D HET ROTTERDAMSCH PAROOL „Het was, alsof de wereld verging" „Van Indonesië hangt lot van geheel Z.O. Azië al* Binoen 48 uur nieuwe regering in België Pas één pokkengeval op Groote Beer Toch Indonesisch debat in Kamer voor R.T.C.? Waar eens nijver Pelileo lag ligt nu een meer Cadeaux voor prinses Irene Socialisten waarschijnlijk in de oppositie Als alles goed gaat geen quarantaine mor schip en opvarenden Hatta spraakzaam in New-Delhis algemeenheden op Schiphol •99 Zitting van Tweede Kamer op a.s. Dinsdag met spanning tegemoet gezien 9e Jaargang no. 184 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn prils» per week 0.32 per kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Hei Parool** DE SCHIEDAMMER Dinsdag 9 Augustus 1949. Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper EEN HEVIGE AARDBEVING teisterde de Zuid-Amerikaanse staat Ecuador, waardoor duizen den doden- vielen. Sommit 3 dor pen werden geheel van de aard bodem weggevaagd, en het me rendeel der bewoners, die. niet tijdig hun huizen honden verla ten, werd onder het pum bedol ven. Een der meest getroffen ste den is Ambato. Grote steenblok- keil liggen voor het altaar van de kathedraal en ongeveer 60 kinderen zijn er onder bedolven. AARDBEVING IN ECUA DOR CO LOM- c„ 3MK* n«—.spoorlijn Ai'A X VULKANEN PERU u'BARR A jBEVING L /*»TO T>\ "'./^—^LATACVNGA f 'jAM&ATq.qf V Jcuekca^,/ GUAYAQUIL. Volgens een officiële schatting is het aantal doden in Ecuador als gevolg van de aardbeving 9.241; het aantal doden in de stad Ambato alleen zoo de 5,000 hebben bereikt. Overlevenden uit Pelileo, die per vliegtuig in Guayaquil aankwamen, verklaarden, dat Pelileo verzonken is. Op de plaats van het vrolyke stadje, waar de beroemde Ecuador-tapqten gemaakt werden, ligt thans een groot meer, waaruit slechts de voornaamste kerktoren van Pelileo hoven 't water uitsteekt; van de 3500 inwoners van 't stadje leven nog slechts 500. Vliegtuigen van. elk type en grootte vertrekken thans met een frequentie van een per tien minuten volgeladen naac Ambato. Volgens de laatste officiële be richten wordt het aantal gewonden geschat op twintigduizend. Het door de bevingen getroffen gebied had een bevolk mg van 100 000 zielen; zeventig procent van alle huizen m het 4 000 vierkante mijlen, grote rampgebied zyn verwoest en dui zenden andere zwaarbeschadigd. Radeloze vertwijfeling Een in Bogota aangekomen oog getuige van de ramp in Ambato heeft een dramatisch verslag ge geven van het gebeurde. Honderden mannen, vrouwen en kinderen wer den. naar hy zeide, gedood toen grote uit beton en bazalt opgetrok ken gebouwen boven hun hoofden als kaartenhuizen instortten. Toen de aarde met donderend geweld be gon te scheuren en te schudden ne pen kinderen en volwassenen in vertwijfeling de hemel aan om bij stand. „Ik zag honderden mensen In pa niek uit Ambato vluchten; vrouwen /net babies op de arm renden blin delings voort, volwassenen vielen op hun knieën, bekenden hun zon den met luider stemme en smeekten om vergeving. Ik zag hoe grote gebouwen dreu nend in elkaar zakten. Sommige vielen met donderend geweld m. Daarna was het verschrikkelijk om te zien hoe al die mensen in doods angst voortrenden om parken of open plekken te bereiken of lam geslagen van angst geknield bleven liggen. De Socavon-brug was vol gepropt met personenwagens en vrachtauto's die met verder konden omdat de brug op instorten stond. Vele inzittenden van die vervoer middelen maakten zich nog vooc de brug instortte, uit de voeten en ontsnapten daardoor. Ondertussen vielen grote steen blokken van kerktorens en grote gebouwen neer te midden van de opeengepakte mensen. In een van de kerken hadden honderden een toevlucht gezocht. Zy hadden zelfs de hoofddeuren gesloten om te voorkomen dat nog meer vluchte lingen zich in' de kerk zouden per sen, Het had alles geen zin. Wei nige ogenblikken, later stortte het gehele gebouw in. Honderden von den een gruwelijke dood onder het puin van het Godshuis.... Twee doodstraffen in levenslang gewijzigd DEI? HAAG. Bij KB. is gratie verleend aan Adriana Valkenburg en Hendrik van der Kraan, beiden tot de doodstraf veroordeeld bij sen tentie van het Bijzonder Gerechts hof te Amsterdam. In beide gevallen is de doodstraf veranderd in levens lange gevangenisstraf. Adriana Valkenburg, beter bekend als „Jeanne", was als V-vrouw in dienst bij het Bureau Joodse Zaken van de S.D. te Amsterdam. Hendrik van der Kioan was eerst werkzaam hij de Colonne Henneïcke later kwam hy eveneens bij het Bu reau Joodse Zaken. STRAATSBURG De vlaggen uit De oude stad Straatsburg steekt morgen de vlaggen uit om een nieuw experiment in de internatio nale betrekkingen te verwelkomen de eerste wankele schrede op de weg naar het ideaal van een ver enigd Europa. Reeds Maandag zijn in het stadhuis '*an Straatsburg de ministers van Buitenlandse Zaken van tien Westeuropese naties bij elkaar gekomen om de Raad van Europa ten doop te houden, Deze raad omvat het eerste parlement, waarin vertegenwoordigers van verschillende Europese landen zit ting hebben en het eerste Europe se kabinet of ministerraad. De Europese Assemblée bezit slechts advise rende volmach ten en kan dus geen geval bindende beslui ten nemen. Maar toch zal de Raad van Europa een belangrijk derde lichaam zijn naast de twee bestaande organisaties, die gericht' zijn op unificatie van ons wereld- cel. Deze twee organisaties zijn de "Westeuropese Unie, die alle pro blemen van de Westeuropese de fensie behandelt en de organisatie voor Europese Economische Sa menwerking, die streeft naar het neerhalen van de handelsmuren tussen de Westeuropese naties en het versaellen van faun economi sche productiviteit. De nieuwe Raad van Europa, die eens per jaar te Straatsburg zal vergaderen, is gericht op het aanhalen van de politieke banden tussen de Euro pese landen. De drie lichamen vor men tezamen een étappe in de groei van. de reeds eeuwenoude droom..,, een verenigd Europa. In Het zoeklicht Vijf milliard dollar voor Europa's Herstel WASHINGTON. De Ameri kaanse Senaat heeft met 63 tegen 7 stemmen het wetsontwerp aangeno men, -waarbij tot 30 Juni 1950 5 797.824 000 dollar voor het Euro pees Herstelprogram en voor de tegemoetkoming in de bezettingskos- ten van-de V.S. worden uitgetrok ken. Ztvakhe wind Weersverwachting, medege deeld. door het KNMI te De Bilt, geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond (Opgemaakt te 10 uur). Overwegend droog weer met wisselende bewolking. Meest zwakke wind uit uiteenlopende nchtmgen. Dezelfde of iets ho gere temperaturen dan vandaag. 10 Aug Zon op 515, onder 20.15; Maan op 21,13, onder 6.42. Binnenkort fietst men de gehele kust langs DEN HAAG. Naar de A.N.W.B. mededeelt is een begin gemaakt raet de herstelwerkzaamheden aan het toemh«fh haiongnjke duin-rijwiel pad Kijkduin—Monster. Gedep. staten van Zuid-Holland hebben onlangs hiertoe toestemming verleend. Naar verwacht wordt, zui den de herstelwerkzaamheden uge- veer 6 weken in beslag nemen- Het thans te herstellen gedeelte vormt een schakel in de toeristische rijwielpadverbinding Hoek van Hol- land—Den Helder. SOESTDIJK. „Je moet er je leven lang netjes op zijn", zei de koningin, terwijl haar dochter Maandag in de bibliotheek van het paleis Soestdyk geïmponeerd keek naar een prachtige cassette tafel zilver, die vijf leden van de 'ko ninklijke landmacht haar zojuist hadden aangeboden. Het is nu al de derde cassette tafelzilver, die de prinses ontvangt en zo zal het do orgaan-tot zij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. Dan is het zilver compleet. Doch de cassette was niet het eerste aan de beurt, want in het midden van de kamer prijkte op de tafel een reus van een taart met tien kaarsjes en rozen, rose en wit te, met m het midden, het wapen van prinses Irene m marsepein. Geen twee minuten, nadat de de putatie van de landmacht het pa leis had verlaten, werd bovendien nog een kist, zo groot, dat zij wel dezelfde kon zijn, waarin Hugo de Groot Loevestem verliet, neergezet in de bibliotheek. Deze bleek een schildwachthuisje te bevatten met een pracht soldaat met een rode tuniek en een blauwe broek en voorzien van een indrukwekkende helm met daarop gehecht een in vasiester. Het tweede geschenk is afkom stig van het garderegiment Prinses Irene. Vijfjarige Fred op strand van Bloemendaal gevonden UMUIDEN. Maandagmiddag hebben enige spelende kinder/ i ---> het Bloemendaalse strand onder een halfgekantelde vlet van de Bloemen, daalse '^«sbrigade de 5-jarige Freddy van de Velden, die sinds Zondagmiddag zoek was, terugge vonden. Het kind was uitgeput en herin nerde zich weinig van de manier, waarop het van het IJmuidense strand naar Bloemendaal was ge zworven. Hiermee is een eind gekomen aan de grootscheepse zoekpartij, die poli- tie, hulpverleningsdienst en padvin ders in de duinen, op het stiand en vlak voor de kust op touw hebben gezet. BRUSSEL. Na afloop van de Maandagmiddag gehouden vergade ring van liberale parlementsleden heeft Mots, de voorzitter van de li berale partij verklaard, dat de liberalen bereid zijn deel te nemen aan een katholiek-liberale regering. Allereerst zal echter nog een laatste poging worden gedaan tot vorming van een drieledige regering, dus katholiek-liberaal-socialistisch. Overgrootmoeder Eleanor PORTLAND, OREGON. Mevr, Eleanor Roosevel't is Zondag over grootmoeder geworden toen haar kleindochter, mevr. Seagraves een zoon kreeg, die het eerste achter kleinkind is van wylen pres. Roose velt, Naar Motz verder mededeelde, zal een eventuele katholiek-liberale re gering in de allereerste plaats stre ven naar een oplossing van de ko ningskwestie. Mocht blijken, dat onder de huidige omstandigheden het konmgsprobieem niet op te los sen valt, dan zouden de liberale mi nisters zich uit het kabinet terug trekken vóór een der wetgeven de Kamers een beslissing heeft ge nomen. Aan de socialisten ia 24 uur tijd gelaten om te beslissen, of zg als nog aan een driepartyenregenng willen deelnemen In katholieke en liberale kringen maakt men rich geen illusies over DEN HAAG De Inspecteur Geneeskundige Dienst der Kon. Land macht, generaal-majoor dr. J. T. Wilkens, heeft Maandagavond voor het stx üdkrachten-programma aandacht gewijd aan het geval van pok ken op de „Groote Beer". het antwoord der socialisten en ka binetsformateur Eyskens zou maat regelen getroffen hebben om bin nen 48 uur een katholiek-liberale re gering te vormen. In het nieuwe kabinet zouden zowel aan de katho lieken als aan de liberalen zeven zetels worden toegewezen. Wat de economische politiek be treft, zou in hoofdzaak het liberale programma worden gevolgd Zoals bekend zijn de '"beralen aterk tegen geleide economie gekant, zrj zyn voorstanders van een drastische be lastingverlaging Tijdens de onder handelingen zouden de lioeralen het voorbehoud hebben gemaakt zich uit de regering terug te trekken, indien mocht blijken dat een oplos sing van de koningskwestie niet mogelijk., is. In linkse politieke kringen "is men van oordeel, dat een definitief eccoord op het stuk van de koningskwestie tussen ka tholieken en liberalen br voorbaat is uitgesloten en men verwacht, dat een katholiek-hberale coalitie een kort leven beschoren zal zijn. Hij zeide, dat de berichten, die men tot nu toe van de „Groote Beer" kreeg geruststellend zijn; de patient by wie pokken geconstateerd werd, is in bevredigende conditie Zaterdag in Colombo in een ziekenhuis opge nomen en sindsdien zrjn geen nieu we gevallen gemeld. Het begint, aL- dus gen-ma]. Wilkens, reeds min der waarschijnlijk te worden, dat voor het vertrek uit Batavia nog andere militairen besmet zyn. Wel bestaat natuurlijk emge kans, dat de zieke zelf aan boord nog anderen besmet heeft, deze kans is echter gelukkig gering. In de eerste plaats is de ziekte spoedig na het uitbreken ontdekt, waarna de patiënt natuurlek on middellijk is geïsoleerd. Bovendien kan men er zeker van zijn, dat, ge waarschuwd „doon.het voorgevalle ne op de „Kota Interi', de opvaren den van de Groote Beer" terdege zyn gecontroleerd op hun vaccina tie. Natuurlijk zullen ten aanzien van de „Groote Beer" wederom alle maatregelen genomer worden om zowel de opvarenden als de Ne derlandse bevolking tegen pokken- gevaar te beschermen. Indien zich geen nieuwe gevallen voordoen, zal, naar het zich thans last aanzien, een quarantaine waar schijnlijk niet nodig zyn, Komen er nog nieuwe gevallen voor, dan zal men naar 4e wettelijke voorge schreven quarantaine-bepalingen moeten handelen. Veiligheidshalve worden voorts een arts-hygiënist en een aantal verpleegsters per vlieg tuig naar Cairo gestuurd, om de medische staf van de „Groote Beer" by te staan, wanneer dit nodig mocht zijn. Hij sloot zich aan bjj de Zaterdag jongstleden door de geneeskundige hoofdinspecteur van de Volksge zondheid, dr. Banning, gegeven raadt „Laat een ieder, die reeds in zjfn leven eenmaal gevaccineerd is, zich laten herinenten, en laat alle kinderen beneden 2 jaar de inen ting ondergaan. Nee toch.Heus In Londen is aangekomen de 10-jange „evangelist" David Walker tat Indianapolis. Hy zat tn Engeland „genezingen ver richtenAan verslaggevers vertelde hij, dat hij evangelist werd op 9-jarige leeftijd, na eerst uau Long Beach een reis naar de hemel en terug te heb ben gemaakt: -*■ Zes volhardende huismoeders in de Amerikaanse staat Mi chiganonder wie dne groot moeders, hebben zojuist hun doctorsgraad behaald. Zij be gonnen hun studie 30 jaar ge leden en besteedden er elk vrij ogenblik aan. De „Herald American" meld de gisteren in een copyright- verhaaldat er een pil is uitge vonden, die lijders aan malaria binnen drie dagen voor goed van hun kwaal afhelpt. -* Romu, de enige olifant, die in een dierentuin (de Ro meinsets geboren en in leven gebleven, vierde gisterenr zijn eerste verjaardag. Het verjaars- dtner bestond uit 4 liter melk, 4 kg. gekookte rijst, 7 kg fruit, 4 kg tomaten2 kg. wortelen, 2 kg, bieten en een grote cake. „V riendschappelijk" mishandeld NIJTEEDAL. RiSens een „vriendschappelijke" voetbalwed strijd tussen „De Zweef" uit Nij- verdal en Heino, kreeg een speler van de Zweef het aan de stok met een der backs van de tegenpartij De Nijverdaller vloog de speler van Heino aan en mishandelde hem zo danig, dat de man, nadat hij door andere spelers was bevrijd, in be wusteloze toestand naar het HK. ziekenhuis te Zwolle moest worden vervoerd. Definitief slot aan zaak Particulier Initiatief DEN HAAO. - Zoals n -> zich herinnert heeft de Arrondissements rechtbank te Rotterdam op 23 Jont j-L een vrijsprekend vonnis geveld in de zaak tegen R. Th. Fr. L„ voor heen chef-president van de „ver eniging particulier initiatief tot het doen van Charitatieve Werke"" wie op aanklacht van dokter J. H. H„ notaris L. A. B. en P- T A, door de officier van justitie ten laste was gelegd hen onder bedrieglijke voor wendsels te hebben bewogen tot af gifte van geldbedragen. De rechtbank verklaarde niet be wezen hetgeen verdachte was ten laste gelegd en sprak hem daarvan vrij. De rechtbank heeft L. dus met schuldig bevonden aan hetgeen hem ten laste werd gelegd. Naar wy thans vernemen, heeft de officier van justitie, die hoger be roep had ingesteld, dit hoger beroep ingetrokken. Rapport ongeluk Franeker telt 700 bladzijden NEW DELHI. Het rapport over 't recente KLM ongeluk bij Bombay waarbij veertien Amerikaanse jour nalisten in de Franeker om het le ven kwamen, zal op zijn vroegst half Augustus voltooid zijn, aldus heeft het directoraat voor de Bur gerluchtvaart van India bekend ge maakt. Het rapport za] ruim zeven honderd bladzijden omvatten. OP 9 AUGUSTUS-2945 werd de Japanse stad Nagasaki door een zo gevreesde atoombom getrof fen. Kort daarna was ook, voor de Japanners de oorlog ten ein de. Verslapen keerden de Japan se soldaten naar hun woonsteden tervg. De soldaten, afkomstig uit Nagasakivonden een stad, die grotendeels m een puinhoop was herschapen. Hele families waren verdwenen of wanhopig ver minkt. Kinderen, dte kort na de atoom-aanval werden geboren, waren volkomen mismaakt. Een meisje, dat bij de aanval haar ouders en broertje had verloren, zet bloemen by het monument, ter nagedachtenis diergenendie by het bombardement hun leven- lieten. RONDE TAFELCONFERENTIE NADERT SCHIPHOL. Om kwart over vier Maandagmiddag landde op Schiphol de constellation „Curasao" met aan boord een groot aantal deelnemers aan de Ronde Tafelconferentie. Onder andere arriveerden met dit toestel dr Van Royen en de heren Rum en Cochran, Dr. Van Royen deelde de wach tende journalisten mede, dat hij binnenkort een persconferentie zal houden. Hetzelfde zei ook de heer Rum. Het groot aantal belangstellenden moest zich tevreden stellen met een „korte verklaring" van de drie he ren. Van Koyen. Dr. Van Royen zeide: „Ik ben bijzonder verheugd wederom op Ne derlandse bodem te zijn. Na byna vier maanden onderhandelen hebben wij, zo meen ik, een gezonde basis gelegd voor een permanente samen werking tussen Nederland en Indo nesië. Da structuur van die samen werking zullen wt| moeten optrek ken op de Ronde Tafel Conferentie. Op dit ogenblik zyn alle ogen ge richt op de uitvoering van de order tot staken van de vijandelijkheden. Ik ben van. mening dat deze order zal worden uitgevoerd. De ogen van de wereld zyn op ons gericht. Ook de Republiek heeft alle belang by een strikte naleving van deze order. Mij dunkt, dat de resultaten zullen meevallen. Nederland heeft bewe zen, dat het de aanwijzingen van de Veiligheidsraad wil volgen. De Re publiek moet thans tonen dat zij werkelijk tot samenwerking wil ko men". Dr. Van Royen wenste het hierbg te laten. Ram. Ook ar. Moh. Rum, voorzitter van de Republikeinse delegatie op de preliminaire conferentie en thans lid van de Republikeinse delegatie op de R.T.C., wilde slechts een kor te verklaring afleggen. In het Indonesisch zeide de heer Rum: „Wjj republikeinen zijn blij, dat het zover is dat de R.T.C, staat te beginnen. Voor ons betekent de R.T.C. de voltooiing van ons ideaal: de souvereine Verenigde Staten van Indonesië, Ik maalt mij geen Illusies over het verloop van de conferentie. Er zullen harde noten moeten wor den gekraakt, maar het succes van de preliminaire besprekingen te Batavia geeft ons goede hoop. De vereiste atmosfeer voor onderhan delen is thans aanwezig, zodat de conferentie een succes kan zfan". Daarna hield Rum dezelfde toe spraak in het Nederlands. "Merle Cochran bepaalde zich tot de volgende woorden: „Ik ben ver heugd, dat we zover zijn, dat de Haagse conferentie kan beginnen. Wy hopen, dat deze een volledig succes zal worden". Tairyke autoriteiten waren ter verwelkoming aanwezig, Hatta- NEW DELHI Mohammed Hatta heeft tydens zjjn verbluf al-: hier het parlement van India toe gesproken. In zyn redevoering prees Hatta de morele steun die India in' de afgelopen maanden aan de Indo nesische zaak heeft gegeven. Hrf zeide dat India voor de Indonesische staat als een grote broer is geweest en. dat haar steun een grote inspi ratie wa$; tezamen kunnen we hel pen de internationale vrede te ver zekeren en sa cl al a gerechtigheid aan Azië te brengen", aldus Hatta. Hg zdu heden naar Den Haag door reizen. In het parlement werd Hatta door de premier van India, Nehru, be groet, Nehru zeide dat het verhaal van Indonesië symbolisch Is voor de gehele atryd van Azte om een eind aan het imperialisme te maken. Van het lot van Indonesia hangt in hoge graad de toekomst van geheel Zuid- Oost Azië af, zo voegde de premier hier aan toe. Hatta heeft een krans gelegd op de plaats waar Gandhi gecremeerd is; verder Weid hy allerlei recepties. Maandag 22 Aug. Naar ivjj uit goede bron vernemen ligt het in het voornemen van de regering, indien mogelijk de Ronde Tafel Conferentie te openen op 22 Augustus a.s. (Van onze parlementaire redacteur) DEK HAAG Als een verras sing komt de btfcenrocping van de Tweede Kamer op Dinsdag a.s. ter behandeling van de nota der rege ring over de voorbereidende confe rentie te Batavia niet bepaald. De voorzitter had deze bqeenroeping in het vooruitzicht gesteld, toen de Kamer op reces ging, en voert nu zijn voornemen uit. hoewel een In donesisch debat vlak voor de Ronde Tafel-Conferentie van vele zijden onwenselijk wordt geacht. Betekent het feit, dat de Kamer a s Dinsdag bijeenkomt, met de nota der regering als enig punt op de agenda, dat er ook inderdaad een Indonesisch debat zal plaats vin den7 Noodzakelijk is het stellig niet, want de Kamer kan besluiten om de nota niet in behandeling te ne men, in afwijking van het voorstel van de voorzitter Doch het nemen van zulk een besluit is met gemak kelijk. Omdat de minderheid dit stelbg 2oü beschouwen als een on derdrukking van de vrije menings uiting. Een minderheid, die dit odium op zich zou willen laden, is met zo een, twee, drie te formeren, gezien ook het feit, dat er m de frac tie der KVP over het Indonesische vraagstuk geen eenstemmigheid be staat. Niettemin zou het .naar onze me ning. die door vele Kamerleden van verschillende richtingen wordt ge deeld, m hoge mate te betreuren zyn, aTs de sfeer, waarin op 22 Aug. as de Ronde Tafel-Conferentie moet beginnen, bij voorbaat door een parlementair debat, dat na de uit voerige en heldere nota der rege ring feitelijk overbodig is, zou worden bedorven. De toon van de Minister van Maarseveen (links) verwelkomt de heren Rum, Van Royen en Cochran na hun aan komst op Schiphol. j&cr, bladen der partyen, die door dik en dun oppositie voerden tegen het In donesisch beleid der regering, laat weinig twijfel aan de wijze, waarop van die zijde zal worden gesproken over de Indonesiërs, die met de Ne derlanders aan de Ronde Tafel zul len plaats nemen, men zal zich nooit door de aanwezigheid van tairyke Indonesische afgevaardigden ter conferentie in de loges der Tweede Kamer noch door het feit, dat de Ronde Tafel-Conferentie de laatste mogelijkheid betekent om tot een voor alle partyen aanvaardbare op lossing te komen, laten weerhouden, om op de bekende wyze uit te pak ken. Het Iykt toch wel van genoeg zaam belang om dit te voorkomen, hetzij door een besluit om de nota niet in behandeling te nemen, hetzij door het debat te beperken, tot korte verklaringen, omtrent bet standpunt der fracties. De Tweede Kamer zal a s Dinsdag het bewijs moeten leve ren. dat zij tegenover de moeilijk heden. der situatie is opgewassen» Ook haar reputatie Is er mee ge moeid. Vier Belgische touristen van alles Beroofd ZURICH. -- Naar beweerd wordt, hebben Duitse of Tsjechische ban dieten, bij Les Malettes in Noord- West Zwitserland vier Belgische touristen beroofd van geld, juwe len en bezittingen ter waarde van. dertigduizend Zwitserse francs. Twee Belgische echtparen werden kort na het passeren van de Zwit serse grens, op weg naar het Ber oer Oberland, met hun auto aange houden door een man die hun om wat water vroeg voor zijn zieke metgezel die in het bos lag. De Belgen zeggen dat de man ar moedig gekleed was en Frans sprak met een sterk Duits accent Hy was omstreeks dertig jaar. De Belgen verheten hun auto en op dat ogenblik kwam een tweede vreemdeling ten tonele die een ge weer van het Duitse leger op hen richtte en hun beval de handen op te steken. De vier touristen werden beroofd van al hun geld, waardevolle juwelen, een camera, hun paspoor ten en andere papieren en nog an dere bezittingen. De Zwitserse poli tie stelt een uitgebreid onderzoek in, dat evenwel nog geen resultaten heeft opgeleverd. Alle KrenspatrouiIl.es zijn gealar meerd. De politie gelooft, dat men te doen heeft met Duitse of Tsjechische verplaatste personen. De laatste tijd is een flink aantal hunner illegaal de Zwitserse grens overgestoken en heeft al verschillende misdaden be- NEW YORK. Hedenochtend arriveerde de „Westerdam" van de Holland-Ameri'kalijn te New York, waar het schip wegens de nog voortdurende wilde staking aan pier 56 Manhattan aanlegde in- plaats van aan de Hoboken-pier van genoemde maatschappij. De staking betreft alleen de Hoboken- pieren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1