HET ROTTERDAMSCH PAROOL Het Nationalistisch Duitsland wacht morgen overwinning Licht en Donker' in rapport van Unci te Lake Success Toekomst van Europa is aan de stoutmoedigen Benzine gaat nu 32 cent per liter kosten Meer medezeggenschap werknemers gewenst Westerse halfheid verspert de weg naar de democratie Morrison en Churchill vliegen elkaar in de haren over een paar pond Eerste stap naar Benelux-prijs van 36 et. Schumacher eist stopzetting der ontmanteling DIT WEEKEINDE Weinig verandering A Nee toch...? Heus! Over politieke gevangenen is verschil van mening Wetsontwerp voor PBO nu gereed voor openbare behandeling Weer rustig in Surakarta 9c Jaargang no. 188 Red. en Adm. Lange Haven. 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijs: per week, ƒ0.32 per kwartaal ƒ4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCËIEMMMEE Zaterdag 13 Aug. 1949 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postglrd 398644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: R. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper UUSSJELDORF -Morgen, b(J de eerste vrije algemene verkiezingen, die sinds zeventien jaren in West-Duitsland gehouden werden, zal het nationalisme de grote winnaar zjjn dat staat reeds thans als een paal boven water. Zeker, de verkiezingen vinden plaats op basis van de demo cratische grondwet van Bonn (die onder invloed en druk der geallieerde bezetters tot stand is gekomen)het zgn, op enkele uitzonderingen na democratische partijen, welke er aan deelnemen; en ongetwijfeld zal de nieuwe regering, die op 1 September In functie moet treden om enige bevoegdheden, welke tot nu toe bU het militaire bestuur berustten, over te nemen, volgens de democratische spelregels gevormd worden. Maar docr dit alles kan pien zich onmogelijk voor de gek laten houden. In hun verkie zings re de voeringen, die overigens door bitter weinig Duitsers wer den aangehoord, hebben de Duitse politieke leiders van uiterst rechts tot uiterst links zonder een uitzondering duchtig op het nationalistische aambeeld gehamerd. „Dat is de enige mogelijkheid om in Duitsland een verkiezingsstrijd te winnen", werd ons dezer dagen door een oude rot in de Duitse politiek verzekerd. En het feit, dat de inwoners van Hanno ver hedenmorgen hun gehele.stad „versierd" vonden met nationaal- socialistische emblemen en slagzinnen, bevestigt deze mening maar al te zeer. DE POUTIEKt afiucPERlNB IN WEST- DUITSLAND Volijvèrig agent tuimelt in het water SCHOONHOVEN. Een politie- agent uit Ouderkerk aan Den IJssel, bemerkte tijdens een ronde drie ste delingen, die in een poldersloot aan bet bengelen waren. Om te contro leren of de heren wel in het bezit ■waren van de vereiste papieren moest de agent gebruik maken van een schuitje. Aanvankelijk ging alles goed, doch blijkbaar was de ijver van deze agent groter dan zijn vaar digheid in het roeien, want juist i tegenover de verwonderde vissers 'schoot de agent bij een poging om het vaartuig vooruit te krijgen, uit de boot en ging kopje onder. Door dit verlies aan prestige bleef de voorgenomen cóntróle achterwege. VENETIE. (Reuter) „De Slangen kuil", de Amerikaanse film, die de toestanden in een Amerikaans krank zinnigengesticht tekent, kreeg de groot ste bijval op de eerste vertoningsdag van bet tiende internationale filmfes tival te Venetië. Opvallend tijdens de verkiezings campagne was, dat in de redevoerin gen bijna elke aanval op de Sowjet- Unie ontbrak. Socialisten, Christen democraten, liberalen en „onafban- kelijken", meestal „gezuiverde" na zi's, hebben het voorbeeld der com munisten gevolgd en aangedrongen op nieuwe onderhandelingen met de Russen over de eenheid, van Duits land. Alsof er onder de huidige om standigheden een andere dan een communistische eenheid in Duits land denkbaar ware? De partijlei ders wensen een dergelijke eenheid zeker niet, maar zij hebben dit aen- voudïg niet aan hun kiezers, die een heid en macht huizenhoog stellen boven vrijheid en democratie, welke zij nooit gekend hebben en waar over men hun meer slecht dan goed verteld heeft, durven bekennen. Des te feller As men daarentegen van leer getrokken tegen de Weste lijke mogendheden. Natuurlijk moest in het bijzonder de ontmantelings- politiek, die elke Duitser een doorn in het oog is. het weer ontgelden. De Amerikanen zijn daardoor al zo ver gebracht, dat zij het liefst maar definitief een einde aan de demon tage zouden maken. En zelfs in Lon den en Parijs schijnt men daartoe wel geneigd te zijn, indien men er maar van overtuigd kon wezen, dat dit de Duitsers tot goede democra ten en enthousiaste leden van de Westerse gemeenschap zou maken. Maar helaas vreest men en dat niet zonder reden dat een succes „STRAATSBURG" INCIDENTEN STRAATSBURG De relaties tassen de twee secties van de Britse delegatie te Straatsburg zijn zo gespannen, dat de minister van buiten landse zaken Bevin, van wie verwacht werd dat hü Zondag naar Londen zou terugkeren, overweegt om nog in Straatsburg te blijven. Zonder kinderziekten geen normale groei De eerste explosie in de reeks incidenten kwam toen Morrison Churchill ontmoette in de gang van het Universiteitsgebouw en zeide tot hem: „Tussen twee^ haak jes, "Winston, hoe lang blijf je hier nog? Indien je nog veel langer blijft zal ik Foster's toelage moeten stoppen". Zy die dit gadesloegen zeggen dat Churchill onmiddellijk het STRAATSBURG Duitsland moet wachten Wijze woorden waren het, die de in de politiek vergrijsde Franse parlementariër monsieur Herriot in de openingszitting van de Europese Assembles aan Duitsland wijdde. In derdaad moeten de Duitsers nu eerst eens bewijzen, dat zij het wel menen met de democratie. De huidige ver kiezingscampagne toont echter maar al te zeer aan, dat de onderdrukking van het wilde Duitse nationalisme op zijn 2achtst uitgedrukt tot nu toe ondoelmatig is geweest Het is na- m tuurlyk gemak kelijk de onbe heerste uitlatin gen van politieke leiders- als dr Adenauer als zui- vaor te In bet zoeklicht vere „stellen, maar zij laten desondanks een nare smaak in de mond achter. En naast liet nationalisme, dat zo duchtig geëxploiteerd wordt door de clericale party en zelfs door de so cialisten, zijn er van die vreemde extremistische partijtjes, welke on aangename herinneringen aan de vroegere nazi-beweging opwekken. Wij kunnen helaas niet gerust zijn omtrent de politieke gezindheid der Duitsers en het is een opluchting te weten, dat hun. toelating tot de Raad van Europa moet wachten tot er een stabiele Westduitse regering ge vormd Minder bewolking Weersverwachting, medege deeld door het KNMr te De Bilt, geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond (opgemaakt te 10 uur). Minder koel, droog weer met weinig bewolking en hogere temperaturen. In het Noorden van het land zwakke tot matige wind üit Westelijke richtingen, elders meest zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. 14 Aug.: Zon op 5.21, -20.07; Msan op 21.52, onder HL--*. 15 Aug,: Zon op 6.23, onder 20.05; Maan op 22.04, onder 12.40. hoofd in de nek wierp en ant woordde: „Ik zal hier blijven, zo lang ik dat nuttig vind. En als dat je houding is, zal ik Foster aanra den de toelage verder te weigeren". Verteld wordt dat Morrison daarna nijdig wegliep. In ieder gevr.l heeft de socialist Morrison, het hoofd van de Britse parlementaire delegatie bij de Eu ropese Raad, de speciale toewij zing van 2pond 20 shilling in Franse francs per dag, afgenomen van de conservatief John Foster, reserve gedelegeerde^van de Brit se conservatieve partij. Morrison trok de toelage in om dat Churchill langer in Straats burg blijft dan verwacht werd en omdat Foster hem vermoedelijk niet zal behoeven te vervangen. Churchill zal waarschijnlijk de ge hele zitting- van de Assemblee bij wonen- De Europese beweging heeft in de feestelijk uitziende^ stad. waar nagenoeg van elk huis een vlag waait, een grote massabetoging ge organiseerd. Sprekers waren onder meer Churchill, Spaak en dr. Henri Brugmans. Nederlands woord Churchill sprak de menigte van een balcon af in het Frans toe; dr- Brugmans, die gedeeltelijk het dia lect van de Elzas bezigde, ver klaarde, dat Elzas en Lotharingen bijzonder geïnteresseerd waren bij de grote proef, die thans genomen wordt. De Baad van Europa be oogt generaties het recht op vrede te geven. 1 „De toekomst van Europa be hoort aan de stoutmoedigen", aldus dr. Brugmans. Tijdens de bijeen komst van de Europese Beweging hielden communisten verderop, op een ander plein een demonstratie, die door ongeveer 100 D personen werd bijgewoond en onder toezicht van een groot aantal politie-agen- ten zonder incidenten verliep. Veel mogelijkheden Tot de voorstellen in de verga dering van de Assemblee inge diend, behoort een voorstel van Churchill en 23 andere afgevaar digden, onder andere ook die van Nederland, om „elke verandering in de politieke structuur van Euro pa te bespreken ten einde groter eenheid te verkrijgen tussen de le den van de Raad van Europa". "Waarnemers beschouwen dit voor stel in de eerste plaats als een stap van dè Europese Beweging. Indien dit voorstel wordt aange nomen zal een algemeen debat mo gelijk zijn over elk voorstel tot het beperken van de souvereiniteit van individuele staten in het belang van de Europese eenheid. in de ontmantelingskwestie de Duit sers onmiddellijk zal bewegen tot een stormaanval op het bezettingsstatuut en het internationale controle-appa raat voor de Roer. Dit alles is uitermate teleurstel lend voor degenen, die gehoopt had den, dat de les van twee verschrik kelijke nederlagen de Duitsers tot andere inzichten zou hebben ge bracht. Maar het is eigenlijk zo ver wonderlijk, dat de Duitsers lauw te genover de huidige verkiezingen, staan en slechts wat belangstelling hebben voor de idealen, welke hun altijd als de hoogste zijn voorgesteld: macht, Duits nationalisme en een ze kere welstand? De werkloosheid stijgt in West-Duitsland onrustba rend en zal van de winter een nieuw hoogtepunt bereiken. Daarnaast blijft de kwestie van bet onderdak nog steeds het meest brandende probleem voor elke Duitser. En eigenlijk kan de rege ring, welke hij morgen in het za del zal helpen, maar bitter wei nig uitrichten om deze vraagstuk ken tot een oplossing te brengen. Zeker, de Duitse regering krijgt bepaalde bevoegdheden, maar juist zulke belangrijke zaken als weder opbouw, schaderegelingen en bui tenlandse handel blijven behoren tot de competentie der drie Wes telijke mogendheden, die het zelf lang niet altijd met elkaar eens zijn. Alle moeilijkheden in Duitsland zijn voor een groot deel een. ge volg van het feit. dat de Weste lijke mogendheden van het begin af "op twee gedachten hebben ge-, hinkt Zij willen een democratisch Duitsland, dat de vrijheid liefheeft, maar tegelijk aarzelen zij uit een begrijpelijke, maar desondanks waarschijnlijk verderfelijke angst die vrijheid, welke zy zo hoog roemen, aan de Duitsers te schen ken. Wellicht is het nog steeds niet te laat, de ware democraten, die men toch werkelijk ook, zij het dun ge zaaid. in Duitsland kan vinden, met de leiding der 2aken te belas ten. Waarschijnlijk zullen Zij fou ten, misschien zelfs grote fouten maken. Maar uit fouten kan men leren en op het ogenblik gaat het in ieder geval de verkeerde kant uit. Oude Royalisten staan te Belgrado terecht BELGRADO. Twee leden van en vooroorlogse Joegoslavische regentschapsraad en twee andere royalisten van hoge rang, staan thans voor een volkshof na bijna vyf jaar in de gevangenis te heb ben gezeten. Dit is het belangrijk ste naoorlogse proces in Joegosla vië sedert aartsbisschop Alois Ste- pinac in 1947 veroordeeld werd tot zestien jaar. De beklaagden zijn: Dr. Kadenkc Stankovic, voor de oorlog een vooraanstaand professor in de medicijnen en intieme vriend van wijlen koning Alexander wiens moord in Mei 1934 leidde tot de formatie van een driemans-re- gentschap onder leiding van 's ko- nings neef prins Paul; Dr. Ivo Ferovic, vroeger ban (gouverneur) van Kroatië; Milan Antic, minister van het koninklijk paleis; Dr. Danilo Gregoric, vóór de oor log hoofdredacteur van de te Bel grado verschijnende krant .Vrome' en een. groot 'aanhanger der Nazi's. Zij worden beschuldigd van mis daden begaan tegen het volk tij dens de regering van prins Paul, met inbegrip van het tekenen van een vriendschapspact met de As in Maart 1941, Prins Paul, die na de staatsgreep van 2? Maart 3941 aan de Engelsen werd uitgeleverd, bevindt zich thans in Brits Kenya- Stankovic en Perovic, de twee andere leden van het regentschap tijdens de minderjarigheid van ex- koning Peter, werden gearresteerd door de partlsanen toen Tito Bel grado bevrijdde. Het proces is nog altijd niet door de pers vermeld. Verondersteld was dat het openbaar zou zijn. Toen United Press probeerde de gerechtszaal te betreden, werd eerst zonder meer de toegang ge weigerd en later gezegd dat de zaal te vol was. Later werd beloofd dat de verslaggevers na het eerste reves zouden worden toegelaten. QUITO Uit het puin van de kathedraal van Ambato is Donder dagavond een priester, zes dagen nadat de stad door de aardbeving in. centraal Ecuador werd ver woest, levend te voorschijn ge haald. BUENOS AIRES De Argen tijnse premier Bramuglia heeft bij president Peron het ontslag van zijn kabinet ingediend. De presi dent heeft voorlopig alleen van vier ministers het ontslag aan vaard, nl. van Bramuglia en van de minister van opvoeding, bin nenlandse zaken en volksgezond heid. DEZE WEEK zijn gedelegeerden uit 35 landen in Bournemouth Engeland bijeenop het 34e Es- peranto-ccmgres. Evenals andere landen in Oost-Europa heeft Po len zijn onderdanen verboden dit congres te bezoeken, met uitzon dering echter voor dr. Wanda Zcl- menhof, de schoondochter van de mandie zestig jaar geleden deze taal ontwierp. OP DE FOTO: gesprek, uiteraard in Esperanto, tussen professor Modesto Carolfi, Italië, dr, Wanda Zamenhof, Po len en Tadros Megalli, Egypte. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Het ligt in de be doeling, dat straks in de Benelux- ianden de belasting op benzine even hoog zal zijn, nL 22.— per 100 kg. Tot het sluiten van een conventie, waarin onder meer de unificatie van de benzinebelasting is opgenomen, kon nog niet worden overgegaan. In België is nl. door bijzondere om standigheden de goedkeuring van de conventie in. zake de unificatie van enkele accijnzen en de waarborg op gouden en zilveren werken nog niet tot stand gekomen. De Regering meent echter niet langer te moeten wachten met de verhoging van de benzinebelasting, die hier te lande als bijzonder invoerrecht te boek staat. Het is niet alleen noodzakelijk om de schatkist extra-inkomsten te verschaffen, doch ook om het ge bruik van benzine, in verband met de zorgbarende deviezenpositie, te beperken. Van de verhoging van de benzineprijs verwacht men tü. een vermindering van het verbruik van 30 pet Niettemin wordt de hogere jaar lijkse opbrengst van bet bijzonder invoerrecht geschat op 40 millioen. Daarvoor wordt de heffing met ruim 50 pet. verhoogd, nl. van 11.— op 16.65 per Hl. De prijs van de ben zine aan de pomp, welke thans 25.5 cent per liter is, zal als gevolg daar van met 6 cent per liter sty gen. Doch dan zal hij, vergeleken met de benzineprijzen in vele andere lan den, nog tot de laagste behoren. In Zweden, Denemarken, België, Frank rijk en Zwitserland is hij resp. 50, 40, 36, 43 en 40 cent per liter. Ook de hoogte van de Nederlandse mo torrijtuigenbelasting is vergelijken derwijze matig te noemen. Door het mindere verbruik ver wacht de Regering een deviezenbe- sparing van ongeveer 6.QQO.OOO. Tot deviezenbesparing zal naar haar mening mede leiden de verminde ring van het verschil tussen dc ben zineprijs in Nederland en in België. Thans is dit 10 cent per liter. Uit eindelijk zal het geheel verdwijnen HANNOVER. Dr. Kurt Schu macher, de leider der soc.-demo- craten in West-Duitsland. heeft de drie nieuwbenoemde Westerse ho ge commissarissen voor Duitsland telegrafisch verzocht, de ontmante ling van Duitse industrieën onmid dellijk te doen staken. Uit Brunswijk wordt gemeld: Zes landen België, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Zuid-SIavië en India zullen, volgens een me dedeling van de bedrijfsleiding der voormalige ijzer- en staalfabrieken „Herman Goering" te Salzgitter nabij Brunswijk, een deel der in stallaties als herstelbetaling ont vangen. België, Engeland, Frank rijk en Zuid-Slavïë zullen zes van de negen hoogovens ontvangen. De fabriek mag er drie behouden. En geland zal tevens het materiaal ontvangen voor vier hoogovens, die op het programma stonden tegen het einde van de jcorlog* De installatie voor de vervaardi ging van staal gaat naar Engeland, Frankryk en Zuid-SIavië, en de installaties der walserijen naar vijf landen: België, Engeland, Frank rijk, Noorwegen en Zuid-SIavië. De installaties van de hoofdwerk plaats zullen verdeeld worden on der Engeland, India en Frankrijk, welk laatste land tevens een deel van de cokesoveninstallatie zal ontvangen. De ïaadhallen gaan naar Noorwegen. In 1950 landelijke actie Bond van Ouden van Dagen ROTTERDAM De Algemene Bond van Ouden van Dagen, die alhier in jaarvergadering is bijeen geweest, heeft met algemene stem mer. een fusie-aanbod verworpen van de Nederlandse Bond van Ouden van Dagen. Met enthousiasme verwelkomde de vergadering een voorstel van het hoofdbestuur om in het ko mende jaar een petitionnements actie te voeren voor het verkrij gen van een geheel verzorgde oude dag voor alle bejaarden. Het ziet er naar uit, dat er dit weekeinde maar weinig verande ring in de weersgesteldheid zal ko men. Ten Zuid Westen van Enge land bevindt zich een centrum van hoge luchtdruk. Aan de oostelijke flank daarvan stroomt polaire lucht over midden-Europa, die zich uit breidt over Polen, Oostenrijk, Hon garije en Joegoslavië. Ook ons land wordt door koele lucht overspoeld en het gevolg is, dat de temperatu ren ook in het binnenland wel ner gens bonen 38 graden zullen stij gen. Aan de noordelijke flank van het hoge drukgebied bevindt zich een brede strook vochtige oeeaanlucht, die uiterst onstabiel is opgebouwd. In de onderste lagen is deze lucht tamelijk koel, in de bovenste lagen daarentegen warmerHet gevolg is, dat men aan de rand van deze strook neerslag kan verwachten Boven de Noordzee waaien thans westelyke winden. Of de vochtige tuchtstrook zich verder naar het zuiden zal verplaatsen en de regen kansen in ons land dus zullen toe nemen is niet geheel zeker. Belang rijke wijzigingen worden echter niet verwacht. In vol ornaat laat Nii Kwdbe- na Bonne III, hoofdman van de stam der Tesjemannen aan Afrika's Goudkust, zich in Lon den een bril aanmeten. Dat kost hem niets, want de Britse Natio nale Gezondheidsdienst garan deert aan buitenlandse bezoekers dezelfde voordelen als aan de Engelsen. „Ja, de weteTischap heeft gro te vorderingen gemaakt. Wan neer ik toch bedenk, dat wij vroe ger onze doodzieke koeien het universele Schotse medicijn, een fles whiskey, gaven... Dat schonk de koe misschien een ge lukkiger dood, maar sterven deed zij". Aldus de Schotse vee arts sir James Watson op het Intern. Veeartsenij-Congres in Londen. Vertrouwen in de fundamen tele edelmoedigheid van het mensdom heeft de 20-jarige Zwitsers Pierre Rijssen uit Ba zel doen besluiten een reis om ie wereld te maken met een rijksdaalder op zak. Hij heeft het reeds tot Brussel gebracht. -£ De Londenaar Edward All- card, die met zijn 29-voet$-jol „Temptress" alleen de Atlanti- tche Oceaan is overgestoken, kwam gisteren triomfantelijk in New York aan. 21 Mei vertrok hü uit Gibraltar. V VEILIGHEIDSRAAD VERNEEMT: LAKE SUCCESS Te Lake Success is het eerste tussentijdse rapport van de UNCI gepubliceerd sinds deze commissie op 28 Januari werd inge steld. Het rapport, dat de werkzaamheden van de commissie tot 3 Augustus behandelt, spreekt de hoop uit, dat een nieuw tijdperk Is begonnen voor dc volken van Nederland en Indonesië. De commissie verklaart zich in haar rapport 'verheugd, dat zij er gedurende deze periode in is ge slaagd de partijen dichter bijeen te brengen on hen te hélpen de reso luties van de Veiligheidsraad ten uitvoer te leggen. Het rapport verklaart, dat de vol gende doelstellingen van de bevelen van de Veiligheidsraad ten uitvoer zijn gelegd: 1. de Indonesische republikeinse regering is te Djokja hersteld; 2. de partijen hebben overeen stemming bereikt over 't staken van het vuren en hebben hun strijd krachten bevel hiertoe gegeven; 3. de tijd en voorwaarden voor een Ronde-Tafel Conferentie te Den Haag zijn vastgesteld. De commissie rapporteert dat de voorbereidende besprekingen, waar toe de Veiligheidsraad opdracht had gegeven, aldus op bevredigende wij ze rijn voltooid. De bereikte resul taten wijzen op herstel van weder zijds vertrouwen, „hetgeen goeds voor de toekomst voorspelt". De commissie is van mening, dat de deelneming en samenwerking der leden van de Bijeenkomst Fe deraal Overleg moet voortduren, wat ertoe zou bijdragen, dat over eenkomsten worden bereikt en uit gevoerd. De commissie- verklaart, dat er nog moeilijkheden in het verschiet liggen bij de opvolging van de be velen tot het staken van het vuren en bij de uitwerking van de ap de Ronde-Tafel Conferentie bereikte overeenkomsten. De commissie ver trouwt er echter op, dat de thans bestaande overeenkomsten in de zelfde geest van samenwerking wor den uitgevoerd, als waarin zij zijn gesloten. De commissie acht bewijzen aan wezig. dat er nog geen algehele overeenstemming is bereikt over de vrij] a tins van „politieke" gevan genen, Zij verklaart, dat de Neder landse autoriteiten voortdurend trachten de betekenis van de term „politieke'' te beperken, terwiil de Republikeinen pogen de betekenis uit te breiden. Als voorbeeld wordt in het rap port genoemd, dat de Nederlandse autoriteiten bepaalde personen als „communisten" gevangen houden, aan wie- de Republieken geen com munistische gezindheid kunnen toe schrijven. Wat zijn politieke gevangenen? Onder politieke gevangenen ver staan de Nederlanders aan.: 1. personen, die zyn gevangen ge nomen op grond van hun nationa listische politieke overtuiging," op grond van 'hun politieke overtuiging of wegens de politieke betekenis van hun functie; 2 personen, die een actieve rol hebben gespeeld by" de guerilla, of in een Republikeinse gewapende organisatie, en daartoe door natio nalistische gevoelens gedreven wa ren. De Nederlandse autoriteiten had den verklaard, dat zij geen gevan genen konden vrijlaten, „die onder alle omstandigheden een gevaar zou den betekenen voor wet en orde, zoals beroensbandieten. die hande len onder de dekmantel van natio-' nalistisebe motieven, communisten en dergelijken," Onder auspiciën van de UNCI Is een gemengde subcommissie inge steld. die advies moet uitbrengen over de vriilatiTiff van de nolitieke en krijgsgevangenen en deze vrij lating moeten bespoedigen. UNCI-lid Herremans: OPTIMISTISCH OVER VOORUITZICHTEN SCHIPHOL. „Er is natuurlijk geen twijfel aan, dat de order Staakt het Vuren door de Neder landers onder alle omstandigheden zal worden nagekomen. De Ijtepu- bliek zit met grotere moeilijkheden door de geaardheid van zijn* men sen. Toch geloof ik, dat deze order beter opgevolgd zal worden dan vele Republikeinse leiders menen", aldus hel Belgische lid van de UNCI, de heer Herremans bij zijn aankomst op Schiphol. De heer Herremans wilde zich niet uitlaten over de beschuldigingen van de overleden Amerikaanse journalist William Newton aan het adres van de UNCI. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Nadat omtrent 't wetsontwerp publiekrechtelijke bedrijfs organisatie de memorie van antwoord was verschenen, hebben de com missie van voorbereiding uit de Tweede Kamer en de staatssecretaris voor Economische Zaken, mr Van der Grinten, opnieuw mondeling overleg ge pleegd. Dit heeft geleid tot een nieuwe nota van wijziging en tot de ver klaring der commissie in het verslag van het overleg, dat zÜ de openbare behandeling genoegzaam acht voorbereid. De thans nog in het reeds ge wijzigde wetsontwerp aangebrachte wijzigingen zijn grotendeels van technische en formele aard, zowel met betrekking tot de samenstelling der in de P.B.O. optredende licha men (bedrijfs- en productschappen, de Sociaal-Economische Raad) als met betrekking tot hun taak. Als een belangrijke verbetering moet worden beschouwd het voorschrift, dat de organen der P.B.O.. die ver ordenende bevoegdheid bezitten, over ontwerpen van verordeningen in het algemeen in het openbaar dienen te beraadslagen. In het overleg zijn ook nog de Ondernemingsraden in bet geding geweest, waarvoor een afzonderlijk wetsontwerp is ingediend. Enkele leden der commissie meenden, dat de Ondernemingsraden in de rege ling der P.B.O. moeten worden op genomen. De regering geeft de voorkeur aan afzonderlijke regeling. Intussen beslist de gescheiden be handeling dezer onderwerpen uit eindelijk niet over eventuele esp- neming of niet-opneming in de P.B O., aldus mr Van der Grinten. Enkele commissieleden waren van mening, dat het aanbeveling zou verdienen om de werknemers te doen biidragen in de kosten der P.B.O, Van Regeringszijde werd op de technische onuitvoerbaarheid ge wezen van het stelsel van heffin gen. dat hiervoor nodig zou rijn. Ook ontwikkelden enkele leden bezwaren tegen de mogelijkheid van de instelling van bedrijfschap pen of hoofdbedrijfschappen bij Ko ninklijk bfcslnit. Zij meenden, dat dit steeds door een speciale instel lingswet diende te geschieden. Als belangrijkste argument hiertegen werd aangevoerd de zelfwerkzaam heid van het bedrijfsleven. Waarom moeten dc Staten-Generaal nog worden ingeschakeld, aldus werd gevraagd, indien tussen de betrok ken bedrijfstak, de Sociaal-Econo- BATAVIA. Naar Associated Press uit betrouwbare doch niet officiële bron heeft vernomen is de rust In de stad Surakarta op Midden-Java geheel weergekeerd. De strijd begon Zondag, toen de Republikeinen met 2.000 man een aanval op de stad deden. In het Nederlandse militaire week-over zicht wordt gezegd, dat een op 7 Augustus op de stad ondernomen aanval zonder succes bleef. Daarna vonden enkele aanvallen plaats, die eveneens werden afgeslagen. Generaal Buurman van Vree den, die Woensdag naar Surakarta ging om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de situatie, is in Ba tavia teruggekeerd. In gevolge een afspraak om geen berichten te ver strekken over het militaire optre den sedert de afkondiging van de overeenkomst Staakt het Vuren kon de generaal geen mededelin gen-doen omtrent zijn ervaringen mische Raad en de Regering om trent de instelling binnen het kader der onderhavige wet overeenstem ming bestaat? Enkele leden hadden er bezwaar tegen, 'dat de werknemers alleen competent zouden zyn in sociale vraagstukken. Het maken van een te scherpe onderscheiding tussen sociale en economische vraagstuk ken zou niet jn liet belang zyn van de arbcidsvrede. De werknemers dienen ook op economisch terrein medezeggenschap te krjjgcn. Ook achten zij een paritaire samenstel ling niet. als de Regering, een kwestie van doelmatigheid, doek van principe, waarvan slechts In bijzondere gevallen afwijking moge lijk moet zUn. Enige leden hadden beswaar te gen het instituut der Overheidsver tegenwoordigers, waarin zy een ge brek aan vertrouwen in het bedrijfs leven zagen. Andere leden zagen in dit instituut een bevordering van de samenwerking. Aan de zelfstan digheid van een bedrijfslichaam doet het geen afbreuk. Verliezen in Indonesië J.DEN HAAG, De regering maakt bekend, dat tot haar leed wezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: 14 Juli sold. H. Kroezen uit Rotterdam; 29 Juli sold. G, Bosma Uit Ooststel lingwerf (Fr.); 1 Augustus huzaar J. van Limburg uit Epe (Gld,); sold. G. A, Smits uit Ophemert (Gld.); 2 Augustus sold. J. Averdijk uit Hen gelo; sold. H. Barmentloo uit Voorst; korp. O. Feenstra uit Leeuwarden: sold. W. Hahn uit Weersclo (O.)^old. J. Jensma uit Menaldumadeel; sold: J. Root uit Amsterdam; korp. Th. Smakman uit Haarlem; sold. R. Snijder uit Hoo- geveen; 2e It. J. W. Visser uit Am sterdam-C.; 3 Augustus sold. L. Bruggeman uit Heerde; sold. A, Louwers uit Amsterdam-Z.; 4 Augus tus 1949 korp. A. L. Froeling uit Haarlem; 6 Augustus sold. J. Heins- dijk uit IJzendijke (Z); sold. G. J. Keupers uit Enschede sold. W. C. Vermeulen uit Westdorpe (Z>; 7 Augustus huzaar J, M. Faber uit Amsterdam-W.; 8 Augustus 1949 sold A. C. Deckers uit Etten; korp A. v. d. Heide uit Hennaard era deel (Fr.); Kon. marine: overleden t.g.v, oor logsverwonding op 7 Augustus; mar. T. Kruiswijk uit Utrecht; Kon. Ned. Ind. Leger: overleden t.g.v. oorlogsverwonding op 21 Fcbr. 1049 Jav serg. Paimin. SCHIERMONNIKOOG. Vrij dagavond is bij Schiermonnikoog het Finse jacht „Aloha Ess" op het. strand gelopen. Het was onderweg van Helsinki naar Engeland. De op varenden, een dame en twee heren, zijn door de reddingboot „Johan de Witt" aan land gebracht Het Finse motorzeiljachtje is 2.00 tn, lang en meet 5.5 ton. Het is inmiddels vlot gekomen en bin nen een bank gesleept

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1