HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 Leopold verwerpt referendum als bindende uitspraak Garantie rechtspositie bekend gemaakt Dr van Roy en: Verwacht gunstig resultaat Eenheid bij behandeling dienstweigeraars Strafvervolgingen tegen kampmisliandelingen Brief van de koning verschaft geen uitkomst uit crisis Standpunten blijven onverzoenlijk Truman herziet bewapenings program In 'S4 of '55 moet dienstverband eindigen Pokkengeval op „Grote Beer" RepublikeinWij staan op volledige souvereiniteit, zonder voorbehoud Majoor Flinterman hoopt twee Nederlandse records te veroveren Beroep op dienstweigermgswet na opkomst onder de wapenen DIT WEEKEINDE Droog en zonnig Onze verliezen in Indonesië ~~T Nee toch...? Heus! s v Rapport Van der Vaart ten dele onjuist 9e Jaargang no. 182 Red. eu Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonnprtjs: pei weak 0.32 pet kwartaal 4,10, loske aummers 009 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER Zaterdag 6 Augustus 1949. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 BankierAmsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper BRUSSEL. Een volksstemming, waarbij een bepaald percentage zou moeten uitmaken of Leopold, koning der Belgen, op de troon zou kunnen terugkeren, wordt door deze als ongrondwettig gekenmerkt. De koning doet dit in een boodschap, gericht aan de drie bij11 de regerings formatie betrokken partijen. Naar 's konings mening zou door zulk een referendum de bevoegdheid van het parlement om zich hierover uit te spreken denkbeeldig worden. Iets anders zou het zijn, wanneer het parlement greep naar het middel van volksraadpleging, om zlcb daarbij te laten voorlichten, hoe het Belgische volk zich verhoudt tot de konings kwestie. In dat geval zou echter geen bepaald percentage mogen wor den vastgelegd, waarboven Üe koning wel, en waar beneden hü niet zou kunnen worden hersteld in zijn bevoegdheden. Met andere woorden, de einduitspraak over deze kwestie zou moeten blijven aan het parlement. ciet, dat de bevoegdheid van het parlement om te constateren, dat de onmogelijkheid tot regeren ge ëindigd is, illusoir zou maken. Om constitueel te zijn kan de raadple ging slechts een advies van het corps der burgers aan parlement en koning zijn. Bij de wet van 19 Juli 1945 heeft het parlement zich de bevoegdheid voorbehouden, het einde van de onmogelijkheid tot regeren te con stateren. Het is dus de taak van het parlement, eventueel voorgelicht door een volksraadpleging, zich uit te spreken over het einde van deze onmogelijkheid, in alle vrijheid en onder zijn uitsluitende verantwoor delijkheid." „Ik vraag allen, vertrouwen in mij te stellen. Als ik van mening zou zijn, dat ik mijn land geen dienst kon bewijzen, dcor de her vatting van mijn grondwettelijke prerogatieven, zou ik in elk geval aftreden ten gunste van mijn zoon de kroonprins. Aan de boodschap van koning Leopold ontlenen wy, dat hem uit besprekingen met de drie partijen is gebleken, dat alle er naar stre ven een oplossing te vinden voor de koningskwestie. „De gedelegeerden der partyen hebben my gezegd,'dat zy, om een einde aan de huidige toestand te maken, het oog hadden op een volksraadpleging als middel om tot een oplossing te komen, ondanks de moeilijkheden daarvan. Zij zijn echter verdeeld ten aan zien van de modaliteiten van zulk een raadpleging. Men heeft my gevraagd, of ik er in zou toestemmen het stemmen percentage vast te stellen, dat tk nodig zou oordelen om de uitoefe ning mijner prerogatieven te her vatten. Mijn antwoord kan slechts door de grondwet gedicteerd wor- den. Het ligt besloten in deze weinige ■woorden; ik aanvaard elke grond wettige oplossing. Als het parle ment van mening is, dat koning en parlement tevoren moeten worden Voorgelicht door een volksraadple ging, sluit ik nuj by het denkoeeld van zülk een raadpleging aan. Met een beroep op de twee-der den meerderheid, nodig voor grondwetswijziging, heeft men voorgesteld voor de volksraadple ging eenzelfde meerderheid voor te schrijven. Dit voorstel is in het ge heel niet te rechtvaardigen, oüidat grondwet of wet bepalen, dat het parlement de koning aanwijst, het einde van de onmogelijkheid tot regeren constateert en maatregelen trêft bij het openvallen van de troon, alles by eenvoudige meer derheid." „De vaststelling van een percen tage zou aan de volksraadpleging een ongrondwettig karakter geven door haar te maken tot een plebis- ZUID-KOREA Naar de dictatuur VOOR de Verenigde Staten hun troepen uit Zuid-Korea terug trokken, waarschuwden degenen, die tegen deze maatregel gekant waren, dat de nieuwe republiek in het gevaar verkeerde, door de cr mmumstische, in Russische kam pen getrainde troepen van Noord- Korea onder de voet te worden gelopen. Een ander gevaar had men niet voorzien.'en het is juist dit gevaar, dat zich het sterkst verwezenlijk^ heeft, Zuid-Korea is hard op weg een militaire dicta tuur te worden. Het leger heeft al verschillende functies van de po litie overgenomen, knevelt de pérs en verwerft zich een steeds gro tere invloed op zaken als handel, verkeer enz. Voor deze ontwikke- ling zyn tenmm- ste twee rede- In het neïl aan te wy- „^L-IïoLt zen- In de «erste zoeklicht J plaats is de con servatieve pre mier Syngman hart een auto- WASHINGTON. President Tn_man heeft het congres een nieuw wetsontwerp betreffende het verlenen van militaire hulp door de Verenigde Staten aan andere landen voorgelegd, waaruit de be palingen, waarin hem de bevoegd heid werd toegekend te beslissen wanneer en waar de Amerikaanse militaire hulp zal worden verleend, zijn weggelaten. Er was in het con gres vry veel verzet geweest tegen deze clausules. De kansen van het ontwerp op aanvaarding door de Amerikaanse volksvertegenwoordiging zyn hier door aanmerkelijk gestegen. On veranderd gebleven is echter het totale bedrag, dat met deze hulp verlening gemoeid zal zijn, tw., 1.450 millipen dollar. Ook de groot te van deze som staat nogal aan critiek blooj* Inmiddels duren de besprekin gen van de commissie van buiten landse zaken van het Amerikaanse huis van afgevaardigden voort, om zich een beeld te vormen van de betekenis van het voorstel van pre sident Truman. Vrijdag heeft de commissie de ambassadeurs der VS in Frankrijk, Italië eh Noorwegen gehoord. Al len verklaarden zij zich voorstan der van aanvaarding van het voor stel van president Trumaa. Dreigende bakkersstaking in Zwolle De bakkersgezellen in Zwolle zijn ontevreden over de houding, die de meeste patroons aannemen ten aanzien lan de vacantie-toe- slag. Inplaats van e door de bak ker spatroonbond vastgestelde twee procent vacantie toeslag willen de Zwolse patroons slechts een pro cent geven. Indien de bakkersgezellen voor 13 Augustus geen toezegging van de patroons hebben, de beloofde twee procent te zullen ontvangen, zullen zij het werk op deze datum neerleggen. Meisje in zee verdronken EGMOND AAN ZEE. Een elf jarig meisje uit Egmond aan Zee is Vrijdagmiddag omstreeks vier uur bij het baden xr. zee verdron ken. 's Avonds om half acht is haar lichaam op het strand aange spoeld. DEN HAAG; Zowel in Den Haag als in Batavia heeft de Neder landse regering bekend gemaakt, dat zij zich garant stelt vnor de rechts positie van de Nederlandse ambtenaren die in Indonesië cixeust doen. Daarmede bevordert zij, dat de Verenigde Staten van Indonesië over de ervaring van een bevoegd ambtenarencorps kunnen beschikken zodra de souvereüiiteit is overgedragen. Een wet zal dit alles echter nog moeten^ bekrachtigen, en wat van evenveel belang is,de garantiestelling* Bedoelt de positie te redden, van die ambtenaren wier dienstverband nlteriyk vijf jaren na de souverelniteitsoverdxacht eindigt. Bhee In zijn - craat. die slechts onder Amerikaan sa invloed bereid was, water m zijn autoritaire wijn te doen. De tweede reden is, dat wanneer een land bedreigd wordt, zoals Zuid door Noord-Korea wordt bedreigd, zijn regering en zelfs zyn volk ge neigd zijn alles te omhelzen, wat ook maar enig gevoel van veilig heid kan verschaffen. Het zou een tragische ironie zijn, indiende pogingen der Amerikanen om Zuid Korea tot het republikanisme te brengen tot een inheems fascisme zouden leiden. Op het Koreaanse schiereiland zyn democratie en communisme gewikkeld in een strijd, die door geheel Azië met aandacht wordt gadegeslagen. In dien de andere volken van het Verre Oosten er door overtuigd zouden worden, dat zïj slechts de keuze tussen het communisme en de militaire dictatuur hebben, zou den zy waarschijnlijk het commu nisme kiezen. Dit maakt het drin gend nodig, dat het Westen in Zuid-Korea stappen onderneemt, welke kunnen verhinderen, dat het land verder afglijdt naar de dic tatuur. Koeldoch zomers Weersverwachting, geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond* Veranderlijke bewolking met voornamelijk in de nacht op enkele plaatsen wat lichte regen of motregen en in het zuidoosten van het land kans op een enkele onweersbui. Morgen echter over wegend droog en iets koeler. Zwakke tot matige wind, rui mend naar richtingen tussen Zuid en West. 7 Aug.: Zon op 5.10. onder 20.20; Maan op 20.25, onder 2.48. Ambtenaren in Indonesië: De verwachting is dus, dat de positie van de Nederlandse amb tenaren in Indonesië zich ng ver loop van enkele jaren voldoende zal hebben geconsolideerd, en bo vendien dat de Verenigde Staten van Indonesië hun verplichtingen zullen nakomen. De positie van het KNIL zal aan een aparte beschou wing worden onderworpen. Ambtenaren die vóór 1 Maart 1942 in tijdelijke dienst zyn geno men en sedertdien in dienst zyn gebleven zullen verruimd adem halen, als zy dit lezen, want de ga rantie geldt ook voor hen, mits zij natuurlijk, net als ieder ander DEN HAAG Op het troepen transportschip „Groote Beer", op weg van Indonesië naar Nederland, Is een geval van pokken geconsta teerd. In verband daarin ene verzoekt de geneeskundige hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, dr. C. Banning, ons het volgende te willen medede len: „Wederom dreigt dus het gevaar van binnenkomen an deze ernstige ziekte in ons land. Bij de terugkeer van vele duizenden militairen uit Indonesië en in het algemeen Bij het intensieve verkeer tussen Indo nesië en Nederland kan dit gevaar geen ogenblik uit onze gedachten zijn. Zoals reeds eerder bij de geval len op de Kota Inten wil ik er nog maals op wijzen, dat een zo goed mogelijke vaccinatie-toes tand de beste bescherming biedt. Herinenl^ng ig thans voor ieder een uiterst gewenst. Kinderen he neden de leeftyd vn 2 jaar dienen allen te worden gevaccineerd. Het zyn werkelijk met alleen de familieleden van repatnèrenden, die kang lopen besmet te worden. Wil het gehele Nederlandse volk zich niet aan besmetting blootstel len, dan dient het zich daartegen te wapenen door ~raccmatie." Sutan Sjahrir neemt geen deel aan de R.T.C. BATAVIA. Uit Republikeinse kringen te Batavia vernam Aneta dat de Republikeinse delegatie naar de Ronde Tafel-conferentie thans def'naïef is samengesteld en uit on geveer 35 personen bestaat In tegen stelling met eerdere berichten zal Sutan. Sjahrir er geen deel van uif- maken. De in Indonesië achterblij vende Republikeinse delegatie, die het Van Royen—Rum-accoord zal uitvoeren, evenals eventueel m Den Haag te nemen beslissingen, zal thans worden geleid door de nieuwe minister van Justitie, rar. Susanto TirtoproQjo. STRAATSBURG. Mr. D. U. Stikker, de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, is als eer ste der ministers, die de bijeen komst, der minister-commissie van de Raad van Europa zullen bijwo nen, te Straatsburg aangekomen. ambtenaar, voldaan hebben aan de gewone eisen die men een ambte naar mag stellen. Natuurlijk doemen nog hon derden vragen op, maar men moet rustig aannemen, dat zelfs zy die nog geen recht op normaal pen sioen hebben toch een pensioen zullen krijgen, evenredig aan het geen het Indisch Burger-pensioen reglement m zulke gevallen uit keert- Het gewezen personeel van de zelfstandige Indische gemeenschap pen bijvoorbeeld moet op 't tydstip van de souvereintiteïtsoverdracht Nederlander zyn, doch zy moeten daadwerkelijk aan de wederop bouw van Indonesië hebben mee gewerkt van 1 Augustus 1945 af en op 1 Maart 1942 m dienst zyn geweest. Nagelaten betrekkingen van deze ambtenaren zullen nor male rechten kunnen doen gelden. Betalmg der verplichtingen ge schiedt a pari in Nederlands cou rant, rekening houdende met de wijzigingen in de waardeverhou dingen tussen de Nederlandse en de Indonesische munteenheid die zich na dagtekening van de verklaring kunnen voordoen. De garanties beperken zich, be houdens bijzondere gevallen, tot hen die zich in Nederland gaan vestigen. Wachtgelders vallen on der het Wachtgeldenbesluit. Ge detailleerde bijzonderheden ko men nog. RONDE TAFEL-CONFERENTIE CALCUTTA Dr van Royen die onderweg is van Batavia naar Den Haag verklaarde Vrijdag by aankomst van het vliegtuig alhier tegenover een vertegenwoordiger van Reuter zeer noopvol gestemd te zijn over de tcekomsz. nu de vrder staakt-het-vuren is afgekondigd. ..Indien het...bestand goed uitwerkt, zullen tjj^ëns de komende Neder- lands-Iimonesische Ronde-Tafelcon ferentie gunstige resultaten kunnen worden bereikt" verklaarde hij. waaraan bij toevoegde dat de fe derale grondwet voor de toekomsti ge Verenigde Staten van Indonesië waarschijnlijk nog in de Iood van dit jaar zou worden opgesteld. Omtrent de communisten in In donesië zeide^ dr. van Royen: „Ik ben van mening, dat de communis ten voor het ogenblik onder con ti-61e zijn. Wat betreft de order staakt-het-vuren^ denk ik persoonlijk dat de communisten deze niet zul len opvolgen. Wij zullen echter moeten afwachten wat de toe komst zal brengen". Dr. van Royen en drie leden van rijn delegatie zouden heden een ontmoeting hebben met de Indiase minister-president Pandit Nehroe. Sultan Hamid U. die evenals dr. Pringodigdo, reist met hetzelfde vliegtuig als dr. v. Royen ver klaarde: „Wy hebben onze wensen tegenover de. Nederlanders duide lijk uiteen gezet en wij hopen, dat de Indoniërs over uiterlijk twee maanden volledige souvereiniteits- rechten zullen bezitten". Hij is van mening dat het gevaar van de com munistische invloed in Indonesië □iet zo groot is als men over het algemeen denkt. Hij voegde hier aan toe: „India !s de enige mo gendheid, die een positie tussen het communisme en de democratie in neemt. Het is nu aan India de zwak kere staten te helpen". Dr. Pringodigdo, lid van de Re- nubhkeïnse delegatie naar Den Haag. zeide er niet aan te twijfe len. dat aan Indonesië onvoorwaar delijk de souvereiniteit zal worden verleend. Op de Ronde-Taf el-con ferentie zal worden besloten, op welke wijze de Nederlanders de door hen uitgeoefende souvereini teit aan de Indonesiërs zullen over dragen. Hij voegde hieraan toe. dat de uit gevaardigde order staakt-het-vuren voorziet m een handhaving van de bestaande militaire, politieke en bestuurssituatie in Indonesië. „Wy laten de dingen nu zoals z.e rijn. doch op de conferentie te den Haag zullen wy erop staan.* dat de vol ledige souvereiniteit over Indonesië aan ons, zonder enige beperkende bepaling, zal worden overgedragen" aldus dr. Pringodigdo. Het lid der Republikeinse delega tie besloot met te zeggen, dat In donesië eerst vrij moet zyn en dat het daarna zal toetreden tot de Ne derlands-Indonesische Unie, „die een orgaan zal worden, waarin beide deelgenoten op voet van gelijkwaardigheid zullen samenwer ken". Ia Indonesië bevredigende militaire toestand BATAVIA. In het olflciele weekoverzicht over de toestand op Java en Sumatra wordt gemeld, dat deze aldaar niet veel verandering heeft ondergaan en nog geen in vloed ondervindt van het bevel tot het staken der vijandelijkheden. In Midden-Java bleaf in het ge bied van Solo de verbetering aan houden. In de residentie Banjumas werd krachtig opgetreden tegen benden. De verbetering om Purwokerto en Purbolinggo houdt aan, terwijl het aantal ontvoeringen en rampokge- vallen afneemt Ooij m Oost-Java 'houdt de verbetering aan, hetgeen echter met betekent, dat er thans een einde gekomen zou zyn aan sa botage, aanhoudingen, rietbranden etc. In de buurt van Dj omhang, Bodjcnegoro en in de residentie Madiun, onder meer werden 20.00U handgranaten in beslag genon an. In West-Java is de algemene toe stand ongewijzigd. Op Sumatra is de toestand niet onbevredigend» De heer M". L. Hornierlape Crete te Breda, oud-burgemeester van Schiedam, wordt 10 Aug. a.s. 103 jaar en is hiermede de oudste in woner van Nederland. Hij heeft een gezellige oude dag, want hij wordt verzorgd door liefst maar drie dames tegelijk' Twee nich- ten zijn 7it, bij hem komen imuo nen en geheel rechts ziet men de huishoudster, mej. W. Elger, die er in slaagde, btj een 73-jarige een medaille voor 30-jarige trou we dienst te halen! De hoogbe jaarde voelt zich nop uitstekend, hoewel hij zoals hij zelf zegt ouderdom met gebreken komt. Zo zijn zijn ogen cn oren iets minder geworden, maar voor de rest mag hij niet klagen. „Ik hoop nog wat ouder te worden zei hij en we hopen het ook, dat hxj alle Nederlandse records van de ouderdom totnogtoe stond wijlen opoe Herfst met 105 jaar aan de spits! zal-meten te bre ken. Hatta maant Indonesiërs tot eensgezindheid BATAVIA. By het vertrek van de Indonesische delegatie naar de Ronde Tafel-conferentie heeft Moh. Hatta hedenmorgen via het Republi keinse dagblad „Merdeka" een bood schap gericht tot het Indonesische volk, waarin hy er ap aandringt, on derlinge meningsverschillen uit te bannen en de hoop uitspreekt, dat na zyn vertrek naar Lcn Haag. het volk de regering zijn steun zal blijven geven, „De Ronde Tafel-conferentie aidus Hatta js een laatste fase, waarin alle pogingen zullen worden gedaan, om in het conflict tussen Ne derland en Indonesië tot overeen stemming te geraken. Deze conferen tie zal worden beëindigd met de vol ledige en onvoorwaardelijke over dracht vair de souvereiniteit aan het Indonesische volk". Als het weer mee- raturen. Hoge baro- werkt, gaat majoor meterstand is bij beide Flinterman op 17 en 34 pogingen van belang, Augustus een poging omdat een hoge lucht- doen twee records op zy ti naam te brengen. Voor een nieuw hoog terecord wil hij profi teren van een hoge evenredig motorver- druk recht is met het mogen. Een „oud" Neder lands snelheidsrecord is er niet; het jongste barometerstand, van 'n hoogterecord staat op luchtlaag met cons tan- naam van de vlieger te temperatuur en van lage temperaturen in de hoogste luchtlagen. Het nieuwe snelheids record zal afhangen van hoge barometer stand en hoge tempe- J. Leegstra die met 'n Fokker D-21 tot 11.345 meter kwam(Het Amerikaanse wereld record staat 7.000 me ter hoger, nl. op-18.119 meter) Majoor Flinterman doet zijn poging in 'n Meteor IV-straaljager met kanonnen, radio, enz. Vooraf zal majoor Flinterman tot 15 km. zien te stijgen. De da ling moet lukken met een restant van 100 gallon benzine in 4 minuten tijds. De hoagtevlucht ge schiedt van het vlieg veld Leeuwarden af, de snelheidsutucht langs het Zuid-Hol landse strand op 70 it 100 meter hoogte. (Van onze parlementaire redacteur) Ter verkrijging van eenheid bU de behandeling van principiële dienst weigeraars (gewetensbezwaarden) is by ministeriële beschikking een speciale legerorder uitgegeven. Daaruit biykt, dat alle dienstweigerings zaken uitsluitend worden behandeld door de krijgsraad te Den Kaag. Voor de behandeling van principiële dienstweigeraars, die* eerst na de opkomst in werkeiyke dienst vari hun gewetensbezwaren blijk geven, wordt over de gehele hjn hetzelfde beleid gevolgd. De weersomstandigheden hebben zich in de tweede helft van de af gelopen week wel geheel anders ontwikkeld dan men aanvankelijk verwachtte. De vacantiagangers zullen er wel niet over mopperen want de toestand is nu zo, dat men niet alleen morgenmaar ook nog wel Maandag op overwegend zon nig en droog weer mag rekenen. De depressie, die zich thans ten westen van Schotland bevindt, trekt langzaam naar het Noorden. Het front er van strekt zich via Engeland en het uiterste westen van Frankrijk uit tot aan de golf van Biscaye en het beweegt zich heel langzaam verder in de rich ting van ons land, dat morgen zal worden bereiktDe activiteit van de depressie is echter uiterst ge ring geworden en van het passe ren er van zal men dan ook wei nig bemerken. Boven Frankrijk bevindt zich 'n vore van lage luchtdruk, die zich eveneens in de richting van ons land beweegt. Maar aangezien de vochtigheid van de lucht gering is, zal dit slechts weinig regen ver oorzaken al is er dan een kleine kans op regenbuitjes. In de buurt van New Foundland bevindt zich een nieuwe depressie, die zich in de richting van de Azq- ren beweegt. Eet zal nog verschei dene dagen duren eer de invloed daarvan in onze omgeving merk baar wordt. Leden van UNCI naar Den Haag vertrokken BATAVIA. Met het heden ge starte vliegtuig van de KLM zijn. naar Den. Haag vertrokken de heren Cochran, Herremans, Moh. Hatta, Moh. Iium, de secretaris der bijeen komst Fédéraal Overleg. Vleer. en Maram's, die meereist tot Calcutta. DEN HAAG. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Kon. Marine: Korp. der mar. P. Westerhuis, Surabaja. Kon. Landmacht: Korp. J. I. Wint- hagen. Maastricht; Sold. F. Wagner, 's-Gravenhage; le It. J. C. Bakker, Amsterdam; Sold. G. M. Derickx, Rotterdam; Huzaar A. C.. Jacobs, Mill en St. Hubert (NB.); Wacht meester J. C. Kcttenïs, Leiden; Sold. A. Kroese. Enschede;* Sold. C. Steenhoek, Zwijndrecht; Sold. T. Vonk, Westdongeradeel (Br.); Sold. L. A. Wijnbèlt, Rotterdam; Huzaar M. Jansen, Staveren; Huzaar G. A. Kroon, Oldenzaal; Sold. -A. Paauwe, Rotterdam; Sold. J. M. Schoorl, As sendelft. KNJX.: Sold. Rangsawikrama, Sold. Gimin; Sold. Palemoen; Sold. Ram elan. allen afkomstig uit Indo nesië. Een. gewetensbezwaarde, die voor zyn opkomst in werkeiyke dienst nog geen verzoekschrift volgens art. l van de dienstweigeringsivet heeft ingediend, kan dit alsnog doen bin nen een termijn van tien dagen na opkomst, eventueel gelyk met het stellen van een daad van dienstwei gering. De dienstplichtige kan in zyn verzoekschrift tevens uitstel van eerste oefening vragen, totdat op yn verzoekschrfit is beslist. De com mandant zendt dit verzoekschrift onverwijld aan het Ministerie van Oorlog, dat een beslissing neemt omtrent bet verzoek om Uitstel en tevens zorg draagt voor een psychia trisch onderzoek door de psychiater, die lid is van de Commissie van Advies voor de Dienstweigermgswet. Van het indienen van het beroep op de dienstweigermgswet af, totdat de gewetensbezwaarde eventueel met groot verlof wordt gezonden^ als zijn verzoek om uitstel wordt ingewil ligd, wordt hy van de dienstverrich tingen vrijgesteld, met uitzondering van huishoudelijke diensten. Worden de bezwaren door de minister van Oorlog met erkend, dan wordt de dienstplichtige, indien hy met groot verlof is gezonden onmiddellijk we der onder de wapenen, geroepen en gedetacheerd bij het depot- en de tentiekamp te Nieuwersluit, Indien dienstplichtige een beroep op de dienstweigermgswet doet, later dan de hiervoor genoemde termijn, doch voor zyn eventuele uitzending naar Indonesië, wordt hy, indien een daad van dienstweigering is gesteld, zolang hy bij zijn onderdeel blijft, uisluitend belast met huishoudelijke diensten. Hy kan niet m het genot gesteld worden, van verlof, doch wordt m overleg met de comman dant van het depot- en detentie kamp aldaar opgenomen: hy bevmdt zich daar als regel in voorlopig ar rest. Beroep op de wet Een beroep op do dlenstweige- ringswet stelt de dienstplichtige niet vrij van uitzending naar Indo nesië, omdat ook daar kamers ®Un gevestigd van de Commissie van Advies voor de dienstweigermgs wet. Indien een dienstplichtige, wiens beroep op de dienstweigermgswet is afgewezen, dienst weigert en daarbij wederom een beroep op de zijn verzoekschrift weliswaar door. gezonden naar het Ministerie van Oorlog en in behandeling genomen, doch hy wordt wegens dienstwei gering m arrest gesteld, eerst bij het betreffende onderdeel en later na overleg met de auditeur-müïtair van de krijgsraad m een Huis van Bewaring. Ten aanzien van dienst plichtigen, die dienst weigeren zon. der een beroep te doen op de dienstweigermgswet, wordt de nor male strafrechtelijke procedure ge volgd- Krijgt een commandant bij het huishoudelijk onderzoek van een dienstweigering de indruk, dat de dienstweigering gegrond is op ge wetensbezwaren, dan stelt hü de dienstplichtige in kennis van de mogelijkheid om een beroep op de dienstweigerlngswet te doen. Humor van de jongste ma noeuvres: Jk kom u effe ge vangen nemen, kaptexn." ,Aoh kerel, loop heenik heb je al twintig keer doodgeschoten „Nou, mag zk dan effe mijn weduwe bellen?" AUes bij elkaar kost de Spandaugevangenis, ïSaar de zeven hoge nazi's opgesloten zitten, aan de Duitsers en hun overwinnaars bijna 500.000 gul den per jaar, of gemiddeld 85.000 gulden per gevangene. Een Belgische fabriek gaat „spr °ndbriefpapier in de handel tngen. De ve-zender spreekt zijn mededeling voor Jn apparaatje uit 'en deze wordt dan vastgelegd op het blad pa pier. De ontvanger kan door middel van een ander apparaat de tekst opnemen. Heden zijn de weduwe Cor nelia MontensStray er en Melchior Straver in Waspik 93 jaar gewordenZij zijn de oud ste tweeling van ons land. Bei den gemeten nog een goede nezondheid. „De Russen hebben een gro te rol gespeeld bij het ver beteren van de telefoon. Verder hebben zij radar en de telegraaf uitgevonden." Aldus staat te le zen in het blad „Rode Vloot". (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Uit Ingestelde onderzoekingen Is reeds gebleken, dat een aantal der in het rapport-Van der Vaart Smit gesignaleerde feiten betref fende mishandelingen In bewaringskampen van politieke delinquenten onwaar of onjuist belicht is. Omtrent feiten, waarover een eindoordeel nog niet mogelijk is, worden, opdat een volledig beeld zal kunnen worden ver kregen, nadere gegevens verzameld. Aldus de minister van Justitie in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Terpstra ten aanzien van deze materie. In totaal zijn achttien klachten be kend, waarvan tot dusverre twaaiC konden worden onderzocht. In zes dezer gevallen bleek de klacht van elke grond ontbloot. In twee an dere was reeds vroeger door de militaire autoriteiten een ondèr- zoek ingesteld. Beide strafzaken waren echter wegens hun onbe langrijkheid door de auditeur-mili tair ter zijde gelegd. De minister wijst erop, dat in verscheiden gevallen, waarin van concrete mishandeling kan worden gesproken, een strafrechtelijke ver volging is ingesteld. In totaal zijn thans 32 veroor delingen uitgesproken. In de ge- dienstweïgeringswet doet, wordt vallen, waarin niet van concrete mishandeling kon warden gespro ken, maar wel van een Te grote of ontoelaatbare hardheid, as ingegre pen door het bevoegde gezag met administratieve maatregelen, zoals verscherpte inspectie, overplaatsing of ontslag van personeel. Waar de mentaliteit van leiding en bewaking geheel onjuist moe^t worden geacht is zelfs tot ophef fing van het kamp overgegaan. Overigens merkt de minister op, dat het ministerie van justitie met de in het Rapport -Van der Vaart genoemde gevallen doorgaans slechts zijdelings te maken heeft gehad. Het "betreft hier goeddeels feiten uit de eerste periode na de bevrijding, toen omtrent eventuele mishandelingen door bewakers vrij wel zonder uitzondering de militai re rechtspleging bevoegd was en het beheer van de kampen ook niet ressorteerde onder justitie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1