zal Indonesië wederom een kolonie worden. Alleen een volk, dat zich verantwoordelijk acht voor zijn eigen lot, zal zijn vrijheid kun nen handhaven." Is"? f SULTAN HAMID in bedrijf, zes Wagens zijn nog tn bestelling. Op het gebied van verstrekking van boeken en tijdschriften kan warden medegedeeld, dat sinds Sep tember 1945. tezamen met de Niwin ruim 870.000 boeken, waarvan de meeste in bibliotheekyorm. werdm verzonden. Deze hoeveelheid is acht maal zo groot als de boekerij van de openbare leeszaal in Den Haag. De tijdsririftendienst heeft sinds Januari IS48 ruim 15 millioen exem plaren verspreid, In de eerste maan den van 1940 is dit aantal geweldig toegenomen. Per maand verlaten ongeveer 900.000 exemplaren het lec- tuurdepót van de Niwin en het Rode Kruis. De bloedtransfusiedienst heeft over 1948 doorgaans goed gewerkt. In dit jaar waren 23.000 donors ingeschre ven. Er geschiedden ongeveer 19.000 transfusies. Buitendien stelden zich 29.000 donors vrijwillig ter beschik king van de bereiding van bloed- plasma. Medegedeeld werd, dat met de ziekenfondsraad overleg wordt ge pleegd over een nieuw financierings plan van de bloedtransfusiedienst Productie en distributie van de moe- dermelkdienst zijn bevredigend ge bleken. Gewezen werd ook op het succes van de Riemvls brancard-drager, waarvoor ook in het buitenland en in kringen van het internationale Rode Kruis grote belangstelling be staat. De opsporingsdienst ets de graven dienst hebben over 1948 vele duizen den gevallen behandeld. In het verslag over de financtën 1948 werd gezegd, dat men weliswaar aanzienlijk minder ontvangsten heeft gehad dan waarop gerekend werd doch dat men door uiterst zuinig be heer de rekeningen practisch sluitend heeft kunnen houden. Er is thans een zekere continuïteit bereikt, waardoor het beter mogelijk zal wor den het financieel beheer van het Rode Kruis in geleidelijke banen te houden. Aangezien het Rode Kruis finan cieel onafhankelijk van de regering wil en zal blijven, wordt al het mo gelijke in het werk gesteld om een zo groot mogelijke bijdrage van de bevolking te verkrijgen. De organisatie van het rampen fonds, waarvoor ruim 2.000.000 gulden nodig zal zijn, is niet geheel ievre- den over de tot dusver bereikte re sultaten. Tot nu toe heeft men on geveer een derde gedeelte van dit be drag bij elkaar. Na een sluitingswoord van de voorzitter begaven de deelnemers zich naar de Rode Kruis-rampen- demonstratie te Schevenïngen, die van half drie tot half vijf duurde. Sir Stafford Cripps knapt snel op en er is kans, dat hij de Zwitserse kliniek mag verlaten vóór het verstrijken van de nor male behandelingsperiode van zes weken. Hieraan werd echter toe gevoegd, dat Sir Stafford in de toekomst niet te hard zal mogen werken. Nieuwe sociale onrust in Frankrijk PARIJS. In geheel Frankrijk wordt in toenemende mate actie gevoerd voor een vacantiepremie, die deze week aan employes van de staatsdienst voor sociale ver zekering werd toegekend. In Rijssel hebben 600 afgevaar digden van de Force Ouvriere be sloten desnoods voor alle takken van de industrie een staking af te kondigen indien de premie niet aan alle arbeiders zou worden toe gekend. Behalve een vacantiepremie van 6.000 francs eisen zij ook een maandelijkse toelage van 950 franc en verdubbeling van gezins toelagen. bureaux voor medisch-sociale doeleinden, een verenigingsge bouw, drie kleuterscholen, drie lagere scholen, een ULO-svhool en Nijverheidsschool, am bachtsschool, weeshuis, bankge bouw, postkantoor, politiebureau en een bureau voor gemeentedien sten. Bovendien is in het plan plaats voor 89 winkeLs, een tweetal café's en 21 verzorgende bedrijven, alle in of nabij het wijkcentrum, dat het karakter van een kleine ,city krijgt. De wijkgedachte wordt in dit woongebied dus wel voor 180% verwezenlijkt. De bestaande bebouwing langs en nabij de Rotterdamse Rijweg en de Rijksweg kan gehandhaafd worden, met uitzondering van vijf woonhuizen en twee schuren, als mede twee oude boerderijen aan de Delfshavensche Schie. Deze zul len in de toekomst gesloopt moe ten worden. Een aardig, landelijk stukje Overschie zal dus „moeten verdwijnen. Met het betrokken departement kon overstemming worden verkre gen over de financiële aspecten van dit grootscheepse wederop houwplan, waarvan de kosten mede door het Rijk gedragen worden. Het Rijk wil echter het park langs de Rijksweg niet_gro- ter hebben dan 1,6 ha., terwijl de geprojecteerde oppervlakte 2,8 ha. is. Tenzij over dit punt alsnog overeenstemming kan worden be reikt, zal de gemeente het kosten verschil ad f 91.500,- voor haar rekening moeten nemen. De Wijkraad van Overschie heeft tegen het bouwplan zo goed als geen bezwaren, maar geeft aan traditionele bouw de voorkeur boven de systeem-bouw, die zoals hekend, in Overschie *op vrij grote schaal zal worden toegepast. B. en W. achten systeembouw echter onvermijdelijk, daar alleen op deze wijze het jaarlijks toege wezen bouwcontingent verwezen lijkt kan worden. De voor- en na delen van montagebouw zullen nog nader worden bekeken. Wan neer de gemeenteraad de plannen goedkeurt, zullen deze aan „Den Haag" worden voorgelegd. Prins en prinsesjes doen mee bij concours hippique DEN HAAG Op 12. 13 en 14 Augustus wordt op het terrein van het rijcentru.il Hofstad aan de W&atsdorperweg een nationaal con cours hippique gehouden, waaraan c,m. Prins Bemhard en de beide oudste prinsesjes zullen deelnemen. Br zal een poging worden gedaan om tijdens dit concours het wereld record breedtesprong te verbeteren. Vught onder de hamer op 14 en 15 September Op 14 en 15 Sept, a.s. zal het concentratiekamp Vught publiek worden verkocht. De huurverhogingen DEN HAAG. Dezer dagen heeft 't N.V.V. aan de ministerraad een protest-telegram-gezonden naar aanleiding van publicaties In de dagbladen over een ontwerp-huur- verhoging. „Indien dit en andere be richten juist z$n, protesteren wtf met klem tegen vaststelling en be kendmaking dezer maatregelen zon der toegezegd overleg met de Stich ting van den Arbeid," aldus heette het in het telegram. Naar w|f vernemen heeft minister Joekes aan het N.V.V. geantwoord, dat bedoelde publicaties voorbarig1 zijn en dat in feite meer genoemd onderwerp nog slechts het noodza kelijke vooroverleg tussen da be trokken departementen heeft plaats gehad, welk overleg thans welis waar in een vergevorderd statlium cerkeert, doch waarvan de resulta ten nog niet in de ministerraad zgn. behandeld. Derhalve heeft de regering ten aanzien van de thans ontworpen plannen haar voorlopig standpunt nog niet bepaald en kan het-over leg met de Stichting van den Arbeid daaromtrent nog niet worden ge opend. VELtïWE VERKEER IS WEER NORMAAL EDE. Direct nadat ïn de loop van de nacht van Vrijdag op Zater dag de ontspoorde wagens van het treinongeluk uit de nacht daarvoor van de baan waren verwijderd, is men begonnen met het leggen van een voorlopige spoorbaan, nadat de grond daaronder geëgaliseerd waa. Met dit werk kwam men Zaterdag avond klaar, zodat het treinverkeer Zondag weer over 2 sporen nor maal kon lopen. In een van de komende nachten hoopt men ln de voorlopige rails de nodige wissels en kruispunten te leggen, terwjjl in deze week nog de resten van de vernielde wagens en het andere materiaal opgeruimd zullen worden. Dit werk zal eehter enkele dagen in beslag nemen. Nee toch...? Hens! Het publiek wil niet voor de gek gehouden worden. Het wil een stevig gevecht zien echt en levendigzei de re gisseur tot ex-wereldkampioen Marcel Cerdan en de Italiaan se kampioen Janillidie voor een Amerikaanse film spelen. Op het ogenblik ligt Janilli in het ziekenhuis Engeland, met zijn' 21 mil lioen belastingbetalers, heeft nog maar 53 mensen, die meer dan een 'mtllioen gulden per jaar verdienen. Dat wil zeggen bruto, want wanneer de fiscus er zijn deel uan genomen heeft, blijft er nauwelijks een tiende van over. Leslie Wightinan, en Lon- dense taxichauffeur, Heeft 'n vrachtje gehad, dat hem 1280 gulden opleverde een rit naar Rome en terug. Zijn passagier was de ingenieur Thomas Kee ling, die in Italië zaken moest doen. Britse artsen hebben het le ven van de 21-jarige Patricia Sh.oemn.ric, die aan een bloed ziekte leed, gereddoor haar bloed geheel te vervangen. Achttien mensen gaven hun bloed voor deze transfusie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1