■I mSSÊÊSÊÊ MM HET ROTTERDAMSCH PAROOL Algeheel accoord tussen de Republiek en B.F.O. I Amerika maakt nieuwe atoombommen Atlantisch defënsiestelsel spoedig ter sprake Stafchefs der YS „doen Europa in 10 dagen Inundatie faalt in de strijd tegen muizenplaag in de Bommelerwaard TT.N reidheid van de Staatkundig en militaire kwesties geregeld s? George Marshall warm voorstander van programma tot bewapeningsbijstand Bij opvolging van landbouwkundige adviezen had onheil voorkomen kunnen worden Plagen doen zich periodiek voor zimiÊÈlMëMMÊÊmÈÊÊm 9e Jaargang no. 178 Red en Adm. Laage Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn prl]si pei week 0,32 per kwartaal 4,10, losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 2 Augustus 1949. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankleri Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper ZUID-SLAVIE Westen wint op punten Op een wat afgelegen, maar daarom nog niet onbelangrijk front van de koud, oorlog, schijnt het Westen thans een overwinning te hebben, behaald. Maarschalk Tito, wiens strijd tegen de ijzeren hand van het Kremlin al een jaar duurt, heeft alle voorzichtigheid laten varen. Tot nu toe Scheen het Tito raadzaam toe, de weg naar een cmpromis met Moskou open te houden. Toenaderingspogingen, welke hij in Westelijke richting ondernam, droegen een weinig verbindend en hooghartig karak ter en konden, op het eerste sein van vredesbe- In bet zijde van zijn 11* Li oude kamera- ZoeKUCtlt den, gemakkelijk S ontkend worden. Nu heeft Tito zijn tweeslachtige houding opgege ven. Er kan niet langer aan ge twijfeld worden, dat de breuk tus sen Zuid-Slavië en de Sowjet-Unie volledig is. Tito zelf heeft dit on derstreept in zijn rede in Pola, ■waarin hij om een lening van het Westen vroeg. Dit is geheel ver schillend van de voorzichtigheid, die zijn vroegere pogingen om te ontsnappen aan de moordende boy cot van de Kominform-landen ken merkten. Het is een openlijke er kenning tegenover het Zuidslavi- sche volk, dat het in de toekomst niet langer naar Rusland en Stalin voor hulp kan uitzien. Het verach te, decadente en kapitalistische Westen moet de toevluchtshaven zijn. BATAVIA, De Indonesische Republikeinen en Federalisten hebben na ae inter-Indonesische conferentie, die 2 dagen duurde, volledige overeen stemming bereikt over de structuur van de regering voor de aanstaande Verenigde Staten van Indonesië en de unie met Nederland. De Repu blikeinen en Federalisten hebben besloten, dat, wanneer de souveretnlteit door Nederland overgedragen is, onmiddellijk een president gekozen zal worden. Deze zal drie man aanwijzen voor de vorming van een kabinet. Het Indonesische volk zal vertegenwoordigd worden door een Huis van Afgevaardigden en een Senaat. Het Huis zal gekozen worden naar ver houding van de bevolkingsstcrkte van de staten en van de gebieden, waarbü gewaarborgd wordt dat een derde van de leden uit Republikeinen zal bestaan. In de Senaat zal iedere staat vertegenwoordigd zijn door twee leden. Republ. Werkplan als basis R.T.C, ,,Kota Inten" Woensdag met militairen naar Indonesië DEN HAAG. Het troepen- schip „Kota Inten" zal Woensdag 3 Augustus met aflossingsdetache menten van bet K.N.I.L, en van de Kon. Landmacht uit Rotterdam naar Indonesië vertrekken. Post voor thuiskomende militairen DEN HAAG. De repatriërende militairen aan boord van de „Groote Beer dat onderweg .is van. Indonesië naar Nederland, kunnen in een aanloophaven post uitgereikt krijgen indien deze cor respondentie uiterlijk op 7 Augus tus wordt gepost. EEN AMERIKAANSE ZEEMAN, die een verwonding had opge lopen, waaraan hij dreigde dood te bloeden, is door een helicopter gered. Van het schip af telegra feerde men naar het Floyd Ben nett vliegveld om onmiddellijk een helicopter te sturen. Door middel van een touw werd de patiënt aan boord van de heli copter gehesen. De zeeman zweeft tussen hemel en aarde. De Conferentie heeft besloten dat, wanneer de Verenigde Staten ge vormd zijn, de Java-Bank, die nu de centrale Bank an Indonesië is, genationaliseerd zal worden. De conferentie heeft voorts besloten, dat de T.N.I. de basis zal zijn van het leger van ds nieuwe Verenigde Staten. De Indonesiërs in andere legers zullen het Federale leger aanvullen en perfectionneren Bui tenlanders en eveneens Nederlan ders, die ertoe omsluiten. Indonesisch burger te worden, kunnen zich bij het Indonesische leger aansluiten. De buitenlanders en Nederlanders, die hun eigen nationaliteit wensen te behouden, zullen in het leger op genomen kunnen worden, doch al leen een adviserende functie kun nen bekleden. Wat betreft de unie met Neder land heeft de conferentie besloten het Republikeinse werkplan te aan vaarden als basis van de onderhan delingen niet de NederlandersT ge durende de Ronde Tafel Conferen- tie. Jn het werkplan werd verklaard: le De leden van de Unie zullen zijn: Het Koninkrijk der Nederlan den en.de Republiek van de Ver. Staten van Indonesië; 2e Beide leden zullen „vrge en souvereïne leden zijn". De Unie zal gebaseerd zijn op vrijwillige samenwerking en gelijke rechten voor de beide partners; 3e De status van de Unie zal het karakter dragen van een in ternationaal verdrag; 4e Er zai samenwerking bestaan tussen Nederland en Indone sië op het gebied van buiten landse zaken en defensie «en indienv nodig'financiën, eeo- nom, zaken en culturele aan gelegenheden' Be Deze samenwerking bestaat alleen wanneer zuiics gespe cificeerd is. De woordvoerder die dit me dedeelde zei, dat dit aldus ge ïnterpreteerd dient te worden: „geen samenwerking over de fensieve en buitenlandse za ken in het algemeen, maar al leen over die onder-werpen die in het Unieverdrag vermeld worden". 6e De partners zullen door ge regelde conferenties, waarin zij dezelfde stemrechten heb ben, contact met elkaar hou den; 7e Het hoofd van de Unie zal al leen „symbolisch" zijn. De overeenkomsten tussen de beide regeringen zullen on derhevig zijn aan de defini tieve beslissingen van de par lementen; Se Alle wettelijke beslissingen zullen door de parlementen geraticifeerd worden; De In geval van geschil, zal de kwestie voor een arbitrage hof gebracht worden en zono dig voor het Int. Hof van Jus titie.' De Inter-Indonesische conferentie tussen de Republiek en de Federa listen is op 20 Juli in Djokjakarta begonnen. Toen zy op 22 Juli verdaagd werd, was geen overeenkomst be reikt over het kabinet, de senaat en de nail, kwestie, terwyl de Unie met Nederland niet eens op de agenda voorkwam. D© conferentie werd afgelopen Zondag in Batavia heropend. Men zegt dat de conferentie heden in een,besloten zitting de aanbevelin- WASHINGTON De Amerkaan- se commissie voor atoomenergie heeft vandaag medegedeeld, dat nieuwe doelmatiger atoomwapens, die in 1948 op het Eniwetok-atol werden beproefd worden gepro beerd op industriëele basis. Urani um en plutonium voor de atoom bommen en voor ander gebruik van de atoomenergie worden in grotere hoeveelheden dan ooit tevoren ge produceerd. Deze mededelingen worden gedaan in 't 6e half-jaarlijkse rapport der NU EN DAN BUIEN Weersverwachting, geldig van. Dinsdagavond tot Woensdag avond: Zwaar bewolkt met vooral vannacht en morgenochtend buien, sommige met onweer en flinke windstoten. Matige tot krachtige, langs de kust nu en dan harde Zuid-Westelijke wind, later ruimend naar Noord-West tot Noord. In het uiterste Noorden van het land mogelijk tijdelijk afnemende wind. Morgen enige daling van temperatuur, 3 Aug.: Zon op 5.04, onder 20.25; Maan op 16,48. onder 23.54. commissie aan het Amerikaanse Congres. Onder de titel „vorderin gen in alle fasen van het nationale program voor atoomenergie" noemt de commissie vorderingen op me disch gebied, met inbegrip van aan wijzingen, dat betrekkelijk goed koop radio-actief kobalt tenslotte wellicht een betere behandelng voor kanker zal blijken te zyn dan radium. Ds commissie meldt voorts, dat bij uitgebreide onderzoekingen overal in de Verenigde Staten ert sen zijn gevonden met een zeer laag gehalte aan uranium, die eventueel in de toekomst kunnen worden ge bruikt voor militaire doeleinden, in dien het uranium dat thans met la gere productiekosten uit het buiten land (Belgische Congo en Canada) en ook in Verenigde Staten zelf verkregen, niet meer beschikbaar kan zijn. Er zijn echter maatregelen genomen om de levering van urani umertsen zowel uit het buitenland als uit bronnen in de Verenigde Staten te verbeteren en zekerder te maken. Tenslotte wordt in het rapport verklaard, dat de werkzaamheden op het gebied van de militaire toe passing van de atoomenergie m de afgelopen zes maanden verder zijn versneld. gen van de constitutionele econo mische en militaire commissies for meel zal aannemen en vanavond in openbare zitting de resultaten van de conferentie bekend zal maken. Dr. Van Roy en Donderdag naar Nederland De cor-espondent van Aneta in Djokja verneemt, dat de volmacht, die aan de sultan van Djokja was verstrekt ten tilde van de voorbe reidingen voor de terugkeer der Re publikeinse regering naar Djokja, thans door president Sukarno is in getrokken. Bij presidentieel besluit zal de residentie Djokja vallen on der de bevoegdheden van de mili taire gouverneur, de .Faku Alam, die de rang van kolonel bekleedt. Tydens de afwezigheid van Moh. Hatta gedurende diens verblijf in Nederland voor de Ronde Tafel- Conferentie, zal waarschijnlijk de sultan van Djokja, als minister van Defensie, belast zijn met de leiding van het Republikeinse kabinet. Dr. Van "Royen die hedenavond een afscheidsreceptie houdt, zal Donderdag naar Nederland vertrek ken, vergezeld door de heren Blom, Gieben en Van Schelle. In verband met het feit, dat de tijd zulks piet meer toelaat, zal Moh. Rum niet vooruitreizen naar Nederland voor het treffen van de nodige regelingen - aldaar, gelijk aanvankelijk in het voornemen lag. Attlee licht ongesteld LONDEN.De Britse premier Attlee moet sinds Zaterdag het bed houden. Hij heeft kou gevat. De ■woordvoerder voegde hieraan toe, dat de ziekte van de premier niet ernstig is en 'dat er geen eommu- Legerauto rijdt op mijn, bij Surakarta, 18 doden BATAVIA.Nederlandse leger- autoriteiten deelden United Press mede dat een legervrachtauto Maandag op 60 kilometer ten Noord-Oosten van Surakarta op een mijn is gereden. Hierbij zijn 18 personen om het leven geko men, te weten acht soldaten, zes politiemannen, een dokter en drie verpleegsters. Truman optimistisch over Griekenland WASHINGTON. President Truman heeft het eougres medege deeld, dat de Griekse regering met Amerikaanse hulp „flinke vorde ringen" maakt in de richting van de overwinning in de burgeroorlog met de communisten. Hij schreef dit toe aan verbete ring in de aanvoering der Grieken en toeneming van de Amerikaanse militaire voorraden. Handelsaccoord Nederland Oost-Duitsland BERLIJN. Een woordvoerder van de Nederlandse Militaire Missie te Berlijn, heeft medegedeeld, dat er Zaterdag aldaar een handelsover eenkomst is getekend tussen. Neder land en de Russische zone van Duitsland, welke voorziet in een goederen-uitwisseling ter waarde van 34 millioen gulden. Nederland zal vetzuren, rubber, copra, textiel- goederen en haring leveren in ruil voor machines, tegen hitte be stand glas en optische productie. Russische interventie in Zuid-Slavië aanstaande? BOEKAREST. Het officiële conimunistische orgaan „Scanteia" publiceerde gisteren een artikel on der de kop „De bloedige, tegen het volk gerichte terreur van Tito's bende", waarin het blad onder meer schrijft, dat „in Zuid-Slavië spoedig dient te worden ingegre pen, opdat onze communistische le venswijze aldaar niet verloren gaat," Commandant van „Amethyst" geridderd LONDEN Koning George heeft Maandag zijn goedkeuring verleend aan de onmiddellijke toe kenning van de medaille voor bij zondere verdiensten aan John. S. Kerans, die het bevel voert over de „Amethyst", het schip dat met zoveel succes een vlucht ondernam niqués over zijn toestand zullen i uit de communistische val op de worden uitgegeven. Jangtse. HET INTERNATIONAAL YOETBALPROGRAMMA Rotterdam krijgt België, 'Amsterdam Denemarken DEN HAAG Het internatio naal voetbalprogTamma is als volgt samengesteld: Zondag, 6 November 1949 Rotter dam NederlandBelgië. Zondag, II December Amster dam 1949 NederlandDenemarken jubileumwedstrijd" Dinsdag, 21 Februari 1950 Gent: Rode DuivelsZwaluwen. Zondag, IS April 1950 Antwer pen: BelgiëNederland. Voorjaar 1950 Zwaluwen—Rode Duivels in Nederland en Zwitser land—Nederland in Zwitserland. Donderdag, 8 Juni 1950 Stock holm ZwedenNederland. Zondag, 11 Juni 1950 Helsinki Finland—Nederla-i IN AANWEZIGHEID VAN LEI DERS van jeugdorganisaties, le- gerautoriteiten en belangstel lenden, werd een nieutue Joodse nederzetting van de Keren Haye- sod-groep in Israël ingewijd. De uit 90 jonge mensen, van 18 tot 20 jaar, bestaande nederzetting ligt bij Bar-Am, ten Noord-Wes ten van Safad. Het land hier rondom, met vijgen en sinaas appelbomen-plantages, en bouw land, Is hun toegewezen. Het water moet uit Sassa komen, doch het plan bestaat in de naas te toekomst een leiding naar de nederzetting aan te leggen. De poort, die toegang tot het kamp geeft, met de inscriptie „Van de slagvelden naar de arbeidsvel den". Westelijke Unie waar schijnlijk gehandhaafd WASHINGTON De diploma- tlefce besprekingen tussen verte genwoordigers van de landen van het Atlantisch Pact zullen in de tweede helft van Augustus in de Amerikaanse hoofdstad beginnen, Bü deze besprekingen zal beslist moeten worden over een verdedi gingsstelsel, waardoor het Atlan tisch Pact In de praktijk zal func tionneren, hetgeen in artikel 9 van het pact, dat voorziet in de oprich ting van een raad, die maatrege len moet nemen tegen gewapende agressie, slechts in mwe trekken is aangegeven. Tijdens de confe rentie zal waarschijnlijk gesproken worden over de vraag, of de mili taire leiders van alle twaalf landen een uitvoerend lichaam zullen vor men of deel zullen uitmaken van een raad, die gesteld zal zijn boven een aangewezen uitvoerende com missie van minder leden. Ook de betrekkingen van de raad met de reeds functionnerende organen van de Westelijke linie zullen moeten worden bepaald. De correspondent van de New York Times schrijft in een be schouwing over de/ rol, die de Westelijke Unie in het kader van het Atlantisch Pact zal spelen, dat de V.S., die voor de keus staat tus sen uitbreiding van de Westelijke Unie tot alle twaalf leden van het Atlantisch Pact en de vorming van andere regionale groeperingen naar het voorbeeld van de Weste lijke Unie, meer voor het laatste voelen. De- correspondent schrijft: „Deze voorkeur van de V.S. zou derhalve het huidige comité van opperbevelhebbers der Westelijke Unie met veldmaarschalk Montgo mery aan het hoofd in tact laten. Bovendien, zo vermoedt men, zou den soortgelijke regionale groepe ringen in Scandinavië en het ge bied van de Middellandse Zee en aan de Amerikaanse zijde van de Atlantisch Oceaan gevormd kun nen worden. Dit standpunt der V.S. wordt gesteund door het feit, dat de West-Europese landen zelf de voorkeur geven aan regionale groepen, gebaseerd op'bclangenge- meenschap boven een uitbreiding van de bestaande Westelijke Unie." Intussen heeft de commissie voor buitenlandse zaken van het Huis van- Afgevaardigden met name de republikeinse leden nadruk kelijk te kennen gegeven, eerst de verzekering van de verdragspart ners te willen hebben, dat zij zich willen verplichten tot een gecoör dineerde militaire actie, alvorens het Congres zelfs maar voor een beperkt interim-program gelden toewijst. De Amerikaanse stafchefs zijn over deze houding van een groot gedeelte van dc commissie ingelicht voor zij Vrijdag naar Europa vertrokken. Deze fractie van de commissie is niet alleen stark voor een vermindering van de omvang van Trumans program en wordt in -dit opzicht door vele democratische leden gesteund maar verwacht ook de uitdruk kelijke waarborg van de verdrags partners, dat zij slechts en bloc zullen handelen, daar een derge lijke verzekering de bezorgdheid over mogelijk misbruik van wa pens door individuele landen zou doen verminderen. Deze opvatting werd het openhartigst uitgespro ken door het Republikeinse com missielid James Fulton uit Penn- sylvanië, die tegenover de pers verklaarde te vrezen, dat, zonder een formele verzekering van. het tegendeel, sommige landen de hun verstrekte wapens onverstandig en wellicht op eigen initiatief zouden kunnen gebruiken. 1 Besprekingen over export van groenten in Frankfort (Eigen berichtgeving) j DEN HAAG. Zaterdagmorgen is een Nederlandse delegatie bestaan-' I dc uit de plaatsvervangend direc- teur-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen mr. S. Th. J. Tepperaa en een aantal land en tuinbouw-deskundlgen naar Frankfurt vertrokken om besprekin gen te voeren ovdr het sluiten van een voorlopig verdrag voor de leve ring van groenten en fruit aan Duits land. Zondagnacht om twaalf uur is het oude handelsverdrag met Duitsland afgelopen, zonder dat besprekingen over een nieuw algemeen verdrag waren geopend. Voor de meeste pro ducten was er in het kader van bet oude verdrag nog wel enige speling voor leveranties in de maand Augus tus. Dö mogelijkheden, voor de leve- ring van groenten waren, echter vol ledig uitgeput. Aangezien bet niet mogelijk zal zijn, onmiddellijk een algemene handelsdelegatie naar Duitsland te sturen, is besloten be sprekingen te openen voor een voor lopig groentencontract. Dr. Van Mook blijft in Amersfoort wonen Naar wij uit betrouwbare bron vernemen heeft de oud-Luitenant Gouverneur-Generaal van Indone sië, dr, H. J. v. Mook, Amersfoort als zijn definitieve woonplaats ge kozen. De heer Van Mook zal zich binnenkort vestigen in het perceel Abraham Kuyperlaan 47. Dit per ceel werd tijdens de oorlog als represaille door de Duitsers opge blazen en wordt thans herbouwd. Dr. van Mook verblijft met zijn gezin na zijn terugkeer uit Indo nesië tijdelijk in Hotel de Witte te Amersfoort. FRANKFORT. Maandagmorgen reeds om half negen, begonnen de eerste besprekingen, die de Amerikaanse stafchefs, Omar Bradley, Louis Denfïeld en Hoyt Vandenberg gedurende hun tiendaags bezoek aan Europa, zullen hebben met tientallen hooggeplaatste militairen uit de West- Europese-landen. Als eersten waren op deze dag officieren uit Luxemburg aan de beurt. Na hen kwamen Italiaanse officieren, met wie de bespreking 75 minuten in beslag nam. Vervolgens gingen de Amerikanen naar bet vliegveld Kijn-Main in Frankfort om de basis van de luchtbrug naar Berlijn in ogenschouw té nemen en ten slotte gingen zü naar Heidelberg, het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger in Europa, waar ztf de eerste dag besloten, met een langdurige en strikt geheime conferentie met legeraanvoerders in Duitsland. Wie het programma voor de ko-1 mende dagen overziet ontkomt niet aan de indruk, dat zij zich in zo kort mogelijke tijd een zo compleet mogelijk beeld willen opbouwen over de situatie zoals die zich thans in ons werelddeel voordoet Volgens Reuter zouden al deze besprekin gen worden beheerst door de vraag hoe sterk en hoever Oostwaarts een gemeenschappelijke verdedigingsli nie van de Atlantische mogendhe den gelegen zou moeten zijn om een redelijke kans op succes te bieden. Hedenmiddag zijn de Amerika nen vanuit Duitsland naar Londen vertrokken, waar zij Britse, Deense en Noorse militairen zullen ont moeten en reeds Donderdag weer verlatenzij Londen met bestem ming Parijs, om daar en in Fon- tainebleau besprekingen te voeren met veldmaarschalk Montgomery en Franse, Belgische en Nederland se stafofficieren. Terwijl deze Amerikaanse mili taire leden Europa bereizen om fei tenkennis te verzamelen over de Westelijke defensie, duren in Was hington de besprekingen voort over de door pres. Truman voorgestel- (Van een onzer verslaggevers) BOMMELERWAARD. „Het is hopeloos", zegt ons een oude boer ïn de buurt van Kerkwijk en inderdaad, de plaag van de veldmuizen in deze omgeving neemt afmetingen aan, die in z|jn gevolgen weinig minder is dan een ramp. Dc landeryen zien er naar en verdord uit. De wortels van het gras zyn door de muizen, die je bij opmerkzaam toeschouwen hor en der ziet rondschieten, algevrcten. En daardoor ligt de verschraalde en ver droogde grasmat vaak los op het land. De melkglft van de koeien daalt, doordat er geen voer voor hen is, hooi voor de winter ontbreekt en veel boeren hebben zich al genoodzaakt gezien vee te verkopen. van een hunner heeft dezelfde uit werking als een veto van een der Grote Vier in dc Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Helaas, want inundatie zou het aangewezen middel zijn om de mui zen te bestrijden. Als het water komt en m hun holen dringt, komen ze verschrikt naar de oppervlakte, blijven soms nog even bedwelmd zit ten op een polletje, tot het water hen ook daar achterhaalt en zij de ongelijke strijd moeten opgeven. Veel boereif leven hier in de be rustende overtuiging, dat vandaag of morgen de bezoeking wel vanzelf zal eindigen. Ongetwijfeld komt er weer een eind aan, want plagen als deze groeien langzaam tot een crisis toestand om daarna plotseling te verdwijnen. De vraag is alleen maar, of dat vandaag nog, morgen of mis schien zelfs overmorgen zal gebeu ren. De ervaring heeft geleerd, en bij de Plantenziektekundige Dienst in Wagenïngen houdt men er grafieken van bij, dat dit soort plagen perio diek optreedt. Het laatste topjaar was 1943. Plotseling verdween het verschijnsel om nu in nog heviger mate terug te keren. De verklaring voor het plotseling verdwijnen van de muizen na een hevige plaag is, dat op zeker tijdstip onder de dieren vocdselconcurrentie gaat optreden. Ondervoeding treedt in en hun weerstand tegen latent aanwezige besmettelijke ziekten verdwijnt. Bij honderdduizenden, bij millioenen sterven zij, om langzaam aan, in De tijd, dat men de millioenen muizen kon bestrijden door zoge naamde muizentarwe te strooien in de holletjes van deze dieren, is voorbij, Nu zou het monnikenwerk zijn, want deze holletjes laten zich niet meer tellen. Tot voor kort bouwde men zijn hoop op inundatie en ook dit middel schijnt, zij het door andere oorzaken dan de mui zentarwe, te moeten falen. In deze streek kent men naast el kaar weide en. landbouwgronden. Wij groeten vast in tal cn last (Vondel^ Opvoering van 't peil van het grond water en inundatie hebben voor het gras geen blijvende nadelige gevol gen. Landbouwgewassen verdragen dit echter niet Bovendien kan een polderbestuur niet besluiten tot en wijzend glijdt de hand van onze zegsman over de kaart van Neder land. „Behalve hier bij Kerkwijk, Geldermalsen, Asperen en Culem- borg, zitten daar ook veel muizen van het jaar, bij Haren en Zuidla ren in Groningen. Daar in Friesland is het hetzelfde. Den Bosch is ook raak en dan zijn er nog heel wat plekken, waarvan wij weten, dat 2e heel zwak zijn. We hebben vandaar nog geen meldingen binnen gekre gen, maar dat zegt nog niets." Bij deze woorden gaat de vinger naar de streek van Krimpenerwaard, Lopi- kcrwaard en Alblasserwaard. die jn 1943 zwaar zijn bezocht. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld of de minister van landbouw bereid is de getroffenen tegemoet te komen in de door hen geleden scha de. Hoe zuur dit ook is voor hen, de kans daarop schijnt heel gering, want dit zou min of meer een pre mie zijn op eigen, nalatigheid. Im mers, wanneer in het voorjaar de richtlijnen voor de mmzenbestrij- dïng waren nagekomen, zou de plaag thans niet in deze hevigheid ivoeden. de militaire hulp aan de West Europese landen. Maandag hoorde de commissie voor buitenlandse zaken van het Amerikaanse huis .van afgevaar digden, dé vroegere ^minister van. buitenlandse zakerf), generaal George Marshall. Hij bleek een warm voorstander van het plan Van president Truman. De oud-minister wees er op, dat een besnoeiing van dit programma voor het ogenblik een verlichting kon brengen van de staatsuitgaven, maar dat bet gevolg zou kunnen zijn, dat later veel grotere bedragen voor verdediging zouden moeten warden uitgetrok ken. Hij is van mening, dat het programma voorziet in een drin gende behoefte. PILOOT H. PLESMAN BIJ BARI GEVONDEN Maandag zijn nog twee lichamen uit het wrak van de bij Bari ver ongelukte „Roermond" gehaald. Een van de stoffelijke overschotten is herkend als dat van gezagvoer der Hans Plesman. Drie van de 33 verongelukten worden thans nog. vermist. Stewardess van ,Franeker' ter aarde besteld AMSTERDAM. Maandagmid dag is alhier onder zeer grote be langstelling het stoffelijk over schot van mej. C. M, Graf, in leven stewardess aan boord van de verongelukte KLM-machine „Fra- neker" ter aarde besteld. Namens de collega's sprak mej. L. C. Held aan de groeve. Een fa milielid dankte voor de belangstel ling. Geen dagpassen meer voor Belgische touristen BRUSSEL. „De Standaard" verneemt dat de dagpassen, die de laatste jaren aan de Nederlandse grenskan toren aan Belgische tou risten werden verstrekt om een uitstapje in het Nederlandse grens gebied te kunnen maken, op bevel van. de Belgische regering zfln af geschaft. INUNDATIE, doeltreffend mid del tegen muizenplaag, dat ech ter door veto van één boer voor gehele polder kan worden tegen- gehouden. inundatie, wanneer het niet van alle loop van een zeker aantal jaren weer daarbij betrokken boeren schriftelij- aan te groeien, „vast in tal en lagt". ke toestemming heeft De weigering „Kijkt U maar eens op deze kaart"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1