L De dansende prinsen kunnen schone slaapster niet wekken C J> kantoor opleiding oont STADSNIEUWS DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB AUes wat oud is herleeft in deze dagen De weg was lang en zwaar en nat é'kf'ki Vlaardingen J AGENDA Het K.C.G. ontvouwt de plannen Voor 50 jaar SCHIEDAM Roer leesten 2 Dinsdag 9 Augustus 1949 FEEST VOOR DE TOURISTEN IN ZIERIKZEE „Iele eb main haart in Sjjrücsie verloren" zongen fluisterend een paar Engelse toeristen in de straten van Zierikzee, waar de poortera en poorteressen in hun typerende en kleurrijke kleder drachten statig voortschreden, als versmolten met de rust van het nu elf eeuwen oude stadje. Maar zjj keken schuchter om, die Engelsen, want nou ja zo maar openlijk zingen op straat is toch niet zoals h et behoort, zelfs niet als er feest gevierd wordt Natuurlijk bedoelden ze, dat ze hun hart niet in, maar aan Zierikzee verloren hadden, want de poorteressen, die inge togen aas de vreemdeling voorbijschreden, maakten het hem al bijzonder moeilijk aan baar hart te verliezen. O, ze waren wel lief die deerntjes, maar ze waren gelijk plaatjes en het is moeilijk aan plaatjes bet hart te verliezen. Daarom vermoed ik, dat de zetter van de Zierikzeesche Nieuwsbode bij het op maken van de lijst van verloren voorwerpen geen harten heeft behoeven te rangschikken tussen vulpennen en broches en portefeuilles en fietsbellen. Er zijn zoals U weet vela wegen, die naar Rome leiden, nxaar naar de dromende schone slaapster op Schouwen is er maar één weg, en die gaat over water. Elf eeuwen er één dag ligt ze daar nu al in hat land van Schouwen, haar wieg stond tussen greppels en gorzen. Ze was een frisse jonge rneïd, met flinke handen aan het lijf, in de rumoerige middeleeuwen Neptunus haar beschermer vertelde er Donderdagavond van ia het open luchtspel „Herlevend Verleden". Ze was toen mans genoeg om zich de Vlaamse jongens, die haar te na kwamen, van het lijf te houden- En sl kwamen ze nou met tweehonderd duizend tegelijk re goot kokend pek over hun koppen en toen kwam er een graaf uit Holland, die Wil lem heette, en die joeg de andere Vlamingen helemaal weg. Ze werd nog mooier cn rijker, want re werkte hard en ze wist zich vele gunsten te verwerven. Haar rifkdom was bovenmatig en de verfijnde klederdrachten, de sier lijke huizen, de trotse bouwwerken uit die tijden, getuigen er nu nog van Alles wat oud was herleefde in deze dagen, De heren van Voorne en Reïmerswaal togen ten tweede maal de Zuidhavenpoort uit ter kruistocht en cok nu bleven wenen de vrouwen achter. Samen met Witte van Haamstede trok Graaf Willem als bevrijder de stad binnen, zwaar geharnast, en op dikke vette knollen van paarden die een schok konden doorstaan. Ja. ze mocht er zün Ln die tijd. die schone slaapster bil de Oosterschelde. Maar de weel de werd haar te machtig, ze wilde tfch een toren gaan houwen, zo hoog als nergens ter wereld. En daarmee riep oif de wraak der Go den over rich. De bouw van de to ren begon inderdaad, maar kwam niet verder dan het eigenlijke voet stuk wat er nu nog is en toen Janezaazn, maar zeker, zakte zy tdaab. i: Zij slaapt nog, de schone, bij de Oosterschelde. hoewel er ook ln de ze dagen weer talrijke prinsen mt verre landen overzee kwamen om haar wakker te kussen. Stil en dro merig lag zij daar met haar torens, haar kleine straatjes, haar stadhuis en haar statige patriciërshuizen, waar de lakenhandelaren, de reders en de rijke kooplieden in bun prachtig versierde klederen statig uitschrijven om hun naken te gaan afhandelen, terwijl de schone vrou wen elkander de laatste nieuwtjes vertellen. Daartussen door wandelde dan het hedendaagse grauw, het product „mens" uit de twintigste eeuw. die alles met van plezier tin telende ogen bekijkt, die stil bluft «taan bij oude geveltjes, die een be zoek brengt aan het museum en dan gaat dansen in ..De vette olie bol" of in „Concordia", waar hard werkende muzikanten een bewege lijke zamba uit hun instrumenten toveren. Auto's voor de Loot Maar zoals gezegd Rome is ge makkelijk te bereiken, was dat al in ver vervlogen tijden, maar Zie rikzee bereiken is zo gemakkelijk nog niet De Spaanse en Waalse soldaten, die onder de veldheer Mandragon dienden, zouden er nog over mee kunnen spreken. Zij waad den tot ieders verbazing door het Zijpe heen gelukkig behoeven wij dat nu niet meer te doen. maar de talrijke automobilisten, die in bet begin van de week in de stortregen in een lange file voor de veerboten stonden te wachten. vallen wel eens yerzucht hebbent „Of die Spanjaar den het Zijpe niet meteen hadden kunnen dempen". Nu wachtten ril uren of Heten hun auto staan en gingen verder per tram om de fees telijkheden te zien. Ongetwijfeld hebben zij er geen spijt van gehad, want de bewoners van de oude stad Zich tenvolle bewust uan hun waardigheid schreden burge meester en schepenen mee in de historische optocht.. organiseerden een feest, maar het waren de vreemdelingen, die voor het feesten zorgden. Neem nu bij voorbeeld de muzikanten van de Gentse politie, die kwamen, zagen en overwonnen de carnaval-lief hebbers in Zierikzee en namen tal rijke harten mee naar hun oude stad. Hoewel een carnaval hier niet in het kader van de feestelijkheden gepast zou hebben, kwamen de Zle- rikzeeers zelf toch moeilijk „los". Slechts een enkele maal liet hun enthousiastme zich zover opzwepen, dat zij zich waagden aan een ronde dansje. Maar daar werd de volgen de dag dan ook over gesproken, Boze verhalen Natuurlijk gingen er ook boze verhalen. Ze werden zelfs openlijk gezongen in de steeds weer uitver kochte en leutige revue „Hoe is 't mogelijk". Daar was bijvoorbeeld het verhaal over de feestcommissie, die moeizaam had gewerkt om een kanon te vinden. Toen het stuk ge schut op zijn plaats stond bij de Zuidhavenpoort, waren 2Ü zielsge lukkig even een glaasje gaan pik ken. „Later," zo zegt de geschie denis „bezat Zierikzee niet één, maar elf kanonnen". Maar dat Ig natuurlijk allemaal laster, hoewel het openlijk gezongen werd. Ja, ze zijn ondeugend, die Zierikzeeërs. In dezelfde revue zongen ze ook nog een versje over Indonesië en daar over hebben ze een expres-brief uit Den Haag gekregen. Het versje werd niet meer gezongen, maar de tekst hangt bij een oud-Indisch man voor de ramen. De feestcommissie had gezorgd voor een feestprogramma, dat elk wat wils bood. Zeven dagen lang is er elk uur van de dag wat te doen geweest. Maar de eerste helft van d© feestweek Is volkomen in het water gevallen. Als natte katten kwamen de toeristen de stad bin nen, scholen weg in hun hotels en hingen wat rond onder de druipen de tenten op de kermis en zochten dan doOr het water heen weer een goed heenkomen. Maar Woensdag middag. hij de historische optocht, een hoogtepunt van het programma, kwam er enige verbetering en Don derdag werd het goed. Donderdags- avond waren de Zierikzeese muggen zelfs al weer zover, "dat zij hun schuilhoeken bij de haven verlieten en de duizsnde bezoekers van het openluchtspel als kleine kwelduiveï- tjes om de oren vlogen. Neptunus spreekt Tronend ln de toren van de Zuid- fa a ven poort heeft Neptunus daar een grote menigte, die samengepakt was Bij de Noordhavenpoort en de Zuidhavenpoart was het 'n bonte mengeling van poorters en „mo derne" mensen. op de kaden langs de Eng->e haven, de geschiedenis van de oude stad verteld, Een historisch openlucht spel met historische en ook werke lijke decors- Eenvoudig, maar groots van opzet, vol stemming vooral in de eerste helft en boeiend waar het de directe geschiedenis van de stad betrof. Daar was hot vertrek der kruisvaarders, onder leiding van Johannes Egidius, de belegering van de stad door de Vla mingen en een liefelijk markttafe- reeltjg met boogschietende en fees tende poorters, een marskramer, on derhandelende boeren en kooplie den, loslopende biggen, een wonder dokter en wat al meer. Zierikzee zorgde voor een feest, haar elfhonderd-jarig bestaan waar dig en al mag het dan wat tegen gevallen zyn wat de financiën en wat het bezoek betreft: het is een uiterst belangrijke bijdrage geweest om de aandacht van binnen- en buitenlanders op deze slapende schone te vestigen. 155, Rob, die natuur lijk wel up zijn vingers kan uitrekenen, dat M^>etsji-Foetsji de ach tervolging zal inzetten wanneer hij merkt, dat de „Vrijheid" er stie kem vandoor is gegaan besluit ten behoeve van de kruiser een automa tische noodzender te bouwen, drijvende op een boel in zee Want als hjj zelf seinen blyft geven, kunnen rie Jap pen hem ook gemak ke- j lijk opsporen. Dan wendt hit de steven en vaart om het eiland heen, want het is zijn bedoeling naar een punt van de kust te zal- werk en 'de nog ver verwijderde kruiser kan ze zo hard doorkomen kunnen ze wei begrlj- len, vlek by de grot. waar de schat verbor- met behelp hiervan zijn koers bepalen Doch pen. dat de zender vlak in de buurt van het gen ligt. De nuodzender doet ondertussen zijn de Jappen ontvangen de seinen ook en omdat eiland moet zijn opgesteld. VISSERIJBER1CHT SCHEVENI.VGEN Binnen van de haringvisserij de log ger Sch a met l last van 6 schepen. Vangst berichten van hedenmorgen uit zee Sch 305 l k. Sch 8? 15 k., gisteren 26 k: Sch 200 1 kgisteren 4 k. Sch 106 40 k. uit de halve vleet. Sch 402. 5 k. Sch 223 60 k. Sch 53 34 k. Sch 104 30 k Sch 332 3 k„ gisteren 1 k. Sch 39 17 k. Sch 284 23 k nog 20 netten Sch 4 3 k. gisteren 34. Sch 32 30 k. Sch 40 1 k. Sch 48 1 k. Sch 49 2 k. Sch 99 4 k. Sch 133 30 k gisteren 2. Sch 23 3 k. gisteren 12 Sch 5 2 k Sch 15 1 k Sch 25 1 k. Sch 8i met gehoord Sch 122 40 k Sch 130 25 k. Sch 210 23 k Sch 248 gis teren geen vangst. Sch 3Ï0 gistel en 17 k Sch 10T gisteren 30 k Sch 353 17 k. gisteren 35 k. Sch 20 4 k. Sch 223 2 k Sch 22S gisteren 15 k. Sch 314 gisteren 33 k Sch 141 8 k. Seh 443 1 k. Sch 49 niet gehoord. Sch 43 1 k. Sch 81 2 k. Sch 89 2 k. Sch 87 5 k. Sch 116 5 k. Sch 180 1 k. Sch 242 5 k. Sch 275 4 k gisteren 6, Sch 6 gisteren 10 k. Seh 14 2 k Sch 47 17 k. Sch 118 vist vanmid dag. Sch 120 met gehoord. Sch 125 5 k. Sch 302 f k. Sch 333 30 k. Sch 21 giste ren 17 k. Geen vangst hadden: Sch 195. 245, 346, 254. 341, 159, 330, 365 (thuisslomend), 274, 201. 77, 132, 262, 30. 35, 43, 69. 230, 207. 312. 79. 186. 284, 63. 140, 3 110. Vt 14 gisteren, 40 k. VI 40 ge*-n vangst gisteren 60 k VI 71 gisteren 40 k. st.oomt vanavond naar huis terug. V3 80 2 k VI 84 5 k VI 85 30 uit de halve vleet VI 85 3 k. V! 97 2 k. VI 114 1 k. VI 142 17 k. uit de halve vleet VI 16Ö gisteren 15 k VI 172 2 k. VI 190 2 k. VI 196 1 k. VI 203 10 nog 30 netten VI 205 60 nog 45 netten VI 203 2 gisteren 65 k. VI 216 8 k nog 25 netten. Geen vangst hadden- VI 29, 47. 112, 132. 199. 20O. 206 IJm 75 SO k. IJm 268 5 k. Ma 5 2 k. Kw 47 30 k. uit de halve vleet. Besomming kustvlssers 8 Aug. 1949 Sch 2 f 540.— Sch 71 370.—. Arm 8 Burgerlijke Stand Overleden: A G Kramer 85 J.: A. J. G Kleiberg, 2 dagen. Geboren: Paulina L F Jd. v J G. Windhorst en H, F Biommesteijn; Ber- tus. z. v. A. v. d Windt en M. Brug- mar.s-, Paul C„ z. van W Nüs en A. Verwol. Johannes 34. K„ z. v. H Berg man en M yt. J de Kort: Johan. z. v. J. Kakhorst en A J, Roskam: Barend, 2 v, B Mearxts en C. A, L. de Jonge; Goozewina Jd. v. L. van Wolfswin kel en M van Wolfswinkel; Berth* d. van H Swaneveld en D Prank; Johan nes P. M.. z. v. J. P M. Rademnker en A M. Dijkshoorn, Wie wordt er vacantie- koning en koningin Als sluiting van de Vacantiewe- ken zal op Zaterdag 20 Augustus n.m. 3 uur een Maskerade-optocht worden georganiseerd. Deelname staat voor ieder kind open. Ook ka men in groepsverband meedoen. Hij en zij, die het origineelste costuum dragen, worden tot Ko ning en Koningin uitgeroepen. Voor de overige deelnemers (-sters) zul len prijzen beschikbaar worden gesteld voor de mooiste en origi neelste kleding. Men kan deelnemen aan de af delingen historisch, komisch of ori gineel. Ook zijn er prijzen voor de mooiste groepen. De prijzen zullen bestaan uit waardebonnen, die men zal kunnen besteden bij Vlaarding- se winkeliers. Inschrijving liefst zo spoedig mogelyk by het Centraal Bureau van het Vacantie-comité, Oostha- venkade. Plaats van opstelling en route worden nog nader hekend ge maakt. Na deze optocht wordt ge zamenlijk naar het feestterrein ge trokken voor het bijwonen van de Poppenkastvertoning, De boottocht naar Oosterhout De deelname aan de boottocht naar Oosterhout op Donderdag a.s. is groot en het belooft dus een ge zellige dag te worden. Een belang rijk bericht voor hen, die reeds de kaarten hiervoor hebben afgehaald, volgt hier echter. De boot zal in verband met het tij niet om 9 uur 's morgens doch reeds om half acht afvaren- Wilt U dit zoveel mogelijk doorgeven. Dank U! SpartaDHC Voor de voetbalwedstrijd in het kader van de Vacantiebesteding op Dinsdag 9 Augusuts a.s, in het VFC Sportpark, welke om 7 uur aan vangen, tussen SpartaDHC, zullen beide elftallen als volgt aan treden: Sparta: doel: Landman; achter: Tiebout, vVenneker; midden: Ver beek, Terlouw, Zuidgeest; voor: Doomheim, v. Loon, Den Boer, Benningshof, Vermeer. DHC: doel: Gaiser; achter: Kraus, De Ruiter; midden v: Maanen, Era ser Storm, v, d. Engel; voor: Kuyen, de Munnik, Sinke, Nieuw- poert. Dijkman. De jeugdparade Ter opening van de Jeugd-Va- cantieweek van 15 ton. 20 Augus tus zal er een grote jeugdparade ■worden gehouden met défilé voor het Stadhuis op Zaterdag 13 Au gustus nm. 4 uur. De jeugd van 10 tot 14 jaar in het bezit van een fiets, kan hier aan deelnemen. Verenigingen of organisaties kunnen in groepsver band mee doen. De betreffende be sturen dezer jeugdorganisaties, aangesloten b|j de Vlaardingse Jeugdgemeenschap)( hebben hier voor hun circulaire ontvangen. Inschrijving en deelname gratis. Men kan zich opgeven bij het kan toor van het Vacantiecomité, Oost- havenkade. Plaats van opstelling en route worden nader bekend ge maakt. De hengelconcoursen in de vacantie De hengelconcoursen. worden, verzorgd door het Centraal NederL Hengelaarsverbond, afd. Viaardm- gen. Op Zaterdag 13 Augustus a.s. om 3 uur n.m. aan de Oostgaag bij Schipluiden hengelwedstrijd voor volwassen inwoners van Vlaardin- gen individueel en voor korpsen. Voor hen die geen rijwiel of an der vervoermiddel ter beschikking hebben zal een vrachtauto om 2 uur vertrekken vanaf J. de ftoo, Kwakelsteeg. Kosten 50 cent. Inschrijving vanaf heden open gesteld aan het Centraal Bureau vacantiecomité 1949 (Oosterhaven- ka de) tot Donderdag 11 Augustus a-s. te 6 uur n.m. Loting Vrijdag d.a,v. om 8 uur 's avonds in café de Rood (Kwa kelsteeg) alwaar verenigingen ook kunnen inschrijven. Inleggeld in dividueel f 1.korpsen f 2.50. Controleurs vrijgesteld van inleg geld. Mooie prijzen, ook controleurs- prijzen, w.o. een medaille van het gemeentebestuur voor het winnen de korpsteam worden uitgeloofd. Op Dinsdag 16 Augustus a.s. te 3 uur n,m. aan de Vlaardingse Vaart (trekkade) hengelen voor de Vlaardingse jeugd van 10 t.m. 15 jaar. Inschrijving vanaf heden opengesteld eveneens aan het bo vengenoemde bureau t.m. Maandag 15 Augustus a.s. te 12 uur. Een prachtige wisselbeker door het gemeentebestuur van Vlaar dingen ter beschikking gesteld voor de jeugdige visser, die het grootste aantal punten behaalt. Deze beker zal voor een jaar in het bezit van de winnaar blijven. De gelukkige ontvangt als blyver.d aandenken aan zyn overwinning een diploma. Verder verschillende aantrekkelij ke prijzen. Inleggeld tien cent. Tentoonstelling geopend De voorzitter van de VlaardingsS Gemeenschap, de heer H, K. van Minnen opende Zaterdagavond in tegenwoordigheid van de burge meester en andere autoriteiten de tentoonstelling, die was georgani seerd in het kader van de Vacan- tieweken en waarbij de schilde rijen zijn geëxposeerd van de ama- teur-schilderwedstrijd en waarbij men kennis kan maken met oud- Vlaardingen. Een volk, dat zijn historie vergeet gaat ten onder, ar- dus spreker, en is te laken- De heer Zwagerman, directeur van het Stedelijk Museum te Rotter dam maakte vervolgens de prijzen bekend namens de jury en zei te vens te hebben geconstateerd, dat er in Vlaardingen grote belangstel ling bestaat voor de schilderkunst, waarvan het grote aantal inzen dingen trouwens wel getuigt. Er waren 80 inzendingen. Uitslagen: Afd. Stillevens: 1. M. Brobbal; eerv, vermelding G. van IJperen. Afd. Stadsgezichten: I. M. Brab bel; eerv. vermelding: M. Brobbel, J. Weiland. Rivier, of zeegezichten: 1. P- Vrijland; eerv. vermelding P. Vrij land. In de afdeling Interieurs was slechts één inzending, die echter niet voor een beloning in aanmer king kwam naar het oordeel de jury- Nadat de heer van Minnen de winnaars geluk had gewenst met de behaalde resultaten begaf het gezelschap zich vla de hal, waar een muziekgezelschap voor stemmige muziek zorgde, naar de expositiezalen. Beneden treft men dan de tentoonstelling oud-Vlaar- Tweede vluchten van Het Zevende Wijk Bij een wedvlucht naar Weert afstand 113 km was de uitslag van Het Zevende Wijk: 1 13 55 99 103 107 122 130 173 A. Unterhorst; 3 12 35 40 41 94 100 135 139 151 215 Stel en Veld: 4 85 141 189 Saers; 5 19 50 87 113 119 145 185 198 199 217 Verhoeven; 6 106 Zwanenburg; 8 23 160 Blom; 9 34 75 76 77 79 82 124 125 J, Doejaarden; 10 22 32 39 47 186 J. Niessink; 14 131 Goedhart; 15 27 45 148 194 195 v. Nie; 6 67 113 145 185 198 199 217 Verhoeven; 49 191 Frelink 17 29 138 Wolf; 18 80 146 H. Breur; 20 24 62 115 176 M. v. Riet; 21 154 182 177 Rook; 25 180 Leeflang; 26 76 B9 147 155 172 192 Zwart; 28 95 207 Lindenman; 30 200 206 216 Gerritsen; 33 220 230 Merlenboer; 35 Munne; 37 42 87 116 125 159 219. De eerstaankomende duiven Uit Bordeaux (850 km) waren van: 1 M. v. Riet; 2 10 II Benschop; 3 7 22 H. Wassen; 4 9 Klopper; 5 H. Breur; 6 J. Doejaaren; 8 Stei ger: 12 20 Ommeren; 13 Bos; 14 v. Oers; 15 v. d. Sluys; 17 Lamoot; 18 19 Moerkens. Ronde van Vlaardingen Stralend zomerweer, sportieve ienners en een groot aantal be langstellenden deden de Ronde van Vlaardingen, die Zaterdagmid dag werd georganiseerd door de Vlaardingse Rennersclub ,De Cou reur", m alle oprichten uitstekend slagen. De burgemeester Mr. J. Heusdens en zijn echtgenote, de wethouders H. K. van Minnen en T. de Bruyn, en vele andere plaat selijke autoriteiten getuigden van hun belangstelling. De nieuwelin gen, die een afstand van 50 km. moesten afleggen waren het eerst aan de beurL.De jonge F. van der Vaart uit Maassluis toonde zich de baas- Hij won behalve de eerste prijs ook de leiderspremie en de prijs die was uitgeloofd voor het uitlopen van een ronde. Na hem kwamen Pïketh, Eindhoven, Van Vliet, Maasland, v. d. Stel, Over- schie en Stout uit Rotterdam. De Vlaardinger Dupon heeft uitste kend gereden en was de enige Vlaardinger die het hele parcours heeft yitgereden. Bij de amateurs werd een aardige strijd geleverd. Geluk uit Rotterdam deed al gauw een poging er tussen uit te trekken en het zag er naar uit dat hij bezig was een ronde uit te lopen, totdat een groep van vijf renners er ge noeg van had en hem achterna trok. Dit waren Blokzeyl, Kroon, Mittertreiner, Rijnders, Versluis, van de Berg en van Putten. Deze laatste ondernam ook in zyn eentje een uitlaoppoglng en zag na vele ronden hard werken kans het pe loton in te halen, dat onder zijn aanvoering de achtervolging inzet te. Er kwam in de situatie geen verandering en zo kwamen de ren ners binnen in de volgende volg orde: 1. A. J, van Putten, Rotterdam (2-43.39): 2, Th. Blokzeyl, Rotter dam; S F. Versluis. Waddinxveen; 4. A. Geluk, Rotterdam; 5. G. A, van den Bergh, Sliedrecht. De Vlaardinger A. A. van Aalst heeft het parcours uitgereden, ter wijl een ander lid van „De Cou reur' P. J. Heyster uit Schiedam ook goede prestaties leverde. Hij lag in het peloton, dat de achter volging had ingezet op de leiders. Voor de winnaars waren bloemen en een hartelijk applaus van het publiek, dat in dikke rijen rond het hele parcours was opgesteld. Duizenden bezochten het verlichte park Zaterdagavond 9 uur heeft bur gemeester Heusdens 5 vuurpijlen afgeschoten en daarmee „Droom land" voor het publiek geopend. Meer dan een uur daarvoor had den zich echter reeds honderden in de buurt van het park verza meld en deze menigte was tegen 9 uur aangegroeid tot duizenden. De parkeerplaatsen waren vol en het verkeer moest zich een andere weg zoeken. De genodigden had den een andere ingang tot hun be schikking en begaven zich naar het hertenkamp, waar Mr. J. Heus dens de vuurpijlen, afschoot onder luid gejuich van stadgenoten. Hier na maakten de genodigden 'n wan deling door het park- waarna de loketten opengingen en een lange rij van liefhebbers hun verlangens konden bevredigen. Zelfs deze eerste avond waren er reeds vele bezoekers van buiten, zodat de verwachting op vele gasten alles zins gerechtvaardigd is. dingen aan. Men ziet er de oude haringslees, oude Vlaardingse kle derdrachten, de schandpaal, die op de hoek van het stadhuis en de Waalstraat werd opgesteld in vroe ger eeuwen, kortom, men treft er een schat van waardevolle voor werpen aan, die een bezoek aan de tentoonstelling ten voUe waard maakten. In de bovenzalen treft men de schilderijententoonstelling aan Het behoeft geen betoog, dat ook het bekijken van deze expositie geen verspilde tijd is. Films: Fuaase: Da. 2, 7, 9, Za. en Zo. 1.45, 4.15, 7, 9.30 u: Jody en het hertejong (14 jr.). Man op ole: Da. 2, 7, 9, Za, 2. 5, 7, 8 Zo, 3 5 7 9 u,:,,Kruistocht in het Westen" en „Geheime Dienst in actie11 <14 Jaar). UU een komsten: 15 cn 16 Augustus. R..K. Volks bond, ID en 2 uur: Kindervoor stelling Qoöp, DE.S. Wsr leer we in de afgelopen jaren het programma van het Katholiek Cultereel Genootschep onder ogen kregen, hebben we ons steeds ver- haasd over de durf, waarmee deze groep kunstlievende stadgenoten, was bezield. Alhoewel we iets min der élan m de programmakeuze menen te moeten opmerken mag ook het programma voor het komende seizoen er zijn Het vermeldt weer Georgette Hagedoorn. Nel Oosthout komt met „Iphigermia m Tauris" en Eduard Verkade brengt zyn vertol king van „Hamlet". Lezingen zijn er ditmaal van Bob Bertina. de film criticus vaif De Volkskrant, van Hofwijk, over .Home en blubber", terwijl Wouter Paa.; zal spreken over „Spannende episoden uit het leven van Mozart". Prof. F. v. d- Meer zal de schoonheid van de ka thedralen nader belichten. Rest dan tenslotte nog een dansavond rond de jaarwisseling, waarin de Haagse danseres Han Rjjbeck zal optreden. Het Residentie-Orkest geeft vijf concerten T oonkunstprogramma voor het komende seizoen Toonkunst heeft voor het ko mende seizoen een contract afge sloten met het Residentie Orkest voor het geven van vijf concerten hier ter stede onder leiding van Willem van Otterloo. Waar deze concerten zullen worden gegeven is nog niet bekend. De mogelijkheid bestaat, in de Julianakerk, maar het kan ook zijn, dat de concerten elders zullen worden gegeven. De data zijn wel vastgesteld. Deze zijn: 18 October, 28 November, 9 Januari, 6 Maart en 18 April. Als solisten treden bij deze con certen op de bekende zangeres Hil- de Guder, die men reeds eerder hier ter stede heeft kunnen beluis teren dank zij Toonkunst, de pia nisten Géza An da en Gerard Hen- geveld, de violist Herman Kreb- bers en de beide hoboïsten Jaap en Haakon Stotijn. Bestuur en directeur van Toon kunst durfden ondanks de minder gunstige resultaten van het vorige seizöen dank zij de geringe belang stelling, het toch weer aan, deze nieuwe serie concerten voor het seizoen 19491950 te projecteren, met solisten van naam. Moge dit initiatief worden beloond door een grote opkomst van het publiek bij deze concerten. Er zijn in onze stad tal van muziek- en zangbeoefe naars. Uit deze groep die, door de practische beoefening van zang of muziek, hun liefde voor de kunst bewijzen, moet en kan een belang rijk contingent concertbezoekers worden geput. Wanneer daarnaast de trouwe concertbezoekers komen en de jongeren ook van hun be langstelling doen blijken, kan een voldoend aantal concertbezoekers worden gekweekt, waarop Toon kunst kan steunen bij de uitbouw van concertreeksen in volgende seizoenen. ...Te VGrooenhage werd he den uit Karlsbad het bericht ont- vangen uan den dood Uttn JflCöb Maris, die aldaar op 62-jarigen leeftijd overleed. Keizer Wilhelm brengt Vrij dag een bezoek aan Krupp op diens villa. Aan onze stadpencoten.' Het kloeke uaik van Nederduitschen stam in Zuid-Ajrika dreigt gevaar, levensgevaar, door de hebzuchtige politiek van Engelsche imperialis ten. Dit raakt ook ons, die trotsch zijn op onze Zuid-Afrikaansche broeders. Daarom, zal van het Ne- deriandsche volk een roepstem uit gaan tot het volk van Engeland, een ernstige bede om rechtvaar digheid te?i opzichte van de Zuid- Ajrikaansche Republiek. Reeds eenigen tijd bestond bij de Neder- landsche Zuid-A/rikaansche Ver eniging het voornemen een adres te zenden a an de Britsche natie. Maar er kwam betering in den toestand: het gevaar scheen afge wend. Helaas, onze verwachting is teleurgesteld; het gevaar is drei gender dan. ooitDe Nederlandsche Zuid-Ajrikaansche Vereeniging, nu gehoor gevende aan haar voorne men, uienscht een adres op te zen den, zoo mogelijk voorzien van de handteekeningen vati duizenden en Éienduizeticten in ons land. Het moet zyn een adres van ons ge- heele volk. Stadpenooten.' Ook Uwe handteekeningen vragen wij. Roelants' Operetten-biblio- theek: Mignon, Oost. West, Thuis best, Klaas en Trien, Roza de schoone slaapster in het bosch, Sneeuwwitje, Asschepoetste De Blauwe Doffer kwam van Breda De Blauwe Doffer vloog Zondag met de jonge duiven uit Roermond. Afstand 120 K.M. De eerste 25 prijswinnaars waren; H. Brokling 1 3 10, L. Brokiing 2, Lems 3, v. Weelie 5, Voogt-Nie- berg 6, Chatenier 7, J. Verboom 8 16, Gebr. Put 9, J. M. Broeders 11 15, J. Wenteler 12, Mourik-Boes 13, Wijnstekers 14, v. Gogh-Kosten 17, Limborg 18, A. H. Bakker 19, Scholte 20. Barzilaij 21, W. Ekris 22, v. d. Steen 23, v. d. Heiden 24. Eerste duif 9.24.16, laatste duif 9.35.18. Vereniging „De Dam" won klaverjas-kruiskamp In het clublokaal van de klaver jas vereniging „De Dam" rijn een. 'dezer dagen de prijzen uitgereikt van de gehouden kruiskamp. Na enkele welkomstwoorden van de voorzitter van De Dam, de heer van Rooyen, heeft de voorzitter van de Schiedamse Klaverjasbond, de heer Groenendaal, de prijzen aan de winnaars uitgereikt. Het bleek, dat De Dam met de hoogste verenigingsprijs was gaan strijken. Tn totaal vergaarde men hiervoor 15717 punten. Nummer twee werd D.OJrl. uit Vlaardingen met 15310 punten. Derde was De Spil met 15272 punten. De volgende prijzen waren voor Klaver Vier, 15146 punten, Schiezicht 14970 punten, De Kajuit 14338 punten, Ons Huis, 14321 punten, De Bruinvisch, 12628 punten. De koppelprilzen waren voor: 1. Klavervier 4300, 2. de Spil 4237, 3. Klavervier 4168, 4. de Kajuit 4146, 5. de DOM 4108, 6. Schiezicht 4070, 7- de Spil 3961, 8. de Kajuit 3880. DAMCLUB „SCHIEDAM" De uitslagen van de door de damclub ..Schiedam" gespeelde wedstrijden lui den: Bordenwedstrijden: J, van Leeu wen— M Coté 1—1. D. Mast—M. van Noordennen 02 M. de Houtlng—W. Vermeulen 11. Bekeruitstagen: J. v. d. WateringJ. van Tilburg 2—0; J. Verkerk—D. Zonneveld 1—1. ÏYPEN STENO B0SKHTALEN 5 Sept. NIEUWE CLUBS ggjvOQft BgTER ONOESZWUS 34 SCHOLEN-?8 JAAR ERtfAftlNl „Joja". Het verbeterde La- texcorset, zonder baleinen, geheel elastisch, meer steun onverslijtbaar. Mevr. van Maaren, Hoogstraat 117. Nette jongen gevraagd voor fabriekswerkzaamheden. Reiskosten worden vergoed Aanmelden N.V. Suikerfa briek „Arba", Rozenburgse- straat 14, Schiedam. Te ruil aangeboden mooi be nedenhuis, 2 kamers, 2 slaap kamers, keuken, tuin. Voor groter beneden- of boven huis. Liefst Oost of West. Br. onder no, S 26 bur. van dit blad. 2 4 jonge mensen met veel vrije tijd vragen thuiswerk. Br. onder no. S 27 bur. v. d. blad. Te koop kinderwagen z,g.a.n. of ruilen voor wandelwagen. Kruit, IJaselmondesestr. 84B Een wedn, wenst kennis making met wed., 50 a 57 jr. om na w.g.v. een huwelijk aan te gaan. Br. no. S 23 bur. van dit blad. Te koop: 8 goed leggende barnevelder kippen m. haan Te bevragen: v, Pelt, Nieu we Buurt 17®, Te koop: z.g.a.n, donker blauw colbertcostoum, maat 51. prima stof. •60.—Ko nijnenburg, Dieselatraat 9. Woningrail. 1 kamer, 2 slaapkamers, keuken, loods en tuintje, omtrek Haven- dijk voor kl. g onderh. vrij tojï'ne. Br. no. S 25 bur. van dit blad. Meisje alleen (gem. betr.) zoekt rit-slaank. met pen sion. Br, no. S 24 bur. van dit blad Teoflux levert J. v. Kat- wïjk's Verf- en Glashandel Broersveld 37, to. Passage. Gevraagd: net meisje, 14 15 jaar. van 8.30 tot 2.30 v. Aanmelden: Mevr, Corbeau, Lange Haven 96.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2