D m HET ROTTERDAMSCH PAROOL' Lauwheid stempelt stemming ondanks gestook van nazis K Raad van Europa neemt veel liooi op zijn vork Syrisch executiepeleton rekent af met verraders Ongeintereseerd en kalm vervult men zijn plicht Belg maakt het bar op Schiphol Tweevliegtuigen verongelukt Katholieken en Socialisten vooraan met 139 en 131 y en Botsing van Denen mét Duitsers r De uitslag Fransman Schuman bepleit herinschakeling van Duitsland in Europees verband Italianen liepen te vurig van- stapel Nee toch...? Heus! Hoesni Zaim (geen 3.000 pond waard) en Barazi (wenend) terecht gesteld Optimistische Republikein en roemen gastvrije ontvangst Nederlands protest over Surakarta Pas op; vals! 9e Jaargang no, 189 Maandag 15 Aug. 19.49, Red. en Adm.vLange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Ahonn.prijs: per week 0,32 per kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankleri Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper In bet zoeklicht DUITSLAND Staat in wording AL Is de opkomst van de bevol king" van Wèst-Duitsland aan. de stembussenniet overweldigend geweest, en al zullen velen, die deze gang" wel hebban gemaakt, zich dit misschien niet ten volle hebben ge realiseerd, toch. mag het ons niet ontgaan, dat met deze verkiezingen een nieuwe Europese staat wordt geboren. De grondwettige opbouw van deze federale staat, herinnert in vele op zichten aan die van de republiek van .Weimar. Het wetgevende or gaan van deze West-Duitse staat zal bestaan uit een Bundestag van ongeveer 450 leden, te verge lijken met onze Tweede Kamer, en een Bundes- rat''van'circa 50 leden, te verge leken met onze Eerste Kamer. De. uitvoerende macht zal liggen in handen van een kanselier, die de feitelijke leiding van de staat in handen zal hebben, saraen met zijn raad van ministers. Aan het hoofd- van deze staat zal "een federale president staan. De grondwet waarborgt de staatsburgers persvrijheid, vrijheid van het gesproken woord en vrijheid van godsdienst en. bepaalt, dat elk dezer vrijheden slechts kan worden beperkt, door op de'grondwet steu- hende wetteir. Inhet laatste schuilt een angel- tje, daar dit een anti-democratisch gezinde meerderheid de gelegenheid geeft de. wet naar zijn hand te zet- tem Reden waarom een vooraan staand Amerikaans jurist'de hele grondwet meende "te moeten karak teriseren als „een mengelmoes van democratische en bureaucratische gedachten, onsamenhangend en on logisch van opbouw. Kortom, een vergeefse poging van een van de mocratie onkundig volk een consti- tutionele democratie tot atand te brengen." SCHIPHÓL Zondagmiddag heeft een klein Belgisch vliegtuig gezorgd voor een van de meest sensationele landingen, die de Amsterdamse luchthaven ooit' heeft beleefd. Eerst pikte het toestel, een ladder mee, die tegen .een stationsgebouw stond. Daarna scheerde het nog net over een paar vliegtuigen heen, dia op de startbaan stonden, om vervolgens In botsing te komen met een lan taarnpaal Rakelings scheerde-het toen nog over het stationsgebouw om zijn rustpunt te vinden bovenop een oude keet aan de Oostelijke rand van de luchthaven. De oorzaak van dit vreemde ge drag, dat gelukkig geen doden of gewonde eiste, was de. mist die boven Schiphol hing, en elk zicht •onmogelijk.- maakte. j;v Vandaag Flintermans; jëï poging - -LEEUWARDEN.'Majoor Flin- -bermanzou hederimiddag tussen1 vier en-half; zeven;'een.".poging doen' het Nederlandse boogtereCprd ,voor vliegtuigen. ,te ^verbeteren;-.-- Hij,,.. zou rafct .een glester „meteor"" opstijgen: vahjhet, vliegveld Leeuwarden. PALO ALTO (CAUFORNIö) Vijf en vijf tig- overlevenden van n Skymaster van dé "„Transocean Air lines", die bij .dé Ierse kust in zee gestort is, zijn door een vissersboot; opgepikt. Er waren 58 passagiers- aan boord. Een van hen was de bekende Amerikaansepilote Ruth Nich'oles? Het toestel was op weg van Rome naar New York. Het on geluk gebeurde, op een afstand van vijftig Kilometer van Shannon door benzine gebrek. BOGOTA. Bij een vliegtuigon geluk bij Bojaca in Columbia, waar de toppen van het Andesgebergte steeds in mist zijn gehuld, zijn Zon dag 32 personen om het leven geko men. Weinig verandering In 'de nanacht en. ochtend plaatselijk nevel af mist. Over dag droog en overwegend zon nig weer met ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Zwak ke en af en toe matige wind uit uiteenlopende richtingen. IB Aug.: Zon op 5.24 onder 20.03; Maan op 22.20. onder 13,54. Dé West Duitse bevolking is Zondag naaf de stembus gegaan voor de verkiezing van de eerste Duitse regering sinds 1933. On geregeldheden deden zich niet voor. Een kijkje in een der stem lokalen te Frankfurt a. d. Main. (A.N.P. Téle-foto.) Eyskens komt invitatie van Leopold niet gelegen BRUSSEL. Volgens gewoonlijk welingelichte.- kringen te Brussel heeft koning Leopold de nieuwe Belgische premier, Gaston Eyskens, uitgenodigd voor een onderhoud.in Zwitserland.. Eyskens heeft geant woord, dat hij deze uitnodiging niet kan aanvaarden voordat, 2yn coali tieregering een vertrouwensvotum van het parlement zou- hebbed ont vangen- Het nieuwe kabLnet is' Zaterdag voor het eerstbijeengekomen. Het keurde - een regeringsverklaring goed, welke Dinsdag aan het parle ment zal worden voorgelezen, waar na een vertrouwensvotum gevraagd zal worden. Groot Grieks offensief tegen guerilla's ATHENE. Het Griekse rege ringsleger "voert thans zijn groot ste offensief van dit jaar uit tegen de guerilla-troepen in Noord-West- Griekeèiand. In de buurt van het Presba-meer, waar ple grenzen van Zuid-Slavië, Albanië en Grieken land samenkomen, hebben de re bellen hun hoofdkwartier en voor naamste depots. In Athene binnengekomen be richten wijzen op een nederlaag voor de guerilla's. Een weerstands- haard ten ZO van de berg Vitsi zou reeds opgeruimd zijn en de gue rilla's zouden zich op Albanees grondgebied terugtrekken met ach terlating van de zware wapens. Besprekingen Egypte met Buslanc! opgeschort CAIRO.Men meent teweten, dat de handelsbesprekingen tussen Egypte, en de Sowjet-Unie over het ruilen van Egyptische katoen tegen Russisch graan zijn opgeschort. Hieromireiu; wordt nog gemeld, dat de Verenigde Staten bereid zijn Egypte voldoende graan te leveren. FRANKFORT Zondag 14 Augustus 1949, zal in de Duitse historie worden aangetekend als de dag, waarop in verkiezingen voor de eerste vrije Dultso regering sedert 1938 een nieuw Europees land werd geboren, de nieuwe West-Duitse federale republiek. Wie echter, meent, dat de 29 millioen stem gerechtigde Duitsers deze dag intensief hebben meegeleefd, zich wel bewust van de betekenis 'ervan, maakt zich schuldig aan een valse illusie. Integendeel, deze dag heeft zich gekenmerkt door politieke lauwheid. Een algemeen beeld van de verkiezingen laat zich nog niet vormen, maar reeds staat vast, dat tussen veertig en dertig procent van de bevolking heeft nagelaten de gang naar de stembus te maken. Dit ondanks de intensieve propaganda, die is gevoerd dour do partijen en Ondanks ook do aanmaningen, die Zondagochtend nog zgn gericht van de kansels om de gelovigen op te wekken aan de verkiezingen deel te nemen en hun stem daarbij op verantwoorde wjjze uit te brengen, de 10.000 uitgebrachte stemmen. De winst, die de liberaal gezinde groep heeft weten te behalen, zal men, echter niet uitsluitend'mogen toeschrijven aan verkapte nazi- stemmen, maarongetwijfeld ook aan de tendens, die zich ook elders in Europa voor doet en die op een herbeleving van de liberale ge dachte wijst. Algemeen trekt het de aandacht, dat de vluchtelingen uit Oost Duits land intensiever hebben gesterad dan de oorspronkelijke inwoners van "West Duitsland-, Incidenten In de Britse zonè zijn de verkie zingen hier- en daar gepaard ge gaan van incidenten tussen de uiterst reehtsen en sociaal demo craten. Er zijn wederzijds verga deringen verstoord en in een plaats is. op een sociaal democraat gescho ten. In Flensburg, in het grensge bied van de Britse zone, met Dene marken kwam het tot incidenten tussen Duitsers en Denen. De De nen trachten - partijaffiches van de Duitsers te - verwijderen. Er ont stond een gevecht, waarbij de po litie met stenen werd bekogeld. De communist Reimann was in Recklinghausen in het Ruhrgebied genoodzaakt- een verkïezxngsrede voor een menigte van 7000 perso nen, te onderbreken, doordat een zijner toehoorders een traangasbom naar het podium wierp. Er ontstond een paniek, die men wist te bezwe ren. In Heidelberg verschenen vooj, het eerst.: sedert de. Duitse neder-1 laag affiches op de muren, die de beeltenisvanHitier droegen. Naast elkaar kwamen hierop de koppen voor van Hitier en de socialist Schumacher,-met als onderschrift; „Wat:i;shetverschiltussen bei- Öeiï?n "Hlfisf ftiëfe; bëk'ën'dröööfwie -en ten. gunste van. welke partij de ze papieren zijn aangeplakt. In het Zuidelijk deel van de- Franse zone viel niets te bespeu ren- van' de verkiezingen. De mensen maakten een volkomen ongeïnteresseerde indruk. De communisten zijn gehalveerd in hun aanhang. Een ander punt waarop de be langstelling zich bij deze verkiezin. gen heeft toegespitst is het resul taat, dat. de verkapte nazi-partijen hebben geboekt en de uitwerking van het parool van dn onversneden nazi's om deze verkiezingen te boy cotten. -Wat het laatste betreft krijgt men de indruk, dat het hoge percentage onthoudingen bij de stembus niet in de eerste plaats een gevolg is van een welbewuste afzij digheid als wel van politieke apa thie. In-de Britse zone van Duitsland mochten twee extreem-rechtse partijen candidaten stellen. Elders, waar candidaatstelling door deze groepen -niet geoorloofd was, ge noot de vrije democratische partij, een liberaal getinte organisatie, veelal desteun van deze elemen ten. "d; In Wolfsburg, de stad waar zich de fabrieken bevinden van de „Volkswagen", tevens de bakermat van de „nazi-"Duitse rechtspartij, verkreeg deze partij ruim 4000 van FRANKFORT. ne christen democraten hebben de verkiezin gen met een neuslengte op dé sociaal-democraten gewonnen. De cornmptristeh Verloren zéér sterk. - De zetelverdeling 1st Christen-dem. (R.K.) Sociaal-democraten Vrije democraten Communisten Duitse partij tU Beierse pari Econ.-Recoustruc tie-partij Kath. Centrum-partij Duitse rechtse party Zuid-Sleeswyks verbond Onaf hankélgken Totaal 402 zetels. In 1946 en '47 waren' er voor de Wéstdnltsë provinciale parlemen ten 26.162,743 kiezers, van wie 18.429.439 gingen stemmen. De Chr. democraten kregen toen 6.560.377 stemmen en dit keer 7.305.241. De sociaal-democraten hadden de vorige maal 6.089.541 stemmen: 135%) tegen gisteren STRAATSBURG Na een debat van twéé uur heeft de Assemblee Zaterdagmorgen een agenda opgesteld, die zo omvangrijk is, dat presi dent Spaak de vrees uitsprak, dat het onmogelijk zal blflken deze binned een maand af te werken. De Assemblée voegde in totaal zes nieuwe punten aan de agenda toe. meest 'gesproken wordt over oen punt, dat niet op de agenda staat, te weten het Duitse probleem. Dit' niet alleen naar aanleiding van Churchill's vingerwijzing, dat de-eerste Duitse verkiezingen1 dit probleem acuut zouden kunnen maken, doch vooral omdat minister Robert Schuman het nodig geacht heeft''zijn standpunt inzake Duits- 'lands toelating in het openbaar te formuleren. - Schumans beschouwing ademde een geheel andere toon dan de rede, waarmee Herriot de zitting geopend heeft;. Binnen korte tjjd zou het volgens de. Franse minister mogelijk worden Duitsland als geassocieerde natie toe. te laten on de nieuwe Duitse bondsregering zou daartoe reeds voorbereidingen kunnen treffen. Het te Schumans persoonlijke vi sie, dat geen oplossing van het Eu ropese probleem mogelijk is zonder regeling tot toenemende herinscha- keling van Duitsland. Pö Nederlandse gedelegeerde Van der Goes van Naters had persoon lijk voorgesteld een Europees hof van-;appèl in te-stellen ter behande ling, in hoogste instantie van kwes ties van internationaal privaatrecht De Assemblée zal Dinsdag de vol gende zitting houden. O vereens temming,werd ia da As semblée eerst bereikt na zeer ver warde discussies, waarbij De Valera en een aantal Ital'aanse afgevaar digde;' - trachtten een- aantal hunner voorstellen te pousseren ondanks het feit, cat. zQ niet voldoende on dertekenaren; hadden gevonden. De Italian-en: streden eën hevige étryd vóór de ^opneming van een al gemeen debat over de doeleinden van de Raad van Europa. Zg ver dedigden' hun standpunt met zoveel vuur, dat. zg tot elkaar hègonnen te roepen en door de zaal begonnen, te rennen, zodat zjj door Spaak tot de orde geroepen moesten warden, Het resultaat van de discussie ts, dat aan de ministers zal worden^ voorgesteld de volgende agendapun ten toe te -voegen; 1. Studie van de veranderingen ïh de Europese politiek, die nodig zh*n om een sterkere eenheid te verkre gen. 2. De mensenrechten en de funda-r. mentele vrijheden, t_. 3. Unificatie der wetgevingen be treffende de status van buitenlan ders, teneinde te komen tot een al-, gemene Europese nationaliteit en het instellen van'een Europees pas poort. 4. Een p.-v hm. van Europese, openbare werken! 5. Samenwerking tn wetenschappe lijk onderzoek en techniek, 6. Instelling van'een Europees bu reau voor patenten. Voorts, moét gezegd worden, dat: er in-officiëel -in >de wandelgangen van de Assemblée - .wellicht het Uitdaging aan de Staat: RK kerk Legen Praag TRNAVA Dé.Tsjechoslowaak- se politie heeft Zondag alle' wegen afgezet naar het Slowaakse stadje Trnava, waarheen tienduizend ka tholieken stroomden om de bis schopswijding bij te wonen van mgr. Lazik en mgr. Fobosny. Beide bis schoppen zijn benoemddoor het Vaticaan zonder dat de Tsjecho- slowaakse regering hiervan in ken nis is gesteld. De tienduizend gelovigen, die zich te voet, per fiets, boerenwagen of trein naar. Trnava begaven, moes ten aan de gewapende politieposten hun naam opgeven. Ook passeerden een aartsbisschop, negen bisschop pen en andere hoge geestelijken uit alle Tsjechoslowaakse diocesen door de controleposten naar Trnava. De aartsbisschop van Praag, mgr. Ee- ran, en de 82-jarige mgr. Kralove, de bisschop van Hradek, die w.egens zyn hoge leeftgd niet op reis kon gaan, waren de enige hoge katholie ke geestelgken, die niet bij de plech tigheid aanwezig waren. Volgens kerkelijke kringen kon mgr. Beran zrjn paleis niet verlaten, omdat hij voortdurend bewaakt wordt. De -politierechter in Louis ville, VS, heeft een onder wijzeres, die met haar wagentje door een stoplicht was heenge reden, veroordeeld tot 500 re gels: ,Jk mug niet door rood licht; rijden". Vólgens een snufjelaar in oude Britse kranten, heejt hij de eerste huwelijksadverten tie aangetrofjen in de „Afan- cestêr Weekly" in 1727. Deze advertentie had een nasleep, tbani .de stelster ervan werd van oiiwelvoegelijkheid be schuldigd Een Engelsman is erin ge slaagd 'een machine tè con strueren- mét een foto-electri- tisché cel, die sneller en zeker der dan de-mens dit zou kun nen, het geestdodende sorteren van erwten' én. bonen van hem "eft: overgenomen. In Jabut in de VS bestaat een politiebepaling, waar door een vrouw, die meer dan zes jurken past, zonder daaruit een keuze te maken, zich bloot stelt aan een proces, verbaal, Duitse 15ariété-artisten heb ben, bij de geallieerde autori teiten geprotesteerd tegen het absolute verbod van het. bezit van vuurwapenen. Hierdoor, ma zeggen z\j, lijden hun nummers, want zij kunnen nu geen knal- ecten meer brengen. Koninklijke belangstellïn; voor platina-bruiloft NIJKERK. Een platina brui loft is iets dat hoogst zelden voor komt. Het echtpaar Van de Hazel— Van Steeg te Holkerveen vierde dit feest Zaterdag. Er was voor deze gebeurtenis grote belangstelling. Koningin Juliana stuurde het tina echtpaar een bloemenmand, vergezeld van een telegram. Ook het gemeentebestuur van Nijkerk gaf van. zijn belangstelling blijk door een bloemenmand en oorkonde aan te. bieden- 's Avonds bracht de harmonie- vereniging „Concordia" uit Nijker- kerveen een serenade aan. het echt paar. Er werd bruiloft gevierd zoals '„Oma" dit had gewenst „Juist als eenj verjaardag"-. Opa en Oma van de Hazel zaten bij dé kachel en daarop prijkte de bloe menmand van de Koningin. DAMASCUS Mannen-uit pantserwagens omsingelden Zondagnacht het huls van de Syrische president Hoesni Zaim. De lgfwaxdit schoot, er werd teruggeschoten, een hoge officier drong de Woning binnen en dwong de president mede 'te gaan om terecht te staan voor een inder haast gevormde oorlogsraad. Zalm bood de officier 3.000 pond sterling, voor zijn vrijlating, doch deze vond dat „te goedkoop voor een verrader". Enige uren later werd het doodvonnis uitgesproken, dat kort daarna door de kogel werd voltrokken. Een gelijk lot onderging de minister president, dr. Mohsen Barazi, die wenend voor het vuurpeleton stond, terwijl Zaim hem smeekte kalm te big ven. Zo begon de door. kolonel Hïnna- wi opgezette Syrische staatsgreep tegen twee mannen, die beschul digd worden van misbruik van ge zag door verkwisting der staatsgel den, vervalsing van wetten en be perking der persoonlijke vrijheid in Syrië, alles in strijd met de op zet van de bloedeloze staatsgreep, waaraan de thans terechtgestelden in Maart \,an dit jaar deelnamen. Hoesni Zaim wordt thans afge schilderd als de collaborateur uit de tweede wereldoorlog, - die met Vichy samenwerkte en aan het hoofd stond van de legers, die de „binnenvallende" Engelse en Vrije Franse legers voor Damascus moesten tegenhouden. - Alhoewel de toestand te Damas cus vrij rustig is, werd de avond klok ingesteld. Het gezag is voor lopig in handen van de militairen, doch volgens de leider van de staatsgreep, kolonel Hinnawi, is het plan thans een constitutionele democratische regering te vormen onder leiding van Atassi Pasja, die in 1936 president van Syrië was. Als eerste maatregelen van het nieuwe bewind worden aangekon digd de herverschijning van door Zaim verboden politieke bladen en; de wederaanstelling van uit hun functies gestoten, personen. In Egypte, waar Zaim nauwe re laties onderhield met Koning Fa- roek, is drie dagen rouw afgekon digd. Andere buitenlandse reacties zijn nog niet bekend, doch men gelooft dat de verwijdering van Zaim een gunstige invloed zal heb ben op de deze week te Cairo te houden bijeenkomst van. de. Arabi sche. Liga, waar de vijandschap tussen Zaim en de buurlanden van Syrië ter sprake zoü komen. HOESNIZAIM DEN HAAG Doordat de Indonesiërs, die thans in Nederland zjjn, gedwongen worden te wachten tot ledereen aanwezig is, maken zij 'van de gelegenheid gebruik om stad en land te verkennen. Goed gehumeurde Republikeinse en Oost-Indonesische ministers en ambtenaren trekken de stad door, zitten op terrasjes, bezichtigen bedrijven, en doen inkopen. BARCELONA Vier mannen hebben Zaterdag een vrachtauto van een fabriek uit Barcelona aan gehouden en zich uit de voeten gemaakt met 200.009 pesetas, die voor de uitbetaling van de lonen bestemd waren. Dezelfde bandie ten hebben naar de politie meent Vrijdag een juwelier beroofd van 500.000 pesetas. .jMaar bovenal" zei Latumeten, een der leden van de Republikein se delegatie ons, „bovenal doen wij .ons tegoed aan de buitengewoon vriendschappelijke houding waar mee men ons hier tegemoet treedt. Reeds op Schiphol was de ont vangst indrukwekkend, en heus niet alleen door onze hier wonende landgenoten. Dat Is een goede sfeer om mee te beginnen. Misschien dat we daarom allemaal optimistisch zijn Nadat Hatta een bespreking met Minister Van Maarseveen heeft ge voerd, heeft hij een langdurige be spreking met zijn Nederlandse col lega, Dr. Drees gevoerd. Dat is dan het langzame terrein verkennen, dat echter toch nog zeer voorlopig blijft, zolang niet bekend is, wat de Tweede Kamer morgen gaat doen. Men kan niet eens zeggen, dat dit gesprek er toe moest dienen het ijs te breken. Want het is een bekende zaak, dat Hatta en vele andere republikeinse leiders Drees een warm hart toedragen. De Ne derlandse minister-president geniet bij hen een groot vertrouwen, dat misschien slechts dr. Van Koijen deelt. - De besprekingen van de Stee ring-Committee zullen vermoede lijk pas in de tweede helft van de ze week beginnen. De Republikein se delegatie moet nog definitief worden samengesteld en in com missies voor politieke, militaire, economische en financiële aangele genheden worden ingedeeld. Voorafgegaan door een aantal witgehelmde motorrijders van de marechaussée verliet het Australl- Minister Stikker terug uit Straatsburg DEN HAAG De minister van buitenlandse zaken; mr. D.U. Stik ker, ïs. Zondagmiddag te 16.35 uur pérBeechcraft van de Aëro-Hol,- ,-land, komende uit" Straatsburg, op ifcet vliegveld Ypenburg aange komen, j REIZEND CARILLON INGEWIJD Een groot aantal deskundigen, een tiental beiaardiers, o.w. de heer Staf H. Nees dir.van de Beiaard School te Mechelen. was aanwezig bij de inwijding van de reizende beiaard, welke ge construeerd werd- door de-N.V. Eysbouts—Lïps Klokkengeite- rij::tS Asten (N.Br.), De reizende beiaard: heeft een omvang van 3 de reizende beiaard. octaven chromatisch en is een volledig carillon met 35 klokken. De zuiverheid van toon werd door de deskundigen ten zeerste geroemd. Het gehele carillon, speeltafel incluis, kan op een wa gen geplaatst worden, zodat het naar- elke willekeurige plaats te vervoeren en direct bespeelbaar is. De heer Staf H. Nees-b espeelt sch- lid van de UNCI, de heer F. K. Critehley hét vliegveld Schiphol op weg naar Den Haag. In een kort gesprek met de pers zeide de heer Critehley, dat het op volgen van de order „Staakt het Vuren" in sterke mate afhankelijk is van de snelheid waarmede de agendapunten van de Ronde Tafel conferentie zullen worden afgehan deld. BATAVIA Uit betrouwbare onofficiële Republikeinse bron, vernam United FresS Zondag, dat de Nederlanders bij de UNO-corn- missie voor Indonesië hebben ge protesteerd naar aanleiding van de Republikeinse poging, om kort voor het van kracht worden van het bevel staakt het vuren .op 10 Augustus te middernacht hun militaire positie onder meer bijSurakarta te verbeteren. Een Nederlandse officiële woord voerder, wie om bevestiging van het protest Werd. gevraagd, ant woordde; „Geen commentaar". AMSTERDAM. Ze lijken net echt, maar zijn zo vals als het maar kan! Let op: er gaan valse bankbiljetten van 25.van hand tot hand. Laat U geen dichtgevou wen biljet in de vingers duwen, want de valse papieren zijn slechts aan één kant bedrukt. Goed na gemaakt overigens, alleen het kin derkopje, rechts, lijkt niet hele maal goed. Het ziet er naar uit dat er heel wat van dit valse goed is aangemaakt: een sleepboot-machi nist vond in Amsterdam een drij vend pakje, waarin 45 van zulke namaakpapiertjes zaten Nederland knoeide piet met Marshall-geld WASHINGTON Nederland is tezamen met Engeland en België gezuiverd van de beschuldiging on behoorlijk met Marahall-geld ge handeld te hebben door metaalafval te exporteren, terwijl met Marshall hulp zuiver metaal wordt geïmpor teerd. Wel werd er vanwege de E.CA.. op aaigedrolgen meer op de E.C.A. op aangedrongen meer op de het eigen afval, te gebruiken. Meisje bij IJmuiden in zee verdronken IJMUIDEN, Zaterdagmiddag omstreeks 3 uur is een achtjarig meisje uit deze gemeente, in het water tussen de pieren verdronken. Politie is berovers van Aga Khan op spoor CANNES De politie alhier heeft Zaterdag verklaard, dat zij een van de bandieten, die onlangs een fortuin aan juwelen van de Aga Khan en zijn vrouw gestolen hebben geïdentificeerd heeft Deze man zou zich thans Ir» Zwitserland bevinden. Het is de 38-jarige Orger Seaanedj. Hij wordt opgespoord in samenwer king met de Zwitserse politie, Senanedj, die reeds eerder met de politie in aanraking is geweest, zou met een 28-jarig meisje naar Zwitserland gevlucht zijn. Hij zou de leider van de bende geweest zijn. Moedwillig aangestoken bosbranden in Frankrijk PARIJS In het Zuiden van Frankrijk woeden op tal van plaat sen zware bosbranden. De schade, wordt geschat op honderden imillioe- nen francs. Op het gerucht dat enkele van deze branden zouden zgn te wgten aan moedwilligheid heeft de politie twee verdachte personen gearresteerd in de omgeving van Bordeaux. Zfl hebben bekend schul dig te zijn aan brandstichting in v^jf gevallen. Luchtaanval van Chinese nationalisten HONGKONG. Vliegtuigen van de Chinese nationale regering die op Taiwan (Formosa) hun basis heb ben, hebben Zaterdag eer aanval gedaan op Sjanghai en Nanking. De aanval was vooral op schepen op de Wangpoe en de Jangtse gericht. Volgens een bericht van het nieuws bureau „Central News" kreeg een gróót passagiersschip, een voltreffer. Oud-president Hoover ernstig ziek SAN FRANCISCO. Herbert- Hoover, een vroegere president van de Ver. Staten,, is Zaterdag ernstig ziek geworden tijdens een treinreis haar San Francisco. De trein heeft 20 minuten stil gestaan te Elko (Nevada) waar eén dokter is ingestapt om Hoover te Behandelen, - Te Ogden stond een ambulance auto klaar, die Hoover .naar het ziekenhuis vervoerde. De eerste berichten luiden, dat Hoover een hartaanval heeft ge had. Op zijn 75ste verjaardag, die Hoover deze week vierde, maakte hij nog een zeer gezonde indruk. Priester in Polen ter dood xeroordeeld Volgens radio-Warschau is de 35-jarige katholieke priester Wla- dislaw Gurgacz. behorende tot de orde der Jezuïeten, ter dood ver oordeeld op beschuldiging van een ondergrondse beweging te hebben geleid. Ook over drie andere mannen werd het doodvonnis uit gesproken. door een militair ge rechtshof te Krakau. Typhus in Frankrijk PARIJS Door de droogte is in Frankrijk typhus uitgebroken. Al hoewel niet van een epidemie kan worden gesproken (ti. Parijs zfjn vrijwel geen gevallen) heeft men per vliegtuig een voorraad chloro- raycetine uit New Yqrk laten ko men. De stilte deed Berlijners vreemd aan BERLIJN In Berlijn' was het Zaterdag stiller den in dertien maanden het geval geweest is, want de mannen van de luchtbrug waren dit weekend met verlof. De Amerikaanse en Britse lucht macht hebben Vrijdag bekend ge maakt, dat de luchtbrug nog maar vijf dagen per week zal. werken totdat zij op 31 October geheel ge stopt zou worden. De Berlijnèrs, die gewend zijn geraakt aan het voortdurende ge dreun van de viermotorige vlieg tuigen toen de luchtbrug op haar hoogtepunt was: een per drie minuten vonden de rustige, lege hemel maar vreemd aandoen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1