Raad van Europa kan bègin van Europese rechtsorde vormen Zwemvirtuozen popelen te Dover en te Calais Zal interim-regeling Suriname in de Eerste Kamer stranden? QêoP 1929S. Eén enkele volkssouvereiniteit van boven-nationale orde Wijs geworden door twee catastrophes Radioprogramma dÉLz Willy Croes en Dick Schermer moeten eer van Nederland ophouden Daarna kan de regering de oorspronkelijke regeling niet indienen Dinsdag 9 Augustus 1949 3 NEDERLANDSE AFGEVAARDIGDEN OVER STRAATSBURG (Vaji een onzer redacteuren) DEN HAAG In het indrukwekkende universiteits gebouw van het Franse stadje Straatsburg, zal dan Woens dagmiddag de eerste vergadering van de eerste zittings periode van de Raad van Europa, het Europese parlement worden geopend. Dat zal een groot ogenblik in de geschie denis van West-Europa zyn. In eigen huis binnen de nationale grenzen hebben de volkeren van de Europese landen sedert het grote jaar ISIS bij stukjes en beetjes de uitoefening van de souvereine rechten uit de handen van de kleine machtige groepen getrokken tot tegen het laatste kwart van die eeuw er hier en daar eindelijk sprake was van een werkelijke souvereinïteit des volks. Zo was het althans in eigen huis. Koevele keren is echter intussen niet al weer gebleken, dat de fac toren. die beslissend zijn voor het geluk en het welvaren van een volk altijd nét over de grenzen zijn ge leeen. Daardoor is ook het souvereine volk op beslissende ogenblikken on machtig gebleven de grote onhei len. waar door het bedreigd werd. af te wenden. Europa docr de twee catastrophes iets wijzer gowrrden. loekt thans een grotere veiligheid In de richting van één enkele volks souvereiniteit boven bovennatio nale orde. Het zoekt een nieuwe macht te stellen tegenover die van de besloten internationale confe renties waar practisch ongecontro leerd de staatslieden, experts en on derhandelaars voldongen feiten «tellen, die voer het lot van ganse volkengroepen beslissend en maar al te vaak fataal zijn gebleken De Raad '/an Europa, die thans bijeenkomt is een bescheiden begin om met dat oude. maar onvol doende gebleken ideaal, van de na tionale volkssouvereiniteit te, bre ken en er een nieuwe internationale Volkssouvereiniteit tegenover te «tellen. In verband met deze grote ge beurtenis hebben wij de Nederland se afgevaardigden naar de Raad van Europa gevraagd wat zij zelf Van deze Raad verwachten Hier onder volgen hun antwoorden J. v. d.Kieft: „Om het naakte leven!" De socialistische senator J, van de K 1 e f t, een man uit de kran tenwereld, evenals zijn mede-afge vaardigden Kerstens._ Bruins Slot en Ruygers. toonde zich hooovol, al was ook hij voorzichtig. "Waarop baseert dan die hoop, was onze vraag. Zijn.zakellik antwoord luid de: Od de noodzaak. Klik om u heen in Europa en u ziet overal de gevolgen van het elkaar niet kunnen vinden. Producten die een volk bulten lijn grenzen moet verkopen om het naakte leven te houden, blll- ven op die grenzen steken. Er fa een dwingende noodzaak om tot Europese eenheid te komrn. Als we ons hier In twintig stok ken blijven verschansen «Un we rlnpez. Med Geneesmiddel tegen L huidaandoeningen, I I Zuivert de poriën, doet F de jeuk bedaren, verfrist I en sterkt de huidweefsels. Dinsdag 9 Augustus HB.VEBSUM I: IS— nleuwi 1»U> Henk Orthmann's rhytm. sextet 10 30 lezing. 1945 regeringsmtzentflng. 20 nieuws. 20-05 de gewone man. ZO.XZ gram muz, 20 20 promenade concert. 22 de Europese raad. vergadert, reportage. 22.10 het Ned Kamerkoor 22,45 avondgebed 23.nieuws 2315 pop. zomcravondconcert, HILVERSUM II: 18 4a Magbey en orkest. 19.45 „Tante Pos tussen dc welen". 20.— nieuws.^ 20 05 West Europees commentaar 2015 „De bruiloft van Figaro", opera 21.45 bui tenlands overzicht, 22.— Italiaanse en Spaanse muziek. 22.20 „Circusmensen hoorspel, 23— nlemvs 23.15 dansmu ziek 23,35 pop. bioscooporgel bespeling Woensdag 10 Augusts HILVERSUM I: 7.— nieuws 7.15 ochtendgyra. 7.30 reveille, gr. 7-45 een woord voor de dag. 8.— nieuws. 815 Te Deum Laudamus. 8 45 gr.mu2. 9.— ochtendbezoek. 9-30 muziek b« liet ■werk. 9.55 gram.muz. 10 30 morgen dienst. 11.— zangrecital. 11.26 gram - tnuz. 12.15 Mona Liter, piano, 12 30 land- en tulnbouwber. 12.33 orgelcon cert 13.— nieuws, 13.15 ensemble Lachman. 13.45 koorzang. 14.— metro- pole-orkest. 14 30 orgelbespeling. 15 US.O 16.15 voor meisjes en jongens 17,30 mondaccordeonver. ..Bravo". ".45 Victor Silvester, 10.— koorzang. IB 30 otrildkrachten progr. HILVERSUM I: 19.— nieuws. 191B gr. opnamen. 19 30 Loudens Symph. ork. 21— Een snufje land, een lepel water, streekrecept. 21.30 „Selecta 22— muz, 22,25 Sweelinck-kwartet. 22 45 avondoverdenklng. 23.nieuws» 23.15 pop. gr-platen. HILVERSUM II; 7.— nieuws. 7.18 gevar. progr 8.— nieuws, 818 Monia Liter en orkest. 8 50 voor de huis- vrouw 9.— gram.muz. 10.moeder en kind- 10,05 morgenwijding, 10.20 onze keuken. 10 35 als de stofzuiger zwijgt. 11— pop non-stop progr, 12— Mtllcr sextet. 12.30 med. v- d. land- en tuin bouw. 12.33 voor het platteland 12 ?8 nianoduo met zang, 13— nieuws. 33.18 kalender. 13 20 dor Steijn e.a. 33.45 Reginald Dixon 14gesproken por tretten. 14.35 kamenpuztek. 15de Regenboog. 15.30 gram.muz. IflSO waar zwerven wij 5 16— het orkest van de weak. 16.15 tfoor de kleuters. 10 30 Vragen staat vrij. 16 58 20 de ouden zongen..17.15 Daltas symph. orkest, 17.45 reg. uitz, 18.nieuws. 1815 varia. 18.20 Bing Crosby, 18.30 bet heden daags China. HILVERSUM II: 19.— lezing. 19.15 rag. uitz, 19 30 ..Gouden Handen". 18 40 Weekkroniek. 18,45 Van alle dag 20. nieuws. 20,05 dingen van de dag 20 20 nieuwe operapjatrp. 20.45 „Terug van Weggeweest", luisterspel 21.37 ope ningsconcert Luzem. 22.25 Europese Raad. 22.45 orgelspel. 23.— nieuws 23.15 dansmuziek. verloren. En als Ik zie. dat die erkenning algemeen begint te worden, dan celoof Ik vertrou wen te mogen hebben. Voorzichtig ben ik niettemin, om dat (k no« niet weet hoe er straks in Straatsburg naar de oplossing zal worden gestreefd. Voor de kleinere naties ben ik niet bang. Maar of de grotere al bereid rijn wat van hun souvereinïteit te gaan overdragen? Ik weet bet niet! In de Franse dele gatie ziin ongetwijfeld krachten aanwezig, die daar naar zullen stre ven Denk map4 asn André Philip, de pocialistiscne oud-minister. Maar of de Britse Labourmannen er al erg voor tc vfndpn zijn, dat acht ik nog erg onzeker. mr. W, Rip: „Derde blok" Ook het anti-revolutionnaire Eerste Kamerlid mr, W. R i p is nog voorzichtig als hij zijn oordeel uit spreekt. „Ik acht hef', zei hü ons, „van het grootste belang dat parle mentsleden uit de verschillende lan den gelegenheid krijgen elkaar eens te ontmoeten, En van nog groter betekenis dat verwante zielen on der die kamerleden een nauwer contact kunnen sluiten. Misschien leidt dit er toe dat uit de Raad van Europa straks een werkelijk Euro pees parlement groeit. Staatsrech telijk zullen daarbij nog wel een aantal problemen op te lossen zijn, doch we hebben nu tenminste de gelegenheid een begin te maken" Ook de heer flip ziet de noodzaak en de mogelijkheid om de banden met geestverwante groepen nauw aan te halen. „Ook voor ons anti-revolution- nairen zie ik wel mogelijkheden tot aansluiting In de eerste plaats soreekt "het haagt vanzelf, dat de christelijk historische en anti-re- voiutionnaire vertegenwoordigers van Nederland zich in de Raad nauw aaneen zullen sluiten Ver schillen die ons binnenlands afzon derlijke verbanden doen zoeken, liggen in Eurcoees verband uiter aard anders. En ook aansluiting met Scandinavische groepen is wel denkbaar," voegde hfj er aan toe. „Ik zou het mü zelfs voor kunnen stellen, dat er een grote concentratie van alle nlet-ka- tholicke en nlet-socialistlsche groepen tot stand korat", zefde de heer Rip peinzend. Gevraagd naar zijn oordeel over overdracht van nationale souve reine rechten, erkende de heer Rip dat het souvereiniteitsbegrip dat anderhalve eeuw van kracht is ge weest, tegenwoordig niet voor alle problemen meer een oplossing geeft. De staten zuilen langzamer hand een deel van hun souvereine rechten moeten afstaan. „Daar lijkt mij geen bezwaar te gen. indien het maar geschiedt op de basis van de preambule van het statuut van de Raad van Europa, overeenkomstig de beginselen van de rechten van de mens", aldus het oordeel van de anti-revolutionnaire vertegenwoordiger van Nederland in de Raad van Europa. mr. J. J. R. Schmal: „Verderf het niet Het christelijk-historisehe Tweede Kamerlid mr J. J. R, Schmal, be antwoordde onze vraag, hoe hij als Nederlands afgevaardigde tegenover de Raad van Europa staat, door, zin spelend op het bijbelword» te zeg gen: „Verderf het met, want er kan een zegen in gelegen rijn. Overdrijf echter de verwachtingen niet op voorhand", voegde mr. Schmal er owaarschuwend aan toe. „Hier Is 'n kans", zo zei hij, „om in het belang van de Westeuropese volkeren een groot'werk te doen. Of de kans echter gegrepen wordt zal afhangen van het staatsmanschap waarmede men te werk gaat. De voorwaarde die daarvoor vervuld *al moeten worden Is. dat het werk teza men wordt gedaan. Wanneer men er naar streeft het sneces voor een bepaalde groep te mo nopoliseren. dan Is dit stqk sa menwerking ten dode opge schreven". Een wijze zelfbeperking voor de groepen in de Raad zowel als voor de Raad zelf. acht mr Schmal zeer raadzaam. Intussen is hü van oor deel. dat dit geenszins betekent, dat de Raad van. Europa een optelsom van nationale delegaties moet zijn „Het is alleszins verantwoord", zo besloot htj. „zonder acht te slaan op nationale gescheidenheden naar groepering van gelijkgerichten te zoeken. Ik acht het heel wel mogelijk dat er straks bijvoorbeeld een socialis tische fractie in de raad zal ontstaan en zo zijn er uiteraard ook andere groeperingen denkhaar. Dat is. zou ik zeggen, een natuurlijke zaak". mr. v. d. Goes van Natere: „Geen klein Vno-tje" Mr Marinus van der Goes van Naters. de socialistische af gevaardigde uit de Tweede Kamer, die slechts voor korte tijd in Straatsburg kan zijn. omdat de In donesische kwestie hier zijn aan wezigheid zal vragen, is het scherpst In het formuleren van de gevaren die hij ziet. Gevaren voor. niet vèn de Raad van Europa. „Het succes van de Raad en van het streven naar Europese eenwording hangt volledig af van de vraag of de na tionale vertegenwoordigingen zich Europees zullen organiseren. Als de vertegenwoordigers zich zullen be- schntiwen als deel van Europese politieke bewegingen, dan kunnen we tot een werkelijke Europese rechtsorde komen. Treden we als nationale dele gaties op. dan zal de Raad van Europa op zijn best een Euro pees Uno'tle worden. Hoewel dat vrijwel de mislukking van de gedachte zon betekenen. «Ie ik toch wel tekenen, die op dat streven wijzen, ook bil ons en vooral ten departemente. Kijk maar eens naar het vormen van het Nederlandse «spr-efpri»-» van onze vertegenwoordigers. En het Is maar al te bekend, dat vooral Engeland streeft naar de voor rang van het nationale verband. Enfin, daar moet dan In de eer- 3te zitting de beslissing maar over vallen. Dat punt is. als ik het goed zie. belangrijker dan h1 het andere dat er op de agenda zal komen." mej. dr. Klompé: Kort en zakelijk" De enige vrouwelijke afgevaar digde is het katholieke Tweede Kamerlid, mej. dr. Marga A. M Klompé Zij behoort weliswaar tot de plaatsvervangende leden, doch evenals de andere plaatsvervangers gaat zij onmiddellijk mee naar Straatsburg, om gereed te zijn de heer Seirarens te vervangen in openbare en eventuele commissie vergaderingen. Ook zij 15 een sterk voorstandster van principiële groe peringen, „Laat dat moeilijk zijn, het is toch het enige middel om duidelijk te kunnen formuleren, wat we willen en. hoe we dat zullen moeten bereiken. Ik hoop dat we in Straatsburg vooral niet «uilen vervallen In lange propagandistische rede voeringen. Als we alles zo za kelijk mogelijk doen, kunnen we meer doen, en kunnen we het ook beter doen. En. dan komt de waardering vanzelf. Hoe Ik de katholieke groepering zie? Wel. er bestaat reeds een Nou- Een overzicht van de eerste bij eenkomst van het kabinet van de Raad van Europa in het stadhuis van Straatsburg, De ministers stellen de agenda op voor de zit ting van het Europese parlement, uielfcs 87 leden morgen bijeen komen. LONDEN Zes Internationale zwemmers en zwemster», wier voor nemen Is, het Kanaal over te zwemmen, wachten aan beide «Uden van het Nauw van Calais, tot d» ruwe zee wat kalmer wordt. Temme, de 45-jarige oud-Kanaalzwemmer en trainer van twee der aspi ranten. verklaarde, dat de slechte weerberichten tot zelfs van New Found]and af, de eerste vier da»en elke poging om het Kanaal over te komen, onmogelijk «uilen maken. Van de twee mededingers, die aan de kust bü Calais vertoeven, traint de Jonge Nederlander Dick Schermer al dagen lang hard om, zodra de omstandigheden dit toestaan, van Kaap Gris Nez naar Dover te gaan. Van de Cubaan José Cortinas, die eveneens belust is op Kanaal- lauweren wordt verwacht, dat hij de 19de of de 20ste Augustus een poging zal wagen. De vier candidaten aan de Engel se Kanaalkust zijn: de Amerikaanse Shirley May France, de Engelsman (Vaa onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het heeft sterk de Aandacht getrokken, dat op de agenda van de openbare zitting der Eerste Kamer op aanstaande Woens dag niet voorkomt de Interim-regeling voor Suriname, terwijl de wets ontwerpen, welke de vorige week gelijktijdig in de afdeling ztfn onder zocht, wel in behandeling komen. Dit uitstel van de behandeling het voorlopig verslag Is zelfs nog niet verschenen houdt ongetwijfeld ver band met de toestand, welke is ontstaan na de aanneming van het amen dement—De Kort door de Tweede Kamer. Met pijnlijke duidelijkheid is gebleken, dat dit een politieke blunder is geweest van de eerste orde- In eerste aanleg witde de Eerste Kamer blqkbaar het initia tief tot het herstellen van de fout aan de regering laten. In dit Jicht moet men zien net uitstellen van het afdeiingsanderzoek veertien dagen geleden. De regering zou daardoor langer gelegenheid hebben om een weg te vinden ten einde let ge schokte vertrouwen van Suriname te herstellen. Zij heeft daarvan ech ter geen gebruik gemaakt, Het ia de vraag, of zjj dit bad kunnen doen zonder in botsing te komen met het geschreven of het ongeschreven parlementair recht Het heeft er echter alle schifn van, dat de regering zich daarover niet het hoofd gebroken heeft, omdat niet z|j de oorzaak is van de on houdbare toestand, welke is ont staan, maar het parlement, met na me de Tweede Kamer. Van rege ringszijde ia uitdrukkelijk gewezen op de onjuistheid en de ongeoor loofdheid van het ingediende amen dement, dat door Suriname terecht gewraakt Is als een schending van. de na zorgvuldig overleg tot stand. ftng Med.) Dat chagrijnig gadrein van Rheumatische Pijn door a! Uw lijf an leden, maakt IJ met alleen humeurig' en ziek. maar het ondermijnt allengs Uw hele gestel en de goede verstandhouding in Uw gezin Laat het zo ver met ko men Begin o ij dc eeringste aanwijzing van Rheumatisehe Pijnen een bloedzui verende kuur. Met Kruschen Salts. Niets minder dan een wonder, die wel dadige invloed van Kruschen Dat doen de zes minerale zomen waaruit Kru schen is samengesteld De aansporende werking 00 de bloedzuiverer.de organen doen Uw bloed weer krachtig circuleren en onzuiverheden, die Uw pijnen ver oorzaken, worden regelmatig en op natuurlijke wijze afgevoerd. Stel bet niet uit Begin liever vandaag dan mor gen Uw Kruschen-kuur. tot heil van Uw hele gestel Kruschen Is verkrijg baar bij alle Apotheker» en Drogisten. gekomen overeenstemming, De meerderheid van de Tweede Kamer en in het bijzonder de K.V.P., bleek niet bereid om deze overeenkomst te eerbiedigen en zette moedwillig het met moeite gewonnen vertrou wen op het spel. Het is volkomen" te billHken, als de regering nu op het standpunt zou staan, dat het parlement zelf de ernstige fout, welke het gemaakt heeft maar moet herstellen. Dat kan betrekkelijk eenvoudig, als de Eerste Kamer corrigerend optreedt door de geamendeerde interim-re geling te verwerpen, omdat een tn goed vertrouwen tussen Nederland en Suriname aangegane overeen komst geweld is aangedaan De regering kan dan desnoods al de volgende dag het oorspronkelijke ontwerp indienen, In de verwach ting, dat de Tweede Kamer niet nog eens zal toegeven aan de lakens, waardige neiging om Suriname de financiële gelijkstelling voor het kweeksehooïonderwijs ot te leggen terwyi deze daar niet gewenst wordt en ook financieel niet ia uit te voeren. Bjj de verwerping van een door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp, gaat de Eerste Kamer natuurlek niet over een nacht üs. Het feit, dat zy voor de behandeling van de interim-regeling nu alle tijd neemt, en er misschien wel tydens het reces voor zal moeten terug komen, geeft grond aan het ver moeden, dat er in de afdelingen met de mogelijkheid van verwerping in ieder geval wel rekening 19 gehou den, In ieder geval wordt het voorlo pig verslag, dat nu dezer dagen zal verschenen, met ongewone belang stelling tegemoet gezien. veile Equipe Internationale, waar- In de katholieken van verschil lende landen samenwerken. Daarin zitten trouwens christelijk georg»- nlseerden op breder basis, zoals bijvoorbeeld ook de Anglicanen, Misschien dat er daar een weg in aangegeven ligt," ringez Allaen-vBrltooo voor Nederland E. G BOUWER Haudelivereemgina Amslerdsin-Z. „Morel." De inspecteur draalde zich om. „Wat heeft u me vandaag verteld?" Morel voelde zich kennelijk on prettig toen hij aller ogen op zich gericht zag; hij zou een kans om te ontsnappen met beide handen heb ben aangegrepen. Hij veegde over zijn voorhoofd met een reeds voch tige zakdoek, „Jaren geleden heteft Miss Leith mfj een enveloppe m be waring gegeven wel, om hem na haar dood te openen. Ik wel, ik had hem helemaal vergeten, tot van morgen. Toen heb ik hem geopend, en de papieren hadden wel, alle maal betrekking op Miss Esther Leith. Oilde brieven tussen Dr. MacClure en Miss Leith uit 1919. een verkla ring op schrift door Miss Leith met bepalingen om haar zuster in het geheim, naar Japan teraug te zen den „Ze liggen allemaal hier," zei ds oude man, terwijl hij op den enve loppe op zijn bureau klopte. Toen keek hij de dokter aan, en er was medelijaen in zijn ogen. „U heeft het geheim goed bewaard, dokter, maar ïk moet het tot mijn spijt bekend maken." „Zeg het haar niet. Laat dat ene blijven." De dokter stond met trillende handen voor de inspec teur. Het spijt me dokter, Ai gelooft u misschien niet dat ze hdt weet, ik zeg u van wel." Hij nam een lang document uit een mandje napst hem en koek Eva aan, Hij schraap te zijn keel, „Ik heb hier Misa Mac Clure, een bevel tot uw Inhechte nisneming, als verdacht van moord op Miss Karen Leith." „Neen, Wacht, inspecteur." Terry Ring stond nu voor het bureau, „Die afspraak van ons. Laten we ons daaraan houden. Geef het kind een kans. Zjj is geen gewone mis dadigster. Je kunt geen half werk doen zo lang die Esther niet ge vonden is. Die kan het gedaan heb ben, zeg ik Je! Zij' had twee motie ven. Het ene was de gemene be handeling door haar zuster. Het an dere was het geld het geld van Karen's oudtante." „Ja?" zei inspecteur Queéh. „Morel kan je er alles van ver tellen! Karen is voor haar veertig ste jaar gestorven. Het geld van de tante gaat naar de naaste bloed verwant! Zij krijgt dfe poen! Mo rel." „Hoeveel Is het?" „Btjna anderhalf miljoen." „Daar! Zie je, inspecteur? Dat is de moeite waard, niet? Al die poen voor haar niet?" Terry's grijze ogen schitterden. „En waar is je motief voor dit kind hier? Is dat even sterk als anderhalf miljoen!" „Wat kan jij doen, Terry*, zei de inspecteur. Terry richtte zich op. „Als je het dringend genoeg vraagt," zei hij koel, „zou ik Esther Leith misschien voor je kunnen vinden." De oude man glimlachte. „Gaat niet door. Je vergeet een ding, Terry, Morel, wat zou er gebeurd zijn als Karen Leith nog een maand geleefd had?" „Zij zou het vermogen geërfd hebben," zei Morel, weinig op zija gemak, „En zU heeft al haar geld nage laten aan stichtingen en liefdadige instellingen, niet?" „Ja." „Met andere woorden, Terry, als Eva MacClure Karen Leith niet nu gedood had. zouden noch zij noch Esther ooit de hand hebben gelegd op dat vermogen." Terry's voor hoofd rlmpeïde ï,ich van verbazing. „En dan, de vingerafdrukken op het wapen zijn van het meisje. De zakdoek is van het meisje. En er is geen enkel bewijs dat Esther in het huis was toen de misdaad ge pleegd werd Gaat niet door. Terry. Maar je zei dat je weet waar ie is? Dat zal ik onthouden." „Dat vermogen nooit in banden hebben gekregen! Wat mankeert je, pas? Ben je dol geworden? Hoe kon Eva het in banden krijgen? Het kon alleen aan bloedverwanten, ko men Dr. Scott brak zijn stilzwijgen. „Inspecteur Queen, was dat het mo tief dat u mijn verloofde wilde aanwrijven ik bedoel een moord om geld?" „Om geld," zei inspecteur Queen, „en uit wraak." „Vader," zei Eva, „hoorde u wat hij zei? Wraak!" „Schel uit met die eomedie!" zei de inspecteur streng. ..Dr. MacClure is evenmin je vader als ik." „Niet de vader van Eva?" zei Dr. Scott half versuft, „Wraak?" herhaalde Eva terwijl zij wankelde, „Wraak voor wat Karen Esther heeft aangedaan door haar ne gen jaar gevangen te houden, haar werk te stelen, haar leven, haar garin. haar geluk." „Ik geloof," zei Eva met zwakke stem, „dat ik gek word als niet Iemand me vertelt wat..,," „Wat'zau het haar kunnen sche len wat Karen Leith haar zuster heeft aangedaan?" snauwde Terry woedend, „Denk Je? Zou jouw bloed soms niet kokon, wanneer een vrouw als Karen Leith je moeder zq iets had aaneedaan?" „Haar moederl" riep Dr. Scott uit „Ja Dr, Scott, Esther Leith- MacClure is do moeder van uw verloofde," (Wordt vervolgt) VOETBALPROGRAMMA VOOR HET WESTEN „Pe Sportkroniek'' heeft het half jaarlijks voetbal projranana gepubli ceerd. Kr wordt niet meer gesproken van district I. n enz. maar van West I en II. Oost en Noord en Zuid I en II. Het programma voor het Westen luidt: Wesi I le klasse II September Zeeburgia—Haarlem. DOS—Hermes DVS, ADO—VSV, Blauw Wit—Sparta. Feb enocirdKFC 18 September Hermes DVS— Zeeburgia, VSV—DOS, Sparta—ADO, KFC—Blauw Wit Haar lem—Feïjenoord. 25 September Hermes DVS—Haarlem, Zeeburgia— VSV. DOS—Sparta ADOKFC. Blauw witFeïjenoord 2 Octeber VSV—Hermes DVS, Sparta—Zeebur gia, KFCDOS. Feïjenoord—ADO, Haar lemBlauw Wit 9 October VSV—Haarlem, Hermes DVSSparta. Zeeburgia—KFC. DOSFeb enoord. ADO —Blauw Wit. 16 October Sparta—VSV, KFC—Hermes DVS; FeljenoordZeeburgia, Blauw Wit-DOS. Haarlem—ADO. 23 October Sn aria—Haarlem VSV—KFC. Hermes DV$Feijer.oord. Zeeburgia—Blauw Wit. DOS—ADO 30 October KFC—Sparta. Feïjenoord—VSV BI. WitHermes DVS, ADOZeeburgia, DOS—Hnarlem - 13 November Haarlem—KFC. Sparta—Feil enoord. VSV—Blauw Wit. Hermes DVS—ADO Zeeburgia—DOS. West II le klasse 11 September EDO—de VolewUckers, *t Gooi—Xer xes, Neptunus—DWS. RCH—HBS uitge steld. SW—AJax. 18 September Xerxes—EDO. DWS—'t Gooi HBS— Neotunus, Ajax—RCH, de Volewijckers —SVV. 25 September Xerxes—de Volewijckers, EDO—DWS. 't Gooi—HBS, NeptunusAjax RCH— SVV. 2 October DWS—Xerxes. HBS-EDO, Ajax— Gooi SW—Neptunus. de Volewijckers —RCH 9 October DWSde Volewijckers, XerxaeHBS, EDO—Ajax, 't Gooi—SW. Neptunus RCH. 16 October HBS—DWS, A1ax—Xerxes. SW—EDO RCH—"t Gooi, de Volewijckers—Neptu nus 23 October HBSDe Volewijckers DWS—Ajax. Xerxes—SW, EDO—RCH, 't Gooi— Neptunus. 30 October Ajax—HBS, SW—DWS. RCH—Xerxea Neptunus—EDO *t Goal—De Volewij ckers. 13 November De Volewfickers—Ajax. HBS—SW. DWS—RCH. XerxesNeptunus, EDO—'t Gooi. Woodcock weifelt DONCASTER. Bruce Wood cock, die Maandsg uit het zieken huis, waar hij na een auto-ongeval werd. verpleegd, is ontslagen, ver klaarde in een interview, dat hij er ernstig over dacht, zich niet meer in de ring te begeven. Dit zou betekenen, dat zijn gevecht te gen de Amerikaan Lee Sa void, op 8 September, als Britse versie van het wereldkampioenschap, niet doorgaat. Woodcock zei, dat de pech, die hii telkens vlak voor-een belang rijke wedstrijd heeft, hem alle moed, 9m door te zetten djeef t ont nomen. Mevrouw Woodcock was in het geheel niet verrast door het besluit van haar echtgenoot. Maar Woodcocks broer Billy, dacht er anders over: „Bruce zal zijn besluit we! weer intrekken. Hij zit wat in de put" was zijn oordeel. Ook pro motor Jack Salomons gelooft, dat het gevecht WoodcockSavold normaal doorgang zal vinden. Wereldkampioenschap handbal in September Tot dusver hebben zich zea lan den opgegeven voor h t wereldkam pioenschap handbal dames van 24- 28 September in Boedapest: Frank rijk, Nederland, Oostenrijk, Polen, Tsjechoslowaklje en Hongarije. Van 14-21 Februari 1950 wordt in Zweden het wereldkampioenschap op overdekte banen gehouden, en van 15-20 September 1850 het we reldkampioenschap in de open lucht in Hongarije. Het bestuur van dc Internationale Hockey Federatie doet moeite om handbal opgenomen te kragen in het programma van de Olympische Spelen te Helsinki 1952. Zwitserse „prof'-ploeg" samengesteld ZüRICH. Zich baserend op dr presiat.es in de Ronde van Zwitser land heeft de nationale commissie voor de wielersport de Zwitsers» ploeg voor het wereldkamploanscbtq op de weg (beroepsrenners) deftn.- tief als volgt samengesteld: Kilbler Gottfried Weilenmann, Georges Aeschlimann, Schaer, Stettler en Guyot. Griekenland, Turkije en IJsland te Straatsburg uitgenodigd STRAATSBURG. De minis ters van Buitenlandse Zaken van tien Europese landen hebben giste- reu Griekenland, IJsland en Turkjje uitgenodigd, zich aan te sluiten bij de Raad van Europa, De tien ministers zgn gisteren middag gedurende bijna drie uren bijeen geweest in het historische raadhuis van Straatsburg, Onmid dellijk, na hun eerste bijeenkomst, hebben zjj een communiqué uitge geven, waarin zij mededeelden dat Griekenland en Turkije zullen kun nen deelnemen aan de zitting van heden, indien die landen tijdig de voorwaarden voor aansluiting bij Raad vervullen. In het commu niqué werd verder gezegd, dat op grondwettelijke gronden, dat voor IJsland niet mogelijk is. Dat land zal warsehijnltjk met eerder dan het volgende jaar zitting kunnen nemen in de raad. Philip Miekman. de Nederlandse Wüly Croes van Riisel en de Deen se lerares in de lichamelijke op voeding. Elna Anderson. Zij houden zich fit door dagelijks twee tot vier uur in de haven van Dover ts oefe nen, lange wandelingen te doen lanas de klippen en verder door veel rust te nemen. Volgens Temme zijn Willy Crocs van Riisel en Miekman absoluut in topconditie; „zij ziin beiden jong en Laai "n d® van del ine van ruim 24 km, die zij gisteravond deden, heeft hen hoegenaamd niet vermoeid. Ik verwacht, dat ze alle twee zonder moeite het Kanaal zullen over- Lv/pjnmen Het zal mevrouw Van Rijsel's tweede poging zijn. Enige weken, geleden moest ze enkele kilometers voor het einddoel opgeven. Shirley May France, die na haar overtocht voor de film gaat spelen, krijgt geregeld per vliegtuig steaks" uit Amerika toegezonden. Het schijnt dat daar veel tneer kracht in zit dan m de Engelss runderlapjes. Wat Elna Anderson betreft, zij waagt dit jaar voor de vierde maal de overtocht Het laatste nieuws luidt: Dick Schermer heeft besloten zijn poging tien dagen uit te stellen, zulks itt verband met ongunstige omstandig heden van stromingen en getij. Zijn traïne Piet Ooms, is per auto naar Amsterdam teruggereisd; hij komt terug wanneer Schermer denkt de overtocht te kunnen wagan. José Antonio Cortwas, de Cubaan, werd Maandag tijdens de training te Kaap Gris Nez twee uur met de stroom meegevoerd. ..Ik moet toe gaven. dat de stromingen, het zou te water en de temperatuur dé oversteek zwaarder maken dan ik verwacht had," erkende hij. Motorsport Braziliaanse radio speelt Haagse compositie MO DE JANEIRO. Da „Ortiu- estra Simfonica di Radio Naciotial" te Rio de Janeiro, zal tijdens 'n con cert op Woensdag 10 Augustus de „Sonatine Appoliruque" van de Haagse componist Ignace Lilien, on der leiding van de dirigent, maestro T. Perachi, uitvoeren. Het concert zal ook op de lrorte golflengte worden uitgezonden, zo dat het in Nederland om 23.30 uur op de golflengte van 25.8 m. te be luisteren zal zijn. BESLISSENDE RACES TE ZANDVOORT De KNMV zal op Zondag 28 Au gustus een van de dagen waarop het Zondagsrijverbod niet geldt, op het Zandvoortse circuit de laatste mo torraces van dit seizoen organiseren. Deze wedstrijden, die de beslissing moeten brengen voor het kam pioenschap van Nederland, beloven een waardig Blotfestyn te worden» daar uitsluitend seniores deelnemen, zodat in alle klassen nationale cracks aan de start verschijnen. Voor de 350 cc en 500 cc-klassett is een aantal prominente Engelse, Au stralische en Belgische renners uit genodigd, die maar al te graag het Zandvoortse circuit willen Ieren kennen. De prestaties van deze rij ders en van onze cracks zullen el kaar op dit korte, bochtige parcours niet veel ontlopen, daar een even tueel voordeel van snellere buiten landse machines wordt opgeheven door een grotere routine van Ne derlandera als Knijnenburg, Veer, v. Rijswijk en Pelllkaan. die door re gelmatige training met dit circuit vertrouwd zijn. Er is ook een wed strijd voor zijspanrijders. ftnpez Meii Belgische roeiploegen voor Amsterdam BRUSSEL. De volgende ploegen zullen de Belgische kleuren hoog houden bij de Europese roei-kam- pioenschappen, op 26, 27 en 28 Augustus te Amsterdam. Double sculls: W. Collet CRSNB) en B. Piessens (ASC>; twee zonder stuurman: Ch. van Antwerpen en J. Rosa (SRNA)twee met stuurman: E. Jacobs en H. Mattele (ASC); vier met stuurman: Antwerp Sculling Club; vier zonder stuurman: Sociéte Roya1® Nautique Anversoise; acht- rlems gieken: gemengde ploeg van roeiers uit Brussel, Oostende en Gent Stuurman M, de Groot Gent Het middelste van de drie pak huispandendie aan de Rynha- ven zijn herrezen, it.ï. dat oan het Handelsneem is thans oofc gereed gekomen. Merkwaardig is dat bij alle drie 'n verschillende manier is toegepast am de goe deren te lossen. Hier is gebruik gemaakt van uttgebouiode plat forms, die aan de voorzijde geen balustrade hebben en waarop de wagentjes kunnen rijden om de geloste waren in het pakhuis te brengen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3