J HET ROTTERDAMSCH PAROOL Order staakt vijandelijkhedeij hedenmiddag afgekondigd JAARBEURS' tUUMii! Goedkope woningen voor afzwaaiende militairen Oeral-kampen herbergen vele dwangarbeiders Geen uitwisseling van atoomkennis volgens stafchefs der VS Indonesiërs V olkslied Samenwerking bij handhaving van rust en orde Nee toch...? Heus! Noodwoningen van houtwolplaten zouden uitkomst voor gehuwden betekenen Harrimanvertrouwen in toekomst, mits militaire steun aan Europa Nadelig saldo Militair Gezag Ruim 64 millioen Nieuw overleg met Leopold Onze verliezen in Indonesië Indonesia Raja Groot Indonesië v- 9e Jaargang no, 179 Red en Adm. Langs' Haven 141, Schiedam TeU 69300 Abonn prijs i pei week f 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Woensdag 3 Augustus '49 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 378644 Bankier i Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B, de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper .«55? HAAG' Hedenmiddag is in Batavia en Djnjcja de order tot het staken van de ytfandelykheden afgekondigd. Tevens zijn de documenten, die ra gezamenJjk overleg tassen partyen zjjn opgesteld voor publicatie C<V do™?™»' is getiteld: „Orders staakt de vijandelijk- heden Hierin wordt gezegd, dat door de Nederlandse regering en de re gering van de Republiek Indonesië gelijktijdig de navolgende bevelen worden afgekondigd: „Met ingang van middernacht 1011 Augustus voor wat betreft Java en 14—15 Augustus voor wat betreft Sumatra warden de vijandelijkheden tussen beide partyen gestaakt. Alle maatregelen moeten worden genomen om het vuren te staken en een einde te maken aan alle daden, die erop gericht ztfn de wederpartij schade toe te brengen". De Nederlandse regering beveelt daarom aan de Nederlandse troepen ten vervolge op de door de legercommandant op 1 en 5 Januari j.l. uitgegeven bevelen met ingang van genoemde data resp. voor Java en Sumatra alle militaire operaties te beëindigen. De Republikeinse regering beveelt met ingang van dezelfde data aan het gehele personeel van de T.N.I. en alle andere gewapende aanhangers der Republiek de guerïllastryd te staken. De orders van beide regeringen besluiten: „Een ieder zy hieTby gewaar schuwd, dat elke handeling in stryd met dit hevel, na bovengenoemd tijd stip begaan, zal worden gestraft overeenkomstig de geldende militaire voorschriften". gen hiertoe dienen de oprechte steun van alle gezagdragende!) te hebben." Gecoördineerde maatregelen moeten worden genomen tegen al degenen, die mochten voortgaan orde en rust te verstoren met ver- ontachtzaming van de gedrags lijnen, welke door beide regerin gen zijn aangenomen. Hiertoe zul- len beide partijen gebruik maken van radio-uitzendingen en andere middelen, teneinde alle militairen en burgers zo duidelijk mogelijk in kennis te stellen van de inhoud van het bevel „staakt de vijande lijkheden" en van deze proclama tie, en om hen tevens bewust te maken van de noodzaak, om bevel en proclamatie en mogelijk andere nodige aanwijzingen nauwgezet te gehoorzamen. In> het gezamenlijk belang van de volkeren van Nederland en In donesië, en om 'n gestadige voort gang naar een spoedige verwerke lijking van gelukkige overeenstem ming en de overdracht van wezen lijke en volledige souvereiniteit te verwezenlijken, hebben beide rege ringen in onderlinge overeenstem ming besloten: 1. Dat geen strafrechtelijke ver volging zal plaats hebben noch enige administratieve maatregel zal worden genomen op grond van het enkele feit, dat men door zijn diensten aan te bieden, door be scherming te zoeken, of door enige andere daad, partij heeft gekozen in bet geschil, dat de Republiek In donesia en Nederland verdeeld hield. 2. Dat zij, die van hun vrijheid zijn beroofd, ten gevolge van po- litieke overtuiging of politieke werkzaamheden of ambten, of om dat zij wapenen hebben gedragen in de strijdkrachten van een van beide partijen, zo spoedig moge lijk weer in vrijheid zullen worden gesteld. 3. Dat zij, die worden vervolgd of die reeds zijn veroordeeld voor misdaden, die duidelijk een uit vloeisel zijn van het politieke con flict tussen het koninkrijk der Ne derlanden en de Republiek van verdere vervolging zullen worden ontslagen of ontheven van hun straf, overeenkomstig zo spoedig mogelijk uit te vaardigen wettelij ke of andere regelingen. Deze maat regelen zullen aan de wederpartij en aan de UNCI worden medege deeld. Maatregelen betreffende de sociale rehabilitatie der betrokke nen zullen in samenwerking tussen partijen worden uitgewerkt 4. Dat Iedere betrokkene wordt gelast: a. zich te onthouden van radio uitzendingen, persberichten of van enige andere vorm van propagan da, gericht op het uitdagen of ver ontrusten van de strijdkrachten of Alle partijen nemen deel aan controle Door de Nederlandse regering en de regering van de Republiek In donesië is hedenmiddag verder de volgepde proclamatie uitgegeven: „Héden zijn door de regering van het Koninkrijk der Nederlan den en door de regering van de Republiek Indonesië orders afge kondigd tot het staken van de vijandelijkheden. Dit betekent, dat aan de toestand van conflict tus sen de Republiek Indonesia en Nederland een einde is gekomen. Van nu af aan zal mitsdien het streven van een ieder erop gericht moeten zijn om iedere gedachte aan vijandschap of wraak over en weer te bannen en om een einde te maken aan vrees en wantrouwen. Vele problemen moeten pog wor den opgelost. Dit kan slechts ge daan worden door constructieve samenwerking in een sfeer van vertrouwen en veilighejd. Pogin- Ó-B SEPTEMBER'»» MECHANISATIE is het voor- ■naaihste aspect van de moderne landbouw. Geen wonder, dat de agrarisL+e afdeling van de na- jaarsbeurs, waar van 615 Sep tember talloze tractoren, land bouwmachines en werktuigen zullen worden gedemonstreerd, dit aspect op suggestieve wijze in haar affiche naar voren brengt. 'AMERIKA Geen tijd voor symbolen DE oppositie in het Amerikaanse Congres tegen het wetsont werp tot militaire hulpverlening aan de landen van het Atlantische pact vertegenwoordigt een eigen aardig mengsel van mensen en motieven. De bekende senator Vandenberg vindt het ontwerp te vaag, senator Taft wil er in het geheel niet van horen, een andere senator vreest voor „geheime clau sules" en ten slotte zijn er vele Congresleden, democraten zowel als republikeinen, die het gevraag de bedrag van 1.450 millioen dol lar te hoog vinden. Een deel van de oppositie vloeit voort uit het feit, dat president Truman heeft nagelaten te ver- In het zoeklicht klaren, hoe waar de som, die hij vraagt, besteed zal wor den. Dat kan waarschijnlijk wel hersteld worden. Maar er zijn ook volksvertegenwoordigers, die blijkbaar in het geheel niet over tuigd zijn van de noodzaak van militaire hulp en het gevaar be staat, dat deze groep zal trachten, het wetsontwerp te torpederen. Er wordt op het ogenblik in Amerika veel gesproken over een „symbo lisch" programma, dat zou moeten gelden voor zes maanden. In die tijd zou dan een volledige lijst der militaire behoeften van de twaalf Atlantische Pact-staten opgesteld kunnen worden. Aan symbolische' hulp echter heeft West-Europa geen behoefte; het is daadwerke lijke steun, die verlangd wordt. Want iets anders zal door een mo gelijke agressor niet als een sym bool- van sterkte, maar als een te ken van zwakheid worden, be schouwd. 'Afnemend bniïg Weersverwachting geldig van Woensdagavond tot Donderdag avond- Wisselend bewolkt met nog hier en daar enkele buien. Langs de kust aanvankelijk nog harde noord-westelijke wind, overigens matige tot krachtige, maar geleidelijk afnemende wind tussen West en Noord- West. Tamelijk koel weer. 4 Aug.: Zon op 5.05, onder 20J28; Maan op 18.06, onder de burgers van de wederparty; b. zich te onthouden van sabo tage en uitoefening van terreur, en van alle openlijke of bedekte be dreigingen, van vermeiingen en andere soortgelijke daden gericht tegen personen of groepen van personen, of tegen bezittingen, waar dat ook moge zijn en wie het ook moge betreffen; c. zich te onthouden van alle handelingen, welke schadelijk mochten zijn voor de wederzijdse samenwerking; d. zich te onthouden van iedere daad van vergelding of weerwraak; e. provocaties en incidenten, van welke aard ook, te vermijden en te voorkomen, een ieder wordt bij deze gewaarschuwd, dat iedere daad of handeling van schending van deze proclamatie streng zal worden gestraft." Het derde document is getiteld: „Uitvoeringsbepalingen, voor de over eenkomst tot het staken der vijande lijkheden door de regering van het Koninkrijk der Nederlanden t_n de regering van de Republiek Indone sië". De tekst luidt als volgt: „Beide partijen komen overeen dat de volgende bepalingen zullen gelden ter uitvoering van de order tot het staken der vijandelijkheden, en van de door beide regeringen ge zamenlijk afgekondigde proclamatie* 1 De strijdkrachten van partijen zullen hun patrouille-gebieden, wel ke overeenkomstig paragraaf 6 zullen worden afgebakend, niet uitbreiden noch op andere wijze pogen om hun militaire posities ten. koste van de andere party te verbeteren, 2 De strijdkrachten van iedere party zullen naar ieder pünt binnen de haar overeenkomstig paragraaf 5 toegewezen patrouillegebieden mo gen worden verplaatst. 3. Vrij verkeer van de burgerbe volking en vrij goederenverkeer tus sen de zones zullen zonder belemme ring worden toegestaan, behoudens net recht vhn beide partijen om al die maatregelen te nemen, nodig om te verzekeren, dat geen onwettig ver voer van wapens, munitie en ander materiaal, uitsluitend bestemd voor oorlogsdoeleinden, of propagandama teriaal van subversief karakter, plaats heeft. 4. Beide partijen zullen volledig samenwerken, in het handhaven van rust en'orde, m de bescherming van alle elementen van de bevolking, en in de vergemakkelijking van ieders maatregelen tot zelfverdediging. 5. De patrouilles van iedere par tij zullen moeten blijven binnen dc volgens paragraaf 6 aan iedere par tij toegewezen patrouillegebledep, alle patrouilles-zullen zich beperken tot de handhaving van recht en orde. daar onder begrepen bescherming van alle elementen van de bevolking. 6 Na onderling overleg ter zake zullen partijen patrouillegebieden voor handhaving van recht en orde afbakenen en elkaar toewijzen, welke gebieden overeen moeten komen met de bestuurlijke indeling.. De centrale gemeenschappelijke commissie (cen tral jointboard) bedoeld in para graaf 7, zal Se procedurale lijnen hiervoor aangeven. Wanneer in enig geval partyen niet tot overeenstem ming machten komen aangaande een dergelijke afbakening en toewyzing, zal de centrale gemeenschappelijke commissie dienaangaande aanbeve lingen doen aan partijen en aan de UNCI. (Zie verder pag. 4) Nieuwe textielpunten DEN HAAG Het ministerie van Economische Zaken deelt mede, dat met ingang van 1 September a.s. we derom 45 textielpunten zullen wor den geldig verklaard. Te zijner tyd zal nog bekend gemaakt worden, welke bonnen zijn aangewezen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de per 1 September aan te wyzen punten wederom over een periode van vier maanden zullen strekken. Ook de Londense bobbies doen mee aan de new look. Gisteren verschenen voor het eerrst agenten met de nieuwe uniformen op straat. In de plaats van de hoge kraag is een liggende kraag gekomen. Maar de traditionele helm is geble ven. De 33-jarige Henri Pferr uit Brooklyn, die in training Is voor zwemwedstrijden op de lange afstand, zwom ter hoogte van Coney Island 40 km. Toen hij zich weer aan land nulde begevenwerd hem dit belet, omdat hij de nodige papieren niet kon tonen. Ten slotte kon hij zijn vermoeide ledematen in een roeiboot te ruste leggen. De Amerikaanse professor Van Veen. die een studie heeft gemaakt van de populari teit van goedkope shows, zegt dat de belangstelling voor dit weinig geestverheffende ver maak niet beperkt is tot de eenvoudigen. Senatoren, geleer den en zelfs rechters behoren tot de regelmatige bezoekers van deze shows. Dr. George C. Balderston in Denver is waarschijnlijk de eerste chirurg, die zijn eigen blindedarm heeft verwijderd. De operatie is op de kleuren film vastgelegd .j Duitse demonstranten waren net te laat FRANKFORT. Vijftig Duitse demonstranten kwamen Dinsdag juist iets te laat voor het gebouw waar het Amerikaanse bestuur in Duitsland zetelt, om voor John McCloy, de Amerikaanse militaire gouverneur, zoals hun bedoeling was, te betogen voor versnelling van de regeling van hun belangen als slachtoffers van het Hitler- regime. McCloy was namelijk juist afge reisd naar Washington, waar hij vandaag besprekingen zal voeren over de overgang van het militaire naar het burgerlijke bestuurstoe- zicht in Duitsland. Nog f 210 millioen crediet voor Indonesië DEN HAAG Er is kort gele- den een wet aangenomen om aan Indonesië een crediet van f 850 millioen te verstrekken. Thans is een wetsontwerp ingediend om dit bedrag tot f 1.O6O.OCÜ.00Q (één. milliard, 60 millioen gulden) te verhogen, Zending sportartikelen van Niwin naar Indonesië DEN HAAG Met het troepen transportschip „Kota Inten", dat heden uit Rotterdam naar Indone sië vertrekt, verzendt de NIWIN 114 colli met artikelen bestemd voor de militairen in Indonesië. Tot deze artikelen behoren o.a. 440 tennisrackets, 160 badminton- rackets, 7951 legpuzzles, 650 vol- ley-birmenbaUen, 300 volleyballen, en voorts grote hoeveelheden sportartikelen en artikelen voor de hospitalen. OUD-STOOTTROEPERS VRAGEN: DEN BOSCH. De Bond van Öud-stoottroepers, gevestigd te 's-Hertogenboseh heeft een plan opgesteld, waarin een oplos sing is gezocht en gevonden voor de beschikbaarstelling van woon ruimte aan gehuwde gedemobüi- sccrden militairen uit Indonesië. Hoewel de minister van weder opbouw bezwaren tegen het bou wen van noodwoningen heeft, meent de bond, dat door de bouw van woningen, vervaardigd uit houtwolplaten het womngprobleem voor de gehuwde terugkerende en teruggekeerde militairen, die on der de moeilijkste omstandigheden bun plicht liebben gedaan kan wor den opgelost op verantwoorde wyze. Reeds in 1945 weiden te O ver- Joon woningen van houtwolplatcn neergezet, en het zijn tot nu töö OOSTENRIJKSE OOGGETUIGEN TONDEN. Dc conservatieve „Daily Telegraph." publiceert een artikel van zyn Weense correspondent, volgens hetwelk het bestaan van dwang arbeiderskampen In de Sowjct-Unle door verklaringen van ooggetuigen wordt bevestigd. De ooggetuigen zjjn voormalige Oostenrijkse krijgsgevan genen, die in dergelijke kampen straffen van vier jaar hebben uitgezeten en daarna zijn vrijgelaten. Zij zeggen, dat de meeste kampen behoren bjj fabrieken of mijnen, gelegen In het lagere gedeelte van het Oeralgebergte. Behalve Russen verblijven, in deze kampen duizenden buitenlandse gevan genen, Ook is er een kamp voor jongens en meisjes van zeven tot twintig jaar, kinderen van „onbetrouwbare" Russen. Sommigen der meisjes fun geren als gewapende wachtposten. Een ander kamp is bestemd voor de „heropvoeding" van Russische soldaten, die in Duitsland hebben dienst gedaan cn met Westerse ideeën „besmet" zijn. De maximumionen in de kampen zijn juist voldoende voor het ver krijgen van de noodzakelijkste arti kelen. Voedsel beslaat voornameiyk uit so«.p en brood. Uit de door de voormalige kamp bewoners verstrekte gegevens moet men concluderen, dat de Sowjets de miUioenen dwangarbeiders beschou wen als waardevolle dieren, die al leen by ziekte behandeld worden om hen als nuttig voorwei'p te behou den, aldus de correspondent De „Daily Telegraph" schrijft vor der." dat de voormalige kampbewo ners van geen enkel geval van op zettelijke wreedheid van de zijde der Russische wachtposten melding maakten. „In dit opzicht verschillen üe Russische kampen van de con centratiekampen der nazi's, doch de rechten en de waardigheid van de mens worden er niettemin volko men verkracht", aldus de zegslieden. goede v.'oongelcgenheden gebleken. De bond ontveinst zich niet, dat een teveel aan noodwoningen zyn aesthetisehe bezwaren zal hebben, doch men zou daar tijdelijk over heen kunnen stappen, waar het de gedemobiliseerden betreft Per manente bouw is vooral om finan ciële redenen thans niet te verwe zenlijken, daarom is er_ gezocht naar een tydeluke oplossing. Op het ogenblik gebeurt het dik wijls dat een gedemobiliseerde wel werk kan krygen. doch dit niet kan aannemen daar er geen woon ruimte voor hem is. De bouwtijd voor bedoelde nood woningen bedraagt ongeveer een week. Technisch is het mogelijk deze woningen in alle delen van het land neer te zetten. De bouw van exploitatiekosten voor genoemde woningen zyn zeer laag, als men bedenkt, dat voor een permanente woning de kosten op het ogenblik 12 000 tot 14 000 be dragen en die voor noodwoningen, vervaardigd uit houtwolplaten 3 000. In een schrijven, dat deze week naar alle burgemeesters van ons land zal uitgaan, zal naar het stand punt van de gemeentebesturen over dit plan worden geïnformeerd en hun zal daarin tevens verzocht worden het aantal gerepatrieerde en nog terugkerende militairen op te geven. De nationale dcmobilisatieraad en de Prins Bernhardstichtïng staan achter het plan. aldus de Bond voor Oud-stoottroepers. GRAFENWÖHR. Ter ere van het bezoek van de chefs der gene rale staven, van de Amerikaanse vloot, luchtmacht en leger vond hier Dinsdag een. van de meest in drukwekkende militaire parades plaats, waaraan werd deelgenomen door 17.000 man. Zjj vormen de helft van/alle Amerikaanse troepen l Duitsla) nd. Na afloop van de parade hielden 9e generaals een bespreking met de pers. waarin zy onder meer ver klaarden, te hopen, dat de militaire organisatie, beoogd in het Noord Atlantisch pact. een jaar na de ra tificatie van het pact door alle deelnemers eraan, zal functionne- rea Desgevraagd verklaarde generaal Bradley, dat het niet in de bedoe ling ligt om in de nabije toekomst met Engeland besprekingen te voe ren over de uitwisseling van atooxn- bomgeheimen. Generaal Vandenberg. chef van de luchtmacht zeide, dat het plan bestaat, om binnenkort alle Ame rikaanse jachtvliegtuigen m Duits land met pro pelleraandry ving te vervangen door snellere vliegtui gen met straalaandrijving. Ook zeide hij, dat na de opheffing van de luchtbrug naar Berlijn, de Ame rikanen de luchtbasis Burtonwood in Engeland zullen blijven bezetten. Inmiddels zijn de chefs der Sta ven in Londen aangekomen. Zoals wij reeds meldden, zullen rij daar tot Donderdagmiddag: Wijven om te beraadslagen met Bntse, Noorse en Deense militaire leiders. Daarop vertrekken zij naar Pa rijs, waar zowel voor Vrijdag als: voor Donderdag een bespreking van drie uur elk is vastgelegd met hor.* offieieren uit Frankrijk, Belgie, Nederland en Portugal. Vrijdagmid dag zullen zij een bezoek brengen aan maarschalk Montgomery in zijn hoofdkwartier in Fontaine- bleau. Onderwijl duren in Washington de besprekingen over het militaire hulpprogramma voort.Dinsdag ver scheen voor de commissie van bui tenlandse zaken van het Ameri kaanse huis van afgevaardigden Averell Harriman. de reizende am bassadeur voor het Marshall-plan. Evenals George Marshall, die Maan dag werd gehoord, betoogde hij, dab het programma van Truman on voorwaardelijke steun verdient. Hij zeide: „Ik ben nog nooit zo vol vertrouwen geweest ajs van- Jaag, dat de handhaving van vrede en veiligheid in Europa binnen, ons bereik liggen, mits wij onze politiek van hulpverlening, met inbegrip De Amerikaanse stafchefs, die in Europa een studie maken van de militaire behoeften van de leden van het Atlantische Pact, zijn zo juist in Londen aange- omen. Bo venstaande foto is genomen op het vliegveld Northolt. V.I.n.r.r de Britse luchtmaarschalk lord Tedder, de Britse stafchef sir William Slim, de chef van de Amerikaanse luchtmacht gene raal Hoyt Vandenberg en de Amerikaanse stafchef generaal Omar Bradley. van militaire bijstand krachtig voort zetten, Vertraging of vermin dering van het programma zal kost bare tijd verlaren doen gaan en wellicht zelfs de kansen kunnen doen keren," (Van onze parlementaire redacteur) Ongetwijfeld is over de rol van het op 4 Maart 1945 Opgeheven Mili tair Gezag, en over de bedoeling van zijn instelling, het laatste woord nog niet gesproken. Intussen openbaart het juist ingediende wetsontwerp tot vaststelling van de niet ten laste van de Rijksbegroting gebrachte uitga ven en de ontvangsten van het Mili tair Gezag, wat de werkzaamheid van het Militair Gezag heeft gekost Van 'II September 1944 tot en met 31 December 1948, toen de liquidatie officieel werd afgesloten, bedroegen de uitgaven van het M.G. en de dien sten, welke daaronder geressorteerd hebben, alsmede van het Afwikke lingsbureau, 75.439 932.76. Hierbij zijn de uitgaven voor het militaire personeel van het M G. niet inbegre pen; deze kwamen ten laste van het ministerie van Oorlog. Voor andere Rijksdiensten heeft het M.G. uitgaven gedaan, welke niet voor verrekening vatbaar waren, tot een totaalbedrag van 14 588 993,20. Nog verrekend moe ten worden, de uitgaven ten behoeve van of aan particulieren gedaan, ten bedrage van 1.314.133,66 Het to taal der uitgaven bedraagt dus 91 343.064,62. De ontvangsten van het M.G, en zijn organen bedroegen over dezelf de periode 27.089.047,72. zodat het j nadelig saldo 64.254.051,90 bedraagt. Het zal als nadelig saldo van de Bui tengewone Dienst I (Uitgaven en ontvangsten van aflopend karakter) opgenomen worden in een speciaal wetsontwerp ter afboeking van de voordelige en nadelige saldi der Rijksrekeningen over de jaren 1939 tot en met 1Ö48. Intussen komen nog steeds vorde ringen op het Militair Gezag bin nen, die afgewerkt zullen worden door het ministerie van Financiën. Voor 1949 wordt het bedrag, dat daarmede gemoeid is, geraamd op f 6.5 millioen. In een wijziging van de begroting van Financiën voor 1949 wordt dit bedrag aangevraagd. Nog geen beslissing over Nederland-België DEN HAAG. De secretaris van de K.N.V.B., de heer L. Brunt, ver zoekt ons te willen mededelen, dat de K.N.V.B, nog geen besluit heeft genomen inzake de plaats, waar de landenwedstrijd NederlandBelgle op C November a s. wordt gespeeld. Dit naar aanleiding van berichten in vele bladen, die op gezag van het ANP. meldden, dat deze wedstrijd in Rotterdam zou worden gespeeld. President Truman en de lei ders van de democratische partij hebben besloten het congres der V S. een maand langer in zitting te houden, opdat het „een aantal con structieve wetsontwerpen" kan be handelen. BRUSSEL. Delegaties, die de kopstukken omvatten van de Bel gische katholieke en liberale par tij, zyn Dinsdagmiddag op verzoek van koning Leopold van België, per speciaal vliegtuig van Brussel naar Pregny, de woonplaat» van de koning gereisd. Dit bezoek, waaraan in politieke kringen zeer veel betekenis wordt toegekend, vindt plaats in aanslui ting aan de reis, welke tijdens het weekeinde een delegatie der socia listen onder leiding van de demis sionaire premier Spaak naar de koning ondernam. Men verwacht In Brussel, dat de koning met de beide delegaties afzonderlijk besprekin gen zal voeren. Voor zijn vertrek naar Pregny, zei de de heer Motz, voorzitter van de liberale party, dat met de koning zal worden overlegd over het percenta ge stemmen dat bij een volksrefe rendum ten gunate van hem zou moeten worden uitgebracht om zjjn terugkeer te rechtvaardigen. „Als wfl het hier over niet eens kunnen worden, zo zeide htf, zal een nieuwe ontbinding van de volksvertegen woordiging onvermijdelijk zyn". Reuter vernam Dinsdagavond In officieel van de voorzitter van de katholieke delegatie, August de Schrijver, dat de eerste besprekin gen het niet waarschijnlijk maken, dat hierdoor de koningskwestie zal kunnen worden opgelost DE 93 JAAR OUDE ENGELSE to nee Ischrij óer G eorge Bema rd Shaw heeft thans een stuk ge schreven Shakes and Shaw" (Shakespeare en Shaw), dat door hef beroemde Lanchester Marionetten Theater zal worden opgevoerd. De eigenaar van het theater, Waldo Lanchester. met de poppen Shakespeare en Shaw. Zondagsrijverbod teert op laatste krachten (Eigen berichtgeving). DEN HAAG Van de weinige r antso en enngs m a t t regelen, /elke hun bestaan hebben weten te rek ken, schynt het Zondagsrijverbod zyn laatste krachten te hebben ver bruikt. In het bepin van de zomer heett de minister van Economische Zaken de argumenten voor een •stringente handhaving van dit rij verbod blijkbaar reeds te licht be vonden. Daaruit is toen een ophef fing van het \erbod voor een Zon dag in elke maand voortgevloeid. Vlak voor het matste weekend de den zich weer enkele uitputtings verschijnselen voor, toer nog eens twee extra Zondagen in Augustus op het allerlaatste ogenblik werden vrijgegeven. Nog slechts een Zon dag ui deze maand zal het stil zyn. op de wegen. Overigens zal het wel een heel klein beetje benzine zyn, dat er op die Zondag gespaard wordt. Vooral "mest het verbruik van benzine door personenauto's niet In verhouding staat tot het verbruik /oor andere transport doeleinden. Het zou wel eens kunnen zijn, dat van de laatste rantsoenerings- maatregelen het riverbed het eerst zal vallen. Luchtbrug naar Berlijn vestigt nieuw record BERLIJN. De Britse en Ame rikaanse piloten van de Berlönse luchtbrug hebben 'n nieuw maand- record gevestigd door in Juli 253.000 ton naar Berlijn te vliegen. Met de opheffing van de lucht brug is Dinsdag begonnen. De be doeling ia, dat zy tegen November zal zyn voltooid. Twee personen werden ge dood en vyftlg gewond toen Zondag tijdens een baseballwedstrijd in. Florida de bliksem insloeg. Er ont stond een paniek onder de toe schouwers. DEN HAAG De regering maakt bekend, dat tot haar leed wezen de volgende verliezen ln In donesië zijn gerapporteerd: Kon. Marine: Tjjd. korp. der Mar, H. Bosma, A'dam. Ie lt. der Mar, L. M, Tee- ken, Zwolle. Korp. der Mar, H. Roepers, 's-Graveohage. Kon. Landmacht: Huzaar J. M. LobatD, A msterdam. Ie Luit. J. Blaauw, 's-Gravenhage. Sold. A v. d, Boogaard, Bandoeng. Korp. J. J, Buys, Hilversum. Sold. L. J. Strijbosch, Geldrop. Sold. J. J. Grootveld, Gouda. Sold. P. J. van Nijnatten, Oud-Gastel. Korp. J, H. J. Sieben, Vaals. K.N.I.L.; Sold. Bisri Bin Ojo; Sold. Sar- man; Sold. Amir Moechsin; Sold. Soekardi; Sold. G'rir; Sold. Doeloh; Sold. Pardl, allen afkomstig uit Indonesië. DEN HAAG. Zoals gemeld heeft de inter-Indonesische confe rentie het „Indonesia Raja" als volkslied aangenomen, Hieronder volgt de tekst (nieuwe tekst, die afwykt van het oorspronkelijke ge dicht) van het eerste couplet met eeu vertaling, die zo letterlijk mo egelijk is gehouden. Indonesië myn vaderland, grond waarop mijn bloed is gevloeid1 f) daar sta ik abt een baken voor mijn moeder Indonesië,3) Mijn natie en mijn vaderland, laat ons uitroepen: Indonesië z\j een, Leve mijn land. Leve mijn landstreek; Myn volk, geheel mijn volk, rijs op met ziel en lichaam voor het grote Indonesië. Refrein Groot Indonesië, vry, vrij. Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku disanalah aku berdiri djadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bang sa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu: Hiduplah tanahku hiduplah negeriku; bangsaku, rajatku semuanja bangunlah djiwanja bangunlah bandannja Untuk Indonesia Raja. Refrein: Indonesia raja merdeka, merdeka. Tanahku negeriku jang kutjinta. Land en volk, dat ik liefheb, Indonesia raja: Groot Indonesië: merdeka, merdeka. vrij, vrij Hiduplah Indonesia Raja. Leve Groot-Indonesië. 1) Het „gevloeide bloed" slaat niet op enige gewapende actie, doch on de rituele plechtigheid die nabij- en ver-oosterse geloven, kennen. 2) Indonesië is voor de Indonesiërs hun aller moeder). 7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1