HET ROTTERDAMSCH PAROOL Voor Ronde Tafelconferentie ovale tafel in gereedheid Kleinen in Straatsburg lopen storm tegen positie der groten Nieuwe aardschok brengt Ecuador in alarmtoestand Gereserveerd voor Ronde Tafel Conferentie Suriname niet ter R.T.C. Nederland vraagt om twee minuten stilte Nederland zal zich een goede gastheer betonen Veel aandacht aan recreatie besteed Nee toch...? Heus! Grenadiers, Jagers en 8 R.I. geëerd voor oorlogsdaden Ypenburg, Ockenburg en Grebbeberg op de resp. vaandels vermeld 9s Jaargang no. 185 Bed. an Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn prijBi per week 0.32 per kwartaal 4.10. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool- DE SCHIEDAMMER .Woensdag 10 Aug. 1949. Uitgave N.V, De Nleuvre Pers Postgiro 398644 Bankier» Aoesterdamscbe Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper PARAMARIBO. In een ge heim behandelde corresponden tie over de vertegenwoordiging van Suriname op de Ronde Tafelconfe rentie tussen Nederland en Indone sië te 's Gravenbage, welke thans is vrijgegeven, zeggen de Staten van Suriname, dat zij zich. con form de motie van 23 Juli, onthou den van verder overleg met Ne derland terzake van het vestigen ener nieuwe rechtsorde zolang in Nederland de gebleken opvatting van het begrip „gemeen overleg" en het nakomen van toezeggingen wordt gehandhaafd. Dienvolgens kunnen de Staten ook niet medewerken tot het aan wijzen van personen door Surina me en tot 't treden in zodanig over leg. Zij „zijn van oordeel, dat onder de huidige omstandigheden even min waarnemers kunnen worden afgevaardigd naar de Ronde Tafel- Conferentie, zodat niet ware. terug te grijpen naar de eerdere beslis sing tot het aanwijzen van mr, dr. C. de Miranda en mr dr. R. Pos als zodanig" De Staten verzoeken eveneens dringend opheffing van het gehei me karakter van het telegram van minister Van Maarseveen van 27 Juli in verband -niet, bedoelde mo tie. PALESTINA Vluchtelingenprobleem Nadat de vredesonderhandelingen, welke tussen vertegenwoordigers van Israel en de Arabische Staten onder toezicht van de Palestina- commissic der Verenigde Naties in Lausanne gevoerd worden, zich reeds wekenlang op een dood spoor be- vonden, schijnt thans op het belang rijke piint van de Arabische vluch telingen een accoord in zicht te zijn. Israël heeft er in toegestemd onge veer 100.000 Arabieren, die tijdens de vijandelijkheden uit het Joodse deel van Palestina gevlucht zijn, weer binnen zyn grenzen toe te la ten en de Arabische buurstaten zyn bereid dit aanbod aan te nemen. Deze oplossing zal fel becritiseerd -v. worden door v^- le Israelis, die menen, dat Israël de Arabische min derheid binnen zijn grenzen niet mag versterken en eveneens door een groot deel der Arabieren, die willen, dat Israël alle vluchtelingen opneemt. Inderdaad is het plan tot stand gekomen en aanvaard onder sterke druk der Amerikanen, die m het strategisch belangrijke Nabije Oosten, stabiele toestanden wensen. Maar in ieder geval biedt het ver gelijk een oplossing, of het begm van een oplossing voor het ver schrikkelijke probleem van 500.000 vluchtelingen, die onder onmense lijke omstandigheden door de Ara bische woestijn zwerven. Voor het overige zal het welslagen voor een groot deel afhangen van de econo mische en technische hulp, die Ame rika en Groot-Brittannïë aan de Arabische staten kunnen geven, ten einde deze in staat te stellen het deel van de vluchtelingen, hetwelk Israël niet opneemt, zelve onder te brengen, Maandag over een week zal dan eindelijk in de Ridderzaal in Den Haag de Rondetafelconferentie beginnen, die «oor de volken van Nederland en Indonesië van zo bijzondere betekenis zal zijn. On geveer 130 Indonesische deelne mers worden in Den Haag ver wacht, feru>ül bovendien nog eens twintig tot dertig Neder landse autoriteiten aan de bc- sprekinyen zullen deelnemen op het Plein, op het hoekje tussen Overzeese Gebiedsdelen en De Witte, is een groot parkeerter rein voor de deelnemers afge paald, waarbij thans het eerste tastbare teken van de komende conferentie is opgehangen. Dr. Drees voorzitter vaa de R.T.C. DEN HAAG. Wij vernemen dat minister-president dr. Willem Drees geen zitting zal nemen in de Neder landse delegatie, doch dat hij het voorzitterschap van de gehele Ronde-Taf el-conferentie op zich zal nemen. De secretaris-generaal van bet Ministerie van Binnenlandse Zaken, dr. J. M. Prinsen zal als se cretaris-generaal van de conferentie worden benoemd. Minister van Maarseveen zal voor zitter van de Nederlandse delegatie ter conferentie worden, terwijl dr. van Royen als vke-voorzitter zal worden aangewezen. Ook minister Stikker die thans nog in Straatsburg vertoeft, zal als vice-voorzitter van de Nederlandse delegatie optreden. De ministers Götzen en Joekes worden als leden in deze delegatie genoemd, terwijl de z.g. Negen-mannen, tezamen in de delegatie zitting zullen hebben. Vermoedelijk echter niet op basis van gewoon lid: dit zou tenmin-kj af te leiden ztm uit de ontwitkeode antwoorden welke van officiële zij de op deze vraag worden gegeven. Dezer dagen zal het koninklijk be sluit worden afgekondigd, waarin de samenstelling van de Nederlandse delegatie wordt opgenomen. Bevel „Staakt het Vuren" wordt overgebracht DJOKJA. De sultan van Djok- ja heeft aan Aneta verklaard, dat twee missies in Midden-Java er in geslaagd zijn hef bevel tot het sta ken van het vuren over te brengen aan de aldaar opererende guerilla- troepen. KLM heropent vliegdienst op Djokja BATAVIA. Donderdag heropent de KLM. de regelmatige dienst op Djokja via Semarang. Deze lijn wordt gevlogen op Dinsdag, Donder dag en Zaterdag. Met de eerste.lijn- vlucht van 11 Augustus vliegt de Franse consul-generaal, Salade mee, voor besprekingen met Sukarno. STRAATSBURG. De leden van de Nederlandse delegatie hehben een brief gericht aan de voorlopige president van de consultatieve assem blee van de Raad van Europa met het verzoek om voor de opening van de eerste volledige vergadering, hedenmiddag, enkele ogenblikken stilte in acht te laten nemen opdat „de leden, die hieraan behoefte ge voelen, in stilte de assemblee kunnen plaatsen onder de bescherming van Hem. Die het lot der naties bestemt". Churchill nog altijd lieveling der massa Ierland en Zweden hebben ge poogd de statuten van de eerste Europese assemblee zodanig te wij zigen dat het voor de kleine naties gemakkelijker wordt om kwesties waarin zij belang stellen op de agenda van de assemblee te krij gen. Echter, de krachtige steun die zij verwacht hadden van sommige andere kleine lauden, bleef uit, en Engeland was erO zelfs sterk tegen. Alvorens de assemblee zich splitst voor de behandeling van al lerlei vraagstukken zal in de ple naire vergadering in de eerste plaats do samenstelling van het presidium, moeten worden afge daan, waarvoor men algemeen Spaak de aangewezen man acht mits het verloop van de Belgische kabinetscrisis zijn verkiezing mo gelijk maakt. Als minister van bui tenlandse zaken van de demission- naire Belgische regering heeft hij zitting in het comité der ministers en dus kan hij niet tegelijkertijd voorzitter van de assemblee zijn. In verband hiermee is er een stro ming ondsr de leden van de as semblee om de verkiezing van de voorzitter nog niet heden te hou den, omdat men enig nader contact In het zoeklicht |l Zoutzuurmoordenaar heden opgehangen LONDEN John George Haigh, die hekend heeft 9 personen ver moord en hun lijken in een zuur- bad vernietigd te hebben, is heden morgen in de gevangenis van Wandsworth bij Londen opgehangen De Engelse minister van Binnen landse Zaken, Chuter Ede, weiger de de ter dood veroordeelde Haigh gratie te verlenen, nadat twee dok ters hem hadden onderzocht. Met de executie van Haigh is een van de meest sensationele moord zaken. in Engeland afgehandeld. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG —IHetlzoemt hier wan de bedrijvigheid in verband,met de aanstaande Ronde tafel-conferentie, die, jiaar de secretaris-generaal vaa bet ministerie van binnenlandse zaken en secretaris van de aanstaande conferentie, dr M. J. Prinsen de pers in een conferentie mededeelde, cal beginnen tussen 20 en 23 Augustas. De juiste datum kan pas worden bepaald, wanneer bekend zal zijn wanneer^alle gedelegeerden hier aan wezig kunnen 2ün. Alleen reeds uit de overzeese gebiedsdelen verwacht de regering 150 gasten. Er moet gezorgd worden voor onderdak voor de talrijke plenaire vergaderingen en de vele commis sie-vergaderingen, voor de secre tariaten dient goede werkgelegen heid gevonden te worden. De huis vesting van de gasten zal niets te wensen mogen overlaten. De chef van het protocol verdiept er zich in hoe complicaties, die zich zou den kunnen voordoen uit gevoelig heden over en weer, zullen kun nen worden vermeden. De tech nische diensten zoeken naar de beste oplossing van de vraagstuk ken, die onder hun afdelingen res sorteren en dat zijn er vele. Er moet bijvoorbeeld een radio-tele foon installatie worden ingericht, die het mogelijk maakt op de mi nuut vertalingen van het gespro kenwoord In het Nederlands, Indo nesisch en Engels; te leveren. De laatste vertaling in het bijzonder met het oog op de- aanwezigheid van de leden van de Commissie voor Indonesië van de Verenigde Naties. En dan niet te vergeten de ronde tafel, waaraan de gedele geerden zullen plaats nemen voor hun plenaire vergaderingen. De Ridderzaal bleek niet groot genoeg te zijn voor een zuiver ronde tafel waaraan de naar schat ting 120 tot 150 gedelegeerden zul len kunnen zitten. De oplossing moest dus in een ovale tafel ge vonden worden. Maar een derge lijke tafel van het vereiste formaat bleek niet te bestaan. Men is nu besloten tofc een schragentafel van de vereiste vorm en afmetingen. Een stemmig groen laken zal deze constructie in overeenstem ming brengen met de stemmige en waardige atmosfeer van de Ridder zaal. De mêeste andere zalen rond het Binnenhof hebben een bestem ming gekregen hetzij als vergader zaal voor commissie zittingen, ge legenheid tot het houden van re ceptiezalen, ruimte voor ongedwon gen samenkomsten, perscentrum, stenografisch bureau en wat er verder allemaal komt kijken bij de aanstaande vergadering. Het alge mene secretariaat van de conferen tie, die naar men aanneemt tussen twee en drie maanden in beslag zal nemen, wordt gehuisvest in bo venzalen van de Witte sociëteit aan het plein. Hier zullen circa 75 per sonen, ten dele Nederlanders en ten dele Indonesiërs belast zijn niet alleen met een administratieve taak, maar ook met de zorg over het transport van de gedelegeerden, financiën, communicatie, ontspan ning, en informatie. Voor het transport heeft men voorlopig gerekend op een auto park van een wagen op de drie gedelegeerden en wat de huisves ting betreft heeft het rijk beslag gelegd op honderden hotelkamers in Den Haag en in de onmiddel lijke omgeving daarvan. De leden van de UNO-commissie voor Indonesië vinden hun bed ge spreid in hotel Oud-Wassenaar. Dertig Indonesiërs vinden onderdak in hotel Centraal, anderen worden ondergebracht in de hotels des In- des, Palace, Pomona en Bali. Er is in voorzien, dat zij elke dag voor rekening van de staat der Nederlan den. hun rijsttafel zullen kunnen nuttigen. Voor het in-offieële gedlete van de conferentie, waarvan de beteke nis echter niet mag worden, onder schat, is gezorgd door de afdeling cultureel contact van het ministerie van Overzeee Gebiedsdelen. Men hoopt, dat een dag in de week en verder de weekeinden beschikbaar zullen zijn, om onze gasten iets be ter in kennis te brengen met Ne derland, zoals het leeft en werkt. Er zullen excursies worden gehou den gehouden, tiaar Nederlandse steden en naar onze bedrijven, in dustrieën, kunstcollecties en natuur schoon: De Nederlandse Spoorwegen nebben' in dit Vefbaïfd alle deelne mers aan de aanstaande conferentie vrij vervoer aangeboden voor het gehele land. F1. Nightingale-medaille voor twee „Friezinnen" DEN HAAG. -Vrjjdag 12 Au gustus des voormiddags om elf uur zal In het gebouw van het Hoofd bestuur van het Ned. Roode Kruis, Princessegracht 27 alhier, de Flo rence Nightingale-medaille worden uitgereikt aan zuster Sjoukje Hoi- iing, die zich tijdens de oorlog en meer speciaal bij de evacuatie van Arnhem bijzonder heeft onder scheiden. Het is nog niet bekend wie de medaille zal uitreiken. Dit moet geschieden door het staats hoofd, of door de hoogste autoriteit van het betrekken Roade Kruis. Dezer dagen zal ook aan mej. Eike Fiikkema, verpleeghulp bij een der mobiele teams in Indo nesië, de medaille worden uitge reikt door de hoogste vertegen woordiger van het Roode Kruis aldaar, mevr. dr. Ada Fischer van Rossum. Mej, Fiikkema onder scheidde zich bij een overval op een mobiel team: met grote tegen woordigheid van geest zorgde zij ervoor dat de medische werkzaam heid van het team na de overval onmiddellijk voortgang kon heb ben. tussen de afgevaardigden nodig acht alvorens tot verkiezingen, die immers óok voor de vice-presiden- ten gelden, wordt overgegaan. Sterk uiteenlopende gezichts punten met betrekking tot de ver houding tussen het comité der mi nisters en de assemblee zullen voorts, tot uiting komen bij de be sprekingen over het reglement van orde, over de doeleinden van de Raad en de beste middelen om deze te verwezenlijken. By zijn aankomst te Straatsburg is Winston Churchill door een tal rijke, geestdriftige menigte toege juicht. Toen de Britse staatsman aan het portier van zijn rijtuig ver scheen en hij de menigte met een breed handgebaar begroette weer klonken .hoera" en „Leve Chur chill" uit duizenden kelen. Op het stationsplein wachtte Churchill een nog grotere ovatie- Zijn auto in de steek latend, stak Churchill de weg over en ging recht op de menigte af, die met moeite door de politie in bedwang werd gehouden. Hij maakte met de vingers het V-teken Daarna reed Churchill per auto naar het hem door de gemeenteraad ter beschik king gestelde particulier hotel. Atlantisch Verdrag afgekondigd DEN HAAG. In het staatsblad is Dinsdag afgekondigd de wet van 5 Augustus 1949, houdende goed keuring van het Noord-Atlantisch verdrag, ondertekend te Washing ton op 4 April 1949. Met Ingang van Maandag 15 Augustus zal het museum van het Staatsbosbe heer weer voor het publiek worden opengesteld. Als voorheen is het mu~ scum gevestigd fn het bureau van net Staatsbosbeheer, Musetunlaati 2 te Utrecht. Voorlopig is het museum open gesteld op Maandag. Woensdag en Vrij dag va 3 Dieven gepakt dank rij een bel en een buurman KAMPEN. In de vorige nsefat Is ingebroken in bet bedrijf van de Coöp. Winkel vereniging aan de Buiten-Nieuwstraat te Kampen. Nadat de inbrekers zich toegang hadden verschaft tot de winkel de den de heren een aanval op de vele lekkernijen die de „coöperatie" biedt, en daarna werd de cassa ge forceerd. Bij deze werkzaamheden rinkelde de cassabel hetgeen ge hoord werd door een van de buren die toevallig wakker was. Deze belde de politie op. De politie sloeg de ruit van de winkeldeur in en kwam binnen. De volkomen ver raste inbrekers wilden op de vlucht slaan, maar een waarschuwings schot bracht hen tot andere ge dachten. Twee dieven werden ingerekend, de derde wist via een achteruitgang over de daken na een halsbrekende tocht te ontkomen. Veel heeft hem dit niet gehol pen, want Dinsdagmorgen werd ook hij door de politie gehaald. De daders zijn alle drie Kampenaren ongeveer 20 jaar oud en goede be kenden van de politie. Het Uit da kas gehaalde geld werd in de zak ken van de daders teruggevonden. van 10—12 en van 13.3016 toegang is kosteloos. Kinderen zon- geleide worden niet toegelaten. Deze schitterende gouden Labrador, met de zes pup pies, is Kohima-Bet van mevr. Hulbert in bek draagt van de famlli dikwijls op deze manier laat rondrijden... Kohima-Bet heeft -de vogel smUPgft Een zakkenroller, ate m Ber lijn terecht stond, verklaarde aan de rechterdat_ hij er toe was overgegaan zich bij de politie aan te gevennadat hij in een door hem gerolde porte feuille een liefdesbrief van zijn eigen vrouw had gevonden. Een Zuid-Afrikaan heeft zich bijna door een bende Engel se zwendelaars een aan de R.A.F. toebehorend vliegveld, compleet met hangars en start banen, voor 3 millioen gulden laten verkopen. Scotland Yard greep echter tijdig itt. „Het was net zoiets als de poging, om de EiffeUoren te verkopenver klaarde een politieman. De politie van Hamilton (Ohio) hield gisteren haar jaar lijkse picnic en organiseerde bij die gelegenheid een collecte. Toen de gemeentelijke detec tive, James Parker, het geld. natelde, ontdekte hij een biljet part 20 dollar, dat uals toas. N|jkerk beleeft iets bijzonders: een platina-bruiloft NIJKERK, Zaterdag 13 Aug. zal het 70 jaar geleden- zijn, dat Willem van den Hazel en Gerritje van Steeg in de echt werden ver bonden. De 90-jarige Nijkerker is doof en zijn vrouw, die in het na jaar S0 wordt, kan niet zo goed meer zien. Nog vrij koel Weersverwachting, medege deeld door het KNMI te de Bilt, geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. (Opge maakt te 10 uur). Koude nacht met weinig be wolking. Morgen overdag gelei delijk toenemende bewolking met later voornamelijk in de Noordelijke helft van het land enige lichte" regen. Weinig ver andering in temperatuur. (Aauteursrechten voorbehouden KNMI). 11 Aug.: Zon op 5-16, onder 20.13; Maan op 21.23, onder 7.58. - Sv Waarom, zij wel en wij niet?, •moeten deze olifanten hebben gedacht en hun verzorgers van het circus Strassburger vonden het goed: zy ook! En nu ploete-^ en pleisterige bezigheid is, ren ze rond in hei zoute water van het' Cchevening&e strand, speels als jonge honden. Zelfs hebben ze al ontdekt, dat .kop je onder duwen' %.jti opwindende QUITO In de provincie Toengoerahoea vinden, sinds de aardbeving van vorige week Vrijdag, vreemde gebeurtenissen plaats. De bewoners, die de schokken overleefd hebben, zijn opnieuw in alarmtoestand, aan gezien er op verschillende plaatsen zwavelhoudende bronnen ontspringen, heuvels inzakken en ondergronds gerommel gehoord wordt, dat ver gezeld gaat van aardverschuivingen. Gisteren werd door mensen, die uit Quero, In het Zuidoosten van de provincie Toengoerahoea, 22 km van Ambato, in Quito aankwamen» ver teld, dat ook de stad. Quero totaal verwoest is. zy verklaarden, dat de 2500 bewoners van Quero vrijwel allen de ramp hadden overleefd, aan gezien zij na de eerste lichte schok nit hun huizen gevlucht waren. In Quéro staat echter geen enkel gebouw meer overeind. uit vliegtuigen. In Patate bevindt Staat van Leïeg tegen plunderende Indianen Quero is geheel geisoleerd en tot nog toe Is er nog geen hulp gebo den. De overlevenden, dié zich nog m de stad bevinden, lijden honger en dorst. Een dorp by Quero, Favor Yaque, is vrijwel opgeslokt, aldus de zegslieden. Huizen, landbouw werktuigen en akkers verdwenen tijdens de beving in de gapende af gronden, Groepen arbeiders, die de verkeersweg naar Pelileo aan het herstellen waren, waren bjrj een grote landverschuiving levend be graven. Ooggetuigen van de ramp bjj Quero verklaarden verder, dat een heuvel van ongeveer 300 meter door een aardschok in tweeën gespleten werd. Dit schouwspel, alsmede het ont staan van diepe kloven. In de grond en het onderaardse gerommel bracht de bevolking in een paniek stemming. Op het hoofdplein van Patate is gisteren voedsel neergeworpen van.' zich een kleine groep overlevenden, die volkomen van de buitenwereld ls afgesloten. Men heeft, by gebrek aan materiaal, nog geen hulpbri gade naar deze mensen kunnen zenden. Zij bevinden zich echter in onmiddellpk gevaar, aangezien de plaats omringd wordt door een meer dat door de Rio Patate wordt gevormd. Ze worden verder be dreigd door de voortdurende aard verschuivingen in de omliggende bergen. Plunderende Indianen van de Salasaca-stam hebben Maandag een aanslag gepleegd op hulpbriga des, die trachtten Pelileo en Patate te bereiken, aldus is door rege- ringa-autonteiten medegedeeld. De Indianen droegen zwarte of donkerpaarse ponchos (mantels), hetgeen een lugubere aanblik op leverde. De autoriteiten verklaar den, dat de hulpbrigades de aanval afgeslagen hadden. Kolonel Gabriel Noenez gaf de kolonnes en troepen in het land van. Salasaca volmacht, Indien nodig te schieten. Da staat van. beleg ls afgekondigd. 'Spion in zilveren jubel jaar gepakt BERN. De Zwitserse militaire autoriteiten hebben „een Zwitser gearresteerd, die reeds 25 jaar aan het hoofd stond van een spïonna- ge-complot dat voor een westelijke mogendheid werkt". Van betrouw bare zijde wordt vernomen dat dit niet Rusland of een van de satel lietstaten is en het gerucht gaat dat het de Verenigde Staten be treft. De gearresteerde is de 59-jarige corrector Emil Steiner, verbonden aan het algemeen directoraat van de Zwitserse PTT te Bern. Hij speelde een buitenlandse mogend heid copieën in handen van tele grammen, die militaire, politieke en economische gegevens bevatten. De zaak zal voor een militair tribunaal komen. Steiner fungeert reeds sedert 1924 als spion. In of ficiële kringen is men wat nerveus over de eventuele consequenties van deze zaak, daar gevreesd moet worden dat Steiner medeplichtigen had in verschillende departemen ten. DEN HAAG. Belangrijke onderdelen van het garderegiment Gre nadiers, het garderegiment Jagers en het 8e Regiment Infanterie heh ben in de oorlogsdagen van 10 tot 15 Mei 1940 op Nederlands grondge bied met ere gestreden. De Grenadiers hebben, nadat Duitse valschermtroepen op 10 Mei 1940 het vliegpark Ypenburg en het hulpvliegveld Ockenburg bij verrassing hadden bezet, een belangrijk aandeel gehad in de herovering van deze terreinen. De Jagers hehben. na de herovering door andere troepen van bet hulp- vliegveld Ockenbürg, meegewerkt aan het in het nauw drijven van de valschermtroepen op het land goed Ockenburg, tengevolge waar van dezen daarvan werden ver dreven. - In de verdediging van de Greb beberg tegen een overmachtige Duitse aanval heeft het 8e regi ment infanterie het voornaamste aandeed gehad, waarbij aan de vijand zware verliezen werden toegebracht en zelf zware verlie zen werden geleden. Bij K3. Is thans bepaald, dat aan het opschrift op het vaandel van het garderegiment Grenadiers, luidende' „Tiendaagse Veldtocht 1831" zullen worden toegevoegd de opschriften „Ypenburg 1940'. en „Ockenburg 1940". Aan het opschrift op het vaan del van het garderegiment Jagers, eveneens luidende „Tiendaagse Veldtocht 1831" wordt toegevoegd het Opschrift „Ockenburg 1940." Aan het opschrift op het vaan- i del van 8 R.I. luidende: „Citadel van Antwerpen 1832" wordt toe gevoegd „Grebbeberg 1940". Prinses Wilhelmina opent tuinfeest te Apeldoorn APELDOORN. Ten behoeve van de aanleg van een speeltuin voor het Kinderhuis van het Leger des Heils te Apeldoorn, gelegen aan de Badhuisweg, is een drie daags tuinfeest met bazar gister middag door H.K-H. Prinses Wil helmina geopend. Majoor M. E. Krok, hoofd van de afdeling Maat schappelijk Werk onder Vrouwen van het Leger des Heils in Neder land, sprak een inleidend woord, waarin zij haar verheugenis uitte over de aanwezigheid van de prin ses, die daarmede tevens de be langrijkheid van dit werk accen tueerde. Met de wens, dat het tuinfeest aan zij'n opzet zou mogen beant woorden, verrichtte prinses Wil helmina vervolgens de openingsce remonie, Daarna onderhield de prinses zich nog enige tijd onge dwongen met de janderen en de verzorgsters en maakte een rond gang door de bazar, waarbij zij verscheidene aankopen deed. Geruime tijd verbleef prinses Wilhelmina in het tehuis, waar zij alles bezichtigde en zich door de directrice, majoor J. M. var. Peur- sea en de heer A. van Brero uit voerig liet voorlichten. De hoge bezoekster was in gezelschap van mevrouw L. Th. de Beaufort, dame du palais. New Yorkse haven staking geëindigd HEW YORK. De wilde staking van de 379 havenarbeiders, die bij de Hoboken-pier van de Holland- Amerika-Liin te New York werk zaam zijn, is Dinsdag geëindigd. Een week lang heeft het werk daar stil gelegen. De Nieuw Amsterdam, die Vrijdag in New York verwacht wordt, zal weer normaal kunnen aanleggen. Van de zijde der H.-A.-L, deelt men nog mede, dat het bedrijf tij dens de staking geen stagnatie heeft ondervonden, doordat de schepen werden gedirigeerd naar Manhattan. Driejarige Brammie zou door zeeman ontvoerd rijn AMSTERDAM. Twaalf dagen zijn verlopen en nog steeds ont breekt ieder spoor van de 3-jarige Abraham van der Mey uit Amster dam Oost. De kinderpolitie laat niets onbeproefd om een einde te maken aan de onzekerheid omtrent het lot van het knaapje. De talrijke binnengekomen aanwijzingen zijn alle nauwkeurig onderzocht. Twee verklaringen, nh die van een 19- jarig meisje en van een familielid zijn nogmaals terdege op haar be trouwbaarheid getoetst en vormen thans het uitgangspunt van een nieuw onderzoek, dat zich in be paalde richting over het binnen- havengebied uitstrekt. Het kind is nl. nadat het meisje het 's avonds op 28 Juli omstreeks 7 uur had gezien op het zandter- rein aan de Fontanusstraat in ge zelschap van een zeeman, van wie zij een signalement kon opgeven, dat 3 Augustus werd verspreid, on geveer een hall uur later nog ge signaleerd door een familielid. Deze zag de zeeman met het knaapje op de arm op het Mariniersplein lopen, gaande in de richting van een brug, die toegang geeft tot het havenge bied. Indo-Europeauen kunnen naar Suriname PARAMARIBO. Het nieuws blad „De West" heeft vernomen, dat binnenkort In Suriname te verwachten is mr. Selderhof, die besprekingen zal voeren inz«ke de emigratie van 30.000 Indo-Europe anen naar Suriname, en voorts de heer W. Robert, voorzitter van de emigratiestichting Quo Vadis, eveneens voor bespreking van de emigratie van Indo-Europeanen. Het dagblad „Het Nieuws" deelt mede, dat het Academisch Zieken huis te Leiden zich bereid ver klaard heeft de opleiding te ver zorgen van Surinaamse verpleeg sters, die voor bijzondere onder delen door het gouvernement zul len worden uitgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1